Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

dost fubat Myııında Munlg Faik OZANSOY'U bir konusma Attitt İlhan, Metin Eloğlu, Fathi Nad, Can Yöe«l. Tank Durıun K., Samim Kocafttı, Sabahattin Batur, Sıtkı Yırcalı. Aaım Beıirci, Ü. Y. Oguzcan, Ha1 1 Erdoğan, Ülker Akçakoca, Yılmaz 1 Gruda, Ahmet Oktay, gibi daha birçok lmıalar. 66 sayfa 1,5 lira. P. K. 138 ANKARA UB umhuriYet K U R U C U S U t Y U N U S NAD! Büyük Adamlar Varlık Yayınevi sıze ötedenberi arayıp bulamadığımz bir eseri yepyeni bir formül içinde sunuyor. Türk ve Dünya Meshurlannm 230 unu bir arada resimleri ve kısa hayat hikâyeleriyle tanıtan bu nefls kitabın fiyatı yalnız 5 liradır. Varlık'm yeni Faydalı Kitaplar gerisi bu 4. sayısiyle artık gerçekten faydalı bir seri olduğunu ispat etmigtir. 35 inci yıl Sayı 1 2 . 7 6 1 T«lgraf ve mektub adresl Cumhuriyet tstanbul Poıta Kutura: İstanbui No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Pazartesi l Şobat 1 9 6 0 Köy h a n ıııı ıı tasarısıl Seçim kanununu tâdil Meclise sevbediltli tasarısı ve teklifler Içişleri Komisyonunda kabul edilen tasarıya göre köy muhtarlarında tahsil aranmıyor, köy imamlarının ise bugün görüşülüyor Ankara, 31 (CumhuriyetTelekr* Hükümetin iki yıl önc« hazırladıgı köy kanunu tasarısı, tiniversitelerin, Danıştay ve Yargıtayın, Meclis Bayındırlık v« Tarım Komisyonlarının, 87 valinin mütalâalan alınmak v« aynca Amerika, Belçika, lngiltere, Isveç, Isviçr», îspanya, Portekiz, Romanya ve Yugoslavyada köy idarelerl mevzuatı tetkik edilmek suretiyle Içişleri Komisyonunda müzakere ve kabul olunmuş, Meclis Genel Ktıruluna sevkedilmiştir. Tasarı, son sekli ve ihtiva ettiğı hükümlerl», bugünkü köy anlayışını tamamen değistirmekte ve ileri memleketlerin idarelerini, köylerimize getirmektedir. Muhtevam uzun, 92 maddeden ibaret olan tasarıda en önemli özelliklerden blri, «bankaların, köy lerin veznedarlık işlerini ücretsiz clarak yapmalannı» âmir olan hükümdür. Bununla beraber, kBy iskan sahası içinde bina yapma iznini. köy Ark&n 8». S, Sü. « da askıda kalma ve itîraz miiddetini Bötün koyfer yollarını, su arklarım, ışıklandırmalarını, telefon tesislerini kendileri yapacaklar, duzenliyen 20. madde müzakere edilecek İhtiyar Meclisleri vergileri tahsil edebilecek, istîmlâk yapabilecek, imeceye karar verebilecek, Batı Trakyah yasak koyabilecek, 100 liraya kadar ihtilâflar hakkında hnknkî karar verebilecek Türklere yeni Dr. Kiiçiik diin bir baskı Imam Hatip Okulu mezunu olmaları mecburi kılınıyor Geçici Komisyonda, seçmen kütiiklerinin Ankara, 31 (Cumhuriyet Te nen sekiz maddenin n;jzakeresı leks) Seçim Kanununun tâdili bitmif. bunlar üterinde D.P. ve ile ılgili Hükümet tasarısı v« C. C.H P milletvekilleri mutabakal , H.P. tekllflerini müzakere için je ta varmışlardır. Geçici komisyonda bu tâdil tekçilmif olan geçici komisyon yamüıakeresi sırasında rın sabahleyin toplanarak. çalışa liflerinin D.P. milletvekilleri, C H.P. lilen caktır. Yann, seçmen kütüklerinin a» rin istek ve tekliflerini anlayışla kı ve itiraı müddetini duzenliyen karş lamakta. herhangi bir tartış20 nci madde üzerinde görüşüle ma ve çatışmaya fırsat vermecektir. Bu eüne kadar tâdili iste mektedirler Zorlu ile bir saat görüştü o Makarios Lefkoşe'ye dönüşünde, ihtilâf halledilmedikçe Cumhuriyetin ilân edilemiyeceğİHii söyledi Ankara 31 (Cumhuriyet Telek») j Şehrimizde bulunan Kıbrıs lCumhurbaskan Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük bugün saat 16.30 da • Dışişleri Bakanı Fatın Rüştü Zorlu'yu ziyaret etmis ve kendisiyl* ! bir saat kadar görüşmüştür. Makarios «Bagımsız idarenln ilânı gecikecek» diyor Lefkoşe 31 (R.) Londra konf»ransmdan avdet etmekte olan | müstakb»! Cumhurbaşkanı Makarios Lefkoşe hava alanında 2000 ı kişi tarafından karşılanmıstır. ' Bir beyanatta bulunan Başpiskopoı Makarios. tngilizlerin üsler konusunda teklif ettikleri husu»ların kabul edilemiyecek seyler Arkası Sa. S, Sfi. S te Rnmlar. Gümülcine'deki Saimanlı ve Ambar köylerinden sonra Kızılağaç köyüniin de mer'alannı Türklerin ellennden alıp aralarında pay ediyorlar Izmir, 31 (Telefonla) lzmirdeki akrabalanna gönderdikleri mek tuplarda Gümülcineli Türkler acı bir lisanla perişan o'.duklannı bildirmektedirler. Mektuplarda bildirildiSine göre Türklerin Salman h ve Ambar köylerinden sonra Rumlar Kızıîagaç köyündeki meralarj paylaşmışlardır. Bayar'm tetkikleri Zomruldak'ta bulunan Cumhurbaşkanı diin Çatalağzı lavuanm gezdi Zon(uld«k Sl (Telefonla) Seh rimizd* bulunta Cumhurbaşkanı Cezayir'de dün 5 kişi öldü 20 kişi yaralandı Asilerin etıaimdaki çembeı gittikçe daıahyoı. Biı mUliyetçinin attığı bomba ile vukua gelen iacia sonunda Cezayiı'de hava yeniden geıginleşü Etrafındaki çemberin darsltıldığı barikadlar arkasmda ınatla mnkavemet eden Cesayirli âsilerden bir grup Sanayi bntcesi gorusuldu Taprsk »ltından çıkarı lsn taribi heykellerden Ikisi Dünkti Komisyon toplantısında lenkidleı yapıtdı, bir milletvekili krom işletmeciliğin» I de 5 milyon lira zarar mevcut bulunduğunu ileri stirdü Ankara, 31 (CumhuriyetTeleks) Pazar olmasına rağmen Bütçe Komisyonu bugün de çalışmtı v* Sanayi Bakanhğı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerini tgmamlamıştır. Arkası Sa. S. Sü. S da Vali Konafında Türkiy» Madea Mühendiileri Cemiyeti tdar» h»yeti il« Sendikalar temıilcilerini kabul etmif v» kendileriylt bir müddct görüşmüştür. Cumhurbaşkanı aaat 1130 da be Cezayir, 31 (R.) Ordu kuvvet pılmıstır. Halk bir ara paraçütçü raberir.de Zonguldak Valisi oldu lerinin ve paraşütçü birliklerinin kuvvetlerınin muhasarasını yara pışraakta olan 45 kisilik bir erdu ğu halde otomobille Çatalağzına barikatlar v« âsiler etrafında tesıs rak âsilerin yanına kadar gitmiş grupunun mukavemete son ver«gıtmiştir. Bayar burada 20 milyon ettiği muhasarayı sıklaştırdıği bu t^r. 20 bine yakın Cezayirlinin mu rek barikatlan terkettikleri görül Arkası Sa. 5. Sü. 1 te lira sarfiyl* inşa edilmis olan sa sıralarda Cezayir şehrinde heye hasara bölgesi etrafında toplandığı atte 500 ton kapasiteli büyük la canlı hâdiseler oimaktadır. Sabah ve ordu birlikleri ile De Gaulle avuan gezmis ve ilgililerden izahat erkenden, sokağa çıkma yasagının leyhinde nümayiş yaptıkları biHİalrnıstır. • sona erdifi saatlerde. Cez«tirli bir rilmektedir. milliyetçi elindeki bomb^i paraMassu'nün kumandasındaki 10. sütçülerin içine atmıştjr. 5 asker paraşütçü tümeni bir piyade tümeölmüs, 20 kişi yaralanmıştır. Bom ni ile değiştirilmiştir. Paraşutçu bayı tavnran genç adam da param birliklerinin milliyetçilerle savaşparça olmuştur. mak için daglık bölgelere sevkedilSabahlpyin, barikatlar gerisinde dîkleri de soylenmektedir. bir rahibin iştirakiyls dinî Syin >ıAlcsama doğru âsiler safmda çar çaianlar yakalandı 'gün sabaha karşı. Valî Niyazij Antalya 31 (Telefonia) 26 gün önce, Side'deki «Eskt Eserler Mü Akı'nın ba.jkanlığındaki Jandarmaj zefinden» Avrupa'ya kaçmlmak Kumandan Muavini Kâzım Tuna; ureıe çalınan tarihi 5 heykel. hu Arkası Sa. 5, Sü. 4 te ( lstanbuî'a kaçmlmak istenen Zeüs heykelinden başka çalınan diğeı heykelleı de eie geçinldi Camide dövülen doktor Dayak yiyen doktor sahaha kadar karakolda ahkonulduğu halde, ne mütecavizler ne de vâiz karakoln celbedilmediler Türkiyede ayakkahılar neden çiiriik ve pahalı? Yılda 50 milyon çift ayakkabı istihlâk ediliyor. Deriler 1 sene yerine 1 ay havuzlanıyor, piyasada iistünde «bozuktur» damgası bıılunmıyan kösele yok. Keten yerine pamuk ipliği kullanılıyor Mutavassıtların kârlan yüksek. Fiyatlar eecen yıldan % 70 pahalı Antalya. 31 (Telefonla) Cuwhuriyet Gazetesinin Antalya muhabiri olan Avukat Kemal Seremet bu gece Şehir Kulübünde 22 15 te Antalya MiUetvekili tbrahim SuFazla sayıda milletvekilleri ve Bakanlar ile birbaşı tarafsndan partiye dair haberler veriyor ve gazetecilik yapıyor likte gidecek olan Menderes'in Kırşehircie İnönüİ bahanesıyle tecavüze uğramış, tekme ve tokatla dövülmüştür. ye ce ap ver'rr: sı bekleniyor Hâdise Adalete intikal ettirilmiş. aynca Cumhurbafkanına, B. M Ankara 31 (Cumhuriyet Teleks» Bakanlar ve fazla sayıda milletva j Meclisi Reisliğine ve Basbakanhga Başbakan Adnan Menderes, ya kili refakat edecektir. îktidar mu .telgrafla bildirilmiştir. Olay ıehrinn sabah saat 7 de otomobille Kır halefet münasebetlerinin hayli ger mizde çabucak yayılmiî ve üzüntü sehire gidecektir. Menderese bazı Arkası Ss. 5, Sü. 5 te ' ile karşılanmıştır. Basbahan bu s**bah Knrşehire gidiyor Bir milletvekiü Antalya'da bir gazeteciyi dövdii Evvelki gün Üsküdar Karada vutpaşa camiinde. dini siyasete karıstırır ve Kemalizmi kötıiîer şekilde bir konusma yapan vâiz Abdullah Vanh'yı protesto etriginaen dolayı bazı kimseler tarafından Istanbul piyasalarında saglam ve nizamnamesine uygun sckild* imal dövülen ve zorla karakola göıürüp kaliteli malzemeden yapılmıs ayak edilmis bir ayakkabı veya deri bud'jn sabaha kadar kaıakıı'da alıko kabı bulmak imkânsız hale gelmişnan doktor Hüsnü tçer, bugun sav tir. Ayakkabı fiatlarının gün gejlunmamaktadır. Ayakkabı ve ham rr.adıle fiatlan cılı^a müraraat ede. "C'im sny'.e tikçe pahalılaşması vatandaşları 1955 yılına nispetle V»200, 1958 yılımislır mütazarrır etmektedir. Türkiye piYirmiden fazla sakalıi sahıs ta yasalarında 1958 yılında Hükümet na nispetle "4100 ve bir yıl önceye rafı.'dan karakoia goı;ı^:ti' ıl ık tarafmdan neşredilen ve halen yü nispetle *'o7O artmıştır. Bu konuda Arkası Sa. 5, Sü. 4 te ^'^'.(ikte nlan n^rm ve rrMrakaHp ayakkabı sanayii ile ilgili çevreler Arkası Sa. * S5. 1 te Feriköyün bir idarecisi dün sahada hakemi dövdü > inavetin islendiji apartmanın önfinde tertibat alta pollslfr Lİ Dün gece Şîşİiâe bir adam kansını öldürdü sonra da intihar etti Agâh adında 29 yaşmdaki genç, 8 aydanbeti beraber yaşadığı 40 yaşmdaki Zehra ile 15 gün önce evlenmişti. Dün Taşlıtarlada da bir cinayet işlendi Dün Dolmabahçe stadmda oynanan millî lig maçırda Fenerbahçe, Feriköy'ü 32 mağlup etmiştir. SarıLâcivertliler ikinci gollerini hakemi n verdiği bir penaltıdan atmışlardır. Maç sonunda hakem sahadan soyunma odasına doğru >ürürken seyirciler önünde Feriköyün idarecilerinden (Apartman) lâkabı ile anılan Mustafa Pekgözlü'nün tecavüzüne uğramıştır. Hakem Mustafanın vurduğu iki yumruk darbesi ile yere yuvarlanmıştır. Hâdıseyi stadı dolduran halk üzülerek tAkip etmistir. Vaziyete polisler müdahale etmişlerdir. Beşiktas karakolunda hakem Baha Kırçıl dâvacı olmadığmı söylemiştir. Yukandaki resimde mütecavizi zaptetmeğe çahşan polisler ve oyuncular gözüküyor. (Tafsilâtı, diğer ha berleri SPOR sahifemizde bulacaksınız) o*>üzerinde (Bozuk mal) damgası bulunan bir deri Dün gece Şişlide bütün semti 352 sayıh Billur Palaı apartmanıheyecana veren bir cinayet işlen nın zemin katında cereyan etmismış ve 15 günlük evli bir erkek, t'r Vaka mahallinde yaptığımız kansını tabanca ve ustura ile öl Mhkikata göre aile faciasının cedürdükten sonra kendisi de aynı rryan tarzı şöyledir: tabanca ile intihar etnıiştir. Karı.«ınj jldüren şahıs. TarlabaHâdise eece .=aa* 19 sularında şındaki tBizimkiler. lokantas^nın Şışlıdekı Halâskargazi caddesinde A r k a s ı S s . 5, S ü . l d e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog