Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

OGULLAR SEVGİLlLER Gl/VEN V A» I N£ v Biitön Dünyodo Hâdiselere Sebep Olan ^ .$?! ., MHESER ROMANIAR Serisinde Çıktı. RoaamntR Yazarı D H. LAWRENCE'nİn ıfâh En Giizel Eseri ücretsiı bültenimizi istsyinir "Lady Chatterley'in Âşığı,, C u m h u r i vet 35 ind yıl Sayı 12.776 Telgraf v mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 43 »0 Y EN İ TEKNİK KİTAPLAR B l t k t r ı k Pratıği Ciltli Motor ve ,Oto M * * S H ! S * Ciltli Radyo â m a l a r ı gırierilmefçareleri Akümülâtör batarva^gn '.. Elektronik esaslarjjHBiltÇ Teknisvenlere CejS'Tafvira| Ciltli Herkesin avukatı îstid ı ofneklerı Ingilızce fiil çekimleri Şemalarla îngilizce framor 1250 1500 750 250 550 400 1000 250 75 KURUCUSU : nstrus Sah 16 Şubat 1960 A K A K1T A BEVt Cağaloglu, Büyük Müâs Han 107 İstanbul " Uşak ve Topkapı olaylarına ait önergenin müzakeresinde 6 saatlik sükunetten sonra ilk fırtınanın kopuşu: Cumhuriyet Halk Partililer ayağa kalkarak hep bir ağızdan Namık Gedik'e ((İstifa et, istifa et» diye bağırdılar Diin Tahkikat ını Gorustu ahiliy e Vekili C.H.P. C.H.P. savcı iddetle itham etti Reis üç C.H.P. milletvekiline ihtar cezaları verdi ve nihayet Kemalî Bayeziti 12 celse için Meclisten çıkarma karan aldı Başbakan müzakereleri Mecftstekt odasından takip ettj Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) 1957 seçimlerinden sonra muhalif milletvekilleri tarafından mu•yyen aratarta WfWeır !*>•}> kilcrt önergesi, Meclisin bugürkü toplan Usır.da konuşulmağa baslandı. Müzakerelere başlama saatinden çok evvel, Meclisin içinde ve dısında gerekll emntyet tedbirleri ahnmış, polis blrlikleri muajryen noktalara yerleştirilınişti. Saat 14,30 dan ltibaren de milletvekilleri Genel Kurul salonun» girmeğe başladılar. Müzakereler başlamadan on dakika kadar önce Başbakan hariç, bütün Bakanlar T« muhalif, muvafık bütün railletvekilleri yerlerini almışlardı. Sıralar kâfi geîmediği için, bu arada haderneler salona sandalye taşıyor lardı. Meclis açıhy«r Tam saat 15 te Meclis Baskanı Refık Koraitan «alona girdi ve başkanhk kürsüsündeki yerinl alD»hili>e Vekili Namık Gedik dıktan sonra kısa bir konuşma yadün Meclise gelirken p'arak, tahkikat önergelerinin gö siyet r e vekarına yakıjır şekilde rüşüleceğini bildirdi. Meclisin hay hareket edilmesini bütün millet sanüi değil, dedilez D.P. ve C.H.P milletvekilleri dün «yn grnplar hslinde Meclise gelirler ken C.H.P. liler Dahüiye Vekilinden sonra D.P. ve C.H.P. liîer münavebe ile kürsüye çıkmaya başladılar, her iki taraf Meclise fotoğraflar, vesikalar ibraz ettiler vekillerinden rica «tti. Filhakika. müzakerelere başlandığında, gerek muhalif, gerek muvafık mtllet•ekillerinin son derece »akin olmağa gayret ettikleri görülüyordu. Muhalif milletvekillerinin hava»ı. Bııgpün bir neticeye varılaca&ı herhançi bir müessif hâdiseye m?y Dışişleri Enfordan rerilmemesi için azami Ray bildiriliyor. ret gösterilmesi karanna varıldtjtı masyon U. Müdürii Soysal Kıbrısia müzakereler işiyor Suriye'de Hatay için yeni aösteri Ateş pahası Inönfi dün Meclis binastna girerken Gedlk'ten aonra )sonu$an Ibrahim ile görüştü Saffet Omay (C.H.P.1, bir jöziine, Nâsır, hudut bölgesinde bir gezinti yaptı. Suıiyeliler kendisini: «Gasp muvafıklonn itiraz etmesi üzerine. Lefkoşe 15 (R) Kıbrıs Genel ne yapılırsa yapılsın, sinirlenmiValisi ile Makarios ve Türk Ceolunan vilâyeti geri alacağız» ibareleri yazılı dövizlerle karşıladılar yeceklerinl ye sakln olma kararınmaati lideri ve Cumhurbaşkanı da bulunduklarmı bildirdi. Yardımcısı Dr. Küçuk arasında Namık Gedik'in dün 1 saat U müzakereler devam etmektedir. Beyrut, 15 (T.H.A.) Dün ani Bırleşik Arap Cumhuriyetinin dakika sfiren konnsraan Bu sabah saat 10 da Türkiyeden olarak Suriye'ye gelen Albay Nâ kuruluşundan bu yana Suriyelileîlk önerge Malatya Milletvekili gelmiş olan Dışişleri Bakanlığı sır, bugün helikopterle Türkiye rin Hatay hakkında ilk gösterileriÎTiivlt Yetkin ve 123 arkadaşı tara Enformasyon Dairesi Umum MüSuriye. hudut bölgesinde bir gezin dir fından vertlmişti. Bu önerge C.H dürü Ismail Soysal ile Vali Foot ti yapmıştır. Mısır komünistlere çattı P. Genel Başkanı ve 40 kadar mil ve Dr. Küçük üclü bir toplantı Abdülnâsır daha sonra Hazake Şam 15 iAPi Bırleşik Arap letvekilirtin Ege gezisi sırasında akdetmişlerdır. Bir saat süren top şehrine gitmiştir. Halk kendisini Cumhuriyeti Başkanı Nâsır, Sucereyan eden müessif hâdiseler do lantının mahiyeti açıklanmamış dövizlerle karşılamıştır. Bu dövi/. riyeülere hıtaben yaptığı konuşlayıslyle Başbakan ve îçişleri Ba tır. lerden bırinde Hatay kastediierek: mada. "Komünist Partileri Arap kanı hakkında Meclis tahkikatı aergeç geri milletleri arasma nifak Diğer taraftan müzakerelerin sa «Gasbolunan vilâyeti sokmaya çıiması gayesini istihdaf ediyoralacaeız» ibsresi bilhassa dikkati çaiışırlarsa muvaffakiyetsiziiğe uğ du. önerge okunduktan sonra tçiş lı günü nihayete ereceği bildirilçekmiştir. üslerin .4rkası Sa. 5, Sü. 8 de leri Bakanı Dr. Namık Gedik söz mektedir. Tartışnıaların aldı ve bir saat 12 riakika süren genişliği konusunda cereyan ettiği ifade olunmaktadır. ; uzun konuşmasım yaptı. Londra Radyosu bir gece evvel i Gedik, hâdiselerin izahına geçmeden önce. önergede kullanılan üsler konusunda prensip anlaşma: Arkası Sa. 5, Sü. 3 te sına varıldığını açıklamıştı. Meclisten notlar I Tnrhan Feyıiogla (Demokrat • gelıniaginlı. Okndnjnm Bayar'ın tzmir) in nnshalarından parçalar Çefme konnşmasıdır. •kayordn. Bir D.P. milletvekili (Kes... Kes) diye bafırdı. FeyziFeyıiogln Topkapı hidiselerl eçlanan mnkabelegi: rannaaebetiyla iki büyiik rcsmi Celâl Bavan dinliyeınez hale Arkası Sa. 5. Sii. 8 de Suphi Baykam Meclise girerken kolları bu şekilde dolu idi Dördilııcö ithal koîası yayııtiandı ve talimatname yürürlüğe girdi o Ankara, 15 (CumhuriyetTe!eks) halinden ziyade, iptidai madde ve Dördüncü ithal kotasr bııgünkü yedek aksamın ithalidir. ' Resmî Gazete ile yayınlanmış, dış Talimatname bugün yürürlüğe ; tıcaret rejimini bu münasebetle girdiği için, bütün müddetler budüzenliyen talimatname bugünden na göre hesap edilecektir. itibaren yürürlüğe girmiştir. Binek otomobilleri için 3 milyon Ticaret Bakanı Hayret'.'n Erk dolar, stevçin vagonlar için 350 men'in bugün gazetemizrie çıkan bin dolar, kamyonet için 2 milyon 62 liraya biber satıldığını hiç görirahatı ile talimatnamenin esasla 250 bin dolar, kamyon için 7 milrını bildirmiş buiunuyoruz. Dör yon 500 bin dolar, otobüs için 3 dünüz veya duydunuz mu? Herdüncü kotayla istihdaf edilen ga milyon 776 bin dolar, tefrik edıi halde bu turfanda biberler, ağızlan a'elâHelerinden daha fazla yaye, mamül malların memlekete itkacak'ardır. Meden Geliyorlar: 3 DİYARBAKIRDA DURUM GERGLN Dıyarbakıraa rr.alum hâ1 diaelerden sonra D.P. C.H.P. mücsdeleei büyümüştür, Gergin du! rum el'an devam etmektedir. Bazı karakollarda izinler kaldırılmıatır: Resim, çarşıd» «ertibst alan bir hazır kuvveti gpsteriyor. "Köyde tarlamız, kapımızda sığınmız ve İstanbulda kayıklarımız va?!., RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL Çocuk felci ameliyatla tedavi edilebilir mi? Ortaya atılan haber heyecan uyandırdı, fakat yeni bir şey olmadığı ve sadece bazı felç vakalarında tatbik edildiği meydana çıktı liomiyelitis, âmili virüs olan bir hastalıktır. Hastahk mikropları, yani virüsler, omur ilikte oturarak harabiyet yapmakta ve böylece, omur ilikten çıkan harek! (motör) sinirlerde, dolayısiyle bu sinirlerin idare ettigi adalelerde felçler hasıl olmaktadır. Omur iSeyyar satıcılar sokaklardan, caddelere ta n şimdi de Köprü üstüne tezgâh i j) yyo.L aoııı.ııaı ov**«.**~*~«.., ^ ştıktan sonra . , tahkik etmek üzere. bas liğın harap olan kısımları, her kurmuş bulunuyorlar. Bunu yaparken aym îam anda bir yenilik de düşünmüşler, satıcı sesıne . . l r d u g u m u z mütehassı» doktor hastaya göre değiştifinden, felçsaz sesi eklemeyi uygun bulmuşlardır. Böylece müşterl artmasa da merakklı halkası kalınlaş a r hulâsa olarak şu izahatı ver ler de buna göre, bir kaç adaleye, geniş adale gruplarına veya aynı rnıştır Bu sazlı sozlü çorap satışı, belki halkın yürürresine mâni olur ama, turistik bakundan mişlerdir: : Arkası S». i, Sti. 7 de la î" c s"inhcüi? sehrimizi bütün dünyada meghur eder. Devam! | Çocuk feld, diğer adt ile po3 u r um u Dün, bir sabah gazetesinde. çocuk felcinin ameliyatla tedavi edilmekte olduğuna ve başarılar kazanıldığına dair bir haber, hasta olan çocukların ailelerinde heyecan uyandırmış. hekimler arasında ise tebessümle karşılanmıştır. Kadı kny lskeltsinde Çankırıl» ka.Mkçılar arasınd3. Tazreı 5 inci sahifemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog