Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKÎYE KREDİ BANKAS1 Bcheri 45.000 T. L değerinde APARTIMAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ umhuriYet 35 ind yıl Sayı 12.773 : T U N U S NADf Telgrsf ve mektub adresi: Curahuriyet tstanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 ÖGULLAR ve SEVGÎLİLER V A t l N E V I Bütün Dünyoda Hâdi^ejere Sebep Olon uı "Lady Chatteı#in Âşığı,, Cumartesi 13 Şubat 1960 Romon.nın Yararı D H. UWRENCFnİn /^. En Güzel Eseri ^ Wr . SAHESH ROMANLAR GUVEN Serisind* Cıktı. Ücretsiz büitentmizi istsyiniı. MaraŞtaMeclis 6 soru önergesini yapmadigörfi§tfi, tartışmalar oldu İlâç fiatlarının yüksekliği, öğretmenlerin nakil!lâ f i t l ükkliği ö ğ t l i nakil Iktidar ve muhalefet partileri liderlerinin hazır ı e r i, işçi sendikaları ve işçi ücretlerinin azlığı, bulunduklan Kurtulus Bayramı töretıinde eski p a r t i ocağı yapılan camiler mevzulan görüşüldü ıtıiicahitler C.H.P. bavraklan ile gectîler, Polis Rusyada ~~ Kasıın Gülek'in omuzda tasınmasına mâni oldo aleyhimize ercck otorite insanı yıldıran, sindiren, ya da isyana sürükleyen dejil, fakst insanda sayşı dnyeu»u uyandıran otoritedir. Bunon P'i yeni örneiini son Cezayir olayları karşısında General de Gaullp'ün davranışmda çördük. Bilindiîi eibi. P.eşinci Fransız Cnrahnrivetinin ılk Baskanı kendi bevesi ilc ralısarak, didinerek, türlii vaidlerle ov toplayarak iktidara gelmedi. Tam tersine o. politika çamnrannn ııe hatak şev oldufcunu eözleriyle gördtikten sonra, kendi kurdutu partive de küserek kiivsine rekilmiş bir büyük askerdir. DördüncS Cumhuriyet basarılı ve istikrarlı hükümetier knramıyordu. Denizaşın Fransadakl sömürgefer birer birer çatırdıyor, Knzer Afrika baîımsızlık ateşi ile yanıyor, yflz milvarları aşan savas masrafları yüzünden Fransa enfiasyon krizleri içinde ealkanıp duroyordu. Blri jelip biri giden büküntetier. dâvavı eösraek »öy'e dnrnııı1Jbftsbatön arapsaçına çe; vlri.Torlardı. İsler ba kerteye gelmişken 19M yılının 13 mayuında Ceoyirdc haşlsyan blr «eri »1«T Fransayi uçnraman tS yanına tetirdi. Ordn isvan etmek. hfikümeti alatajh etmek fiıere idi. Cmrıhnrbaskanı Ren£ Cotv, General dc Gaulle'e basvurarak durnma kur' taroıamnı ivtedi. O da seve seve vatanınm hirmetine koşta. Fakat Genetalin »artlan vardı. Dordüncü Cnmhnriyetin kl&sik parlmanter anayasaaı tle Fransayı idar» etmege Imkftn »lamıyacaihna inanıyordu. Terael hfirriretlerden hiç birine dokanmakgızın lcrayı daha istlkrarli bir hale getlren, Cnmbnrba#kan<iın Tetkilerini artıraa vtjil bir anayana hazırlattı ve bunq en dfirfist »aıtlar altında balk «yvna ıvnda. neniıafin filkeleri Fr«n<w fl« mfinasebetlerinde serbe«t btraktı. Rnnlardan bir tanesi, Gana, tam bafımsızlık Istedl. Böy leef Gana Cnmhnriyeti knrnldn. G«HT« baslita dâv» oiarak Cerayirin dnrHmu kahyordo. Bu eski Osmanh ili, (rimdl Fransanın an» Ta*andan blr parçası »ayıldıltı lcin orada aynea plebisii yapılmamiftı. Fakat F. L. N. denilen Mitlt Knr+nİB? Cephefi yıllardanberi Fransaya kar^ı «araa halinde Idi. Bnnlar iteki Arap memleketlerinden yardım çörüyerlar. dı$andan h«l bo! silah alıyorlar ve dnrmadan dövtişüy»rlardı. General de G««Me bn davayı insanca Blçfllerl* eözeceğini vadetti. O zarirlHerin kendi kaderlerini kendllerl eizmeleri prensiplnl kabnl ettl«inf »»Tledi. Yalnız aatodetermination'a gidfbHnırk için llkin IsTanetlann silShlanm bırakması, bir tffr* »«mleketin hnınra ksvnütnası, ksn dökfimfinün gona ermtri »artını tleri ıdrdü. Bn teklif bartf Isteyen mâüvm halkı mentnan bıraktı ise de aşınlann hiç Iınn« relmedi. CezaTİrdc yasavan Otorite G Ml|l!l!illlllll!illl!illl!ll!l!lllt|j|l|l!l!||||||jj|||r Törenden sonra Başbakanm arahası Kale yolundan geçerken bir kısım Maraşhlar «Hürriyet isteriz» diye bağırdılar, Menderes, bir C. H. P. ocağını 7.iyaret ederek partilileri selâmladı. Maraş, 12 ı Arkadaştmız Sait Terzioğlu bildiriyor) Maraş buRiin kurtuhışumjn 40 ıncı yılcönümünii üc parti iîeri gelenl?rinin ve Ba?bakan Adnan Menderes'in d; iştirak ettiği mııazzam bir «örenle kutladı Faka) Menderes heklenen konıışma"înı yapmadı Kutlama töreniııde bıılunmHk üzere saat 7.25 te otomobiile Adana'dan hareket neşriyat C.H.P. milletvekilleri dün Komisyonu terkettiler Moskova 12 (A.P.) Tass Haberler Ajansı, «Krasnaya Zvezda» adlı bir Sovyet gazetesine atfen Turkiyedeki tecavüzkâr harb haeden Ba.şbakan, beraberinde Başbakan Yarıırlıklarının OrtadoSu sulhu için dımcısı ve Devlet Bakanı Medeni Berk ile <rck ciddi bir tehdit arzettiBini bazı rr.illetveküleri olduğu halde saat 11.10 bildirmektedir. da Maraş'a geldi. Başbakanın geçtiği yolGazete «So^uk harbin sisleri içind?» adlı makalesinde Turkiyelarda ışıklı defne dalları ile süslii taklar deki ban kimselerin dünyada hic inşa edilnıişti. Arabasını tâkip eden otobir şey dejismemis gibi hareket nıobillt rin miktarı 100 ü aşmış bulunuyordn ?.Iaraş'lı!ar Başbakanı Eloğlu mevkünden • ettiklerini. scğuk harbe sıkıca «arı]mış Washinş;ton'daki bazı mah Arkası Sa. 5. Sü. 6 da filler tarafır.dan Türk politikacılarının harbci tavırlannın teşvik edildtSini ve Türkiye'ııin Sovyet aleyhtan harbci harirlıklannın teşvik BÖrdüSünü ve hazı Türk şehirlerinde teskiiâtlaidınlan Türk.\merikan dnstluk Ehsferılerinde bu hareketin elle tutulur hir jekildp terahür ettigini belirimektedir. Tass Ajansı bu maka'eve atfen Türk idarecilerinin tehlikeli bir oyun oynadıklarını ileri sürmektedir. Ankara 12 (CumhuriyetTeleks) Meelisin bugünkü toplantısmda saghk me<=e';f!eri ve ilâç fiyat ları, Millî Eeitim dâvalan. din mevzuu ve işçi ücretleri, müteaddit sözlü soru münaşebetiyle, zaman zaman sert tartısmalara sebep cldu. Saflık meseleleri ve ilâç fiyatlan C.H.P. Adana Mılletvekili Suphi Baykam Sağlık Bakanı tarafmdan eevaplandınlmaşı isteğiyle Mecli»eiki soru önergesi vermişti. Bun lardan birincisi ilâç fiyatlarının, halkin satın alma gücü seviyesine indirilmesi hususunda ne gibi tedbirler alındığına dairdi. Bu soruyu cevaplandırmak üzere soz alan Sağlık Bakanı Dr. Lutfi Kırdar, ilâç fiyatlanmn düşürülmesi için müteaddit tedbir alındıSmı söy Arkası Sa. S, Sü. 4 te Cemil dön poliste ifsaatta bnlunurken (solda Orhan Birtit) Orhan Birgit'e tecavüz eden şahıs tesbit edildi Münci Ünal admdaki şahsın ağabeysinin bir Vatan tephesi ocağının eski ikinci başkanı olduğu iddia ediliyor • Kım» Dergisı yazarlarrvdan Or' Müncı Ünal adındaki mutecavıhsn Birgit'e. evvelki gün evinden! zin ismini, kendisini hâdıs» yerinçıktıgı sırada başına sopa ile; den otomobiü ile kaçıran şoför vuran şahıs, dün sabah tesbit edil Cemil. dün sabah yakalandıktan nıesıne rağmen. gece ?eç vakte sonra Beyazıt Başkomıserliginde kadar yakalanamamıştır. . Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Hâdiseye sebep, seçim propaganda süresini 17 IıCf KOSC «C güne indiren ieklifin D. P.'li milletvekillerinin çoğunluğu ile kabulü oldu Ankar» 12 (Cumhuriy«tTel«k«) Mılletvekili Seçim Kanununun bazı maddelerini tâdil eden tasan ve teküfleri müzakere etmektt olan geçici komisyonda bugün D. P. ve C.H.P. li miliotveküleri arasında sert tartışmalar o!mu? ve seçim propaganda süresini 17 güne indiren teklifin D.P. mületrelcilleri çoğunluğuyla kabulünâ Arkam Sa. 5, Stt. t te Amerika'nın arabııluculuk yapmak istediği yalanladı. Grivas Makarios'a telgraf çekerek İngiliz'Iere boyun eğmemesini bildirdi NÂSlRlN KlZl KÜYDF^ Yaşar Kemal'in Röporlajı Köyden şehr* akm yalnız bugiiııün meselesi değil, bundan Öncenin de mes«lr si idi. Bundaı sonranın da me selesi olacaktır Bu röportaj serisinde memleketin gerçek yüzünii tanıyacaksınız. Belediye Reisi iddialara cevap verdi *Tren&gen ınenaupları Enniyet Müdürlüfüııde Bırleşık Arab Cumhuriyeti Başkanı Kahire'de tertiplenen 3. gençlık festivalinde h»«ır bulunmuştur. Resimde, festıvale bi'ikleti ile iştirak eden genç bir kız gorülmektedir. Bu genç sporcu, Başkan Nâsır'ın büyük kızı Hoda'dan baskasl değildir. Leventte calışan lise talebelerinden kurulv gangster şebekesi Yaşlan 15 ilâ 20 arasında bulunan şebeke mensuplannın 6 evden 60 70 bin lira değerinde eşya ve mücevherat çaldıklan anlaşıldı İstanbul Belediye Reisi Kenal Aygün, îstanbul Belediyeeinde 30 milyon lirahk suiistimal olduğu yolunda C.H P. adına B. M. M. ne getirilen takrirle ilgili açıklamada bulunrauştur.. Aygün ercümle sunları söylemiştir: « Bu takrir B. M. M. ne sıınulduğuna göre cevabını hükümet; verecektir. Bize sual tevcih edilir i : se cevabını vereceğiz. Arkası Sa. î, Stt. 7 de l Ântalyada hizipçilik D. P Hce kongresi tehir edildi. Yarın yapılacak C. H. P. kongresinde gençlerin kazanması muhtemel Antaiya 12 (Telefonla) Pazar günü yapılması beklenen D.P. ilce kongresi genel merkez tarafından , tehır edilmiştir. Tehire sebep olarak, hiziplpr arasmdaki gergin bava gosterilmektedir. C.H.P. ilce kongresi ise pazar günü yapılacakttr. ilce idare kurulunu kazanabılmek için ikiye ayrılan C. H. P. lüer arasındaki mücadele tam bir hızipleşme havasma bürünmüştür. Genel kanaat C.H.P. ilce seçimlerinin gem.ier tarafından kaianılacağı merkezindedir. Londra 12 (R.) Lefkoşeden I gelen haberlerden anlaşıldığına ' tngilteredeki usturah «Tedy herat çalmıslardır. Alman, Avus Sanık Hiiseyin Cinkaya'nın göre, Ingilizlere verilecek üsler ' bir mlİTon kadar Fransı» antode j B o y , l a r a b e n z e y e n y e d i k j ş i i i i turya, Haydarpaşa ve Pertevniyal arkadaşlarından biri olduğu konusundaki müzakereler devam tcrmlnation flkrine biç yana»mak| b ; r hırsız şebekesi polis tarafın LJseleri ile Amerikan Koîejinde nu söylediği şahıs çocuklara etmektedir. Vali Foot ile cemaatlstemiyordu. F.L.N. ciler de silâh, d a n o r t a y a ç ı k a n l m ı ş v e bunlar okuduktan sonra çeşitli sebeplerle Arkası Sa. 5, Sü. 2 de gösterildi. fakat çocuklar lan eldetı bırakmaksırın dotrudan d a n a l t l s ı yakalanmıstır. ayrılan, Kâmil Pak, Mehmed Ali kendisini tanımadılar dofmya hâkSmetlr mözakereye Ingilizcede büluğ çağı çocukları ' Tanrıkulu. Ali Ajla'n tlari ve Rajirlsmek tarafiıgı idiler. tşte bu mânasına gelen «Teenagers» keii uf Kolcu ile çalınmış eşyayı satın Fener'deki evine götürdüğü liç iiralarda Ozayirdeki Fransız kuv vftlerine komnta eden General mesini alarak bunun sonuna bir alan arkadaşlarından Şükrıi Kar küçük erkek çocuğunun omuzlarıMamı.Silddentsfhe Zeitnng adın de €çete« ilâve eden ve böyleee tal ve Ali Ateş adlarındaki genç na iğne batırarak çıkan kanı Iki da Münleh'te yayınlanan blr Al «Teenagers Çetesi» ni kuran bu çoeuklar, dün suçlarını itiraf et arkadaşı ile birlikt» içtiği iddia edilen Hüseyin Cinkaya hakkındatnan taıetenine «Fransız ordusu vedi genç, polisten verilen bılgi mişlerdir. derinlestirildiğirH Yajları 15 ile 20 arasznda deği ki tahkikatın nnn Cenayiri hiç bir zaman bırak ye göre, Leventte altı evden 6070 mıyacajina. şerekirse de Ganlie'ü bin lira değerinde eşya v« mücev Arkası Sa. S, Sü. 8 de bilrljrmiştik. Arkan Sa. 1. S*. « da de dlntemiyece^ine dair dflnyada bomha rlbi patlavan, hayrete detstMibalda Belediye Ttyatğtr bir detneç verdi. rolsnnın kola olarak bir opera De Gaulle, kendi emrindeki bir karnliiTor. Mart İçinde temsilfpnfrsHn bn arayib davranışına lere baflanaeajh mfljdelendl. tinirlenmedi. Adamı apar toparı Diğer taraftan gazetelerde Devbarb divanına enndermedi. Sadplet Operasının da aym fünleree olavlardan bileî edinmek üzere 4e tstanbnla gelerek temsiller •nn merkeTe catıisdı. Elvsces Savereceği haberini okndnk. Derrarindakl nzunca bir çörüşmedpn let Operası, Devletin Operaaı•onra Massn'niin haıka bir çfireve dır. Küçük kardeşinin doğum atanarati biidirildi. Devlet RasSÖnlerind* onnn iıter Istemeı kanının emirlerine ksrsı yahancı; bir rekabet bavası içinde yobir eazeteye demeç veren bir ee \ rnmlanacak böyle bir ziyaretc neral ssdece Cezavirdeki çöre%Tinkalkışması hiç bir »ekilde Taden nzaklastırılıyordn. kışık alma*. Bn haber Cezayirdeki aşıri sağrı Gerçi bizde iyi »»tış yapan Fransızlan cıldırttı. Bunlar biri yeni bir şerbetçinin, bir mahalkınm ordn birllklrrlnin de hoslebieinin yanında hiç lüznm ve ile barikadlar tnırarak ihtiyaç yokken hemen bir baçfehrin tnbefindr isyan hayraiını kagının açılması âdet haline çektiler. General de Ga'jlle al«ytelmistır ama Devlet Operahindf aîızlanna jreleni ba^ıra eamız da şerbetçi veya mahalJeğıra söylöyor, ilie Massn'yü istibici degil ya . Holâsa aklımız NADİR NADİ Sokaklarda görülen kara çarsatlı kadmların sayısı fazlalaşmayadevam ediyoı. l.it»nbiil y.»«ii bulvar almadı. Arkssı Sa. S SS. 5 de ' ••* J lnı ve eentsliyen raddeleri i!e Batı sehirlerine gittikçe daha fazla beaz«rk«n b« çehritı »seml«M«in prtSamk Hüseyin Cinkaya ve bâdiseye iı,mi karı«an çoeaklar Kmııivet Müdurlügünde tikçe ftskiye döndukleri müşahede ediliyor. Cocuk kaıu içenlere ait tahkikat Ingiltere Müstemlekeier Hakanlığı Mnsteşarı Amery'nin Lefkoşe'deki •niiıakerelerden sonra Londra'ya dondüğünü bildirmiştik. Resimde, müsteşar, Kıbrıg Türklerinin lideri Dr.Kuçükle birlikte ?örülmektedir. ı Yartn Başityoruz Yanlış olmalı!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog