Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Osmanh Türklerinde Coğrafya Maartf Vekâletince, «Osmanh Türklerinde Coğrafya» adlı bir eser yayımlanmıştır. Cevdet Türkay tarafından ymzılan ve milletimizin yetiştirdiği büyük Türk Coğrafyacılarını tanıtmak gayesini taşıyan bu değerli eser, 160 kuruş fiyatla büttin kitapçılarda satılmaktadır. 35 ind yıl Sayı 12.772 umhuriyet KURUCUSU.'TUNUS WADf Telgraf »• ncktub «dresl: Cumhuriyet tstanbul Poata Kutuıu: İstanbul No: 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 ERİMİN TEFSİRİ ÖMER R i m CÇĞRUL İki bez cild takımı %( Lira Ahmet Halit Kitabevi İstanbul Cuma 12 Şubat 1960 Kıbrıs C.H.P. istanbul ile alâkalı Başbakan Maraş'a gitti, ıs inde yeni bir Meclis tahkikat * bugfin orada konuşacak zorluk Maraş'ın bugünkü kurtuluş bayramına Kasım Gülek ve Bölükbaşı da iştirak ediyorlar, Ismet İnönü de uzun bir telgraf cektî Âdanın bağımsızlığı mayıstan önce ilân edilemiyecek Ankara, 11 (CumhuriyetTelekı) Kıbrısh eemaat liderlerinin tngilizlerle yaptıkları müzakereler daha fazla uzar ve yeni müşküllerle karşılaşılırsa, Londra hülcümeti bir tarafa bırakılarak hemen bağımsızlık ilân edileceğine dair Lefkoşe menşeli haberler, Ankarada ciddi olmaktan uzak telâkki edilmiştir. Makarios'un adamlan tarafından çıkarılan haberler hi Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Âman Dikkat Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) Maraş'ın 40 ıncı kurtuluş yılı münasebetiyle yarın yapılacak törende hazır bulunmak iizere Başbakan Adnan Menderes bugün saat 16 da otomille Adana'ya müteveccihen başkentten ayrılmıştır. Başbakana, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Medenı Berk ile bazı milletvekilleri, Özel Kalcm Müdürü, Genel MOdürler ve gaze teciler refakat etmektedir. Başbakan Menderes doğruca Vali Konağına gitmiş, bir müddet dinlendikten 1 sonra Belediye tarafından Erciş palas sa , lonunda şerefine tertip edilen yemekte hazır bulunmuştur. Başbakan Menderes bu geceyi Adana" 1 da eecirecek. yarın sabah erken saatte oto Arkaüi Sa. 5. Sü. 6 da Şehrimizde açılan yollann insaatında 30 tnilyon liralık bir suiistimal yapıldıgı iddia ediliyor Ankara 11 (Cumhuriye Teleks) C. H. P. Meclis Grupu bugün aaat 16 te toplanmış ve saat 17.30 a kadar çah?mı?tır. Grupun toplantısmda tstanbul'da imar işlerinde vukubulduğu iddıa edilen 30 milyon liralık bir suiistimal konusu müzakere edilmiştir. Bu hususta, elde mevcut bilgi ve delillerin değerlendirildiği, meseleyi bütünüyl^ Meclise getirmek için bir Meelis Tahkikatı önergesinin hazırlandığı söylenmektedir. C. H. P. milletvekilleri tarafından hazırianan bu önerge 12 nci Meclis Tahkikatı önergesi olmaktadır. önergenin Urfa milletvekill Arkan Sa. 5, Sü. 4 te onergesı verıyor nümüzdeki bahara seçim var mı, yok mu? Hükümet adına konuşan sözcüler, bn husnsta henüz verilmiş bir karar olmıdıgını ısrarla söylüyorhr. Beri vandan liderler, sanki bir kaç hafta sonra seçira yapılacakmış ribi ilden il'e fidip atesli nntuklar çekiyorlar. Ortalıkta sinirli h;r hava esiyor. Dofrusunu isterseniı. yarın seçimlere çidilip Rİdilmiyeceğini bilen Türkiyede üç bes klşiden ibarettir. Belkl onlar bile bnna güvenle (kendl kendilerine itiraf edecek) İstanbul durnmda dejtfldirler. Çünktt linirli havanın yanısıra ortada bir de knrarsızlık havası eıip dnruvor. Işte bn çok tehlikelidfr. Seçim, drmnkrasi rejiminin Islemesinl piilıvan bir mekanizmadLjp. Oysa, demokrasi birbirine bafcll bir çok mekanizmanın ahenk lçinde beraberce yürüttükleri bir rejimdir. A«istemi, baun sistemi, propasiftemi, OT venne sisteml vesaire hep bir arada ele alındı£ı tıkdirde rejimin karakteri meydana çıkar. Bir »eçime gldebitaaek, daha dotrnra nornal bir seçimden söı edehilroek Için hfrbirinl destekliven bn çarklann nanl işleriitini bilmek ferekir. Rar/ün gözumnre ve kalafısanm. çirpanlar ıse ortada kartna kan1 sık, âdeta seklini kaybetmis, çark j lan birbirine (rirmli, nasıl Isliye1 ce^i belirsiı bir rejim bnl«ndo£« ; hi«sini veriyor. Bakıyorsnnas, se • çim kampanyasımn 17 gfln« IndJ1 rilecefine dair bir haber. Arkaj E<ndan Türk basınını fasist bMinına henzetec?k bir proje. Daha arka«ından oy kullanma yaçını sınırlandırıcı bir e^ilim. Ve daha bilni"m ne! Radyonnn tek taraflı çaltfttğı. Telrfoî ^ » •' Veni DeU:ı Londra îstanbtı! nvıhalefete tnrlft güçlükler çıkanlHnrtçef u&n Teni Delhi hava meydamnda karşılanırken (solda d ' ı ve nalkın bonlardan »ikâyetçl arkada Nehrn görülnyor) o'duSu. yani drmokrasi motör*nnn tcklediii bir sırada o motort stop ettirecek metodlarla seçime gitmek olnr mu, dostlsr? I>aha önceleri de yazmıstım, »ec'm halkın istefinl normal sartlar aHında vr hakçasına ortaya koyrnivj yarıyan bir bulnştur. Bnnn i'itidsrla muhalefet arasında bir kör dSfüşüne çevirirsek belki avutvcu hir oyun, belki kanlı bir devrin, hPİki şu, belki bn olnr, fakat se^im, seçim olmaktan çıkar. Toplamlar devlet halinde yaşam:'a basladıkları gündenberi, bin'çrce yıl boynnca, yeryüzünde bi'tün iktidarlar devrilmiştir. Bu, Yeni Delhi, 1 IAP) Sovyet Hint dostluğunu övmü» ve Hint 1 bir tahiat kannmıdur. Hiç bir kuv Başvekili Nikita Hrutçef bugün Başvekili Pandit Nehru'nun iki v "t huna karsı dnraraaz. Bir aşi Yeni Delhiye vasıl oimuştur. memleket arasmdakı dostluğan rct bir başka a?iretl hükmü altına j H ava alanında yaptıgı kısa bir mânası ve milletlerin sulh içinde a':r. Bir sef çıkar, rakibini öldü i konuşmada Sovyet Bîşvekili Rus Arkası Sa. 5, Sü. 1 de riip yerine çecer. Bir saray entri [ ^^^ k^s! olnr, kıral alasajh edilir. Bir tertip yapılır, diktatör ortadan kitdınlır. Nihayet millet ayaklarur, hanedam siler süpürür. *?n deÇişikliklerin hemen hepsi kinlı ve ıstıraplıdır. Seçim dediğimiz demokratik metodun en büy > faydalarından biri, Iktidar dek ğişimlerini bir faria olmaktan knr Cumhuriyet Gazetesi Yazı Işleri Müdürlğün Jl/Ocak/1960 tarih T« 13760 Gazetenizin birinei «ahife 2, 3 •• Dördüncü sütun ve Bingölde dört nurcu tevkif edildi başiıkh ya»H da «?ığadaki parğrafınız aynen mevcuttur. Bur.lar, (Demokrat Bingöl Gazetes.nde) rejim »lıyhinde neşriyatta bulunan Vilayet özel tdare Memurlarından (M.G.), Nurcularm Başkanı (Ş.N.), (H.A. V.) re (S.A.) dır. Son üç Şahıs bu gune kadar harhangi bir konu hakkında ga**~ temizde yazı yazmamışlardır. Haberiniz yalandır. Gazetemde rejim rt inkilaplar aleyhinde fimdiye kadar hiç bir yazı neşredilroemi;tir en az sizin kadar bu mukaddes mefhumlann koruyutrusuyum. Doğru haber verecek bllgili muhabirler seçmeniîi tavsiye eder ve Basın Kanununa atfen aynı sutun, aynı punto ile ilk çıkacak gazetenizde neçrini rica ederim. Demokrat Bingöl Gazetesi sahibi Sıddık Aydar Chessman idamdan kurtulacak mı? Savcı kanunda yapılan değişiklikten suçlunun istifade edemiyeceğini ve idaradan kurtnlmasının fiiç oldusnnn söyledi Meclisin pazartesi içtimaı hazırhklan Bir gazeteci daha tecavüze uğradı Orhan Birgit'e sopa ile tecayüz edenih, Safa Kılıçhoğlu'na tecavüz edenle aynı şahıs olduğu anlaşılıvor, mütecavizin binip kaçtığı otomobil vakalandı Mflteeavizln binlp kactı^ı atomobil 66 milletvekili konuşacak Toplcmhnın 20 saat kadar sürebileceği hesaplanıyor • ı. o • Ariİarı, 11 (CumhuriyetTeleks) Meclisin pazartesi günkü «ürtdemine ahnmasına karar veriien C.H.P. nin on bir Meclis tahkikat önergesi ile ilgili olarak gerek D. P. ve gerekse C.H.P. çevrelerinde süratli bir çalışma faaliyetine geKim Derpifi yazarlarından Or sjralarında Lâ'eli. Fethibey Cad çilmistir. han Birgit de dün sabah hüviyeti desi 77 sayılı evinden çıkan ve ev Arkaaı Sa. 5, Sü. 4 te henüz tesbit edilemiyen bir şah den henüz 100 metre kadar uzak1 sın tecavüzüne mâruz kalmiştır. laşmış o!ar. Orhan Birgitin peşine Cır, .1 C hessmanıı Mütecaviz, dün sabah saat on Ark3sı Sa. 5, Sü. 2 de Tazısı 5 inci sahifemizde N. Hrutçef dün Hindistan'a vardı Afatürk'e dil uzatan D.P. li ocak başkanı 18 ay hapis yatacak Inamlması Kadtnlar Doyanışma Î Uçak kazasından kurtulan tek Türk yolcu da öldü Savcı, Saidi Nursi'nin Risalei Nur'unun camilerde okutıılmasında mahzur olmadığını bildirmiş!. Saidi Nursi'nin gazeteler aleybine armak istediği dâvada İzııiit Ağır Ceza Mahkemesi de sııç unsuru görmedi ve itirazı reddetti Gazete ayrıca Kargı Kazası Savr:îışınin aldıg; bu karann. şehirde memnuniyet uyandırdıjını yazmıştır. Oysa durum tam aksine olup, Risalei Nur'un camilerde okunmasında mahzur olmadı&ı kararı, bütün münevverler arasında derin bir üzüntüye yol açmıştır. tımit Ağır Cezasının kararı îzmit. 11 (Telefonla) Saidi Nursı tarafından gazetsmizle diğer İstanbul gazeteleri aleyhine açmak istediği hakaret dâvası hakkında îstanbul Savcılığmca ademi Kâmnran Ortaç'ın Beyrut' taki kazada eşi ile 2 çocnŞrn ölmüs re ajır yaralı «larak kartnlan kadına olüm haberleri arıcak hirkaç gün evvel verilmisti Beyrut'tski uçak kazasından sağ kurtulan tek Türk yolcusu Kâmuran Ortaç, tedavı edilmekte o'ıdufu tşçi Sigortalarının Samatyadaki hastahanesinde ölmüştür. Bilindiği gibi Kâmaran Ortaç, kaza esnasında kocasmı ve iki ço cuğunu kayb?tmişti. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Kızıl lider Yeni Delhi'de heyecansız bir şekilde karşılandı NADİR NADt Arkası Sa. 3 Sfi. 5 de i 135 banka şubesinden 186 biıt lira dolandıran hukuk merakhsı genç (Tazın S inci sahifemizde) Konya, 11 (Telefonla) Ermenekte Atatürk'e dil uzatan bir D. P. ii Ocak Başkanı 18 ay hapse mahkum olmuştur. llcenin Balgasun köyü muhtarı olan D.P. Başkanı köy kahvesinde îstiklâl Harbinden bahsedilirken, «Atatürk'ü ne konuşuyoırunuz. o bir komünist idi» demiştir. Ankara, 11 (Cumhuriyet Teleks) Bu söz sinirlenen muhtarm akra Kadınlar Dayamşma Birligi Baş bası Sami Soysa], «Ne yapıyorsun kanı Adile Ayda bu akşam Sanat emmi, bu vatanı kurtaran Atatürk Sevenler Kulübünde bir basın top Arkası Sa. S, Sü. 4 te Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Birligi KÖYDEN ŞEHRE AKIN Antalya, II (Telefonla) Şehrimizde çıkan ve Demokrat Partinin organı sayılan «Ileri» Gazetesi bu gün Saidi Nursi ile ilgili bir haber ve Savcılık kararı yayınlanvstır. Gazete, 2500 kelime ile uzunluk rekoru kıran, Çorum ilinin Kargı j t a k i P k a ı a n verilmesı üzerine, , . „ ,. , Saidi Nursi'nin avukatı buna itiCumhuriyet Savcılığınca alınmış kararı aynen verdikten sonra. bu raz etmiştir. Bu itiraz üzerine dosya şehrimiz Ağır Ceza Mahkemesikararın Risalei Nur'un camilerde ne gönderilmiştir. Mahkeme, baserbestçe okunmasında bir mah his konusu yazılarda suç unsuru bulunmadıgını bildirdiğıni j görememiş ve itirazın reddine ka1 baçlık halinde vermiştir. ı rar vermiştir. Gaziantep 11 (Telefonla) Gaziantep şimdiye kadar görülmemiş bir sığırcık kusu hücumuna uğramıştır. Akşam olunca şehir içersindeki ağaçlara ve elekt'rik tellerine salkım halinde sığırcıklar toplanmaktadır^ Halk, shir içersinde sığırcığm pisîiğinden şikâyetçidir. Gaziantep, sığırcık kuşu hücumuna uğradı Neden geliyorlar? YAŞAR KEMAL in hazırladığı röportaj* Belediye Başkanı Kemal Aygün'ün Başkanhgında dun Belediye tmar Müdürlüğünde yapılan toplantıda ir*60 yılında inşa edilecek ve açılaccak yeni y<<llar konusu uzerınd» durulmuştur. Resım, Belediye Başkanı Kemal Aygün'ü, Florya sahil yolunda meydana getmlecek Kültur Park için hazırlanmıj bulunan maketi tetkik ederken gö>;terrr.ektedir. KULTÜR PARKlN MAKETİ Köyden şehre akın yalnız bugünün meselesi değil. bundan öncenin de meselesi idi. Bıından sonramn da meselesi olacaktır. Bu röportaj serisinde memleketin gerçek yüzünit tanıyacaksınız Pazar günü başlıyoruz Gürün hemen her saatinde y»y»lartn mrlukla il»rledigi Köprü üzertntîe. sırtlarında havaieli yükleriyle yaya kaldırımlanna çıkan hamallar yolu büsbütün ükamaktadırlar. lşte bu durumtın objektifimizc çarpan bir aıisali... Geüo 4e geçın bakalım!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog