Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ALT. CUMHURtYET 6 Aralık 1960 F. Bahçe futbol takımı Israel'e davet edildi Viyanada Perşembe gunü başlıyarak pazar günü bitecek olan enternasyonal bir eskrim turnuvasına katılacak olan eskrira millî ekibimiz bu sabah ekspresle Viyanaya hareket edecektir. İki idareci ve üç eskrimcinin bulunduğu kafılede bulunanlar şunlardır: Sü mer Hetman (Epe ve Flöre), Seyyit Mısırlı (kıhç), Deniz Öçgüdeee (kılıç), Rıza Arseven ve Sait Tayla (idareci). Müsabakalar perşembe sabahı flöre silâhı üzerinden başlıyacak MiÜ! eskrim takımımız bugün Viyanaya gidiyor ve aynı gün gece finaller yapılacaktır. Müsabakalarm programı şu şekildedir: Perşembe günü flöre, cuma günü bayanlar flöre, cumartesi günü epe, pazar günü kıhç. Yunanistan ikincisi AEK'nin turnnvaya katılması için diin F. Bahçe kulübü tarafından Yunan Futbol Federasyonuna mekhıp gönderildi Fenerbahçe Kulübü tarafından organize edilen ve tatbik safhasına giren Balkan tkincileri Turnuvasına iştirak etmek i«tiyen Yunan A.E.K. takımının turnuvaya dahil edilmesi ile ilgili olarak dün Fenerbahçe Kulübü tarafından YuMATTHEVVS nan Futbol Federasyonuna bir mektup yazılmıştır. Yunan Federas yonu izin verdiği takdirde A.E.K. takımı turnuvaya iştirak edecek, aksi halde turnuva dışı kaîacaktır. Bu sebeple A.E.K. kulübünü de içine alan ayrı bir fikstür yapıl mıştır. A.E.K. ya izin çıktığı tak. dirde bu fikstür tatbik edilecektir. Londra. 5 Meşhur Ingıl:^ fut Fenerbahçe Israel'e dâvet edildi bolcusu Stanley Matthevs, oğlu ile birlikte, Ingiliz futbol federasyonuna kayıtlı olmıyan bir kulüp oyunculariyle bir tenis maçı oynadığından dolayı. profesyonellik lisansının kendisinden geri alınması meselesiyle karşılaşmıs bulunmakta. dır. Federasyon ile Stanley Matthews' in kulübü, bu hususta müşaverelerde bulunmaktadırlar. I Bir organizatör Fenerbahçe Futbol Takımım üç maç yapmak üzere tsrael'e dâvet etmiştir. Bu maçlar için katî bir tarih konmadığından teklif bu akşam toplanacak olan Idare Heyetinde görüşülecektır. Idare Heyeti bu akşam toplanıyor Fenerbahçe Futbol Takımının son maçlarmda devamh olarak puan kaybetmesi üzerine bu meseleyı muzakere edecek olan tdare He. yeti nihayet bu akşam toplanacaktır. Bu toplantıda muhtelif maç teklifleri görüşüleceği gibi. futbolcular hakkmda da bir karar ılınacaktır \ Spor Şurası \ bu ayın sonunda toplanıyor Devlet Bakanı Hayri Mumcuoğlu çalışmaların * devam ettiğini söyledi Ankara 5 (CumhuriyetTeleks) Devlet Bakanı Hayri Mumcuoğlu Spor Şurası hakkında şu beyanatı GALATASARAYLI VOLEYBOLC ULAR ANTRENÖRLERÎ Sl.NAN vermiştir: ERDEMİN NAZARİ DERSLERİ Nt DÎKKATLE DİNLİYORLAR «Spor Şurası hazırlıklarına devam edilmektedir. Üç bölgede (Ankara, İstanbul, İzmir) ihzari çalış nıalar yapılmaktadır. Şura muhte melen bu ayın sonunda Ankara'da toplanacaktır.» Matthews'in lisansı geri Batı Almanyada alınacak mı: lisaıtslı 5 milyon sporcu var Bonn 5 İU araiıkta kuruluşunun 10 uncu yıldönümünü kutlayacak olan Batı Almanya Cumhuriyeti Spor Federasyonları Birliğinin hâlen 5.267 627 üyesi bulunmaktadır. Muhtelif Federasyonlar arasında Futbol Federasyonu 1778.514 üye ile başta gelmektedir. Onu sıra ile şu federasyonlar takip e t m e k t e d i r : 2 Jimnastik 1.376.283 453.638 3 Atletizm 4 Hendbol 295.717 5 Yüzme 270.957 6 Basketbol 151.863 7 Eskrim 13.863 8 Rugby 5.195 G. Saray Bulgaristandan bir voleybol takımı getirtiyor Avrupa şampiyon kulüpler turnuvası maçında ilk müsabakasını İsrael şanıpiyonu ile yapacak Sarıkırmızıhlar çok iyi çalışıyorlar Avrupa Şampiyon Kulüpler voleybol turnuvasında Türkiye şampi yonu Galatasaraya İsrael takımının düşmesi idarecileri biraz sevindirmiştir. Galatasarayın kıymetli antrenörü Sinan Erdem: «Bu kur'adan ziyade bir tâyin» demektir. Sinan Erdem, «Bundan sonra haf tada 3 takım, 2 de ferdi antrenman yapacağız, 2 de maç olduğuna göre demek ki haftanm her günü kendimizi Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasındaki maça hasredeceğiz> dedikten sonra hâlen öğretmenlik vazifesini yapan iki kıymetli voleybolcunun (K. Er doğan ve Aral)ın bu çalışmalara katılmaları için Valiye ve Maarif Müdürlüğüne müracaat ettiklerini de belirtmiştir. Bulgaristandan takım geliyor Erdem. lig maçiannın Galatasara yın çalışmalarına kâfi gelmediğini ileri türerek bu ay icınde Bulgaris tanın en kuvvetli takımlarından bi risini dâvet ederek şehrimizde dört lü bir turnuva yapmak istediklerini sözlerine ilâve etmiştir. Galata sarayın böylece iyi çalışma imkânı bulabileceğıni, İsrael maçından sonra D. Almanyaya giderken Bulgaristana da uğrayabileceklerini söylemiştir. 22 ocağa kadar bit mesi lâzım gelen Şampiyon Kulüp ler turnuvasının bu ilk maçını Galatasaray Israelde oynamak istemektedir. Maç Istanbuldadır. Ay rica Sankırmızılılar îsraele uçak la birkaç gün evvel gitmek için teşebbüse geçeceklerdır. Maç açık hava sahasında oynanacaktır. Bu '"""" illllllll G. Saray Modaspor \ basketbol maçı tehir edildi Bu hafta yapılacak Galatasaray Modaspor basketbol maçı te hir edilmiştir. Bu maç Galatasara yın Olimpiyakosla yapacağı maçtan sonra yapılacaktır. Bu haftanın en mühim karşüaşması Beyoğluspor Istanbul Teknik Üniver site basketbol takımJan arasında cumartesi günü oynanacaktır. Voleybol liginin ilk devresi bitti Voleybol liginin birinci devresi sona ermistir. Bütün rakiplerini yenen Galatasaray 18 puvanla birinci durumdadır. Galatasarayın peşinden 17 puvanla Beykoz gelmektedir. Diğer sıralar şu şekilde dir: Fenerbahçe 16 puvan, Darüşşafaka 15, Bakırkoy 14 puvan. İkinci devrede en çok çekişme Bey koz, Daruşşafaka ve Fenerbahçe arasında olacaktır. Beykoz . F. Bah çe voleybol maçında Beykozdan Ve dat, F. Bahçeden de Şâkir ile Tan zer ceza heyetine verilmişlerdir. F. Bahçe Ankarays gidiyor Fenerbahçe voleybol takımı Ankara Ticaret Lisesinin dâvetlisi ola rak ba hafta içinde Ankaraya gidecektir. Lise ve ortaokul atletizm seçmeleri tstanbul Atletazm Aianlığı faaliyetinden olarak tertiplenen lise ve orta okullar 100200 ve yuksek atlama seçmeleri, bugün saat 15.30 da Dolmabahçe stadır.da yapılacaktır. SUAL SUAL: A 97 1 Hangi yegâne Maslnman memleketin Beynelmllel Futbol Federasyonu (F.t.F.A.) da âzâsı vardır? 2 Avrupa Kıt'asının en büyük stadı kabul edilen Chamartin (Madrit) ne xaman inşa edilmiştir? 3 Dünyanın en yükıek siki atlama trampleni nerededir?. ile ıki raaç yapan Izmirspor ve Altınordu takımları dün sabah vapuıia İzmır'e donmüşlerdir. Yukarıdaki resim lzmirspor'lu ve Allinordu'lu futbolculan vapurun güve rtesinde gostermektedir. GİTTİLER GeçtıyimıZ tımia Mjiınmuüt BeşiKto? ve Beykoz da Galatasaray ıçin dezavantajdır. Galatasarayda kurulacak komıte hemen hazırhğa başlıyacaktır. İsrael takımı «tsrael kuvvetçe bizden biraz üstündür. Birkaç sene evvel yapılan bir şampiyonada da Türkiye 22, tsrael 16 ncı gelmişdi. Israelin bir tek voleybol takımı vardır. Millî takım bile buradan seçilir.» diyen antrenör «İşte biz, bizden ustün bir takımla karşılaşacağız.» diyerek sözlerini bitirmistir. Galatasaray İsrael maçından son ra D. Almanya ile oynayacaktır. Tuııçer BENOKAN Saip Toygârlı giires müsabakaları 1. SporŞ. Hilâl 1 FenerbahçeP.T.T. 1 !. SporP.T.T. 1 F. BahçeS. Hilâl 1 B. SporSüleymaniye 1 HasköyGalata 0 Ad. D. S.Kasımpaşa 0 Genç. BirligiK. Güm. 0 Ad. D. S.K. Güm. î G. BirliğiKasımpasa 01 YenişehirYolspor 0 Karsıyaka Altınordu 12 GöztepeG. Saray 2 tstanbul Güreş Ajanhğı tarafından eski güreşçilerden ve Güres Federasyonu ikinci başkanların80 dan merhum Saib Toygarlı adına 100 bir müsabaka tertiplenmiştir. GreH0 koRomen stilde yapılacak bu mü 100 sabakalar 24 25 aralık tarihlerın80 de Fatih Güreş Kulübünde yapıla60 caktır. Bu müsabakalara şehrimi80 zin tanınmış güreşçileri katilacak80 100 tır. 40 60 40 11 araiıkta Oiimpiyakos'la oynıyacak Galatasarây basketbol takımı yarın Pire'ye hareket ediyor CEVAP: A 96 1 Rugbıy sporu, 1823 yılında Rugby şehrinde Irlândah talebe William Ellis tarafından icat edilmiştir. 2 Dünyanın en meshur kadın patinajcısı Norveçli Son ja Henie'dir. 3 Son Fransa turunu Ital yan Gastone Nencini kazanmıştır. BASKETBOL ÜSTATLAR1 Basketbol zamanla butun dunya memlekeyerinde süratle gelişiyor. Bunun en güzel delilini de Florıda'dakı akvaryumda yunus balıklan ortaya koydu. Seyircilerin önünde günde bir kaç müsabaka yapan. yorulmak bilmiyen yunuslann ileride yurt dışı temaslara (!) daçıkacaklarını akvaryum idarecileri (!) açıklamışlardır. Yukarıdaki resim yunusların kendi aralartnda yaptıkları bir müsabaka sı rasında çekilmiştir. Merhum Dr. Saib Toygarlı adına tertiplenen bu müsabaka, güreşseverler arasında memnuniyetle karşılanmıştır. 11 arahkta Pire'de Olimpiyakosla ve müteakıben Avrupanın muhtelif şehirlerinde muhtelif takımlarla nıaçlar yapacak olan G. Saray Basketbol takımına yurtdan çıkma izni Vekâletten dün gelmiş tir. Bilindiği gibi kafile bugün oto büsle yola çıkmış olacaktı. Fakat iznin geç çıkması dolayısiyle eksik olan muamelelerin tamamlanması için lâzım gelen müddet hareketi otomatikman yarına bırakmış bulunmaktadır Bu vaziyet karşısında idari bir engelle de karşılaşılmadığı takdirde Sankır mızıh kafile yarın laat 17.00 de Pireye müteveccih«n yola çıkacak tır. Bir taraftan, Piredekl rövanş mı çına böyle kıtı kıtına yetişmek, diğer taraftan hareketi baltalıyan muhtelif lüzumsuz sebepler sporcu ların moraline ciddbolarak tesir et miş bulunmaktadır. Bu seyahatle alâkalı idareciler maçtan önce takımı Pire'de bir an evvel istirahate çekebilmek için binbir müşkülât içersinde çalışmaktadırlar. Tcırkitfecfe î/k defa / f l l l l l l M I I I I I I M I I I I I I I I I I I I M I I M I I I I I I I I l l l M I I • 11111 • • 1111111111 • I • 1111 • 111III • tl III H4i»»t I • TÜRK HAVA YOLLARI Anonim Ortaklığından: 1 Ortaklığımmn 1.1.1961 terihinden 31.12.1963 tarihin» kadar S yıllık akaryakıt, yağ ve sair petrol ürünleri ihtiyacı kapalı taklif alma usulü ile sabn alınacaktır. 2 Bu işe ait sartname her gün mesal saatleri dahilinde THY, Malzeme Müdürlüğü, Şişhane İstanbul adresinde görülebilir. 3 lhale 20.12.1960 tarihinde salı günü saat fl5) de. Rıhtım Cadd«si, Neslihan, Kat. 1 de toplanacak THY lhale Komisyonunda yapılacaktır. 4 Ihaleye iştirak edeceklerin 3 üncü maddede yazılı belirli günde ihale saatından bir saat evvel teklif mektuplarını sartnamedeki miktarda teminat mektupları ile birlikte Komisyon Başkanlığına vermis olmaları lâzımdır. 5 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. t Ortaklığıraız alım, satı m Kanununa tâbi değıldir. HAYRAN KALDIĞI PCRDELERİİH sizde FRESCO LİNE PLASTiK BADANA BOYALARI satışa arzedîlmiştir. Her tu'lıi dekor ve panolar için Saıof. Smema, Gazmo. Otei dekorasyonurı ieh £v. Mektep, hastane. Otel duvarlan ıçın Feykalâde kullant$lı kokusuz bir Coyadn S» 9e rıVanır. mukemmel mjtlık n pastK Sabık Eckert Line NEW YORK Aİ1ERİKA AKDENİZ arasında gidiş ve dönüş yük ve yolcu kabul eden Isveç bandıralı vapurlarla seyrisefain hattı 12. aralık tarihinde lim anımıza pelmesi beklenen Hor fcalita, <«ı«n *• mn <w»»mWwp. NİYAZİ ÇEPNİ Export tmpsrt M/S «GRUNDSUNDA» Vapuru Malta, Napoli, Genova. Marsilya. Boston, New York Baltimore ve Philadelphia için eşya kabul edecektir. VAPLR FRlGORlFtK SAHAYA MÂLtK BlLrNMAKTADIR. Fazla malumat için Türki\e Umumi Acenteleri: KONTUAR MARtTİM George Besi Vapur Acenteliği Limited Şirketi Hovagimyan Han. 4 üncü kat. Galata Telefon: 44 75 3 Û adresine müracaat edilmesi rica olunur. ÇAVUŞOGLU Galata Fermcnecıler No 56S8 Tet 44131144 0486 BOYA S A N A Y i i HER MARKA: Buz dolapları Radyo (Mobilyah) lar Tonband (Typ) ler Çamaşır makineleri Elektrik süpürgeleri Traş makineleri Bütün elektrik cihazlan Mutfak eşyaları Tenzilâth temin edilir ve gönderilir. A YRICA: Kotalara ait Proforma ve teklifler verilir. Adres: GROSS ALLEE % VI Tel: 24 55 Tî HAMBURG 1 34 55 93 Batı Almanya 1 B1ENDAX Kremi (D.Vitaminli) Nazik cıldinizin en mukemmel koruyucusu BLENDAX TRAŞ KREMİ: Bol köpuğü soyesınde ustura veya traş makınesı cilt üzeriode kolaylıkla kayar. Aşağıda cıns ve miktarları ile cif kıymetleri yazılı eşyaların 16/12/1960 tarihinde saat 10 da Tophane Nusretıye camu arkasmda satış salonunda açık arttırma suretiyle satışlarınm yapılacağı ve teminatının 15/12/1960 gününe k dar kabul edileceği ilân olunur. Satış K. 3640 3K41 İstanbul Gümrükleri Başmiidürlüğü ASKERI KONTROL GRUPUNDÂN Eşyanın Cinsi Motorsuz k a r a n a k i l v a s ı t a l a r ı n d a n m a d e n i karasorlü 2 lâstık te k e r l e k l i ROMORK İFA G r a n i t 32 m a r k a 954 model t a m k a m y o n motor ve şasileıı yeni, k a r a s ö r ü k ı s ı m l a r ı d u r m a k t a n ç ü r ü m ü ş ve b o y a l a r ı bozulmuştur. Motor No. 1842/805 İFA » » 1842/754 1955 model B U İ C K m a r k a 8 siiindirli, r a d y o ve ka lorıferlı sUjpne ve a v a d a n l ı ğ ı ile b i n e k otomobiii kullanılnıiş Motor No. V 8.402794, şasi N. 413.55.4723 Saç k a r a s ö r l u MORİS 1955 model m a r k a kamyonet halitıa/ırds) ki d u r u m u boyası bozulmuş, bazı yerleri ezilmış v e ç ü r ü m ü ş t ü r . Motor No. 5R 35162 Serısl No 5 RK 500871 19ö(l model B U S S İ N G marka Dizel, kullanılmış tanı kamvon, Motor No. 122412. Şasi No. 25090 (takrıbi 1015 t o n l u k ) 3 seneden fazla b e k l e m i ş olduğur. dan lâstıkıerı işe y a r a m a z h a l d e d i r . K a r a s ö r ü haricı tesir ile c ü r ü m ü ş , kaputları pash ve delinmıştir. 1949 B U S S İ N G » Motor No 122535. Şasi No 24382 1952 model O L D S M O B İ L m a r k a 4 kapılı. r a d y o l u . 8 silindir, k u l l a n ı l m ı ş binek otomobiii seri No. 528. M. 11465 1948 model D E S O T O m a r k a , 4 kapılı. r a d y o l u , kullanılmış binek otomobiii. Motor No. S. 11127751. Seri No. 5870627 1952 m o d e l K A E L B L E m a r k a Dizel t a m k a m y o n ı 1015 t o n l u k 2 s t e p n e s ı i l e ) m o t o r N o . 12519, lâ?rıklerı işe v a r a m a z h a l d e , h a v a tesiriyle k a r a s ö r ü ve k a p u t ç ü r ü m ü ş . Motorsuz kara nakil v a s ı t a l a r ı n d a n , 2 lâstik tekerlekli. ü<;rü madenî kapaklı, madeni karasörlü ROMORK. 1959 model O P E L REKORD m a r k a çok az kullanılmış binek otomobiii. Motor No. 489819, şasi No. 111145842. İLÂN Miktarı 1 Adet Cif kıymeti Lira Kr. 500 00 Teminatı Lira Kr. 75 U 0 Ambarı Sahpazavı Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: Alraacak tstanbul Sanayi Odası Başkanhğıııdan Odatnızın. Beyoğlu MeşrutiVet Caddesindeki inşaatına ait kalorifer ve sıhhî tesisat işleri yaptırılacaktır. Bu işlerle ilgili müteahhit veya firmaların 22.12.1960 tarihine kadar, evvelce yaptıklan işleri gösteren listeyi havi bir mektupla Odamıza (Sirkeci, Hüdavendigâr Caddesi. Kılavuz Han Kat. 4 No. 43) müracaatları rica olunur. Oda, yapılan müracaatları tetkik ederek uygun bulduğu firmalar arasında ihale açacaktır 5000 5000 00 00 (öıı IH1 7511 IM1 3» 4 3643(H3 26000 00 3900 00 36! 3000 00 9WJ 00 . 36i" 1 1 . 35000 20000 3t;i 364'. n o 00 3750 31W0 no 00 1 Üniversitemizin muhtelif bölümleri için aşağıda gösterilen bilim dallarına birer asistan alı nacaktır. 2 Isteklileria hangi billm dalına asistan olarak çalışmak istediklerini, imtihanına girecekleri yabancı dili bildiren ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazacaklan dilekçeye kısa hal tercümelerinl «kliyerek, en geç 20 aralık 1960 günü akşamına kadar müracaat etmeleri gerektir. 3 Asistanlığa kabul imtihanları 26 Aralık 1960 günü saat 10 da. Erzurum'da Atatürk Üniversitesinde yapılacaktır. 4 3 üncü maddede yazılı günde yapılacak imtihanla açık asistanlık kadroları kapatılamadığı takdirde, ayrıca ilâna lüzum görülmeksizin her ayın 10 uncu günü akşamına kadar bu ilân hükümlerine göre Erzurum'da Atatürk Üniversitesinde imtihanlar açılacaktır. Isteklilerin her ayın be?inci günü akşamına kadar Rektörlüğe müracaat etmiş olmalan gerektir. BİLÎM SAHASI: Tarih Coğrafya Ingiliz Dill ve Edebiyah Etnoloji Matematik Botanik Zooloji Sanat Taıüıi. 1 . 1 Belediyemıze ait iki adet hurda Vheith maıka kamyonlar kapah xarf usulü ile satılacaktır. 2 Muhammen bedelleri 10.000. lira olup geçici teminatları 750, liradır. 3 lhale 13/12/1960 tarihine raslıyan Salı günü saat 15 te Belediye dairesinde yapılacağından, ıs teklilerin tekliflerıni ihaleden bir saat evvel Belediye Reisliğine yapmaları ve bu işe ait bulunan vergi ve masraflar alıcıya aittir. 4 Sartname Düzce Belediye Mııhasipliğinde görülebilir. (57640) DÜZCE BELEDİYE REİSLİĞİNDEH 8500 00 1275 00 364: 1 4600 0ü 690 00 36: Cam taktırılacaktır DOKTOR 1 > 4UO0O oc 0ü 6UOU 00 365 12 6I.HJ 90 U5 KİRALlK DÜKKÂN ARANlYOR 300 m2 k a d a r Tük.sım Galatasaray arass Tel: 48 22 60,302 3fi" Hamza Z. Ayberk Dahilive Mütehassısı Şişli, Hasad Sokak No. 26 Tel : 47 39 41 Takriben 25.000 m2 cam taktırılacaktır. 15 Aralık 1960 tarihinde yapılacak ihaleye iştirak için 9 Aralık tarihine müsadif cuma günü saat 15 e kadar. isteklilerin yeterlik belgesi alabilmek için ellerinde mevcut belgelerle aşağıdaki adrese müracaatları rica olunur. TİMLO Türkiye Inşaat ve Malzeme Ltd. Şti. Bankalar Cad. Güven Han Kat 45 Galata 200O0 00 3000 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog