Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Türkçeden İngilizceye Büyük Lugat Yeni tamamlanan bu büyük eser bu mevzuda güvenebileceğiniz yegâne lugattır. Edinmekte acele ediniz. Fiyatı (Ciltli). T.L. 7 5 Tarhan Kitabevi Kızılay Ankara umhuriyet . (OİRUCUSUfVUNUS NADt Doç. Br. ffTFs^YİN BATUHAN ürlüğünün gelişmesir.i Vicdsn ve B.JZI konular: Dindr inceliyen ilk ısızhğın kajTiaklan tclerans ve r.t mctifler Dünya Siyasl moti Dünya dinleri ve d:nleri ve devlet Devlet dte bajŞlantısı Hristiyanhğın başka dinler karşısındaki tutumu Fiyatı: 10 00 TL. ödemeli gönderilir Katalog ift yiniz. BATIDA TOLERANS FİKRİNİN GELİŞMESİ ANIL YAYINEVİ 35 ind yıl Sayı 12.774 Telgraf ve mektub adrssi: Cunluirijrat İstenbul Posta Kutusu: İstanbul No: 24«, Tetefmlar: 2t 4* M »3 « 99 22 42 M Pazar 14 Şubat 1960 Vilayet karçısiJS»fe.ll. İstanbul Tel: 22 23 63 C.H.P. ye ve bilhassa înönü'nün Konya nutkuna cevap veren Dünku Kongrede her yıl 100 bin hektar ormanlık Baubakanm bir cümlesi: ((Hacet hininde millet, işlerine el sahanın çıplak arazi haline geldiği belirtildi Sinop D. P. Milletvekili Ömer Özen «Tebliğ, Ormanlarımızda Eli Baltalı koymasını, (yeter, söz miMetîndîr) demesını bilir» Bir Kaçaktan Fazla Tahribat Yapmıştır. Eli Baltalı Bir Kaçağın Yapacağı "Onlara rey hırsızhğı ya*an*9?i!t Detıtokrat Parti ofntadığım söylemekle ilk cevabımı oluyorum. Bu mwzî?d» sabıka!* aramah lâzîm pelirse sabfk iktidann bası nc giine duruyor? Bizim ıktifarmmn hiç bar kötü hareketi olmıyacaktır,, Zarar, 3 Hektarın Dışına Çıkamaz. Tebliğ İse Bütün Yurda Yayıldı» dedi. (Yazısını Sahife 5, Sütun 8 de bulacaksınız) Ormanlarımızla ilgili deres dün Hatay'da iyimser tebliğe karşı dört konuşm yaptı örmancıların isyanı ! Seçim Başbakan evvelâ (AHs), sonra (Kim) rnuhabîrlerini çıkarttı, bunları (Dünya) muhabiriKampanya bİDadan dışanterke dâvet olunması takip eiti nln binavı SOresl Antakya, 13 (Sait Terzioğlu bildiriyor) Dünden beri Maraş'ta bulunan Başbakan Pîen'Jercs bu sabah erken saatlerde Maraş Valisiyle birlikte imar sahalarını dolaştı ve blehare Eelediyeye giderek saat 9 sularındn. kencisini uğnrlamaya gelen Maraş'lılara balkondan kısa bir hitabede bulundu. Kendısine gösterilen yakınlığa teşekkür eden Başbakan. Maraş'ın imar edileceğini. msan ayında bu tarihi şehre başka sartlarla ge'eceğini ve memleke't meseleleri üzerinde açık izahat vereceğini, ikinci geliş'.nde ;ç ı politika meseleleri hakkında konuşacafıri! söyledi • Maras Belediye binasıtıdaki hâdisr Başbakan bu konuşmasına başlarken mikrofonıtn bozıık olması yüzünden ancak Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Belediye brıasındaki hâdise i yı! bütçesi hakkındaki rapor Konıisyon raporıında biitçe üzerindeki tenkidlere yer vermedi. hükiimetin iktisadi tutıımıınu övdii I eçi;n propaganda süresini kırn beş çünden on yedi Ankara 13 (CumhuriyetTeleks)] çüne inaireıı nıaddeniıı D. I O Tr.ali yıJı bütçefi kanun tai M r. li miiletveıulltri tarasarısı bin kıi^ur sahife olarak baj fından »eçici komisyonda onaylansıimış ve mılletv."killerine dağıtıl ;« GAZETECl AMERÎKA'TA GtTTl Ankara. Izmir ve İstanbul gazetecilerinden müteşekkil yi:mi ırası iyi mi oldu, kötü mü? Bu komıştır. nnyu ben sırt menıleket çıkarı yökisılik bır grup. dün hususi bir u çakla Yeşilköy'den Washington'a hareket etmiştir. Amerika Hava Bütçe Knmisyonu, tasarı üzerin Kuvvetleri ile Haberler Merkezinin müştereken hazırladıkları Bu ziyarete iştirak eden gazeteciler, nünden objektif olarak ele alacadeki müzakereler? 17 aralıkta baş fım. llkin iki taraiın iddialarına muhtelif şehirierde ve Hava Kuvvetleri üslerinde üç hafta müddet le tetkiklerde bulunacaklardır. R« Arkası Sa. 5, Sn. 3 te sim, gazetecıîeri hareketlerinden once Yeşilktiy hava meydanında gost«rmektedir. kulak verelira. Demokratların dedifi şu: Seçim biter bitmez siz muhaüfler zateıı hemen ertesi seçimlertn hazırhjhna girişiyorsunoı, tnsaf, merhamet tanımaksızın dört yıl boyunca memleketi karış karı* gezip propaganda yapıyorsunuz. Niyetiniz Hükümeti sinirlendirip onun huzar içinde çalışmasına entel olmak. Durum bu hale geldikten sonra artık kırk beş günün on yedi güne indirilmesinin lâfı edilir mi? Nasıl olsa ömrünüzü seçim C. H. P. nin İstanbul imar kampanyası ile geçirdiğiniıe göre Şahit olarak dinlenen bir jandarma erinin aleyhteki ifadesine kızan işlerindc 30 milyon lirahk kanuni süreyi büsbütün ortadan suiistimal iddiası da Meclise kaldırsak ne çıkar sanki? Falân D. P. liler, jandarma ve babasının hangi partiden olduklarının sorulmagün seçim yapılacagı ilân edilir; intikal ettirildi olur, biter. sını istediler, hâkim, bunu kabul etmeyince kendisine itimatları olmaHaikçılar da şöyle diyorlar: Ankara 13 (CumhuriyetTeleks) dığını söylediler, bu söz, sert tartışmalara vol açtı « Yürürlükteki raevzuat ve bunB. M. M. nin pazartesi günkü topların tek taraflı uygulanışı yüzünlantı gündemine, C.H P. nin on bir den eümiz, kolumuz baglı. HüküEzine 13 (Arkadaşımtz Alâettin sım Gülek ve arkadaşlarına karşı j tahkikat önergesi ahnmıştır. met agzı ile D. P. adıııa her gün Biigi bildiriyor) Geyikli olayla yapılan nümayijin bir tertip oldu j Ancak Meclis tahkikat önergeleri bol bol ve açıkça propaganda yariyle ilgili 15 D.P. li sanığın du ğunu ve sanıklarının bazılarının da j B.M.M. ne verildikleri tarih sırapıldıgı halde biz öz yurdnmuzda ruşmasma bjgün burada devam bilfiil bu nümayişe iştirauk ettikleri i sıyla değil. konuları itibarivie sıra kaçamak dolaşır gibiyiz. Vatandaşedildi. Duruşmada 4 ü iandarma nı söyledi. Bu sözler D.P. li şahıstakip etmek üzere gündemde yer Mecit Ünlfi, Adliye kortdorunda gazele fotografçılarına çıkısı\or larımızla rahat konuşamayız. Bir olan 9 şahıt dinlendi. Hâdife günu ları sinirlendirdi ve hâkimle tar | almıştır. Tahmin edildiğine göre, yerde gövde gösterisine kalkışamavazifeli bulunan bir jandarma. Ka Arkası Sa. 3 Sü. 5 de j müzakereler on bir tahkikat koyız. Sımsıkı kapalı salonlarda birnusu üzerinde ayrı ayn yapılmıkaç yüz kişi ile kanter içinde ancak Sanıklardaa ikisi Arkası Sa. 5. Sfi. 6 da dertİeşebiliyoruz. Halkın dertlerini I dile getirmemize imkân vermiyorgunnz. Çünkü çoğunluğun bizimle olduğunu siz de iyi hilivorsunuz. .Maksadınız, gerçek dnrumu milletten saklamak ve işi olup bittiye getirmektir. Ba sartlar altında dürüst seçimlerden söz edilemez.» Şimdi, izin verirseniz ben de dftçündüŞümü söyliyeyim: Vurdumuzda her (ün seçim varmıı gibi bir sinirli hava estiği idSeçimlerin yakın olduğunu bildiren C.H.P. Genelj Her iki öğrenci de Prof. diası dogrudur. Gerçekten, normal dernokrasilerde böyle şey olrnaz. Nalbantoğlu ile Ülfet Başkanı: «Gelecek günler vazife günleri, selâmet Bir kez sonuçlar alınınca, hiç deEnişte'nin evlerinden 60 Yeni tasarırun Mecliste müğilse artık gelecek seçimler yaklave hizmet günleridir» diyor bin lirahk eşya ve mü$ıncayadek vatandaşlar rahat bırazakeresine mart ortalarına kılır. Parlâmento vardır, psrtilerin cevherat çaidıklanm doğru başlanacak, Millî KoAnkars. 13 (CumhuriyetTeleks) « Cumhunyet Halk Partisi. varneclis gmpları vardır, basın var \ Kim Dergisi yazarlarından Or gören Mecit Ünlü yanında ağab'V itiraf ettiler j han Birğit'in başına sopa ile vu yi ve «Arap» Cafer adında başka runnıa Kanunu yürürlükten C.H.P. Genel Başkanı Ismet înö tandaşların kanaatlerine göre ken dır. Hükümeti kontrol görevini yetiran şahsın Mecit Ünlü admda bır bir arkadaşı ile Savcıhğa gelmiş kalkacak nü. bugün Muğla il kongresine bir dilerini emniyette hissederek oy kili organlar kendi açılarından göLeventte altı evi soyduklannı mesaj göndermiştir. fnönü, bu me vermelerini teminat altında bulunrürler. Vatandaş da meydan top jsabıkah olduğunun ve ağabeyi ve teslim olmuştur. Ancak Mecit arı r Ünlü Savcı jardımcısma verdiği Haber aldığımıza göre, Büyük lantılanndaki ateşli nntuklan din «Arap» lâkaplı Tevfik Unlü ile sajında da büvük seçimlerin yakın j durmaya mecbur olan baş!ıca te bılriirdığımiz vedi kişilik çeterlen olduğunu ifade etmekte ve şöyie jşekküldür. Kanuna ciddi bir vu Mehrnet Aii Tanrıkulu ile Ali Ajliyerek değil, fakat yetkili organ Parmakkapı Vatan Cephesi oca ifadede kendisne isnat edilen su Millet Meclisi. mart ayı ortalarına lann çalışmalarını izliyerek devlet ğına kayıth bulunduklarının iddia çu reddetmiş, sadece « Gazetede doğru iktisadi tedbirler kanun ta Bu «park yapılmaz» işaretli lev demektedir: I Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Arkası Sa. 5, Sü. 5 te ismimden bahsedildiğini gördüğüm sansının müzakeresine başlıyacak ha, elbette köpek bağiamaya mahisleri hakkında bilgi edinir. Seçim edildiğini bildirmiştik. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te kampanyası başladıfı zaman o çok Dünkü sabah gazeteierinde adını Arkası Sa. 5, Sü. 8 de sus değildir ama, nakıl vasıtaları defa kararını zaten vermistir. Partarafmdan nasıl olsa dinlenilmediti »ozeiilerinin yırtımp havkırması ğine göre, ondan. resimdeki şekilde oylar üzerine öyle sanı!dıgı gibi istifade yolunu bulan açıkgöz vapek bir etki yapmaı. Seçim kamtandaşa yine de teşekkür etmelipanyası dedigimiz şev. aslmda biyiz. raz da profesyonel politikacılann şişirdigi bir gösteriye benzetilebilir. Ama kabul edelim ki bizde yıllardır bitip tükenmiyen sinirli hava, büyük ölçüde iktidann muhalefete karsı früttüfii sakat politikadan dofcmaktadır. Insanlar, yasak olan meyvalara daha çok özenirler. Guya yurdumuzdaki sinirli haROPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL vayı düzenlemek eregi ile çıkartıOtobüs ağzına kadar hınca hınç lan şu Toplantı ve Gösteri Yürüortaği olarak ifadesî alı dolu. Taksim alanındaki duraktan vüsleri Kanunu, yurt havasını büsnan şahıs çocuklar tarafından dört kişi daha bindi. Arka yere bütiin bozmuştur. D. P. Meclis bir iyice sıkıştık. Otobüs Levent Grnpunun çıkardığı güçliikler yüteşhil edilemediğinden Tüne! otobüsü. Taksimden binen, zünden. Büyük Millet Meclisindeki serbest bırakıldı dört kişinin köylü oldukları kılıkdenetlem'e görevini başaramıvan larmdan belli. Dördü de genç. Dör Halkçı mületvekilleri seçmenlere Evine gpturdüğü üç küçük çoeo dünün de gözleri yeşil. Dördü de dert yanmak ihtiyacını yüreklerinğun omuz başlarına iğne batırarak kavrulmuş. Ayakkabları çamur de elbette duyacaklardır. Oysa çıkan kanı emmek iddiasiyle dün. içinde. Onların otobüse binmesi yurt içinde dolaşıp içlerini dökmenöbetçi îkinci Sulh Ceza mahke bizi biraz daha sıkıştırdı. lerine de adı geçen kanuıı en»el olmesinde yeniden ifadesi alınan 60 maktadır. Beri yandan radyo, tek Arka köşede bir adam var, pos yaşındaki Hüseyin Çinkaya bu mah taraflı olarak sabah. akşam iktidar partisinin propagandasını vapmak kemece tevkif edilerek Cezaevine bıyıkh. Elınde filesi. Öfkeli. Burnundan soluyor. Yeni binenlere suretiyle seçim kampanyası havagönderilmiştir. «ını körüklemektedir. Bu ise elbetBu şahsın suç ortağı olarak aynı ters ters, öfkeli bakıyor. Baktıkte serbest ve normal seçim sartİ3| mahkemede ifadesi alınan Rifat ça da öfkesinden burnu. kulaklariyle bafdaşır bîr davranıs saılai Boncuk adındaki şahıs ise serbest n ha babam kızarıyor. Sonra ken di kendine söylenmeye başladı maz. Biz. mnhalefet yıtlarında iken ' b:rakılmıştır. »adece radvoda kendilerine söz hak; Nitekim. duruşmada ifade veren Sonra da nutuk atmağa başladı kı verilmediji gerekçesine dayanaj bu sanık: « Hüîeyin Çinkaya ile bütün otobüse... rak D. P. savın kurucularmın «bu Pos bıyıklı, binenlere gözlerini I birlikte arabacılık yapardık. İki şartlar altında düriist seçimlerden Halk arasmd» kanun. nizam ve erlere karşı gosterılen lâübalüilik gittikçe artmaktadır. Işte bunur | jıl önce. atı birdenbire öldü. Atını çivilemiş, söylüyor. Dört yeşil göz NADİR NADİ Kciprü üzerinde objektıfimize çarpan bir misalı. İNtLMEZ> levhasına aldırı? bile etmeden, merdıven | benim zehirîediğimi zpnnederek. lünün yuzleri, çocjksu yuzleri kl1 Arkası Sa. 5, Sfi. 5 te Arkası Sa. 3 Sü. 5 de lerden aşağıya inmekte olan vatandaşlar... Bır tane bile çıkan yok. Arkası Sa. S, Stt. 1 de Arkadaşımıı, jurbetçiIerUen iki»i ile bir sobbet straaiBd» C.H.P. nin 11 tahkikat önergesi yannki Mecliste göriişülecek olayları duruşmasında D.P. liler hâkime sinîrlendiler 0?han Birgite tecavüz eden meydana çıktı Kendisini, ycfraladığı gazeleci ianıdığı gibi, bindiği otomobilin şoförü de kati olarak teşhis etti İkttsadî Tedbirler Kanunu Inönii'nün Muğla II m t««Mınıı •«« Kongresine mesajı m ^/ kil Niçin ycıpılınış ne işe Y Y° î Neden Ceiiyortar:^ Kaıt içmekten saıtık arabacı tevkif edildi Gerdek gecesinin sabahmda yollara düşen Süleyman
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog