Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Mustafa Kemal Balkanlarda Yazan: Altan Deliorman Atatürk'ün Sofya Atajemiliterligi zamanında Balkanlardaki siyasl faaliyetini «nlatan bu eser, birçok bilinmiyen noktalan aydmlatmaktadır. Çıkaran: Türkiye Yayınevi Butün kitapçılarda bulunur. 3 liradır. u m h u r i yet 35 inci yıl Sayı 12.777 RJRUCUSU : Yumjs NAD! Telgraf ve mektub adresi: ChHAuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246. Teletmtm: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 KUR'ANI KERİMİN TERCÜME ve TEFSİRİ T A N R I BUYRUĞU ÖMER RIZA DOĞRUL Iki bez cŞö?|akımı 50 Lira Ahmet Halit Kîtâbevi İstanbul Çarşamba 17 Şubat 1960 Talıkikat Onergeleıi Muhalefetin ithamı: «D.P., tahkikat önergelerini reddetmek hususunda kulüp zihniyeti ile hareket ediyor» Meclis dün gece de sabaha lık k aaar araıiKsız çalışiı Konusmalar yarımşar saat olarate tahdit edildi, ufak tefek çatışmaîar dtşmda büyüh hâdiseler çıkmadt Zilede hâdiselere dair konusmalar Cnmharbaşksnı dun Meclist zelirken ıni'iiüin'iriüiüiiüiııııııınıııııuiHitüiüiııiüi! ir Bakan için Meclis tahkiv f katı açılması, hattâ Yüce j Divan kurulması. o Bakanın mutlaka snçlu oidnğnna helff sa.vılmaı. Bunlar, jerçejti meydana cıkarmak. kamu oyunu merak ve özüntüden knrtarmak, var«x sorumluları cezalandırmak amacı Ile hııkuk dıvletleri tarafından sşrgan jt£pıaj? başvgruian mftirtlardır. VHekim bizde trk parti devrind» bih" kimi Bakanlar hakUinda Meclis tahkikatı aoılmış, hnnlardan bir kaçı Yöce Divana verilmiş, içlerindrn cognnun temiTf çıkt'.Sı da eörülmüstür. Fvvelki srün Rfirfik Millet Mec!i>iinde çecen tartısmalan biz bunda hakuk vönünden inceliyecek rfr'iliz. Bn husıısta kendimizi yetVili tBrmüToraz. Ancak, tartışmalann ynrttas vicdanmda yaratabileceîi tepkileri jözönüne alarak konnstnrmaya çalıtlkin sn (fözierae parmak basalıtı; Trk parti devrinde kimi Baknnlar lcin Meclis tabkikatı açıld*ını, bnnlardan Yüce Divana çi«'»nlrr oldntnnn hpp hatırlıyoruz. T~'ot çok partill havata efçtik geCP'İ bn kapı sanki kıpanmış, sıkı üikıya kilitlpnmiş gibidir. 1946 dan bn vana H yıllık dfmokrasi re.iimindf, (ahkiUat istekleri hemen VIT keı çojunink ernpian tarafmfi*n ttri çevHimistir. Bu ise drvI.~t İ5İfrinin yöriitiilüsnne dair bilri fdinmrk ist'ven s?cmen vatanfl'fi Iıo»nntso7 hırakmaktadır. He\t hakkında tsbkikat arılması örertrelenfn kiışinin krndi hakkındnkı trklife kar$ı konusması ortar likts ivi bir tesir uTandırmam 'ktadır. C.H.P. devrindr TicareJ Pak?nı Saym At>f înan icin D.P. mnbilffeti tarafından »frilen hir B nerte oya konııidnftı raman Rakfinın kendf hakkındaki önereeyi reddetıtırsi » mralarda C.H.P. he»ahına kötfl hir pnan sayılmıştı. Ervelki pün Sayın Namtk Gedik'in »yvnn nasıl knllandıiın.ı vnTir\r.T&* rörfiTifdik. Fakat tabkikatın reddi yönünde harcadıjı Önergeler Üzerine 1957 Radyo yüzünderi eçimleri için Başbakan hakkında tahkikat önergesi tartışmalar Başbakanııt Mccliste bulunmayışı C.H.P. Hlerin târfr ve hücumlanna sebep oWu Reis, bir C.H.P. milletvekiline verilecek takbih cezasım oya koydu. O sırada salonda C.H.P. liler ekseriyette idibr. Talep reddedildi Ankara. 16 (Telefonla) Bugünkü Mecliste saat 20,35 te seçimler hakkındaki önerge oya konmadan evrvcl salonda gürültiiler çıktı. Bu arada Başkan Ankara Milletvekili İsmail İnan'a üst üste iki ihtar verdi ve arkasından sükuneti ihlâl ettiği gerekçesiyle ka: kendisine takbih cezasım tertipliyeceğini sövliyetek müdaiaasını yapmagı için kürsüye çağırdı. İnan kısa konuşmasında: «Ben burada. amn Başkan efkân umumiyede cezalandırılacaktır» dedi. Başkan bundan sonra cezayı oya koydu. Bu sırada salonds C.K.P. üler çoğunlukta idiler ve D.P. Hlerin Arkagı Sa. 5, Sti. 1 d« Nanık Gedik ile Fethi Çelikbaşm birbirlerinin sahıslarına karsı yaptıkları şiddetü hücum ve târizler Ankara İ6 (Cumhuriyet Tefleks) Büyük Millet Meclisi, )dün de özet olarak bildırdiğimiz Jgibi gece yansını yarım saat ge j içe gündemindeki ikinci tahkikat; ) önergelerini görüşmeye başladı. >Bu ünerge, Fethi Çelikbaş tara| fından verilmişti ve înönü'nün ziyareti sırasında Zilede cereyan» eden nâdıseler hakkında tahkikat] açılmasını mutazammındı. Bu öı nerge herhangi bir Bakanı istihJ daf etmiyor, sadece hâdisenitı Arkası Sa. 5, Sü. 1de N. Yetkin yolsuzluk iddialannı ortaya athktan sonra Başbakan' m seçim nuiku ile dini sİYOsete alel eiîîğîni soyledi ve ceza takibahna girişilmesini isiedi L Ankara İS (CumhuriyetTeleks) ' reler bu sabah saat 3.55 e kadar| Büyük Millet M^clısi, muha kadar sürmüş. Uşak ve Zile hâ | Jlif milletvekilleri tarafından ve diseleri hakkmdaki öner#?lerf jrilmiş tahkikat önergelerini reddedildikten sonra Meclis 9 | 'görüşmeğe bugün de devam etti. saat 55 dakikalık bir ara verîj j;önergeler üzerinde pazartesi gü mişti. Başkan bu snbah oturumu] sat 15 te başlıyan müzake' ArfcaSı sa. 5 Sü. | te Bu adam bu kıza dün mahkemede «Kaatil sensin!» diye bacjırdı Dttnkü trafik kazası Mıllî basketbolcu Şevket Taşhcai Millet caddesinde vukua gelen kazada ağır surette yaralandı ve koma halinde hastahaneye kn'dırıldı Darüşşafaka'lı milli basketbol culardan Şevket Taşlıca. dün sabah Aksarayda vuku bulan bir trafik ı<azasında ağır şekilde yaralan mıştır. Koma halinde Cerrsh paşa Hastiihanesine kaldırılan Şevket Taş >9| hca'ya oksijen verilmiş ve an1. Seşket Taşlıca c a k b u ? e kilde| dün aksam icomadan kurtarılmıştır. Hâdise. dün «abah saat 8 jıralarında Aksarayda Millet Caddesinde vuku bulmuşt«jr. Şevket Taşlıca. Emin Işıt idaresindeki 53780 plâkalı taksiye bin mek isterken. arkadan gelen. Ayhan Gültekin iriare?ındeki 20413 plâkalı Yedikule Eminönü seferi Arkası Sa. S, Sü. 1 de Sandık dinayetinin duruşmasında Turhan Zeki İvgen, şahit olarak dinlenen Gonül Soysal adındaki Ünivervteli kızı siddctle itham etti • Sandık cinayeti» faili olarak yargılanmakta olan, Turan Zeki fvgen'in duruşmasına dün de 2. Ağırceza Mahkemesinde devara ] edilrniştir. Duruşmada. sanıfe tarafından • kaatil» olduğu iddia e j dilen Edebiyat Fakültesi öğrenci I lerinden bir genç kız, şahit olarak j dinlenmiş ve Turan'ın. bu iftira ; yı, babasından para koparmak için yaptığını söylemiştir. Mahkeme, I *,ricT=ı Sa. 5. Sü. 3 t» Dı>lmabahı,edeki Gazhane tesislerinin yıkılmasına başlanmıjtır. Tesisler tamamen yikıldıktan sonra bu saha. Beden Terbiye?i Bölge Müdürlüğüne verilecek ve stadıngenişletilmesine başlanacaktır. Gazhaneden açılan yerde ayrıca bir de otopark yapılacaktır. Resim, yı> kım ameliyesini göstermektedir. YIKILIYOR vatman edildi Bilirkişi heyeti, vatmamn damadım mesru müdafaa halinde öldürdiiğünü kabul etti Bakırköyde damadı Hikmet Kosenci'yi bıçakla öldürrnekten sa! nık olarak yargılanan Vatman Ke j nan Usluer, dün 3. Ağır Ceza Mah j kemesinde yapılan cijruşmasını mütaakıp. tahîiye edilmiştir. Tahliye kararına sebep; Bilirkişi He Arkası Sa. 5, Sü. 1 de NADİR NADİ Arkası Sa. 3 Sü. 5 de tur. Resim, dünkü merasimde bir âm göstermektedir. jandarma teşkilâtı 114.dününcüYıl. Türk 114 üncü yıldönüraü kuruluşunun münasebetiyle, saat 14 te Taksim âbidesincmerasimle çelenk konmuç Turhan Zeki tvgen Vatman Keuaıı Lsluer dunkii durnsması sırasında Çok Ifki içiyotuz Sederi Celiyorlaş*: 4 48 sandal isler, Gönül Sovsal Arkadaşım Muhlis Hasayla birlikte Memet Çürüğün kayığmdayız. i Haydarpaşadan Kadıköyüne gidıp ?idip geliyuruz. Memet Çürük hoş adam, can adam. Tatlı tatlı, ç<jcuk?u gülüyor. Bir anda kaynaşıverdik. Hep anlatıyor. Köylünün, hele şehir görmüş köylünün konuştuğu herkese bir itimatsızlığı vardır. Memet de o yok. Memet köyü anlatıyor. gurbeti anlatıyor. Kendilerin: anlati3'or. Yattıkları kalktıklan yerleri... îşleri. işsizliği anlatıyor. Çekinmeden. açık yürekle her şeyi anlatıyor. Şu HaydarpaşaKadıköy ara« sı kayıklarında hiç bir vaka olmamıştır.» diyor. «Ellik bu, burası İstanbul. Adam nelerle karş.laşmaz. Neler gelmez adamm başına! Ama biz kayığımı : za binen hiç bir kadına. ne olursa olsun, bakmayız bile. Bizim bu: ranın kendine göre sıkı sıkı töre Arkası Ss. J, Sü. 6 d» | olmaz!,, ROPORTAJİ YAPAN: YAŞAR KEMAL Ordu Dahilî Hizmet Kanununda değişiklik I Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) içinde bir sikâyet konusu olan nö! 2771 sayılı Ordu Dahili Hizmet bet hizmetinin yeni baştan düzeni Ksnununun muaddeî ikinci mad l^nmesidir. I desiyle 4, 72 ve 94 üncü maddesini Diğer degişiklikler, tatbikatta ! tadil edei ve 73 üncü maddesini yapılan yeiilikleri kanuna dahil 1 kaldıran bir hükümet tasarısı B. etmeklen ibaretir. Yeşılay'ın gösterdigj butun gayretiere ragm en ıçkıye rağbet gün geçtikçe baş döndürücü tii M M n e verilmistir. Kıtalarda. karargâhlarda, okullar hizla artmaktadır. Bu büyük iptilâ, Tekeün yıllık blânçolarmda bütün azameti ile kendini > Tasarıda en önemli özellik, Or da ve hastahanelerde subayın, asgöetermektedir. YukafTdaki resimde bir gecenin sabahmda, bir meyhaneden atılan şişeleri yük ı du Dahilî Hizmet Kanununun yü subayın ve eratın tutacağı n.öbetg I rürlükte oldugu 25 yıllık süre { Arkası Sa. 5, Sü. 1 de leylp götüren araba görülmektedir. Çankırının Apsan kövünden tsraail ASISA Kadıköyden Haydarpaşaya kürek çekerken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog