Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

14 Snbal İM» CUMHTJRİYET BEŞ Gerdek gecesinin sabahında yollara düşen Suleyman Baftarafı 1 lnei uhifetl* zardıkça kızarıyor. Bır utangaçlık ıçındeler. Otobüıte büzülecek köşe arıyorlar. ötekı dc baıtırdıkça bastınyor. Eskiden böyle miydi Istanbulî Yaa boyle mıydı efendim? Hepiniz bılırsınız Böyle kıyafetli adamlar değıl Taksırn meydanına gelip o Yeni yıl bütçesi j hakkındaki rapor •Aaaah» dedi, «jurbet. Yokn o •öylediklerini ben onun yanına kor muydum! Herif durmadan. aövdü. tt ojlu. Ama zoru gorünce nasıl indirdi. Kopoglu.» «Ne if görürsünü»?» Uzakta bir tugl» oeafı baeası fösterdi: «îste o tugla ocağınd» çtlısınm. tobuse binmeye, Taksim meyda Tam yedi yıl oldu. Tam yedi yılnına yaklaşamazlardı bile. Şimdi dır gurbetteyim. Tam yedi yıldır, tam Beyoğlu çarşısının ortasında kızgın yalım karsmnda pişerim. volta atıyorlar. Beyoğlu çarşısın Bak ellenme. Yanmıs odun gıbi dan bunlardan geçilmiyor. Ya es değil mi bu eller? Kömur gıbi kıden. hey gidı gunler hey. Bey bak.» oğlu bır zarafet meşherivdi. Bu Elleri yanmıs odun gibiydi. dıl bılmez köylüler geldiler. YüTuğla ocağına kadar yürüdük. rumesini bile bılmiyorlar Kaya Ocakta billur kırmızısı yalımparçası gıbı yuruvorlar efendim. lar. Sonra boz duman Sonra koKava parçası gıbı. Pıshk ıçindeler. mur kokusu. Sonra dehkanlı. kav l^anbul pıshk içinde bu sebepten. rulmus. elleri kocaman, ellerı beB otobuse bınemezsın. Ikısi bin lâlı ınsanlar Burunlarında sıla kodı mıydı otobuse bunlardan, ko kusu. «Gühstan içinde bülbül yukudan burnunu tıka da kaç ora valar, çalısı çırpısı guldıir sıladan » nın.» Davanılmaz bır sıla ozlemı Buzulmuş gıtmış dört kışıyi par Övle geldı bana mağıyle gösterdi Herkes onlara Bütun sılacılar, gurbet kusları bakıvor Onlar da onulmaz bir başımıza toplandı Ben derdımi an utangaçlık içinde.. Koşeye sıkıs lattım tıkca sıkışıvorlar «Bu işleri yazmahm» dedım • Gordunuz mu otobusu nasıl bır «Derdınızi, belânızı kitaba geçlrkiku sardı! Aman Allsh Burnu mek ıktıza eder» dedim. mun dıreği kırılacak Bırazıcık yıöfkelenen delivanlıya' kanmazlar da Su düşmanı bunlar «Nerelisin, adın ne7» diye IOTpf<"idım Yemini bıHâh ederım ki, dum. , bır kaşık suya, bir damla suva duş «lyi vaz» dedi «Yaz ki. yedi dürran efendim Sorun şunlara, ana vele gitsin benim hîkâyem Sinoplarından doğduklarından bu yana, luyum. Hacılar kdviindenim. Ahıç bir yer'erıne yağmur suyundan dım Ahmet Taş Yedi yıldır gur(2 nri «ayfadan de\am) baska su değmiş midir? betteyıra. Ellenm tanıktır kı, yenadı çibi parladı. Dort kışi kalabahğa arkasmı di yıldır da tuğla ocağ'ndayıro 4 donmüş Sıkıstıkça sıkışıvorlar kö Kevfımden gelmedım » Bn üniversitede yirmi Iki vıl «"•e Arkadan dort tas gıbı gorüBirisı atıldı: 8nce bir dram bftlümfl knrnlmus. nuvorlar «Ahmet » dedi, «ilk gelişıni söyKnrncusa bn^fln vine bafinda bo Bunlar geldiler. her gun ellı le Orası fırakh » Innan (Fathrr Gilbert V. Hartke) cınavet ışlenıvor Her gun yuz ev Ahmedın kirpiklerı solgun, uadında avdın ı t olçnn bir rahip. snvu'uvor. Bozdular lstanbulu. zun. yumuşak yüzünu golgeledı: Telt ve çSıel bir levjrilinin kara Rozdular vıran evlediler Eski«Bunu da ivi vaz Anlasınlar ki »rvdasına totuimnş iki dermansn den olsa bu otobuste avakta kalır bız kevfımızden vurdumuzu bıâsık e<hi karşı karşıva otnrduk. ria hovle sıkışır mıvdık Hev anam rakiD gelnevız Babam benı evO bana anlatıvor. ben de dinlihpv' Sereserpe otururduk Bunlar lendırdi Evlendıkten beş gun sonvornm. Tivatronun hütiin kollangelmre efendim » ra baktım anam aülar Babamın nı çatısı altında toplıvan bn böHerVes hemer hemen herkes o bovnu bukuk Kardeşlerimın vu?u tümdf: dekor diilgerliiinden. bon ı onavlıvor Kimısı doğru dı hıç gulmez Kanmın eli ayağı kevacılıfından, elbiseierin bickislnsılmıs Ben farkmda deŞılim hiç yorsun gibisıne başını sallıyor den diklsinden. mobilvaların maevde «Tarlaları var, takımları, evleri bır sevın Sordum. babam raneoTİnfnndan. dösemfciliîindpn, un kalmadı vıverek bir tane rrıyurtları var her şevlerı var efenaksesovar ka^örlujünden. sahne kalmadı Sen evlendin dim bunların Ama konarlar ko sır bile ısıkcılıfmdan tntun da aktftrlüfe, par'^r gehrler Bırakırlar bırakır Gurbete gıdecek ha! kalmadı benreiisörlüSe, vazarlıga kadar, bir lar cehrler tstanbnlun taşı toora de de Üç gun sonra Trabzon pos»pivesin yazılifindan son perdesita«ı limarda olacak Yo! ha7irh5ı ğı altın der gelirler Çoğu da bunin kapanı$ma kadar (eçirdiii bü vap' dedi Yol hazıniıjı vaptim rada surünur ya, g'tmezier geri tün »afhalaj. hasılı her »ev. dı?arIstanbul gözlerini kamaştırmıştır. Birdim guverteve Vapura ilk bidan tek blr vabancı el deSmrden kevif için gehrler îstanbulu gor nışım Başım dondü K'istum Gelh«p ötrfnriler. öiretmenler, prodım tstanbula Bır hafta işslz, aç meye gelır'er fesörler ve meznniar tarafından dolaştım Bızim hemşerilerı bulaNeselenmıs gulüvor, e'lenıvor, düsünülüvor, tasarlanıvor. tpıçShkızıvor sbvlüvor ha «.ovlüvor Ara madım da ondan Sonra bu tuğla lanıvor. hazırlanıvor ve halka soda bır de koşeve buzulmuşlere ba ocağmda buldum onları. Çok zor nnlmor. kıvor Onların halinden de, onla geldı ilkın Knye dort ay bir kuBn üniversite on vıt içinde merı koşeve sıkistırdıSından dola ruş yollıvamadım Şımdi avda el1 Keyfimızden znn bakımından çok cflmcrt olmnş vı da eururlu Bır zafer kazanmış 1 lira yolluyorum 7 pehyoru7 övle mı Yedi yılda ye ve tivatrovn mcslek edfnmi; blr gıbı « o «anatçılar yetiştirmlî. Fathrr •k Derken koşedekılerden bıri kala di ay kalmadım karımın yanında Istanbulun taşı toprağı altın de Hartke'nin en l^abetli bnlnşlannbalığı açt'. Adama doğru yurudu çü d a n b i r l d e > y e n I T'<iseceklere daUzun kırpıklerı yanaklarım golçe ğil Bızim verin tası toprağı i ' m i h ' r Brnek olmak üzere bn melemişti Uzun boyluydu. Yuzu sap r uk » Bmştarafi 1 Inci lamış, 55 gun güren mesaisinden sonra 11 şubat perşembe gunü 1900 mal! yılı butçesini 7 milyar Baftarafı 1 inei aahlfeie lerd* fordüğümöı medeni r e raü837 milyon 701 bin 314 lira olarak bir Iki eümle söylıyebildi vt: «Ses reffeh şartların memleketimizd* kabul etmiştir Bu rakam, hükü gelmiyor» dıve bağmlması üzeri de tahakkuk etmesi artık bir emr i metin teklıf ettığı rakamdan 18 ne balkonu terkederek içeri girdi mutlak halinı almıştır» dedi. milyon 338 bın 600 lira fazladır. T* oradaki gazetecilere ayrı ayn Mnhalefete eevap Butçenın denk olmasnı temin Antakvamn imarı konusuna da hangi gazetelerde çalıştıklarını maksadiyle bu 16 railyon liralık temas eden Başbakan, sehrin imar fazlalık, bazı varidat kalemlenne lordu Bu arada (Akis) muhabiri ı* ' arlaınm kısa zaolduğunu bildıren Attilâ Bartınh edileeeğini ilâve edllmek suretiyle karsılanoğlunun. derhal binayı terketme manda yerine getlriieceg'ni sövlemı?tır. Muzakerelrr tamamlandıktan son sıni ve konuşmavı dışarıdan takip dı Mütaakıben muhalefete cevap ra komısyonun her vıl hazırladığı etmesini ıstedi. Başbakan (Kim) vererek dedi ki: « Bu gidışle bir veva iki vıl rapor, bu yıl da tasanya eklen muhabırının nerede olduğunu sormıştır. Ancak bu yılk^ raporun du Bu psnada Kım muhabiri Mu sonra bu memleket ne güzel bır eskı senelerden farklı bir ozellıfii fıt Duru r!a Başbakan Yardımcısı manzara araedeeek O zarran rev binayı avcıları ne yapacaklar Ne vaparmevcuttur O da, bu yılkı rapor Medeni Berk tarafından da bütçe uzerınde tenkıdlere, te terke dâvet edılmıştı Tam bu sı larsa yapsmla". bizi bu memleket nıennılere ve tavsivelere ver ve rada Ba=bakan CKiml muhabirini te hurrıvet nizamını te'is etmek, j sıvası ıstıkrarı tesis etmek istika nlmemiş olmasıdır Rapor, d^v gördu ve vanma gıtti mıtımetre Başbakanla Kim muhabın ar8 | metındekı azmımizden letın mali durumunu, hukumetın ınhiraf ettırecek kuvvet dunyada ıktısadi tutumunu aşırı bır sekıl sında şu konuşma geçti: Yazdıklarınız hep yalan Hep meveut değıldır. de ovmekte ve 1960 butçesının kaie meşum bır jolda olan rakterini çızen kısımda «H60 but yalan Oraya nasıl gırdın (Kaçemiz gerçek denklik vasfı vanın man Beledive salorun'j kasdedıvor muhalefet. kanun'arın hududu ida hızmet ve vapıcılık karaktennı du) çinde mıdJ "? Vatanseverhk duvArkadaşlanmızla konuşu de mutebarız olarak muhafaza et vordük Buniarı s>z mı yazdınız, gularının. aklın ve mantığın kamektedır» şekhndek: bır ıfade yer orada mı değıştırdiler?» bul ettiğ' hudutları içinde midir? almaktadır Havır Bu bövle olmaz. Bu soru üzerine (Kim) muhabi Hayır Bütçe Komisvonunun 66 üvesin rı* «Ben vazdım» cevabını verdi. Memleketi 25 30 sene sustur, son49 u ( D P ) l'hte, 16 sı (C H P ) Başbakan da' «Bır avuç Kırşehir ra. bu memlekette hurrıvet ni7aaleyhte olmak uzere raporu imza liden ne ıstıvorsunuz' Aramızı mı kuruldııktan sonra, kalk o hur lamışlar. bır C. H P li de imzada neden bozuyorsunuz' Dışan çı riyeti istismar et Bana bövle bir bulunmamıştır. muhalefetin devamına nıçin musa kın» dedi. lV 7 7 1 Menderes dün Hatay'da Yedi Dakika Basketbolda Darüşşafaka Galatasarayı 7271 yendi dört konusma yaptı Arkadaıımız Dogan Nadı, geçirdiği bir rahatsızhk yüzünden bu hafta «Y«dl Dakika» ımı yazamamıstır. Özur dıler, gelecek pazardan itibaren yazılanna devam edeceğinı bildirırız. Maçm ilk devresini Darüşşafaka 41J4 önde bitirdi G Sarayın mağlubiyetinec sebep müdafaa bozukluğu CJI.P. nin 11 tahkikat önergesi yannki Mecliste görüşülecek Bastırafı I ıncı sahılede yacak, benzer konular bır arada mutalea edılerek, muzakerelerın suresi kısaltılacaktır. Gündemde yer alan tahkikat onergelerının muzakere sırası şoyle tanzım edılmıştır1 Malatya mılletvekılı Nuvıt Yetkın ve 123 arkadasmın, Cumhunyet Halk Parttsıne mensup mılletvekıllerinden bazılarınm Ege gezısı sırasında vuku bulan hâdıseler dola>ısıvle Meclıs tahkıkatı açılmasına daır takrıri. 2 Burdaı mılletvekılı Fethı Çehkbaş'uı ZUe hâdiselerj hakkında Meclis tahkıkatı açılmasına dair takrıri. 3 Malatya mılletvekılı Nuvıt Yetkin'ın 27 ekım 1957 tarıhınde yapılan mılletvekulerı seçımı dolayısıvle cezai mali ve sıyasî mesulıyetleri gorulenler hakkında Meclis tahkıkatı açılmasına daır takrıri, 4 Sıvas mılletvekılı Turhan Feyzıoğlu ve 5 arkadaşının, rad\onun bazı nesnyatı dolayısıyle Mec hs tahkıkatı açılmasına daır takrıri 5 Kars mılletvekilı Sırrı Atala> ve 4 arkadaşının, radyonun bazı neşrıyatı dolayısıjle Meclıs tahkıkatı açılmasıea daır takrirı. 6 Ankara mılletvekılı Avnı Doğan ve 54 arkadaşımrt basın mevzuunda Meclıs tahkıkatı açıl' masına daır takrırı 7 Adana mıllet,vekılı Suphı Baykam ve 6 arkadaşının. Turkıve Selluloz ve Kâğ't Fabrıka'arı tşletmesı l ' n ı ı i ı Mııdıırl jğunce sa+ın alınan selluloz odunu ve graft sellüloz ıhale ıslerı dolavısıvıe eskı Sana\i Bakanı Samet ABaoğlu hakkında Mechs tahkıkatı açıimasına daır takrıri 8 Ankara nvlletvekılı llyas Seçkın ve Adana mılletvekılı Mu«lıhıttın Yılmaz Mete'nın, Knpmıt Limited Şırketı ile bu şırketin kurucusuna Zıraat Bankası tarafından açılan kredı dola>ısı\le Meclıs tahkıkatı açılmasına d?ır takrirı. 9 Sıva« mılletvekılı Tjrhan Feyzıoğlu ve 5 arkadaşının. Et ve Balık Kurumu tarafından açılan bır kredı muamelesı dolavısıvle Meclıs Tahkıkatı açılmasına daır taknrı. 10 Adan» mılletvekıli Suphi Baykam ve 6 arkadaşının, Demokrat Partı Gençlik Burosu tarafından talebe ve gençlik teşekkullenne vâkı mudahale dolavısıvle Meclıs tahkıkatı açılmasına daır taknn 11 Malatva mılletvekilı Nüvit Yetkin ve 6 arkadaşının, istımlâk yolsuzlukları dolayısıle Meclıs tahkıkatı açılmasına daır takriri Amerika'da tiyatro Mufıt Duru dışarı çıkarken. o radakı (DP.) lilerden bin kolundan tutarak aşaSı ındırmek istedı Bunu goren Başbakan: «Bırakın gıtsın» müdahalesmde bulun du Bu sırada da Dunya muhabiri Teoman Okaygun Başbakan Yardımcısı Medeni Berk tarafından binayı terke dâvet edıldi Bu hâdıselerden sonra Başbakan tekrar balkona çıktı ve vukarıda kısa konuşmasını yap tı. Konuşmasını bıtirdıkten sonra Başbakar askerl törenle Maraştan aynldı. Menderes voida önce tslâhivede durdu ve Kavmakamhk binasının balkonuna cıkarak kısa bir konuşma vantı Bu konu«masmda. tslâhıveim derhal ımar e d'leceŞini sövledi Halkın ikinci bır cami i'temesi ıi7erıne de ıki av sonra verı rami'i inşa«ma başlanacağ'M bıldırdı tslâhlve ve Hassa'da tslâhıveden sonra Hassa'va gelen Başbakan. burada da Hukumet konagının balkonundan bır konuşma vaptı C H P iktıdarının inıkânları kısırlaştırdığını, memle ketin bu vuzden geri kaldıjmı soy ledi Kınkhan'da Hassa'dan tezahürat ara'inda avrılan ve ^aat 14 de Kırıkhan'a gelen Başbakan. go'tenlen vakınlıŞa teşekkur ettıkten sonra K'rıkhanın ihtivaçlannın kısa zamanda gıderılecegıni bildırdi Muhalefe te ve bılhassa tsmet înönu'nün Konyadakı son konuşmasına cevap vererek sun'nrı «nvledr Nstnk « îmkânsıziıklar içinde on yıl ade edıyorsunuz dive soracaksınız. Bunların vaktivle yaptıklannı unutarak bugün bize valan ve iftira kabilinden sözlerle ısnatta bulunanlara, rev hırsızlığı vapan ların Demokrat Parti olmadığını söylemekle ilk cevabımı vermiş oluyorum Eger bu mevzuda sabıkslı aramak Ü7im gelirse sabık iktidarın bası ne gune dunrvor? Bızim ıktıdanmızın hiç bir kötü hareketı olmıyacaktır.» Daha sonra muhalefetin meşum yolunda devam etmekte ısrar gosterdiğini söyliven Başbakan dem.ştır kı Bütun bunlara bır hılmimulâyemetle tahammül e*memİ7İn se bebı şudjr Bızim Turk mılletine. Turk mı'letmin vatanperverlık hıslerine siyasi dehasına sezışıne lmanımız vardır Hacet hınınde kendı ışıne elkovmasını bilir ve hacet hıninde «Yeter sdz mıllftındır» demesini DAKCSS.AFAKA HÜCUMDA potası altında bır mucadele . Dun Spor Saravmda basketbol ligınin en muhım karşılaşmalarından bırısı Galatasarav ile Darüşşafaka arasında o\nandı Karşıiaş mada. bılhassa bırıncı devrede daha ıvi ovnıvan Darüşşafaka m i çı zorla kazandı 72 71 ve bb\lece şampıyonluŞa çok vaklaştı Dunku karşılaşmada Galatasaray Tunç Yavuz 10 Özer 1 Üner 5, 9 12, Tuğrul 6 Diğer maçlar Gunun dığer maçlirında su netıceler alındı: Moda 8 3 Bej koz: 51, İ T Ü 71 . Vefa 68. T. ZEYBEKTEKtN gayet ıvı bılir Buna inanımız ve güvenimiz olduğu ıçın gehşmekte olan demokrasımızın tarıhınde küçücuk de olsa nâhoş bır hâdisenin kavdedilmış olmasmı bu memlekete reva gormek ı^tememekteyız. Yoksa, mıllet ıradesıne dayanarak kanunsuzluklan derhal ezmekteki kudretımızın çok buvuk olduğu muhakkaktır. Başbakan yann sabah Iskenderuna geçecek ve muhtemelen gece Ankaraya doneçektır. sarı kesı'mişti ' AJir okkah, öfkeli: « Sen ramussuzun birısin Sen yalancısın amra Taksımdenberi j hep yalan «ovlersin Hem de valanın büyuŞunu. Istanbul senın başına yıkılsın Sııstuk dıve. Ne sov ler durursui Bi7İm babamız kan dnkmedi mi bu topraklar için 7 Istanbul babanın malı mı'» Pos bıyıkl'«tstanbu' Istanbulluların malı. Sızin hen'ni7İ kovmalı buradan Hepinızi Renl ettınız şehri Sızın heoinizi surecekler buradan » Dehkanlı, pos bıvıkhvı ıslatae?k Korkunç bir öfke içinde Elinı lu«U7Ti Pos bıvıkhva vurdurmad'm Bana da ofkevle baktı • Aldırma kardaş» dedim. öfkesi dsha da buyüdu: «Boş ver» dedim. Pos hıvıHı korkmuş. biraz önceki meydan nutukçusu değil. Zart 7urtu vok. Sesıni indirdr. Arra sovlenmesi durmuyor. Bu se« Ben ne dedım kı. çoğu kevfmden gehvor, dedım taşı topraS' altındır dıve gehyorlar. perişan oluyorlar Onu dedım ışte Ben ne dedım ki Yazık dedım. Ben bılmez mıvım kı. kovlü bizim efendımizdır Vatanımız düşman Yaşh bir tanesi atıldı Bır utangaç delikanlıyı kolundan tuttu ba na gosterdı: «tşte > dedi «Buna Bavburtlu Suleyman demışler Gerdeğe gırdiğinın sabahı Trarıvı uyandırmadan, vatakta bırakmış,' Sağ'ıcakla kal demeden, basını almış da vurumuş gelmış Bır yıl oldu daha gıtmedi Ne de bır mektııp gonderdı Ne de bır mektup geldı kov den Hasretınden delı olur Geteleri hep yavukl.ısunu sayıklar Bu na Bavburtlu Sulevman derler, turkuler çıkarır gurbet üstüne » Suleymanın kahn kaşlannm altındaki iri kara gr>7İeri duminhydı Bır tanesi: «Ulan » dedi, .Sulevman, ınsan gerdek gecesının sabahı da kanyı bırakır gurbete duser mi'» Güluştuler. «Gurbete duşer de gece savıklar. gunduz de durmadan turku savler mı7» Çok yaşh bir işçi: «Kor olsun yokluk.» dedi «Övle bır sdyler kı övle bır bırakır (Bavburtlu Suleymanın hıkâyeiini iletjde aynca yazacağım ) Ahmet, dertli, belâlı, çok çek Tnn «anatçılardan profesvonel blr danberi yaptıklarımır akla ha%atoplDİak kormn» ve ba heveie «an le sığaeak şeyler değıldır Aranız on *ene irinde merkezde ve Amr da bıraz vaşh olanlar eskının va Ba*tarafı 1 inci «hifede r'kan üni\ersitelerinde devamh ni Halk Partısının hizroet telâkkitemsiller verdirmi"! vann da (OI si ile venı devrin hızmet telâkki için. geldım» d«mi>:tir Dığer taraftan, bu sahısla Savnev Theatrr) da Wa<hinçton ve sıni mukave^e edebılirler Suratle civan halkına hİ7met ettirmis, şumu'lu bir kalkmma ıçındevız. cılık bÜTOsıında kar'îila'îan Orhan hattâ fnm'"irh»s' •»mnın a'7usn Bu memlekete Halk Partısi iktida Bırgıt, bir an bil» tereddjt etmeile Koreve de rilmis ve cok beîe rı ve onun başı olmadıktan sonra den « Evet bana fıilî tecavuzde nilmi<i. Father Hartke've eöre; e bu memleketın idare edılemivece bulunan sahıs budur» divebilmi??er dinlerin. Tannva Inancın ve ğıni bır mısal olarak on yıldan tir Essaen, yin» dün. Savcıhkta ifaibadetin aman insanların nnra, berl tekrarlam'şlardır Şımdı on desi alınan 51072 clâk^h otomoısı?a. yıldır onlar ıktıdarda değıl, roem bilın şoforii Cemıl Irmak da Meranlıktan knrtnlmalan. ivileşme leketm başka ev'âtları hizmette cit Cnlü'\ iı göru. gorme7 • « Ot> leri, ruhan \ükse!meleri fenalık dır mobilime Tarlabasindan binen üç etraemeleri ve birbirlerine ve ce Sorarım şimdi size. Halk Parti kisiden biri de bu idı» derrıs ve mivete hizjtıetle'ri ise, bn javeve sinın başını aratacak bır kusuru hâdi'eden sonra kendisini ofomoküisede vai7dan muz ve bır noksanımız var mıdır? bıli ile nasıl kaçırdıÇını anlatmnpivesle daha kısa voldan varıîa Allah ıçın sovlevınız, C H P. ve o tır eaktır, O, bneiinkii cemi^ette in nun başı giderse bu memleket idaBunun üzerine tahkıkRtı ıd?re lanları bir tivatroda toplamamn, resız kalacak demıslerdı. eder Savcı Muavini aranan sahsın bir mâhedde birlestirmekten daha Hİ7met dolu zafer *dolu bir on Vecit Ünlü oldujuna kanaat geknlay nlacadna Inanıvor. Onun sene, muvaff=<kıvet dolu bır on se , tırm'«*ır kin avdın hir rahip vetiştirmek ne Onlar valnız ış basından u1 Ancak Adlt Tabib'in Orh^n Bıriense, avdın bir sanatcı vetistir zaklaşmakla kalmadıiar a\ ağımi7a : P' '* verdigi rapor bir hafta'ık mevi tereih etmis. Bir mâbed knr çelme takmak. eteğımizden çek l"Hu5u için AmTie dâvası açı'amamaktansa bir tiiatro armavı bn mek. sıva«ı ıstıkrarı bozmak b İ 7 i l dSvanm açılması Orhan füniin yaşavıs ve anlavıs sartlan muvaffak etmemek ve dış m u r . a ' ' ' ikinci bir "iikâ^etine kalna daha nvçnn bulmus. Onnn rn sebetlerımızı bo7mak ıçın hâlâ Orhan Birgit muhteme'en 1 mıs v e Bir?it 1 1 m l s t l r 1 Orhan Birgife tecavüz eden mevdana çıktı İlk devrede D Şafaka arayı açtı, Galatasaravın mudafaası ıvı değıldı. Devre 41 34 Darjsşafaka lehme bıttı Ikıncı devre Husevın ve Özer fırsatları kullandılar <akat Nedret de çok ıvı ovnadı Maç Ankara, 13 (Curahum et • Te cks) da 7271 Daruşşafakanın galibı%etı Orman Muhendı = lerı Odasının buile sona erdı gun >apılan attınıı Eeıel kurul Hakemler C Çetnberk E. Anatoplant,sında. tçel D P mıllctveı.ılı dol Samı Goknar'ın ba^kdiıJığiıidakı Darüşşafaka Erdoğan 12. Nedret vonetım kurulunun vavınlamıs o21, Dursjn 12. Guney 1 Haşım 7, duğu ıvımseı bır lebltj Truır'a2 Metm 2 Şevket 2 Halıt 4 şalara jol açni'st.r Saat 15 te Tur Galatasarav: Ah 5, Husevın 14, kı\e O ı r r a r c l a r Cemıjetmıle >a, pılan knrgrede bahıs konıij'i edıler vjku bulmus. 13 9'1958 de >ol | len, Devlet radyolarında ve ba7i muteahhıdı Hamıt Erecık tarafın ıktıdar gazpteleı ırde va> ın! ınmı? dan hâdıse Beledıve%e bildırilnvş teblığ. kısaca şoyledır tır tçıslerı Bakarlığ' hâdıseve el 1 « Oıman Muher.üısleri Odisı, kovmuş ve basmüfettisini de vazi asaSıdakı noktaı na/drı mesleî; g» felendırmıştır Başmufe*ti' »arafın rusu olarak ar[Vamd\ı 'uzjııİL't \c dan seç'len S kisilik bir Hilırkısi I favdalı bulmuştur: ı Ormanlarımızla ilgili eyimser tebliğe karşı ormancıların isyanı ve avrıca 10 kışilık uzman hevetının uç ?vhk bır çahsma devresi lonunda hazırlanan raporda. toprak kazı ışlerı, nakıl ısleri, ıksa malzeI m » işlerinde 30 milvon liralık me ıs'erı ve kana'lar insasmda volsniistimal hakkındaki önerge Ankara 13 CumhuryetTeleks) suzluklar yaDildıîı. evrak ve defIstanbulda ımar ışlerınde 30 milyon terde tahrıfat o'duğu, muteahh'tliralık bir suııstıma! olduğu yolun lere \ uzde 30 n'spetınde fazla ısdaki C H P. ıddıası, bugun bır Mec tıhkak odendığı belirtılmıstır tddıa edıldıgme gore bu rapora rajlıs tahkıkatı onergesıvle B M M men aynı muteahhıtler ışler'ne dene ıntıkal ettırılmıştır. . önerçede kajdedıldığıne gore, vam etmıslerdır Tahkikat ıç tüz'i1 5 9 O yılları arasında Be\oğlu, ğun 169 uncu maddesıre ıstınaden 9 S1 6 Kadıkov \e tstanbul semt'erınde açılmakta ve lcıs'erı Bakanmı ısjapılan ımar ışlerı sırasında hâdıse tıhdaf etmektedır. Ormanlarım.zın gun geçtıkçe , memleket ıhtıyacını kdrşılan ''.raT j uzaklastığı ve ormanlarınıızın hir 1 aal dahı kesılmes.ne tahammu'ıi I kalman.ıs bulundugu j ılundc'kı 1 bevanların gercekle bır aljkası me\cut değıldır ı Hakıkat halde. ormanlarımızın imarı, ağaçlandırılması \e koıunması mevzuunda japiımakta oian muess.r (.alışnıa.ar \e ( musmır ve âtıye aıt tatbıkı takarrur etnv.ş olan projeier, j u r t ormanlaıından memleket ıhtı>acının kaıs '.anması nı ve ıhtı\?ctan fazla bır k,s ra orman mahallerımızıı dış pazarlarda kıj metlendırılmesmı mjm , kun kılacak ve mem eket ekoiomi I sınde onemlı bır gehşmeve â"nıl l olacak mahıjettedır Bu voldakı ınkısaf, ormanlarıı mızın ve ormancılığımızın âtısme' l terecidut ve erdışe değıl, ancak guı ven \e ıtr.ınan verecek bır keyfl İ ve'tır » | Bu tebhğe ıtıraz eden uyelerd»n j Ismet Oztuna'ı. teb.ığın, kaleme , alanıarın şahsl mutalaalarını aşaImnacağım belırtmıs tam tersıne ı ormanıarımızın gürden gune ha • rabeje suruk'endığını soyleTiıs, her yıl ormanlanmızdan lüü OuJ hektdrın çıplak arazı şeklıne geldığını, Orman Genel MudurluÇanan" bır | raporuna atfen ıleri surmustur Gene aynı kavnafia davanarat De'ırttığıne gore Turkıve ormaniarından koylu tarafından piânsız vc çok defa kaçak olarak yapılan kesımı lerın vıllık mıktarı. 10 11 milyon metrekup arasmdadır Özturah konuşurken, kongreyl tâkıp eden u, elerden bazıları .C H. P yı mı mudafaa edıvorsunuz» dı>e bağırmıslardır Aynı /jmvıda da, kongre başkanı Kutahya D P mılletvekılı Irfan Haznedar, Oztunahnın sozunu kesmek ıstemıstır Mütaakıben soz alan D P Sınop ı mılletvekılı Ömer Ö?en de Ozjtunah'nın fıkır!»rıne ıstırak etrnsEskı ormanların verınde çalı (tır çırpı dahı ka'madığını ıfade ile konusmava bashjan Ozen. sovle devam pfmıstır • « Ormanlarırmz. tarla a;ma usulçuz kesım ve .\ançın!ar!a eksılmek'edır Gunes, balçıkla sıvanmıvacağı gıbi bovle bır hakıkat saklanjimaz Hak.Va*lerı saklamak der de deva olmaz ve mesle^p 7 a ı a r g^tınr Teblıg. orman^r.rırda eli baltalı bır kacaktan fazla Uhrıbat vapmıstır Eli baltalı b l r kaca âm \aoacaei Arar. 2 vça 3 hrktann dıs, n a cıkama» H?,bukı tebIıc. butun vurda vavılmıstır. Knngre sırasında, vurdumuziai;! orman ve mesahaî'nın 11 s n ,ı , i n ( hektara ınriıg! bu mıktara caMasmıs ve tâkât bdk.mndpn celım.ız bıılunar'srm da dahıl oldu 3 u acı'lanmıstır Eski Eser Onarıım Eksiltmelerine Girmek îstiyen Müteahhitlere: Vakıflar Uımım Umum Müdülüğümü7ün 1960 vılı Eski Eser onarımları eksıltmelerıne gırecek müteahhitlere her ıhale için verilen ehliyet vesikaları yerine kullan'lacak veterlık belgeleri ihdas edilmJ<;tir Bu belçeler Maremizın Eskı Eser onarım eksıltmeleripp eirmege hak kazanmı? olanlarla veni yapılarda Eki Eser vasfını tasıyan binalardakı irnalât cinsinden (kesme tag, alçı pencere. ince marançozluk ve ovmacılık rrüzeyyen maden, sıva nakış ve her çeşit güzel el sanatlan gibi) estetık ve teknık özellıkte sanat ışçilıkleri yapmış olduklannı ispat eden müteahhitlere verilecektir Bu sebeble Eski Eser onarım ve restorasyon eksıltmelerimize ıştirak eımek istiyen müteahhıtlerin 1 Yukarıda vasıfları yazılı yaptıklan ışlere ait fen heyeti bulunan resmî daire ve bankalardan alınmıs belge ve fotoğraflar. 2 İki adet 4,5X6 fotoğraf, 3 90 kuruşluk damga pulu, nu ıhtıva eden dilekçelerini 29 şubat 1960 akşamına kadar Ankara Vakıflar Umum Mudürlüğüne vermeleri veyahut taahhütlü olarak posta ile gondermeleri ilân olunur. (6965) ziinde \a!'n ellerinden gelen butun tezvıratı yann Savcıliga basvurarak dâva istivecektir apmaktan geri durmadıla' Artık kat kalmıs. ti\atrodaki pivev daDiğer taraftan. Mecit Ünlü ve ha cekici. daha alımlı bir fivime Halk Partısını aratacak hıç bir bürflnmös. \> ko şart. hıç bır vesıle, hıç bır sebep '•aiındakı a?ab*yi ile dı'Ser arkadası. fotoğraflannı çekinek ıstıven mıs, olgun Ahmet, ıçinden gelen nnsnrsa konnssnn tek adam. tek mevcut değ'.Mır» dan onlar savesınde kurtulur. Ye büvük bir arzuvla, temennivle»es verine çok sanatcı ve cok ses. Menderes, geçmiş ve gelecek se gazetefilerin uzerine hucum etmis dığımiz ekmek onlarıri topraktan «Suleyman karısını altı ay son Hanrri kilivenin hansi v^îzf, onnn çımler için, muhalefet tarafından ve bunlardan Mecit fV.u gazeteçıkardığıdır Benim korktuğum ra gidip ahp getirecek» dedi virmi iki vılda vfız elünei p\\es ileri sürulen iddıalan da cevaplan bunlar sehırleri doldururlarsa, ye«Getlrecek ama. bir evin kirası olarak «ah"»ve rıVirHı* dırarak konuşmasına soyle devam ederseniz. basmıza daha bir turlıi belâ »»'eeektir» demistı>dığimiz ekmeği, sebzeyi mevrayı jrüz Hra. Suleyman nasıl vere peare'in .'Üjflncfl Riçhard)ı ka etmiştir: Orhan Birjfit ne divor? kım çıkarır topraktan' Işte bunu cek?» dar kBtülüffl canlandırabllir? On« Kımmış seçım hırsızlan, rey Orhar Birpıt bu me\7u etrafındedım Köviu yoksa, bizira veliHep bir ağızdan: ea tivatro bir fikirdir aktörler bn I hırsızları 1Q46 nın sivaset zorba, da demistir kı • «Bu sabah Savcınımetımizdir efendim. Kızma kar «Suleyman karısını getırecek» fikrî temsil eder. Tivatro bir ce ' a n kımlermış'' Bız seçıme aslâjlıkta ifariemi veriken mutecavir ı mucavi deşım kızma. Keyif İçin geliyor dedıler. mivetin temelidir. aktörler bn te h l h:le k d k katmadık ve katmnacağız. k ğ k l d lar Ben bunu soyledim Iste. «tnsallah.» dedım. meli knrar. Tivatro bir Siemdir, Sankı yapılmış ve yapılacak se sanıklardan birisinın Mjnci «Me Suleymanın gözleri doldu aktSrler bn âiemde re«itli Insan çımlere fenaiık genrenler varmış cn* olduSuru bildırmısfım. MeL«=vente gelmist'k Delikanlı: eit'm <avın Savrının vai'nda «saGene hep bir ağızdan: lar varatır. Tiyatro bir baska B gıbı, sıkâyet «Keyfimızden gelıyoruz, keyfledıyorlar Bedava ben mivim dıkkat *t vakıt fîibtnr »ktfiHer hn nfkn «tnsallah,» dediler. mızden geliyoruz hayvan .. Sana kahramanl'k voluna sapıp: «Sızi Ç<*çtık1en «onra eliıi' hasına vuI.event sırtlarındaki tuğla oca tirlrr. Tivatro cemivetin hizmetin yere vuracağız» dıyorlar Onlar riırsun» ikazı üzerine h inhare vap mle gelir» diye söylenerek indi. ğına altı ay sonra yine gideceğim dedir. aktörler birer hlrmetkar gibi konuşmak icabederse ben de t'Sım Buyük asfalta doğru yürüdü. "Sımız istıhbarattan sanıkların ithb Dört kişivd'ler. Bir de ben, bes. Suleyman kansını getirmiş mi. ge dır. Tivatro halkın malıdır. ak onlara soyluyorum ki, sız de k a j ve isımlerinı kesin deliltirmemiş mi? diye bakacağım Me törler halkın tam icinden cıkmış, nun dışına çıkarsanız başaşağı ye1 ' oğrenmıs bulunuyoruz MüDelıkanhva: raktayım. • Çok ofkelendm» dedim. re vurulacaksınız Kımlerle müca, " * ' ' " t kisi olarak hâdi«e halkın t* kendisldir. dele ettıklerıni oğreneceklerdir. | Jarlabasmdan 51072 plâkalı 5 Bn avdın insanın anlattıklan be Hıç k.mse kanunlann ustünde de "|°jnohillp gelmislerdir Gene dort gildır M'llet ıradesının karşısın° ' a k gozcü, kacırıcı ve vunl nasıi sardıvsa, benim Türk tida eğılmıvecek baş meveut değıl, ™ o'arak isbölumü yapmışlar•atrovnna dair sBvledlklerim de d ı r , ^ ' s e n ı n delillermi geç saatte onn o kadar <ıardı. Kendisini rivaBaşbakan konuşmasını şu cum > ç , ;' : avukaMarım, ret ettifim eün, tstanbnlda (Ham4 levle tamamladı'v ° v* P ^ r t e s i guiıi « let) kırk sekîrinri defa ovnanı«Kuru tehdıMenn, korkutmala ' ^ ! P ' Umanz kı. polis t Tordn. Bnnn *8vledi#im 7arnan, 4 '. . biraz da havretle «Klâsik hir ese rın ındırrızde bır pulluk kıymeti ' dan M ^ ' T ' " " , ' " t '£i diğer 18 Şubat Perşembe gtir>"nden itibaren 4 rin arka arkaya hn kadar sevirci voktur Turk mılletınm ıradesını I ,,;n. * , ' " ' " , , 4 bn!ması vnksek bir küTtür se\l zebun etmek ıstivenlere acımak lâ ' " * " de yakahyacaktır , 4 vesine ve anlavjslı hir ^e^irci'top zım gehr Her turlu nızam dışı ha 4 4 lnlnfnna drlâlet eder.> diyordn. reketı başladtğı verde kahretmeye 4 nueüne varıncMa kadar. hn netl azımlıvız » 4 eeye nlaşıncıva kadar ne ömürAntakyada j j , 4 75 inci Temsil • 4 ler harcandıfını irln İçin dfisün Konuşmasını bıtirdıkten sonra i j Mahkemesınce tevkıf ei'azan: Louıs Verneuil Türkçeai: Bedia Akkoynnlı; 4 döm. tcim sızladı ama vine de bn Kınkhandan hareket eden Başbaj dılerek cezaevine eondenlmışler n ) 4 so nctan sevinc dnvdnm. 4 Sühncve ko>an: H.Kemal Gürmen Dekor: T. Atalav , kan saat 15 40 da Artakvava gırı r Her ikı«ı de snrguları sıasınÜniversiteden cıkmea ilk düşiin dı. Başbakanı Antakya Cumhurı4 p, ] . 4 dOSSm «ev »a nlfln Biz bn nok vet mevdanında bu seyahatın en 4 fj E , evlerintay», üniversitelerimlze bSyle büvük kalabahğı karşıladı. Baş ) 4 go n lira değerinde eşva ve ( d e o e a d e d i n i e I e r t c a v İ 7 e r do M b a h l Şehir Tiyatrolan Temsilleri Lâle Tiyatrosunda . k l s l ar eu l r HafJ P 1 m l r i ( i n m a r s c a a t i a Sümerbank Âlıtn ve Satım Müessesesinden: ! a c a k a r d l r m a h a ptt k a l m a C DEVLET İŞLERİ KADIKÖY TİYATROSUNDA 19 Sııbat Cuma fjiî««';' an | f a ] a n ] e r j d ü n n ö b e t ç ı k ] r ı c i A 377160 Kilo Kimyevi Nadde Alınacaktır Sümerbank Manısa ve Bergama fabnkaları ıçın cem an 377160 kilo muhtelıf kimvevi madde satrn aîınacaktır 1 Maddelerin isim miktar ve evsaf şartnamesi ALIM SATIM MÜESSESESİ Alım IV. servisinden öğrenilebilir 2 Tekliflerin 18?'1960 akşamına kadar Müessesemiz holündeki veyp Galata Sümerbank İstanbul Şubesindeki teklif ktıtusuna atılması. 3 Muessesemiz ibaleyi yapıp yapmamakta, mik t tarları azaltıp çoğaltmada ve dilediğine vermekte ser f besttir. (7305) SÜMERBANK ALIM ve SATIM MÜESSESESİ r ve C e z a d d a s o n u d e { a o f R e ş a t N a b a n t o g ! l ! e lfet n ı ş t e n n 4 4 4 4 t < 4 4 YARAMAZ ÇOCUK \ 50 nci Temsil Varan: Jack Popplewell koyan: Aydın Gün Türkçesi: Genco Erkal Dekor: T. Atalay 4 dranî böl»»»rıifi i so' r«n o n« ı ı n 4 varacafız? Yazımın basında zaırnn r m l d e n bt | 4 4 Spor Araba Severlere Fırsat HıısıjSide ÇOK İTtNA ile AZ KULLAMLMIŞ DTNA Ff.OW « m ^r tente dahi OTOMATtK orijinal krera ren gi 1951 model BT 1CK tıusait fıptla satı'ıktır. M f i r a c a a t TEL : Zl 54 08 (»•••••••••••••••••••••«••••«•••«•»«««••a, >•••••••••«•*•' ve me«afeden »öz ederken haftalann birer gün, günlerin birer saate IndiSini sö\lemistim. Bnnn çfinlük havata nvdnrnrsak şövle korknnç bir ^erçekle karsılasıvoruı Bfr saatimize bir gflnfln ve bir şünümÜ7? bir haftanın çalısmasını sı$dıramazsak. \ıirü%en zamana avak mdurmamıı» imkân vok. Zaman o kadar hızlı ılerlemekte ve biz o kadar gerilerdejiz kı . tŞLER \ \ZtYETIE bakan dojruca kursuve cıktı ve , m U cevherat caldıklarını d n hâ halkı se!âmladı Bu sırada halk k l m huzurunda da itıraf etmışlerkursuve doğru vakla«mak i'tiyor dır I du Askerler bunu guclukle onlemeve çahşırken, dıpç'kle halka vuruyorlardı Bunu goren Başbakan askere mâni olunmasım iste di Bunun üzerine askerler çekihp gittiler Seçim tarihine dair im£ Başbakan AtıtakyalOara hıtaben İktİsadî Kanunu Bastarafı 1 inci <s.Vf~.i, tır. Tasarı kanunlaşınca Mılli Ko runma Kanunu yururlukten kalkaeaktır. Dığer taraftan sehnmız Tıcaret Odası çevrelerınce Iktısadi Tedbırler Kanunu tasarısının, Milli Korunmi ^ a n u n u r . u n baska b.r sekh olduğu |sov!enmektedır Bu husust. fıkır .yuruten bır ?at demıstır kı « Istıkrar anrqk ıktıs ! di ,1avrünışın hâkım kılınmasn !e mumkun o'ahıhr Zecri ve ıdarî teHhıri lerie ı.tıhsa!e ıstıhljke ve fı "« umumi sevıyesıne daımi sunı bır lsliKamet veı!ıre? 1 Kan içmekten samk arabacı tevkif ediîdi Kâğıt Fabrikası Telefon: 22 28 11 44 II M yaotığı konuşmada, bu\uk leçı' Bastarafı 1 inoi «iahi'<>'le mın bsharia oldufiunu açıkça lh bsra o eundpnherı kin hağFariı Bu sas ettı Pozlenne: «Hucumların vıi7der de bu hâdıseve be"1m adııftıraiar'n kasırea gıbı ortahğı sa mı karı«tıırîı » (leTiıstır Fcüçpn c> vurduğu şu sırada gunun hâdısp cııklar da bu sanığı teşhıs edemelerıne karsı si7İerin goru'mem'^ mislerdır te7ahüratınız en «usfurucy cpvabı I DıSer taraftan Husevin Çınkavateşkil etme^tedır» dıve başlıvan nm liçıincü sahıs olarak adını ver FIRSATIKAÇIRMAYINÎZÎ Marpuççularda ÇAI:SIL1 GURUN Handa satıhk duk ânlar Pıva«an'rı eıi canlı gozbebeğı yerinde sağlam ırat• k kıymjtlı mülk 1^ sahıplerıne bulunma<: fırsat Mu o sait şartlarla mağaza SATIŞI BASLAMIŞTIR. Muracaat Tel: 22 43 71 den 1 Menderes, onr» iktisadi kalkınma dıcı S^bahattınin is* nn sene once <Jan bahsetti ve: «Başka memleket »ldügü tesbit edümljtir. Bize göre, iktisadi saha ancak ıktisadl tedbirlerle duzenlenebilır.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog