Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

tKt CUMHURIYET'in Tefrikası: CUMHURİYET 14 Şubat 1960 Yazan: lüsüne hıristivan Yeni dunyanın mezarlığını esirtiyatro çevreıiylt Göriiyorsunuz ya!... Bun'.an gelişi güzel karaya oturtmanm gemişti. Artık ne ve ünlü meslektaşyazan o zamanlar serdümenîeri bize getireceği âkıbeti, hem de eli kalem tutan, lariyle .anışmam mizden Nuri Efendidir. Bu ?at a şerefsiz bir âkıbeti Türk denizne beyni düşünen, için Amerika H» çıkgöz, okur yazar bir askerimiz ciiiğine yaraştıramadım ve oraya ~ ne duyan, ne nazik di ve €Peyk« mürettebatındantiı. oturtmadım. Etrafı iyice tetkik Pyasada kupür darlığı önle riciyesinin dâvetini, hiç ummadıfım bir an gipleri görmiye yeterdi. Üstelik çören bir kahba bes dakikalık Askerlık vazifesini bitirdikten ettim: Arkamızda ve iskcle kıç oniyor. yeni paralar yarın da, aldığım zaman. bn iki aylık ömrümün «ayesi edindiğim (BÖL bir âvini, dört satırhk bir dnayı, sonra anasmdan denizci doğmuş muzluSumuzda kalmış olan müpiyasaya çıkarılacak ziyaretten başkaca nasıl faydala GE TİYATROLARI)nın eşiti olan bir kulaçlık çukara, bir parça tah bu merd Türk çocugu tahsilini iler nasip ibr mevki vardı ki. gemi dedikleri tayı ve birkaç damla suyu esirnacagımı zihnimde şöylece tasar (Community Theatre) letti, imtihan oidu ve tüccar sefi de o tarafa doğru dönmek üzere nelerinde süvariiiŞe kadar yüksel bulunuyordu. î?te «Peyk>i o nok Son zamanlarda piyasadaki bazı ladıırr Ynrdumnzun tiyatro ala (Halk Tiyatroları)nı da incele çiyen bn yobaz zihniyete karşıdi. O devirde sadece bir serdü taya oturtmıya karar verdim. Bu kjpür darlığını gözönünde tutan nında en seyrek yönü, hiç şüphe ıruye fırsat cıkacaktı. Ayni zaman lık hıristiyanlığın merkezi olan men iken düşman torpitosunun karanra gemi yaralandiktan <;on hükümetin 50 liralık ve 2.5 liralık siz ki, ça£daş anlamda bir 6§re da bu milyonluk şehirlerin özel Rotna'da Papa On Birinci (Innokupürler çıkarmafia karar verdiği tim vapan (Tivatro okulu) nnn tiyatro hayatlarını sörmek de be cent) rahiplere tiyatro kurduru«Peyk»in mahmuzu altından degil, ra verdigim ilk karardı.. . malumdur henüz kurulmus ve yayılmış ol nf yakından ileilendiren baslıca yordu. Hattâ Moliere'in sajHıŞınbaş tarafından geçmiş olducumı Oem!>ini knrtaran kaptandır da 1669 dan 1672 ye kadar Paris Haber aldığımıza göre yeni 50 ü mamasıdır. Orada ise üniversitele knnnlardan hiriydi. fark ediyor da. eemnin seyir za«Bir dakika sonra ne olacağı, rahk ve 2.5 liralık kupürler yırın müdürlüiünü vapan rin bir çoitu, tkinei Dünya SavaProeramm basında: şimdi ko Operasının biti bu ciheti lâyıkiyle tesbit et»emiiin su ü<:tünde kalıp kalamı piyasaya çıkarıla^ktır. Bu suretle sından sonra, çatılan altır^a ti nakladi^ım Wıshineton şehrinin rahip (Perrin) bir din adamıydı. meden kalem kullanıyor, hatırayacaîı pek çün^eli olan bu anda, fazla yıpranmıs Wlan eski paralar yatro öjretimine geniş çapta yer tlyttrolarivle bnradakl (Katolik O zamamn balesiyle en çok nftralar yazıyor... Bence yapılmpınayakın yol dururken vakit geçirip da piyasadan çekilecektir. verdiler ve biz bn koskocaman ül ünlversitesi)nin pek Bnlü (Dram san hattS en etraflı bale metodsı, kaçınılması gereken lâubaligeriye donerek geraiyi ikinci bir larını ve kurallannı yazan (Pere kenin sayısı bin sekiz yüze varan BBlnmfi) vardı. liklerdir bunlar... noktaya sevke çalıçmak tam mâSehrln mevsim boynnea «flrflp i Menetrier) yine bir din adamıyfiniversitelerinde, sanatımızın ve Ama liz: «Düşmamn torpitosu na?ıyle bir risk. âkıbeti meşkuk. Ürdiin Saray Nazın yeni sanatçı kusaklarının eelece fiden hareketli bir tivatro hayatı dı. Cardinal Lemoine. kilisenin mahmuzun alttndan geçmiş, yahut te^ehbüs ve icrası eesarete muhtaç şehrimizde fini ilçilendiren bn yeniliklerden yok. Topn topu iki blnada yerle parasiyle (Hotel de Bonrgoçne) prova açığmdan geçmi;, bur.dan i bir İŞ'ii. Zamamn, yani her dakiTatil gezısine çıkmış olan Ürdün hemen hemen habersiz yaşıyoruz. ?en bn tivatro hareketinl. Avrn binasını satın alarak orada yine ne çıkar?,» Diyeceksiniz. ha'.buki ] kanın, hattS her sanlyenin pek Saray Başnazın Behçet Talhuni, Bn arada, bnnlan yerinde ineele pa kîifa^lyle dösflierek alırsak. rah'nlere piyes oynatıyordn. Bir if böyle değil, bundan çok şey çı kıymetli oldugu bir zamandi bu dün şehrımize gelmişür. Talhuni, mek, oradaki son nŞretim çfldü bflvfik hlr kıtanın Idare merke»! yanda cahil ve yobaz papaslar tikar. Evvelâ o hatiralar yazılır ama öîümü ve her şeyi goze ahp tstanbul'da üç dort gün kalacakmünii sözlerimle çörmek. dönüşte i^in hir h?vli cılız bnlnnız. (N'A yatrocuları afaroz ederken öte yan ken müşahedeye dayanmadıklan içe eiriçmek de lâzımdı. Çünkü tır. bnrada da yeni temellere dayanan TtONAL THEATRE) dedikleri da zamamn en oknmus. en svdın minası çıkar, sonra dı gemicilik hayatla ölümiin bu tam dtfnüm Kendisme Suriye, Israel ihtilâfı hir tiyatro oknln kurmak ve o bin»; lleride New Tork'ta ovna rahihi olan (Pere Bonhonrs) Mobahisieri ile alâkah bazı gerçekler ! noktas^nda mill! ve me*!ek! bir hakkında ne düçündügü sorulan ögretim knrallannı hnrada da ny nacak yeni piveslerin, bfivük halk liere'in mezar taşına küçük ve de meydana eıkar... i ?eref hazinesi vardı ve helld de Saray Başnazırı, tatil gezisine eulamak tstanbnla yapılacak fay kütlesinin önöne rıkmadan önce manTiırn bir kitabe yazmış ve bn 5u halde ju torpitolanma hâ AHahın inayetl ile «Peykkişev çıkmış olduğunu söyliyeıek her dalı eörevlerden biri olnrdn. tşie ki teerBbe temsillerl ioin knllanı nnn son üç mısraında. «Sen insandis«tini bir de kısaca «izden din ket»i hayata ve jerpfe götürecek hangi bir fikir beyamnda buluna bu amacı trozöntinde tntarak söh hvor. Nitekim hen de bnrada Wil ların bir çok zaaf ve knsnrlannı liyejrim. Hem o bahis buyurduğu bir vol olacaktı.» anlattın, canlandırdın retlerini dnydu^um üniversite ve liam Inçe'in veni piyesinin ilk i Sayet ivi mıyacağını ıfade »tmisiir. nux rühuller. noksanlar izale e• Şimdi bir gual hatıra gelebilir: Berbat Süleyman'm yeni tiyatro oknllarının hir liste temsilini eördüm. Bn çfizel bina ama, Moliere, efer onlann nandilmis, hem de okuyucu daha e Beç on dakika süreeek bu kormuhakemesi »ini ev sahiplerine verip yolcnlok da, yerlesmis. her aksarn temsil körlüklerini de nnutmayıp elp al• • Mr fikir •dinmiı olur. •U kunç riski, bu azim mesuüyetl • Berbat» lâkabı ile tanman Su tarih ve proeramını Heyecanla bek 1er veren verli hir tiyatro topln saydın şerefin o zaman tam ola Kııan anlatayım: Torpitolan npdpn go7? aldım?... Gcize aldım, leyman Gönül, dün, on jandarma le'iim. caktı.» dlve cndan on kanşlık kavok. dıkt*n ionra etraft kaphyan ziîi çünVü sarf.ve f'tihlâk olunan her V'? bir de assubay nezaretinde adbir de (Arenaj ra topragı esirsiyen voldaşım hieWashînrton'nn Heyecanla divornm, çünkü Art karanlık zail olur olmaz, yük ?ey hitama mahkumdur. Yani de liyeye getirilmiş ve Sorgu Hâki ı».~"'ri'vı otiTZ iki vıldanberl gör • Stare) art'ı özel bir tivatrosn da vetmisti. Fransız tarihi boynnea Mk olan köprtl flstünden, «Peyk»e delerimi?in: hazıra dünyalar da minin huzuruna çıkarılmıştır. memiştim. Her ne kadar oranın ha var Eski bir bira fahrik.isını din adamlariyle s?natçılar araşOyl* bir baktım: Geminin belini yanmaz! volundaki atalarsözünün bildiren tiyatro haline retirmişler ve hn ı sında bn penceleşmeve rastlamak Bilindiği gibi; Berbat Süleyman tiyatro oiavlarım bize • tvald* görönee belin kınlmı? ol gereek'iÇi bu dâvada da tam mabir gazinocuyu öldürmek suçundan bir dergi tâ o zamandanheri her rayı, simdi Avrnpa ve Amerika kabüdir (1). dugusu v« yaralann «n tehlikeli nasiyle varit idi: Bizim bu top 24 yıl hapse mahkum olmuş ve bu ay muntazam eelivor. sonra her da nek viirürlükte olan (Meydan Bütün biınları biraz bilen bir tivi ahMa oldugum««ı anladım. atıjımıza, bu cephane sarfıns mev cezasını Sultanahmet Cezaevınde h»fta New TorU Times"in pazar Tiyatrosn) şeklinde knllanıvorlar. adamın kafasmda (Katolik ünieut cephanemiz elbette ki kafi çektiği sırada TerdHfim: Görgi adında bir ssyısı bn dev şehrin tiyatrolann Bnrada Bernard Shaw'ın (Maior versitesi Dram Rölümfi) eümlesi gelmiyecekti. îlk göze çarpan nok şahsı da bı<;aklamış ve Sinop Böl daki yeni pives'ere alt yazılar ya Barbara) plvesini "Srdfim. Cok bile, örümcekleri temizlenmi? bir Bafla atef!... Koaıandasiyle ta lse düşmamn bîzl vurmasına ge cezaevine nakledilmişti. ymlıyorsa da, bötün bnnlan ye (rurel hir temsildi. tşte Washine pencerenin güneşe açılmış bir katoplann baılamıı oldugu ıctir apek müsait bir yerdi Cephanemiz Sinop'tan yeniden Sultanahmet rinde eörmek elbette daha canlı ton şehrinin tivstro havatı bn iki \ t«fl altında gemiyi karaya oturt Arkası Sa. 5, Sü. 8 de tükenince düşman rieniraltı Remi cezaevine gönderilen B=rbat Sü'.ey ve faydalı olacaktı. 'şte bn heye bina İçinde recivor. Oarlp ama i mıyı karar Terdim. cPeykişevsi bizi blr hedef tahtası gibi, ko men'ın Ağır Cezadaki yeni durus can içinde h<r gün tstanbuldan çercek. Amerika Birleşik Devletk«t» mökrtesep ıflratİYİe sahile en laylıkla vurup mahvedebilecekti. masına önümüzdeki günlerde başla saat on dörttp uraSa bindim ve er Terinln bn hiikSmet ve idare mer' (1) Des Comediens et du Cleryakin bir mevkie geldiği nrada Bana nvle bir yer lâzımdı M, düj nacaktır. tesi pabah sa^t 9 da N'ew Tork'a kezinde. Devletin veya Beledive ge. Yazan: Baron d'Henin de Cu• merkie demirleri funda ederek man «Peyk»i kolay kolay vuramavillers. indim. tşte o ısmjn insan, ara • Tt hcr feyi rineirler» eklemek sm; fakat ben onu nlspeten daha Ziraatçiler Cemiyeti kongresi r>r. npcen otnr iki vıldaki de nin »rrtıtn ettiH, resmî, yan resmî. blr tivatro yok. Amerikalılar »uretiyl», bol kaloma Tererek ge kolay ateşimizin tesirf altında tuyapıldı îişikli?i ve üerlemevi. zaman ve tivatronnn hir kfiltnr kaynaîı olmiyi bulunduğu noktaya, oturt tabileyim.» ayrılı dnînnn kabnl ediyorlar, ama ona Türkiye Ziraatçiler Cemiyeti îs mesafe arasmdaki anlam mak pek&lâ mümkün iken böyle Bundan tanbul Şubesinin yıllık kongresi, |ını daha lvi kavrıvor. cîjte bu düşünce altında vermiş dün saat 14.30 dan itibaren cemi önee vapnrla yaptığım yolcnlnk devletin yardım etmesini istemiyorlar. olduSum bu kararla tekrar Alla yetin Cagaloğlundaki lokalinde ya ne nznndn ve A^lantik avılması ha tevekköl ederek. gemivl o nok pılmıstır. SÜe ne bfivük bir denizdi. Rir kıProramda (K^TOT.ÎK ÜNtVER taya söt'irmeli Idim. Tekne o EStN KAPKIN Dilekler kısmında söz alan üye yısmdan ötekine eermek haftalar görnoktaya do?ru baj tuttujju bir za ler, bugünkü ziral gelişmeye mu «iirerdi. Şimdi haftalar birer ?ün, S*TESt DRAM ile manda carkçıba?ıyı çajırttım: vazt olarak ziral p»r»onel yetişti rüpler tıirer saat olmns ve o k» mek kafamda. beş yüz vılın din Bonn Basın ,Ata$e Kendiüine: rilmesinln lağlanmaıını, ziral ö* eaman Okvanng hir röi kadar kfi ve sanat çarpışmasım ve bnnnn Muavini barı eülnnç ve zıd taraflannı ran « Çarkcıbası. i"!tim var mı?... retimin bugünün icaplarına göre çülmüş. landırdı. CÜNEYT ARCAYÜREK j diye sordum. Bana: ayarlanmasını ve ziraî okullann New Tork'a iner inmez beni kar SaintEnstache kilisesinin rahiNişanlandılar. birinden diğerine geçmenin müm« t'tim yok efendim fak;>t rat «ılıyan Harlciyenln memnrn, İki bi, dâhi tivatroeu MOLÎERE'in 513 Şubat 1960 { l?k bir brruyıı kapatmakla mev kün kılınmasını iatemişlerdir. giinlük bir prorram vererek beAnkara Bad Godesberc^ ffulüm! d»di Bnnun iijerire ben Ayrıca. zirat kalkınmamızda k nl Washintton ncaSına njnrladı. mil olacak Zirai Teşkilât Kanunu, de: 2 Zirap.t Oriaîarı Kanunu ile Ünvan « Şu gördüS'in mevkie. Allab ve Intıbak Kanununun yeni idaTe VVashintton'da yapılan iki avlıjt nasip ederse eemiyi kıçtan karaya beyetince t>tbiki kararlaştınlmıj prosrramda Amerlka'nın tivstro NUshası • 25 KurusHartcl TEŞEKKÜR oturtacagım. Sana haber verdiSim tır. TürkfTe yönünden ileri finiversıteler hnlilUıun zamandır çekır.ekte oldu&ıım zaman bana ne yapıp yaparak üc Lira Kr Lira Kr nan devletlerini knzeyden zivareZiraî sigorta ve bana çok ıstırap verer» hastali'i volta fpervanenin i:ç dpfa dorTieZiraî sigorta mevzuunu üzerine te başlıyarak Pasifik kıvısına kamı kı«a zamanda teghis eden Şişli si) torniftan vanacaksiTi. MaV^aSenolık 75 00 150 00 Etfal Hastahanesi Bakterioloji Şefi 40 00 80 00 almış olan «Başak Sigorta» martta dar rideıek. oradan da güneve « aylik dım eemivi eerive almakna ziyakadar Inip Texas fizerinden New kıvmetli iayın 22 00 44 (10 3 aylık ilk defa olarak de eemiyi tutmak. tekrar denize memleketimizde TorU'» dör"f?k ve iki hafta orave yayan Basan Dr. ENVER KARADENİZ'e dn*rıı acılma?ma mani olmaktır. zirai sahada sigortaya başlamış da kalıp yeni piyesleri rörer«kCumhuriypt Matbaacılık ve J.2.1960 tarthinde ömür Kliniğinde olacaktır. Gazetpciiik TUrk Anonim Şirketi tim. Bn programa Washintrton'dan büyük bir muvaffakıyetle «ağ böbre Gemivi tonozlaria da ?eriye alEvvelâ hayvancılık sahasında simümkündMr. . Csrkçıba^ı: sonra ancak «Pittsbonrçh, Chira t'ıealojlu Hatkevi yokak No 3941 gimdekl taşı amellyatla alan ve beni mak gorta yapılması derpi şedilmiştir. Sahibi yeniden hayata kavuşturan memle «Ba'üftüne efendim!...» dive mar. M"i;«!on. tavı. Citv, Denver, Tedricen genişleyecek olan zirai NÂZİME NADt kine dsiresine gitmek iuere ayrıl ketin mpdan lftihan bevllyeci San Franclsco. Los Anreles. HaiYnzi işlerinl fiilen idare «Irp dı. Ben de kendisine teşekkür et sigorta istihsa! sahasmda oldugu 'TS, Ve" Haven» «e^irlerini ve Op. Profesör Dr. Mesul Müdtir tim ve taraanı gelince de me<?a kadar kövlünün kalkınmaiı bakı bnraiardakl on d5rt finiversitenin GIYAS KORKUT'a fnnla torni^tan kumarda^ını ver mından da büviik bir ehpmmiyet tivatro bölümlerini. iki örel tivıtİLHAN BARDAKÇ1 aonsuz mnnettarhgımı ve ayrıca ame tasımaktadır. ro oknltınu sıîdırabilivorduk. Bu Gaz<t«mize g&nderilen evıak ve yazı liystım esnaeında büyük yardımlan dim. Bu tam mânŞMvle efendi ve dokunan Op. Dr. MEL.ÎH ÖZEN. nar vazifesinin ehli ve bir kSmil in Ev'eT'dirme Hairelarirtde ya kadarı da öfretimdekl ana pren lar neşredilsin edilmesin lade edilmez llânlrfrdan mesuliyet kabo) edilrapz kozitör Dr. Simon Batmaz. asistan gan olan Eşref Bey merhum almiî pılan nikâhlar azalıyor Dr. Suna Meriç, Dr. Güien Kütâhlı olduSu emri yerine getirdi ve ge Pon zamanlarda nikâh akidlerioğlu'na. hemslre Neclâ Uzkal. ameli mi d'irdıı. hattâ bir miktar da geTürk TOksek Mimarlar Birligi tstanbul Subesi Neşriyatı yat hemçlrest Fatma Efe'ye yakın rive bile ceküdi. cPevk» evevlce nin Evlenriirme Dairelerinde yaaılmadığını r.nzarı dikkate alan Beaiâkasını esırgemiyen MTVİS persoÖ : îstanbııl îm?r Mndüni v. Sad^k SEVER neline ve aynca gerek klinige ve ge d'7gini kopmuj azgın bir at gibi lediye BRjkanlıgı, bir tamim yaa • idi. PİTidi süvarisinin emrine mu yınhyarak mevcut kanun hükiimrekse evimize kadar gelcn ve telefnnla hatınrr.ı »oran akraba ve do=t « bir at haHni aldı. Demlrlerin lerini bir defa daha hatır!atmıst:r. lanmizî arzı çükranlanmın ib'.âğı her ikisini de, birbirini mütaakıp, Ancak. yayınlanan tamimde. ninn gazetenlzin tavassutunu rica ede pnıctıracak vecbile, funda ett'm. şanlılardan birinin bulunduğu yerim. Tonozlan da sahile yerleştirdim. ri veva yatağını terkedemiyecek Kadıköy'de Müteahhit (Arkası var) şekilde hasta oldugu doktor rapoRıfat Karadeniz ru ile tesbit edilecek olursa, evlendirme memuru mahalline gid»rek. nikâh kıyabilecektir. =haberlerı Âmerika'da Tiyotro Gemisini kurtdran kaptan Yeni 50 2,5 ~ BÜYÜK GAZASI raz.ın A CEM ALETTtN SARACOGLTJ KÜÇİJK'PEYK.İig | SEYAHAT NOTLARI | ııııİııııııııımiııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııEıııı UlTlVf NALINA n E i l Y l MIHINA Yanhş Teşhis V liralıklar MUHSİN ERTUĞRUL arhklı ailelerin çocnklarından mürekkep Dir hırsızı çe tesi yakalandı. Hepsl lise talebesi, yaşlan 15 ile ylrmi arası! Vakayı bngünkfi dönya gençllSinin geçirdiği buhran ile alSkalı görenler var. Ben de meseleyi bir buhrana bağhyacajım ama gençlifin dfgil, yaşlıların, bu çünkü anababaların, bir kelime ile ailenin geçirdigi bnhrana .. Bence derdin tizerine parmak basanlar, bn, nzaktan hfiküm verenler yerine yine bizzat Sgrencl hırsızlardır. Bnnlardan biri poliste verdigi ifadede: «Efer basımızda bizi idare edeeek kirnselerimiz olsaydı mnhakkak ki bn feci akıbete maruz kalmazdık> demiş. Bir di*eri «Sam Amca» vesaire gibi isimler alan oynn salonlannm kendilerini kumara alıçtır dığından çikâyet etraiç. Nihayet bir fiçünctisü filimleri. polis ro manlarını öne »ürmfiş. Çocnkların hiç birisinin mekteplerinde doğru dürüst oknyan Bfrenciler ilmadıklannın, bütün gecelerini dısarıda çeçirdiklerinin de 6ğrenildigini ilâve ettikten sonr» ic»beden hükmü benim söyleme •ie lüznm kalmadan siz kendiniz de verebilirsiniı. Çocııklarımızla alâkadar olmadık ve olmnyornz. Bnçünkü aüe (bilhassa varlıklı olanlnrda) bir perişan manzara gösteriyor. A nababa dahil ailenin her ferdi kendi hsvasındadır. Kimse kimseye snal sormaz. Kimse kimsenin yaptıjınm kanşmaz. Anababa iş. e|lence, oyun, dâvet ve ziyaretlerle o kadar dolndurlar ki »yknları bile muntazam degildir. Bn arada çocnk tamamen başı boş kalmaktadır. Onnn tahsil hayatına kar?ı alâka duyan voktur. Yalnız tahsil haystını defil, hattâ gecelerini nerede ge cirdiğini bile sornp anlamak istiyen çıkmaı. Bn şartlar altında tabii, çocnğu anlamak istiyen, onunla ara s:nda bir dostlnk. arkad.aslık havası knrup onn tanımaya ve ay ni zamanda onn dogrn yola yöneltmeye nferaşan da bnlnnmaz Çocnja karşı anababalar böyledir de cemiyetin toptan dav ranışı daha mı baska tflrlüdür? Bn çocnklan meşgnl etmek ü zere, eŞrlendirerek terbiye etmek üzere, taşkın enerjilerine sar: >eri göstermek üzere hanei tesisimiz, hançi cemiyetimiz var dır? Halkevlerini dahi kapatan bizler defil miyiz? Onlann ye ~!ne olsnn ne koydnk? Bütün düaya gençliğini s»ran bnhran bizimkileri de pençene almış, diyornz. Dünya gençliğini kırıp geçiren taşkın ha reketlerinf zaman zaman biz de oknmuyor, dnymnyor deîiliz. fakat bn hâdiseyi onlara bağlamaya kalkışırsak hata ederiz Bizimkilerin yaptıgı düp?duz hesaplı, plânlı, hazırlıklı hırsızlıl; ır ve tek hedefi 0 yaşta edindikleri metreslerine para yetistir nek, isteiikleri gibi ejlenebil mek üzere dünyalık tedarikidir Bnnlan bu bale biz soktnk. Nafile yere gözlerimizi memle ket hudutlan dışına çevirmlyelim. Yanlış teshis hastalı*i geçirrıez, büsbütün azdırır. Cevat Fehmi BAŞKL'1 Alâka kesme 18 ekim 1956 taıırunden B ^abat 1960 tarihint .adar Şirketirnizde çahşmış olan Mehmet Kâzım Namioğlu, Sabahattin Özdemir Duru'nun müessesemizle hiç bir günâ alâkas kalmadığı görülen lüzum üzerine ilân olunur. Esso Standart (Turkey) tnç Bayındıı lokak 15/5 Yenişehir ANKARA İ L AN CUMHURIYET Istanbul Şehhne ait Muaddel Imar Kanunu, Imar Nizamnamesi *w »y^. • * . *^». • * . ^ * . ' ^ İMAR TALİMATNÂMESİ Maddelere ait 40 Resim Fiatı 5 Lira İ S M A İ L A K G Ü N DİVAN t OTELİ i ŞUBAT 14 ŞABAN 17 S O V. | 6.53 E Bu haftaki MERCREDI CHIC (Eğlenceli çarşamba» daha da fevkalâde olacak Yalnız... Masalannızı lutfen evvelden ayırtınız. Tel: 48 22 20. DİKKAT: Cumartesi v e pazar aksamlan restoranda dans ? < ! » 1J o 12.28 15.21 [ 17.41119.13; 5.; »! 5 S je c E. M a c b a a c ı l ı k ve K i t a p ç ı l ı k M ü e s s e s e l e n Merkez: Cağaloğtu Servilimescit Sok.24 Istanbul Tel. 2209 68 « ,,„ , . I HAK KİTABEVİ <Babı*ll) Ankars Cad. 4 Istan. O»UŞ jBllOri \ H A K KİTABEVİ Vamkssraylar Sok. 18 Istanbaf 1 ' 1 7 6.48 9.40U2.00) 1.32111.37 KCUMHUPÎYET in EDEBÎ PO!WANI: !!!^ 8 ^^ ^*SBS VLÇRPENBIRI 5 Gece hafiften kar, ardından da alabildiğine yağmnr yajdı£ı için. sokaçın bozuk parkeleri, yapraklannı dökmü$ a£ar lar, kararmış eski tahtalariyle evler ırılsıklamdı. Yukarıda kalın külrenkli bulutlar, için'eki sıkıııtı çibi mosmor kap'amıştı söfü. Ortayı sondan bırakış, ayva surat, şirkette kiiücük hir memurlnk... Bnndan sonra hep böyle. Evden erken "rken rıkarak, akşamları da "ıerkes yatıp zıb^r^ıktan sonra iönecekti. Yüz'.erini îörmek îstemivordu. Bala üşüşen sinek lere benziyorlardı. 'îabası da annesi de, ablası da Oknyorranş, huknku bitirecekmiş, dok toradan sonra memlekete dölöp de yaTihnnesini açarsa>inış t»n nfncık evin verine apart man yaptıracakmış. «Mıs. mış. mış. diye çeçirdi. «ölme eşf *im ölme de vaz eelsin. yonca hitsin. En azından bir kar yıl. Ha'huki benim fikrim? Gele<ek yıl bu vakitler verrt'Sini? naranın iki mi«li elinizde. Ama s;el anlat. Ren ortadan ayrıldım. aklım ermez. O oku dan, üzerinde dtrmadan geçti.' Kasiyerlik yaptı?ı dükkân kocaman bir bakkalıyeydi. Kapısmdan dışarıya âdtta taşmışça sına süpürge. sucuk hevenkle r!nin uslu usln maşttri beklcdilileri tıklım «ıklım yıyeceldnlu bir dükkân Girdı Erken di, heııiiz patron ^elmemişti Sırtındaki beyaz sönıiesı ye; yer pastırma çöçenj içinde, ta« bebek kadar renk'i .iri yar Kum o|lunu her zamanki gib^ yolu üzerinde şakavîa durup verîere kaâar efiîdikten sonra Buyursnn'saar Ayşe Hn Poâtalıancnin vanındaki cıvıl nıım, dedi. Ti haparya? cıvıl aralıktan Balıkpazanna Her zaman .»övle şaUalard.T saptı. SjJda solda ıri iri, seç hoşlanırdı oysa. Bu^ün trpeskin 3?vk'n, pırıl pırıi limonlar. attı: 1 portaliaüa» , e!ma, armut, kfi Ne olnyorsun sab?h sabaf me kiim; iizüraler Görmfiyor Dimitri? dn, Aî.'ıva.ık kadar hırslı, boDimitri şaşaladı temeâhı ba /uk parlclerd; birinden kaçışında gülerek dikilmekte olaı yordu sanki. Çabnrak dükkâna Knlu'lnya bafetı. Hıçhir şey an girip, dısannın intafsız yargılıvjmamııiitı. Hn zaman dth? sındm kartulmak.> Kapıdan ^irerkfn asıl o başlar dı gcvezeliğe. Sa^lı sollu, irili utaklı, renk renk balıkların ıs'ak ıslak yat f*yuncagı elinden alınmıs kr 1 tığ!, lıa' ! "i'arın karşıdan karcıman bir çocnk fibi. diikkâ şıya lâf atarâk ortalığı boğduk nın fferisindcki mahzen kapısı !arı ses kalabalıŞİnı dnymana vürüdü. Kocanıan tüv'.e c m r. hohlan mışlıfını sildi. Yüzü olanca nitelifiyle belirdi. Otohüs yürürken dilini çıkardı. alayla: lepesinden aşağı kaynar sular doıiülürcesine açtı adımlarını, ki»rşıya şreçıi. Dilinı çıkar mıstı, dilini çıkarmıştı tlcnıek? Aîayla hem de. Niçin? Çirkin diye mi? Elbette çirkin diye, çirkin olmasa ncden dilini çıkarsm? Vdına da düşebilirdi pekâlâ. Çirkindi, çirkındi işte, a'ay edilecek. hiç b.r önem verilmi?>>:ek kadar çirkindi. yor, hem de koskoca huknkta. Tabii onnn aklı daha çok erer. Huknknnnz da. aklınız da, eviniz de...» TJnkapanı oiobüs durajına kıvrılan sokağı tam dönmüstü ki. birden Nursenle arkadaşlan. Üç kızdılar. Ellerindeki ayna parçasında dndaklarını boyamaya çalışıyorlardı. tskenderl çörünce snç üstünde yakalanmı^çasına telSslandılarsa da, «Ayva snratından» ntsnan genç adamın knlak memelerine kadar kıpkırmızı kesilerek hızlı hızlı nzaklaşması üzerine islerine koyuldular. Yalnız Nnrsen. ötekiiere ııyarak anneslnden sizli yantıfı bn içi ?8rdfi«iine eöre evde çrevezelik eder miydi acaba? Ederse, annesi. ille de ablası annesine sByler'errJİ. ttteki kızlar nmursamıyorlar iı. Ayna kmklarivle rnjlar cep 'ere soknldu, tskenderin üç 1 hej metre çer''s'""< en Vnkapanı inraJma yönelindi. Nursen'lerin bir sokak ötesin1e otnran esmer AylS: Artık sabrım tükeniyor Vursen, dedi. Ta kafese koy. va da Nn^sen çüldü. Esmer Aylâ•. komsusn sarışın rn Nurcan =n çok kulak memelerine k» lar kızarısını beeeniyordu. Kovalıtn kafese. dedi. Kumral N'ursen omuz silk"; Oirmiyor, ne yapayım? Sokî Girmiyor. Girer. Müsnade edivor mnsun biz sokalım? Aşkolsnn yani, ben sizinkilere kötü çözle bakıyor mnyum? Aylâ: Mnbarek olsnn kızım pözümüz yok, dedi. Sinirimize doknnnvor da ondan. Babalan ne âlemde? Nnrsen çoenksn çocnkra giildft: Bildifiniz g\b\, Ne zaman. eve selsem pencerede, sabahleyin her el yüz yıkamaya çıktığımda gene pencerede. Bana âşık mıdır nedir! Aylâr Müçteba amçanın ahbabı. niçin olmasın? Sansın N'nrcan. Oğln olmazsa babası olsun = kızım, dedi. ğ Nnrsen ciddileşti: ş % Daba neler? ş .Niye? i Koskoca adamı ne yapaca Ü S'm? M Ev onnnmns madem.. § Olsnn. Niye kahrını çekis yornm onun. pis pis bakmala g rına nive tahammül edlyornm? W Oğnilan için. ötekinde iş yok p va, bn iyi. Tam da bana eöre. 5 Kardesi bn yıl hnkukn biüreş ıek, abla«ına kalırsa Fransav,» ğ 'iıı ne rideeekmis. Ahlası d? 5 nvle kendini betenmis ki. AH ş tarafı BeyoiHu bakkallanndan 1 hirinde kasiver. Frdal sövle 2 olacak. Erdal hövle olaeak. FP j rlsl va7ih!>n'ı«ini acınra . Er ş r Tal, E'dal. Dilim'n nrnna te ğ liyor, kızım sen Kenöıtıe bak. H (Arkası var) ş 70 70 TALİHLİYE APARTMAN DAİRESİ Yılın ikinci zengin çekîlişine katılmak için tasarruflarınızı 8 Mart akşamına kadar Türkiye İş Bankasında toplayınız: İş Bankasındakl her 2 0 0 liranız için çekllişlerde ayrı bir kura numarası alırsıriız. Kazanma şansınızı artırmak için hesabınızdaki 2 0 0 liraların adedini çogaUınız. 7 MAYISTAı S Apartman Oairesi »8 550.000 lira tutannda çeşitli para ikramiyelerı 10 ADET 100.000 LİRA 10 ADET 50.000 LİRA 50 ADET 5.000 LİRA 250 ADET 1.000 LİR' ve 21.110 TALİHLİYE çeşitli ve ztııgin paıa ikıamıyeleı. aynca • Apartman taliiıiisi diledigi takdirtle A p a r t n ı a a alabilir y e r i n e 40.000 lira para i k r a ı n ı y e s i TÜRKİYE & BANKASI paranmn... ıstikbalinizin emniyeti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog