Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

DÖKT Resimli Roman : 29 B 1R Ç İ Ç E K L E YAZ CUMHT7RÎYET O L M A Z Yazan ve çizen: Salih ERİMEZ 14 Şubat 196i «CUMHLRİYET in ZABITA ROMANL t '.Georçe Simenon»çevirenzHnmdi VarogluM\ Ben sıze onu sormuyorum... I iılari ve mahut irı kunduranm Meselâ, Emmayı metre» diye tut | izleri. Mımarisi çapraşık bir »ey olan mak ister misiniz? ] Biçare müfettiş verecek cevap | villâ. iddialı bir tarzda döşenmışbuiamadı. Maigret onu durdurdu, ti. Her tarafta köseler vücude gekitappaltosunu açtırdı. riizgâra karsı tirilmiş, divanlar, bodur hklar, vitrine çevrilmiş Britanya liper alıp piposunu yaktı. kapalı karyolalar, küçük Sables Blancs kumsalı. kıyısın usulü daki birkaç villâ ile, bilhassa, »a Çin ve Türk masaları yerleştirüto adma lâyik. Belediye başkanı misti. Çok miktarda hall ve örtü na ait muhteşem konakla. Concar vardı. Eski öteberi ile yan rüstik, yanean'nun üç kilometre ötesinde u( Retat kardeşim. alayımızla Kerevitdere( R"şafcı?ım, hep taarruı halindeyi».. ( Reşatcıgim, mektup yaıalı on gün oldu. ( Karci'çim. dtlşman boğaa karadan »apt rı modern bir bütün vücude eetizanıp gidiyordu. ye ge'dik, enilmüz Seddiilbshir. «ağımız SığmAlayıtnız Sertdülbahir cephesine goçiynr biraı Kı'^ıml ç< kipte (Allah. Allrfc!) la nrtalıgı sarlçin ÜZCTİ:TÎİZP to.'i'srca mrrmi yağdırarak taarMaigret ile arkadası, yosunlarla rılmek istendiği belli oluyordu. dere. sclunıur da B^gazın rnavi suları.. Hâkim iütirHİintiniz d var gerilpn anabımıza bo •arak hücuma kalktığımız lamarun azımet ve ruza g^çiyor Dün bir Avuetralyalı yüzbaşiyle Brötanyadan bir kaç peyjaz var dolu kumlarda bata çıka ilerledi»iporde clduğum.uzdan Morto Hmanım düsman ıcmb' rck g:bi gevf^klik geldi bomba, top. tüfek delışotinl »niatamam . Mehmetcikler birer arsZr'âr.dalı bir zabit veküirıi bir başçavuşu esir nemilPrinl görtlyonız Dün sabah Fransız'lann ler, kepenkleri kapalı bos evlere dı. Imzalı çıplak kadm resim>ri lar. Dün Grup Kumandanımızın çu katt emrinl almıslık. zabifler Filâhlarını verdiler, çavus tagürU!10l»rindL>!i kuUklarınıız «agırlaşmışt!: Nabir siperini baskınla aldık, manga efradı ?ehit vardı: .Candan dost Mıchoux'ya» ald'k: OievekFiniz. geriye df rmiyceksir: z. ban>a«ını Uzprimize üikmsz rrt? Yrzgatlı Hamza hide've rrmbarrbe hsvadisl yazmıyorum, Çanskpek bakmadılar. olın bir çavuşum tek başına düşman siperine B;z f.Hincry? kadar yerlerimize başkalan geçehattâ «artistler dostu'na» ithafkalf'nin tnj..ıak çanak çömleginden bahesdiyoçavuş koluna vurdu da isabet olmad:. Bu yiğiti Kumsaldan sonra arazi yükseliatlıyarak znpta âmil oldu!.). «Arkası var» cek!. îste Bu imanla vat^nı müdafaa ediynruz:..) rum . trttıyattayız diyonım ). s;;bıhki taarmria şrrıit verdlk.). yor, tepeieri çamlarla örtülü kaya ları okunuyordu. lllllllllllllll IIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIMMIIIIIII Komiser, somurtkan bir vüzle bu lar denize doi?ru uzanıyordu. lllMIIIIIIIHIIIIIItlllllMllllllllllllMllllllllllinnilllllMinillllHMIIIIIIHIMIIHIIIMIIIIiniMnHinillllinilMlininillllinillMIIMinMIIIIIIIIMHnilHIIIİİIIIJ^ müfettiş Büyük bir levha vardı: «Sables ıvır zsvın seyrederkerı Blancs» arsaları. Satılmış arsalar Leroy da kendinı bu sahie kibarla, henüz satılmamış arsalan gös lığın tesirine kaptırmıştl. Maigret kapıları açıyur. odala^a teren, renk renk blr plân görülüyordu. Ahşap bir kulübeye «Arsa bir göz atıyoıdu Bazı odalar dolann «atış büroşu» ibaresi yazıl şeli bile değıldi Duvarların sıvamıştı. Bir de şu kayıt vardı «Bü ları tamamivle kurumamıştı. T S0 TOrküler ve oyun havalan 127 Açılif v» program 1M> Gttn. Nihavet. bir kapıyı ayaŞıyle ı'e800 Habreler «.İT ŞarkıUr «30 ro kapalı olduju zaman idare âmiaşaron Nuri'nın o gün aydın priT?:U dtnleylcllür 1,00 H»me! diye avucunu açıp kadma ^i mösvc Ernest Michoux'ya mü rek açtı. buranm mutfsk oldu? ıborler 8.15 Saz «wrlerl »^0 Mü Hafif müzik 8 45 Sizden bize (TCrk acele ışi vardı. Kahv»doğru gösterirken: Dışandan nu gördü. memnun, mırıldandı. tikli pazar sabahl gcjnttel 9.00 n,üzıği ve hafif Batı muıigi) «<5 racaat». ye şöyle bir uğradı: ayak sesleri.. ve: P.ızar sabahl gcçidi 10.45 KonuçYazın buraları yeni baştan bo Boyasız tahtadan masanın ü=tnnTiırk üiuiikiri dinleytci iptekJerl 9.30 Nerede? ma 11.00 Yeni besteler 1130 Hazırda çay rur Buyuk vtrtüozlar (Wilhelm KempU. I Haftanın plâkları (Salvo Azuı) yanmış gibi. şirin şörünüşlü olsa de iki tane boş bordo sarabı şişesi Burada? diye likırdılar mı7 diye sordu. Recep d«: 9 50 Tati! »ohbeU (E«ref Sefüc» 12 00 îçimizden birt 11.15 Pazar gerekti Yağmur. çamur, denizin vardı. oldu ve kspı birdenbire açıldı. Kundura mı bu Nuri Bey? 10,00 Haflf Batı müziğ: dinleylc: lstek din Pazara 12.30 Yurttan »esler haşırtm. şimdi ortalıga kasvet veRastgele bir bıçakla ütünkmü Davranmayın bire!... dedi. ler: IO.^O Çocuk saatl 11,0(1 Koo 13 0C Habprler bülteni 13.17 Halil riyordu. açılmış on on iki tane konserve Rahmı ile Ahmet donakaldıservatjvar koTer:nln naklen yayını Atlardan sarkılar 13.30 Bize gelen Var ise cetır.. yok U« k«kOrtada. büyük bir yeni villâ var kutusu görülüyordu. Masa kirlı, 1S.00 HabArler 13.15 Gitar kuartetl lfr 14 00 \urdun dört köşesinden dı. Kül rengi taşlarla yapılmif bu lar.. ee'en bir komiser muaviliyeraem.. dedi. yağlı idi. Et, balık. mantar. kaWt geçirmek içln ml pek belll Atalay ve villânın terasları. havuzu. henür 13.ÖS Sarkılar lAlâ^ddia Yavaşç*) haber 14 15 Mefhiret Ha! O baska.. ben o kani idi... Recep de: yısı konserveleri tabaga konmaarkadaşlan 14.30 Çefitll müztk dejil ama «everdi işte. dını hani frenk »andsmdı. Ne yapıyorsunuı burada? 14,00 Ce'a! İnee sevllen pükları «u Daha «imdi demllyomm. çiçeklenmemiş tarflan göze çar dan doğrudin doğruya kutu için Kimmis bu falcıT... nuyor 14.30 Milll llg nıaçLcın nak 14 40 Car ve cazcılar 15 00 Sarkl pıvordu. Biraz yürüdüler . müteredRahmi: Deyine». den yenilmişti. len yaymı 16.13 Karışık hat\î mil lar 15.30 Radyo dan« orkestrası Bir tuhaf ismi var. $imdi dit haHe sajdaki sokağa sap Hiç vallahi! derken Ahmet Ben bekliyemem, dedi. Daha ötede daha başka villâYerde lekeler vardı Orada buatk Ifi 30 Şarkil^r ıMeral Armagaa) 1*^00 Akçarrı programı ve bir »aat jfiyledi Nuri.. hay Alİ8h . ben tılar. E=ki yıizlü, kSrgir bina' lâfı «ldı... Çıktı. Kapıd» Rahmi ile hapa• ra lar vardı Fakat bunlar henüz dört rada et kmntılan sürünüyordu. 16,« Oyun havaları 17.00 Güz«l de kafa yok ki... Ne idi be?... l«r vardı. Sokakta kimseler Muavin bey! Biz bir Bacı ;7W) Kutlu Payash'dan »arkılar duvardan ibaret taslak halinde idi. Bir şise jampanya kırılmış. alkol hap geldiler. Darulfiınun gibi bir 18f.. dur yok.. ileriden bir kö«eden bir aMler 17.15 Şarküar ( İ n d AUlay) 17 15 Köylü kardeşlerimizle baçbaça «nyoruz.. Afitap Bacı.. bu so Hay yasıyasın Nuri a$«tlân kulübe^irin camları yoktu. kokusu yemek kokularına kanşbe Atıfat.. Afitan Hah! Y» 17.45 hhaım Gencer v* »rkadajları 17 20 Türküler 17 30 Çay zamakadıncağız goründü. Karşı kıkakta oiduğunu söylediler. Bız bey! Ben d« »eni arıyordum. Yeni açılan yolun üstünde kum yı mıştı. 18.00 Üküdar Musiki Cemiye" nı 17 50 Bef BPS beç saz 18 i 5 kaladım.. Afitap Bacı. yıdan gidiyordu. Rahmi önledi: de bir kadma rast geldik.. bityi olacak hastamn ayağına ge Maigret, acavip bir gülüm«*me l»M Mürik 1».(K> Haberler 19,11 Spor 18 30 Bize gelenler 19 00 ğınlan duruyor, bir yol »ilindiri Sivah bacı mı? Affeder«iniz hayan! Bırazi buraya getirdi... lirmis hekim... Bu akşömın piâklar: 19.30 Sarkılar Habcr büitenı 19 17 Tarihten bir yolj yarı yanya kapatıyordu. Te ile arkadaşının vüzüne baktı. Rengini bilnaiyor. Yıizüne d« A'itap Bacı riiye bir bayan Siz kim«inix... Benim isim T»r, Rahml.. Bövle hayvan eihi yemek \ i(Sadi Hossesi 20.90 K:brı= s<,»« y;;prak 19.20 Stüdyo 4 ten melo pede bir otel, daha dogrusu müsbilivnr musunuz? Rahmı: : Belediyede münakasaya gide , pe<;e nrtuyormıi!. 10.15 Racivo gaz«tesi 20 30 Şarkl'.AT düor 19 45 Keman. viyolon^ei. pi takbel hir otel gözüküvordu. în yen doktorun kendi midır dersi Ellerini gnrmemiş mi? y..no 20 00 Kıbrıs saati 20 15 Kadn: Komiser bey.. biz... ; ceğim. (Sevım Tanürekı 21,00 Spor saatl şaatı yarıda kalmış. duvarlan çiy niz, Leroy? RÜCİ.VA GtzftrFİ 20 30 Sarkılar Sahi be! AhmPt ajabey.. Hsvır bümivoruTi. derii Ksdra lafa karıştı: • Amsn a6abey! Daha faat (Sulhi Garanı 21.30 Şnrkılar ı Zelci 2; » P.rde arası 21.30 TUrkülerin bevaz. pencere yerleri kalaslar ve Leroy. hayret içindeydi Cevap sen pnlis misin fahu? Naçıl aama göziyle ve başiyle gittiji Bunlar bir haftadır benim • Mürer.) 21 55 KiFa hAberler 22.00 sekiz.. münakasa... kâyosi 22 00 Bize gelenler mukavvalarla kapalı idi. vermedi. Komiser ilâve etti: kıl ettin. Ben kırk yıl düşünistikameti gö=terdi. Rahmi Ahp«îimdedırler. tllâ da tükSn; : Müuk 22.30 Guriımüzün best«cil«rt 2? 40 Devamı yarın akşam 23 0€ Pırak penüm yakamı. Rah Maigret sükunetle ilerledi, dok Annesi de degi'dir. zannrrtesçm, akhma gelmez.. eileri gü mede. Ahmet Rahmiye baktı. bize vereceksin.. ben vermem '• 23.00 Hnoerler 23.15 Tatil bitiyor Haber bülteni 23 15 Aydedeye »t tor Mirhoux'nun villâsına açılan ml maytahın sırası değil. rim. . Hattâ uşak da oiamaz! Bazeîmiş... Kadm ilerlemişti.. bunlar da (Hafif n:eljd::er. dan« ve caz muzıği) renad 24OC Yannın programlarl dedim.. kocam açacak dedim : Vallahi de deeü. billahi tahta parmakhklı kapıyı itti. Vil kın!... Sizin izlere merakınız var. Ne zaman gidiyoruz? 24 0u Program ve kapanış. v ly. geceler. peçine düştüler. Kadın ardına Soram benden, para istediler.: de deŞil... Ciddi konusuyorum lânın kapısına gelip elini tokma Şu çamurlar bir tabanın izleri ı>a Şimdi gidelim istersen? dönüp bizimkiVrin e^ldiŞiri Rahminin agzı açık kaldı: : yahu! Sen hani bir falcı »öy§a doğru uzattıgı zaman, müfettiş liba... Kırk beş yahut kırk a'tı Ahmertin o gün içi yoktu. görünce aözünü kırpıp baçivle Allah kuru iftiradan sak : lemistin... Leroy. yavas sesle: numara ayakkabı... Şunlar da koHani hava da güneşli.. öğleden glttigi istikameti gösteriyordu. laıın.. biz bu eve birinci defa ; Ne zaman söylemiştim? Yanımızda müzekkire yok, pegin ayak izleri!... evvel dükkânda i; olmaz . müş Rahmi: geliyoruz. • Bıldır.. yılba;ından evvel dedi Acaba . Maigret, piposunu tekrar doldur Memleketimiz büyük bir sanat kabiliyetini ve idateriler hep aktam ü«tii g»lir... r Talihimiz varmıı ağabey. Kariın: '• ml Idi, sonra mıydı. Hani »u Komiser yine omuı ıllkti: Bahç* du, bir rafta kıbrit buldu. Üsteük günlerden de ksrdil. recilik hususunda sanst hayatımızda büyük değer taşıyan Şipsak bulduk... Sen değilsin beni nikâhla «enin evlenme iji Tarken gitj yolunda,, sarı köpeğin ayaklarının (Arkası var) Peki.. şu çayımı iç»yim de. C"k çabuk bulduk Rahmi almak ıstiyen. hSIâ da istememijKin de. eline bakmış bıraktı*ı derin İ7İer görülüyordu. Eyy! Allah acıdı.. vallaha din' Mektuplar bundadır. Ha! Bildim onu.. akjam Daha başka izler de vardı. Çivili Kfiprüyil yayt ceçtiler.. 18tabaniarım fırın eihi yanıvor. Ahmet komi^cre: gftriisüriiz. Bana mGnaade... kunduralardan kalrnış. koskoca akaybetmekle telâfısi p.üç bir boşluk içinde kalmıştır kin Meyitvnkııjundan çıkıp itBoylrce kad:nı vÜ7 elli met Kardeşim.. bizi karakola Yook. . n l m » v a l i a ' Dı'in yak izleri En az kırk altı numaAnkara Devlot Kon.=ervatuvarı öğretim ve eğitim faiyenin önünden Kasımpaşare kartar takip ettiler. Araların götür. Burada bu içi halledeak$am r ü y s m a eirdi y a h u ! Scn ra kunduralar! üyeleri ESREF ANTIKACI'nın ailcsine candan tâziyetya dnnriükleri zamsn.. Rahmi: dak' mesafe de yirmi adım kameyiz.. dedi. nnun adresini v e r bana.. ionra Tokmak döndü. Kapı âdeta kenlerini sunar. Benim pöstekim çıktı adardı. Kadın bir binanın onünTakım taklayat karakola gitn?rey» i.'ters*n e i t ! dilıginden açıldı, ha'ının üzerinde gabey!... de durdu B'.mlara baktı. gozAnkara tiler. Evden de kap:yı açan Rahmi.. yavnım.. b^n oaynı izleri gördüler: Köpeğin ayak Hamlamışsın ! lerini kırptı. Başını sslladı Devlet Konservatuvarı kadını aldılar. . Ahmet işi olnun adını.. b i r tuhaf ismi v a r Artık trreddıHp mnhsl kaima Öyle olacak.. balr«an» kalöğretmen ve öğrencüeri dugu gibi anlattı. Hiiviyetleriidi. N'» idi? Adı tuhaf idi. Sen dı.. kadın girdi.. 87 sonra hihim nası] çarpıyor.. ku» gıbi ni sovledi. onu K i p t a n a «ordım m u ' zimkiler de ardından girdiier valla... Aksaray karakolunda kn Sormadım.. lenden duy Arîık haşajasi İnere2ız Bina karanlıkça bir antrp'i miser O<man Beye sor kardedumdu... yorulmayız. olan ahşap meriivenli bir evşim . dedi. Bu istintaklar olur Neydprcksün adinı... Yokuş asagı indiler.. ama di. Alt katta kr.müriük gibı ken bir mahalle bekçi'i gpidi Aüabpv.. sendPn !Sf C'kRahmi yorulmustu... hir kapıdan başka bir çev olKadnı grîrdü: maz.. biz Ahmet a ? a b p v > h i r Ahmet aâabey! Gene ien madt^ından merdiveni cıktılnr. Ooo! Sıırpik ablm ne hai? tuta<a£ız b ' r a b e r . . de hani bilirsin! Şırada bir kahvede IJİT 7İ1 . çevirdiler.. bir yaşlı Istanbul'da çahşmak üzere İ bar.. :df"rlr Kadın: • ; '• ' bir kfre .. »T. dinlensok.. kadın kapıyı açtı.. Rahm! Hc fen az 5 ıene tecrübelt, asker | • Bun!ar bize gefdiler«e de. > A ^ » m « eörüfürüz.. pırak B = kahveye gitmem... <n liğini yapmıs, Y.Mimar ve ln • m»n içeri girdi. Ahmet de »rkarakola hab«r verdim. Dedi... yakamı'... Muhallebiciye girelim. Bah ka<mdan.. knriın afallamıs gibi $aat Mühendısleri aranıyor. Bekçi sordts: ' D°li misin y a h u ' Ben ,»e»uravs. ne güzel... idi. Rahmi sordu: Kızın na«ıl oldu? Tel: 71 67 00 ni üç eünrtiir nrıvorıım.. sen o Ol'ir... Burada mı bavan... Na*ı! ol'un.. »rada bir gefalcının adresini bana verecek Mshallebiri dı'ikkanına girdi Buradad;r. Ne iştiyorruliyor, geçiyor. «in. ler.. nıız . Komiser sordu: Ulsn R a h m i ! Sen henim Sâlep var mı? Bir ışimiz var da onu koiçimi berbat edec°k«;in.. ne biNedir o gelen geçen? 1 Var beyim... nuşarağız... lejim adını.. k * r ola.'i k a n n ı n . Bkri: Hah, bize iki salep g»tir.. H^hatsızdır. Kadın mı afabpv? SOLDAN SAGA : K^T^i^er hev.. bn bsvanır dedi. Aman havan rifn ederim 1 Sun zamanlarda Büyük Mil Kırı.. ama bir tuhaf adı bir has'a kızı var. B'raz kafaSâlepleri içtiler.. Rahmi dukBi^ huraya 2»linriv» kadar ne let Meclısının eksen oturumlarınvsr B'ildum, buld'im... Cene dan aurtak inu sordum.. \ Komple pik döküm fabrikası kândan çıkarken çırafia «orriu: zahmetler çektik. Bir daha zor da vuku bulan 2 Likıd maddetaliVı!i<in be... Afitapdur adı. Komi'er kadma sordu: Topkapı Maltepesinde Burada bir falcı Bacı vargideriz buradan... lerın arasmdan akıp geçmesini »ag Adresi... O haçta kadın senin kızın Müracaat: 44 08 04 mış. Nerpde biliyor musun? Aman cok irca ederım. Ra mı? lıyan oır çeşit tertıbata sahip du Orasını beceremiyeceffim . Ç:rak Elbasan tiirkçesiy!e: rumda 3 Tıbet'h dın adamı, çevhatsi7Tİır ker»disi... ama Vime «orsan bilir Afitap Evet! Siz tahrı memur misınız? rıiince yobazların kafalarının ma Rahatsız. mahatsıı t*nıBîrı derler. Hastalıjı nedir? nevi çerçevesınin şekli belirir. 4 Diye lorunca Ahmet: mam Sen bizi onun yanına Seri maKine yazan Evhamdır komiser bey... Yaşh mı? Bir edatın kısaltıimış ve kalmlaş Yok be kuzum. Diye lâfı götıir .. Fransızca bıien Bu nî^mları ne dive ş\ Y'i^'i p p c l M i r , ama elle tırılmışı, Çekoslcvakyanın başkenkesti, Rahmiyi kolundan çekti. Şubesi: însnmazsanız kapıdan bakayet edivorsuııuz? rinl gördüm.. genç kadın oltinin adı (kendi memleket halkı t Ulan »u gevezeliği yapmakınız... Diye oradan bir oda Evimize girdiler komiser malı .. nın söylediği şeki'.de). 5 Tersi, * san olmaı mı? Fantazi Manifatüra kapi"!i açtı. Yüzii gözii «arıh bey. Bir sevler istivorlar.. kı Adresini Ter v a h u ! geri ve s:rt mâna?ına gelir, «çok Naaaptım ağabey? Magazasi bir kadın.. kanapeve uzanmıs,. zım da ha^ta... Ne bileyim... Bana bak.. Kfiprüyü eeç yaşli" nın iki başı. 8 Kanadanın Ycnicami cad. No: 1113 Bir kere o senin söylediyatıyordıı.. «p^lendi... Bankala^ caddesi Rahmi: karsıva.. Kasımpaçadan yürü büyük şehmerınden. 7 Fabrika1010 No.lı posta kutu«una \ ğin yerlere gelmedik ki.. daha Tel: 22 29 74 Nedir o? Vallahi Komi'er bey. Bizi Tel: 12180 larda parça başına çalışanlara her Eimadagına.. tamirhaneleri yazı i'e müracaat. ^ şu yokuş var. diye ilprivi gösİstanbul Ermenicp bir iey söyledi kabıırava bir kadın getirdi. Hep parça için verilen ücretin adı. 8 eeç.. daha Harniveye varn.aAnkara terdi.. başladılar yürümive.. «Birdenbire ve beklenmedik zadın.. o da cevap verdi. Ka'îir. basiyle göziyle... rian sor onu! Beni de pırak.. tâmircilere geldikleri zaman manria yapılan lâtife» karşıhğı iki Derken, bekçi gülmiye başladaha duramam.. diye fırladı. . kelime Rahmi: dı... B':yjrun! dedi. tçeri a'dı150 beygir 750 devir H silindir Rahmi arkasından aşknlsın YIKARIDAN AŞAGIVA : Ağabey! B°nde islim bitti. lar... Kapıyı üstlerine kan.idıme! diye bakakaldı... Kahve Ha! îşmar Agavni derler ALMAN MAL1 1 «Haıb ve sulh» ve «Anna Bir kahved» otursak... lar. Hasta k=dın genç defi'di. den i<eri eirdi. Sordu : ona . muavin bey de bilir.. ı Ksranin» romanlarınm müellifi Ulan Rahmi.. senin de y<v $i.«manca idi. AhTi»t nŞabey (jelmedi miT hastariır gözünü kırpar, hasmı tanmmıs Rus edıbi ve filozofu 2 1» hiç yüziin yok be!... Hemen Ne istiyorsumız bender' sallar. Kac kisi pe$ine diistü.. «Mükemmel şekil» de faziaiaşan islimin tükeriyor. Hangi kahdiye sordu. Bana bir çay.. dedi. Bir ağnadım şimdi... karşılığı iki kelime. 3 tçimizde tthalâtçı kârı da alınmadan veye oturacağız*... Rahmi Ahmed» haktı. . """*• r=W\ resimlere baktı. Kadm $ikâyeti geri aldı. Ahyaşıyan bir kavim, fırlatan. 4 acele satılıktır. Tel: 44 03 70 a fo Nah . furada bir kahve Ne içteyec 5iz.. np is diBakarken de: medi de Aksaray karakolunTersi, devletîe'r arasında y» I an İ „ ^^ ..>.•. t var.. diyerek yürüdüler.. köşe5imİ7İ sen daha iyi hilir^in dan tezkiye ettiler Bir de ika Bu Amerikalılar çok kımukavele mâr.asır.a gelir, Hasanla de temizre yüzlii bir dükkân. Bacı... mp'gâha ba*!adılar.. öjleden Hüseyinin babası. 5 Bir sıfat yak adamlar b e ! Ava sapan içeride bir k?ç kişi var. Girdi B=n ne bilpyim.. sçn d°\ Kurumumuz ihtiyacı için 4.S ton % 99.75 safivette külçe takısının tersi, t sonra karakoldan çıktı. Rahmi: atmıçlar. OSMANBEY'DE f ler.. girdikten sonra yanlışlıkmezsen! yürüvüş ve gi t KtRALIK, möbleli veya rnöb ' ve 5> kg. yine aynı safiyette çubuk kalay alınacaktır. f0 Kimse ce\ap vermerii... Çav A§ab»y haktıramadık şu larını anladıiar.. bir emlâk kodiş tarzı (eski Ben d'dik'en sonra. «an» 2 Buna ait şartnpme Kurumurr.uz Alım Müdürlüğünden gelirke.n, Vatandas Ahmet Eelimİ7P demiye kalmadı. 1 K İF..ÂIV f lesiz Apar». 4 oda, hol, kalo ? misyoncusu büroçu imiş. lçeriterim). 6 Mec ne diye eelevim Sen bileeeksin •• tstanfculda Bankalar Cd. Ko. 77 de tstanbvıl Şubemizden temin •e fendi d» içeri girdi. Ahmet: f rifer, kontor. \ • •'•'••AıL F A dekiler hemen: lis halinde toponn.. Nurinin ijini nasıl yap' edilebilir. îstiyeniere posta ile adreslerine gönderilir. Merhaba!... Merhaba'... VUan şimdi elimin tersiylp TEL: 48 57 87 ' Cİ i |i|tı".ıA. p A lanma için ku J Arif B°y bugün gelmivetın? 3 îsteklilerin teklif mektuplarını kapalı bir zarf içinde r(Rahmiye) Ne o sen bugün erı ç ı bir çakarsam.. soluâu Yereba rulan (eski tecek! Diye bizimkiieri tersyüzü Nuri mi? 22 şubat W0 pazartesi giinü saat 15 de Kurumumuz Alım MüN kencisin? k A tnnda alırsın.. hall 1 âf ediyorrim), avuç içiçevirdiler.. dürlügünde bulundürulacaktır. Postada vâki gecikmeler kabul eN Ağabey, hsni o söyledi Evet!... sun! Re7İl olduk . diyerek sv, Üjfi nin ortası. 7 Nihayet oralar biraz tenhadilmez gim is vardı ya!... Onun icin rıldı yürüdü.. Rahmi »rkasm Siz Nuriyi tanoorsunuz? Dünkfl bnlnıaranın Bir çeşit tarilaştı. Ahmet: 4 Kurumumuz işbu malzemeyi kısmen veya tamamen aNuri ağabeyden adreEİ aldım. uan: Tanıyonız ya!... Arkadahallprtllmls sokll kat erhabmdan, Tek kapı tam konfor, mukem lıp almamakta veya diledijinden almakta tamamen serbesttir. î?te buralarda olacak, ha! Hangi is? Kızma bans aBabey! Körıesımı? ilâve parça. 8 «Midesi boş olamei vaziyette. 32.000 TL. (7183) Ne idi adı... Aman ağabey. Hani PaniSin olayım... Ne olursun be!.. Öyle miiii? diyen kadın Şanüstü bilgın mânasına iki keT E L : 47 47 42 Ne irii b e ' Dilimin ucunmiçipanga. sustu... Öfpkiler de «untu. Oda Henı de Nuri kandırdı. Yoksa üme. da. Atıfat.. Afitap.. Afitap.. aAhmet. Rahminin saf bir çoIITI o kadar.. hani... Derken da bir »ükOt.. fiabçj.. yaz sıınu bir yere.. becuk olduğunu bilirdi.. ne deAhmet dayanamadı gülmiye Konussana aSabey! nim aklımda kaimıyor işte... mek istediğini anlamadı ama haşladı: Sen konnş h»!... Bırdk da c gene: Yok unııt'mam. Afitap.. kaHın düşün (in... Hanl o kadar sersem d»mânasından akiıma gelir. Haaa? Anladım.. dedi. öİilsin de*il mi? Az daha durdular.. nihayet Ne demek Afitap. teki devam etti: Rahmi kadını dürtecek oldu. Detilim ya!... Hakkımı Günes demek .. Bugün gidicağız... kadın birdenbire: yemt afabey! diye gelip Ah Ahmet ağabey.. sen fran Nereye?... Ayy! Imdat.. ktn kurtulan m»lm elini öptü... nzca da biliyorsun be! Faicıya... yoktnr. Diye ba£irdı. Rahmi: Kahveye geldikleri zamnn hiç Fransızca değil o.. farisi.. Ahmet böyle şeyleri severbu vakadan bahsetmemiye »öz Korkms Bacı! Bırak bağır iran'a.. di. Hani inandığından mı, vaverdiler. mayı.. Sen su elime bak, eli İSTANBUL ANKARA ÎT IŞMAR.. Yazan: Burhan FELEK I LA N EŞREF ANTİKACTyı B ULM A C A 1 1 11 1 ! Büyük titizlikle seçilmiş nadide hakikî Fransız desenlerinden hususî " ettiği a ı 1 11 9 • 1 11 1 • 1I 1 1 1• • 1 ! "ı 1B 1 1 Y. Mimar ve Y. Mühendis aranıyor 11U Satıhk veya Kiralık 1MPRİMELERİHİ Topîan satışa arzediyor. STOK Ipekişi Yünişi t DAKTİLO Aranıyor II İ KALAY ALINACAK \ Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: Dizel Motoru J ö E 955 FORT 20 Şubattan itibaren GRUP TENZİLÂTI İ HAVA voıvmı flllll11II111111 • ııımımmiimııııiMMiııııııııııııııiiiiMHiıııtıiMiıııııtıııı IIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIMIIIIIII1IIIIIMIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIII Tv*K,şH KORÜYUCU M E L E K L E R SATONUN KİRALİÇESİ 69 / çAmuu: GEÇ 7O c o s 1 GUNLUK YOL UÇAKLA 1 SAATE İNER Gruba dahi! her yolcuya gidişte % 10 gidişdönüşte % 20 tenzilât.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog