Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

VAKIFLAITV JRK1YE IKASI emmijet verir umhuri KÜRUCLSU: YUNUS NADİ MUSTAFA BAYDAR EDE6İYATCILARIM1Z DİYORLAR Çarşamba 7 Aralık 1960 50 Türk edibinin ve eseri, Türk fikirleri: A. Halit Yaşareğlu hayat, resün, nükte edeDiyatı hakkında 750 kuruş. Kıtap Şir: İstanbul. \ 37 nci yıl Sayı 13.057 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet fstanbo! Posta Kutuau: İstanbul No 24G Teleionlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Kurucu Meclis Yasas; bugiin M.B.K. Unmmi Heyeti önüne gelecek Yediler Komisyonu, tasarıda bazı tâdiller yaparak N. B. K. üyelerine dağıttılar Kurucu Meclisin Namusu IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri Kurucu Meclise katılmıyorlar. ••IIMIIuıııııııııııııııııııın eçim ile bir Kurucu Meclis toplanabilseydi, rejim dâvasını çö'zmek bakımından şüp hesiı en doğru, en kesiirme yol bulunmus olacaktı. Fakat 5U sırada bunun yapıiamıyacağını biliyoruz. Devrim hızlı vürüdü ve tecrübesizliğimiz yüziinden altı av«a epeyce vakit kaybettik. Bugün »eçım içi n 2 a m a n elverisli defil, »artlar elverişli değil, kütüklerin aurumn elverişli değil. Turhan Fey «ioflu Başkanlıgmdaki Bilim Kurulu tarafından önerilen terasil sistemi bn itibarla bulabileceğimiz çö «iim »ekillerinin bize de en uygunu gibi çörünüyor. Millî Birlik Komitesi birkaç giin içinde bu konu üzerine kesin kararını verecek ve en geç önümüzdeki yılbaşından itibaren Kurucu Meclis valışmaları na başhvacaktır. A.ıkara 6 (Telefonla) Kuıu Birlik Komitesi âzası tarafı.ıdan <:u Meclis yasasının Mılli Birlik açıklarndlar yapılmıçtır. MehKomitesi Genel Kurulunda gü m't Özftünes şunları söylemiştir: » Yediler Komisyonu. proferüşülmesine yarından itibaren Laşlanacaktır. Müzakereler fa•:! sbrlerle Bakanlar Kurulunuı lasız olarak devam edec?k ve vermi.ş olduklart raporları inAııkara, 6 (Cumhuriyet Teleks) yasa en geç pazartesi günü celiyerelc bunlardan biraz farklı Milli Birlik Komıtesınde bugün, Resmî Gazetede yayınlanarak olarak Kurucu Meclis yasasım Komite üveleri ile bakanların kayürlüğe gireceklir. ha?.ııiamıstır. Dün geç vakit yatıldığı bir toplantı yapılmıştır. Öğ•» . leye kadar devam eden bu toplantı Meseîe ile alâkalı olarak. fau ^anın hazırlıklan bitmiştır • gün B. M. Mecliai binasında bugun Millî Bııiık Komitesı üy? esnasında nıe.Tileketın halıhazır du lerine dağıtılmıştır. MuhtemeMillî Birlik Komitesi üyeleriyle rumu gözden geçirilmiştir. Her baBakanlann yaptıkları müşterek len yarın Genel Kurulda görüşkan. bakanlığına taaliuk eden me Arkası Sa. 5. Sii. 8 de , scleleri. tatbikatta görülen aksaktoplantuı mütaakıp iki Milli Arkası Sa. 5. Sn. 6 da Dünkü ilk toplantıda ıstikbale muzaf tedbirler, kısa veya uzun vâdeli işler, dış politika konusu bu arada Arap devletlerinden bazılarınün yurdumuza karsı tutumları elealmdı MBK ve Bakanlar Knrulu her salı biıiikte loplanü yapacak İnkılâı» Hüküınetiniıı müspet bir adınn daha Devlet Başkanı GOrsel'in sıhhati tamamen düzeldi Doktorlar GürseFin geçirdiği hastahğın, Churchill ve Eisenhower'İE ki ile aynı olduğunu bildirdiler Bununla beraber, sütten ağzı ya nanların yofnrdu üfliyerek yemesi gibi, bu Korucu Meclig üyeliği meAnk«ra 6 (CumhuriyetTeleks ).. ra{ındai),Jeiyax muayrntden ge^i»elesi birçok vatandaşlan kaygu Devlet ve Hukünret Buşluuıı Oıge rilmiş ve sof taıafındaki dolaşım landırmaktadır. On beş yıllık çok naral Cemal Gürsel'in bugün iki yetmezliğınden meydana gelen partili havatın kulisarası didişme defa yapılan muayenesınde duııe cüzi kuvvet zaafının artık geçmış lerini şöyle bir hatırlıyarak olur nazaran daha iyi nir durumun nıii olduftu ve bu kısımdaki fonk^isak vatandaşlara hak vermemek şaherie edıldiği bildirılınektedır. yonlarının da normale dondügü Süçtür. Milletvekillifi bizde öteBaşkan Gürsel. bu sabah ve oğ. tesbit edılmiştir. den beri pek özenilir bir koituk leden sonra müdavi doktorları ta Arkası Sa. 5, Sü. 7 de sayılırdı. Tek parti devrinde Şefin takdirinden gayri bir ölçü bulnnmadığı için hevesliler sadece hayal kurmak ve yutknnmakla yetinirler, ayrıca herhangi bir teşebbüse sirişemezlerdi. Fak»t on beş yıl içinde gerek milletvekillifi koltuklarını ele çeçirrnek. gerek o kollukların çekim gücünn ( cazibesini ) artırmak ugruna pek biiyük, pek tehlikeli gayretler harcandı. Bir vandaıı Parti ş'efine, bir yandan halka hoş görünmek zorunda kalan adaylar arasında çetin saCemiyetler Kanumtna ek olarak lıazırlanan tasarıda vaşlar geçti. Bu savaşiarın ardı arası hemeıı hiç kesilmiyorda. Setalebe teşekkiilleri ve âzaları ile ilgili ba/.ı çimlerden önce parti içinde, seçirakavıtlar konuhıvor ler sırasında karşı parti ile. seçimlerden scııra da çelecek seçimleri Ankara, ti (Cumhuriyet Teleıiı i<irı lrııi'iilnli'rı taı ufıııdan ııv.'.'iesaçlama baelam.ik üzere profesvonel politikaçılar birbirlerine çiri Bundan bir müddet unre I.iiıli ııeıı (Yuksek oğretım oyrtncı t e >ekkülîeri hakkındak' kanun trsayorlardı. Öylesine havsiyet kıncı Birlik Komitesi güvenlık ku;«i:;yo riM) ba/ı seboplıMİe k;ıbu! tdilmenunun ihtisas encümeninde Adalet, davranışlar göriilüvordu ki pek şe Içişleıı ve Milli Ejjitim Bakaıılîk Arka = ı Sa. 5. Sü. 7 de refli bir sörev olması serekpn milletvckillişj bile halkm gözünden dii«meve haşlamıştı. Topkopı hâdiseleri sanıklan dünkü duruşmado ağladılar Dîlsiz taklidi yapan sanığın dili de dün çözuldü ülııııııııııııı YASSlADA İNTIBALARl IIIIIIIHIIIIMİ Ahmet Yıldıı (solda). Selim Sarper (orUda) ve Ekrem Aliran. dünkS önemli topUntUUn çık»y»rl«r Öğrenci teşekkülleri ile ilgifi kanun tekliffinin incelenmesine başlandı I D.P. Albümü = Yazan: Yaşar Kemal «MAVl BONCl'K» Soprano Ayhan Aydan. dün Ankara'da S>ruşturma Kuruluna şahit sıfatı ile 14 dakika ifade vermiştir. Yııkarıda resmi görülen Aydan, gaz»*ecilerin «Neden çağırıldınız?» sorusiinu «Mavi boncuğuz» diye cevap landırmı.ştıi". Aydan'ın Soruşturma Kuruluna hangi mesele ile ilgi'.i olarak çağırıldışı bilinmemekteriir. : Adıiîüi Mrndeıes ne demiş: • «Tıirkiye ihtilaJe nıusait bir • memleket değildir. Öyle olsavj dı. şimdiye kadar memleketin ! şura.iinda, burasında yangınla; ların çıkması gerekirdi.» ; Her zaman. düşüncesı buy; du. Çünkü miHetlen. mılletle; ıin tarihini bılmiyordu. : Ve insanları, bu düşünceden ; hareket ederek. sık'ştırıyuvdu. | însanlan yaianla beslıyordu. ! İnsanları insan saymıyordu. I tnsanoğluna. vatandaşa saygı; sı yoktu. Ne demek, bu mem; leket ihtilâle müsait bir mem; leket değildir? tnsan olan insan sıkıştığı her>yeıde isyan : etmiştir. Çoğu zaman yenile: ceğini bile bile. sırf onurunu, ; insanhk onurunu kuıtaımak ; için isyan etmiştir. : Şunu iyice bilmeli. öğıenmeli ki insanlar kuçultulmeğe, : ezilmeğe, insanhk onurlannın • yolc edilmesine sonuna) kadar • tahammül edemezler. I Bu düşünceden yürüdüıı mö, sonun ergeç Yassıadadır. «Türkiye ihtilâle müsait b*r yer değildir.» Menderes her şeyde y«nJ6ıiı gıbi bunda da yanılmıştı. Başkan Başoll: •Bunun böyle oiaıauığıni lıâdifat gösterdi» dedi. Menderes bir karşıhk veıdi Tertip için Menderes'in emir verdiği anlaşıldı Bu dtırumu unutmıvanlar simdi şövle düşiinüyorlar Knrucu Meclis kısa timürlü olarak ve baslıra ışi bir Anayasa, bir de Secim Kamınn hazırlamakla sııurlı bulunacaUtır. Bu iki kaıııın halkın oyıından geıtiği çün Kurucu Meclisin şörevi tamamlanacaktır. Bövle bir Meclise temsilci olarak katılacak vatandaşlar ulusun eiivenini tam anlamı ile kazanmah ve ortava dört başı mamur bir eser çıkarmalıdırlar. Bu da herşeyden önce halkın zihnindrki kuşkuları silmekle mümküıv diir. Halk. tkinci Cumhuriyetin temelini atacak olan temsileilerin gercekten feragatli. gerçekten mem leket hayrına ealışan, her türlü kisisel kayçulardan uzak kimseler ol du£una inanmalıdır. Bnnnn için. Kurucu Meclis üyelerinin önümüzdeki ilk çenel seçimlerde hicbir partiden ve hiçhir sekilde adaylıklarını koyamaraaları sart olmalıdır. Biz bu düşünceyi yerinde buluyor ve destekliyoruz. Klâsik seçim yolu ile gelmiyen bir meclise karşı ortalıkta. ufak da olsa. zaten bir tereddüt havası vardır. tçine siyasal partilerin ve çeşitli mesleklerin temsilcileri de karışacain böyle bir topluluk kendini millete iyice ma! edebilmelidir ki tkinci Cumhuriyet özledifimiz saelam temellcr üzerine otursnn ve uzun yıllar sarsıntısız yaşasın. Kurucu Mecliste değerli M.B.K. üveleri ile birlikte yer alacak olan sayın temsilciler oraya genel secimlerde kendi özel şanslannı kuvvetlendirmek için değil, sadece iyi bir Anayasa ve iyi bir Seçim Kanunu hazırlanıak amacı ile îittiklerini. zilıinlerde hiçbir kusl;ıı> r vpr hırakmak > sızm ispat etmelidirler. Kadyofoto (CUMHURtYET A.P.) KENNEDî VE İKE BULUŞTU Ocak ayında Eisenho\verd«n idareyi teslim alacak olan Kennedy dün Eeyaz Saıay'da Eisenhovver ile buluşmuştur. Resim bu buluşmayı tesbit ediyor. (Haberi üçü.icü salıifededir) AnkaraMa 10 Nurcu âyin yaparlarken yakalandı 0 Bir apartmanın dördüncü katında tekke haline getirilen bir odada, takke, cüppe ve berelerden başka Saidi Nursî'nin kitapları da ele geçirildi cu yakalanmıştır. Ayrıca odad takke. cübbe. ıahie ve bereler ele geçmiş, bazı beyannameler ve Saidi Nursi'nin kitapları bulunmuştur. Bunlar müsadere edilmiş ve sanıklar bu sabah savcıhüa sevkolunmuşlardır. Yakalanan Nurculaı arasında çeşitli meöleklere mensup fahıslar vardır. Birinci Şube Müdürlüğünce takib"'a devam edilmektedir. Uüşük Başbakaıı. örlülu edenekten Peyami Safaya 49,80* lira verdirmiş. Hazret, Yüksek Divanda bu paranın kendisine, çıkardıgı ilim ve sanat dergisi için verildijini söyledikten sonra «böyle bir mecmuaya yardım edilmesi normaldir. Bütün dünyada ve her yerde teamül böyledir» demiş. tfadedeki katiyete bakanlar. haklı olarak sorabilirler: «Peyami Safa. başka momleketlerde de mi ilim ve sanat dergileri çıkarmış, oralarda da mi örtiiln ödenektrn para almıştır?» Bizim bildifuniz Garpla lıiihükümetler başka neaaleketlerde çıkarılıp kendi propagandaIarını yapan, kendi harslarmı yayan basına yardım ederler »ma bn yardım memleket içınr katiyen tesmil edilmez. Maamafih karşıınızda öyle bir örtülü ödenek kurda vardır ki bn bahisteki bilgigi kendi malumatımızı aşarak daha deıinlere nüfuz rder ve bizim noktai nazarımızı red ve cerhe muvaffak olursa bu netieeye de hiç şasmayız. Söyliyebilecetimiz tek söz «oııun da kolayıııı bulmuş» deraekten ibaret kalacaktır. •kkk ki, eeh pes!. «Olabilir eıendıııı. olabılıı'» Ne demek olabiliı. Olmuş gitmiş işte. Menderes hâlâ bir uüş içinde mi yaşıj'or acaba? Yukardaki süzleri Irak ihtilâ!i zamanmda söylemış. Peki. bu memlekette ıhtılâl (.ıkmaz da, Irak ihtilâlı zamanındaki telâş ne ıdı? . . . Başol sordu: ..'.'.!. «Niçin radyo bu ihiilâl haberini vermedi? Niçin Za'fer Ga zetesi yazmadı.» Menderes. karşıhk veıdi: «Bekledik,» dedi. «MeseJe tavazzuh etsin.» Ve Menderes de ona göre hareket etsin. O zamanlar muhaiefet, kızım sana söylüyorum, gelinim, sen anla» derecesine, bu Irak ihtiiâlini diline peleeenk etAli Ul?i) miş. Topkapı olaylannım bir «Topfca^ı alaytorı» dâvasmın bir kısım kahramanlan sebebi de buymuç. Bence. bu düşüncedeki Men(ıM. Beşer, A. Bilgi yazıyorlar) deres, hiç bir zaman bir ihtiarasında tezat Topkapı olaylarının duruşması miş olduğu ifade lâlden korkmamıştır. Kızmışna saat tam 9.30 da devam edildi. bulunan emeklı General Mecit tır. Nuri Sait'in diişmesinden Başta düşuk Cumhurbaşkanı Ce Tokcan sorguya çekiidi. dolayı, muhalefetin sezincine lâl Bayar, arkasmda Menderes, kızmıştır. Tokcan verdiği ıfadede tsmct İn Aygün, Yetkiner, Kosova ve eönünün otomobilden indirılerek * mekli General Mecit TokcaD ol başka bir arabaya bindirilme'i Şu Topkapı olayları saııığı duğu halde sanıklar salona geti hususunun yanlış aniafildığını: olarak kimler gelmemiş. Pehlirüdiier. On dakika süren avukat Emniyet müdürü"ide n öirendiğıne vanı, kasabı, bakkalı, işçisi, kimler yok ki... Göbeklisi, göların yoklamasından sonra bir göre o tarihte hazırlanan plâna Arkaa Sa. 5. Sfi, 4 te" evrelki cesede veı.niş olduğu ifa göre Celâl Kosova'nın İnönünün = Arkıeı Sa. S, S«. 1 de FrıitıııııııifiııııııtıırııııııııııııııııııtMMtfitııııııtııııııııııııııııııııtıııınfiİT de ile Soruşturma kurulund* Demokrat İzmir gazetesi hâdisesi ile ilgili olarak 14 kişi tevklf edildi îzmir, 6 (Telefon'.aı Demokrat îzmir gazetesine vuku bulan lecavüz hâdisesiyle alâkalı 'jlarak dün gece yarm alınan lalimat 2ereğince eski D. P. ıdarecüerinclen 14 kişi bugün tevkif edılmi^lerdir. Bunlar arasında eski îl Idare Kuvulundan Dr. Enver Şenerdem. Dr. Mustafa Bozoklaı. Ömer Ata Arkası Sa. 5. Sfi. 7 de Ankara. 6 (Cumhuriyet Teleks) Ankara polisi on N'urcuyu âyin yaBu nasıl olur? And içmek. vemin etmek, davranışlarında içten parken suçüstü yakalamıstır. Birin eörünmek şüphesiz iyi ve yararlı ci Şube memurlan uzun bir ?üredır. Fakat bunlar vetmez. Politika den berı gizli olarak toplanıp âyin nm öyle sinsi ovunları vardır ki yapan ve sohhetler tertip eden Nur hiç yoktan ortava çıkanlan de cuları takip etmiş ve nihayet dün r dikodularla e temi7 însanları le gece bir apartmanın dördüncü katındaki modern Nurcu tekke.sine NADİR NADİ bir baskın yapmıştır. Baskın sıra Arkası Sa. 3, Sfi. 5 te sında âyin yap.nakta olan on Nur Sanık avukatları Anayasayı ihlâl dosyasmı Dolmabahçe Bür^sunda görebüecekler Taaıaı 5 » w «Topkapı Olayları» nın saıuklan arasında bulunan D. P. li 6 ilçe başkanı dünkü dnraşma sırasında soldan itibaren Dr. Farnk Sargnt (Fatih), Salâhattin Gen« (Beykaz), Nüvit l p (Beyoğlu), A. Rııa Gençer (Zeytinb«rna), Selimi Ofac (K*rtal>, B m S«ton (ÜskMar)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog