Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

14 Şnbat 1960 CUMHURIYET l't Heçhul Kıbnsta Fransız atont bombası ttmitler Afrîkada patlatıldı denizaltı beliriyor Rusların mı? Arjantin'liierin hîr körfezde Üsler meselesinin hal yoluna 'sıkıstırdıkları \e 14 gundengırmesi üzerine, Makarios'a ! beri ele geciremedikieri deyakın çevreler bağımsızlığın nİ7allının su sathına cıktığı İ9 marttan birkaç gün sonra eamanlar Rııs \apısma malik ilân edilebileceğini Parıs 13 (R ) Bu sabah Tur| 100 000 ton Tnt kuvvetınde olan olduğu gorüldıı bildiriyorlar kıye saat avarı ıle 8 de ılk Fransız atom bombasının Hırosıma va atıo Lefkoşe 13 ( A P ) Makanos'a vakın oır kavnağın dun sovledıgıne gore Kıbns ın bağımsızlığının ılan gunu 19 marttan sonra birkaç punden fazla gecıktmlmıvecektır Kıbns takı snası kavnaklara gore Dr Fazıl Kuçuk Ada Valıı Sır Kugh Foot v» Makarıos arasnda vapılmakta oln gorusmeler, Ineılızlere 120 Km karehk bır i's brlgesı saslıjacak olan bır uzlas ma esası uzennde toplanmaktadır U7İa=ma plânı geregınce Inçılı/ lere tamamen kendı hakımı etlerı altında bulurdurulmamak sar tıvle 60 Km kaıelık bır «ozel te«ı» bolgesı» de verı'ecektır Bılındıgı gıbı tngılterenın ılk ta'^bı 180 Km kare ıriı Kuçuk tanfınrian desteklenen Makarıos ıse SS Km kare t»klıf etmıstı Bu furımu mutaakıp Lmdra dakı \e I cfkose riekı gorusmeler çıkmaza Eirmıs vp hagımsızlığın ılanı gerı hırakılmıst atom bombası ınfılak ettınlmıştır lan bombadan S mıslı daha tesırlı Fransız hukuraetı «Fransanın bu olduğu resmen bıldınlmıstır zaferınden» Fransızları ve dunvaAtom bombası infılâkının ' ı haberdar kılmıstır Ba«kan tepkılen De Gaulle hu arada atom bombasırın haz rlanmasmda gavretı goru Fransanın atom bombasını ınfıl"n ılım adamları ıle dığer ılgı'ı lak ettırmesının dunj an n her talerı tebnk etmı=tır rafında genıs tepkılerı olmuştur îıfılak ettirilen atom bombası Bılha=sa Ghana ve dığer Afrika nın 100 metre vuksekhktekı bır devl=tlermden bombanın ınfılâkıçelık kule u?enne verlestınlmıs nıı ılan edılmesı ıle son derece ol lugu ve ınfılak ıçın Plutonıumdan ıstıfade edıldığı ıfade olu» sert tepkılcr, mevdana gelmıştır Avrıca Italva çe\relerı de ruzgârmaktadır Fransa hukumetı ınfılak sahası larla gelecek radvoaktıf vuklu bukala eıvarında t ı ^ ı n a n memleket ve lutların teMrlenne maruz caklan mulâhazasıvle endıseleunı msanların hıç bır tehlıke\e maruz bulunmıvacaklarını zıra ınfılak ızhar etmektedırler eden bombaıın radvoaktıv kulUrı Am^rıka ve Ingıltere'de Fransız olmıvacağı hususunda temmat atom bombasının ınfılâkı muspet vermıstır V'tekım geç \akit Fran ka>şılanmıstır Moskova ıse ıvı sa Sılahlı Kuvvetler Bakanlıgınm karşılanmıvan bır ınfılâka r teblıgı mp^un verlere hıç bır ato nuklear sılâhların vasak edılmpı mık vaemurun vakı olmadığını U7erınde ç^ılısan konferansın debıldırmıstır Ivam edeceğını açıklamıstır ı>ııımıınıııminilllltlHIIUtl|!Hnillinillll!l|lt'n"imıııiımınım n « . . • Seçim «Banker» Ahmet, polislerin gözü öniinde bir bankadan Kampanya cüzdansız para çekti Süresi Basmakaleden devarn SO2 edılemıvecesme» daır demeçlerını hâlâ bugun unutmus deeılu... kı o zaman ne Toplantı ve Gosterı Turuyuslerı Kanunu, ne vavın >asakları, ne de basın uzennde bugun nvgulanan çesıtlı baskılardan hıç bın voktu Su halde kırk beş gunluk seçım propaçanda suresının on vedı gune ındırılmesı bence memlekettekı gergın havavı duzeltme >onunden dogru bır hareket olmıvacaUtır. rialk bunu muhalefete karsı >enı bır baskı tedbın dıve karsılıvacak, bu da O P hesabına avrıca bır pu an kavbı savılacaktır. Bu sartlar altında D P onumuzdekı veçımlerı kazansa bıle, vurdumuzu ozlenen hnzara kavusturamıvacagızdır. BVPAm Kuştepeyi goren var mı? Sehrımızde vollar açılıvor t,esmeler sebıller oradan orava taşınıvor Cn"enler r^rklar asfaltlar. Sevınılecek olavlar Fevazıt mevdarı ırhrıldı kaldırıldı kaldırıldı ındırıldı Bu da sevınılecek bır olav Memlokette hareket var Kaldıra ındıre devınekliRimi7i ı=pat edecegız kı bıze de Avrupalı desınler B z kendı kendımızle ba hareketlıhğımızle ovunmelı>ız efendım Yalnız şu Istanbul bıra? pıs bır az sumuklu, bıraz karı>ık deaıl mı 7 Bıraz kıçı bası bellısız bır sehır degıl mı' bu trafik me=elesı halledılnedı gını Otobuslen bıraz sıkısıkça değıl m ı ' Kustepevı Gultepevı Yandıntepevı otekı gecekonduları goren var mı 7 Goren I^tanbulda vaşavan her vatandaş halıne sukredecektır. Yuksekkaldınm supuruntu ocagı mı ohun Mecıdıvekov çamur dervası mı olsun Sular mı kesılıvor, kesılsın Parklannda kanapeler kırden oturulamaz mı oturulamasın' Yagmjrda gole kesıvor şehrın çok ven olsun Gole kessın denız derva olsun Boğulmazsanız bu golden hahnıze sukredın îstıklâl caddesmın kapısında trafik kapanınca tam kırk dakıka mı beklers rız beklevn Beş saat beklev n ama şukredın Kuştepesını Yandımtepeyı gordunuz mu 7 Çamaru orada gorun pıglığı *usuzluğu ısıksızhğı, yoksulluğu orada gorun Çamur dıze kadar Pıgllk d«e kadar e.ler ustuste vıgılmış üstuste abanmış Dar dar gokaklar Bırer adım Yalınavak çocuklar *u gollerırın pıslığm, çırkefın ıçmde ovundalar Bu pıslık bu kotuluk hangı hastalıSa kadar gıtmez kı Kanalızasvon da vok Sıvrısıneklerden vazm vatılmaz Bırer gor çamurlu evlerde ınsanlar ustuste. Kustepenın karjısında Yandımtepe Eeeeev Istanbullular, hâhnızden şıkâvet etmevın Dunvada, burnunuzun dıbınde bır Yandımtepe, Kustepe Gultepe var Her pıslıge, her kotuluğe şukredın Ama mutlaka ın«an havsıvetı namına *ızden rıca edıvorum, gıdın Kuşfepevı Yandımtepevı, Gultepevı gorun Bılın kı dunvada Yandımtepe, Kuştepe var Bır vandan uzulecek, bır vandan da hahnıze şukredeceksınız KEMAL Dün sabah saat 8 de infilâk ettirilen bomba, Afrika devletleıi arasında sert tepkilere sebep oldu. İnfilâkın rackoaktiv külleri bulunmadığı resmen bildirildi İddıa uzerıne bu ışi yapan, 136 banka şubesını dolandırmaktan sanık şahıs kullandığı usulu de açıklamnor Ankara 13 (Cumhumet Teleks) C H P Elazıg mıllenekıh Fah rı Karakaja «Demokra^ıde vatanİri bir hamam böceği, 2 daş ahlâkını koruma kanunu» adlı bır teklıfı bugun B M M ne ver İngiliz turist kadını şaşmıştır Bu kanun teklıfme gore vatan kına çevirdi daşlara «rev vermezsemz ılınızı Antaha 13 (Telefonla) Sehrı Bir kamvonla otobus carpıstı. ılce yapacağız» demek butçeve mi7e gelen ıkı tngılız tunst kadm 4 blü, 2 ağır yarah var konmuş tahsı^atların rev verıldı 19 subatta eaz odasında idam ğı takdırde bır vola'veva kopruve bır hamam bocegı vuzunden orta o lıgı bırbınne katmıstır Kadınlar Anka^a 13 (lelefonla) Anka edilecck olan mahkumun harcanacağı şklınde tesırler v apçarsıda bır dukkandan aldıkları ra Lskı ehır \olunda fecı bır aiııkatı kamınun anavasava mak, yasak edılmekte olan bu fı5 paketı bındıklerı arabada avakla traftk kazası olmus Vabıt Beroğlu ıllen ıslıvenler hakkında bır semuga^ereti dola>ısivle rınm dıbıne bırakmıs'ardır Bıraz ıd Tesındekı bır kamvon'a 17S09 neden uç seneve kadar ağ r hapıs, Temyız'er Mahkemesine «onra çıkan ırı bır hama~n bocezı numarah otobus çarpısmıstır Kauç bın lıradan on bın hrava kadar başvurdu turıstlerden bırının bacagında iu zada volculdrdar 4 kısı olmus ıkı ağır para cezası venlmesını ıste rumeğe başlavınca, kadın çığlığı scfor de agır varalanmıştır San Francısco 13 (A P ) Chess mektedır basmıştır Bır farenm taarruzuna Yar^lılar hastahaneje kaldırıl man'ın temvıze muracaatta buluna uğradığını zanneden Ingılız turıst mıslardır Kaza hakkında tahkı bılmesıne musaade etmemış olan lerının vavgarasma kosanlar ka kat yapı'maktadır hakımın tatbık ettığı kanunun a dınları zorla yatıstırabılmıslerdır navasava avkırı olduğu ıddıasıvT E Ş E K K Ü R Şaskına donen kadınlar do*ru otelle mahkumun a\ ukatı A B D Tem Kıvmetlı \arlığımız ve aıle Bir Amerikan ticaret lerıne gıtmısler \e bır daha dışarı yız'er Mahkemesine başvurmuştur »vüğüm'lz çıkmamıslardır Chessman ın gelecek cuma gunu heyeti, Suriye'de tetkik San Quentm hapıshanesındekı gaz Dr. FERtT SOYD\N'ın odasında îüam edılmesı kararlaşha«talı*ı e«na«ında tıbbın \e ler yapıyor nianhgın bütün (mkSnlannı tırılmıştır Chessman'ın avukatı, kullanarak büvük bır feragat Şam 13 (a a ) Bır kaç gun Chessman'a temvız edebılme şartıe fedakârlıkla tcd vısıri üzedenberı Kahırede bulunan ^men nı temın etmemış olan Tueson (Arıne alan Numune Ha«tah ııp«ı kan Ticaret Vekaletı Dış Ticaret nzona) Mahkemesı baskanının 8 şu 1 mcı DahıliTe Şefı Si\ın Dr Yıra Mırhımi DaıreM M\ıduru Paul Hawok'm rı bat tarıhlı kararına hucum etmışAHMET R^SİM ONA.T mua ^ vınlen Dr KSIM ÎSTANEULLU \asetındf/ı Amerıkan ıktısadı he tır HER ECZANEOE ARAYINIZ Dr MUfıt Ekdal Dr Necatı •setı bugun Şama gelmıştır I Üner ıle a^ıstanları Dr \Taım Surne e\aletınde 12 eun kalacak Erol ve Dr Hasan Canpolat a olan he\et Bırle'ik ^.merıka ıle hemşıre Hamıret Gürdoğan a S u m e ara«ındakı ıktısadı munave ha«tabakıcı Avçe il* hızme sebetlerı gehstırmek ımkanlarını tinl e«irgemlyen müstahdcmme ve ufulünu mutaakıp gerck araş'ırmak tçm muhtelıf sehırlerı cenaze merapimme lçtırak et zı< aret edecelrrır mek ve pve gelmek surctıvle Haber alındıgına gore Tur Bastarafı 1 Inci sahifede ve gereki* mektup telefcn ve Hrutçev, Hindistan'da kuf sahıbı olduğu kadar her yol telgrafla tazıvet lutfunda bukıvede ılk defa Amenkan tesuz uğa karşı kovacak ırade \e lunan bütün akraba dr>st VP levızjon şırketınce bazı sahneçiftlikleri geziyor merhumu sevenlere avn avn ıman sahıbı olarak vatandaşın ov lcrı fılme alınıp Amerikdda tejekkdre teessürümür ımkân Moskova 13 (a a ) Ta«s A]an vermekte huzurunu ve emnıvetını gostenlmekte olan NECIP FAvermedıgınden bu huiusta muh gore Sovvet sarsıntıdan kurtaracak bır vardım terem gazrtenızın tava«utunu ZTL KISAKUREKın Eskı Is «ının bıldırdıgıne Basvekılı rwkıta Hrutçef Raıastan cı olmava rnecburdur » savgılanmızla nca edenz tanbul un tulumbacılarının 4aînonu mesajının mutaakıp kısevaletınde Dulunan bır numune SOYDAN AİLESÎ jatlarını kabadayılıklarını \e çıftlıjını zıvaret etmek uzere bu mma da radvo vav ınlarından baha=klarıru tasvır eden YANGTX sabah uçakla Yenı Delhıden avrıl setmekte seçım hahnın ılânından sonra da radvonun bu tarzda kulVAR ısımlı e«;erı Kdvnak fılm mıstır T lanılacağmdan \azeeçıle.'>ğıne daM E V L I T ş rketınce >uzbınlerce lıra sarSovvet Harıcne Vekılı Andre ır hıç bır ışaretın rrevcut olmadıKıvmetU Kardesler i fnle ve buyuk fedakârlıklarla Gromıko Hındıstan Zıraat \e ta gını ılerı surmekte ve sovle demek fılme alınmıştır Bu mustesna şe Vekılı Patıl Hındıs*anın Mos. tedır Diş Tabibi TARIK BORAN fılm pek \akında butun Turkı ko\ a Buvuk Elçısı Menon ıle Sov« Vatandaslar bu şartjaı altınve NUHBE EROZAN'm >e sınemalannda gosterılecek vetler Bırlıgının H'ndi'tan nezdın da haklarına sahıp çıkacaklardır «•^ed^ete ıntıka ler dolaj ısıv e tır dekı Buvuk Elçısı î\ an Benedık Hakları olan netıcelerı almava M S'ibat Pazar gunu og e nama?! ı mut akıp Şıslı Camlmde merr tof Sovvet Hukumet Reısıne refa muktedır olacaklardır \atandasların ınsan hakları ıçınde suııstı"ketı ıılzm tanınrrış hafızların kat etmektedırier malden azade bır ıdare kurması dan Hacı H Rshml Senses H ıçın sıvası havatımızın sağlam teFahrı Tukel H Mec t Sfsıpır me'lerı kurulacaktır Gelecek gunH Zekı Altır H Kemal Tezergıl ler vazıfe gunlerı selâmet gunlen H Raıf Bahri\el H Alı Rır.. Sayın Doktor ve Eczacılara ve hızmet gunlerıdır • Altunbsv H Mehmet Al Sarı ve 3 c"lf^>ni(ie \e 100 nno unıte PerM< T1 ne \ eden Duagu Ercument Demlrer tsrjSeçım komısvonunun dıınkfi fından okunarak Mevl dl Serıfe çalısmaları akrıt» do=t v» azu ectenlerırı Ankara, 13 (Cumhurıjet Teleks) Geçıcı komısvon bugun de top ^ j^ijma'arı rıca olurur ABL\L*R1 lanarak mılletvekıllerı Seçım Kanu ı=ımlı mustahzaiinnz pıvasava arzedılmıştır nunu tadıl eden Hukumet tasarı«ı SANTA F4RMA İLÂÇ FABRİKASl ve C H P mılletvekıllermın kanun teklıfı ıle ılgılı muzakerelen sona M E V L I T erdırmıştır Kutuklerle ılgılı olan bu teklıf I L A N \efatıvle bızlerı derın acılaler onumuzdekı gunlerde Mechs ra garkeden p«ım babamız Genel Kurulunda muzakere olu • Divrigi Kültür ve Yard'mlaşma Cemiyeti gecesi huvukbabap T. nacaktır 16 2 960 sah gunıı TAKSIM BELEDIYE GAZINOSU Avukat nda saat 20 den sabaha kadar zengın programlarıyle Nazilli sinemalannda MUSTAFA HALIT dp\am edecektır CAMCIOĞLU'nun harem selâmhk vefatının 4C ıncı gününe müs? Nazıllı 13 (Telefonla) Sehrımız dıf 14 2 1960 pazar gunt) (BUE tn kırdı narrazmı mutaakıp ŞKII sınemaları aldıkları bır ka<arla cuTürk Alman Eğitim Merkezi Camıı Şcrıfındr azız nıh ı • martesı ve pazar gunlerı kadırlan thaf edılmek UZCTC Mevlıdı balkona erkeklerı de hususıve o>"rıf kırjat olumoigından fa turtmaktadırlar \ ın akraha dost vr dın kar jenıden baslamaktadır Kadın ve erkeklerın avrı verd^çlcrımızır huzıırHrı nca lerae oturtjlmas ndan ıse sçhrımi7 Aîuıacaat Cumartesı hpr c her gun 16 19 Sekreterlığımızf unur C am< lı e tl aılppı dekı nıırcuiar son dprece memnun Adres Mm?n h^e^ K 2 Bevoglu Tunclbaşı Tcl 24 27 26 Eorunmektedırle' Geyikli olaylan duruşmasmda D.P. liler hâkime sinirlendiler Vatandaş ahlâ kını koruma tısmava Rastarafı 1 mcı sahıfede vo] açtı 4 5 saat fasılasız devam eden bu kanun feklifi gunku durusmada ılk dınlenen «ahıt îsmet Dınç ad nda bır C H P ocak Başk?nıvdı Bu şahıt numavi'i japanlarm D P lı olduklarını ve Çanakkale D P ıkıncı başkanı Arıf Erensovun da bu numavısçıler arasında bulundaSunu jandarma ve Nahne Mudurunun hidı=eje mudahale etmedığını sovledı Daha sonra dınlenen Sukru Özen ve Yasar Gunes adındakı ıkı mudafaa çahıdı ıddıa edıldıgı gıbı bır numavısın v apılmadıeını ancak 25 30 kısının bulundueunu ve orava o gun vapılacak D P toplantısı >çın gıttıklerını sovledıler \e hakımın sordugu bazı sorulara cevap veremedıler Alı Ri7a Tosv a adl dığer bır D P ocak baskanı ıle Turhan Yı'maz adlarındakı jandar ma erı D P lılerır hadıseve katılmadıklannı behrttıler Sa'ıh Dokumacı adındakı sahıs ıse once bılmedığını sonra hakıme halkm nu mavış vaptığmı sanıklardan Kadır Erkan Necıp Erkan ve Mahmut Polak ı numavısçıler arasında gordugunu sovledı tbrahım Erer adın dakı ıandarma ıse «o gun Kasım Gulek ve arkadas'arının Gevıklıve geleceSını bılıvorduk Karakolda 4 jandarma tam teçhızatla hazır va zıvette bekhvorduk \rabalar geldı etrafını çevırdıler Bunlarm a rasında ^^ıf Erensu Mahmut Po lak Kadır ve Husevın Erkan ve daha bır kaç kışı vardı Bu sırada C H P mebjTU Ksat Mahmut Karakurt çıkarak •çavus ça\uş ben bır mebnsı m adam oldurııvorlar » dive baSırdı Mudahale etrrek ıste dık Şahıt Osman Ö7oğlu bız tertıbat alırken «bosuna tertıbat almaVin karakola gelırlerse onları telefonla konusturmav n » ded «Kalabalık 40O500 kısıvdı D P kapalı yer toplantısından baberım voktu » Jandarm?rın ıfadesıne sıni'lenen D P lı avukat Haht \ T t a n soz ala rak ıandarma ve babas nır hansı partıden oMuklannm sorulmasmı ıstedı Jandarma sadece «askerım» dedı Bu cevap kâfı gorulmed Xe tıcede hakım bu sorunan red'ıne karar verdı Karar D P lı sanıkları sınırlendırdı Mahmut Polat hâkı me ıtımadı olmadışını sovledı Bu 'O7 sert tartısmalara vol actı ve zapta geçtı Durusma bır baska gu ne bırakıldı Buenos Aıre« 13 (a a ) Denız kuvvetlen çevrelerıne atfen «El Correo de la Tarde» gazetesının dunku sajısındakı bır haberde \ u evo korfezınde denız kuvvetlen ta rafından 14 gundenberı sıkı^tırılmış olan meçhul denızaltının Sovyet lere aıt bulundugu bıldmlmekte dır Gazete denızaltının bır kaç defa su yuzune çıkışında tekne ve kumanda kulesının yapı ıtıbanvle Sovyet denızaltılanna benzetıldığını de behrtmektedır Dığer taraftan Arjantm bahrıve makamları dun korfezde cerevan eden harekât hakkında bılgı vermekten kaçınmıslardır Son altı stı e ı<, nde kendıne maTsus usullene 1% nanka şube sınden 186 000 lırd dolandıran fait busune kadar hıç mahkum ol mıjan «Banker» lakaplı Ahmet Yıldırım dun ıddıa uzerıne Emın onundekı bır bankadai da D0 lıra çe\mıştır Iddıa Banker Ahmedın polıslerden kendı banka cuzdamnı ıstemesı uzerıne çıkmıştır Nıtekım «Parrfiı kalmadı Cuz danımı verın de bankadan bıraz para ala\ım» dıven Banker \hrne de memuılar «Henuz tahkıkat sona ermedı Cuzdenını veremevız » demı^lerdır Bunup i'Prme sabıkalı dolandırıcı «Övle ıse ben de cüzdansız para çekerım» dıve bır ıadıa ortaya atmıştır Netıcede vanında ıkı pol.s memuru ıle bır bankava gıden Banker Ahmet 50 iıra çekmek suretıvle ijddıasını kazanmış ancak bu nu nasıl vaptıgını açıklamamıştır NADIR NADI Ankara yolunda trafik kazası Chessmann'ı kurtarmak için gayretler I K \ \ 4 R V A h E K O İ S İ Serınofıl Demegı taıa'ı dan memleketımi7de nk defa olarak te rtıplenen bırıncı kanarya sergısı bugun saat 14 te Fransız K.nnsolos lueu sa onunda açılacak ve bır haf ta devam edetektır Serınofıl (Ka narva Sevenler) Derneğmın vardı mı ıle açılacak sergıde İOO» kada' verh 3040 kadar da vabancı k a narva teshır edılecektır Vabancı kanarvalar Fransız 'ngıhz ve Alman kuslarıhr Resım sergıden bır kosevı gostermektedır "Avusturyalılar Balosu,, yarın yapıîıyor Avusturvalı'ar Ccmıvetının her vıl şehrımızde *ertıpledı5ı ve çok parlak geçen • \vusturv alılar Balosu» 15 subat pazartesı gecesi Hıl tor otelınd^ jaDilacaktır Ankaradakı Avusturva Buv jkel çısı Eı<«elans Karl Hartl ve esınm hımavelerrde vap'lacak olan b j ananevı balo saat 22 de bır «Vıva ra \alsı» ıle açılacaktır Avrıca bu balova ıst rak etmek U7ere Vıvana Opeı ıs nın ıkı mehur sana^çısı olan balerm Chnsf Z'mmerl ıle ^artonerı Wıllv Dırtı dun aksam uçakla sehnmi'" çelm sl°rdır Ergenlik çağındakî gençlerin ruhî durnmu üzerinde duruluyor Butun dunva mılletlennın akıl «aglıgı cemıvetlennın bırleşmesın den doğan Dunva Akıl Saelığı Federasvonu Merkez îcra Komıtesının Londradakı toplantı=ına ıtatılan Prof th^an Şukru Aksel dun dnrrauş ve gazetemıze şu bevanatta bulunmuştur • Akıl hastalarının ruhan ahlakan dejenerelerın ve gerı zekalılarm artısı ı e mucadele etmek uzere Bırleşmış Mılletler Dunva Saîühk Teskılatı 1960 vılını dunva sa£hk vıh ilân etmıştır Dunva Akıl SaSlığı 'Federasvonun jnun Merkez Icra Komıtesınde de bılhassa ergen'ık ça™ ndakı gençlerin ruhî durumları uzerınde ehemmıvet'e dııru'du Turlu faktorlerın bılhassa psıko sosval tesırlenn netıcesı bır çok memleketlerde suç ıçlıven gençlerin ve muva?enesız ruh1 ıların çogaldıgı bi" hakıkattır Bız de maalesef ıstısna teskıl etmıvoruz Leventte vakalanan flpic hırsi7İar hunun ıbret verıcı bır mısal'dır Muhıtten gelen tesır lerm janı sıra aılenın terbıve metod'arının da bun^rda rolu v ardır Bunun ıçın çocuklar ve aılelerle temas ve onları turla husus larda tenvır etmek ıçın bır komısvon kurJİmasını da Londrada kararlastırdık Av nca gerı zekalu?r ve cmsıvet suçluları meselesı de ele ahnacaktır » Federasvon onumuzdekı kongres n Bırmıngham da vapacak* r SULFADERME YANGIN VAR tnönü'nün Muğla İl Kongresine mesajı T E Ş E K K Ü R Yaptıgı mahirane amelivatU «enelcrdenberi mu«tarıp oldu gum muzmın bir fıstülden h^nı kurtaran ve tamamMe şifâvap ed«"n Sarın Prof Op^rRtor I>r Luks Nermin beraet etti «Gamruk kaçakçılıîı» «uçundan t çuncu A5ırce7a Mahkeme ınde vargı'anan Şazıve Zeren dunku durusması sonunda beraet etmıştır Mabkeme bu arada 'Luks Ner mm. Ukabı ıle ta^ınan Şazıve Zerenın Bakırkov Bahcel'ev lerdekı vıllasırdan musadere edılen 202 parça vabancı rrenselı eşva'arınm c1? kend sıne ıad^s ne karar ver ' r^ıstır I Luks •\ernin bu beraet karann dan son'a korıdora çıkmca ken d sınj rıudafai edei uç avukatını a\n avrı v anaVarıfıdai npmuştur Bıhndığı gıbı doM7 kaçakcı'ığı suçundan bır sene hapse mahkum olan ve halen Sultanahmet ce7aevınde hulnnin luks Nermı nın bu mahkumıvrtı 15 mavıs 1160 eunu sona er HAYRI SEYLÂNa çok kıvmftıı muavını Hivdar paşa Nümuno Hastphanesi % On cü H a p m p =5°r\ ısı Başasistanı Oppraînr Dr OMFR S\Mt \ K P L I \ T a \e tfdıvım c<ra«ında müçfık rilâkalarını efirgemıven 3 fincıl H«rıcıvp 5 f n sı a'i=t^n]arı Tr Kcrım Vardal Dr îh«an Muru oelu Dr Rjhı Kalell Dr Talat Öz=arfak Dr Mu«tafa Ünıl Dr Aptu'Uh Keraioglu na bashemsıre Fatma ^abahat Bav kal ve h'msıre K a d m e Kavava ve amflıvat varalarımın fen nın en son tekâmulüne gorp kapanm^sı volunda kıvmeth alakalar na n u z h i r olduğum Fızıko Trrapı hnra<!i Sj\ın Prof Dr ORH*N RFMZt K\Z*VCIGİLe ve denn fefkatlen ıle beri âdeta buvulıven Ivümune Hastahane«inın bütün per'orrlıne teçekkür mınnpt ve şükranlanmın arzı ıçın muhterem ırazetenizin tava=cıtunu rıca edenm Muharrir Gavsl Ozansor Tablet NEOTRİÂZİN • P. İİ VEFAT Sabık \e marııt kaplan denız \e kara naklı\e ahhıdı, Turkı>e Motorlu \e Yelkenh Gemı Armatorlerı Cemıjetı Başkanı ve Turkıje Motorlu Gcmıler Kooperatıfı Başkanı butun denızcilerın baba^ı buyuk msan azız babamız, T. H Y. ic batlarda a\nı sovadı tasnan ailelerc termlât yapacak Turk Hava Yolları tdaresı nnu muzdekı cumartesı gununden ıtı baren aıle \e grup tenzılatlannın tatbıkına baslaı acaktır T H Y avnı sovadım tasıvan aılelerde valnız ıç hat uçak bıletlermın tutarmdan vuzde 20 10 v eva daha fazla kışılık gruplarda da gene ıç hatlarda muteber olmak u7Te vuzde 10 tenzılat vaDacaktır Butun hava vollan şırketlerı tAT\'va bağlı olduklan ıçın dış hat bılet ucretlennde tenzılat yapılamaz T E Ş E K K Ü R ^ıle buvugıirrüz anremz merhume kivmetlı MELEK Manioglu'nun vtfatı dılavıcıvle cenaze mpra »ımıne ı^tırak etmek evımıze bızzat geımek telgraf ve telefonla buvuk acımızı pavlaşarak bızı te=Phı etmek lutfunda b ı lunan lllrr Bank^^ı vp Tutu"n B^nka=ı Imum Müdürleri Ile TurKive Emiak Kredı Bankı<=ı Istinbul tp^kılatı mudur VP ni"nsupl»nm r^nız^ılık Ban ka<ı Turk Şılcp^ıhk Şırketı Gu\frı Sıeorta So=v ptesı Tımlo \" Emtel «ırVcptlerı erksnıra fıutun d'"larm ıza ve akrtbalarınıiza candan teşpkkür ve m^nnetlrrımızı arzedenz Aı e*ı adına oglu Arun<=t Z n a Temızkal ABDURRAHMAN MÂNİOĞLU (Mânizade) 13 2 l<560 ctımartesı guru saat 21 45 te Hakkın rahmetıne kavuşmuştur Azız na şı 15 2 1960 pazartesı guru ogle namazını mutaakıp SKII CPTII Senfmden alınarak Rumelı Hısa • rındakı ebedı ıs+ırahatgâhına dcfnolunacaktır ATevlâ rahmet e'lcvt Maıııogulldrı ALMANCA DİL KURSLARI V E F A T M<=rhum Gun ruk B a s ^ ı ^lı Kemal Ergun eçı F ah re c re n ^ff^ırure Er«an 'i Mu h p nii«: Burhan Gunp rgın \vukst Zıva Ergun uı a rn = lerı Or Dr Alb Cemsl F rgun Coz MtUe Dr Vıs^h F "ın Zıilıl Günergan M^lah^t Fr cun un kav ınv slırl^Jerı Ersan Tpnman Erguıı Enan m bu\ı k ^ n r f l c n hat Zıval «abahat Z n s l D r Tankat ın tPTZ"ler Haci Haf(z MU7EYYFN LKC.UN Hammcfendi vpfat »tmıçtjr Crn^zesı lc r dakı p\ ınden alınarak Fe\zıt Camıındfn Edırnrkjpı Şplııtlı Cınirkı aılp rrPzarl gma defnr dıleccktır Mrvlâ rahrrft e>'nf V E F A T Kırlatda gezerken DORTLU BIR YONCA yapragı bulursanız 23 O c a k 1960 ran ır.baren BRÜKSEL NEW YORK 7.30 saaNe dırekt BRÜKSELMONTREAL 7 00 saarre dırek» ve BRUKSEL ROMA LEOPOLDVİL JOHANNESBURG'a ıllı, I«t Dz Hst II ncı H> kımı Dr BPCI rı ~L"i Gol<n» Hst Rontgt n Muteh Dr Saljh^adn Ünal Yuk«k MuTnal Ünal ın babaları rtıs A^fı n Ünal ın kavınnrciorı. ıZchri t'na zevcı Guraba Hst ecz rındJ ^ prck1! vpfat p'mıstır rrnrfzcı 14 II lflso da Aks^rav \ alıd^ Camıınric ıkındı na ın ^zını mutaakıp kaldınlacaKtır ı ÇVİPnk grn lPiılmemp«ı rıca olunur ve 1 Eczaci NAFIZ UNAL GARANTi BANKASI INTERCONTfNENTAl paranızı tosorruf ıl« II!' llll ! II! ~i ı li'l BELÇİKA HAVA YOUAM SABENA SABENA ıle vokıtten kazanarak, edeceksini? daima Mukemmel bif Servıs bulacoksımz / \Yt Pasomu kdvbettım Hukumuzdür \nrık Balk ş K»'VIP 10 çubat çarşamba «\inü Bfvoglunda ıcındp kıms">nın îFine \aram\acak d^ftrr \p fatura hulunan kırmızı dfrı hır çantav ı Hamalbssı Omrr Havvam caddesı ^fi pumaraja getıren memnun edılrcpktır Cabir ŞereftuJ nesap cüzdanımza yerleştirmeği unutmayın.. SABENA: Ankara, Ataturk Bulv 170 Tel mııı mııı ıııııı mııı mııı mııı mııı ıııııı Hilton Otelı Methalı Tel 48 38 89 207 16 IIIIII IIIIII IIIIII Veya Seyahat Acenteniiden IIIIII IIIIII IIIIII mu ııııı ıı m ııiıiı mııı ıııııı mııı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog