Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

VAKIFLARV KASI tasarrufknmıave îic emmifet verir VT itri \n\ JRKIYE u m h ur i yet KUBUCUSU: YUNU8 MADİ NO BÜYÜK SÖZLER En eski çağlardan bugüne, Türk ve dünya, en ünlü düşünürlerin, yazarların dilinden. kaleminden çıkmış en güzel düşünce ve özdeyişleri bir arada sunan bu eser yalnız okuyup faydalanacağmız de»U. aynı zamanda her vakit bag vurmak ihtiyacını duyacağınız bir özlü kitupiır 2000 i astan özdeyişi en doğru metinleri ve etı iyffçeviriieriyle sunan bu k'tap Varlık\ Fayda}» Kitaplar serisinc 5 lira fiyatla <Kkmıştır. Komite, Yoscf maddelerinin müzakeresinede dün başladı Devlet teşekküllerinin Yasayı daha önce gözden geçirerek yeniden kaleme alan M. B. Komitesi Komisyonu CHP ne bünyeleri düzeltilecek llllllllllMlllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllHIIIIIIIIII'llllMMIIIllllllllllllllllMlllllllllllllllllıllnmıııımmmıniMiıllln B. K. Kurucu Meclis Yasasını Kabul Etti 2 4 6 . y« mektup «dresi: Cumhuriyet İsUnbuJ Po«ta K.utu«u: t»t»nbui 22 42 98 22 42 99 T e l e f o n l a r . 2 2 42 90 22 42 96 22 42 97 Perşembe 8 Aralık 1960 Iktisadî Devlet Teşekkülleri ile ilgili bir tasarı M.B.K. nde 46, CKMP ne 28 üyelik kontenjan tanıdı Bu teşekküllerin 7 milyar 276,4 mityon liralıh borçları tasfiye ediliyor Ankara. 7 (Cumhuriyet Telek Geıek Hazinenin ve gerekse diğer nıüesseselerin Merkez Bankasma olan ve ödenmesine inıkân görülmiyen borçları tahkim vc asfiye etnıek. aynı sekilde muhteliı müesseselerin Işej Sıgortaları. Emekli Sandığı ve Amortisman ve Kredi Sandığınüuki borclarını bir kon^alulasyona tâbi tut Arkası Sa. 5. Sü. t de ] Ankara, 7 (a.a.) Milli Birlik I Komitesi Basın Irlıbat Bürosun I dan bildirılmiştir: 1 Milli Birlik Kumitesi. bugün öğleden sonra yaptığı oturumda, 7 uyeden müteşekkil komisyonun hazırladığı Kurucu Meclis Kanu nu tasarısının tümünü ittifakla kai bul etmiş ve maddeler u'.erındeki müzakerelere başlamıştır. 2 Komite umumi heyeti, Ku rucu Meclis Kanununun en kısa zanıanda yürürlüğe girebılmesini sağlamak amacı ile yarından itibaren sabalı ve akjam toplant'iarı ile müzakerelerine aralıksız devam edecektir. Keyfiyet arzolunur. Arkan Sa. 5. Sft. 4 «e Ankara Notları Ecvet Güresin yazıyor Ankara, 7 (Cumhuriyet Telekb) Görüşülmesine başlandığı haber verilen yedi küsur milyar lirahlc borcun tasfiyesi veya tahkimi hakkındaki tasarı kanunlaştığı takdir. de öyle zannediyoruz ki, memleketin ekonomik bünyesi âdeta kanserleşmiş olan bir büyük ur'dan kurtulmus olacaktır. Bir taraftan yatırım yapan müe» scselerin malî bünyelerinin, yatırımlann .hacmıne nispetle hayli zayıf olması, diğer taraftan ışletmelerde rauhtelif sebeplerle iktisadilik prensiplerinden umumiyetle inhiraf edilmiş bulunulması, takatla. rın üstünde borçlanmalara sebep olmu.ştu. tktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımlar için ekseriya kısa vâdeli krediler yoluna gıtmişler, Merkez Bankasım zorlamışlar, emisyonu ve dolayısiyle enflâsyonu hızlandırmışlardır. Ve bir fasit Arkası Sa. 5, Sü. S te Prof. Sağlam Paris'te hastalandı Ankara. 7 ( CumhuriyetTeleks) UNESCO Genel Konseyinin Pariste yapmakta bulunduğu toplantılara katılan Türk delpgasyonunun başkan vekili Ord. Prof. Dr. Tevfık Sağlam ani bir rahatsrzlık geı,ırmiştir. Prof. SağUm."4>«Ti»l<^h Amerikan hastahanesıne kaldırılarak tedavi altına ahtmış ve bugün de Arkası Sa. i, Sü. 3 te Gürsel ıstirahat Edecek Aııkara 7, (Cumhuriyet Teleks) Devlet ve Hükümet Ba.şkam Orgeneral Cemal Gürsel, bugünü de istırahat etmekle geçirmiş ve Hariciye KöşlriJtıtle sadece Sağhk Bakarıı Prof. Rag:p Üner, Doktuı lan ve Yâverleıiyle konuşmuş her hangi bir kabulde bulunmamış, ancak baaı evrakı imzalamıştır. Dahiliye, Asabiye ve Hayatı Kimya Mütehassıslanndan mü rekkep on kişilik bir doktorlar heyeti tarafından, Başkan Arkası Sa. 5, Sü. 3 te l ŞAKXNJ1L, İTİMATN AAlfcSlM VUKDİ Turkıyenın yenı Was hington Büyük Elyısi Büleni üşaklıgü. 20 ocakta görevı sonn erecek Amerika Cumhurbaçkanı tısenhoıveı'c mutat merasımle itimatnamesini takdim etmek üzere Beyaz Saraya kabul olunmusjtur. Yukarıdaki resimde, dün Eisenho wer'le el sıkışırken Rorülmekte olan Uşakhgil, 27 Mayıstau önce Kahııc Bü> ük Elçisiydi. =««=»=«»=*= M. B. K. ürelerindrıı Celebi , ö ı t ü n r ş ve Tuıivkanal. üün B. M. Meclisinr selirlrrken Başol ve arkadaşları tiyatroya gittiler Yeşilhisar ile Geyikli dosyaları Divan'a verildi Uakaıı Adnan Mendeıts'i. sâkıt Kaystıi Millctvekıli Osman Kavuncu, Hakkı Kurr.ıel. Kâmü Gündeş, Fikri Apaydm. tbrahim Kırazoğlu. Servet Hacıpa.«aoqlu. Ali Kıza Kılıçkale. Fahri Koşkeroslu ile Kayseri sabık Valısi Ahmet Kınık. Kayseri 5. Yurtiyi Bolse Kııman. danı emekli General Kenıal Çakın ve Ankara Bülgesi Emuiyet Ba.şmüfctî isüğindpn erneklı A/i/. Ro Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Yeşilhisar hâdiselerinin 17, Geyikli hâdiselerinin de 4 sanığı hakkında 5 yıla kadar bapis cezası istendi Yüksek Adalet Dıvanı Başkauı Salim Başol, dün ak.janı beraberiııAnkara. 7 (Cumhuriyet Tt!t>ks> de üç yargıv arkadaşı ve muhafızı Başlanyu ı 1957 scçimlvrinın yaolduğu halde Yeni Tiyatroya gel pıldığı tarih olaa Yeşilhisar, Hırvımiştir. Tiyatroya geldiğinde ken metdede, Kayseri ve Incesu hâdısedisine tezahürat yapmak ıstiyen leri hakkındaki tahkikat Yüksek halka elile işaret ederek mâni ol Soruşturma Kurulunca netieeye muştur. bağlanmış Ve Iüzutnu muhakeme Başol ile arkadaşları salonuıı en kararı verilen 17 sanıkla ügili ka. ön sıralarında oturmuşlardır. Tem rar dosyası Yüksek Adalet Divanısil boyur.ca. Başol'un halkın nazar na sevkolunmu.ştıır. larından sıkıldığı her hali ile belBaşta sakıt Cumhurba^kaın Ce li oimuştur. Divan Başkanı ve ar lâl Bayar olmak üzere, sâkıt Başkadaşları tiyatrodan çıktıktan son ra bir taksı ile donmüşleıdir. un 191 gayrimeşru servetleri 75,827,404 lira Haydarpaşa lisesinde 140 öğrenci zehirlendi Devlet her yıl 150 bin mesken inşa ettirecek Küçük yerlerde vatandaşlara düşük faizle mesken kredisi verilecek. 80 100 üniteden mürekkep memur siteleri yaptınlacak. Aakaıa. 7 (Cumhuriyet TelekM İmar ve îKİn Bakanı Prof. Feh nıı Yavuz. bugün liğleden sonra bir basın tuplantısı yapaı'ak onümüzdeki k;j devreMnde Siyasal Bilgiler Fakültesınin tmar ve Şehircilik En^titüsü ile Bakanlığın ! müftereken yapacağı semınerlerı ie. mesken kanunu tasarısı hakkmda bilgı vermiştir. Prof. Yavuz. arsa politikası ile ilgili olaraK: «Türkiye şehirleşmenm lıenüz eşığındedir. Geçmiş yü larda politikacılar nüfuzlarını kul lanarak. enflâsyonist bir politıka içinde büyük servetler iktisap etmişlerdir Eğer bır arsa politikasına şimdi müspet bir zemin hazrılarsak. bundan müstakbel şehırciliğimiz çok faydalanır.» demiftir. Türkiyenin birikmiş mesken ihtiyacı hakkında sorulan bir soruya Bakan: «20 yıl müddetle her se ne 300 bin mesken yapıldığı takâ ıde hem o yılın hem bu devren.n ihtiy.'cı karşılan'r Bugün be Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Okul nıüdürü, üğrencilerin gripe yakalandıklarını iddia ediyor Haydarpaşa Erkek Lı<esinde 1 U 4 oğrencinin evvelki ak.şam yedıklerı yemekten zehirlendikleri öğrenıimiştir. Bu haber, öğrenci velileri arasında merak uyandırmıştır Bu haberi tahkik için Haydarpaşa Lisesine giden muhabırimize nöbetçi muavin tarafından bir malumat verilmediği gibi kendisı polis marifetile dışarı çıkarılmak istenrniştır. Bu sırada okula gelen müdür Halil Tekinalp, önce müspet veya menfi bir cevap vermekten çekinmış, sonra da okulda gnp vakalarının bulunduğunu suylemıştir. Mektebin revirinde yatmakta olan öğrencilerin ziyaret edilmesi • ne de nıüsaarie verilmemistir. Teknik Ünivers'rte affedilen öğreKm üyeleri ile ilgili kararını bildirdi Ankara 7 (Cumhuriyet Teleks) Üniversitelerden 147 öğretim üyesinîn görevlerinden afîı üzerine Millî Eğitim Bakanmca Başbakanhk nezdinde teşebbüse geçildiği mâlumdur Bunun bir neticesi olarak Başkan Gürsel de bu öğretim üyeleri hakkında Üniversite Senatolarınca bir karara vanlmasını arzu etmiş ve durum yeniden Senatolara bildirilmişti. tstanbul Ünıversitesi, Ankara Üniversitesı. Ege Üniversitesi ve Istanbul Teknik Üniversitesi Senatoları alfedilen Profesörlerin görev'"mıe yeniden iade edilip edilmemesı Arkası Sa. 5. Sü 1 de Kantarın topu... Necip Fazılııı esi Neslihan Kısakürek Yüksek Divanda sahitlik ederken «ben örtiilü ödenek tâbirini ilk defa Kecep Peker'in kocama yaptjğı 160.000 lirahk teklif sırasında d.ıvdum» demis. Doçru mu. de^il mi dive düsünmek bil e caiz değil. Reeep Pekerin Baslıakaıılı'i 1916 1947 y.llar. O Z3manki !00.000 lira. simdiki 1.0O0.0O0 nıı üstünde bir kıymet O ^amanııı Necip Fazılı i s e siirler ve piyesler yazan, piveslerinin hakki telifini oynanmadan evvel bir kaç kuruş pesin para mnkabilinde tıyatro bnfecilerine devrettiJH soylenen. İ O O lirav, desil, O. O O 100.000 kuruşn dahi rüyasında trormemiş usln akıüı bir edebi sohret 100.000 lira neredr. o nerede, hele bu parayı oııa verecek Recep Peker nerede? Yok yok, Nesliban Kısakürrîı mazur îörmüyor dejiliz. Elbet koeasını kurtarmak iıiıı her rareyp hasvuraeak. Bizim hos eörmediğimiz ba kuyrnklu yalanın bir gazetede «C.H. P devrinin Başvekili Recep Peker dc N'ecip Fazıl'a 100 bin lira teklif etruiş» şeklinde birinci salıifenin başıııa en bih ük DuntoHrla koııması Kavtimiz sıın ı b;ı nu itham deçil. ama acık Konuşahm. uimizden biri bilfar7 Menderes devrinin örtiilü ö < d> nek rezaletini olaçan. hatta makbul bir hareket diye göstermek istese, \eslihan Kısakii rek'in şehadetinden baska n<tiirlü istifade eder? Ölçüyi' roktan kaçırdık va, bari akı' ve iz'andan uzaklaşraasak! Düşükler arasında ifade verme rekoru Nedim Ökmen'de: sabık Tarım Bakanı bugüne kadar Yassıada'da 86 defa ifade verdi. Menderes'in ise 72 defa ifadesine müracaat edildi Ankara 7 ( CumhuriyelT aleks) Soruşturma Kurulunca bugüne ka dar 191 kişi mal beyanma tabi tu Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Yeni işçi Sigortaları Kanun tasarısı Başbakanlığa veriidi SEKA Işletmeai Gtnel Müdürü Enver Atafırat (sivalı sözlnklü) re »rkadaşlan dünkü duruşmalarında İmar Bskanı Fthmi Yavuz Menderes'i karşılamak için SEKA'da yapılan yolsuzluk Düşük Başbakanı karşılamak üzere kamyon ile insan taşındığı halde bunu fabrikaya «tomruk nakli» diye göstermişler Çalışma Bakanlığında tş Kanunu üzerinde lacak değişikliklerle ilgili çalışmalar (Yazısını 5 inci sahHenin 6 ncı süiununda bulacaksınız) Bir emekli general ile eşi ve kızı trafik kazasında öldüler İzmit'te vukua gelen trafik kazasında, generalin yedi yaşındaki oğlu ile damadı da ağır surette y aralandılar Hakkı Ünel, eşi, kızı derhal olmuş ler, damadı ve oğlu da ağır yaralı olarak hastahaneye kaldırılmışlardır Kaza şöyle olmuştıır: General, Turgut Reis Tankerinde stajyer kaptan olarak çalışan damadı Târık Ülgenerı tzmıt Pet rol Ofisinden almak için gelmiş ve damadını aldıktan sonra kullandığı araba ile tstanbul Asfaltına çıkmak isterken Istanbul istikametinden gelen Sakarya 1Ü089 plâkalı otobüsle çarpışmıştır E mekli General, kullandığı İstanbul 74778 plâkalı kaptıkactının direksiyonunda ıken, eşi Sabiha Ankara 7 (Cumhuriyet Teleks) Mâliye Bakanlğı Gelirler Ünel ile kızı Gülsen Ülgener der Genel Müdürlüğü tarafından bir hal ölmüşler ve damadı Tarık Ülbültende bildırildığine göre bir yıl geneT ile Generalin 7 yaşındaki öncesıne nazaran 1959 yılı devlet oğlu Doğan Ünel ağır yaralı ola gelirlerinde bir buçuk milyar lira rak tzmit Işçi Sigortaları Hastahanesine kaldırılmışlardır. Otobüs lık bir artış görülmektedir. 1959 yılı içinde, geçen yıl» nis yoloularından hiç bir yaralı kayde Arkast S«. S, S t . 6 da tzmit, 7 (Telefonla> Bugün Mat 13.30 da Istanbul Asfaltı üzerinde feci bir trafik kazası olmuş ve bu kazada Emekli Tümgeneral Izmıt 7 (Telefonla) SEKA İş Tevfik Talay bulunmaktaydı. İlk olarak Nakliyat Şefi ve mü.ı letmesı.an eski Genei Mudüıü Enver Atafırat hakkında Kocaeli fesih D P. nin il idare kurulu üAğırce^a mahkemesinde açılan «sah yesı Nun Baltacıoğlu, düşük Başte evrak tanzimi» ve cgörevi kö bakan Menderes'in İzmite geldiği tüye kullanmak» dâvasına bu sasırada dışandan tedarik edilen kam ; bah saat 10 da başlandı. Başkan yonlarla uıban nakli yapıldığı hal j D'îrvis Oktay duruşmayı açtığı de tomruk taşınmış °ibi gösteri1 zfiman sanıklara ait mahalde Ata lrek ödeme yapılmasma sabık! fırat'tan başka .?ski Nakliye Şefi tenel Müdür Atafırat'ın emir ver! Nuri Baltdiıoğlu, Muhasebe Mü digmi söyledi. dürü Münün Özgen, evrak memuAtafırat ise sorgusunda böyle ' ru Esat Akınsal, nakliyecilerdçn bir emir vermediğini söyleyiace, i Kecati Özocak, Cemil Gümüs ve Arkası Sa. 5, Sü. 6 da , Devlet gelirlerinde 1,5 milyar lira artış kaydedildi DEMOKKASİ VECİZELNlt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog