Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

" KUR'ANI KERİMİN TERCÜME \e TEFSİRİ T A ÖMER RIZA DOĞRUL İka bez cıld takımı 50 Lara Abmet Halıt Kıtabevı Istanbul umhuriyet KLTRUCUSUrfUNUS NADİ Büyük Adamlar Varlık Yayınevı sıze otedenberı arayıp bulamadığsıpız bır eserı yep\enı bır formul ıçınde sunujor Turk ve Dunya Meşhurlarmın 230 unu bır arada resimlerı ve kısa hayat hıkavelerı>le tanıtan bu nefıs Idtabaı fıjatı >alnız 5 hradır Varhk'ın verrf Favdalı Kıtaplar serıs' bu 4 sajısıjS| artık gerçekten taydalı bır serı oldugnnu ıspat etmıştır 35 inci yıl Sayı 12.770 Telgraf v* mektub adresi Cumhunyet tstanbul Posta Kutusu Istanbul No 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Çarşamba 10 Şubat 1960 Geçen yıl Tedbiîler Komisyonanda ahnan kafarlarâan bazılan, teklif haliıtde, B.M. Meclisine sevkediliyor Ankara 9 (CumhurıvetTeleks) • Ya lan haber mevzuunda 6732 savlı kanuna ıHve cd'lmek uzere hazırlanpn teklıftei gavrı geçen yıl Tedbırler Komıs'\onu tarafından alman kararla r dan bazılarımn daha teklıf halınde, yakında BMM ne sevbıldırılmektedır Bu cımledpn olarak, ba=ın toplantıla n ızre bağlanma1:! rre<=elesı ele alın mıştır Geçen MI \erılen kararda resm! vazıfesı olmıvan şahısların vapacakları oasır toplantıları ıçın vahlıklerden ızin I almması şartı kabul edılmış, hukumet ( uyelerı ve\a devlete bağlı teşekkuller «ozculerıırn \aoacakları toplantılar ıse bu hııkmun d sında bırakılmıştı I Yenıden ele alınan mevzulardan dığeri ı Vkasi S 3 5 <5ü 2 de Bcısın toplantıları da izne tabi tutulacak Bit bu cksikfif Bütçeye 15 milyon zam var Yeni bütçenin amumi heyette müzakeresine ayın 17 sinde başlanıyor Ankara S (Cumh.unj.et • Teleks) Butçe Kcmısyoıu bugun »on muzakerlennı yapmış ve Hukumet tarafından teklıf edılen 7 mıljar, 266 milyon 695 bın lıralık 1960 ( meli yılı butçesını 15 milyon hra | fazlasıylc kabul etmıştır Ashnda ( butçenın çeşıtlı fasıllanna 43 nııl1 yon lııa tutannda zamlar japılj m.şsa da bunun 28 mıljon lırası dığer fasıllardan ındırm sureti} le 15 mıl>on lırası da varıdata ilâve suretıvle karsılanrnıştır Yarın komıs^on saat 10 da «on toDİantmnı yaparak bu zamları karara bağlıyacak ve şubat 17 \e kadar tatıle gırecektır Bu muddet zarfında Butçe Kanun tasarıs nın tab'ı ve tevzıı temın edılecek \e avın 17 sınde umumı heyet muzaKerelen baslıjacaktır ay kıdeml için yeni tasarıl Hemen bütün subaylar birer yıl kıdem alacaklar, fakültelerde okumuş subayların ayrıca kıdem kazanmaları da karar altına almdı Kıbns ihtilâfı Avam Kamarası dün gece gürültülü bir celse akdetti Su kuyruğu Seçim için propaganda süresi 17 £Ün oîacak Serimden 6 ay önce patfisinden çski'mefnis olanın, başka partiden namzet gösterilemiyeceği kaydı kaldırılacak Gecici kuru! tenkidlere uğruyor Bâzı C H P. liler tstanbnl'dakı hızıp muradelesınde on plânı işçal eden özden ıle Sobtonk'in hevete dahll edilmesirti do$rn bulmnv orlar Evvelkı gun vazıfeye başlavan C H P Geçıcı 1 Idare Kurulu, u1 zun zamandaiberı hızıp mucadelesl yuzunden vıpranan C H P îstanbul teşkılâtına jenı bır çahşma hızı vermek ıçın faalnete geçmıştır Arkası Şa 5. Su 4 te Ankara 9 (Curahurıvet Teleks) ne av nı Kanunun bazı maddeıerı Mılletvekıllerı Se<,ım Kanunu nın tâdı'ını aerpış eden ikıncı bır nu tadıl eden hukurnet tasansı ıle hukumet tasarısı ve uç DP mılCHP teklıfıne paralel olarak vı 4rkası Sa. S, Sü. 3 te Londra 9 (R ) ligılız Avam Kamarasında bugun muhalefet lıIderı Hugh Gaıtskell ıl» Dışışlerı {Bakanı Selw\n Llovd Kıbrı» koinu":jnda tartısmışlardır SeHvvn Llo\ri'un sozlerı zaman zaman ışçı jmılletvekıllermın gurultu ve pro Ankara 9 (CumhurıyetTeleks) te«tolan ıl«> kesılmıştır Başbakan Adnan Menderesın vaMuhalefet Iıderı, hukumetı Kıbrır Uşak da olaeağı ve avrıca Ma ns meselesını halledememek ıle rasla Gazıantep e gıdecegı volun itham etmıştır Gaıtskell, bu didakı haberler uzerıne, temas ettı vada îngılız hukumetınl uzlaşm ı ğımız Başbakanlık özel Kalem Mu •• >aklasmı>an bır tavır takınmak durlugu henuz gen tarıhının te» ıle suçlandırmıştır . .\.enıerDurgaz ıie Pa^aça> ırı arasuıjnkı aı <ı leıkos borusu an Dı<:ısl»n Bakanı, cevaben «tn I olarak patladığından, dun tstanbul'un pek çok bolgelerı tamamen bıt edılmedığmı bıldırmıştır " " ' " nl*'matnm çektığını ve *usuz kalmıştır Bu vuzden sokaklardakı (Kırkçeşme) \e (Hamıdıve) Ancak oârendığımıze gore, Başbakan vurt ıçi gezısınl bır sure ya değışmez sert tavır takındıgını çe«melerının başında elı tenckelı, ko\ah sıselı kadınlı erkeklı, con^iv fıjk^ızıiktır Son 9 a\ ıçın cuklu uzun ku\ruk'<ır ne.dana gelmıstır Sular tdare<.ı, bu durumun ıçın gen bırakmıstır Bu tehırın • sebebı, Meclıs tahkıkatı onergele de îngıltere hıç de <;ert bır »olıtıka bugun de devam edecfoım Lıldi'di'jınden şehrın ıçındekı çeçmelern rının gundeme alınmasına karar takıp etmemıştır Îngıltere, lhtı başında uzavıp gıden ku< ruklarda Istanbulluların \ıne beklesıp dura Arkası Sa. 5, Su. 5 te eakları anlaşılmaktadır. verılmıs olmasıdır Başbakan gezisini tehir etti Ankara 9 (CumhunyetTeleks) Mılli Savunma Bakanlığı Istışare Konsejı bugun Mılli Savunma Bakanı Ethera Menderesın başkanhğında toplanmış, sılâhlı kuvvetlerle ılgılı ıstıçarelerde bulunmus ve gundemınde mevcut kanun tek llflerını ıncelemıştır Konsevm ınceledıfiı mezkur kanun tasarıları onumuzdekı gunlerde Başbakanlık kanalıvle BMM ne sevkedılecek ve konuları ıtıbarıvle mustacel oldukları ıçın bır an once kanunlaşması sağlanacaktır Haber aldığımız» gore, tasarılan en onemlılerınden bın, hemen hemen butun subaylara bırer vıllık kıdem hakkı tanıyan ta>=arıdır Çeşıth sebeplerle rutbe hızmetlerını kanunun tâvın ettıÇı sureden fazla yapmi"; olan suba>lara tanınan bu kıdemden dola\ı geçmış surenın *rkası Sa. S, Sü. 1 de Rusya Iraka altı harb gemisi verdi O Bir ntüsavi ımtamele örneği (!) Kırsehirde Adnan Menderes'in konuşmalannı havi broşür serbestçe dağitılırken; polis { Bolukbaşmın beyanatını | havi broşiirü toplattı Kırşehır 9 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderesin C H P Genel Ba?kanı Nmet Inonuye verdıgı cevapları havi «Adnan Menderes dıvor kı» adlı bır broşur bugun çehrımızde vatandaşlara bedava dağıtılmıştır Dığer taraftan Başbakanın Mucur konuşmasına C K M P Genel Başkanı Osman Bolukbaşı tarafınıan verılen cev abı bevanat kullıetli mıktarda bastırılmış v« ilce aşkanhğının emnvle bugun kah Arkası Sa S. Su 4 te Hmtçef ile Gronchi ziyafette tariıştılar Ilalyan Elçiliğindeki ziyafette Hrutçei «Savaşla değişiirilmiş durum gene savaşla değişebilir» dedi Mo«kova 9 ( A P ) Yabancı dlplomatların huzurunda Italvan C Başkanı Gronchı ıle Hrutçef arasında bırden alevlenen »na^i tartışma hakkında dıp'omatık çev relerde buvuk bır dedıkodu başlamıştır îtalyan Buvuk Elçılık bınasında ı bır kabul resmınde hazır bulunan ( Sovvet Başba'tam Nıkıta Hrutçef derhal soguk harb meselelerı uzerınde bır tartışmava geçmıştır Almanva ıle bır bans antlaşması ve Batı Berlındekı a«kerı ışgale son verme uzerınde ısrar eden Sov vet Basbakanı «Eğer bu meselelerı şımdı halletmezsek er geç , bın halen mevcut durumu kuvvete muracaat suretıvle değıştırmeve çalışacaktır» demış ve sesının tonunu >ukselterek cBu da harbe gotürur» kelımelennı ılâve etmıştır Sa. 5, Sü. 7 de Boylece Irak donanmasındaki gemi adedi ona vükseldi Bağdad 9 (THA) Ru^ja, Irak donaima^ını takvıve etmek uze^ re altı harb gemı^ı vermıstır Irak donanma«ında hâlen dort gemı bulunmaktadır Irakın donanmasını tak\ne etme^ındekı maksat Iran la arasmda mevcut Sattularap Brige^ını mudafaa etmektır 1 Dıjpr taraftan son gunlerde bır l Sovvet Fen Heietı Irak'a \enı demır\Tİu hatları m=;a planlannı etud etmek uzere Bağdat a gelmış tır İkinci demir çelik sanayii merkezimiz Karadeniz Ereğ!|ismde kurulacak 510 milyon lira sermayeli şirketin statüsü dun parafe edildi Ankarı 9 (CumrHimetTeleks) Karadeniz Ereğlısınde kurulması takarnır «den îkıneı Demır, Çeıık Sınarli Merkezl hakkmda hukumetirmzla Amerikan kredi mues Arkası Sa. 5, Su. 8 da Keşki tekzip etmeseydi... uronchı • e Hrutçet, ••ıt».o, a uakı ^.uıul resıoııerıuUeıı . bırınde janvanj (Diyarbakırda bir köyun ilkokulu Aakıldı) dıve ^azmış]z. Maanf Muduru tekzip edıvor «O kövde okn! brnası yoktnr. Sımdıve kadar da orada oknl açılmış, oÇretmen ve\a efıtmen tâvin edı'rnış defıldir.s Bır valanlama n^rnna itiraf fdılen sn acı hakıkate bakın! Maanf Muduru anlattıfımız tekzip \azısını \azmak için harcadıfı eavretı kurulduÇn çundenberı mektep vuzü çormemıs bu kövde bır mekteo açmak üzert sarfetse^dı ve bunun vanına daha baska ta\retler eklemesıni de bılseidı acaba daha dofm davranmı; olmaz mı idi, »lnornz. Çocuk kanı îçenlerden ikisi iıâla lutulamadı Yakalanmts olan kifayetsiziiğinden elebaşt serbest ise delit bırahtldı Bir kaç gdue kadar başlıyoruz Beraberyaşadığı kadından hergün 1000 lira alan illüzyonist Komunıım propagandası yaptığı Iddıasıyle mahkeme>e \enlen ılluz yonıst Abra Kadabra, dun, 2 Agır Ceza Mahkemesınde \argııanmıştır Abra Kadabra kendısıne atfedıNazılh, » (Telefonla) Sumer len «uçu tamamen reddetmış ve bu mahallesınde oturan O«man Dıkıftıranın B adındakı bır kadın ta men adındakı şahs n başndan ga rafından orta;. a atıldıgını ıddıa e rıp bır \aka geçmıştır Evındekı derek demıstır kı radvosunun ıçıne gıren bır fare « Çok zengın bır kadın olan B , radvonun teberını kemırerek onu ıle uzun zaman beraberce va^chk çaHşmaz hale getırdıktep sonra Daha once B ye, heT gun için bana durumun farkına \aran Dıkmen bın hra verırsen »enınle yaîPrım fare\ı radvonun ıçınde yakalamış demıştım B de, bu tekhfımı kabul etmıştı Fakat aradan bır buçuk ay \e sınırlenerek ısıra ısıra oldurgeçtıkten sonra karım benım B ıle muştur Osman Dıkmen hıncıni alfakat bu defa veba olmak olan ılgımden haberdar oldu Av ırış rıldık Bu vuzden B bana muğber korkusjra \ akalandığmdan hastaoldu ve bu şekılde bır ıftırada bu haneve m '^raatla tedavı edılmesını ıstemıştır Olav gunun konulundu • Duruşma, bajk» gfine bırakılmif şulan be'lı başlı konularından bıi nsı olmuştur tır Bir adatn bir fareyi ısırdı Şantaj sanığı ikigenıavuhat o Polis, mahkemeye verilen avukatların «Biz, bir cahillik ettik ; bunu resmi\ete dokmeyin» şeklındeki konuşmalarını banda aldığını söylu>or. (¥azısı S İnci sahıfemızde) Istanbulda 52 bin tâlibe telefon verilebilecek Ulaştırma Bakanı, İstanbul, Ankara ve îzmir telefon şebekelerinin genişletilmesi için bir şirketle mukavele imzalandığını söyledi Ankara'dan şehrımize gelmıs bulunan Llaştırma Bakaiı Şem'l Ergın, aun sabah kendı Bakanlığma bağlı Devlet Demlrvollan ,Denızcilık Bankası Telefon Idaresı, hak kında genıs ızahat vermıs ve derhiştır kı € Turkı%ede telefon şebeke«ini Hüsejın Cınkava epnışletmek ıı?ere Erıcm fırma(îazısı 5 incı sahılenuzde) isıjle bır mukavele ımzalami} bulunuyoruz Erıcson fırmasının şebeke uzerınde vapacağı yıı tesulerle l«tanbul'da 52 bın Ankara da 27 bın îzmır de 15 500 ve dığer vılâvetıeıde de 38 bm kışınln \enı telefon alnbilmeM ımkan dahılıne Rirebılecektır Bu ^uretle vakın bır zsmanda butun Turkne'de 132 500 kışı daha telefon «ahjbı olabılecek Arkası Sa. 5, 5>u. 8 de i fc.ocuklaruı goturulduklerı ev Tunstık Istanbulu adına ıavık bır şekılde gu/elleştırmek ı<,m «arfedılen bui uk ga\ret ve harcanan mıh onlara rağmen yıne de bovle manzaralara sık sık rastlanmaktadır Bu şehırde Beledr e zabıtası da, temızhk ıçlerı ekıplen de vardır Halkın saglıgı ıle ılgılenen daıreler de mevcuttur Hal bovle ıken şehrın ortasmdakı şu çopu taşmış ve etrafa mıkrop saçan sandıklara, ıçınden karınlanm doyuracak bır şevler anyan kedılerle tavuklardan başka bakan gahba mevcut degıldır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog