Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Hazırlıyan: Karakaş Amatör yayınlarınm ikinci kitabı «Şiir ve hikâye antolojisi» olarak hazırlanmaktadır. Bu kitapta hikâye ve şürlerinin neşredilmesini istiyenler yazılarını daktilo ile yazıp. ayrıca bir adet 6X9 resim ve kısa hâl tercümeleri ile birlikte aşağıdaki adrese gönderebüirler KARAKAŞ Yeni Devir sok. No: 16 Beyazıt İst. 35 inci yıl Sayı 12.775 umhurİYef KURtlCUSU: TONUS HAOİ Telgraf v* mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Büvük Türkçe cii basıhş GenişletilnRş , farsça kelime 40.000 kelimeden fazla klişenin anile 10.000 den fazla dey • y 500 sahife. o lamları, çift sütun büy ciltli 30 lira. Taşraya ödemeli ol«.ra nderilir. MUSTAF^vİHAT ÖZÖN Pazartesi 15 Şubat 1960 İNKILÂP KS Menderes dün d e <> 11 tahkikat önergesi dün belli bugün B. M. Meclisinde 27 dakika konııştu oldu Başbakan îskenderun'da söylediği nutukta muhalefeti (Nifak Cephesi) olarak vasıflandırdı ve muhalifleri Vatan Cephesine geçmeye dâvet etti Liberasyon oranı yüzde 50 artırıldı İGlebai kota listesinin 23 mil[yon 550 bin dolarhk kısmı ;sanayici kotası olarak tefrik ; edildi. Otomobil, kamyonlar için de 20 milyon 176 bin dolar ayrıldı Ankara, 14 (CumhuriyetTeleks) Dördüncü itha! kotası. yarınki Resm! Gazete ile ilân edilecektir. Bu münasebetle bugün bir beyanat veren Ticaret Bakanı Hayrettin Erkmen. kotanın özellikleri hakkında etrafh izahatta bulunmuştur. Erkmen'in izahatından öğrenildiğine göre. bu yeni kota ile başlıyan devrenin en önemli özelliği, liberasyon tatbikatına geniş ölçüde yer verilmiş olmasıdır. Filhaki ka üçüncü ithal kotasında liberasyon oranı. genel kotanın yüzde 27 si kadardı Bu defadaki kotada ise liberasyon oranı iki misline çıkanlmış ve toplam kotanın yüzde 54 üne iblâg edilmiştir. Bakan. liberasyonun bu seviyeye yükselmesi hakkında şunları söylemiştir: « Bu durum, mensubu bulunduğumuz ve dıs ticarette mümeyyiz vasfı serbestî olan Avrupa Ik Arkası Sa. 5, Sü. 3 te 4k t a Nntkunda Irak olaylanndan da bahseden Başbakan Adnan Nenderes: "Nifak kahrolsun, Turk miüetinin bir defa daha hâdiselerin gidişine (Artık söz milletindir) demesi zamanı gelecektir,, dedi Haklannda tahkikat açılması istenenler arasmda Başbakan, Adalet, İçişleri, Basııt Yayın ve Saıtayi Bakanları var Ankara dışında bulunan milletvekilleri telgraflarla ve telefonla bugünkü tonlantıya çağırıldılar Ankara, 14 (Cumhuriyet j miş. haklannda tahkikat isteTeleksl 23 nisan 1920 tarihin ] nen on iki Bakandan üçü hüde kurulan Türkiye Büyük Mil [ küm giymiş. dokuzu temize çiklet Meclisi 40 yıllık faaliyeti mıştır. zarfında on iki Bakan hakkında Hüküm giyenler: 24.12.1927 de tahkıkata sahne olmuştur. Iç tü Bahriye Bakanı Ihsan Erj'avuz. züŞün Meclis tahkikatını tanzim 10.3.1928 de Ticaret Bakanı AH eden 169 177 nci maddeleri bu Cenani. 24.4 1928 de Bahriye Ba40 yılda on iki defa tahrik edil Arkası Sa. 5. Sü. 4 te müzakere edilecek Menderes dün gece 21.30 da Adanaya gitti ÎKenderun 14 (Sait Terzioğlu bil diriyor) Bugün öğleden sonra Antakya'dan otomobille ayrılan F.işbakan Menderes. saat 15.40 da •Nkenderun'a geldi ve tezahüratla k'»rsılandı. Mrnderes, Iskenderun'da yaptığı 27 dakikahk konuşmasında, muha'pfeti .nifak cephesi» oiarak vasıHandırdı ve muhalifleri Vatan cephesine geçmiye dâvet etti. İsk^nderun'un yakında il haline geMnleceğini de söyliyen Başbakan, konuşmasında iktisadi inkişaf ve kalkınma meseleleri üzerinde de d ırdu. Menderes dedi ki: • Mem'eket ufuklarında bize endişe verecek bir mevzu olmadıeı halde memleketimiz ve milletinız her gün biraz daha süratle ilerlemekte oldugu halde bir kısım itTsanlar bunu çekemiyerek, mem lcketimizde işlerin kötü gitmekte ddueunu söylemekte, hürriyetr adalet müsavat yoktur diye bir nifak politikasını memlekette tatbi k,. koymaktadırlar.» Bu sırada halk «Kahrolsunlar» dive bağırdı. Başbakan bu arada nifak politilrtrjtrrr!» bazı tezâhür Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Bir CHP ocagının acılısında halk zorla dağıtıldı o î Jandarma yüzbasısı hoparlorii de sustıırmak isteyince C. H. P. liler müdahalede bnlundular ve hâdise büyümeden bastırıldı Dün C.H.P. Çag'syan Ocağının açılış töreninde bazı hâriiseler olmuş ve bir jand?rm=ı yüzbasi^ı ile maiyetinrieki 40 kadar jandarma eri, toplanan halkı zor kullsnarak daŞıtmak istemiştir. Jandarma yüzbasısı ayrıca hoparlorü dp susturmak istemiş fakat C.H.P. lilerin müdahalesi üzerine Eelişmek istidadında olan hâdiseler büyümeden bastırılmıştır. Ocağın açılıs törpninde tl Başkanı Şemsettin Günaltay, Ratip Tahir Burak, îl îdare Kurulu üyele^ Tİn<len Avııkat Fuat Bilgin ve Orhan Eyüboğlu birer konuşma yapmışlardır. Uzun bir konuşma yapan Şem?«ttin Günaltay, konuşmasının i!k kısmında D P. lilerin 194S dan 1950 ye kadar iktidarı ele geçirmek için nasıl çalıştıklarını. neier vail ettiklîrini anlatmış. nıütaakıben de 10 yıl içinde süratle gelişen geçim sıkıntısından bahsetmiştir. Daha sonra Günaltay, Menderes1 in son konuşmalarına da temas etmiş ve geçim sıkıntısı altmda inliyen vatandaşlara refah ve saadetten bahş°diidıi?ini söylemiştir, Günaltay sözlerini şöyle bitirmiştir: «Seçim yaklaşıyor. O hengamede tek kudret hâkim olacaktır. O da milletin kahir irade.=i. Buna inanarak çalışalım, istikbal bizımdir.» Bir C.H.P. konjtresinde D.PJilere söz hakkı tanındı Antalya, 14 (Telefonla) C.H. P ilce kongresi bueün yapılmıştır. Bazı D.P. lilerle tarafsız vatandaş ların da takıp ettikleri kongreyi gençler grupu kazanmıştır. Müzakerelerde D P. lilere de söz veril* diği halde konuşmamışiardır. Söz aian diger hatipler basın mensııplarına yapılan tecavüzleri takbıh • etmişlerdir. Zortu dün Parise gitti Başbakan Adnan Menderesl Iskendernn'da karşılayan halk toplnluğu 3 bin D.P. li İrak'a mecburî iniş yapan askerî uçağımız İçişleri Rakanlığ^. bu mevzuda hudut makamlariyle görüşme yapması için Mardin Valisine talimat verdi Siirt 14 rTelefonla) Üç hastayı almak için «ehrimizden Hakkâriye gönderilen bir askerî keşif uça ğı vanlı.şlıkla Irak hududunu aşarak Zahoya inmiştir. Pi'ot Ertürk tcvkif edilerek Musula gönderiln iştir. Hastaları almak üzere gön dprilen baska bir uçak ise Hakkâriye inmeden geri dönmüştür. CVMHURtTET Hâdiseyi Anknra bıiromıiT: vasıtasiyM tahkik et'irdik Aikara büromuzdan ve Arkası SA. 5, Sü. 3 te sessız bir gövde gösterisi yaptı Başta milletvekilleri olduğu halde toplu şekilde gidilen «Menderes Vatan Cephesi Ocağı» kongresi zaman zaman okunan âyet ve dualarla dinî bir hava içinde geçti. Milletvekili Himmet Ölçmen kongrede, 45 C.H.P. li milletve kilinin D. P. ye «nişanlı» olduklarını söyledi Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, beraberinde Avrupa îktisadi lşbirliği Genel Sekreteri Hasan Esat Işık ve Hususi Kalem Müdürü olduğu halde dün saat 10.50 de uçakja Paris'e hareket etmiştir. ,. Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü ,f*»rftı'nnn Pariste * gün kalacaeı ögrenilmiştir. Bakan. Parist» Avrupa İktisadi Işbirliği Teşkilâtı ile ilgili müzakerelere katılacaktır. Zorlur.un bu arada Yunaniv tan Dışişleri Bakanı Averof i!e de Kıbrıs mevzuunda görüşmeler yapması muhtemeldir. K O N G R E D ö N İP Ş O • Istanbul Arabacılar Derneginin yıllık kongresi, dün Spor ve Ser|fi Sarayında yapılmıştır. Kongre. bu defa kavgasız. gürültüsüz geçmiştir. Resimde, kongreye katılan üyelerin dönüşü görülmektedir.. Konya 14 (Telefonla) Şehri | lörler vâsıtasiyle takip etmiş, izmiz D.P. lileri bu sabah Şahin si • diham yüzünden 2 kişi bayılmıştır. mületvekülerinden 13 nemasında yapılan ve Menderes i Konya Vatan Cephesi Ocağı kongresinden ünün katıldığı kongreye şehitler önce sessiz bir gövde gösterisinde ve Atatürk için ihtiram duruşu ile bulunmuşlardır. Yakalannda D.P. başlanmıştır. Kongrede konuşan rozetleri ve başlannda Konya mil Konya milletvekillerinden hepsi de letvekilleri olduğu halde. parti bi tnönünün geçen hafta aynı salonda nası önünden toplu olarak hare yapılan C.H.P kongresindeki konuş ket eden 3000 den fazla D.P. li kon masına cevap vermişler, din ve grenin yapılacağı Şahin Sinema lâiklik konusunda C.H.P. ye şidsına çelmişlerdir. detle hücum etmişlerdir. Zaman zaman okunan âyetler Içeri giremiyen 2000 e yakın Arkası Sa. 5, Sü. 6 da topluluk kongreyi caddede hopar hıhrıVİ4i Cumhuriyet martta ilân ediliyor Makarios ihtilâuann hal yolunda olduğunu bildiıdi. Fazıl Küçük Tüıkleıi iktisadi sıkıntuaıa kaışı ikaz etti stnema açüdi Düzce 14 ıTelefonla) Bölaemizin Kısla köyünde ilk defa bir sinema acılrmst:r. Sinema 300 kisiliktir. Kadın ve erkekler sin'îmaya birlikte sirtebilmektedirler. Dün bir adam linç ediliyordu E ; r çocuğu kaçırmak istiyen Hâınit adındaki bir şahsı, i'.'aiye su sıkmak suretiyle, halkın elinden kurtardı İnönü'nün CHP Aydın il kongresine mesajı C.H.P. Genel Başkam : «Secimler önümüzdeki aylarda, yâni temmuzda yapılacaktır» diyor. kongrenin Söke kyzasına Nazilli. 14 (Teîefonla) Aydın şısmda C.H.P. İl kongresi bu gün Park nakli düjünülürken, sabahın erken Sinemasında saat 10 da kalabahk saatlerinde gelen partililer, sinebir vatandaş topluluğunun iştira manın arka kapısından zorla girekiyle samimi ve olgun oir hava rek kongreye devam etmişlerdir. Kongrede înönü'nün şu mesajı içinde yapılmıştır. Bir gün evvel Hâmıt Pala adında bir şahıs. icar edilen sinemanın müstecirinin okunmuştur : «Aydın il kongresinde bulunmak d'in «>;ocuk kaçırmağa teşebbüs» sinemayı C H P . ye vermekten vaz geçmesi C.H.P. lileri müşkül du benim için şerefli olduğu kadar si" u ile adliyeye sevkedilmiştir. Bu konu ile ilgıli hâdise evvelki rumda bırakmıştır. Bu durum kar mânalı olacaktı. Merkezden ayrıjlamıyorum. Özür dilerim. Seçim Arkası Sa. 5, Sü. 4 te ler cnümüzdeki aylarda, yani temrmuzda yapılacaktır. Bütün işaretler bu hususta birbirini teyid etmektedir. Seçim Kanununda eşitliği. emniyeti temin edecek düzeltmelerin tamamiyle elde edileceeini ümit etmek mümkün olmadığı anlaşılıyor. Seçim zamanında. Radyonun. Yüksek Seçim Kurul>ı mâni olmak istese de. yine seçimi Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Lefkoşe 14 (Hususi) Cumhur rin geliştirilmesmi temine çahşma j milyon sterlinin kendilerine tah | başkanı yardımcısı Dr. Kaçük, bu smı istemiştir. ' sisini talep etmektedirler. Makarios'un demeci gün Zafer sinemasında Adanın her ı j Kıbrıs Ordusa Kumandanlıfı görüşmeletarafından gelen 2000 Türke hita i Ingilizlerle yapılan meselesi ben bir konuşma yapmış ve keni re devam edilmektedir. Bueün yaSağlam kaynaklardan ifade edil dilerini «Gelecek günierin iktisadi! pılan toplantılardan sonra açıkla diğine göre Makarios, Kıbrıs asılsıkıntılarına karşı ikaz» etmiştir. j mada bulunan Makarios şunları lı ve eski Yunan Ordusu generalDr. Küçük. kendilerini bekliyen çe söylemiştir: lerinden Menelaos Pantelides'i j tin imtihanlara göğüs gerebilmek « Anlaşmazlığın esasını teşkil Başkumandanlığa getirmek iste j için Türk cemaatinin kooperatifle eden üç problemden birincisi olan : mektedir. Baskumandan yardımcıüsler dahılindeki idare şekü üze sı bir TürK olacaktır. Yunan geTİnde prensip anlaşmasına varıl jnerali Kore Harbinde Yunan bir; mıştır. Bir kaç gün içinde diğer lıklerine kumanda etmiş bulunt konularda da anlaşmaya varılarak makta idi. Ayrıca jandarma bir J Bandırma. 14 (Telefonla) Seh cumhuriyetin mart ayı içinde ilâ liklerine bir Türk subayının ku' rimiz C H P . teşkilâtı dün gece bir nına gayret edilecektir. manda ed«?ceği bildirilmektedir. j balo vermiştir. Baloria acık arttırBugün yapılacak diğer bir top Türkiye Dışişleri Bakanhğı En { maya konulan altın bir C.H.P. rolantıda adaya Ingütere tarafından formasyon Dairesi Genel Müdürü | zeti 1600 liraya tanınmış Dpmokrat yapılacak olan mali yardım me t.«maıl Soyssl bugün Adaya gelmiş Partililerden fabrikator FfriduTi selesi konuşulacaktır. Ingiltere ve saat 13 de Dr. Fazıl Küçük ile Görener'in üzerinriç k?>İmıştır. Gö Kıbnsa 5 yılda ödenmek üzere 10 ilk konuşmasını yapmıştır. Sov rener hu rozeti herh^nei hir C. . milyon sterlin vermek istemekte saiın çarşamba gününe kadar A H.P linin göSsünrie g"rm=ve sinir dir. Türk liderier bu miktarın 4 dads kalacağı biJdirilmektedir. lendiği için aldığını söylemiştir. Sinirlendiği için CHP rozetini 1600 liraya aian DP li meden Geliyorlar: 2 Ölümden kaçan adant RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL Taksim Alanı. Çemberlitaşın dijbindeki yer, Nuruosmaniye Camii1 nin avlusu, Mecidiyeköyün alanı, J Levent, Kadıköy, Kuştepe, EsenŞAMPtTONLAR TURNL'VASI Avrupa Şampiyon Kulüpler Itepe, Gültepe, Yandımtepe, yüzVoleybol Turnuvasında Türkiyeyi temsil eden Darüşşafaka dün jlerce tepe, boş yerler. sabahçı kahilk maçını Bulgar Levski ile yapraıştır. Kalabahk bir seyirci jveleri, mahalle aralanndaki gurtopluluğunun takip ettiği maçta milli oyunculardan kurulu Levs ıbetçi kahveleri insanlarla, iş bekki daha iyi bir maç çıkarmış ve oyunu: 15/6, 15/2 ve 15/8 (30) j liyenlerle dolu. İstanbul şehrinde kazanmıştır. Maçı Rumen hakem: Kostin Muşak idare etmiştir. {nerede küçük bir açıklık görürsen Resimde. maçtan bir an görülüyor. (Diger haberleri SPOR sahi •orası. iş bekliyenlerle dolu. Istanfemizde bulacaksınız.) |bul ağzına kadar, iş beklemenin ! kederinde. iş bulmuşun sevincinde ' inganlarla dolu. Yani gurbetçilerle, gurbet kuşlariyle dolu. Yurdundan yuvasından, ana toprağının kıracından ayrılmışlarla dolu. • Memnunlar. memnun olmıyanlarla dolu. Kimisinin dumanı başırıdan tütüyor hasretten. Kimisi, çok şükür kurtulduk, diyor. Kimisi. Bagdat 14 (AP) Kendisine Eskicilik zenaatıns ilâveten bir yağmurdan kaçarken doluya tutulIrak'm Misyib mıntakası Askeriı tanm kurumunda kâtiplik de ya duk. diyor.. Valisi süsünü veren bir eski kun pan saht» Valinin çiftçiyi geçen ma Köylerden şehre akının bir tek dura tâmircisi bir çiftçiyi a.'tır yısta astırmaya kalkıştıjSı tesbi» e spbebi yok. Türlü tıırlüsü var. Çomak teşebbüsu su$uyla mahkeme dilmıştır. Sahtekârhk ve cinayete ğunluk tabıi sosyal sebepten gel1 Anadolndan çelenleri tstanbuhın her kö$e buc»Sında bulabilirsiniz. ye verilraiştir. teşebbüs suçundan yargüanacaktn. Arkası Sa. i, Su. 7 de | lşte bir dafda kurulmaş mahallede, bir çecrae ba?ı.. Hâmit Pala Savnhkts. (Kenarda kacırılmak istenen okla işaretli çocnk çorülmektedir) Serinofil Deıneğinin memleketimizde ilk defa olarak tertiplediği , birinci Kanarya Sergisi. dün saat 14 de Fransız Konsolosluğu salonunda Belediye Reisi Kemal Ayı gün ile Dernek Reisi Hayri Egeli ve kıuruculardan Celâl Topçunun j büyük bir meraklı top'.uluğu huzurunda yaptıkları konuşmalarla | açılmıştır. I Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Kanarya Sergisi aeılılı Irakta bir eskici valiliğini ilân edip idam kararı vermiş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog