Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURÎYET 14 Şubat 1960 Gençlerbirliği: 3 Karagümrük: 0 Galatasaray, H, Tepeyi dün 2 1 mağlup edebildi Ankara 13 (CumhunyetTeleks) Oktav, Erean, B Oktay, Hahs TiSevırcı 7071 muçın H=«ıl4t 30 125 lıra G Bırllfi 3 K. Gftmrflk t baskı kurduğu bır ıırada Bırolun Galatasarav 2 Hacettepe 1 Avnı rengı taşıyan ıkı takımdan Dun »evırcıler maçııı hakemıne m bır golden kurtardı Haf hat Karla, kaph ve bır çok verlen ev sahıbı Gençlerbırlıgı Karabağır p durdular Evet hakem pek tında gene Kaja hanrlajıcı idi kornerı rakıp kalevı karıştırdı Bu buzlanmış sahada ovun tabıatıvle gunrjkten Istarbuldakı 00 beraçok hatalar yaptı Avantaja riavet Forvette Anf daıma bır santrforun arada Arıfle bırhkte Kâzım da topa Tapabıleceklerını \aptı arkada? çıkmıjtı Kâz mın ters ksfası Altay g?vet durgun geçtı öv'e kı maçm berhğın revanşım çok acı aldı «tmedı Yan hakemıne itımat etilk devresı kecı bovnuzu j»ıbı al larına pozısvonlar hazırladı Fakat 17 ncı daklkada Tevfık'ın uzakmevıp onu kuçuk duşurdu Hıç bır saSaçık Doğan bır haf ovuncj"îu gı kalesine gırdı ve Beşıktaç 14 dakıgul'im vfr eulum mınvalınde de tan ve «oHan sert şutunu Tamer sebep jokken arkadaşı 1 e konuşan bı ovnadı Sadece orta vaptı Be kada ilk ve son golunu kazanmış vam ederken sevırc^er buz eıbı bloke eriemedı Yetışen Yılmaz j bır Altavlı o>uncuyu sahadan çı şıktaş hıç bır zaman anlasmah bır oldu tlk devre bıtınceve kadar Behavada âdeta e*nnor!ardı Doiru ılk G<=ncler gnlunu cıkardı ve su "=ahaia na«ıl ol<a kazanmm ha de\re bu sekılrîe 10 Gençler lehı' kardı Ama Sejırcılerm bağır ovun tutturamadı Altav ıçm «ovşıktss çok pozısvona gırdı fakat letı ruhıve*ıvle çıkan Galata^arav, ne kapandı ma«ı prote'to etmesı lazım gelen lenecek soz 90 dakıka ıçınde bır kullanamadı Altav hla ıse gerıde K4MMPAS4NIN GOLÜ Kastmpaşah Ahmet, ofsavt pozısvonunmacı "A" aidı hakenden evvel bıri vardı Llder pozısvona g'remedığıdır Bır kaç fırsat aradılar îkıncl devrenın 11 da vakaladığı topu, Demırspor ağtarıra gonden>or Seyıruılere ıkı, Ik ncı devre 59 dakıkada an! dakıka«ında Beşıktaş gol pozısvoDevre 00 eol«uz bıtti fırsat yakaladılar ama bunlar ceza Be;ıktaş ılâve var1 Maçın orta ve van ha kemı bır Gençler akınında Kadrıden se •ahajı dısında eHyip gıtti tvi bir nuna gırdıgı bır sırada hakem Altkıncı devre başlar ba'lamaz ken t^nj kapan Tevfık vasıtaMy Çunku lig liderl dun adına yakıtayh Coşkunu oyundan attı 84 Ahmedın ters vuruçu az kaİMn le Gençlerbırlıgı 2 ncı golunu çı FENERB\HÇELtLER Bugur G »ır bîr oyun ovnamıyor, oyuncular gununde değıldı daklkada Bahattın Avhanın kafa kendı kalesıne gmjordu Kıl pa kardı fi5 dakıkada kaptan Kadrı Sara> a karşılaşacak olan F Bahfırsatlar kaçınvor, toplar kaptınGol sını kaleden çıkardı 79 daklkada yı korner oldu nm Zevnelle çalım vapma varıs çe kız volevbol takımının dort as'ı jor i o r ^a pt A.]*a ın k»ndl ka Beşıktaşm Altav nısıf Şenol Bıroldan aldığı topu onun49 uncu daklkada demieme bır ma<ı Genclere 3 uncu golu ka de duze'ttı, bos vazıvette olmasına pa«a veti"n Metın Avdından «ıv zardırdı Zevnelden Orhina gelen rağmen sırf ka]enın ko«e«.ıne gonrıldı ve guç pozısvonda ılk GS toD uçuncu gol oldu Maç da bu şekılde sona erdı dermek ıstedıgı ıçın yakın mesago^nu çıkardı feden avuta attı Oyun da b*ı neHakem Tahır Arcan 59 daklkada NecdeHn sebebıvet Mıllı lıgın kjvvetlı takımların savt olduğu gıbı aynı ramanda t«verdığı bır faul atıjında soldan Gençlerbırhğı Selçuk thsan, tıet ile 10 Beşıktaşın galıbıyetı ıle dan savılan Demırspor dun rakı sadufî idi Erolun orta«ını Suat Cevatm ba Tugav, \y1'n, Kahraman tlhan, •on buldu bı Kasımpaşadan çok d&ha ıvı kısları arasmda H Tepe kalesıne Yılmaı, Orhar Tevfık Zevnel Maçın eereyam Hakemler Salihattin lid'kli • ovnamasına rağmen maçı ancak kafavla gonderd1! 2 1 Karagumruk Tamer Gokçen, Oyunun ilk dakıka an durfun 1 Mentor H Canter 21 kazandı olduğu kadar ııkıcı da f«çti D ^ 71 dakıkada ceza sahası dısmdan Vıhat Orhan Kadn, Bılgın Ta [ Maç, vole>bol ilk dfvre ne«.ı<ctaf Necmi Bahattin SaEn lyi uç oyuncusMtfcn mah mırspor ılk golunu 22 dtkikada rık, Zekâı, Yılmaz, Kadn, Doğan B Oktay yerden «ert bir sut attı bahattın Faık, Nevzat, Kaya •rum olmaıını rağmen Pemırspo», kazandı Osmanın asırtma paıını Ali ABALI I üg liderini belli edecek Kumelesen ovunculann ayaklın Bugun Spor Sara^mda taat 18 S0 Doğan, Nazmi Arıf Bırol Şenol gerek mudafaada, gt ekse hucum kalecı Hazım çok hatah bir ş«kilarasından geçen top falsoianarak da Fenerbahçe ı'e Galatasarav kıt G Sarav kaleeıne girdl Bundan AlUv Altan Mustafa Ertan • da basarılı bır oyun çıkardı Bu de elınden kaçırınca Fikri haflf voleibol takımlan karjılaşacaklar lonra G Saraylılar toparlandılarK&mıl Kâzım, Uğur Gonen, Yıl na mukabll Kasımpaşa takımı son bır dokjnu$la ilk golu kaıandı Bu maç blm"i devre lıg hdenni sa da baska gol olmadı ve maç I41 daklkada bu sefer Demırjpor maz, Naıl, Ayhan, Coşkun haftalardakı kotu ojununu tektavın eJecek Bı maç içm Fenerkıncı devrede atılan gollerle 21 rarladı Attıkları tek gol bârız of kaleciM MehTet topu elinden kaTnneer BENOK4.N bahçenm kıvmeth ovuncusu Seda G Saray lehme bıtti çırdı, fakat Rıdvan firsattan i«tı«30 galıp geelceğızı demıjtır fade ederredı Devre bu sekılde Hakem Resat Bunvan G Sarav lı ojuncuların tst tahnıhavet buldu G Sarav Turgav Saim, Ahmet mınlerı şovle «MevGu'çin 3î EMustafa, Ergun Nun î'fendıjar îkmd derrede Demir»por hemen 1 profesyonel lig maçlanna dun BlnAjda 51, Sedt tle Şenız d* S0 Sua* B Ahmet, Metin, Erol hemen tek kale ovnadı 88 daklkada Çeref itadında devam edıldi Ya kazanacaSız» demektedi'ler FenerKasınoasa nın yaptıSı ender akınH Tepe Cevat B Necdet W pılan mu^abaka'arda Bevlerbevl, bahçelller maçtan çok ümıtliler la^dan binnde Ahmet kale dıbındt 8?et Tavyar, Aydın, Cahıt K ravıf ve 10 kısihk Emnlvet ka'sı onlar «ıkı takım da normal olsa topu rahatça kaleve soktu Munasında çok kotu bır ovundan »on'a gene kazanma sar« Fenerbahçeye kaşa kabul etmıyecek kadar ofsavt guçlukle berabere kaldı 1 1 Gala verılebılır» dıvnrlar olan bu pozısvonu ne van hakem, ta ı=e Yp'iM'rek t?k mmı çekışme1! Galatasaray ovuna lyı ba'lavıp ne de orta hakemı maalesef gorebır maç netıceîinde 2 1 msglip boTu'mazsa rakıbı ıle çok çekı?e YEG^NE GOL Soldan Bırol'un attıgı kornen kalecı çe'dı Top., medı ettı gerı geldi Altay «antrhafı Kânra topa teri bır kafa vurdu Top içebılır T Bahçe i»e bu huıu«tt çok Bu golden sonra baskılanru daha BnrtnkO maçlar ri ust ag'ara takıldı Bu maçın yegâne golu idi tecrube »ahıbi kolav kolav bozulda artıran Demiripor lular M da10 00 Takıım Haskoy, muyorlar, en buvuk avantajı da lesme attıgı goll* (alıp geliyorlarSUAL: A. 12 k'kada galibıyet gollerini kaıandlbu 12 00 Davutpasa Su'evmanive dı 10 lar Fıknnın kafa pasına CelAlın 1 Meşhar Jo« Lonls'l NotUr attıîı lol sut kalecı Haıımın plonharbden aonra mağlâp eden Avrapa sampiyon kulübler turnuvası Dun Dolmabahçedt milll lipin jonuna ragmen koseden ağlan bulİlk boksör kımdlr* lki livah bevazlı takımını leyredenI Karekte ilk defa beytımir İS (Telefonla) Bugun sel (Bulent) Muhıttin Celil Te du Maçın bundan tonrmki kısmınler biraı havrete dujtuler Çunkü nelmilel dereee alan Tfirk Bugun îıtanbul, Ankara Te yapılan mıllt lig maçlannda tzmır zer Bulent, Erol A'tıla Erdoğan da Derıir«por çok gol ponsvonuna millf lig hderi Be«ıkta> mıllt ligde kiındir? Gol 65 ıncı daklkada (p=naltı gırdı fakat bunlardan ittifade etakımlan îjtanbul takımlarını yen lzmirde yapılacak olan nr.lli 19 vazıjette bulunan Altava karsı 3 AtİM Okvannsn'nu ilk demedl ve maç da bu netic* İle lig maçlannın programı şu şe dıler Izmirspor Adaleti Denaltı ile dan) Necdet (îzmır) hakım fskat çok bozuk bır oyun geçen havseı kimdir? bittı Karşıvaka t Bevkra 1 10 mağlub ederken gahbıvetı hıç kı'dedır çıkanyordu Bejıktasın devamh haHakem Orhan Gonul de hak etmedı K S K Bevkoz ne tstanbnlda: Hakemler Hu«ntt Kavaso|İ4l • Avrupa »ampıyon kulupler tur Maçın favorısi Levski olduğu hal kım oynaTiası ve pozi«vonlara girbasabas bır oyun çıkardılar CEVAP: A. 11 j Karsıyaka Muhıp Necati Nev A Bagatır K Karamtrean, 13.00 Altav • K. Paşa, nuvası içın bugun ıaat 20 de Spor de kuvvetli rakipleri ile çekije mesi muhakkak kl mucadelecı oStad Alııancak rat, Sumer, Sabahattın Erol 14.45 Beılktaş • D. Spor 1 Verrou (Sflrgtl) »JıteTn Kasmp»«a Harım • Gazanfer, Saravında Daruçşafaka ile Bulgar ceklermi TI mahkum olmıyacakv yuncuların yaptıklan hatalan heSevırci 2378 kı«l Argun Bulut Ogan, Ozcan Ankarada: ftjtbol miçiannda tatbtk edilir lan da sövlenebı'ır Netıce ne o men telâfı etmelennden ileri geliBeykoz Murat Avdın, îsmall Nikolau özkan öıctn, Argun Lev«kı volevbol takımlan karjıHasılât 12 252 lıra I Eokrta her r»unt araeın Karsırnınrtk . H. Tepa. lursa olsun her lki takımın da vo yordu Beşıktajın kazanma gucü Hasan, Ekrem, Ziva Yılmaz, M Fahir Rıdvan Ahmet, Yılmaz, tbd» 1 dakik» vardır tzmırgpor 1 Adalet t laşacaklardır Bugunkü karşıla? leybolsever sevırcılere modern vo G. Saray G. Birllgi. . rahım de bundan olsa gerek Santrhaf Ah Şırzat M Ah, Nu«ret S Pır Oltmpıvattı dBrt » 1 Hakem Nadı Irmak'ar mada Daruşşafakanın içTerınde 4 levbolden bir numune ghsterec JNevzadın ovun ıçinde devamlı Nectrmirde: Demırspor Mehmet tsmall Ratın madal\s kazanap vpgfl"? r tzmırüpor Burhan Şaban, Nee Goller 21 incı daklkada Sırzat Bevkoı • t*. Spor. mılH ovuncusu bulunduguna gö e lennı tahmın ed voruz Maçı Ro rnı ıle ovnamaiı ıvı bır hareket kadln atlet Holanda lı T Blandet Nurettın, Orhan, Kâmuran, (B7 ), 42 ncı dakıkaia Ogun (K S uf H ı«nıi Fartık Mjnır • Aydm, Adslet • K. S. K. mıllt takıma yakışır bır jeklde men Federa»v nnuna bağlı bır ha degıHı Bahattın ilk de' rede çok kers Kuen (1948 Londra) Cenap, Ali Guven Nedım, özcan K ) 55 ıncı dak kada A'gun (K Osman Fıkrı, Erkan CelSl aksadı ama ikınci dev rede takımıoynıyacaklannı tahmin edıjoruı kem idare edecektir Ekrem KARP4T Adalet ömer • Vural, Çetın Yuk SK ) Altay kendi kalesine gol attı, Besiktaş galip: 1 0 Ankara takımı güzel oynadı Fenerbahçe Galatasaray DEMİRSPOR: 3 KASIMPAŞA: 1 kız mac! bugün lı profesyon**! kümede sürpriz! SUAL Darüşşafaka Levski voleybol takımları bu gece oynuyorlar ^ Bugünkü •= » program İzmir'de. K.S.K. ve İzmirspor, Seykoz i!e Adalet'i yendüer Memlekefin Yegâne« Hassas Kesici Takım Fabrikası HizmeıinızdG... • En Yeni Alman Patenti • En Modern Hassas Tezgâhlar • En Modern Tavhane • Otomatik Imalât ile Talaşsız Haddelenmiş ALMAN PATENTİ YÜKSEK VERİMLİ HAVA VE KARBON ÇELİĞİNDEN MATKAP UÇLARI Aîmanyanın manıf, hassa» takım îabrikası ROHDE & DÖRRENBERG firmasrnın teknik tnurakabesi altında Imalât safhasındadır. ^ m •^ II m Gebze, Çayırovada inşa edilmiş olan bu çok modern, hassas kesici takım fabrikası yurdu^ muzun bütün ihtiyacını karşılıyacak kapasite ve imkânlara eahip bulunmaktadır. Anadolu ıçın BAYlLlK ısteyenlerın Mefkez Buromuza. müracaatlan nca olunor i UZUN ÖMÜR ÜSTÜN KALİTE JNE MÖHASEBECİ BAYAN ARANIYOR TAKIM ENDUŞTRiSi A.Ş. Istanbul Telgraf: MAKTEN • Telefon: 49 11 41 60 Kneden beri e?i förülmemifl fılm .. Dünya yazan E Hemlngt t Fox Şırketının ion şaheseri Tyron* Pow«r Ava Gardner Errol • Flynn Mel Ferrer Fabrfka: Gebze Çayırova Merkez BOro: Galata, TOnel Caddesl, Transtürk Han, TÜRK HAVA YOLIARI A S Klorat Depotas Teneker Bılumum kım\evi maddeler ve Ariîlın Boya ıthalâtçı sıfatıyle satılmaktadır Tahtakale caddesı No 71 Tel 22 88 13 BUVUK bır sanavı muessesesı elektrıklı kaj ıt makınesınde çalıçabılecek durumda o'up a\ nı zamanda vazı makıne^ınde de çalısacak bır bavan aramaktadır Almanca Ingılızce veva Franıızca hsanlarından bır ne vakıf olanlar tercıh edılır Tahplerın bır adet fotogra fla bırlıkte rresVki durumlannı talep edeceklerı ucret ve ışe bah acak'arı tarıhı bıldınr bır dılekçe ıle tst PK 176 (Mubasebecı) rumuzıvle muracaat etmelerı rıca olunur Mühendis Âlınacak hava alanı Uçak Bakım atelyelennde çah|tırılmal j7ere mgıhzce bılır gprç muhpndısler alınacaktır Makıne uçak elektrık ve e ektronık bolumlerınden mezun en a? ıkı vıl tecıllı ıitek ılerın Yeşılkov de T H Y Teknik Mu dur'uşure mjracaatları rıca olunur | Yine Güneş Doğacak } Renklı Smemaskop t Pek vakmda SI'fE ve EMEK sınemalarında Galalit Fabrıkasına ortaklık devır veya kıralık olmak Szere müşterı aranmaktadır. Bakalıt Plâstık veva Kablo ımâlı de yajjilabılır. Tel 44 03 70 TÜRKİYEDE YEGÂNE RAKİPSİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog