Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

ILKOKUL COÛRAFYA ATLASI Milü Eğitim Bakanlığına bağk özd bir komisyon tarafından honrlanan (İlkokuJ Coğrafya Atlası) çıkmıştır. Beş kıt'adan başka tafsilâtlı olarak yurdumuzu içine alan (îlkokul Coğrafya Atlası) 200 Krş. fiyatla bütün kitapçılarda satılmaktadır. umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ No ÖLUMDEN BETER Guy de Maupassant'ın romanları içinde en ünlüsü sayılan ve bir vakitler dilimize ©lürn kadar Metin adiyle çevTiimiş olan bu nefis aşk ve ıstırap rorr.anı Tahsin Yücel'in kalemiyle yenidfin çevrilerek Variık Yayınlan arasında 4 lira fiyatla yayınlandı Gençlik Teşekkiilleri Kurucu Mcclisle temsil edilmiyecek Anfcara, 8 (CumhuriyetTeleks) Milli Birlik Komitesi dün gece sabaha kadar devam eden çalış."nalarına bugün de devam etmiştir Görüşülen konu, evvelce de açıkladığımız üzere, Kurucu Meclisle alâkahdır. Ancak, öğrendiğımıze göre, Komiteye sunulan kanun tasarısı «Kurucu Meclisin anayasası» değildir. Gerek Prof. Turhan Feyzioğlunun başkanhğında toplanan heyet tarafından hazırlanan Kurucu Mec lis anayasasının, gerek Bakanlar Kurulu tarafından kaleme alınan anayasanın halen Komitenin müza kere ettiği mevzu ile şekil bakıoıın da n ilgisi yoktur. Büindiği gibi, Komite üyelerinden Osman Köksal, Sami Küçük, Sezai Okan, Kad ri Kaplan, Suphi Gürsoytrak, Meh met özgüneş ve Kâmil Karavelioğlunun teşkil ettiği bir komisyon, profesörler heyetinin ve Bakanlar Arkası Sa. 5, Sü. 8 de lelgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbuî Posta iiutusu: İstanbui . 2 46 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cuma 9 Aralık 1960 Kızıloğlu, Vali, Merkez Komutanı ve Emniyet Miidürü ile toplantı yaptı Üç saat devam eden toplantıya bir ara Içişleri Bakanı Tümg. Muharrem thsaa Kızıloğlu, dün sabah saat 9.30 da Vilâyete gelmiş ve Vali, Emniyet Müdürii ve Merkez Komutanı ile 3 saat devam eden bir görüşme yapmıştır. Saat 11.30 da İstanbui Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar da g^lerek toplantıya katılmıştır. Rektör, toplantı için gelmediğini, esaseı Vali ile önceden alınmış bir randevusu bulunduğunu, bu zivareti sırysında ögrencilerin yurt meseleleri hakkında görüşmeler yaptığını bildirmiştir. Kızıloğlu Vilayetten çıkarken aftan istifade ederek cezaevind»n çıkmış olan ünlü dolandırıcı Sülün Osman, Baka.iın yanına yaklaşarak kendisine bir dilekçe uzatmıştır. Bu dilekçede Sülün, ıslâhı nefs ettiğini, huna rağmen iş bulamadığını belirtmekte ve icabmda Emniyet teskilâtınm kendisinden faydalanabileceğini ileri sürerv?k iş istemekteydi. Bakaı, bu dilekçeyi Valiye vermiştir. tçişleri Bakanı, toplantıyı terkettifti sırada kendisiyle görüşen gazetecilerin sordukları sorulan, •.Brüksel'den dönüşte orada görduklerimden konuşuruz» diyerek, e?vaplandırmamıştır. Kızıloğlu'nnn çazetecilerle hasbıhâli Topkapı olayları dolayısiyle Yas sıada'ya gelmiş bulunan îçişleri Bakanı Muharrem Ihsan Kızıloğlu Fenerbahçe vapuru ile Dolmabahçeye dönerken gazetecilerle bir hasbihalde bulunmuştur. Brük Arkası Sa. S, Sü. 3 te CHP ile CKMP ne ayrılan kontenjanlarda değişiklik yapıldı, Vilâyete gelen Rektör Onar da katıldı bunların miktarı ile ilgili bir açıklamada bulunulmadı Gttrsel'in hastalığı geçti Ankara, 8 (Cumhuriyet.Teleks) Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in bugün yapılan konsültasyonunda, kendisinin gayet iyi olduğu ve hastahğın artık tamamen geçtiği anlaşılmıştır. Başkan Gürsel, mutadı veçhiyle bu sabah yine erken uyanmış, fakat doktorların tav siyesine uyarak yatağında bir müddet istirahat etmiştir. Günlük konsültasyonlar sa Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Yedek Polis iftevzuuıtda incelenteler yapılıyor İstanbui Emniyet Miidürü yedek polislik yapacak lise mezunlanna 300400 lira arasında maaş verileceğini söyledi îstanbul Emniyet Müdürü Nevzat Emrealp, dün basın mensupları ile yaptığı sohbet sırasında, çeşitli sebeplerden bu yıl askere alınamıyan 810 bin lise mezunundan, «yedek polis» olarak istifade edilmesi konusu üzerinde incelemeler yapıldığım açıklamıştır. Hazırlanan proje tahakkuk ettiği takdirde, askere alınamıyan ve müktesep haklan bulunan bu lise mezunlan 6 ay kadar staj gördükten sonra yurdun muhtelif yerlerinde polis olarak görevlendirileceklerdir. Bu gençlere, 300 • 400 lira arasında bir ücret ve. Arkası Sa. 5, Sü. l d e Rektör Onar dün Vilayetten çıkarken Ankara Notları Ecv«t Güresin yazıyor Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) Kurucu Meclisin teşkiline ait tasan veya tasarılar bu gece yahut yarın konuşulacak. Bu bakı.Tidan belki önümüzdeki haftadan iti baren aralık ayı hayli hareketli geçecektir. M. B. K. nin tefrik ettiğini duyduyduğumuz Kurucu Meclis anayasaeı fte TemsHciler Meclisi seçfcnteme ait hükümlerin ilk taslafa göre ne derece değişikliğe uğ radığını kat'î olarak bilmiyonız. Fakat öyle zannediyoruz ki, siyasî parti temsilcilerinin ve bazı meslek mensuplannın fikirlerini atmıs olan yedi kişilik komisyon, partileri ve zümreleri tatmin ede Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Içişleri Bakanı Kızıloflu Topkopı hodiseleıi dâvosındo Içişleri Bakanı dinlenildi Kızıloğlu ve o günlerde Topkapı'da vazifeli bulunan subaylar hâdîselerin tertip eseri olduğunu ifade ettiler ııııııııııııııııııınaııııııııııııııııııııj (solda ve emekli Binbaşı Bayrak tar (safda) tanık mevklinde ifade verirlerken Senatolar "147'ler,, i görüşemedi yaıısı S iaci sahifedc Yassıada intıbalan: İthâl rejimi ile ilgili toplantılar devam ediyor Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) Iki gündenberi Ticaret Bakanhğmda 1961 yıh ithalât rejimi hakkında yapılan toplantıya bugün de devam edilmiştir. Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un başkanhğında yapılan toplantıya çeşitli Ba kanlıklar teonsilcileri ile ticaret ve sanayi odaları birliği temsilcilerj kahlmaktadır. Dün yapılan toplantıda ithalât ıejimi ve talimatnamesi ile genişletilecek olan liberasyon listesi tesbit edilmiştir. Diğer taraftan toplantıda sanayici ve ithalâtçı ko Arkası Sa. 5, Sfi. 8 de 0 San zarf nerede? Yazan: YAŞAR KEMAL Bu Örtülü ödenek işi bttip tükenmiyor. Ahmet Salih Korurun zimmetine ikiyüz oniki bin lira geçnıiş. On yılda da 24 milyon lira gümiş. K.rur diyor ki, «hepsini hatırlamjyorum.» Bu Mahkemenin adı, bir gün, tarihe belki de «Hatırlamıyorum Mahkemesi» olarak geçecek. Gene Korur bugünkü «Hatırlamıyorum Mahkemesi»nde 50 bin lira Emin Kalafata. 50 bin lira Partiye, şuraya, buraya Arkası Sa. 5. Sü 4 te IIMIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIM Topkapı hâdiseleri ile ilgili duruşmaya saat 14^5 de devam edildi. önce Topkapıda Inönünün binmiş olduğu 34801 plâkalı otomobilin gördüğü hasara ait tutulan zabıt okundu. Bu arada söz alan Başsavcı Egesel sanık Menderes'le Kemal Aygün ve Bayann vermiş olduklan ifadelerin birbirini tut Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Öztep, Bilgi yazıyorlar M. B. K. üyesi Kâmil Karavelioğlu dünkü basın toplaatMi sırasında Şeyhler ve ağalar iskâna tabi olduklan yerde Seneleıce devam edecek bu yük, veıgi ıslahahndan yargılanacaklar DP. nin enf lâsyonist politikası bütçeye her yıl 350 milyon ktilfct yüklüyor beklenen geliı aıtışmı tamamen götüıüyor BAŞOL A KENDt KESMİ HEDtTE EDİLDİ lliçin Çetiner isimli bir öğrer.ci dün Yassıada'da Yüksek Adalet Divanı Başkanı Salim Başolu ziyaret ederek kendi eliyle yaptığı resmi hediye etmiştir. Resimde ressam genç ilı» Başol ve resim görülmektedir. Çileli mahluk Haydarpaşa Lisesinde bir zehirlcnme vakası olmnş. Olayı tetkike giden gazetecüeri nöbetçi muavin polis marifetiyle mektepten dışan attınnak istemiş. Bm sırada gelen müdflr de zehirlenmeyi tamamen rnkâr ederek sehirdeki jrip salçınından bafcsetmiş. Vafca doğradur veya yanlıştır, mesele orada degil de şu hakikati araştıran gazetecinin mamz kaldığı muamelede... Demokrasinin bir murakabe rejimi oldafnnu ve vatandaşın işlerin nasıl gittifini okndngu gazeteden öfrenmek istemesinin en tabiî hakkı telâkki edilmesi lâzım geldigini kafalara nasıl sokacağız? İdarecilerden snçln olan soçnnu örtbas etmek için, olmıyan, başıma iş açılmasın, söz gelmesin diye, hattâ düpedüz bnnda şahsî bir fayda görmediğinden gazeteci ile konuşmak istemez. Senra da gazeteci dnyduklanm tahklk etmeden yazdı mı kıyamet kopar. Evvelâ biz gazeteci ile mutlaka konnşmakta ve ona doğruyn söylemekte mntabık kalalım, bundan sonra yazılannı tahkik etmeden yazdı mı kendisini kabahatli bnlalım. Gazeteciden ancak diktatörlnklerde hoşl'anılmaz. Çünkü oralarda hakikatten korknlar. Ba korknyn içimizde hâlâ mı yaşatacafiz?. Savcı Menderese küfürden başka şey bilmiyen utanmaz adam dedi Radyo dâvasında iddianamesini okuyan Başsavcı Altemur Kılıç'm beraeiini talep etli Saat 11.23 de verilen on dakikalık bir fasıladan sonra «Radyo dâvası» nin duruşmasına devam edildi. Menderes bir evvelki dâvada bulunduğu için dışarıya çıkarılmamıştı. Bu dâvada sanık b<ulunan Zorlu, Sarol, Kalafat, Yardımcı, Yırcah, Aker, Şaman ve Altemur Kılıç bilâhare salona ahndılar. Yüksek Adalet Divanına gönderilen iki mektup okundu. Avukat Kemal Yılmaz tarafından radyonun partizanca neşriyatı ile ilgili olarak gön derilen birinci mektupta, sadece iki radyo bülteninde muhaliflere 31 de fa küfredildiği, küfür nevileri sayılarak bildirilmekte idi. tstanbuî Barosu avukatlarından Selâhaddin Hakkı Esatoğlu tarafından gönderi Arkası Sa. 5, Sü. 1 de )POLİTİKH) )PİN 3İL6İİ:) > PİN BİLdİi'l) Ankara, 8 (Cumhuriyet Teleks) Milli Birlik Komitesi üyelerinden Kurmay Yüzbaşı Kâmil Karavelioğlu bugün saat 11 de tertiplenen bir basın toplantısında, yeni Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Ankara 8 (OumhuriyetTeleks) îskâna tâbi tutulan 55 Şeyh ve Ağanın muhakemelerine yerleştirildikleri Vilâyetlerde başlanacak tır. Arkası Sa. 5, Sü. 2 Ae Bir harb tehlikesi halinde Türkiye derhal nfikleer silâhlarla teçhiz edilecek Birleşik Amerika Atom Enerjisi Komisyonu sözcüsünün başkankğındaki heyet şehrimize geldi Tazuı 6 inci aahifede İKTifAT ) ) Sanayicilere 100 milyon liralık kredi acılacak Kredi İşçi Sigortalarından sağlanacak Te bankalar tarafından ipotek karşılığı verilecek Izmir, 8 (Telefonla) Şehrimiz de alâkahlara akseden haberlere göre, sanayiciler için 100 milyon liralık yeni bir kredi açıl.ııası kararlaşmıştır. Çalışma Bakanlığı ta(Desen: Al Ulvi) rafından hazırlanarak Millî Birlik Konakçı şahitlik ederken». Koraitesine tevdi edile n tasarıya göre. 100 milyon lira İşçi Sigortalarından sağlancak ve bankalar ta rafmdan ipotek karşılığı verilecek tir. Kısa zamanda kanunlaşması beklenen tasan bütün sanayicilerin bu krediden faydalanmalan imkânına göre hazırlanmıştır. UM ••• Tzb. "Ağır, ağır çıkacaksın Itu merdivenlerden...» KONGREMİZ Gazeteciler Cemiyetinin yıllık kongresı dün yapılmış ve neticede idare heyetiie Burhan Fel»?k, Ercüment Karacan. Mustafa Yücel, îhsan Göğüş, Kadri Kayabal, Recep Bilginer, Nuyan Yiğit, Balotaj heyetine Vedat Etensel, Münif Fehim, M. Süleyman Çapanoğlu, Alâettin ören, Rahmi Karaca, Şahap Balcıoğlu, Vahit Orgun, Hilmi Şahenk. Ferdi Öner, murakıphklara da Ali Ersan, Kemal Aydar ve Orhan Ör.kırım seçilmişlerdir. Resim, Cemiyet Başkanı Burhan Fe!»k : i kongrede konuşurkei göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog