Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT BcnmÜ Romao: 246 B Â Ş K A S 1 M 1 N G Ü N A H 1 « Araiık 1960 Ç«en : YVES SAYOL Çeriren : Mazhaı KUN1 OKUYUCULARLA Hâkim teminatı yolundan Hurrıjet Çekerek'ten Hâkim Şevket Baş Edırnekapı meydanına yahut Aksarava otokır yazıjor Duşuk ıktıdar zamanında en ço bus ıçın ınmek mecbunjetmde Rıca edıyoruz yenı açılacak tahnbe u ğ n y a n mues«eselerden yız b ı n de adlıyedır Kanaatımce bu olan Edırnekapı otobus hattına nun sebeplerınden b ı n de nakı hava alanı otobusunu hatta munlerın objektıf \ e adıl esaslara bağ kunse Sırkecı Bahçelıevler otolan.namıs olmasıdır Subaylanı busunu (bu otobus Mahmutbey du nakıl \ e tavınlerı gıbı bır bolg rağına kadar gıdıyor) bu hatta usulu olmadıgından geçmış de tahsi": etsınler bız de gıdış gelı vırlerde ıltımasla partızanlıkl lerımızde rahat edehm buvuk merkezlere nakıl v e tajı «Bu para ile edılenler v e bu tayınlennı sağ!' yanlara mınnetlerını odemek ıçıı geçinemiyoruz!» vıcdan yolundan a y n l m ı ş olanla Çankın'dan Akif Bal vazıvor hala e«kı verlerınde kalabılmekte Dusuk ıktıdar zamanında b z vıcdanlarından ayrılmıyan v e şar oğretmenler 145 lıra ıle çalistık ta mahrumıvet bolgelerınde bu!u Havat pahalılıgından geçmemertı nanlar ı«e şımdıkı mevzuat lı ğımızden sıkavet ettıkçe bızımle sısında bır hak ıddıa edemenekalay eder gıbı «Ne pahalıhBı mem tedırler Bu durumda hakım teleket refah ıçınrie vuzuvor her mınatı her nasılsa kendılerını ı> mahallede en asagı 4 5 mılvoner yerlere tayın ettırebılmış kımsevetıştw denılnoTdu Bu nılvonpr lerin ılanıhave oralarda kabnala lerın nasıl vetı^tınldıSını Yassıarı şıbı adaletsı? btr prensıp halın da muhakemesı safahatmdan og almaktadır Hulasa her adlıv rpnıvoruz Nevse uzun sıkavetlermensubunun subaylarınkı gıbı den sonra nıhavet maaslara vuzmuavven bolgelerde VP muavven de vuz bır zam vapıldı Yanı hı zamanlarda vazıfe gormek mecbuzım 14"i lıra 280 oldu Ama bu ararıvetı saSlanacak s e kılrle nakılleda havat pahalılıjı vuzde 300 art rın vapılnası la?ımdır Ancak bunmı^tı Bız yıne avnı sıkmtıvı çekı dan snnradır kı bır hâkımın, vervor a\nı sefalete katlann oru? mış olıiuğu kararrian oturu pollBu para ı l e geçınmemız mumkun tık sebeplerle baska vere tavin degıldır Butun ümıdtmız Mıllı ımkansız haie CPtırılmelırlır Hâ Bır'ık Knmıtesınde kım temınatı bu esasa davanırsa adıl olur Açık mektuplaşma Borsa'dan 8 G. ve Bu «utunlarda ancak şıka\pt k ı nuiu ı l e ılgılı mektuplar yayım lanmaktadır Mpktubunuz ılan ma hıvptınde olducu ıçın nesnne ım Itnn fonılememıstır Eskısehır'den t. Hakkı Erturk'e Memurlara \ e ı ı l m e k t e olan ço cuk zamlarınin jetersızlıgı ı'e ıl gılı bır çok mektuplar bugunler de bu sutunlarda vajımlanmıstı Aradan bıraz zaman geçtıkten Şirinevler sâkinlerinin sonra bu konıı uzennde tekrar d u r n a k mumkun olabıiecektır Bu dileği vuzden şımdılık mektubunuzu va Fatıh ten Resat Zekıoğlu »azı y ı m l n a m ı v a c a ğ ı z ' \or Istanbul'dan Nnrettin Kartal'a Bız I esnaf Fatıh ve EdırnekaV 7ına suçu hakkında koğuşturma pı semtlerınde çalısıyoruz Evlerı \apmak taraflardan ( k a n veva mız Londra asfaltı Mahmutbev koca) bırının şıkâyetıne bağlıdır riuragı Şırınevlerdır Her sabah Duşuk Menderes'ın esı kocası hakısimi7e gelıp her aksam donmek kında bu konu ıle ılgılı bır ?ıka tevı/ Vpsaıt hu«usunda cok mus vette bulunmadigı k " 1 dusuk Men k ıl ıt çekmektevır' Fatıhten ve deres hakkında zına suçundan ko uşturma vapılamamıştir Hem • B U L M A C A apılsajdı, buradan alacağı 3 veya B aylık ceza onun ntekı agır suçlarına ne eklıvebılırdı' 12 3 4 5 6 7 8 9 Paris'ten Ş. Zevbek'f Bu sutunumuzda evlenme ışlele ılgılenmıvoruz Soz konusu ettıgınız okurumuzun adresını de saklamıs değılız O n u n ıçın ne onun adresını sıze ne de sızın ad resınızı ona gondermemıze ımkan v oktur CFVARIMIZ Bu hakım okurumuzun verden S e kadar hakkı var Bazı hakıtnlerın ıvı bolgelerde bazı haktmIprın de mahrumı>et bolgelerın dp ılanıhave kalmalarını do»ura rak bır »hâkim temınatı^ kanu PU gorunıi'te parlak v e adıl olsa bıle eeroekten Hunvanın en a daletsız v e her kotuluğe gebe bır knnunu nlm ıs nHır « Yalnız Bıraz da parava ıhtıyacım ola rak Canım ıyı ama ne yapmak ıstıyorsun sovlesen e » Bu sıradaKont soze karıştı «Bırakın aedı bıldığı gıbı hareket etsın Lucıen şımdıve kadar Mımı>e çok hızmetlerde bulunmuş Konuşmak ıstemev ısının herhalde bır sebebı var » \ e cebınden bın franklık bır banknotla ufak pa ralar çıkararak Lucıen e verdı Ertesı sabah Lucıen erkenden gıdıp bsbf ı nın kapısını çaldı Morel kapıvı açtıgı zaman ayaklan çıplak ıdı Lucıen ı tanıvınca gozlerını havretle uğuşturuvordu ve sovle bıraz gerıledı «Ne o ' dedı' Sen nereden çıktık Bu saatte ın«an ıahatsız edıhr m ' Lucıen =arho^ taklıdı \aparak «'Nere>e gıde cegımı bılemıjorum, dedı Yerım yok, herhalde benı burada bır ıkı gun mısafır edersın » Delıkanh bu sozlerı soylerken cebınden bır kaç altmı da \ere duşurmevı ıhmal etmedı Bunu goren Morel ın gozlerı parladı «Bana bak oğul dedı anlasılan senın ısler volunda Ceplerın altın dolu» Fakat Lucıen açık kalan kapıya soyle bır bakarak «Sus baba, dedı bu kadar hızh konusma» Herıf kapıyı kd padı ve Lucıen e yanastı «Bunları nereden bul dun, yoksa asırdın mı' (ArkMi v»r) Sizî gözetliyen iki tehlike: Tabağınız ve saatiniz... Hiç bilmediğiniz bir düşman: Çıngıraklı saat En büyük dost: Uy^ u Yapmanız ve kaçınmanız gereken diğer önemli hususlar îlle de geçen otobuse, ıkıllanna w n l r rahathğına çok ıhtıyacı var kovduklan vapura yetışmek içm dır refes nefese kosanlar gorursunuz 4E Ş U «ıgaranm dost olmadığım Mecbur değılsenız, »ız durup obur da haürlayınız N e sıgaramn, ne otobusu, vapuru bekleymu Bellı de alkolun Hıç ağzınıza koymabır fıltnı gonnek ıçin kuyrukta sa yınız demıyoruz eğer ahsıksanıı atlerce bekhyenler gorürsunuz hele tıryakı ısenız nasıl olsa kım tlk gunlerde gormesenız ne çıkar' kaç bın defa soylese yıne de ıçe Sabredın hevecan tavsasın biraz ceksınız Bılınen şey. Yalnız azalt Gunde 12 saat çalısanlar gorürsu maya çalışınız Bır tek sıgara o nuz Işln tam orta yennde acele nemlı bır kalb ha^tasına bıle ya t'kabasa kann dovurarlar Sız >a sak edılmıyor artık Az olçude albırar ıstihanıza soz anlatınız, ya kol nes'e verebılır dınlendırebıfia yemek vaktınızi biraz uzatma lır ıstıhaM açabılır a n a alkolun n bakınız öğleden sonra (hele damarların ve kalbın dostu oldu vecneğm hemen ustüne) çalısmak ğuna bakmavınız Biraz fazla%a zorunda isenıı hafıf yıyınız, ha kaçtı mı ig tamamıvle değışır Sı fıf gara da o\ le, bir kaç sıgara teh $ Neden' Kalbınızl korumak i likesız, geçıcı bır ze\k verebılır çın Insanlar nadır olarak kalb insana ama her gun bır paketı bı hastahğA ıle doğarlar Çokluk ttrdınız mı sağlam da olsanız, bır gun kalbınız bunu oduyebıhr »onradan kalb hastası olurlar ifc Tabakların suçu Amenkalı4t Hıç ummadığınız bazı hare lar bu tehlıkeM çok \ecız anlat ketler de kalbı yorabılır Hafıf mışlar «Kalbınız tabağınızla saa te olsa bır sey almak ıçm kolları tınızın elındedır» Akla uygun bır \ukarıja uzatmak egılıp ı % gor çalısma makul bır rejım lazım mek gıbı Zorla raflara uzanmaGarıptır, pek guzel anlatıjorlar lardan vazgeçınız Jınnastık vapı bunu ama « a c e ^ \ı ıcat eden de \orsanız başınızı bırden yere dog onlar Yasama ve çaluma tempo ru egme hareketlenne pek h e \ e ları çok hızlı Bunu sağlıklan ıle etmeMnız Ayakkabılannızı \er oduvorlar Istatıstıkler kalb has lere kadar eğılmeden gı>ıp çıkar tahğından olenlenn îistenin ba ma\a çalışınız şında geldığını go«tenvor Bıtde 4ı Havası bozuk rerlerde kal kesın rakamlarla konuşmak ira mamava çahşını? Bovle \erde kansız »Tia tstanbulda gıtgıde vıp kalb dakıkada 95 100 defa çarratıcı, telaşlı bır hayat surduğu par Oturduğunuz ^erı sık •sık ha muz ortada Yemeklenmııse her •alandınnız Sıgara dumanların yerde oldum olasıva ağırdır da oturunca nıkotın tıpkı «ıgara 4c Annelerımız, nınelerımız ala ıçmıscesıne cıjerlennıze dolar tjrka vemeklen ıvı pısırmekle 5 kalbınızı vorar \unurlenrnş Hâlâ daha bunlardan vazgeçmıs değıliz Ağır yemeklerı verken «kalbımizın tabağımızın elınde» oldugunu hatırhvalm Hamur ışlerınden vağlı etlerden, vağh \emeklerden ıskara etlere kompostolara doğru kaydı ralım vemeklenmin 4c Ağır bır yemek vuzunden kalbın dakıkada 70 verıne 100 kere vurduğunu unutmaymız 4c Hıç bılmedığımız dusman «Çalar saat» Tath bır turku ıle vavaştan vavaştan uyandıran sa atler neyse ne ama bırden acı bir sesle ınsanı vatağından siçratan çalar saat kalbımızı rok vere hevecana venr, yorar 4c Kalbden ve uvkudan «oz açmısken oneTilı bır noktava dokunmak gerekır Bellı bır yaştan son la hıç bır şevın «bırden» olusu kalbe ıyı etkı \apmaz Yataktan fırlar fırlamaz, jımnastık yapmavı gençlıkte kalb umursamaz ımı 40 dan sonra hızlanır Te vorulur Sıraktan çok soğuğa bırden geçış te o\ ledır 4c Gurultu de kalbı vorar Bır \lman hekımı bır çelık fabrıka«ında çalışan 1000 ışçiden 950 sı nın kalbınde bır bozukluk oldu ğunu mevdana çıkarmıstır 4c Hep duşmanlart değıl kalbın dostunu da aoylnelm Uyku Gun de 8 saat ujkunuzu hıç bır şeve feda etmevmız Kalbın en buyuk dostu en guzel ılâcı uvkudur 4c Bır dost daha var Dınlenmek Fırsat bulur bulmaz sırtus tu \atıp dınlenınız Sırtustu vatmak ımkânı bulamazsanız bıle oturduğunuz verde olsun vucudunuzu gevşek bırakıp dmlendırınız Durmadan çalısan kalbınizın bu Katbinizi nastl koruyabilirsiniz? m a n «Pıyanolu kentet») 23 4 ÎSTANBUL Gece ve muzık 23 55 p r o g r a m 7^6 Açılıs, dılek v e program 24 00 Kapanıs T 30 İkı marş 7 35 Sabah jımnasANKARA tığı 7 45 Karışık sabah muzığı 8 00 Haberler 8 15 Saz eserlerı 6 5" Açılıs v e gunun programlar 8,30 P l i k dolabından 9,00 Kuçuk 7,00 Turkuler v e oyun havalaı konser ( C . SaıntSaens «Omfal'ın 7,30 Haberler 7 45 Gunun ge Çıknğu, A Copland cEl Salon tırdıklen 8 00 Sanatkarlar geçıd Mexıco») 9,20 Turkuler 9,40 8,30 Çeşıtlı solıstlerden meloriı Dans muzığı 10,00 Kapsnış. ler 9 00 Kapanış 11,57 Açılış v e program 12,00 1157 Açılış v e programlar tkl marş 12,05 Kuçuk Orkestra 12,00 The Mc Guıre Kardeşler so\ 12 30 Şarkılar (Saıme Sınan) lu\ or 12 15 Sızın ıçın 12 M) Ne13 00 Karışık hafıf şarkılar 13 15 şe Can dan şarkılar 12 45 Haher Haberier 13,30 Şarkılar (Orhan ler 13 00 Çeşıtlı muzık 13 10 Bundan böyle maçı Şener) 14 00 J Brahms «2 Pıya. Turk basınından ozetler 13 lo no KonçertosuO 15 00 Şarkılar Ögle konserı 13 45 Yıldız Ayhan kaybeden taraf idave turkuler 15,30 G Faure «Tem dan turkuler 14 00 Cıvdad Tiu ve \ a n as\onlar» 15 45 Vıvolo jıllo Orkestrası recileri, mesuliyeti 14 ^0 Mu?affer nıst G de Vıto (Vıtalı «Chaconne») Bırtan dan şarkılaı 1TUH Kapa oyunculara 16 00 Yenı plâklar 16 30 Yurt nıs n sesler 17 00 Eskı çağlarm yukliyemiyecek Ifi 57 Açılı« \" pıogranılaı muzığı 17 30 Radyo Fasıl Hevetı 17 00 Şarkılar 17 30 Pat Boone Bır Isvıçre radyo fabrıkası val 18 00 Okul spor saati 18,10 Dııden şarkılar 17 45 Radyo ıle tn nız futbolcular ıçın bır alet >apkotekten mıkrofona 18 30 Saz e gılızre 18 00 Saz eserlerı ve ovun mıstır Bundan sonra maçı kaybeserlerı 18 45 Haberler 19 00 havaları 18 15 Spor ^aatl 18 den taraf kabahatı oyuncularına Çeşıtll studjolardan 19,30 Olaj Sızın ıçın 19 00 Haberler 14 >ukln emıyecek Çunku bu alet oYaşadığımu gunler 19 45 Ahmet v un srtiidsınddkı futholculaı ın rad lar v e yankılan 19,45 Şarkılar Melık ten şarkılar 20 00 Yassıada (Guzıde Alhas) 20 00 Yassıada \o ıle ıdare edılmelerını saglıyasaatı 20 30 Radjo sanatkarlarının cak Tıpkı ı n bırer ovuncak gıbı ^aatı 20 30 Şarkılar (Sevım Ta haftahk konserı 21 2o Gunun Radvonun alet kısmı ovuncuda bu nurek) 21 00 Radyo Tıjatrosu konusu 21 40 Devamı yarın aklunacak Oparlcru ovuncunun ku. 21 40 Je*us Moreno Orkestraîi şam 22 00 Hdfıf Bdtı muzığı dınlagınd tutturacak Bojlece ne ha22 00 Çeşıth studjolardan 22 15 leyıcı ısteklerı 22 30 Haberler leketlerıne, ne de goruşune engel Gunun şarkıları 22 30 Genç mu 22 45 Gece konserı 23 30 Cha cha ?ıs>en mıkrofonda 23 00 Haber. olmıjacak Sahanın kenarında duler 23 15 Oda muzığı (R Schu lar 24 00 Kapanış ıan ırîarecı ( uncu a nasıl ovnıvacaklarmı srylıyecek Vem dlet bır tutunursa futbolda ınkılap yapatdgı muhakkak Oyun cular ^oıumluluktan kurtulacaklar atna acaba bu onlar ıçın ı>ı mı olacak kotu m u ' GARİP OLAYLAR Futbolda Inkılâp lP.ÂifİBUGÜNK()PROGRAM Paris • Marsilya arasında füze Fran^ızlar 10 vıldır reklanı edıp durdukları posta fuzesını 1961 de nıhavet gerçeklestıreceğe benzıvor lar lasu !e= Moulıneaux» Rad\o etud merkezınde genış olçude tecrubeleıe gırısen teknısvenler Amerıkalıidrı 1946 da Cleveland Taranto arasında bır posta fuzesı kur mak pıojesınden alıkovan engelı >enmıs bulunuvorlar Fuzenın var dıgı verde vavaşlaması Bu problemın artık çozulmus oldugu ha. ber verılıvor tlk posta fuzesı Parıs Marsılv a arasında ıshvecek Sure 10 dakıka i SÜMERBANK Eski Türk desen ve motiflerinden yapılmış HEREKE S İVA S KVLA HALILARIM1Z Bütün mağazalanmızda sayın müşterilerimizin emrindedir. Istanbul Belediyesi TlYATROLARI TEPEBAŞI TIYATROSU 1 «Mınımını duıumda \urume ,a*ıtdM ucu» manasına ıkı kelıme ! Tabu ,ekerlı madde ışçısı hav,jn dogum mutehassısı 3 Bır larfn okunuşu başına bır harf jetırılın'p «bu>ukbaba» olur, aç 'damın hasretle bekledığı 4 Şıah sıcak su kajnaklarına sahıp merkez 5 Bır sıfat takısı Baskan Eisenbovverın halk arasındakı Ukabı herkes onunla tanınır v e mlunur fi B m u k ced tersı so7 ; «Uvku «ınema'inda fılım sevet'» manisına mur'kkep bır emır .eva vazı ıle anlatma tarzıdır 8 =!ır veva bır kaç uz\u ıslemez djvımdakı kımse kovuilara verıleıılınecek l ır emır 1 «Katı olaak vu nie eetırılmi"! çalışma m ı h ,u'ı n ar a^ına ıkı kelıme Saat 18 de Ç A T K A P I Saat 21 de BIR TAKIM tNSANLAR Tem«il gflnleri Pazartesl, Salı, Çarçamba. Ci'raa. Parar Her gün bir başka yenilik Y kanaDilen bır hah vapıldı Ye nı arabalara kul tablası verıne aspırator konuluvor Polıs coplanna ıansıs'orlu bır \erıcı radvo gız. enecek \ aktı gelınce SOS çek ek u ı (OPERA) Sda« 21 de Tttnsil fttnleıi •Perşembe ve Cumartesı Tel «4 21 57 KONSOLOS H ndıstanda Annamaldi Lnıveı ıte ı profesorlerınden Botanık Enstıtuu Dııektoru Sıngh ınsanı ha\ lı du^unduren bır haber vermektedır Uzun sabırlı arastırm<t lar >,onundd bu ılım adamı tath muzıgın ekinleri buvuttugunu mev dana cıkarmıştır Tarlalarda oparloıleıle vavım u 1 nca mahsul ıkı mı ııne çıkıvoııus Cunku ekınler muzıge kar ı ok h lı ımıs Ondan hoslanıvoı e çaburak aelısıvormus Pıofesor Sınsh Hındıtanın be=lenme prob lemını mu? K va\ nı ıle çozece B ı \arı ndadır Müziğin, ekinleri büyüttuğu anlaşıldı SÜMERBANK i ALIM VE SATIM MÜESSESESİİ İ.E.T.T. Umum Müdürlüğünden: Idare ıhtıyacı ıçın bO adet komple otooua kdcalı zarfla eksıltmeye konulmuştur Bu ışe aıt ijartname elı lua bedelle Metro Han Merkez veznemızden alınabılır (59514) YENt TÎYATRO D OMtN O S ılı ?ünlen temsıl yoktur Tel 44 04 09 Saat 18 de Sddt 21 de B E YBAB A KADIKÖY TIYATROSU Saat 18 de Ham Kauçuk Ithâl Olunacaktır Sırketımızce 4 kotadan ICA \olu ıle CF 12 570 dolarhk Ham Kauçuk (RSS III) ıthâl edılecektır Teklıfler Fob ve CF Istanbul e=;ası azerınden verılccek ıhale CF uzerındeı vapılacaktır Teklıflerdekı birım fıyatlar lıbre e»ası uzerınden \e Amenkan doları olarak verıîecektir Ayrıca, malın tes lım muddetı teklıfte zıkredılecektır Teklıf mektuplan opsı\on muddetı zıkreaılerek engec 14'12'1960 çarşamba gunu saat 18 e kadar Sırketımızde bulundurulacaktır Teknık ve ıdarı şartnameler Sırketımızden terrun ed lebılır (57742) Garip bir kontrol usulu Koı ı \ e Mjecekleıı kontro d 5 1 d^a~ oı varatık ^aşmaz bır hd nercı rolunu ovnujor Bozuk vıve cegın toksınlerı onda geçıcı bır fek vapıvur Onda >anı ufacık bır kurtta «sa^mıvan habercı» mı •tıcık bır kuıt Yaratıcılık ve niıkte în«anlarda varatıcılıkla nukte ı lık bır arada bulunuvor Amerıka !ı Profesor J Getzels'le Profesor T i c k s o n Şıkaeo okullannda v aptıkları ara^tı^mann sonucuıda bu gerçpgı bulmuslardır Ögrenrı de \aratma kabılıvetı ne kadar ' jvuk«e e pnlerı de o kadar canlı \ p p uz°ldir an peaa^oglarına gore «Muzıp çocuk'ar hajatta daha çok ba«arı kazanırlar • Kanser tedavlsinde yeni bir buluş Be^ Japon bıyolojıstının, valnız kanserlı dokularda bulunan bır kımvevı maddeyı tecrıde muvaflak olduğu haber verılmektedır Haber dogru çıkarsa vırmıncı vuzyılın bu buvuk derdıne şıfa bulmak yolunda bujuk bır adım atılabıle cektır lllllllllllllllfllll KAUÇUK SANAYII T.A.Ş. İ MLTLU GÜNLER 1 Heı ı ı»ı bır kalabahgd ki Saat 21 de i dk ve\d gulnıekten havılac4k RÜYÜK ÇIN4R ıle gelerek 2 \ ucuttan çıkan P [scn bt gıınlerı Um«ı! voktur arrl^ I ııınde bulunan mdd le lelef n 3fi 0b 82 rd^ı «c ımaşır v ej a elbısevı k / Utanhul Tlvatm«ıı i arıı,U duzelt'» ımmMna bır SAKAl.I 1 GELİN :ııı ! Pır «ıfat takısı Bır se Her akgam 21 dc ıcı tabırının ter«ı 4 Çevrılın e Çar^amba tenzılâtlı bır edat nlur hır erkek adı 5 matlne, cumartpsı, ıbulun kaİJ pjzar İP " dd W TFI 44 22 3« bahk ıKelerır den hırı (mu 8 « C (! R x > A H N G rekkep kelıme) İ K İ \ C İ BASK1 6 Taçlı hu Konıedi 3 perde kumdar zevce^ı Saat 21 de iersı «barsakCııma. Cumartesl, Pnzar matıne 17 de Tel 44 02 70 ar» manasın i dı r ( e k ı u l a n | 5 a hulmacanın hulmaca «*a»C* KARACA TİYATKO ; g u l ) 7 Bir hallrdllmH sf CtBALİ K*RAKO1U :mır tersi «ses» manasınadır 8 Her stkşAvn 21 1' IP Dervışın maitosunun kuması \ u Car?amba. Currnr udun et v e sınır kısmı 9 Pıtpsı Pazst Matıne yangolann ç^kılış muamelelerı lf< da '"»"• Tel 44 68 M çogul) Kumaşlar Örgüyü Taklit Ediyor dar gozune gırdı kı, artık kumaşların bıle orgu>e benzı>enı moda Daha dune kadar o'gu kumaşa benztme\e çalı^ırdı Şımdı ış tersıne dondu Kumas orgu\u tak ıt edı\or Yukajıdakı resımde tıpkı <pırınç ogru» j e benzı en \unlu kumaştan dıkılmış bır tajyor goruluyor RAY USCAK: 11111111111,1,„,,, „ „ „ , , „ „ „ „ „ , | t t | 1 M 1 1 1 1 | 1 | 1 1 | | i t M l f l P A TT İ 105 «•m PROF. NİMBÜS'dn MACERALARI: V / CnpjfH'jht opera m u n d i '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog