Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

İKI CUMHUBIYET 8 Arahk 1960 I RUHİ TAHLİLLER | İHTİRAS Yazan: Halis Özgü îhtiras, normal »ekliyle her in da ıstırap duydukları kimseler •anda vardır. Bununla beraber, küçük düşünneğe, böylelikle, üshiç bir kimse kendisinde böylt tünlüklerine ulaşmağa çalışırlar bir şeyin bulunduğunu kolay ko Beğenilen insanlar için söyltnen lay kabul «tmez, edemez. Bunun güzel sözleri kendileri hakkında en önemli sebeplerinden biri, öte söylenmiş fena şeyler, yapılmış denberi ihtirasın in«an topluluk küfürler gibi değerlendirirler. larınca iyi karşılanmamasıdır. Z«Her yerde ve daima ken rarlı, tehlikeli sayılm«sıdır. dilerini ararlar. Kendilerini beIhtiras, ancak tabii halini kay. genmedikleri içi n başkalarından Yeni tasan mütaleası alınmak bettığı, aşmhğa kaçtıjı zaman za nefret ederler. Kendilerindan kaç iizere şehrimiz Ticaret *arh, tehlikeli bir davram? faktö tıklan için başkalarını kovalarlar Odasına gönderildi Kendilerini hırpalamak istediklerü olabilir. Gider vergİEİ tâdili kanun tasaTabil durumundan uzaklaşan ri için baskalartna ealdırmak arKtndiltrinden rısı, Maliy* Bakanlığı tarafından ıhtlras umumiyetle bir gizlilik ka zusunu duyarlar. zanır. Sembolik bir mahiyet, mâ uzak kaldıklan için başkalannin mütalâası alınmak üzere, şehrimiz na taşır. Kendisini çeşitli ve deği yakınlıklarını, ilgilerini ararlar. Ticaret Odasına gönderilmiştir. Ticaret Odası, Sanayi Odası temşik »ekillerle ıf.de eder. Meselâ, Kendilerini sevmek imkanını bualçak gönüllülük kılıjına bürüne lamamaları yüzünden başkalann •ilcilerinin ittirakiyle bir komisbilir. Bu gibi hallerde insan dış dan nefret ederler. Yokluklarını yon kurarak tasan üzerinde çalısgörünüşünü ihmal eder. Giyinişi hissettikleri için önemliliklerini malarına baslamıstır. ne önem vercnez. Babacan bir var herkesa kabul »ttirmeğe uğra#ırDoğu Almanyadan tütün lık rolünü oynar. Kibar, nazik gö lar. Ba»kalannı kendilerine mahrünmeğe gayret eder. Başkalan kum etmek çarelerini ararlar. Şid alnıak üzere bir heyet geliyor Haber aldığımıza gore, tütün alnı memnun edtcek kelimeler arar dete baı Tururlar. Suç islemeğe Kendisioi gevdirmeğe, begendir teşvik ederler. Sevimli görünmeğe mak üzere Doğu Almanya'dan bir gayret ederler. Şaka yaparlar. Ona heyet bu günlerde memleketimize cneje u|xanr. Başka türlü «1de » demedigi, sağlıyamadığı üstünlü. buna takılırlar. Muziplikten hoş gelecektir. Doğu Almanya heyeti. ğü, hâkimiyeti bu yolla kazanma lanırlar. Bütün bunlar onlar için nin meınleketimizden bu yıl 4000 ğa çahıır. Bu psikolojik mekaniı sadece birer vasıtadırlar. Hâkimi ton tütün alacağı anlaşılmaktadır. Diğer anlaşmah memleketlere mayı bundan iki bin küsur yıl ön yetlarinl, üstünlüklerini kurmağa mensup mübayaa heyetlerinin bu ce förabiien, insanı iç yttcfi, ger elveriıli davranıs tarzlandırlar. günlerde memleketimjze gelmesi çek jriuü ile «eyretmek imkanını îhtiraı en yüksek noktatına ulaı de beklenmektedir. bulabilen büyük Yunan filosofu tığı, tamamiylt patolojik bir maSokrat bir gün bir meydanda topBir kamyon çnkura hiyet aldığı zaman çok zararh, teh lanmış olan halka hitap etmek ülikeli bir kuvvet haline gelir. Ruh yuvarlandı, şoför öldü zere kürsüye doğru ilerliyen üstü dünyasmda böyle seytani bir kuv Bir kamyon Eyüp'de takla atabası perişan bir demagoka uzakvtt barındıran insan trajik bir ha rak çukura uçmuş, içindeki şoför tan şöyle d«R .Bana bak genç Ayat yaşamıya başlar. Şuur altıada ölmüştür. Cebeci Düzkıran semtınalı. Alçak gönüllülük gösterbannan, gerçekleşmek Istiyen sflr Mndeki tuğla harmanından tuğla mek hususundaki bütün iddialagün duyguların tatiri altına girer. yükleyen Ismail Kabil şoför marına, gayretlerino rağıaten bütün Baska bir deyişle, suur altiyl», alt halline oturacağı nrada yokus amesamelerinden ihtiras hşkınyor.» beni ile yaşar. Gerçek dünya ile şağı geri geri gitmeğe başlamış fetlrai fazlalastığı, siddetlendi temasım kaybeder. Nevrotik bir ve orada bulunan bir çukura takği nispette tehlikeli bir mahiyet tip haline gelir. Mümkün olduğu lak atarak yuvarlanmıştır. Şoför kazanır. Ruh hayatında İhtirasın kadar çok insana hikim olmak ar derhal ölmüştür. ajır baskılannı duyan bir kimse ZUSUBU duyar. Hattâ, isi, tannlık Bir otomobil, 2 atlı gergin, gıkıntılı bir hayat seklini iddiaıında bulunacak kadar üeri polisi yaraladı götürür. idrâk «d«r. Huzurunu kaybeder. özel plikalı bir otomobil, evvelBu yüzden başkalan ile anlaşmakAnderson'un «Sirke testiıi» adı1ı zorluk çeker. Her seyden ve nı taşıyan bir masalı vardır. ki gecetdevriye gezen iki süvarı po herkest*» sikayet eder, kimseyi Üstad, ihtiraaın mahiyttinl liaini yaraladıktan sonra kaçmıştır. begenınez. Kendisini herktsten üs belirtmek için şöylc bir matal ya Olay Feneryolunda cereyan etmiş, tün (örür. Katıldığı bütün toplan ratmııtır: Günün birinde bir ba muhtelif yerlerinden yaralanan Ah tılarda, konuşmalarda son sözü lıkçı bir balıjı serbest bırakır, hür met Kara ve Mecit Demirta» isminsöylemek ister. Düşüncelerini her riyatine kavusturur. Bahk bundan deki süvari polisleri tedavi altına na bahacına olursa olsun ve yanlıt çok aevinir. Kendiıini bırakan ba alınmıslardır. Aynca her iki at da olduklanm bildiği halde baskala lıkçıya karsı büyük bir minnettar yaralanmıştır. Firar eden otomobilin 35459 özel rına kabul ettirmeğe uğraaır. Di lık duyar. Ona bir dileği olup ollediğini gerçeklestirince büyük bir madıgını sorar. Bahkçının bir ka pltkah olduğu ve Ahm»t Üngül'ün sevinç duyar. Basarısızlıkla kar rısı vardır. Bu kadm çok muhte sahibi bulunduğu anlasılmıştır. sılaftığı zaman ise üzülür. Sinir rıstir. Kocasımn basına konan dev Htrsızlık vakaları arttı lenir. Fikirlerini benima»miyenl« let kuşundan faydalanmağ» kalkı Ahnan bütün tedbirlere rağmen re çıtar. Anlayıssızlıkla luçlandı lır. Kontes olmak ister. Bahk ka »ehirdeld hırnzhk olaylan önlenerır. Baskalarını tenkid etmekten dının arzusunu ycrine getirir. Onu metnektedir. Son 24 saat içinde 7 zevk aldıfı niıpette tenkid »dil konteı yapar. Fakat kadına kon hırsızhk olayından üçü meçhul kal mckten ürker. Çekamediği kimse teslik az gelir. kırıliçelik hevesi mıstır. )»rl başkalannin yanında zor du ne kapılır. Bu da gerçeklesir. BuLevendde Yasemin Sokağındaki rumlara sokmaga çabalar. Her fır nunla yetinmez. Tannlık iddiasin Kemal örgörür'e ait bos bulunan satta bunları iğnelemeğe çalısır. da bulunur. Bütün evrene hük eve pencere camını kırmak sureKıskandıiı insanların su veya bu metmek ister. Bahk da nihayet bı tiyle hırsızlann girdiği görülmüş şekilde övünmelerine tahammül kar, bahkçıyı yanına uğratmaz. ve durum polise bildirilmlştir. edemez. Bu gibi hallerde derhal Polisler tertibat almışlar, evin et Ihtiraıın tabii halini kaybetmeişe karışır. Söylenen güzel sözleBinde, patolojik bir mahiyet alma rafını sarmışlardır. Fakat Kadir Ba rin yersizliğini belirtm«|e koyuşaran ile Recep ismindeki sabıkajı lur. Buna karşılık övünmekten bü sında çeşitli taktörler rol ojcnar hırsızlar firar etmiş. 19 yaslarındalar. Bu faktörlerden biri de, aşayük bir haz duyar. ğılık duygusunun bir eseri elan ki Paşo öztürk polislerin birkaç el havaya silâh atmaları sonunda ya Keodiıini olmak ittedlği atkil üstünliik arzuıu, iddiasıdır. kalanmıstjr. Paso'nun üzerinde bir tnsan, kendidni küçük gördügü de 14 santimlik bıçak çıkmıştır. de förecniyen, istediğl soyl yaparnıyın muhtaris insan bazaa biı nispette büyüklük sevdasını dutarafa çekilmek yolunu tutar. Ken yan, önemsizlijine inandığı nispet Kadm yüzünden yaralamalar di işleriyle meşgul olur. Kendisi te önemlilik arzusuna kapılan, Evvelki gece Dolapderede kadın ni eıki isine döndürmek hususun kendisini yerde bulduğu niapette yüzünden tabanca ve bıçakla bir da yapılan teklifleri reddeder. göklerde dolaımak ihtiran ile ya yaralama olayı cereyan etmiştir. Daha fazla israr edilmesini bek nan bir varlıktır. Taksimde Yenişehirde oturan 36 ]«r. Bu maksatla kabul odilmeti Şuur altına yerlesen yetersiz, yaşlanndaki Rahmi Olcaytuğ gezor «artlar ileri iürer. değersiz, küçük öz varhk hayali ce sarhoş bir vaziyett» Dolapdetlerlemis ihtirasin tesîrlerini ile kendisini gören insan, büyük rede Katmerli sokağında oturan hiueden, böylt bir duygu il« de lük hastahğına tutulabilir. Ger dostu Saffet Büyük'ün evine gelğerlenen insanlardan banlan sa çek Tarlıfını lnkâr edebilir. Istı mistir. Aynı evde oturan Ahmet Kökoe diıt olurlar. Yasadıklan yarlerde rap kaynağı olan bu varhğın yadurmadan güçlük yaratırlar. Baş rattığı hayali bir insan tipinin ha isimli şahısdan dostunun nerede kalarını ü«ee«k, kıracak tekilde yatını, özelliklerini benimseyebi olduğunu sormuştur. Rahminin kü hareket ederler. Çevrelerinde hu lir. Tarihte rastladığımız bir çok für etmesi üzerine kavga çıkmı? zursuzluklann dotmasına sebebt küçük adamlann büyük Isler yap ve Rahmi, Ahmet ve eşi Havva ytt v«rirler. Zaman zaman hırçın ma|a kalkısmalannın, gerek ken muhtelif yerlerinden tabanca ve lışırlar. Sertl«»lrler. însanları bir. dilerini, gerek topluluklan, hattâ, bıçakla yaralanmışlardır. birlerine düşürürler. Saygısızlık, insanhğı, felâketlere sürüklemelePolis olayla ilgili soruşturmaya küstahhk yaparlar. örellikler çe rinin tebebini burada arayabili devam etmektedir. keoaedikleri, üstünlflkleri karîtsın riz. öte yandan gene kadın yüzünden Beyoğlunda Halepli Bekir so kağında çıkan bir kavgada da Şeref Mazlum ile Aytekin Sönmez bıçakla birbirlerini yaralamışlartran Veliahdi Altes Reza Pahlevi'nin mes'ut doğumu dır. T A R İ H Gider Vergisi tasarısı YBZ sene evvel içindeki su y«lY A ZA N Istanbulda çeşitli ları ile çesmeler imsr faaliyetleri ol •apılmış, Mülkiye muş, bilhassa bümektcbi talebesi yük camilerin esasiçin yüz cilt 1blı tamirlerine başni Ilaldun tarihi lannustı. l'altuz ba tamirler, klS görmüştü. O yıllarda mavnalar E satın alınmış, Saitao Beyaııt imasik mimarinin restorasyonu şeklin tninönünde bnınsî bir iskeleye ya reti, Soğmksa Askerî Rüştiyesi. Ka de yapılamamış, yabancı mimarlar nasırlardı. Mavna iıkelesi denilen leli kışlası, Gülhane hastahaııesi ve bazı kalfalar elinde eski bins ba yer de a yıl içinde tamir edil onarılmıs. Talı köskünde bir am bar ile bir karakolhane inşa edilUrımızın hüviyetleri değişmiş, de mişti. mis, Samatya ve Narlıkapı »url virlerinin nakışları bozularak yerYine • yıl içinde,rafisISmanmalerine Avrupa taklidi kötü nakış halielerinde açılruıs elan içki dük rı, Kabasakalda kiıı medrese, Gülhanedeki fırın, Tedikule hari lar, boyalar ve badanalar yapıl kânları kaldınlmıstı. mıştı. Bu tamirler esnasında, Aya Salacak iskelesine işlemekte o cindeki iskele. Ayvansaraydaki tür beler tamir edilmisti. •ofya'da Bizant devrinden beri mu lan tersane vapurunun seferleri de «Maarif âzasındaıı Şinasi tlen • halaza edilen birçok güzel eser ör 1860 ta durdunılmoftu. dinin neşreyliyeeeği putuA için» tülfip bozulmas. Sehzade camiinin tstanbnl, Üsküdar, Beyoğlo ve de yine bu yıl rohsat verilmiaii. iç süsleraelerinde de esaslı değişikHasköy taraflannda Protestanlar likler yapılmıştı. 1860 yılında tstan Tine 1860 yılında daavii tiearet için birer mezarlık yeri seeilmifti. bulda görülen imar faaliyetini caiçin bir meclis daha knnılmaş, lsTine ba yıl içinde Istanbul ve lm tanbal mahkemelerinin raptına da milerin tamiri, çeşmelerin, hamatn paratorlnğun diğer lahillerinde in. ir karar alınmış, posta ile taşralaların tamiri, yollann tamiri, bfişa olnnaeak fenerlere dair karaı ra fSnderilmekte o'»n gazete ev yfik binaların, saraylann tamir ve ahıımıstı. rakının beherinden ithnaeak iicret inşMi kı«ım!arında mntalâa edebi1860 yıb 12 nisamnda lstanbul de ba yıl içinde tiyin edilmi», Daliriz. rülmuallimin nizamnamesi yapılBu yıl içinde Fatih camii ve med daki yabancı sefirler, Dolmabahçe mış, müskirattan ahnan liman resreseleri, Yenibahçe civarında Hur de yapılmış bulunan tiyatroya da mi kaldınlmıstı. Mimar Fossatirem Çavuş camii, Babıâli civarın vet olanmvşlardı. Aynı gün bu ti nin inşa edeceği darülfünun için. da Fatma Sultan camii, Avrat pa> yatronnn temaillerinde vükelâ da evvelce nıimarla imzalanmış bnzarında Hobyar camii, Ayasofya ca hazır bnlunmosiu. lunan kontrat feshedilmis, AnadoTürkiyede ilk çıkan kâfıt para lu tarafına gidecek olan yolcnlar raii, Kılıç Ali Paşa camii, Şebzade camii, Fatih civarında Çukur nın basılaoağı kâğıtlar da o yıl dan ahnan rüsum da kaldırılnus tı. hamamda Kepenkçi mescidi, Hoca içinde imal olnnmuttu. paşa civarında kâin bir cami, Nus Istanbulda bulunan Alman çoHapishanelerin ıslahına dair karetiye eamii, Istavroz camii, Fın cukları için, ilk defa olarak, Bey rarlar alınmış, Iskenderiyeye dedıkh eamii tamir edilmis. Fatih ea oğlnnda bir Alman mektebi yapıl niz altından yapılan telgraf için miinin ayrıca mefruşatı da yenilen masına da 1880 ta karar verilmiıti. tanzim olnnan mokavele tasdik eTürkiyede başlıyan yeni sanayi dilrııisti. miştir. 1860 yılında sehir ici yolları da bareketlerini yürütebilmek için 1860 yılı içinde dış münasebetler ele ahnmış, Fransız Mösyö Figer'e evvelce «fabrika«ılık fenni» için bakımından mühim hâdiseler ce Loııdraya gönderilen efendiler de nümnne olarak kaldmmlar insa et reyan etmemiş, yalnız cebel hâdirilmiştir. Bu sene içinde Tarabya bu yıl içinde Istanbuta geri çağı sesinin Şama sirayetinden dolayı rılmıslardı. dan Büyükdereye kadar olan yolbazı tedbirler alınmış, yabancı telar tesviye edilmis, Besiktaş Sara1860 yılında. Talıköskü civarında baadan serseri şahıslar memleketyından Çırağan Sarayına kadar o ki vapnr iskelesi, Üsküdardaki bü lerine gönderilmiş, Paris'te akdolan yol düzeltilmiş, Divanyolu cad yük karakol, darphane binaları da lnnan istikraz anlasması ımzalan desi kaldırımların tamiri, Unkapa tamir edilmisti. Yine o yıl içinde mış, Rusya devleti ile telgraf hatnı dışındaki sokakların tesviyesi, Cemiyeti Tıbbiye knnılmnî, Def larına dair bir anlaçmst yapılmış, Mahmutpaşa caddesi kaldırımları terbane binalan tamamlanmış, Fa Şam'da bulunan Fransız askerinin nın tamiri, Demirkapıdan Divanyo tihte Küçükkaraman civarındaki tahliyesi için yapılacak aıılaşmaluna kadar olan kaldmmın tami medrese ve Haydarpaşadaki köprt nın imzasına Vefik Kfendi memur ri, Fincancılar yokuşundan Mer ler tamir edilmis, Beyazıtta Seras edilmis, yine Şam'ın tahliyesi hakcan çarsısına kadar olan kaldırım ker kapısındaki Yangın Kulesi, Üs kında Foat Pasaya bir talimat gön ların tamiri, Bahçekapı ile Salkrn küdarda Paşakapısındaki eski dai derilmig, bazı devletlerle yapılan söğüt arasındaki kaldınmların tes re, Istanbul Şehremaneti dairesi, ticaret anlaşmalan. llüküradar taviyesi. Dolmabahçe ile Ortaköy a Uumbarahane onarılmıştı. Eyüpte rafından tasdik edilmi», Inciltere, rasındaki kaldırımların tamiri ya Boatan Igkelesi civarmda da bazı Fransa devletleriyle imzalanan ticaret anlaşması da ba yıl yürürpılmıştır. veni tflrbeler yapılinsti. lüğe girmiş, Felemenk devleti ta1 V'ne hu yıl içınc ^ Ahırkapı ta rafından tâyin olunan elçi, aynı yıl 1860 yılında tstanbul ve civarın daki karakollar da esaslı bir tamir ınir edilmiı, tstanbal Gümrügü itimadnamesini Hükümdara takdim etmisti. 1860 yılında İstanbnl'da şebirci • lik meseleleri yukarıdaki mevzalara münhasır kalmıs, sosyal hayat bakımından fazla bir hareket görülmemiş, sanat bayatının en mübim hâdisesinl de Dolmabahçe tiyatrosunda verilen temsiller tes» kil etmisti. Hiç şüphe yok ki, yüz sene evvelki tstanbol'un meseleleri bn • günt »îsbetle mahdut bir sayıda bulunuyor, fakat bir çok eksiklikleıine ragmen o günkü insanlar kendilerini daha mesnt hissediyorIardı. 1860 yılında Istanbul Haluk Y. Şehsuvaroğlu HEM Bize bfr Uımjm geüifci Misdörlâk feneri değil, lâzım! 7 A lmaoyada ve difer ba«ı yerlerde memleketimize otomobil ile «elecek turistlere «kı sıkı tenbih edilmektedir: Türkiye yollarmda sakın geceleri seyahat etmeyıniz! Son riinlerde yaptıgnuz bir Ankara yalealafu bana ba tenbihin sebep ve mânasını mükemmelen anlattı. Devlet merkezimi«e araba ile gündüz rittim. fakat dönüste geceye kaldım. O damdiiz ve pırıl pırıl asfalt ortalık kararınca korkunç tuzaklarla doln bir ölüm yola olap çıkmıştı. 6t *0 kilometre sür atle çittifimiz bir yolda, her 3 . 4 kilometrede bir oldukca ke» kin bir virajı döndüiünü» zaman karanlık içinde önünüzde birden kesif bir kataltı haiinde büyük bir dem'r ve tahta kitlesi beliriveriyorda. öyle Kf eier çok usta bir şoför dejilse niz olanca hızınızla ona to^lama m z hemen hemen muhakkak sibi idi. Bu karaltı bozulmuş. kı rılnııs bir kamyon veya bir ye re çarpıp hurdahaş olmuş bir vasıta bakiyesi :di. Şoförümüz izahat veriyordu: Bâttin yol nanlarla dolndor brvim. Araba boıaldo ma bir yeri kınldı mı bırakıp ciderler. Bir gemici 'eneri i«m,i' akıl etraezler. Araa 80.000 liralık bir otomobil, yahut 106JHK) li ralık bir kamyon ona çarpıp parçalanacakmıs, kimin umurunda. tçindekiler ya ölecek, yahut yaralanacaklarmış kime ne? işte snrada beş ay evvel bir Opel çeceleyln böyle yola bırakılmıs bir kamyonun altına cirdi. Araba yanıyasjı oldu, içindeki 3 kifi • anda dldiler. Cesetlerini gözlerimle fördfim. Biraz ilerı de 2 ay evvel yine böyle bir kaza vuku buldu. Beş dakika sonra oradan geçtim. Eğer bepsini sayacak olsam günler siirer Bir gemici feneri beyim, çok bir sey deSil, 15 liraya almır bu bir tek gemici feneri yüzlerce insaoın hayatını kurtarır, mi! yonlarea ve milyonlarca liralık millet parasının ziyan olmasını önler. tstanbul Ankara yolunda o gece belki böyle 30 tane terkedilmis kamyon gördük. Hepsi öldm ile kol kola vermiş, zi. firi karanlık içinde bir ateş böcegi gibi kendilerine doğru ko san içi insan dola otomobil ve otobfisleri bekliyorlardı. Ankaradan selen haberler, bir Trafik l'mnm Müdürlüğü kurulmasına karar verildigini bildiriyorlar. Bence bizim ihtivacı mız daha önce 15 liralık bir gemici fenerinedir. Vasıtalarda buna balandarmayı temin için de umnm müdürlükler kurmaya hiç lüzum yok. Verilecek bir emir ve sökfileeek 15 • 20 plâka bir haftada her seyi temin eder. Cevat Fehmi BASKUT VEFAT Çok sevjnü zevcim ve vefakâr hayat arkadaşım Deutsche Bank, îstanbui'un »bık Müdürü ve Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanının Büyük Liyakat Haçı hâmili büyük bir sabırla çekmiş olduğu uzun bir hastahğı mütaakıp 70 yaşını idrak etmek üzere iken 5 arahk 1960 tarihinde Heidelberg'de vefat etmiştir: Çok kederli ailesi: Sofya Goldenberg Yavru ailesi: Henriette Goldenberg Bav Edmond Goldenberg İspanya Büyük Elçiliği Ticaret Ataşeliği bürolannın Ankara Kavaklıdere Güvenevleri, Güneş sokak No: 14 e (Tel: 12 45 78) nakledildiğini saygt ile I LA N FRESCO LINE Sabık Eckert Line AMERİKA AKDENİZ arasında gidiş ve dönüş yük ve yolcu kabul eden Isveç bandırah vapurlarla aeyrisefain hattı 12. aralık tarihinde lim anımıza pelmesi beklenen TEŞEKKÜR Sevglli annemiz Mürşide Akarsunun hastalığını yıllardanberi büyük bir dikkatle tedavi eden Sayın Orrt. Prof. Dr. M/S «GRUNDSUNDA» Vapuru Malta, Napoli, Genova, Marsilya, Boston, New York Baltimore ve Philadelphia için eşya kabul edecektir. VAPUR FBİGORİFİK SAHATA MÂLİK BBLDNMAKTAD». Fazla malumat için Türkiye Umumî Acenteleri: KONTCAR MARtTiM George Besi Vapur Acenteliği Limited Şirketi Hovagimyan Han. 4 üncü kat. Galata Telefon: 44 75 30 adresine müracaat edilmesı rıca olunur. EKREM ŞERtF EGELİ'ye Klinikte yattiKi müddetçr ihtinıamlarını esirgemiyen. hastAmıza büyük bir itina göstereıı Sayın Doç. Dr. CİHAT ABAOĞLUna, Asistan Dr. İLÂN münasebeüyle Türkiyc'den Majeste Şehinşah ve Melike Farah Pahlevi'ye gönderilen sayısız tebrik, telgraf ve mektuplardan dolayı Majestelerin derin memnuniyet duyduklannı arz ve verilecek cevaplarda her hangi bir gecikmeyi önl«mek üzere. bu veailc ile, dost ve kardeş Türk milletinin yakın ilgi ve samiml hislerine şahsi t«şekkürlerirni beyan etmeyi büyuk ve zevkli bir vazife addetmekteyim. General Hassan Arfa İran Büyük Elçisi Arahk 8 CemaziyeFâhır 19 a I >t» c c E. I GARANTİBANKASI âlemine siz de katılınız Garantı Bankasındaki paranız istediğiniz zaman cebinizdedir. TEREDDÜTÜN ÇEMBERİNDEN KURTULUP Huzur ve Emniyet veren ve bütün hastahane personelinr, hemşire Rpfah'a, Lnıun'ı ve Havva'ya ve Bay Hasan. Bay Kadri'vr jfazeteniz vasıtasiyle sonsıız t^şekkürlerimui sunanz. Çaeukları: Rıfkı Akarsu. M^diha Akarsu. Bedia Akarsu YÜCEL TANGÜL'e TEŞEKKÜR Muvaffakıyetli bir sezaryan sonunda beni ve oğlumu kurtar:n kıymetli Gynocologist ile Amerikan hastahane» değerü elemanlanndan Anesthesiologist yakın aiâkasını esirgemiyen Dr. Orhan Kıhçbeyli ve Başhemçire Sevim Teker. hemşire Hale Önder, Türkân Türel, Bleda Erülk. Gönül Gediz ve diğer bütün personele gösterdikleri ihtimamdan dolayı teşekkürlerimi arzederim. Saadet KOHAL TAHSİN ARTUNKAL V. \ 7.12!12.06!l4.28[16,4ri3.19 ! 1 2.31[ 7.25' 9.4" 12.00: 1.38 12 4S Dr. BAHA ÜNAL 15: «Bu mahalle, mollalar ı hallesi emme, anasını satayım ben böyle mollalığın!.. Şu çamura bak!.j> diye söylendi. Altıparmak, yanındaki Ali Veli'ye göz etti. «Ulan 15 Osman!) dedi sonra. «Senin evin önü burdan da beter ya alan! Kum yanıbaşında, getirip iki kağnı dökemiyor muınn?» «Ben cahal adamın biriyim.» dedi 15. «Gurul fiyesi oldaguma ne bakıyorsunuz? Adam kıtlığında icabetti de olduk. Ben çamurlu sokakla çamnrsuz soka$ın farkını bilemem. Emme Osman Hafız bilîr. Bilmesi gerektir...» Ali Veli. «Okumuşu da o. yozn da o! Insanın mayası hep bir. Hepsi pisli|i, cahallıgı seviyor...» öğretmen. «Senin fiyeler, kitap t/ibl konuşuyorlar Mnhtar.» dedi. «Kim yetistirdi bnnlanî» «Onlara bakma sen Hoca.» dedi Muhtar. «Sap yer, saman çıkarır enlar. Damalı köylisü kursaksızdır. Kumu, taşı yanıbaşında dnror da £İne de ça> murln yollardan ySrflr. Bundan bir mâna çıkaramas ken Okamafa, cahali.. 1 1 e 1 Inrsaklı «laeak...» «Yörek, yürek!» dedi Öğretmen. «Ştaıdi şn Osman Hafız'a bemi de kardaslarına desek ki, nlan ayıptır, şa sokağı knrntnn! Vallaka, knlaklarına bile şirmez. Daha bir de kafa tutarlar sana: Muhtar elâlemin sekağına ne kanşırmış? Herkes reyinde hor imiş. tster çamnrda yatar, ister ahırda yatarmış . Tani ki eski dâva bunlar Hocam...» öfretmea, gömmni kırpank: «Bvelj» dedi. «Egitin meaelMi^ Hepsini çarktan geçireceksin... Bir yandan da karışıp yap arkadaş diyeeeksin. Tapmazsa yaptıracaksın Mnhtar açıldı «Helbet eanuu! Ben de bunu diy»rum. Hökümet bize ikide bir komut veriyor ki, kSylfiye lâf söylemeyin. Ulan köylüye lâf söylemeyin alnr ma? Avrnpanın köy lüsöne sıyas tntma bizim k8ylflyü arkadaş! Bizim köylü. şnrda yer, burda sıear, 8yle kSylfl bizim köy 10! Bir sidîkli yorgan meselesi vardır yani, Tani ki, insanlar şafakla uyanacajına yakın, Ecinni tayfası. eline bir sidikli yorgan alıp sokaklarda dol»«ırmıç. Hansi evde duman tütmüyorsa, o evin baeaaındaıı «irermiş. Sidikli yorganı, şafak söktüğü halde ayanmayıp da eşs«k gibi yatanlann fizerine örtermiş. Tani ki bu sidikli yorgan bir değirmen taşı.. o kadar ağır. Onu örtüneıı insanlar. öğlelere kadar nyurlarmış, Tvansalar bile, üstlerinde bir ağırlık, davranıp kalkamazlarmış. Tani kusora bakma, ben kısa aklımla şöyle diyorum Tani köylü milletinin üstüne bir sidikli yorgan örtülmüs, dartııııp kalkamıyor arkadaş. Tani kalkamıyor vesselâm...» «Uyandırmazsan uyanacağı yok yani.» «Tani bize bir acar horoz lâzım gelir Hoca. ŞSyle baba bir horoz. Tani diyorum ki... Ben Ağrı'da eskerlik yaptım. Afn'nın dafı, dağlann şahı. Başına çıktın mı, dünya ayağmın altıtıda. Baba borozu çıkarmalı Ağn'nın dafına, yönünü de günbatıya döndürmeli, demeli ki bnna Öt ulan! En beğinle öt!... Hani, yövmel kıyamette, borazanbaşı lsrafil, sur çalgısına üfürecek de bütün ölüler dirilirecek ya, onun gibi, bu baba horoz da bir ötmeli ki, dagdaki daşdaki, köydeki, kasabadaki sıçrayıp kalkmalı. Tani ki kendine çelmeli. Gün, Aerı'tıın dağıııdan sıyrılıp çıktıfı zaman, karrmızı gızımızı, eencimizi kocamzı. yani ki hepimizi, elde kazma kürek, koltnkaltlarımızdan ter fışkırmış, yüzümüz toza toprağa bulanmış, Tfirkiye'yi güle yesile boğrnak. dünya bahçasının gözel bir köşesi yapmak için.. çalışır bnlmalı. öyle bir horoz.. yani ötmeli ...» öğretmen: «(Çok, cok sağlam bir resim ! )» dedi içinden. «(Sesli, çalgılı: müthiş bir resim! Şafak ışığına belenmiş kız gibi renklü.. Bu adam resim yapmak bilsevdi ) Osman Halız, kerahat» diye köpek beslemezdi. Altıparmak, ahlat dallanndan çatılmı; avlu kapısını açıp girdi. Ses seda yoktu. «Get ulan Gede!» dedi Bekçiye. «Geldişimizi habar ver Hafız'a. 15 Osman, elivde bir yonga, çamurlarını sıyırmıya çalışıyordu. «Hafız'ın karıdan sn Jstiy» lim de ayaklarını filân bir yıka sen» dedi Muhtar. «tstiyelim.» dedi 15. «Durduğunıuz yerde. gördün mii sen!. Elinde çorap. örerek, Hafız'ın kansı Merycm kapıya çıktı. Bek çiyi, sonra da öteki kalabalıgı görünce. saçını fesini düzeltmeğe koyuldn. Bir de kızardı, pespembe! «Buyrun Hamdi Ağa, buyrun şeçin.» dedi. Muhtar: «Geçmiyelim Meyrem.» dedi. «Osman Hafız evde mi?» «Evde, buyrun...» «Dışarı çıksın, biraz işimiz varj> «Kur'an okayor, konussam kı/ar şimdi. Birez miisade edinj» Serçe gibi. vicir vicir bir karıydı. Konuşurken, elini yüzünü çok oynatıyordu. «KonnşmamıiT dnyar nasıl «1sa.» dedi Muhtar. «Bir baglantı japsın da çıksın. Biz şurda bekl «Bnynrsanız eyi olurdu.» dedi Meryem. Tavaşça çekilip gitti. Ali Gede, öfretmenin dirsefine dokundu: «Hocam, isfer misin?» dedi. «Osman Hafız şimdi okumayı kesmesin! Bekliyelim burda akşama kadar!...» «Sen onn Muhtara söyle.» dedi öğretmen. Muhtar, «Ne diyor?» diye kuIak kabarttı. Ali Gede, aynı sözü Mnhtara da söyledi. Muhtar güldü: «Beklemeye mecbur değiliz. Hakkında bir gı yap gararı keser gideriz.» Altıparmak, 15'e: «Tavu, sana su istiyecektik, unuttuk.» dedi. «Dnr, ben sesleyim.» Başını yukan çevirdi: «Meyrem Geliiin!» Meryem, hemen çıktı. Altıparmak: «Bizim 15. sizin çeşmenin orda çamura battı, birez su lâzım...» dedi. Arkası var r Ankarada Mebus evleri Ayten sokakta, iki katlı vnüstakil villâ. Posta kutusu: 886 Istanbul Tel: 47 65 48 K E L EPIR TÜRKİYEDE İLK OEFA / Ryasaya çıkarılan SUSAMLI PEYNİRLİ ARI Bisküilerinin lezzet ve nefasetine herkes hayran kalmıştır. CUMHURITET Niishası 25 Kurus Türlrfye Haricl Lira Kr. Lira Kr Senelik 75.00 150.00 6 aylıtc 40.00 80.00 3 ayhk 22.00 44.00 Basan ve Yayan Cutnhuriyet Matbaaahk ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketi Cağaloğlu Halkevi Sokak No. 3941 Sahibi 3,5 ve 1 Kiloluk tenefcelerde NÂZİME NADİ Yazi içlerini fiilen idare eden Mesul Müdür VECDİ KIZILDEMİR yazılar nesredilsln edilmesin iade edilmez. tlânlardan mesuliyet kabul edilmez Gazetemize gönderilen evrak ve Abone ve ilân işleri için. zarfın üstüne vAbor.e» veya «İlân Servisis kaydınm konması lâzımdır. * BU GAZETS 3A3IN AHLAK YASASINA UYMAYİ TAAHHÜT ! ETMtŞTİR. BİSKÜİLERİNİN BÜTÜN ÇEŞİTLERİNE V İ T A M İ N İLAVE EDİLMİŞTİR ARI BİSKÜtLERİ: ESENTEPE 83. Levent Istanbul Tel: 47 40 01
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog