Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

8 Aralık 1960 CUMHURİYET ÜÇ DÜNYA Lumumba'nın başına HJlBERIiERÎ Gaulle, yarın Cezayire gidiyor imdi hepsi bilmemezlikten geliyor ve: O zamanki sartlar çok MilH Piyango'nun 7 aralık çekisertleşmişti. (îöyle bir şeye lişi dün Ankara'da saat 13.30 da Ankara 7 (Cumhuriyet Te hal tediye edeceklerdir. Bu arad lüzum görüldü. Bu. Demokrat yapılmıştır. Ikramiye kazanan nu leks) Bakanhklar Temsilcılerin para cezaları içine yayalar için d konmuştur. tlk geçi Partinin müteradifidir.. falan fiden kurulan bir heyet tarafından hükümler maralan aşağıda bıldiriyoruz : 491410 numara 500.000 lira afrımsızlık güıel «eydir *• hazırlar.makta olan veni Trafik Ka hakkını motorlu vâsıtalara bırak lân diye' kaçamaklı cevaplar veri360490 numara 200.000 lira ma, kabile hayatından milnunu tasarısı önümüzdeki günlerde mıyan yayalar 5 lira para cezas yorlar. Halbuki meselcyi hepimiz biliyornz. Gerci bu dâva. devlet 232306 numara 100.000 lira let seviyetine ulasamamıs Millî Birlik Komıtesine sevk edile ödeyeceklerdir. radyosunun Demokrat Parti orga284793 numara 100.000 lira toplnmlar, bn fftzel şeyin cektir Gene bu tasarıya göre Türkiye nı haline getirilmesi ve oradan tadına bir tfirlft varamamaktadır20.000 lira ikramiye kazanan Birçok yenilikler getiren Trafik de trafik isleri bir «Trafik Gene" millete sövüliip sayılması dâvasılar. Bağımsıı Kongo. kisi çekisnumaraiar : Kanunana göre şoförler ilk okul Müdürlüğü» tarafından yürütülemeleri, onların arkasındaki kabi057001 198708 236095 365257 473396 mezunu olacaklar, Trafik kazala cek ve aynca trafik mahkemeleri dır; ama bu arada Menderes idaresinin iktidara nasıl vapısmak ve le rekabetleri yüziinden hem ken10.000 lira ikramiye kazanan rı sonunda meydana gelecek za kurulacaktır kalmak istedişi de ibret alınacak disini felâketten felâkete sürüklenumaraiar : rardan mal sahipleri de mesul tu Tasarı üzerinde son rötuşlar ya bir levba halinde gözümüzün 5077707 147407 192401 253465 285500 mekte, hem de Milletlerarası bir 331061 249276 416030 436565 447118 tulacak, Sigorta Şirketleri ise tra pılmakta olup önümüzdeki ay i nündedir. eıban olarak dünyaya huzursuıfik raporlarının kendilerine tevdi çinde kanunlaşması beklenmekte5.000 lira ikramiye kazanan Evvelâ «Vatan Cephesi ne delıık vermekte devam etmektedir. Parıs. 7 (AP) îyi haber alan Le ini müteakıp zarar miktarını der dir. numaraiar : mek? Yani bn cepheye cirenler Diinyanın en meşhur simaların Monde Gazetesinin tahminlerine 010258 015016 023570 025647 031976 vatanperverdir. Geri kalanlar ha dan biri haline gelen Lumumba. göre. bu sırada Cezayirdeki Fran040777 041404 043498 046150 "34368 in.. nezaret altında bulunduju Leo sız ordusonun pek sakın durcnası. 052858 058031 073060 107013 144151 poldville'den kaçarak bes gün ordunun kendi içinde ıkıye bölunBnna raŞmen bn millet Vatan 160772 166502 211493 247186 258125 müddetle izini kaybetmişti. Ba »Cephesine girmiş defil. zorla sodüğünü şostermektedir. Şiddetle 264509 268021 283728 283850 309732 rada Lumumba. kendisini yüzde kulmus, âdeta temerkiiz kamplaDe Gaulle'ün aleyhinde olan bazı 342691 351745 352558 370630 370950 doksan tntan Stanleyville'e siderına sürülür gibi «sevk» edilmiş; 373758 394879 411227 427250 439657 subaylar, artık en yakınlanndan bi eek ve orada kuvvetlerini toplıölülerinin isimleri yazıiarak liste441024 448556 473819 481285 491813 >arak Leopoldville'ye hflcum ede le çekindikleri için duşündükleriler fisirilmiştir. 3.000 lira ikramiye kazanan rek, bufünkö iktidan yani (Kasa ni açıkhyamamaktadırlar ö t e yanBizim gibi gazetecilere her çün, numaraiar : Kesml Ankara 7 (Cumhurıyet Te ten kaldırılmıştır. Kanjn, \ubn • Mobntu) ckipin) is başın dan profpsyonel askerler ise, ne mütaakıp yü mnhtelif meslek ve sınıfa roer* 010683 015081 020548 021153 023163 leks) Belediyeler Kanununa ba Gazetede yayınını dan atarak dnruma hâkim olacak Fransadan gelen birliklerin ne de snp vatandaşlardan mektnplar 025557 036930 040559 040976 042646 zı maddeler eklenmesine ve kaçak rürlüğe girecektir. tı. Onnn için bir çok kBylere ve yerli askerlerin kolay kolay mergeliyor ve kendilerini âmirlerinin 048347 048530 049668 056719 063145 çılığın men ve takibine dair 1918 Kaçakçıhğın men ve takibine kezi hükümet aleyhinde bir hareobalara uŞnyarak oralarda tabVatan Cephesine veya Demokrat 072206 074771 075560 081198 082025 sayılı kanunun bazı maddelerinin dair 1918 sayılı kanunun 21 ve 24 rik edici nntaklar irad etti. Şimdi kete geçemiyecegini bılmektedir. kanjn No. İu maddeleri de şöyle değis Partiye girmek için zorladıklann087516 105523 109339 110601 115510 değiştirilmesine dair iki isin üst tarafını Tarbay Mobntndan, ne yapacaklarını bilmedikleOrtadaki durumu pek iyi bilen kabul tirilmiştir. 117081 134201 140882 143492 145940 Millî Birlik Komitesince nun agzından dinliyelim: «Geçen General De Gaulle ise. rinden şikâyet ediliyordu. orduya 146103 148895 155238 162224 169526 erlilmiştir. perşembe çünü sabahı Port kendi (ıkırlerını bizzat anlatmak ü21 incı maddedeki yeni değişik Hiç unutmuyomm, bir gün De185278 194255 198312 201997 203989 Umuru belediyeye müteallik ah likle gümrüklerce tutulan resme Francqui'fleki askerî garnizondan zere cuma günü Ce?a\i]'e gidenli Bankası Ankara memurların205638 207147 207792 210429 214046 kâmı cezaiye hakkında 16 r:isan tâbi veya çıkıs kaçağı hir telefon aldım, eğer saat 14 e cektir. eşyanın dan raliba «Selim» isminde bir 216730 219309 229129 231207 235018 tarihli ve 1340 ve 486 numaralı ka kadar oraya bir uçak gönderip fob kıymetine muadil bir meblâğı zattan bir mektup aldım. (Bu mek 242896 253882 267905 273930 277637 nunun bazı maddelerini tâdil eden De Gaulle'un asilerle savaşan depozito ederek vcya muteber v e tnpları mahnt 15 Ier komisyonuI.umumba'yı teslim ahnadiffim 289038 21Î241 294955 298639 305554 1608 sayılı kanuna göre maddeler ek kanuni faizie kapsıyan banka tetakdirde onn kurşnna dizecekle Fransız birliklerme «Cezayirli Cenun ev basıp arama yapmak ka307708 312402 313509 316736 325101 lenmesine ve 2575 sayılı kanunun BlR ŞEHİK SU ALTINUA Ingıtteıede bir asırdanoerı eorul rini haber verdiler. Kendilerine zayır» plânını anlatması oldukça memiş bir şiddetle vağmurlar vağmaktadır. Bu sebeple tasan nehır 340910 350067 357186 360662 362571 3 üncü maddesinin kaldırılmasına minat mektubu tevdiinde eşya sa rarından sonra imha ettim) bana güç bir is olarak kabul edılmekderhal bir uçak gönderecefimi, ler, birçok bölgelerin su altında klmasına sebebıyet vermiştir. Re 370356 375151 376711 383408 386312 dair kanuna nazaran belediyelerce hibine teslim edilecektir. 21 inci partilerle, hattâ siyasetle hiç alâkrndisine hiç bir şey yapmamala tedir. maddedeki satış usulü kaldınl kası olmadığını, bn yoln da baba388690 312740 313719 403033 407869 simde, sular aitında kalan bir kasaba görülmektedir. tanzim edilmiş olan çesitli nakil rriıştır rıııı teııbih ettim. Kendisini janLagaillarde'ın dokunulmazlıçi 409553 419398 426489 430353 442094 sının kendisine verdiği öçüde nıırıııııııııııııuııuıınıııınııııııııııiHiıııınünnıııııııiHinMHiiı ı • vâsıtalarına ait ücret târifelerine tlarmalar Port Francqui ile Mwemeselesi 445804 445819 446743 450501 4520Î9 24 üncü maddeye göre ise 23 yarak tnttuğnnn, fakat son günriavet etmiyenler hakkında Beleka arasındaki yolda vakalamışlar 455316 567424 483377 485290 489091 dıve Encümenlerince 1608 sayılı üncü maddenin 3 üncü bendine ve lerde mfidür mnavininin eline bir Adalet Bakanlığı. Ispanya'ya kat \e Port • Franequive eetirerek 4"0660 4°34"3 494701 495979 497610 kanuna göre ceza verildikten baş 48 inci maddeye gör« teslim ah kâfıt tntuştnrnp: hususî bir evde neıaret altına «I tıftı sanîlan Cezayir mebusu Pierre 1.000 lira i k r a m i y e k a z a n a n Şunu da lutfen doldnrnp baka bİT aya kadar meslek ve sa nan her çeşit kaçak eşya ve tasxınıslardır. Buno duyan halk evin Lagaillarde'ın Parlamento üye<:i numaraiar : nattan men cezası da verilebilecek ma vâsıtalan müsadere kararı ke na getirin! dedifini, bn kâğidın rtrafına toplanmış ve kendislne a dokrjnulmazlığının kaldırılması i002445 004903 007901 010002 011134 ve bu gibilerin ehliveti alınmak sinleştikten sonra satılacaktır. Sa Demokrat Partiye girme talepnaçin bugün resmen Mi'.li Meclise sır hakaretlerde bulunmuştur. 015489 015589 017523 017540 019737 üzere keyfiyet trafik teşkilâtına tılacak eşyanın cif değeri 1000 li mesi oldufcnnu gördükten sonra müracaat etmiştir. 021761 021775 026087 026751 029169 bildirilecektir. tkinci ek maddeye radan fazla ise satış gazete i l e ban» yaımaya ve fikrimi sormaLagaiallarde, «Cezayir Barikatlal.umumha'nın karısı ise Kongo 032351 033706 036318 042329 04355* göre de tl Beledive Başkanlan ilân olunacaktır. Veriien ve satı ya karar verdiçini yazıyordn. tfanchrini çıkan ve Coquilhotville'e rı» duruşmasının diğer dort sanı048145 051411 051578 052065 052066 veya bunların yetki verdikleri lan eşya, taşıma vâsıtaları için desine göre bankada iyiee bir mevgiden bir vapordadır. Vapnr lima ğı ile birlhkte hafta sonunda or056354 056672 058179 063071 064060 görevliler re'sen 25 liraya kadar ha gümrük vergi, resim. ücret ve kii var. Üç çocnk babası. Üçfi dr na şelir çelmez, askerlerim tara tadan kaybolmus ve dün mahke070006 071964 074240 07 075779 0764*7 fif para cezası tertibine ve Ticaret masraf namları ile başka hiç bir fieretli mekteplerde oknyor. Maameye gelmemiştır. fından tevkif edilecektir.» 077053 083017 0848K8 090180 1058:14 .•e sanat icrasından men'e. ilçeleer para aranmıyacaktır. Bu kanun şından başka on para çeliri yok. 107431 109939 112944 115206 115318 Lçak, sekiz yüz kilometrelik bir Firan, hukuki durumunu tama Güvenlik Konseyi, Lumumba meselesini ele ahve diğer yerlerdeki Belediye Baş da Resmi Gazetede yayını ile yü Ne yapayım? diyor. Ben derhal.117785 117798 124676 125038 1266"5 mesafeyi uçtnktan sonra Port miyle değıştirmiştir. yor, Lumumba'nın bir temsilcisi Kahire'ye gitti. «Çolnk çocngnnnzn aç bırakma130384 130640 132924 134253 1365(17 kanları da 10 lira para cezası terti rürlüğe girecektir. Iraııcqui'ye gelmiş ve firari Luya hakkınız yok! Kanaatiniz de139625 142266 145135 147157 149516 bine ve bir gün ticaret ve san'at mumba'yı teslim almış ve Leoo icrasından mene yetkili olabilecek gismemek Dzere kâjıdı imzalapoldv ille'e çetirmistir. Kahiıe 7 (R) «El Ahram» gaI fi üzerine kabul etmiştir. Kon 151276 151346 155086 155340 156413 lerdir Ru kanunla 2575 sayılı kayın» dedim. Sonra ne yaptığını bil /eteMnin yazdığma gore, Birleşık ı sey tahminen mahalli saatle 10.30 158160 159551 160440 163036 163185 nunun 3 üncü maddesi yürürlükl t aktaıı indirilen Lumumba'nın miyorum. Ondan sonra bu «Vatan Arap Cumhuriyetı. Kongo'da Bir da (Turkiye ayarı 17 30) toplana 166425 170.Î19 170877 173642 180377 . bıleklerine kelepçe takılmıstır. Cephesi» işi bir nmnmi ve alenî 181477 182576 184248 194584 1980,13 lesmıs Milletler emrinde bulunan caktır. Kski başvekil biç ağzını açmamıs. tazyik, hattâ imzalamıyanlar icin 198493 119274 204147 206146 20880,3 Lumumba'nın bir temsilcisi birliklerini geri çekmeğe karar bu maceranın a^ırlıçı altında ez«saşılacak bir ayıp» sekline girdi. 709445 211167 211951 214774 214782 Kahirede vermiştir. tın bir halde. onn karsılıyan bit Her daire müdürü, âmiri maiveKahire, 7 (R) Lumumba'yı des 220924 22731(1 227901 229565 232722 Bu haberi teyid eden bir hükükaç yüz Leopoldville'li tarafınine derece derece bn kâihtları dateklemekte olan Stanleyville'deki 237007 237943 238043 238636 2400<î3 met sozcüsü, Birleşmiş Milletler dan yuhalanmıs vr bunlar (Lu 250763 244913 fıtıyor, sonra toplayıp Demokrat Genel Sekreteri •Mr. Dag H.» a bu Kongo Millî hareketi lideri Entine 255164 247510 261781 254511 254682 mumbava 81üm) diye baSırmış"•»rtiye veriyordn. tstanbnl Bele260264 262747 267107 hıısıısta bilci verildi.îini sovlemiş Uassi. Lumumba'nın tem=ilcisi sı 275310 lardır. diyesinde bn is alenen ve maal278266 281468 284230 286278 fatı ile yardım temin etmek ıi?ere tir. Ankara. 7 (Cumhuriyet Teleks) esef Kemal Beyin emriyle ya288298 235Ofifi 295754 303751 303929 Içi asker dolo kamyonlar mey Âsi birliklerin hükümet kııvDıeer taıaftan Birleşik Arap Kahire'ye gelmiştir. 27 Mayıs Devrimi sırasında vali pılmıştır. Çünkn 305995 307066 30°074 316257 319906 Belediye mendaııı mnhafaza altına almı» bnln vetlerine karsı yeni bir taar Cumhuriyetı Dışişleri Bakanı Dr. Başkan Nâsır tarafından kabul bulunan ve bilâhare Balmumcu nplan devlet memnrn sayılmadık nuyorlar, Dahiliye nanrı Nnssbau rııza kalktıkları bildirilivor Mahn^ut Fevzi. Cezayir meselesi edilmesi kuvvetle muhtemel olan 326642 327204 327536 331673 334740 Kışlası ile Yassıada'ya nakledilen, lanndan partilere rahat rahat gi336623 338606 345408 347717 348993 mer ise harekSU b i n a t neıaret eAnkara 7 (Cumhuriyet Te son alınan kararla da serbest bıranin Pırîeşmiş Milletlerde müzake müşterek bir politika takip etme 354312 355872 364010 367092 367512 rebilirlerdi. Ama Demokrat Pardivordo. Lumomba ile ber»ber aleri için Asya ve Afrika memle 369266 371989 372690 Savannakhet, (Laos) 7 (AP) resir.de hazır bulunmak üzere bu376709 380975 eks) Evvelce bildırmış olduğu kılmış olan bazı valiler hakkında tiye! Diğer memurlara gelince, ralannda bir de kadın bulnnan gün N«\v York'a müteveccihen Ka ketlerine basvurduğunu söylemiş 389896 399089 404147 404402 404815 muz 5383 sayılı Gümrük Kanunu tçişleri Bakanlığınca kararnameler «Vatan Cephesi» siyasi parti mâbir çok taraftarlan da tevkif edil Sağcı âsi kuvvetlerin merkezi La hire'den , avrılmıstır. Dr. Fevzi, tir 406325 406407 411193 411550 411771 nun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 hazırlanmaktadır. nasına gelmiyor teviliyle onlan da mMerdi, bunlar tekmelene tekme os'ta Başbakan Souvanna Phouma New Yoık'ta avrıca Asya AfriEntine Uassi. «Biz ne doğuya ne 412561 413489 416858 416991 419600 ncı maddesinin ve gümrük giriş tâ Bu cümleden olarak emeklilik oraya apartıvorlardı. Kuvvetlerine Köylerde, ltne açık bir kamyona bindiril nın tarafsız rejimi ka blokıı temsilcileri ile Kongo' de batıya mutemayiliz her iki ta 420584 425519 527956 432567 433533 rife cetvelinin değiştirilmesine da süresini doldurmuş bulunan eski karşı yenı bir taaıruza kalktıkları kasabalarda ise ya borc tahsili ınisler ve askerler de etrafa kodaki durumu da görüseaektir. rafla da iyı münasebetler kurmak 434511 437785 438934 440066 441540 r kanun ile Yüksek Adalet Diva Eskişehir Valisi îbrahim Tevfik tehdidi veya tecili vaidi, ya yebuşun oğrenilmiştir. suşarak «tşte Lumumbayı yakalaDı. Fevzi. haıeketinden önce istiyoruz Lumumba'nın Kongo i 444168 447531 451218 4.M998 453020 nının muhakeme usulüne ait 3 sayı Kutlar ile Gümüşhane Valisi Kad ni borçlar verilmesi. ya arazi tevBu son askeri harekâttan once dık, gözlerlnizle göriin!. diye baverditii bir ciemeçte. Biılesik Arap çin vaptıkları Afrıka tarılıine ge 455306 457111 458894 458963 464603 ı kanunun 3 üncü maddesinin değiş ri Eroğan emekliye aynlmıslardır ya bol keseden ümitlerle adam Ba.^bakan, memleketi iç harpten gırmağa başlamışlardır. 466416 4668..0 467720 469860 470256 irilmesine ve devrüen iktidar zaCamhuııyetinin eski Kongo Baş çecektıı» demistıı tnkılâbı mütaakıp işten el çekti ar yedisinden yetmişine kadar. kartarmak icin gayıetler saifetmiş 472850 4751.77 47Ö528 476842 477342 manında suç ışliven yüksek derece rilen Samsun. Urfa ve Tunceli va. bakanı Lumumba'yı kurtarmak iKamyonlar firarileri e v v e l i Koâçıda parmak basarak Vatan Cep ve bir koalıs>on ıdareii ktırmıya 434410 487937 492578 49455* 495381 i memurlar hakkında yapılacak so lileri de başka illerin Hukuk tşleçın elinden aelen bir şeyi yapakolo kampına götürmüşlrr. bunhesine soknlnyorlardı. Altına par çahşraıştır. 497810 498590 498977 499577 4rl9884 ruşturma usulüne mütedair 54 sa ri Müdürlüklerine tâyin edilmişcauını «uvlemi'îtif. lar sonradan askeri hapishaneye ıak bastıkları şeyin mânası ise Asî lider Geııeıal Plıomi Nosay:lı kanunun yurürlükten kaldırıl lerdir. Eski Trabzon Valisi Hayret mnhalefetin nakledilmişlerdir. 400 lira i k r a m i y e kazanan Sevlân da Kongo'daki tutumnnn begenmevan'in bir sozcusü taarruza katılaıı masına dair kanunlar bugünkü Res tin Nakiboglu ise tçişleri Bakanlığı yip Vatan Cephesine girmek gibi numaraiar : askerlerini çekiyor Bu tevkif kararı Leopoldville'de 3 piyade bölüğu ve bir paraşütçü Sr>lan Hukümeti. Kongo'da Birbir bomba tesiri yapmıstır. AssoPon ü r rakamı (055). (,f)(i7) i l e mi Gazetede iniısar ederek mer'i Tetkik Kurulu üyeliğine atanmıs mukayeseli bir muhasebei a'mataburunun iki noktadan Namkadinh tır. n i h a y e t b u l a n 1000 n u m a r a d o ı d e r ye*e giımiştir. ciated Press Ajansına göre Mobn nehrini geçtiklerini ve tarafsız re leşmiş Milletler emrındeki kuvHn doifnrabileceği yeni bir hattı yüz lira. IU. Lamumba'nın orduyu isyana jimin başkenti Vıantıane'de sadece vetlerini geri çekmeğe karar ver Sovyet Başbakanımn göğüs hareket karan idi ki; imzasını atamıyan, yası başı böyle seyleri tesvik ve bir çok baska âdi sucla 75 kilometrede Kain Ban Pak Sa mıstir. Bu karar. Sev'ân Kabine«i 200 lira ikrami\e kazanan nezlesiııden ınustarip oldıığu anlamaya nâmüsait zavallılann rı dolayısiyle mnhakemf edilece şehri üzerine ilerledıklerini söyle nin bugün yaptıâı bir toplantıda numaraiar : bildirilivor alınmıştır. zordan başka yolla yapabileceklesiııi bildirmistir. Son u ç rakamı (556 ı. (561). ( 5 7 2 \ miştır. tki taraf arasında henüz bir Güvenlik Konse\i. Lumumba ri seylerden degildi. tşte tnrlü taz (817) i l e n i h a y e t bulan 2000 numaTine Mobutn verdigi bir demeç harp teması yoktur. Moskova. 7 (R) Nikita Hrut ra i k ı ş e r y ü z lira. Diyarbakır eşrafır.dan merhum Behlül Ağanın oğlu meselesini ele «lıyor yiklerle toplanan bn kalabalıfa dt Lumumba alevhindeki tezahüAsi kuvvetlerin tehdıdıne maıuz \Vd~bincton. 7 (Pl Sah çünıi çef salı guniı hastalanarak vıllaNezihe Behlülgil'ın kıymetli eşi, tüccardan Suat Beh•Vatan Cephesi» adını verdiler. Ad 100 lira i k r a m i y e k a z a n a n rata nihavet verilece'iııi de söyBan PakSa şehrinde Vientıane geç vakil bıîdırıldığınp gure Guven sında istirahate tekilmıştır. Baslülgıl ve Mesut BchlüJgil'in sevgili babaları, Perran arını radyolarda okndnlar. numaraiar : lemistir. nin askerî lideri yuzbaşı Kong Le lık Konseyi çarşamba sabahı topla vekılin goğüs nezlesmden muzdarip Behlülgil'in ıcayınpederı. Nisvane. Münire ve Sabri BehFakat is burada kalmış deeildir. nin esas kuvvetini teşkil etlen ıkinSon iki rakamı (031 ı ı e n ı h a \ e t narak Patrıce Lumumba'nın ser olduğu ve ateşinin biraz yukseldilülgil'in kıymetli ağabeyleri. Sedat Yener ve Seyhan Bunlann içlerinde sadece ismi 1 bulan 5000 n u m a r a y u z e r lira. I.umumba'nın sekreteri Koloma cı paraşutcu taburun bir bolıiğü best bııakılması hakkında vapı Sİ hildırilmektedii . Butun ranciev ı Ongan'ın enişteleri. Haluk Ongan'ın ba'.anağı, Mahide okunsun diye oraya kaydolan is40 lira i k r a m i y e k a z a n a n Ueııdisini. Stanleyville Geııel Va i bulunmaktadır. lan Sovyet teklıfini goruşecektir. ları ıptâl edilmiştir. numaraiar : Yener'in damadı Îstanbul Emniyet Sandığı Şube Müdürkambil kâfıdındaki konçinalar lisi ilân etmis ve Lumumba ser | Kong Le'nin adanı!aıın:n KomuHrutcef Bolsov tıyatro.unda koEski başbakan hâlen mevk.ıf bugibi kıymetsiz niceleri oldulerinden İH'st bırakılmadısı takdirde Staıı j nist eyilımli Pathet Lao gerıllala lunm.ıktadır. Son ıkı rakamı (15 ı ı 86 ı : l e ııımunıst Cin Baskanı Liı Shao Li Su gibi bir çıkar temin etmek le\ville evaletinin merkezden av n tarafındar. desteklendıkleri sah a \ e hul.ııı 10 000 iıumara k , : k a r Kuiısey. bu gı>rume\i Sovye; serefine veriien ^ala mıı^anıere^tis» âleminde tesir vapmak icin !ır;ı. rılacağını ve muhtar olaca^ını söv nılmaktadır. Fakat Bu çetelerin sa delegesi Valeııan A Zoıınin yap r.e de eıdememıstir. yazılan, hattâ gayet hayâsızca be20 lira i k r a m h e kazanan lemistir. yısı bilinmemektedır. Aynı sekılde Ameııkalı endıustri tığı acelel bir gece oturumu tekli6 12'960 sah günü âni bir kalb krizi neticesinde vazife yanlar verenler de vardı. Neylenumaraiar : Diîer taraftan mesele Birleşmiş adamı Cyru< Eaton ve karısı şebaşında vefit etmiştir. Cenazesi 8/12/1960 perşembe yelim ki bir memlekette iktidar ^IİIletlere de intikal etmis buluSon rakamı (2*. (9) i l e nıı.d\et refıne veriien ziyafette de bulunagünü öğle namazını nmtaakıp Şişli Camiinden alınarak dejenere olnnea her şey bozulnr. bulan 100.000 n u m a r a y i r m i « e r lira ımvor. Hammarsk.jold, Lumuroba'mamhtır. FeTİköycreki ebedî istirahatgâhına teydi edilecektir. emiyette bozolmaya müsait nnikramiye alııiar. I>MI tevkif tarzını betenmemiş, ken snrlar hemen sn vermeye. gevşedi<ine insanî olmıyan sartlar altınMevlâ ranmet eyleye. AİLESİ 2.000 lira t e s e l l i m ü k â f a t ı meye basladılar. Ahlâksızlık. men. da muamele edildiçini sSylemişkazanan numaralar : faat nğrnna kanaat ve karakter tir. 091410 191410 2P1410 391410 401410 satmak, dünkü dostnnun veya iSovyet Rusya ise Moskova rad411410 421410 431410 441410 451410 *! nancının bngün aleyhine dönmek Î61410 471410 48141(1 490410 491010 ^osu ile yaptıgı bir bildiride bn o«Vatan Cephesi» camiasının müşAralık 1960 temsilleri: Hafta 2 491110 491210 49131H 491400 491411 lavın Birleşmiş Milletlerde derhal terek şiarı ve hep bir ajızdan mem 491412 491413 491414 491415 491416 müzakere edilmesi icap ettiîini 8 Aralık Perşembe 21 de leket severlere, muhaliflere. eazeSandığımız Şube Müdürlerinden pek kıymetli mesai 491417 491418 49141't 491420 491430 bevan etmiştir. Ne\vTork'taki Sov 10 Araîik Cumartesi 21 de te ve çazetecilere küfredip hiyanet arkadaşımız 491440 491450 491460 491470 491480 \ et delegasyonu ise şu flç nokta ve nifak isnat etmek de müsterek G.C.Menotti 4°1490 491510 491610 491710 491810 iizerinde durmustur: 1) Lumumvazifesi oldu. 491910 492410 493410 4°4410 4 n 5410 ba ve arkadaşlarınm serbest bıra ShMk De Fransız ordusunun ikiye bölünmesi tehlikesi belirdi Trafik Genel müdürlüğü Millı Piyango teşkilâtı kuruluyor dün çekildi Yeni hazırlanan Trafik Kanu tasarısına göre şoförlerde ilkokul diploması aranacak Hddı'seler Yafan Cephesi Cezayirdeki Fransız ordusunun sakin durmasından şüphelenen Le Monde, De Gaulle'ün orduya kendi fikirlerini kabul ettirmeğe çahşacağını belirtiyor BeSediyefer vasıtaların ücretlerini müessir şekilde ayarlıyabilecek B. Arap Cumhuriyeti Kongo'daki askerini geri çskmege karar verdi Laos'ta çarpışmalar devam ediyor Yurarluge giren kanunlar Haklarında tâkipsizlik kararı alınan eskî valilere yeniden vazife veriliyor Hrutçef hastalandı V E F A T KÂMURAN BEHLÜLGİL îstanbul Belediyesi ŞEHfR OPERASI kılarak kendisinin meşrn iktidar» sahip olması, 2) Mobutn'nnn »ilShtan tecridi, 3) Mobutu'nnn nereden silâh tedarik ettiğinin, (AsyaAfrikalt) bir komisyon tarafından tahkiki. , Bir Kıbrıs parti Hderi Kremlîn'de V E F A T M. PİRt TEŞEKKUR Sevgili annemiz. kardesım Oıkestra Şefi: Dekor Demirhan Altuğ N. Perof Biletler Tepebaşı Tiyatrosu gışesinde satılmaktadır. İlkokııi haftalık ünitelerine göre hazırlanan (3 Perde) Sabneye Koyan AYDIN GÜN Moskova, 7 (APl Kıbrıs Isçileri Terakki Partisi genel sekreteri Papaioannou sa'ı şunü Kremünde Sovyet Başvekil yardımcısı Anastas Mikoyan tarafından kabul edil miştir. Tass'ın verdıği habere göre. görüşme «sıcak ve arkadaşça bir hava içinde» geçmiştir. 496410 tkramive nerelere çıktı 497410 498410 499410 KÂMURAN BEHLÜLGİL'in MÜRSİDE AKARSU'nun cenazesınde bulunan. çelenk gönderen; telefon. telgraf ve mektupla yahut bizzat gelerek acımızı paylaşan bütün akraba ve dostlarımıza gazeteniz vasıtasıyle en derin teşekkürlerimi j zi sunanz. I Kardesi: Belkis Yetik. ! çucuklan: Rıfkı Akarsu. I Mediha Akarsu Bedia Akarsu İRA RAY LUKAÇOVA BROOCK Îstanbul İ A V R IJ P A D A Sayı 5 çıktı 32 renkli sahife, 50 Krş. ÇIKARAN: TÜRKİYE YAYlNEVt T'EMEL EĞİTİM TEMEL BİLGİLER İle Amerikah gazeteci EVLENDtLER. Bu çekiliste 500.000 lira büyük ıkramiye kazanan bilet tstanbul. da, 200,000 lira kazanan bilet tstanbul'da, 100 000 lira kazanan biletler îstanbul ve Gerze'de. 20.000 iira kazanan biletlerın iki tanesi tstanbul. dıîerleri Buısa, Menemen ve Karabük'te; 10.000 lira ikramiye kazanan biletlerin üç tanesi tstanbul'da, ikiser tanesi tzmir ve Eskişehir'de, diğerleri Ankara, Afyon ve Milâs'ta satılmıstır. 6/12/960 günü âni bir kalb krizi neticesinde vazife başında ebediyete intikal ettiğini derin bir teessürle bildiririz Cenazesi 8/12/960 perşembe günü öğle namaztnı mütaakıp Şişli Camiinden alınarak F?riköydeki Aile kabristamna defnedilecektir. Kederdide aile efradma ve mesaî arkadaşlarına baş sağlığı dileriz. Mevlâ rahmet eyleye İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI TEŞEKKUR Çok sevgili varhğımızm ebediyete intikali dolayısiyle bizzat gelmek veya telefon, telgraf ve mektupla taziyede bulunmak ve cenaze mprapimine iftirak etmek 7 3hmetini esirgemiven kıymetli akrab ı ve dostlanmıza minnet ve şükranlanmızı arz ederiz. kaprah. Fettah, Kocaaslan, Erim aileleri Asistan Alınacak \ Atafürk Ünîversilesi RektöHüğünden: 1 Üniversitemizın muhtelif bölümleri için aşağıda gösterilen bılım dallarına birer asistan alı nacaktır 2 Isteklilerin hangi bilim dalına asistan olarak çahsmak ıstediklerini imtihamna girecekleri yabancı dili bildiren ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazacakları dilekçeye kısa hal tercümelerini ekliyerek. en geç 20 aralık 1960 gunü akşamına kadar müracaat etmeleri gerektir. 3 Asistanlığa kabul imtihanları 26 Aralık 1960 günü saat 10 da. Erzurum'da Atatürk Üniversitesinde yapılacaktır. 4 3 üncü maddede yazılı günde yapılacak imtihanla' açık asistanlık kadroları kapatılamadığı takdirde. aynca ilâna lüzum çorülmeksizin her ayın 10 uncu gürü akşamına kadar bu ilân hüi umlerine göre Erzurum'da Atatürk Üniversitesinde imtihanlar açılacaktır îsteklilerin her ayın beşinci günü akşamına kadar Rektörlüğe müracaat etmiş olmaları gerektir. BtLlM SAHASI: Tarih Cografya îngiliz Dili ve Edeoiyatı Etnoloji Matematik Botanik Zooloji Sanat Tarihi. ILAN (stonbul Ticaret Odasından Tebliğ Edilmiştir TÜLÂY ARSAN ile \ Av HALÛK KÜNUTKU Evlendiler. 712960 Ten^üâtlı Satıs Yapmak İstiyen Firmalarm Dikkat Nazarına Oda Meclisinin 3ü KasiT) 1960 tarihli toplantısında. tenzilâtlı satış vapmak istiyen firmalar icin criayeti mecburi meslekî karar» ittihaz o!unmuştur. Mezkur kararın tanı mefni Odumız gazetosinin 8 aralık 1960 tari nli nü?hasında yayınlanmıştır Tenzilâtlı satı5 \ppmak istiyen t'irmaların önceden behe mehâl kararı okumalarını ve 11 No. Odaya müracaatlerini ehemmiyetle rica ederiz. (59589 ı TEŞEKKUR Ö L Ü M Samsun eşrafından merhum Alemdaraade Hafız Aziz Efendı eşi, Ahmet Alemdar, Makbule Karaaliler. Mahbube Yemeniciler. Mahmure Balksn Mime Alemdar ve Ştlkriye Turfan'ın sevfili annelpri An! vefati ile ebediyete intikal eden muhterem büyüğümüz HÜSNİYE HATtCE ALEMDAR 4 aralık 1960 pazar günü Sarrsunda Hakkın rahrretint* kavu*muştur. Mevlâ rahmçt evleye. \ gerek bizzat cenaze merasimine iştirak etmek. gerek ziyarette bulunmnk: çelenk. mektup ve telgraf göndermek ve telefon etmek suretiyle kederimizi paylaşan ve taziyetlerini bildiren akraba. dost ve yakmlarımıza en derin teşekkürlerimizi arz ederiz. Aileai KARAGÜL'ün Bence bn «serzeme» nin bn dâvada maddî suçu devlet radiosu nu Demokrat Parti hesabına bir propasanda vasıtası haline getirmek ise, mânevi ve daha büvük günahı da küçük büvük maddi. malî veya mânevi tazyiklerle iıısanları vicdanlarına, inanclarıııa ve ahlâka mugavir hareketlere, sÖ7İere ve iîtihaklara icbar ederek memlekette siyasî ahlâk \e kanaat binasmı tahrip etmis ol nasıdır. Bunların vaptıkları. masumları fuhıısî te^vik edenlerin hareketiıı den d3ha az şeni değildir. Bu sö7lerim ne kadar teessürlerini mucip olsa. bu tazvika ma ruz kalmış olanların her halrle vicdan ıstıraplarına terciiman »I maktadır kanaatindeyiın. Ama biliyor musunuz. bııtuıı bunların sebebi ne idi? tktidardan gitmemek. Halbuki sartların kendilerini her gün bira/ daha düsüklük ururunıuna w varladiEinı, milletle irtibatları kesildigini, çıkan olanlardan ve kör kütük partizanlardan hnska kimsenin Demokrat Parti iktidarını tutmadığını. vani açıluası iUtidarlarının, ademi iktidarla malül olduğuııu sörüyor ve kendilerini avutmak için etraflarına hövle kendilerini aslâ diriltemivecek cc na?e kalabalıkları toııluvorlarriı. tmkân olsa da maiset korkıısu «ribi hayati tehditlerle Vatan Ophesine sirmis vc kendini bu zümreye istemive istemive ka'.mıs olanlar, ıstıraplarmı malırrm nlarak anlatıp biraz tesellî l>ulsal»r. Yani herif bıeafı eırtlağım'Tı a*. yamı« Ya Vatan O p h e s i . va i kal Arkası Sa. 5, Sü. 1 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog