Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

S Arahk BEÇ Bastarafı 1 İnei sahifede \ Gürsel bu gün de labah ve i Bastarafı 1 inci sahifede '1 öğleden sonra olmak üzere A Bastarafı 1 Inci Mhifede çilmiyeceği hasusunda söylentile Bastarafı 1 inet sahifede nece tahvil verilmek suretiyle 100 Baştarafı 1 inci Mhifede ı seyahatte Menderes'in gösterdiği l muayeneye tâbi tutulmuş ve çıkmışsa da burada partili vey petle 1 milyar 409 milyon 682 bin mak ve böylece bir malî operas yılda 6 şar aylık taksitlerle ödeneAnkara, 7 (Cu.nhuriyetTeleks) başarı rçin. kendisine Kayseri mil ( Ba'yı suçlu olarak için* alan dâvayapılmıyacağ: 96 lira fazlasiyle yapılan tahsilât yonu en uygun şekilde Milli Birlik Komitesi Genel partisiz tefrikinin yapmak cektir. Bu tahviller için Hükümet minnet duyduklarını (ı günlük konsültasyon yapılmış da, bütün sanıklar için, «Hürriyeti letvekiüeri miktarı 5 milyar 739 milyon 544 azami faiz haddini yüzde 1 olarak Kurulu, Temsilciler Meclisi kanun anlaşılmaktadır. Her vilayette ku(l tır. Bu arada Başkandan alıtahdit suçu» ndan, yukarı hududu ifade etmışlerdir. bin 693 lirayı bulmuştur. Bana ha maksadiyle Hükümetçe hazırlan tesbit etmiştir. beş yıla kadar hapis ve bes yıl Yassıada'da, bu hâdısenın yapıla , ı nan kan, Hayati Kimya Labo f tasansı ile mer'i anayasanın bazı rulacak olan «Temsilcileri Seçm zineye intikal etmiyen kurumlar, mış mühim bir tasarının Milli ratuarında tahlilden geçiril maddelerinin tâdili hakkmdaki ka Kurulları», seçeceği şahsın partil Gümrük, Gider ve Istihlk vergile Birlik Komitesinde görüşülmesine Yine İktisadi Devlet Teşekkülleemniyeti umumiye nezaretı cezabi cak duruşmasında. halen Rektör omiştir. rinin Amortisman ve Kredi Sandınun tasansı üzerindeki çalışmala olup olmadığını kontrol edemiye ri ile Tekel sâfi hâsılatmdan elde başlanmıştır. lan Turhan Feyzioğlu, Turgut Göistenmiştir cektir. Bugün öğleye doğru doktor < ra hız vermiştir. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve ğına olan 1 milyar 546 milyon liraYüksek Soruşturma Kurulunur. le. Danış Yurdakul da dinlenecekolunan 699 milyon 742 bin 276 lira lar heyeti tarafından ilk kon * Öte yandan illerden gelen temsi benzeri müesseselerin malt bünye lık borcun 748 milyon 113 bin liraSızan haberlere gore, •Temsilmütalâasında, 1957 seçimlerini mu lerdir. dahil değildir. sültasyonu müteakıp hazırlalerinin düzenlenmesi ve bu mües sı 25 yıl vâdeli yüzde 6 faizli tahBu hâdisede haklannda menı mu taakıp Kayseri'nin 7 bin nufuslu ciler Meclisi kanunu» teklifini, i cilerin seçilişinde köylerin dahi oy Bültende irat ve servet vergıle seselerine olan borçlannın tahkim. vil verilmek suretiyle 6 şar aylık nan birinci rapor Sağlık BaYeşilhisar ilcesinde vukua gelen hakeme kararı verilenler sunlarlim ko.nisyonunun hazırladığı pro larının kıymetlenmesi imkân dahi' rinde de bu yıl bir fazlalık olduğu tasfiye veya teciline ait olan bu müsavi taksitlerle ödenecektir. hâdiseler kaydediJmektedir. Bu ıJdır : kanlığına verilmiş ve bunun je ve çeşitli zümrelerle yapılan is line sokulmuştur. cenin 8 mahallesinden altısı Halk Etem Menderes. Cemal Goktan. bir sureti de derhal AmerikaMer'i Anayasada yapılacak deği bildirilmekte ve 1959 yılında 1 mil tasanda ele alman borç miktar tişarelerin ışığı altında yeniden Muhtelif resmî bankalara tevdiat Partili, ikisi D.P. lidir. Iddiaya gj Ru.ştü Erdelhun. Hımmet Ölçmen, daKi Prof. Adams'a gönderilkaleme alan Komite üyLİeri Sa şikliğe gelince, bu konuda bir Ku. yon 850 bin 900 lira tahsilât yapıl 7 milyar 264.4 milyon liradır. veren Emekli Sandığınm sadece 6 re, iktidarcılar, ilcede bir muva^e Nusret Ulusoy, Kemal Özer, Maz. miştir. Prof. Adams, bugün mi Küçuk, Sezai Okan, Osman rucu Meclis Anayasaya dahil edil dığı açıklanmaktadır Gümruk. îs Sermaye kifayetsizliğine rağmen bankadan alacağı 579 milyon 44 bin ne tesis için, buraya tâyin ettikle. lum Kayalar. Vergilerinden bazı teşekküllerin büyük yatırım. lira, Isçi Sigortalan Kurumunun gönderdiği bir mesajda Türk Köksal. Kadn Kaplan, Suphi Gür mektedir. Ayrıca Yüksek Soruştur tihsal ve îstihlâk rı memurlann D.P. sempatizanlaBundan başka Çanakkale'de Gedoktorlariyle mutabık kalındısoytrak, Mehmet Özgüneş ve Kâ ma Kurula ve Yüksek Adalet Di ise 1959 yılı içinde 3 milyon 520 bin Iara girmemeleri, ve yine bu mü ise 210 milyon 472 bin liradır. rından olmasına itira göstermiş yikli hâdisesi adı ile anılan ve ğı şekilde tedaviye devam edil mı! Karavelioğlundan muteşekkil vanı ile ilgili maddelerde de degi 200 lira elde edilmiştir. Bunlardan esseselerin ucuz yatırım kaynakl» Bu alacaklar da 6 şar aylık takler, fakat bu yuzden ilcede huzur C. Halk Partıiı milletvekillerınin mesi tavsiyesinde bulunmuşheyet, genel olarak ilk yayınladı şiklik yapılmaktadır. Bu değisiklik başka çeşitli resim ve harçlardan rı yerine kısa ve orta vâdeli kre sitlerle 25 yılda ödenecektir ve kalmamıştır. Inkılâba kadar mahi Geyikli'ye girmesine mânı olan hâtar. Prof. Adams, Başkanın ğımız Kurucu Meclis anayasası Kurulun vazifeleri ile ilgilidir. Sı 1959 yılında 695 milyon 100 bin lira dilere müracaat etmeleri, aynca karsılığında yuzde 6 faizli tahvil veti daima siyasi olan çeşitli suç diselerle ilgili mütalâa da Yüksek bütçe açıklannın Merkez Bankası verilecektir. birkaç hafta istirahat etmesini zan haberlere göre milletvekilleri tahsil olunmuştur. projesini değiştirmiştir. lardan tevkif edilenler, hep C.H.P. Adalet Divamr.a sevk edilmiştir. kaynaklarına müracaatla kapatıl uygun bulduğunu da mesajına nın şahsi suçları umumi hükümleBorçlu müesseselerden sadece İl. Ancak kontenjanlar bahsinde lilere teîadüf etmiş, dört yıldır bu Bu hâdısenin sanıkiarı olan Admasından meydana gelen bu borçbir tecil kesin rakamlar tesbit ediKniştir. re bağlanacak, Yüksek Adalet Diilcede hiçbir D.P. 1i tevkif olunma nan Menderes, Nuri Togay, Servet A eklemiştir. Menderes'i karşılamak ların tahkim ve tasfiyesinden son ler Bankası için 25 yıllık bu müdkabul edilmistir. Ancak mıştır. Beledi cezalar C.H P. lılce Sezgın ve Hamdı Sezen hakkında A Başkan Gürsei'in ilk gunlerBuna gore C.H.P. si 46 temsilci, vanı yalnızca vazifeden münbais ra Merkez Bankası kendi kanunuiçin SEKA'da yapılan na gore çalışabilir yani para piya. det zarfmda lller Bankası alacakverilmiş, D.P. li olmıyanın dileği Kayseri olaylanndaki cezanın ay 4 de kan tahliünde şeker görülC.K.M.P. ise 28 te.nsilci ile Kuru suçlarla ilgilenecektir. A mesı üzerine yapılan müessir \erine getirilmemiştir. cu Meclise girmektedir. Ancak bu nı talep edilmiştir. sasını tanzim eder hale gelebilecek hya asgari yuzde 6 faız ödiyecekyolsuzluk $ tedsvi sonunda bugünkü tahrakamların Komite Genel Kurutir. Borçların dökümü ve tasfiye tir. / C.H.P. tlce Baskanı tevkif f lilde kanda artık şeker kalmalunda değişmesi ihtimali mevcutTasan aynı zamanda birbirlerine Bastarafı 1 inci sahifede şekli şöyledir : ediliyor f dığı anlaşılmıştır. Müdavi dok karşı borçlu veya alacaklı durumtur. . Nıhayet, 24 mart 1960 tarihinde. Baltacıoğlu bir açıklamada bulun1 Hazinenin kısa vâdeli avana da oian bütün daire, banka ve ku Ba«tarafı 1 inci sahifede i torlar Başkan Gürselin birkaç C.H.P. llce Başkanının tevkif edilVilâyetlerden gelecek temsilci daire içinde yukselen maliyetler, du ve Genel Müdürün emri üzeri lar dolayısiyle Merkez Bankasına f hafta müddetle kat'i istirahat mesi, halkı ayaklandırmıştır. Ü miktarı da 82 den 92 ye çıkanlmış artan emisyonla beraber 1958 ağus ne Seka Isletmesinden 60 bin lira borcu 1 milyar 18 milyon 291 bin rumlann bu borç ve alacaklannın t etmesini ve bu istirahatı sıratakas, mahsup edilmesini, eğer bu «ün ve gece, müfrit D.P. lilerin tır. Bu fazlalık bılhassa îstanbul, tos ayına kadar gelinmiştir. teberru verildiğini bildirdi. Atafı lira. f sında mümkün olduğu kadar yolla tasfiye mümkün değilse, kaevleri taslanmi", buna mukabıl Ankara, Izmir, Konya, Adana gi4 ağustosta alınan stabilizasyon rat bu hususu teyit ^tti ve D.P. ye 2 Daire ve kurumlarla, İktisadi lan borcu 20 yılda müsavi taksityorulmamasını uygun bulmak C.H.P. lilere açılan ateş yüzünden bi vilâyetlerın temsilciler mıktarı kararları bu hale bir son verilme 60 bin liralık bir teberruda bulun Devlet Teşekkülleri ve benzeri mü lerle itfası hükmünü getirmekte. tadırlar. Doktorlar Başkanın üç kisi yaralanmıstır. Hâdiselerde na ilâve edıllmek suretiyle olmuş si, bu borçların bir konsolidasyon duğunu itiraf etti. Ancak bu husus esseselerin Hazine kefaletiyle çı dir. tekrar çalışmaya başlamasın«uclu görülen 30 dan fazla C.H.P. Bastarafı 1 inci sahifede tur. plânına bağlanması gayesini de dâva konusuyla ilgili olmadığı için kardıklan bonolar, reeskonta arz dan sonra da eskiden olduğu Yeni tasarı ile alacakhlara verillı tevkif olunmuştur. Hâdise, Anettikleri senetler, tahvil karşılığı İptfiye hudutlan içinde ve köylerHer ne kadar Vilâyetlerden ge gütmekte idi. Ancak o zamanki hü nazarı itibare ahnmadı. Kara'ya intikal edince. Türkiye'de gibi uykusuz kalmamasını ve aldıklan kredi ile avanslardan mek üzere, Maliye Bakanlığına 2 lecek tcmsılcılerin partililerden se kümet bir türlü kesin bir operasMuhasebe Müdürü Mümin Ozgen yıl içinde muhteüf tertipler halintur ihtilâlin başladığı ve başlangıç de vapılan meskenler ancak 150 bi fazla çalışmamasmı tavsiye yona girememiş, Merkez Bankacı fadesinde nakliyecilers ödenen iki mütevellit Merkez Bankasına olan de 7,5 milyar liraya kadar tahvil verinin Yeşilhisar olduğu endişesi nı buîmaktadır. Geri kalan miketmektedirler. Bilindiği gibi kaynaklarının zorlanması nispî ola bin liranın Menderes'i karsılama borç yekunu 4 milyar 379,7 milyon çıkarmak hakkı verilmektedir. tarı ise devlet. sosval mesken şekuyanmış ve sâkıt Cumhurbaşkanı Başkan Gürsel, 27 Mayıs İn rak önlenmekle beraber, bu defa bedeli olarak ödendiğini 27 Mayıs liradır. Celâl Bavar, Istanbul'da bulunan hn'le v;iDacaktır.. diyerek cevapIktisadl Devlet Teşekkülleri ve kılabını müteakip her gün en Bu borçlar şoyle sıralanmakta benzeri müesseselerin bünyeleri tşçi Sigortaları, Emekli Sandıgı gi tan sonra öğrendiğini ve derhal Adnan Menderes'e acele ve uzun l â m i i t j r . az 1415 saat çalışmakta ve bir bi raüesseselerin paraları cebri yol. Genel Müdürlükten iorup soruş dır : hu telçraf çekerek. Kayseri'de derBu iş:n anali portesi ve şekli uzmanlarca tetkik edilecek ve bunaydan beri de günde sadece Etibank 652 milyon, Sümerbank ların ıslâhı yoluna gidilecektir la kullanılagelmiştır. Ayrıca bütçe turma açtırdığını bildirdı. t al orfi idare ilân olıınmasını, dı. hakkında sorulan bir soruyu da 23 saat uyumakta idi. Doktor204 milyon, Denizcilik Bankası 155 açıklannın yine Merkez Bankası âer illerin de güzden geçirilmesini Rakan Prof. Yavuz şöyle cevapSabıklar v e avukatlan k'îfaletle milyon, Devlet Demir Yolları 129 lar bir insanın bu şartlar altarafından kapatıldığı ve bunların i».temistir. Menderes de Bayar'a landırmıstır: Meksika sergisi bugün açıhyor tında çalışmasını anormal ve her yıl artmak suretiyle donmuş jerbest bırakılma talebiıde bulun milyon. P.T.T. 120 milyon, Toprak \ı»rdiği cevapta, meselede mutabık Meksika Büyük Elçlliği himaye»Bütçeye 200 milvon liralık bir çok yorucu bulduklanndan, alacaklar halinde banka aktifinde dular. Yargıç Derviş Oktay kefa Mahsulleri Ofisi 1 milyar 300 milo'duğunu söylemis ve Bayar'ın letle tahliye talebini reddederek on, Tekel 318,5 milyon, Mill! Ko sinde bugün Güzel Sanatlar Akafon konulmuştur. Diğer taraftan bundan sonra Başkan Gürkaldığı bilinmektedir. costerdiği anlayışa minnet duyguduruşmayı başka bir güne bıraktı. runma 135 milyon. Su lşleri 51 mil demislnde «Meksika Sanatı» adı larını arzetmistir. Ancak, Mende bankaların safî k^rlarından ve is sel sadece devlet idaresinde Işte, Yağışlann normal olması bir sonyeni tasarı bu keşmekeşe Gelecek celsede mahkeme 28 tayon, Et ve Balık Kurumu 254 mil. altında bir sergi açılacaktır. nâzım rolü oynayacak şekilde res'i endişelendiren, o sırada Ada verenlerin odediği primlerden de vermek, para nizamını, ıkyon, Makina ve Kimya 16,5 milyon, Şehrimizde ilk defa, Meksika ve Sı sorguya çekecektir. günde 4 veya 5 saat çalışacaklet Bakanı olan Esat Budakoglu' 200 milvnn liralık bir gelir sağlantisadi nizam ile birlikte tesis etbu ihtimali ortaya Şeker Sirketi 429 milyon, Ziraî Do Aztek sanatma ait örneklerin yer tır. riıır. Menderes, Bayar'dan, Budak maktadır. Ayrıca âfetler fonu için mek için getiriliyor. Kurumu 9,5 Tarım oeîlu'nu tenvir etmesini, zira bu a bu sene bütçeye 37.5 milyon lira çıkanyor Yeni İşçi Sigortalan natım Kooperatifleri milyon,milyon, alacağı bu serginin sanat çevrele Yedi buçuk milyara yaklaşan Başkan Gürselin sıhhi duruSatış 391,6 rımizde ilgiyle karşılanacağı umul damın hâdiselere lâyık olduğu e l:onulmuştur. Böylece bu işin ma t mu bugün de memnuniyet vemuazzam ve karışık borcun tasfi87 milyon, T. Emlâk Kanun tasansı Başba lller Bankasımilyon, Migros 9,5 mil maktadır. hemmiyeti vermediğini bildirmiş lî kavnağı sağlanmış olmaktadır. t ricı olarak müşahade edilmişAnkara 7 (Cumhuriyet Teyesı bu miktarda tahvil çıkarmak Bankası 172 tir. Büyük şehirlerde devlet. ucuz, f tir. Gürsel, önümüzdeki hafta leks) Bir müddetten beri An ve bunlan 6 şar aylık taksitlere on lira. kanlığa verildi kiralık mesken yapımını arttıracak f içinde nekahat devresini gekarada su sıkıntısı çekilmesi ve bağlamak suretiyle yapılacak. Budakoğlu, yukarının istediği, Ankara 7 (Cumhuriyet Te 3 6571 sayılı Kanuna göre. yeDemek ki, Hazine ile birlikte tır. Kasabalarda ve küçük yerler f çirmek üzere Istanbulda haÇubuk Barajımn yetersiz olması nrfi idare tatbiki ve kütle halinde. niden açılmış bulunan mahsuba hakkında çıkan gazete haberleri borçlu tesekküller faizleri hariç eks) Çalışma Bakanlığında, ça tâbi matlubat heıap bakiyesi 365 zırlanan Emirgân köşküne göki tevkifleri reddettikten sonra is de yüzde 4 faizi gefmeoıek üzere kredi verilecektir. Köylerde ise, üzerine Meteoroloji Genel Müdürü olmak üzere yılda bir toparlak he lışma ve i» mevzuatı üzerinde fa milyon 240 bin lira. türulecektir. tıfa etmiştir. MEVLÜT BAYSAL 300 milyon lira tutannda aliyet devam etmektedir. kendi meskenini y;ıpacaklara tekDoçent Dr. ümran Emin Çölaşan sapla Diğer taraftan bugün de Baş4 1949 1950 devresi tiraj hakŞEHİR PAKKLARI Hâdiaeler başlıyor Isçl Sigortalan Teskilât Kanunik (malzeme ve araç) yardımı bugün bir beyanat vermiş su sı borç ödemek mecburiyetiyle karşı kana yüzlerce telgraf gelmiş VİLLA BAHÇELERİ karşıya bulunacaklardır. Bu sırada nısanın 2 si olmuf ve yapılacaktır. Aynı zamanda bilnunu tfldil eden tasan, hazırlan ları ve Avrupa'da yapılan devalükıntMina yağış miktarının sebep ve âcil şifalar temenni edilBeyoğlu Mis Sok. Yalnız burada mühim olan mese mı» olup Millî Birlik Komitesine asyondan mütevellit borçlar 23,9 iktidar için asıl mühim mesele zu has?a rioğu böl«elerimizde yerine olmadığını, yağışların normal bumilyon. Baysal Çiçek Ma^azan miştir. le, bu lüzumlu operasyondan sonhur etmiştir. Zira, C.H.P. Genel tore 80 100 üniteden mürekkep lunduğunu, nitekim en kurak yıl ra değirmene tuyun nereden gele. sevk ediimek üzere Bajbakanlıga Yekünu 5,5 milyar lira kadar tu f Telş 44 17 47. Ev: 22 51 33 \ Başkanı îsmet İnönü, 30 kadar mil memur siteleri yapılacaktır.» olan 1956 ya nazaran bu yı^ki ya bileceğidir. Tasarıya göre, Maliye verilmistir. an Merkez Bankası borçlan Hazi. letvekili ve 20 kadar gazeteci ile Bu tasarı ile evvelce Bakanlığa ğış miktarının normalin üstünde Bakanlığı, 7,5 milyar lira tutarınKayseri'ye müteveccihen o sabah Bakan ayrıca bir (yapı araştırait İşçi Sigortalan Kurumunun olduğunu, söylemiş «Azlığın sebebi daki tahvili muhtelif tertipler hamotorlu trene binmiştir. Motorlu ma enstitü?ü) kurulacağını ve bu ni başka faktörlerin tesirinde ara linde çıkarmağa yetkılı kıhnıyor. murakabesi, Basbakanlık murakatren Kayseri'ye yaldaştığı sırada, husu«ta Birleşmiş Milletlerin 300 . mak gerekir» demiştir. Ancak, Bakanlık tahvillerden ev be heyetine bırakılmaktadır. Adnan Menderes, telefonla sabık 800 bin dolar yardım yapacağını Genel Müdür bu ayın 20 sinden vel bono ihraç edebilecek ve iki Sendikalar Kanunu, iş ka^aları vali Ahmet Kınık'ı bulmus ve ken s6'lemiştir. Bastarafı 1 inci sahifede ile Meslek hastalıkları ve Anahk disine treni Kaysen'ye sokmamasıgerek ateşı ve geıekse tansiyonu sonra devamlı yağmjrların yağaca yıl içinde bu bonolar tahvillerle Sigortası Kanunu. Mülkivet. IhtiDaha sonra Prof. Yavuz. gazedeğiştirilebılecektir. Anlaşıhyor nı emretmiştir. Delillere göre, Vağını da ilâve etmiştır. düşmuş, hastahğı atlatmıştır. Faarlık ve Ölüm Sigortası Kanu1954 modeh Chevrolet binek arabalarına ait bir parti li «Tren hattına yatanm da, Inönü tecilerin sorulan u.^?rıre Edirne kat doktorların Kendisinin on gun Ankara'daki su sıkıntısı yağıştan ki, bu borçlar için muayyen zaman yu Kayseri'ye gokmam beyefendi.» üniversitesi hakkınea düsüncele müddetle hastahdnede istirahat et olmadığına göre bunun sebebi ya larda iç ıstıkraz yoluna gıdilecek nunda yapılan tâdilât ile ilgili tarıni: «Ankaradan kuzeye ve güneve böylece, ödeme yükü yaydınl (arılar da hazırlanmıştır. demiştir. Tiesini uygun bulduklarından barajdaki kaçağa veya fuzuli sarfi mak suretiyle hafifletilecektir. Bundan başka Çalışma BakanlıTren, 480 yolcuriyle Himmetdede' ye harita üzerinde bir hat çizildi Prof. Sağlam, hastahaneden çıkmı yata bağlanmaktadır. Nazari bakımdan hakikaten en ğında kurulan bir komite. 3008 sade 173 dakika durdurulmuştur. So ği takdirde, bu hattin batısında yacaktır. satüacaktır. Unileverlş Ticaret ve Sanayi Türk Ltd. Şti. doğusunda Devrim ocaklarının faaliyeti mantıki. en uygun formül budur. ılı İş Kanurvanda yapılma<;ı düsü ğuktan ıstırap çeken yolcular, bu kaç tane universite. Mübayaa servisine müracaat edilmesi rica olunur. kaç tane ünivarsite »erdır? Bu du Durum bugün b:r ttısizle Milli Ancak bu formülun tatbikatta ve nülen değişiklikler ile ilgili çaarada ihtiyar ve çocuklafiçin aç. Turk Devrım Ocaklarının, Anarum bölge plânlanıa^ı ile bağda Eğitim Bakanlıiı.ıı t::dırilmiştir. yasa ile ilgili konular üzerine du receği netice nazariyata uyacak ışmalara hız vermiştir. DeŞisiklık tehlikesi de başgöstermiştir. Zira, yolcular, barikatlar"** asker şamaz.* «iıvereh «çt^lamışrır. zenledıği seminer çalışmaları de mı? şüpheliyız.. Zira, simdiye ka. ikler iki esas üzeirnde olmaktaPolonya'ya fındık ihracatı dar çıkanlan tahvillerin büyük dır. süngüleriyle sarılmı? ve köylerden vam etmektedir. Ticaret Bakanlığı memleketimı^kısmı için umumiyetle mecburi sa\apılmak istenen ekmek yardımına 1 İş Kanununu tek metin haBusün Bakırköy Akıl Hastahanesin le Romanya ve Polonya devletleri tıda Doç.yapılacak üçüncü toplan tış yolları takip edilmis ve bu ine sokmak. mâni olunmuştur. Bu arada Güney Dr. Vakur Versan'ın geticaret anlaşmalarma tireceği «Sosyal Haklar» konusu mecburiyet diğer faktörlerle birve Doğu Ekapresleri de yollarda de meşguliyetle tedavi usulü arasındaki Meksika Btiyük Elçi&i Francisco Navarro Carranza 2 Günün sartlarına uygun ye ekli listelerdeki bazı mallann kon görüşulecek ve tartışmalar yapıla likte, tahvillere karşı isteksizliği ni prensipleri vaz etmek. kalmışlar, onların yolcuları da ayve Mimarlar Odası îstanbul Şubesi, Güzel Sanatlar Akaiyi neticeler veriyor artırdığı gıbi, bir itimatsızhk havatenjanlarmı artırmış bulunmakta. caktır. nı sıkıntıları çekmiftir. demisinde bu akşanı saat 18,30 da açılacak olan «4.000 Bakırköy Akıl Hastahanesinde sının yaratılmasına da sebep olmuş Nihayet, trenin hareketine müsa meşguliyetle tedavi usulü iyi nedır. Bu meyanda Polonya'ya 200 senelik Meksika Mimarisi>> adlı sergiye üyelerimizi ve 191 düşükün gayrimeşrıı tur. tonluk iç fındık kontenjanı bu deade edilmiştir. Kayseri'de tezahü ticeler vermektedir. ilgllenenleri dâvet etmekle şeref duyarlar. Hastahane fa 300 tona yükseltilmıstir. Bu bakımdan, iktisadi mekaniz servetler! 75,827,404 lira ratla karşılanao İnönü, bir gece personeli ile hastalar tarafından ALTIN FtYATLARI ma tahmin edilen müddet içinde Hindi fiatları kalmış, Vilayetçe yasak edildiği temsil edilen <rlkizler> komedisi 7/12/1960 Baatarafı 1 inci Sahifede normal bir işleyişe kavuşturulaiçin, il kongresi yapılamamıştır. Yılbaşının yaklaşması münaseCumhuriyet Ata 1048010480 mazsa bırbirıni takip etmesi mu tulmuştur. Beyanlara göre 191 kiİnönü'nün kaldığı gece, Menderes evvelki gece tekrar temsil edil betiyle Trakya ve Anadolu'dan piReşat 1360013650 Kadıköy SÜREYYA Sinemasmda kadder olan her tertib'in satışı, şinin buşünkü kıvmete gore 75 mıl ile Vali Ahmet Kınık'ın telefon miş ve eğlence programı başarılı yasamıza hindı sevkiyatı bir hayli Hamit 1090011000 «mecburiyet» ile malul olacak ve yon 824.404 lira gayrimesru, 87 milmuhaveresi de ibret vericidir. Şa geç.Bİştir. Bugün suareden itibaren artmıştır. Gulden Holânda 95009600 bu hal. yapılan operasyonun fay on 524.997 lira da mesru servetÖğrendiğimize göre, meşguliyet hadetlere göre, Menderes, Valiye: Fiatlar. orta mallar içın 19 22 Ingüii 1220012250 daiını ortadan kaldıracaktır kana. erı olduğu tesbit edilmiştir. Degussa 15501555 •H i kaç kişi karşıladı?» le tedavi u<ulü sayesinde son ikilira arasıdır. Besli hayvanlar 30 Yerli 15501555^ atindeyiz. Aynca ılgililerin bildirdik!erine dıye sormuş, Vali, «45 bin kişi» de ay içinde 300 kadar hasta iyileşerek 40 liraya kadar müşteri bulmakta(Renkli, Sinemaskop) Ecvet GÜRESİN e<'re. düsükler Yassıada'ya getirildır. yınce, galiz bir küfür daha savu. evlerine dönmüşlerdir. «The Big Country» diklerinden bu yaia haklannda ya ıarak: cSiz de öyleyse 45 bin D.P. pılan ve yapılmakta olan takibat li ile o biçim uğurlayın!» demışGregory PECK Jean SİMMONS Charlton HESTON dolayısiyle kurullara ifadeler v=rlır. miflerdir. Bu cümleden olarak BaKayseri milletvekillerinin Menderes'e teşekkürü ar 26. Menderes 72, Koraltan 32. Bugün suareden itibaren Inönü ve yanındakiler Yeşilhisar Zorlu 16, Polatkan 52, Kalafat 24 yoliyle Ankara'ya dönmek istemişdefa ifade vermiş olup bunlann TeW eli aWar lerse de, Incesu'da, yine barikatiçinde 86 defa ifade vermekle relarla karşılaşmışlardır. Burada koru Nedim Ökmen kırmaktadır. hiirriyetler tahdit edilmiş ve YeI WIN C M A « I (Orj ) «Secret Place» Prof. Erim ifade verdi şilhisar'a gitmemek şartiyle yollaBELİNDA LEL RONALD LEWİS Ankara 7 (CumhuriyetT»Iek«) rı açılmıştır. İnönü. burada soğukKski Basbakan yardımcilarından İlâve: Her akşam 21 de İLHAM GENCER idaresinde tan ve yediği yemeklerden hasta. rof. Nihat Erim, bugün Soruşturzengin «SHOW» programı Tel: 47 77 62 lanmış ve guç belâ Ankara'ya döma Kuruluna çağınlarak U«ak nulebilmiştir. hâdiseleri ile ilgili olarak maluMütaakıben D.P. Grupunda bu matına müracaat edilmiştir. Snzsn Sözen ifade verdi 67 Eylülde. çapulculann elinlen toplanan mallan «emanet olarak» teslim alan bir polisle ilgili olarak, dün, Suzan Sözen'in şehrimiz 2. Sorgu Hâkimliginde ifadesi alınmıştır. Tahkikatın gizliliği münasebetiyle, Sözen'in ne ifade erdiği öğreiilememiştir. Belit Beleme ilgili talimat Modern ve otomatik cihazlarla mücehhez Yangın çıkartmak ve tahribata seb?p olrnak suçlarından sanık o Baştarafı 1 inei sahifede l.'irak Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından. hakkında gıyabi tevkif üzerıne müzakereler yapmakkaran çıkanlan, eski Izmir D.P. her türlü su, yağ, ha\a çelikleriniıı tadır. Baskanı Beliğ Beler'in yakalanBu arada Istanbul Teknik sertleştirilıneleri, seıııentasvoıı, ması için, dün şehrimiz SavcıhğıÜniversitesi Senatosu tetkikna bir talimat gelmistir. Savcılık, leıini bitirmiş ve öğretim kadislah tavlama ve renkleştirme işleri, kendilerine Yüksek Soruşturma rosundan affedilen 28 ProfeKurulu tarafmdaı gönderilen bu mütehassıslarımızın nezareti sor hakkında almış olduğu katalimat!, biiâhare Îstanbul Emnikanhğına bildirmiştir. Millî altında garaııtili olarak süratk yet Müdurlüfüne bildirmiştir. öğran bugün Millî Eğitim Barenildieine göre. sanık Beliğ BeEğitim Bakanlığı da bu karavapılmaktadır. ler. henüz yakalanmamış bulunrı Basbakanlığa göndermiştir. maktadır. Dığer Üniversiteler de verdikMüşterilerimizin şirketimize Öte yarsdan, 8 inci Soruşturma lerj kararları Bakanlığa bildimüracaatları menfaatleri icabıdır Kurulu tarafıncîan hakkında gıyarecekler ve müteakıben Başbi tevkif kararı veril»n Necını bakanhk meseleyi tekrar Milna.ıç Ankarada yakalanmış ve li Birlik Komitesine getirecekgıyabî tevkif kararı, vicahiye çevtir. rilâikten sonra, dün Yassıada'ya Birkaç gun içinde diğer Onisevkedilmiştır. Tıinel Cad. No. 18, Transtürk Han, (Jalata versitelerin de kararlarını bilMenderes'in eşi Kızıloğlu dirmeleri beklenmektedir. Telefon: 4951 10 Telgraf: METUHAŞ ile görüştü Ankara 7 (CumhuriyetT^leksl Sâkıt Başbakan Adnan Menderes'in eşi Berrin Menderes bugün Saat 16 da İçişHri Bakanhğına giderek Bakan Muharrem Ihsan KızıloŞlu ile 20 dakika sürei bir görüşme '3 üncü sahifeden devam) çünkü nefis yemekler bulacafını'biliyor apmıştır. mak tehlikesi. Befen beğendiğini Görüşmenin mahiyeti hakkında al. Derken bizim cemiyetteki çarterhangi bir bilgi elde edilemeKansı da bilir ki kocasının iştahını ancak lar herkese: miştir. A! abdestini, ver pabucunıu! tadı ve kokusu nefis olan VİTA ile hazırdivecek cesaret ve imkâu baiışlalanmış yemeklerle tatmin edebılir. maz. tşinden kovulduğu zaman ATÖLYE MAKÎNELERİ: elinden tutabilecek olanlar dahi: Muhtelif boy tornalar, freze ler, motö'rler. âlet ve edevatı iie VİTA aynı zamanda çok besleyicıdir., Nene şerekti birader? Sen de celık malzeme ve hurda demir v.s. girivereydin! derler. Iste snlarBÜRO MALZEMESt: Istanbul'da Taksim'in en dan biri de ben!.. Günahınız bir Muhtelif hesap ve yazı makineleıi. çeşitli madeni ve ahşap V 95 merkezi yerinde lüks, her o \ dffil ki! büro masaları, koltuk ve sandalyeler, kasalar v.s. dada telefon, banyo. lokanta ' B. FELEK TRIKOTAJ MAKÎNELERİ: ve Bar Amerikan ucuz fiyr»t ' ( 17 aralık 960 cumartesi saat 1 4 te Levent Büyükdere Cad. No KAYIP Pasomu kaybettim. Hüklariyle sayın müşterilerimize ( 141/2 de satılacaktır. Eşya listesi tetkiki ve izahatı için 27 14 9 1 mü yoktur. açılmıştır. Tel: 44 37 41 Yeşilhisar ile Geyikli dosyaları Divan'a verildi Gürsel istirahat \ edscek \ M.B.K. Kunıcu Meclis Yasasını dün ele aldı Ikvfct gtürierinda 1,5 milyar lira artış kaydedildi Devlet teşekküllerinin bünyeleri düzeltilecek Devlel her yıl 150 bin mesken inşa Ankara notları eHirecek Çubuk Barajında bir su kacağı olması muhtemel BAHÇE MIMARI Prof. Sağlant Paris'ie hasialandı SATILIK Kullamlmamış Tedek Aksam Mîmarlar Odası İstanbol Şnbasimton: 7 BÜYÜK ÜLKE İCİUEUACI * B»»a« Teknik Universite affedilen öğretim üyeleri ile ilgili kararım bildirdi Ev burnunda tütüyor.. SANAYİCİLERİN veATÖLYE SAHİPLERİNİN NAZARI DİKKATLERİNE Tav Atölyemisde Metal T.A.S, Hâdiseler Arasında Felek SATIŞ AÇIK ARTIRMA SURETİYLE ÇEŞİTLİ: Ofel Sanlral Alman Liseai Hazırlık B. ÜLKÜ ÖZKAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog