Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ALTf CUMHURİTET 8A*eIıkl960 Tunus spor festivaline Genç takımımız katılacak Türk futbolunun kalkınması için Futbol Federasyonu, büyük bir anket açtı. Ayrıca, spor otoritelerinin de fikri ahnıyor G. SARAYLI BASKETBÖUJlîLA R DÜN KULÜP REİSİ KEFİK SELİMÖGLU İLK VEDALAŞTILAR (İbıaium KÖZ) Fmtâmliya maçını bir Tirk lıakemi Mhrt odeeekı >••>•••••»•»•••••• I Toto'da 13 G.Saray dün gidemedi bugün hareket ediyor Sarı lurmızılı basketbolcular Pire'deki maçtan sonra Avrupa turnesine cıkacaklar, Holanda. Almanya ve Belçika'da müsabakalar yapacaklar kafıle 30 »ralıkta dönecek Gaiatasaray basketbol takımı. turnuvada oynıyacaktır. Hamburg Şampiyon Kulüpler Avrupa Bas ta 21 aralıkta şimali Almanya ketbol Şampiyonasının ikinci oıa uıuhtelıti ile karşılaştıktan sonra çını Olımpiyakos'la yapmak üze Belçikaya geçecek ve Belçika biı« bu sabah Pire'ye gıdecektir. rıncısı Royal Racing takımı ve iGr. Saray, nouameleler tamamlan kincisi Çek Slovan Orbrs, Brezümadığı için dün gidememiştir. Sa ya San Paulo, tspanya şampiyonu nkırmızılılar bu maçlarını 11 araarasındaki turnuvaya i?tirak edelıkts. Pire'de oynadıktan sonra Al cektir. 27 »ralıkta turnuirsmn final manya, Belçika ve Holândaya gi leri yapılacaktır. G. Saray 30 adecektir. ralıkta dönecektir. Kuliip Reiıinin ziyareti Ddn Kulup Reısi Refık Selimoğlu ve bazı idarecüer Yunan Kooaoloiunu ziyaret »t.nişlerdir. Maçın hakeaaleri OUmpiyakos maçını Bulgar ve Rnmen hakemleri ıdare edecekler dır. Ne diyorlar? 9«la*asarayh basketbolcular bu maytan çok ümitli olup rakipieıinio kuvvetsiz olduklaım1. onları yen«««klerini söylemışlerdır. Avrnpa tnrnesi (3. Saray 16, 17 ve 18 aralıkta Amsterdam'da Mavi Yıldızlar ve 2 vabaneı takımm katıldığı bir Ankara, 7 {CumhurıyetTeleks ) Futbol Federasyonu, futbolumu zu bir sisteme bağlamak gayesiy!e spor otoritelerinin fikirlerine müracaat etmiftir. Federasyonca bu mektupta: Türk futbolunun fizik, moral, fikri kabiliyet ve özel karakterine uygun futbo! sisteminin hangisi olduğu sorulmakta ve tercih edilen siîtemin fayda ve • Kıc v« erkek okulları kros müsabakası Kiü ve erkek okulları kros nıusabakaıı. 11 aralık pazar gurıu yapılacaktır. Erkek okuiiarı müsabakaları saat 10 d« J*aydar.pa*a, kız okullarınınkı tse saat 14 te Kadıkoy Yo jurt'.u parkurunda olacaktır. SPARTAK • PANATHİYAKOS "lıp raaçlar yapmış olan Çekoslo *ıiı Atınaya gelmiş ve .)ün de kaiiilaşmada 00 berabere kalmışt takırr.ı, Atina hava alajunda gorü Diğer yandan FlFA'dan alınao Okul Spor Yurtları nıusabakala Kız Lisesini 2ü. Çamlıca Kız Li Ne kadar iyi çimentodan yapılırbir yazıya göre, Jules Kimet kupası maçİBrından olup Sofyada ya rına dün m>jhtehf saha ve salon sesi Kadıköy Kız Enstitüsünü 20 sa yapılsın: ne kadar şık olursa pılacak olan Bulgaristan Finlan da devam edilmiş ve şu neticeler ve K. Atatürk Orta da Haydarpa olsun damsız bina olmaz. Veya üç Ankara. 7 (CumhuriyetTeleks) ve lisans işleri, profesyonelhk ta diya maçını Federasyonumuzca tes alınmıştır. şa Orta okulunu 20 yenmişlerdir. duvarı sahane. dördüncü duvarı ya Beden Terbiyesi Umum Müdü limatnamesinin 37. maddesinın tâ bit edilecek bir Türk orta hakemi rım bina bir şeye yaramaz. Bu ben Spor Sarayında: Erninönü Salonunda: rü Bekir Silâhçılar bugün bir ba clili ve yeni federasyonlann kurul idare edecektir. Darüşşafaka Orta Karagümrük zetış. Bi^deki spor anlayışıyla ilŞehremini Orta Sultan Selim sın topiantısı yapmış ve çeşitli ması konuşulacaktır. Yeni kurula gelmistır. gilidır. Bugüne kadar hiçbir Spor Futbol Federasyonu ayrıca Türk Kız Enstitüsünü 20, Istanbul Kız Orta'ya hükmen galıp sualleri cevaplandırmıştır. cak olan federasyonlar arasında futbolunun kalkınması ve istikraLisesi Kandilli Kız Lisesini 20 ve Sultanahmet Ticaret Lisesi, Hay müessesesinı dört başı mamur haUmum Müdürün ifadesine göre, Masa Tenisi ve Satranç Federas ra kavuşması iyin spor otoriteleri Alman Kız Lisesi Eseyan Kız Lı.se darpaşa Sanat Enstitüsünü voley le sokamamışızdır. Ya sahası. ya Merkez Istişare Heyeti 9 aralıkta yonları bulunmaktadır. bolda 21. basketbolda ıse 4031 oyuncusu. ya antrencirü eksik olur. ne birer mektup göndererek fikir sini 20 mağlup etmişlerdir. toplanacaktır. Bu toplantıda sicil Bu yazının gayesi spor sahasındamağlüp etmiştir. Dığer taraftan. profesyonel fut lerini sormustur. Futbol Feders Kadıköy Salonunda: ki büyük bir eksikliğin giderilmeHaydarpaşa Salonunda : bolcıılarda niukavele imzalama i yonu, göndermiş olduğu bu mek Kadıkov Kız Lisesi Üsküdar çin yaş haddinin 19 dan 16 ya in tuplarda şu sualleri sormaktadır S. Joseph Orta Kadıköy Orta'va sidir: Spor doktoru. Daha doğrusu dirilmesi ıstenmektedir. Bu husııs20, Galatasaray Orta Fîiıdıklı Or Spor Tabibi. 1 Turk futbolcubunun fi/ik ta ayrıca karar verilecektir. ta'ya 20 ve Kuleli Lisesi de Motor Bugün yurdumuzda çeşitli salıamoral, fikri kabiliyet ve ozel ka Sanata hukmen galip elmişlerdir. da ihtisas yapmış tıp adajnlarımız ıakterine uygun hanşi futbol sısBasketbol maçında da Kuleli Li mevcuttur. Fakat kendi gayreti ve ten ini tercih edersiniz? 2 Tercih ettığinız sistemiD bı, sesi Motor Sanat'a hukmen gallip tesi?)eriyle çalışan bir . iki doktor harıç, ne Umum Müdürlük emrin\ i rincı Lnaddedeki faktorlere gore i gelmıştir. de. ne Futbol Federasyonunun. ne favdaları ve mahzurları nedir? : Vefa Salonunda: de diğer federasyonlann teşkilâtın3 Bu mevzu ile ilgili baska ' Bakırkov Orta. l>tanbul Fık.k da spor tabıbı yoktur. rr.ütalâalarınız nelerdir" Bonn 7 (Turktel) BuıaOrta'ya hukmen. (!elenbe\i Orta (Spor sakatlıkları, Spor hastaiıkYeşilköy Orîa'ya ve Beyoğlu Or ları, Spordan doğan zararlar veya dan verilen mâlumattan anlata Terzilik Orta'ya 2 0 galip gel bir sporcunun yaşama ve çalı.şma >ıldığına gore. bir otomobil mişierdir kazasında dizinden yaralanşartları ) ile tam salâhiyetle ilgimış bulunan dünyanın en sürFITBOL MAÇLARI lenecek kimsmiz yok henüz. atlı adamı A. Harry doktorlar Yoksa : Böbrek mütehassısına aHaydarpaşa .tadında Atatürk taıanndan yapılan bir muayeVoieybul lıgınin ikinci devresi Lisesi Bakırköy Lisesini 41 yenyağı burkutan bir sporcuyu tedavi ne=.i sııasında artık koşamıyabu hafta pazar günü saat 16.45 de ettiren zihniyet artık Kongo'da biıniştır. ca.iını anlamıştır. başlıyacaktır. Iddiası kaybolan ve Yeia stadında yapılan diğer bir le yok. Bir an evvel Tıp Fakültevoleybol severler tarafından pek Basın mensupları tarafından maçta ise Galatasaray Lisesi St. sinde burs vererek icntihan açarak mühim sayılmıyan karşılaşma Gayapılan soruşturms neticesinBeniut Lı>esmı 21 ma'ilüp etmiş yetişen gençlerden birkaçmı kulüp latasaray ile Darüşşafaka arasındp A. Harry yürürken aksayalerimiz. Spor teşkilâtımız, Avrupa tir. da oynanacaktır. Darüşşafakalı En caktır. Şayet lıastahaneden 0 Bir muddet evvel ? ebrimi/e A. Samı Yen siadında Haydarpa ya gönderip (Spor Tıbbı) sahasınder Harb Okuluna girmiş ve Naçıktıktan sonra yürürken akvaJtyanın Spartak takımı, cvvelki şa Lisesi îstanbul Lisesini 62 ve da tahsil ettirmeli, ihtisas yaptırsuhi de sakat olduğundan Darüşsamıyorsa koşabileceği anlaşıl Panathiyakos ile yapmış olduğu Seref stadında yapılan karşılaşma malı ve bu büyük eksikliği giderşafaka bir hayli zayıfla.nış durum miftıı. w. Yukandak» resimde, Spartak OKIL MAÇLAKJNDAN da da Avusturya Lisesi D/nız Li melidir. dadır. lmektedir. BÎR GÖRC.NÜS sesini 20 yenmişlerdır. Erdofan ARIPINAR Merkez Istişare Heyetı 9 aralıkta toplanıyor .nahzurları ve bu mevzu iie ilgili mütalâamn »çıklanm»» istenilmek tedir. Federasyon. arahk ayınin mutat toplantısını 12.12.1960 tarihinde yapacak olup gündeminde şu mevzuiar bulunmaktadır: A) Millî maçların kat'i tarihleri, Bı İkinci devre millî lig fıkstürü. C) Millî lige terfı tenzil statüsü, U) Ve diğer ihtilâfh mevzular. A Harici temaslar meyanmda Tu nus Federasyonunca haziran 1961 de Tunusta yapılack spor festivaline millî takımı.nız davet edilmışse de Federasyonca 23 yaşından genç elemaniardan müteşekkil tak viyeli genç milli lakiRiımızın gön derilebileceği bildirilmiştir. Sporda Okuüararasî maclara eksiğîmiz: dün de devam edildi Doktor Ankara. 7 (CumhuriyetTeleks) 14 üncü SporToto biletlerinin değerlendirilmesi neticelendirilmiş v e 13 tutturan bir kişi çıktığından > şlmdiye kadar Totodan en fazla ikramiye kazanılmıştır. 13 tutturan 1 kişı 170.330.46 lira, 12 tutturan 42 kişi 4.055.40 ar lira, 11 tutturan 340 kişi 500 er lira, (Tolan ARLIHAN) 10 tutturan 2456 kişi 69.30 ar liGALATASARAY ÇALIŞTI Bu hafta tzmir'de Göztepe ile ra alacaklardır. kar^ıiaşacak olan Galatasaray fut bol takımı dun Ali Sami Yen stadında son antrenmanını yapmıştır. Yukarıdaki resim, Sarı Kırmızıhları bu antrenmanda gösterrr.ektedır. Galatasaraylılar yarın tzmir'e hareket edeceklerdir. j macı bilen i 170 bin lira \ alacak \ ARMIN HARRY koşamıyacak mı? Voleybol liginde heyecan kalmadı ıııııtı ıı ıııııımııııııııııımıııııııım ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııı Çamaşır Makinesi arıyorsanız ARCI .•::; • . • , . , ! ! Gertel Sattcılart: m Ç2 tipi ARÇELİK Çamaşır Makinesi 4 kilo kuru çamaşır alır. En büyflk ç a r ş a f l a r ı bile koiayca yıkar ve sıkar. 3 kanallı bu fearıştırıcı, çamaşırı yıpratmaz... sökmedeıı, d Q g ın e k oparmadan ve Y1PRATMADAN tertemiz yıkar.. 1.1• ! ARÇELİK ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN BAŞLICA UZ.ELLİKLERİ BURLA BİRADERLER ve Şsı. Hezaren Cad., No. 61 6 3 Galata, İstanbul I :: : • ARÇELİK Çamaşır Makinesinin stı ile tetnas eden bütün demir ve çelik par«;aları kadmiyumlanmış olduğundan paslanma ihtimali yokedilmiştir. • • Di^li kııtusuntın konstrüksiyonundaki özellikler, makinenin yumuşak ve gürültüsüz çalı^masını sağlar. ARÇELlK Çamaşır Makinesinin sıkıcısı ^ok kolay ve rahat çevrilebilnıektedir Telefon: 44 47 20 BEKO TİCARET A. Ş. İstiklâl Cad., No. 3 4 9 Beyoğlu, İstanbul Telefon: 4 9 3 5 OO ARÇELİK, yurduffluzun en modern v« an büyük çelik eşya fabrikasıdır »SîllKEI ARÇELİK Fabrikasında bulunan bu dev pres ARÇELİK Çamaşır Makinesi kazanımn ekgiz (yekpare) olarak yapımuu sağlar. ARÇELİK Çamaşır Makinesinin yekpare kazanı, alkaliye dayamklı özel FRİT ile emaylanmıştır. • ••••I •H«U •••••I •••••I •«•••• •••••• •IBIII ••••II ••••BI •••••a •••••a • • • •••••I ••• aıını • ••••I •••••I IBÜIBI •••••• •••••I •••••I ••••II •••••I •»•••I •«•••I •••••• •••••I Sıvas Numune Hastanesi BaştabİDİiğinden: GÜZELUĞIN ESAS KAIDESI Cildiıı genç ve taze kalmusı için ihtimaındır! Distribütor Aranıyor Kimyevi madde imalât ve ticareti ile iştjgal eden büyük bir şirketin muayyen ev ihtiyaçlarında kullanılan çeşitU ilâç, vs. müstahzsnnın bakkal, eczane, aktar. tütüncü ve zirai müslanzarlar satan dükkânlara tevzüni deruhte edecek ve bu i^e elvenşü teşkilâtı olan nrma veya şahıslar aranmaktadırİlgililerm P.K 281 Beyoğluna mektupla müracaat ederek. mevcut icvzi teşküâtlarına, tevzi edobüecekleri sahalara, dağıtma usullerine ve kontrolleri altmdaki satış yerlerine dair malumat verrneleri rica olunur. y£7V7 IMALATIMIZ TENZİLATLI FİATLERL.E Westinghouse Elektrik Aşağıda yazılı âlet ve cihazların mübayaalaxı cüıetine gidilmek üzere, bu cihazlardan mevcudu bulunan firma ve müesseselerin azamî tenzilâth fiyatları gösterir proforma fatııraları ile birlikte, varsa kataloğlarının da posta ile Baştabibliğimize yollanması ilân olunur. 1 Elektro ainrant + Comberg kontakt camı 2 Sunborn metabolizma bazal cihazı 3 Avrupa veya Amerikan mah blok sttriLzatör fkomple) 4 Radyo şirurjikal masa 5 Ameliyathane içitt siyalitik lâmba (.son model) 6 Vakez tansiyon âleti 7 Oksijen çadın 8 Foto elektrik kolorimetre 9 Komple sistoskop ııreter kateteri 10 Protoksit d'azot Oksijen eter üe anestezi cıhazları (son model) H Odiometre (komple) 12 Bronkoskop, Bronş Biopsi ve yabancı cisim pensleri. (58581) Eflerinizi yıkadıkfan sonra muntazaman KREM NIVEA sürmeği îhmâl ermeyınız. Munfazaman NIVEA ile beslenmış bir cıld daima genç ve (aze kalır. (Erkekler guzel kadın ellerınden çok hoşlomılar! SÜPÜRGELERİ Kaydolanlavm gelmiştir. müracaatleri rica oJunur. E L T1B Adi Kom. Şti. Galata Banl.alar caddesi No: 124 TİCARET BAKANLlĞI Cıldın yakm u«tiu/la^ınctan olan Evc«f,ı yalınız KREM NiVfcA'do vordır Euc^nr cıldın dennlilclenne qır«r ve «çerden resır ederek T O N KONSERV ELER piyasaya arzedilmiştir. . Adre»: lslanbul Topkapı Tel ; 21 28 93 i\ 31 9 8 . VATAN İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: NIVEACRENE Sıgoıta Şirketlerinin murakabesine dair 7397 sayılı Kanurı hükümleri gereğince Türkiye dahilinde Sigortacılık yapmak üzere ruhsatname almış olan İstanbul Galata Şark handa mukim Italyan tâbiiyetınde Riuio ne Adriatika di Sigurta» şirke • ti bu kere müracaatle çalışmakta olduğu Hayat branşı muamelâtını tasfiye edeceğini bUdirmiştır. Keyfiyet 7397 sayılı kanun hükümleıi gereğince ilân olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog