Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

OGULLAR ve Butta Dünyoda Hâdıselert S«bcp OIOB "Lady Chotterley'in Aşığı,, Romommn Uıon 0 H. UWRENCFmn dfi&h En Guzel Eserı r ı Ol/VtlN .Wc.l SAHESER ROMAHIIR Sensınde Çıktı umhurİYet 35 ind yıl Sayı 12.771 KURUCUSU: TUTfUS NAOİ . . T« ra«ktub «dr««i Cumhurly«t tstanbul Po«U Kutusu: Istanbul No 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 »9 22 42 90 40 000 Kelımelık Buvuk Osmanlıca Türkçe ^ Sözlüğü MUSTAFA NİHAT ÖZÖN 40 00 ke tm«*a iazla Arapcs Farsça kelııne üa 10 006 den *»zl« deyrm ve lcl =enln anlaraları <; ft »ürun bıyjk boy 500 sahlfe dlüi 30 Itn. Taşrava odprrelı olarak gondenlır. Genişletl'rnş UÇLIICU t»sılış V A V I N £ v i ü«r«Hiı bultenımızi ıtteyinb. j Perşembe 11 Şubat 196O İXKİLÂPİCİTABEVİ Başvekil bugiin Maraş'a Yabancı misalirleri ağırlamakta gidiyor, yarın orada Inönüye cevap verecek israf iddiaları fırtına kopardı MECLİSTE MUHALEFET VE İKTİDAR YİNE BİRBÎRLERİNE GİRDİLER # >: Meclisin C.H.P. tahkikat önergelerinin müzakeresi için beklenen mühim toplaritısı pazartesiye kaldı Ankara, 10 (Cumhurıvet Teleks) Başbakan Adnan Mendereı, Maraslılann ısrarlı taleplerı uzerıne ka rarını de»ıştırmış ve 12 şubat gunu Mara^ın kurtulus gununde bulua ma\a karar vermıştır Mendere* varın ogleden tonrı •çakıa Aaanava gıdecek v« gsceyı crada geçıraıkten sonra cumt sabıhı Mara« a hareket ejlıvecektır Ba>bakanın Maraş ta vapacağı ko nu«inada Inonu nun Konvada kı « ..lerıne cevap vereteğı bıldıril< rrektedır Beklenen toplmnU, paıarteaiya kmldı Ankara 10 (Cumhuriyet Teleka) C H P nın Buvuk Mıllet Meclı»ne verdıgı Mecha tahkıkatı onerfcelerının cuma gunu gundem» «lın maeı kararı buçun değışmı^ v« bun ların pazartesı gunu goruşulmesı kaıarlastırılmıştır Gundemde bulunacak olan 11 tah kı1 at onerge«ının gorusulmesını terr'n etmek uzere Bujuk Mıllet MecliM pazartesı gunu saat 10 da torj anacaktır Oundemdekl tehır sebebının mahıvetı tam olarak bıhrmemekl* ba Arkası Sa 5 Su S ta Muhalefet,Hükümetî sert şeldlde tenkid etti, bir CHP. milletvekili takbih cezası aldı, üç saatlik tartısmalar sonunda bütün istekler red ve Hükümetin talebi kabul okmdu Hrutçef dün Hîndistana hareket etti Ankara, 10 (CumhuriyetTeleks) Yabancı derlet ve hukümet başkanlannın memlekeiımızı ziyaretlennde verılen zi yafetler ve vapılan karşılama törenlerı, Meclısm bugunku toplantısında sert şekılde tenkH edıldi Bu vuzden muhalıf ve muvafık mılletvekıllen arasında şıddetlı tartıçmalar oldu Tartışmalar sırasında CHP den ^plım Soley bir takbih cezası aHı Bu ıtibarla avlık ödeneğının beşte bırı kesılecektır Mescle nedır? Tartışma konusu yapılan mesele şu ıdt Hukumet vabancı devlet ve hukumet baçkanlarının memleketımizi zi\aretlerı dolajısnle 1959 butçesme konan 1 mılyon 200 bın lıravı «sarfetmıç avrıca vme bu 1 5 Moskora 10 (a a ) Sovvet Ba>bakanı Nikıta Hrutçef Uzakdoğu •eyahatının ilk merhalesi »lan Hındtstana bu »abah uçakl» hareket etmıştir Sorvet Ba^bakanına bu »eyahatte ejı Mmı Hrutçef refakat e*mtmlîtır Sa 5 Su 7 de fstanbul dün de susuzdu Terkos ana borusundakl kınimanın tamiri dün aksam sona erdi. sehre ancak gece su verilebildi Terkos ana borularındaki ârızs vuzunden tstanbullular dun de su suı bır gun geçırmışlerdır Çeşme başlarındakı tahacum «abahtan aksama kadar devam etmıs ve cıvarda çesme bulunma\an «emtlerde oturanlar pek zor durumda kalmt^lardır Kemerburgaz Role ı«ta«\onu ıle Paşaçayın arasında kırılan ana ^u borusunun tamın ancak dun akşam «ona erdıçınden gece şehre normal su venlebılmıştır Pancar müstahsili parasını alamıyor Eskı^ehır 10 (Telefonla) lakıjehır dekı pancar mustahsllinın $eker Şirketınden 15 avdanbari para alaıraması gunun konusu ha hn» gelmı» »e bu durum pnasadakl «lışverm* dahı tesır etmiîtır Yalnıı Mutaıip kovunden 150 koy lu pancar parasını alamamış du rumdadır Kıbrıs'ta beklenmedik müzakereler başladı Dr. Fazıl Küçuk, Londraya dönmekte olan İngiliz Müstemlekeler Bakanlığı Müstesannı yoldan çevirdi ve kendisine bir "Tavîzat Plâıtı» teklif etti Cumhuriyet Ga zetesi Yazı İşle ri Müdürlüğüne î«tanbul Gazetenirln 17 Oeak 19M tarıh ve 12756 savıh nushasir.ın bınncf »âvfesının birınci « O tununda çerçeve içmda (Muhalıf Mıllet Vekili il« jönlsunce) başlıklı vanda Ankaradan gelen bir emlrla Sendikacılık aıfatımın kaldırıldığı ^ azılı bulunmaktadır Halbuki mezkur tendlka id»r« hey' etınden rahstsııhğım sebebl ıle şahsen iıtıfa etmis bulunmaktavira Basın Kanuounua 19 uncu maddesme uvularak ışbu tekubın gazetcnizin llk çıkacak nfishasında avni aayfa avni »utununda aesnni rica ederim Fazlı Cirelek Petrol Ofıst Bolge Mödörittgunde Pompa Teknnyeni Izmıt Camkvrlyet Gsıetosl isleri (as«t*aiıia T Ocak 960 tarih T* 1S7M Nfilı auıhuuıın !d • T« 1 ai tutÛBUBda (MU• HALtF BlR MtLLET Tckdli ıla gortfrine*) Başlıkk jmwt hılifı hıkikatttr 1 Ibrahira Çatkla lnuaa bcraB «HHIti fiM AakanMİaa g«lae bir «oirla 4«g11, ü( ruçundan doları »»ndikada» ibra« erilmiftir tnonu va Mettn Toker dftn Ankara Merkeı Ceuterin* fiderlerken Inönü, dün mahkum gazetecılerle goruştu C.H.P. Genel Başkanının ocak başkanlarına öğüdü: «Parti mevkilerinin şahsî menfaatler için fırsat sayılmasına müsaade etmiyeceksiniz» Ankara 10 (CumhurıvetTeleks) ı muddet çoruşmu? ve kendilerine C H P Genel Ba«kanı I^met'bazı bedıveler vermıştır tnonü bugun ogleden sonra bers Konvalılara mesaj ] bennde Metın Toker olduğu ha'de Ankara 10 (Cı^mhunvet Teleks) | Ankara Merkez Cezaevıne gıderek Bır kaç gun evvel Konv a tl Kon mahkum gazetecılen zivaret «t gre«me eıden C H P Genel Başkamstir nı t«m»t îronu ocak baskanlarına Infcnıi Ankara Hılton u i sâkın bır mesaı gondermıs ve bazı ogjtlerınden Bevhan Cenkçı Ülku \T lerde bulunmus'ur man ve Cemalettın Ünlu ıle bır 4rkası «a 5. Sfl 2 de Camhuriy et Caxetes i Yaxtİşle n Md. luğü tstanbul Londra 18 (R) Bugun Lefko•e'da baklenmedık bır muzakere b«*lamıştır tngilız Müstemleketer BaKanlıJTi " Md«teşa» ' TuHsn Amerı usler hakkında vapı'an son goruşmeler rauıpet netıce verme»mce bugun londra'va donmive karar vermıştı L'çağa bınmegın» pek az kala Dr Fazıl Kuçuk kendısmı zı\aret etmış ve Kıbna halkı adına \enı bır «tavızat plânı» sunmu^tır Bunun üzerıne Amer\, «e\ahatmı derhal tehır et mış ve muzakere talebınde hulun rau?tur Ö£leden sonra Amery, Makarıos Dr Fazıl Kuçuk \e Valı Foot toplanmıs ardır lvı haber alan ka\naklann b«Hrttık'erıne eore Dr Kuçuk, «ta vızat planı»nda usier için K brıs *rka«ı Sa 5 Su 4 te Insaf edelitn! Fotoğraflarla tesbit edilen zina olayı Kota, yanındaki fotoğrafçı »le birlikte curmü meshtrt yaptığını soyluyor, kansı bunun tertip eseri oldugpunu iddia ediyor, mahkeme kadını tevkif etti lyup ASIIT» Ceza Mahkemesınde, dun, «zma» suçundan sorgusu vapılan H A edmda genç bır kadın bu mahkemece tevkıf edılerek eezaevmc gondenlmıştır Bugune kadsr «zına» eurmume»ı Arkası Sa. 5, Sü. 8 da Elektrisin tekzibi Izmır, 10 (Telefonla) Elentnk fabnka«ında vukua gelen \e «eh rın tamamını beş sa.ıt cerevansıı bırakan bujuk arızadan 11 gun sonra bugun de saat 10 da elettrık şebeke«ınde mevdana ge'pn arı^a sebetan le şehnn bır çok semtı elek Arkası Sa 5 » u 8 da « Gazetenızın « Şubat 1960 gun •e 12 766 ia\ılı » nu<îhasının 1 cı sahıfesınin 4 cu sutununda lYurtta tşlenen Cına\etler1 başlıkh w zınız tetkık ettınldı 24/1 QS0 geceM Berber Celal Genç ı bır kadın alıp \erme meselesmden araları açık bulunan kaLvet, tur a ıda seb/e fıatıarı, havat pahalılığını go^teımez Ama Burdur 10 (Telefonla) Vıla1 2 Fnl OİTW«İ Mr muhtdii vın bıraderı Yahva oglu Kamıl ınsafın ortadan kalktığını da gostermez mı' 10 lıra bır ışçı vevmı yetımıze bağh Kuz knvunden koy mıli«t ••kıU U« konuftuğu Keser tarafmdan tabanca ıle olSavcı, Hür Adam gazetesinin 1 av kapatılmavesınden çoktur Az kazançlı vatandaşlar bunları alamasalar bıle bırı luler kendı aralarmda aldıklan ıçim da£U tahtaa T»rdigi yazıdurulduğu tesbıt edılerek suçlu gunluk çalışmaları netıcesırın bırhıvar fıatını karşılıjamadığmı gor1 bır karar gereğmce ko\de çarsaf lı l»ttfa»ft« idar« h«T>tımıısını ve sahibinin 1 ilâ 3 vıl arası hapsini \akalanmış \e Adalete teshm edımelerı dahı hoşa gıdecek bır şev mıdır' Barı bu turfanda sebzelerj gnmevı ya«ak etmışlerdır Kov ludea ıyrtlmı»*ır lerek tevkıf edılmıstır uzerınden fıat etıketlerını kaldırsak Mutlaka etıket kojmak lazımJ ler avrıca kov gençler nın vetı^tıtaleb etti bu tskribla baataı Bu ıtıbarla varınızın hakıkatlar sa dıger bazı magazaların japtıkları gıbı uzerlerıne cgıparıştır», «saj rılmesı ıçın ozel bır kıtaplık kur* nun 19 madd*sın« tılmıştır» falsm desek j muş'ardır la hıç bır ilgısı voktur neçrtni rto« Mİerim Basın Kanunun 19 cu maddesıŞehrımu Toplu Basın Mahkcma t*n T« dıger 2 >ı de, mustehcen aayftanmla slnde dun 15 basın davasına bakıl neşrıvattan açılmıstır Savcı, «Hur ne tevfıkan vazımızın Gazetenızın PatvoUa S«n«kam koeaeii mtş v 19 gazeteci yargılanmıştır Adam» Gazetesinin bır ar kapatıl ılk çıkacak nu«hasında avm sutun, fub««lb*fkaBi Hakkı Erol Bu davaıarın 9 u Basın Kanununa masnle lahıtının bır vıldan uç yv avni Pjnto harflerle re»rını rıca Turgutlu 10 (Telefonla) Ata muhalefetten, 4 ü nefren hakaret Arkası S*. 5, Su. S te edenm turk Bulvarındakı Altav Mahalle Sakarva Valı>ii sı D P Ocag nda normal tanfesınNazım Üner den 5 kuruş farkla avran satmaktan sanık olarak mahkemeve verı len kahve ^ahıbı Mustafa Bulmen SON DAKİKA: v« garson Mehmet Beller 2 5 ar av hapıs 833 lıra para cezası ve kahvenın de 2 5 av muddetle kapatılmasına mahkum edılmışlerdı Verılen karar Tem\ız Mahkemesi tarafndan tasdık edılmiştır Yın» Şehıtler MahaUesı D P Ocağmda çıkan muessıf hadıse ıı rasında cam kırmaktan ve gece bekçısıne hakaret'en lanık olaDoğan FUıbe 10 (Telefonla) Bu gece rak mahkemeve verılen burada 3900 «evırci onund» Beden Vardarh admda bır Halk Partılı Antalya, (Hususi) Sıde dekı Terbiysı Spor Saravmda ovnanan cam kırmartan ıkı gun hakaretten «Eskı Eserler MuzeM» nden çalı trkası S». 5 Sfi 1 de de Mr av hapse mankum oltvıştur nan beş kıvmetlı esenn «ovgurcu larından olan uçuncu faıl Ibrahım Yaman da jaka'anmış «uç ortağı Ahmet Alı \vdm ve Abdurrah man Okutanla birlikte Manavgdt mahkemesınde vapılan sorgulan nı mutaakıp, te\ kıf edılmıstır Tahkıkatın dermleştırılmesı »ıra •ında be>nelmılel bır mahivet arzeden soygunculuğun yurdumuz hudutları hancıne çıktığı anlaşılAntalya'da dün hararet gölgede 21 derece idi, mıştır Hırsızları jakalamak ıçın gecelı gunduzlu 26 gun çalışan An halk sokaklarda ceketsiz dolastı talva Jandarma Kumandanı Muavını Kd Bnb Kazım Tuna nın ha ' Antalya 10 (Talefonla) Butün ı dünya ve çeftall ajaçlan çlçek vatını tehlıkeve kovarak gırıştığı ' yurtta karakı» hukum furerken I açnıştır Bazılarınm ıse mejve'e mucadele şımdne kadar mubtelıf kovlerde bulunup, toprak altına Antalyahlar âdeta bahara kavuşj r tomurcuklanmıştır rruşlardır Suhunet bugun dune Bordnr'da hava dün 25 dereoe gomulen çok kıvmetlı hev kel ve tarıhi altın sıkkelerın ortava çıka nazaran 2 derece daha artarak farketti golgede 21 e çıkmışt r Halk palBurriur 1 0 Telefonla) So'i rılmasını da sağlamıştır » to ve pardesu«uz dolaştığı gıbı "unleıdekı «ıddetlı fırtına ve ' o Bu arada geçen ka«ım avında •Muzesının It vılı fahri olmak üıere 26 «enedır nııidurliifu vazıceket ennı çıkanp »ueterle gezen guklan mtıtaakıp sehrımızde hava tunst kısvesı altında yurdumuza, fesinl vapan Halım Cen, müze kapısı onunde Titos Tıtonısıon'tm tşte kalkınan Turkıverun bır numaralı şehrı îstanbul'dan bır tabio». lnjanlar v« atı^r bır aracı. ler de çoktur Badem, enk, yenjaym yaya kaldınmında ılerliTtırlar Peki, beledıya labıtaaı nere<Jet Arkaaı Sa. 5, Sü. l d e Arkası Sa. S, Sıi. 4 te I mezan başında izahat verirken Dün 15 basın dâvasında 19 gazeteci yargılandı Çarşafı yasak • • •• • • > • eden koyumtız 5 kuruş için iki buçuk ay hapis FILIBEDE FENERBAHÇE: 55 AKADEMİK: 70 Tarihî eser hırsızları birer birer yakalanıyor Turisl kisvesi alhnda Antalya'ya gelen bir Holândalı kadının da kazılar yapıp bulduğu tarihî heykel ve paralan kaçırdığı anlaşıhyor Yurtta şiddetli soğukiardan sonra beklenmedik sıcaklar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog