Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Ortülii ödenekten ihsan alan | Yırtıcı hayvaıtlar Radyodaki V.C. yayınlannın içyüzü dün ortaya döküldü yazarların Divandaki geçiti uıııııııııiıııı YAS9İADA İNTIBALAJU nmıımıia Yaıan: Yaşar Ketnal Bat?t»nfı 1 inai »kifede Başkanın «Hangi gazetede çahşıyorsunuz?» sorusuna «Hiç birin de, diye cevap veren Peyami Safa, çıkardıgı ilim vc sanat dergisi mü oasebetiyle kendisine örtülü ödenekten ıon 8 yıl içinde 25 bin lirası baslangıçta tesis masrafı, tnütebakisi de abone bedeli olarak seneden seneye üçer bin lira olmak üzere cem'an 49 bin lira ödendiğini ifade etti. Bundan sonra Eaşkan ile Peyami Safa arasında dinleyicilere zaman zaman eğlenceli dakikalar geçirten şöyle bir muhavere cereyan etti: Peyami Safa dinleniliyor Başkan Devletin resmî bir der gisi mi ki, bu kadar para ödeniyor? Peyami Safa Bu sualin muhatabının bcnim olmaman lâzım gelır. Bu mecmua aydın sımfın ihtiyacını karşılamakta idi. Kendı kendisini geçindinnesine imkân olnııyan böyle bir mecmuaya yardım edilmesi normaldir. Bütün dünyada ve her yerde teamül budur. Başkan Meselâ Foruoı dergisi de aynı mahiyette bir ilim ve san'at dergisidir, Ona ne için verilmiyor da size veriliyor. Peyami Safa Verilip verümemesi benim takdirime tâbi değildir. Başkan Bu paranın D. P. yi tutmanız için verildiği ortada. Peyami Safa Benim meanuam halis ilim mecmussıdır. 7 yıl müddet içinde içine bir tek kelime siyaset karıştırmadım. Esasen ben Milliyet ve Tercüman gazetelerinde çalıştığım sıralarda iktidar partisine en şiddetli yazıları yazmış bir muharririaı, bu yüzdendır ki Basbakanhktan teessüf mektuplan »ldım (Gülüşmeler). Başkan Maşallah kaleminiz pelc kuvvetll, fakat şimdi hiç bir yerde çalısmıyorsunuz. Ne için »izi çalıştırmıyorlar? Peyami Safa Teklifler alıyoTum. Bassavcı Igesel «teklif» kelimesini tebdit olarak anladıgından bunun varit olamıyacağmı söyledi ve «Örtülü ödenekten para almıyor da onun için çalıy.Tiıyor» (Gülüşraeler). Sıra Akbaba dergisi tahibi Tusuf Ziya Ortaç'ın dinlenilmesin» gelmişti. Aneak Yuıul Ziya Başkanlık divanına bir dilekçeye llişık olarak ve kalbinden rahatsızlığını tevsik eden raporlar göndermisti. Bunun üzerint diger şahitlerden eski Sular îdaresi Müdürıi Bülent Danişment tanık kursusüne davet edildi. Btlent Danişmentin Ifadesl Danişment 1950 yıhnda Zafer gazetesini yayınhyan Günef ŞirketJ Müdürü iken örtülü ödenekten 10 bin lira almıştı. Tanık bn parayı Samet Ağaoğlunun kendiıine, o sırada prestijinl kaybeden Anadolu Ajansınm yerine kaim olacak özel bir aians kurma^ı için verdiğini. ancak bu 10 bin lirayı bilahare feshedilen lirket* Intikal ettirdığini ileri gürdü. Necip Faııl'nı «flnln UUtri Daha sonra gen* D. P. nin ünlü kalemşörlerinden Neeip Fazıl Kısakürek'in *şi Neslihan Kısakürek dınlenildi. Neslihan Kuakürek söz lerine «Vallahi efendiun, ben ilk defa örtülü ödenek kelimesini Recep Peker'in kocama yaptığı 100 bin liralık tekliften duydum» diyerek başladl ve 1957 yıhnda kocası hapiste iken eski Başbakanhk özel kalem müdürlerinden Muzaffer Ersü'nün kendisine bir larf icinde 3 bin lira gönderdiğıni bildirdî. Bu konu üzerinde Başkan Basol ile Menderes arasında su karsılıklı muhaveere oldu: Başkan Cezaevine girmis blr kimsenin «ilesine yardım etme mecburiyetini neden duydunuz? Menderes Hapiste olan Necip Fazıhn ailesini düçar olduğu sıkmtıdan kurtarmak için. Başkan Sizin iktidarınız devrınde bir çok başka gazeteciler de hapse girdi. Onlara ne için yardım etmediniz? Menderes Teklif vaki olmacnı=tı. (Gülüşmeler). Başkan Bir çoğu sizin açtığınız dâvalar yüzünden. Hapse giren gazetecilerin ailelerinin acıklı dururalan sütun sütun gazetelere aksetmişti. Yazı tşleri Müdürleri patron olmadıklanna göre onların ailelerinin ihtiyaç içinde kalacakları aşikârdı. Menderes Ben şahsen Başvekıl sıfatiyle herhangi bir gazeteci aleyhine dâva açtığım zaman. benden dâvadan vazgeçmemi istiyen h:c kimseyi reddetmedim. Saveı şahide kocasının o sırada ne için hapse girdiğinin sorulmasını istedi. Neslihan Kısakürek «Köprülü Fuat'a hakaretten» cevabını verdi. Ercüment Tavnzalp dinleniyor Dördüncü tanık eski Başbakan lık Özel kalem müdür muavini Ercü.nent Yavuzalp idi. Hâlen Dış işleri Bakanhgı Şube müdürlerinden olan Yavuzalp Başbakanın Özel Kalem müdür muavinliği vaz:fesini ifa ettiğini 1959 temmuzunu takip eden devre icinde Menderes'in hariçten kıtap ve sair tedariki için kendisine bazan ihtivaçtan da fazla paralar verdiğini bu paralarin şahsi kesesinden mi yoksa örtülü ödenekten mi verildiğini bilmediğini fakat tstanbula yapılan seyahatler sırasmda Parkotel ve Floryada vazife gören iki memurun ve kendisinin yaptıkları masraflar için örtülü ödenekten paralar ödendiğini anlattı. Mend?re= Çocuklarımm tahsili ve zatî mevzularda müsteşara intikal ettirmek üzere para verilmesi için kendisine herhangi bir taümat vermiş miyim? Tanık Hayır. Müteakiben Başbakanlık Özel ka'em şeflerinden Yurdakul Genya tekrar tanık olarak dinlenildi. Yurdakul Genya'nın ifadesi Savcı şahide, sarf cetvellerinde görülen «Beyefendiye pardesü, hpvefendiye süveter, beyefendiye 500 lira» gibi bölümler hususunda bilgisi bulunup bulunmadığınm sorulmasını istedi Menderes'in avııkatlan Burhan Apaydm ve Talat Asal bu suallerin efkârı umu Baştarafı 1 inei sahifede konuda sanıklar hakkında şiddetli ti. Tanıklann çağırılması için duCelse açıldığı zaman ilk olarak ithamlarda bulundu. Bir toplan ruşmaya 10 dakika ara verildi. Saat 16.05 de celse açıldığı zaman Anadolu Ajansı Merkez Müdürü Rı tıda Altemur Kılıç'ın bu yaymlarza Atilla huzura ahndı. Vatan Cep dan memnun olmadığını söylediği ilk olarak Bahadır Dülger huzura hesi yayınlarına temas eden Atillâ ni duymuştu. Fakat bizzat gördüğü ahndı. Radyo Gazetesiyle ilgilendiği zamanlarda muhalefete hücum ilk olarak 1958 yıhnda muhtelif D. bir hâdise mevcut değildi. P. ye katılma telgraflannın Ajansa Mükerrem Sarol «Altemur hak eden neşriyatın yapılmamış oldugeldiğini, bültenlere alındıktan son kında Grupta sikâyetler oluyordu. ğunu, dış politika gibi iç politikara okunması için radyoya gönde Zira Genel Müdür hırçın ve hoyrat yı ilgilendiren tefsirlerde bulunul rildiğini. daha sonraları Basbakan hareket ediyordu. Başvekil inanı duğunu bildirdi. Düşük milletvekil lıktan kurye ile listelerin gönde yordu ki. Vatan Cephesi yayınlan lerinden İzzet Akçal, bu yaymları rilmesine başlandığını izah etti. nifakı ortadan kaldıracaktır.» şek her vatandaş gibi radyodan takip ettiğini birkaç defa da Bakanlığı Londra uçak kazasını müteakıp 5 linde konuştu. sırasında radyoda okunmadan ön. 10 gün V. C. neşriyatı yapılmadıâıDaha sonra dinlenen sanıklardan ce Menderes'in huzurunda metnin nı ancak sonra Basın Yayın Ve Anadolu Ajansı muhabiri Veysel okunduğunu söyledi. Başkan, Bakiletine tayin edilen Abdullah A Salman, Kudret gazetesi Yazı Iş* hadır Dülger ile İzzet Akçal'a, ken= Mehmet özdemir Evliyazade ker'in özel Kalem Müdürünün ıka leri Müdürü Adnan Aktan, Hava di kanun anlayışlarına göre bu tip ~ diye bir tanık daha dinlendi. zı üzerine tekrar başlandığını bil dis pszetesi muhabirlerinden Do yayınların Devlet Radyosunun taS Menderes'in yeğeniynıiş.. Düdirdi. Ayrıca bu yayınlarda bir ğan Toros önemli bir açıklamada rafsızhğına tesir edip etmediğini = şüklere vatan hainı, dedi. Soyçok hatalann olduğunu hattâ An bulunmadılar. A.A. muhabiri Nej sordu. ;= suz, dedi. Bu memleketi batırtalya C.H.P. il başkamnın D. P, det Onur tanıkhk için bir haftaDülger bir zaruretin neticesi oS dılar, dedi. Ağzına geleni soy. ye geçtiğine dair Ba^bakanhk ka danberi tstanbulda beklediklerini, labileceğim ve hakikaten ölçünün ledi. naliyle gonderilen bir telgrafın gidip gelme ve otel masraflan yü kaçınlmış olduğunu beyan etti. İz= Bu Evliyazade, her seyıiyle bazı hâdiselere sebep olduğunu zünden parasız kaldıklarını bildir zet Akçal ise, radyonun bu şekil= öylesine Menderes'e benziyor ifade eden tanık, «Konya Millet di. Güliismeler sırasında konuyu ıs de kullanılması yolunda verilmiş ^ ki, konuşması, mimıklerı, hervekili Remzi Birant'ın parafı ol i tişare eden Divan, tanığa masraf bir hükümet kararı olmadığını söy ^ şeysiyle... Bir de Peyami çok mıyan listeler okunmıyacak, diye lan mukabili olarak 200 lira veril ledi ve kanaat ifade etmekten çe= benziyordu Menderes'e. Suratı emir verildi. Ancak gene kontyol mesi hususunda karara vardı. E değil. Suratı desem, yalan okindi. Son tanık Hadi Hüsman rad edümediği anlaşıhyordu. Meselâ ^ lur. Hali tavn, konuşması.., DuEski Ankara Radyosu Müdürü yo gazetesini Menderes ile Burbir köyden gelen listede bütün er Iskender Cenap Ege 1957 seçimle han Belge'nin müştereken hazırla^ ruşu, kendisini l a v u n m u . Hık kek isimlerinin aslan, kaplan gibi rinin yapıldığı gün saat 14.30 dan dıklarını gördüğünü söyledi. Ka= demiş de Menderes'in burnunyırtıcı hayvanlar, kadınların ise itibaren neticenin yayınlanmasına naatini söylemek isteıneyince baş= dan düşmüş. çiçek isimleri olduğu dikkati çeki başlandığını, bu hususta ^ Menderes'le Peyami yanyana Genel kan « Çekiniyor musunuz? s diye > yordu. Bir köyün bütün erkekleri Müdür Vekili Münir Müeyyet Bek sormak zorunda kaldı. gelince, şöyle bir karşılaftırma nin isimleri yırtıcı hayvan, kadm man'ın Fatin Rüştü Zorludan aldıE yaptım, kendi kendime: MenBaskanhk Dıvanı Yassıada saati larınm ise çiçek isimleri olabilir ğı emri kendilerine ilettiğini bildirE deres yazar olsa, Peyami gibi... = Elhak, ondan kat kat iyi yazar mi, Bir de Ordu Milletvekili To di. Zorlu «Ben de aksini söyleme | ile Altemur Kılıç'ın tahliyesine taalluk eden taleplerin bundan =: olurdu. Peki ya Peyami Başpaloğlu'nun gönderdiği telgraflar dim» sekli/ıde mukabele etti. sonrakı celsede bildirileceğini sıy bakan olsaydı... O, sanınm vardı. Bu telgrafların başında o Başbakanhk Özel Kalem Daire= Menderes'i mumla aratırdı.. köyün ihtiyaçları bildiriliyor, alt si şeflerinden Yurdanur Genya'nın ledi ve duruşmayı 8/12/1960 per~ tki insan, ne kadar biribirlelarına da V. C. ye geçenler» dedi. üçüncü defa dinlennv>sinden sonra şembe gününe bıraktı. Bu suretle G32 olan dün 6 sı ~ rine benzerlerse benzesinler u. Bunun üzerine soz istiyen Men Zorlu'nun Özel Kalem Müdürle örtülü ödenekten, 16 sı da radyo Başkan Milli Birlik Komitesine E fak tefek ayrılıkları elbet de deres şahidin gülünç tarafları an rinden Nazif Babaoğlu, aşağıdaki dâvasından olmak üzere 22 tanık bir avukat tarafından gönderilmiş E olacak.. dinlendi ve bu şimdilik bir rekor * E lattığım istisnaî olarak bazı yan ilgi çekici açıklamayı yaptı: bulunan yazıyı okuttu. Mendere E * « Zorlu seçim günü neticeleria olarak kabul edildi. Sonra, Vatan Cephesi listele E hşhkların cereyan ettiğini hakıkasin şahsî dâvasını takip için 600 E Dün Radyo dâvasını da bakıl rinın altında söyle notlar da ^ te uymıyanlar varsa şu anda bile radyo ile neşrinin hükümetçe kalira para aldığını belirten avukat E dı. Tanıklar dinlenildi. Bu a•annış: «Bugdayımız kalmadı. tahkik edilebileceğini ifade etti ve rar altına ahndığını bana söyledi. Başkan Gürsel'in sıhhati bu paranın örtülü ödenekten öden = rada tanık olarak Burhan Beleyyet b Bize buğday verilmesi rıcasıy ~ V. C. masalına inanmakta devam diğini duyduğunu bu bakımdan = ge de dinlendi. Radyodaki kule Vatan Cephesine...» E ettiğini de bir defa daha gösterdi. olacağını belirttiği halde Zorlu gün geçtikçe daha da örtülü ödeneğin gayesine aykırı 0 fürlerinin bir kısmı yüzüne kar «Muhtar tazyik ediyor. Başı Ş Menderes «V. C. yayınlannın yüz ısrar etti. Padyo yaymları yapılırlan 600 lirayı Başsavcıhğa havale ^ şı okundu. Belge, bu küfürleri, düzeliyor mızdan atılması ncasiyle Va E de 95'i doğrudur» dedi. ken saat 15.30 16 sıralarında Yük ettiğini ancak Menderes'ten ala Ş| boşu boşuna savurmadığını, tan Ceppesine...» E Başkan, Menderesin geçen celse sek Secim Kurulu Başkanlığından Baştarafı 1 inci sahifede caklı olduğunu bıldiriyordu. Oku ~ karşılık olarak soyledigını arz«Merayı sürdürmüyorlar. Sür 3 de «Ben ehlisalip demedım» sözü zimmetle Röıd»rilen bir yazı gel daha bir kaç gun ıstirahatınin genan diğer bir yazıda da D. P. Er E etti. dürülmesi ncasiyle Vatan Cep S nün hakikate uymadığını bizzat di. Bu yazıda radyo yayinınm dur rektiğini bildirmekte ve kendısiBaşkan, Devletin radyosunda zurum teşkilâtı için Basri Aktaş'a ^ peaine...» E Zafer gazetesinde çıkan baflığın durulması isteniyordu Fakat va nin rahatsız edilmemesi tavsiye» ödenen 10 bin liradan bahsedılı ~ milletin çoğunluğuna iöğmenin «Düjünümüzde kaymakanun = gazetelerin neşrettiğini söyledi ve kit kazanmak gayesivle bu yazı sinde bulunmaktadırlar. ~ uygun olup olmıyacağını sordu. yordu. bulunması şartıyle Vatan Cep. j bu gazeteyi Menderes'e göstertti. mühürsüz olduğu iddia edilerek Bugün kendisiyle konuştuğumuz = Belge : pesine > E Menderes «Seyyahatlerde günde 5 çeri çevrildi. Bir müddet sonra Cumhurbaşkanhğı Başyaveri, BaşDüşük Başbakanhk Müsteşarı Ş « Onlar, yani muhalifler çok Yırtıcı hayvan isimleri alan E 10 yerde konuşulduğu olmuştur. Inönü ve Karaosmanoğlu yıldırım kan Gürsel'in sıhhatinin ve neşenın avukatı müvekkılinin zimme ~ kötü konuşuj'orlardı. Bunlar, listeden daha masum bunlar * bunlan müptedi ve tecrübesiz el telgrafları çekerek yaymın dur sinin yerinde olduğunu ve önutinde görülen 212 bin liranın hakı 3 kızlarımızı Amerikahlara sattıama, daha anlamlı değil.. ~ ler zaptetmiştir. Ben kat'iyyen durulmasını istediler. Fakat yayın müzdeki hafta içinde çahşmalarıkatte sarfedılmış olduğunu ve ev lar dıyorlardı.» dedi. na tekrar ba.şhyacağını açıklamışrakın iyice tetkik edilmesi gerek nlllllllllllllllllllllllllllllillllllllMIIIIIIIHIIIIIllllllllllllllllllllllllllllillİR böyle bir a«y •oylemedim. Asla ve 17.05 e kadar durdurulmadı. TOD tır. kat'a «hliıalip demedim» «eklinde lanan seçim haberleri Fatin Rüstü tığini bildirdi. Buna ait evrakı da Diğer taraftan Prof. Dr. Raykonuştu. Zorlu'ya götürülüyordu. Zorlu Divana verdi. Avukatlann tevsıi mond Adams, bugün öğleden sontahkikat İ£İn şimdılik bir talepleEgesel Menderes. in Lüleburgaz D. P nin kazandığı yerleri işaret ra Ankara Tıp Fakültesinde verri olmaması karşısında Başkan Yu \ da muhalefet için ehlisalip dediği ediyor. o<ılar radvoda en başta diği konferansı mütaakıp Başkasuf Ziya Ortaç'ın rahatsızhğı muni bildiren ve bazı vatandaşlar ta okunuyordu. Muhalefetin kazan nın rahatsızhğı sebebiyle gazetecinasebetiyle dinlenilmesinden vazrafından gonderilen telgraflaıın o dığı yerler ise sonra okunuyordu. lerin kendisine sordukları çeşitli Baatarafı 1 inei aakife«]e kunmasını istedi. Avukatlann iti Fakat herhanei bir tahrifat yapıl sorulara cevaben şöyle demiştir: geçildiğini ve bilirkişinin gelecek BaşUrafı 1 inei •akife4e j ithal rejıminin tanziminde güdülen madı.» oturumda hazır bulundurul.Tiası« Başkan Sayın Gürsel'in siruluşlarınm teessüsü tarihinden gaye, yerli sanayiin himayesi nok razlarına rağmen bunlar okundu. Zorlu Şahit acaba benim In nir sisteminin bir yerinde dolaşım na karar verildiğini söyledi ve duMüteakiben Basın Yayın Daire itibaren tatbik olunacaktır. Bu su tasında toplanmaktadır. Odalar Bir önü ile saat 13.30 da tplefonla gö yetmezliği var. Kendisi iyileşmekruşmayı 8/12'1960 Perşembe günü retle bu tesekküllerde keyfi ta liği, kendisine bağh bulunan oda müdürlerinden iken Bakanlık em rüstüğümü hatırhyor mu? saat 9.30 a bıraktı. tedir. Ne zaman çahşmıya başlasarruflarda bulunanlar hakkında lara ve dolayısiyle sanayici ve it rine alınmış olan Sabahattin MetSahit Evet hatırhvorum. yacağı hakkında katî bir şey söyyürütülecek tahkikat ve tatbik o halâtçılara yaptığı bildiriyle, kendi ya dinlendi. Bir zamanlar Radyo Zorlu Yüksek Seçim Kurumu lenemez. Durumdan çok memnulunacak müeyyideler makabline lerinden yeni rejioı ve talimatna Gazetesini hazırhyan heyete dahil na müracaat etmelerini ben tnönü nuz. Ne şekilde ve nasıl bir tedaolduğunu söyliyen Metya bazı şâmil kılınacaktır. mede kota ve liberasyon listelerin «amanlar Radyo Gazetesinde Ve ye işte bu telefon muhaveresi sı vi yapıldığı hususunda ise bir şey Ikinci tasarı, kaçakçılığın men'i de yapılmasını gerekli gördükleri killerin nutuklarının bazan da Za rasında söyledim. Benim Kuruldan söylemeye mezun değilim, özür dive tatbikine dair olan kanunun ba değişiklik ve tahsisatı sormuştur. fer ve Havadi* gazetelerinin baş gele.ı yazının geri gönd'rildiğin lerim.» zı maddelerinde değişiklik yapProf, Dr. Adamj, yarın sahah uden hah^rim yok. ^ ^ yazılarının okunduğunu söyledi. maktadır. Yapılan değişikliğe göçakla Amerika'ya dönecektir. EaşRemzi Birant'ın ifadesi Basın Yayın tç Basın Müdürü re hariçten kaçak olarak memleFethi Kardeş'ın ifadesi oldukça uBilâhare dinlenen Remzi ıBirant, kan Oürsel'in tedavisi için ise Dr. Baştarafı 1 inei sahifede kete sokulacak esya, âlet ve taşı zun sürdü. Kardeş, Radyo Gazete D.P. ye katılanlarm isimlerini ha Adams'ın tavsiyeleri ve tedavi spk li tatbik olunmıya devam edilesine 5434 sayılı kanun gereğince ma vâsıtalan hakkında müsadere sini hazırhyan heyete dahil oldu vi listelerin kendisine geldiğini ve cek ve bu tedavi Türk doktorları bağlanmıştır. Sonradan kaldırılmış kararı kesinlestikten sonra başka ğunu 1957 seçimlerini takip eden parafe ederek gönderdiğıni söyle tarafından yapılacaktır. bir hükme göre bakanlara, ayrıl larına satılmamak kaydı ile Kı Baştarafı 1 inei sahifede günlerde polemik mahiyetindeki di. Ancak tufcuklu düşük milletdıktan sonra emekli maaşı bağlan zılay veya Çocuk Esirgeme Ku ne kodar yağış az olmuşsa da *am Radyo Gazetelerinin yazıldığını, vekili. «Vatan Cephcs:» demememakta idi. O zamanlar ayda 450 li rumlanna verilmesi hususu bun znıranında ve süratle vuku buldj Başvektletten verilen talimatları ğe bilhassa dikkat eiiyo* «D.P. ye Arazi ve bina vergilerine edilmiyecektir. ğundan n'.t'hsule çok faydası J J Burhan Belge'nin aldığını belirtti ra maaş, daha sonra çıkan T342 sa dan böyle tatbik katılanlar» tâbirini kullarıyordu. ait faaliyet bitti yılı kanunla bir misli artarak ayda Mer'i kanunda kaçak eşya bu te kunmustur. Yağış Anadolunun üç ve «Bilhassa son aylarda durum Menderesin «Gelen telgraflar ara şekküllere verilmekte idi. Bunun te bkine normal olarak düşmüş, çok değişti. Hazırlanan Radyo Ga900, üç ayda iki bin yediyüz lisında VC ye katüdığııu bi'diren Baştarafı 1 inei sahifede raya yükseltilmiştir. Hüküm meri birçok suiistimallere zemin hazır fakat üçte ikisine normalin altında zeteleri Menderes'e götürülüyor ler de vardı» demes: üzerine ta hallî idareler esas fonksiyonlarını ile yağmıştır. Yağış sonbahar istatis bir çok kısımları değiştiriliyor uyetten kaldınldığı için bu kanun ladığı ve bu suretle Kızılay nık «Evet öv'esi de varaı> dı>e daha iyi vapabileceklerdir. Diğer dan sadece 1946 yıhnda milletveki Çocuk Esirgeme Kurumunun itiba tiklerine göre yurdumuzda ortala mumiyetle cümleler ağırlaştırılı bildi. taraftan bu kanunla bütçede 300rının sarsıldığı mütalâa olunmak ma olarak 510 milimetredir. Fakat yor, muhtelif yerlerden muhtelif li olup da sonradan bakanlık yaAnkara Radvocu Müiürü iken 400 miiyon liralık bir gelir artışı panlar istıfade etmektedir. Ya^sıa tadır. Bundan sonra kaçak eşya sa yağışın süratli oluşu ve kışın da şahıslar tarafından metine cıkma Mmdi s^rbest ba'.lığ;nı ıfj'ie eılşn sağlanacaktır. Bu gelirin yüzde 30 dada bulunanlardan Menderes'ten hipleri tarafından vergi ve resim geç gelişi kuruya yapılan ekime lar yapıhyor ve spikerin okuma i m i t Halit Demirööz, haberlerin ilâ 40 i mahallî idarelere verilebaşka Hasan Polatkan da emekli leri depozito edilerek teslim ahna faydah olmuş ve mahsulde yeşer sı güçleşıyordu. Hattâ 20.15 de o doğrudan tfoijr.ı.1 a spikçrlere git cektir. Bilindiği gibi bugün bina bilecek, müsadere kararı kesinles me görülmüştür. Hattâ kardeşleme kunması icap eden Radyo Gazetemaaşı almaktadır. ve arazilerden ahnan vergiler 1926 tikten sonra muayyen usullere gö bile başlamıştır. Böylece yeni yıla si bu yüzden 20.30 veya 20.45 de tiğini, iyi «ıkadu^ıı ıçın llikrnet Münir E'ıchi^lunun Radyo Oarete ilâ 1936 yılları arasında yapılan ure satışı yapılacaktır. gayet iyi bir mahsul durumu ile başlardı. 1957 seçimlerinde saat sini okuvrn ö/.e! spiker oldugı'uu mumi tahrirlerde bu yıllann rayıç Üçüncü tasarı ise, Ankara Üniver gireceğiz, kurakhk asla mevzuba 14.30 dan itibaren seçim sonucları bildirdi. Radvo (ia?e*esıni ekııyan lerine göre konulan gayrisafi irat Trakya Pilot Sağhk sitesinde açılacak olan Eczacılık Fa his değildir. Yağış az fakat zama nın verilmesine başlanacaftı bildi Hikmet Mjnır ifsdesiüde il'42 vı ve kıymetler ürerinden ahnmaktaBölgesinde 655 tıp kültesi kadrolarının tevsii ile ilgi nında olduğundan çimler yeşermiş rildi. Zorlu'nun emri üzerine Rad hnda radyova iitisap etticırı! 1P?4 dır. Gayrioıenkul kıymetleri i^e lidir. Yeni verilen kadrolar Profe tir ki bu da buyük bir avantajdır. yo evinde hazırlanan hususi bir e kadar iç pohttkadnn b.ıhseılilme bugün 150200 misli hattâ bazı ver mensubu çalışacak sörler, Doçent, Asistan, Uzman ve Tekrar şunu belirtmek isterim ki odadan seçim neticelerini Fatin diğini jöyledı ve «Müker'sm £ < lerde ,4100 misli artış göstermiştir. >« Baştarafı 1 ıncı sahifede memur bakımından genişletilmiştir. kurakhk mevzubahis değildir ve Rüştünün Özel Kaleminden tele rolun Basın Y;.yın işleıini teöv.r Ve bu artışlar vergi matrahlarına na Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ mahsul durumu gâyet iyidir.» funla aldım» dedi. eden Devlet V?kili ı.lmas'i.daî. aksettirilmemiştir. Yeniden vergiilleri alınmıştır. Trakya bölgesinde Diğer taraftan Toprak Mahsulleri Fethi Kardeş daha sonra Londra sonra Radyo (TS£<;CSİ n.srivatı !ç lendirmek için yeni bir umumî tah Gültepe cinayeti faili Ofisi, yurd içi hububat ahmlarına uçak kazasının tahkik edilememe politikanm i>;ıne snrmiştir» (ledi. ririn yapılması icap etmekte. bu ki bu sosyalizasyon için bir miiyon lira gerekmektedir. Sosyalizasyon devam etmektedir. si sebebiyle o gün radyoda veril Ebcioğlu zaman zaman Menderes ise 23 seneye ve 150 miiyon üraMehmet Terzi dün üç kademeli olarak tertiplenmiştir. Bugüne kadar Toprak Mahsulleri mediğini ancak buna rağmen V. C. tarafından ca^.ınldiKin' ve Belge ya ihtiyaç göstermektedir. İlk kademede Trakya 12 sağhk mer | Ofisi. alım ekipleri tarafından neşriyatı yapılmasının tenkit edil ile birlikte söylenen sözleri dikte tevkif olundu kezi bölgesine ayrılmaktadır. Bu 388.925 ton buğday, 67.490 ton çav diğini, olen Basın Yayın Bakanı ettiklerini bildirdi. Başkan «Siz Baştarafı 1 inei Sahifede dar, 102.677 ton arpa ve 19.405 ton yerine vazife gören Haluk Şama sindire sindire obuyormuşsunu^» Tıp Kongresinde bir sivil bölgeler Keşan. Uzunköprü, Edirne, Kırklareli, Babaeski, Lülebur dün şehrimize getirilmiştir. da yulaf mübayaa edilmiş ve silola na bu durumu soylediğini ve V. C. dedi. Ebcioğlu spikerliğin bir mespolis konuşturuldu gaz, Vize, Saray, Çorlu, Tekirdağ. Bir gece Emniyet Müdürlüğünde ra naklolunmuştur. Ayrıca yeni yı neşriyatımn bir müddet durdurul lek olduğunu ve güzel okumanın Hayrabolu ve Malkara'dır. Her sağ nezaret altında tutulan sanık, tev la stokla girmek gayesiyle köylü duğunu ilâve etti. Altemaur Kıhç' normal sayılması gerektiğini belirt 1 Baştarafı 1 inei sahifede hk merkezi 100 yatakh olacaktır. kifinden once vermiş olduğu ifa den 450 bin tona yakın bir ek mü ın Amerikadan hayaller içinde gel ti. I sine dün Marmara lokalinde deSağhk merkezlerinde bir bölge baş dede, eski kiracısı Meryem ile bu bayaa daha yapılmıştır. Böylece diğfni radyo yayınlarmı düzeltmek Tanık olarak huzura ahnan Bur vam edilmiştir. hekimi, bir operatör, bir dahiliye nun nikâhsız kocası Mustafa Kaşık Ofis bir miiyon tona yakın stokla için uğraştığını ancak buna muKongre başkanhk divanına vehan Belge, dinleyicilerin (0000) sesmütehassısı, bir nisaiye mütehassı çının, karısı Ayşeyi baştan çıkar yeni yıla girecektir. vaffak olamadığını yalnız V. C. ya leriyle karşılandı. Radyo gazetesi rilen takrirler arasmda bir tanesi sı, bir çocuk hastalıklan oıütehas dıklarını ve kendisine de «büyü» yınlarınm ölü bir saate ahndığını ni hazırladığını, Menderesin direk dikkati çekmistir. Takrirde düşüksısı, bir diş hekimi, bir eczacı, 4 yaparak parasını sızdırdıklarını an. lerin getirdiği terör devrinin söyledi. Zorlu şahidin hafızasının tiflerini hemşire, 4 memur, 10 müstahdem, latmış ve hâdiseyi şu şekilde hiKurucu Meclis Yasası kuvvetli olduğunu 1950 seçimlerin lann bir aldığını bazı sert yayın artık ortadan kalktığı, normale saiki olduğunu ve bu ya 2 anbulans ve 2 şoför bulunacak kâye etmiştir: ve kongrepazartesi günü Resmî de yayın yapılıp yapılmadığını sor yınların müstemiren devam etmedi dönüldüğü belirtiliyor Cemıvetler tır. Ikinci kademeyi sağhk ocakla. du. Fethi Karde' kat'i olarak bil ğini söyledi. Bu arada sorulan soru de bulunan 1. Şube < Meryem Kocaman, hâdiseden rı teşkil edecektir. Bölgede 77 sağ, , masası memurlarından birinin kogazetede ilân edilecek mediğini ifade etti ve gene soru . . . , , , . bir müddet önce evimden çıkmışhk ocağı açılacaktır. Üçüncü kadelan bir soru üzerine de 1957 seçim duğunu de kend. yazdıklann,siyasi , n u ^ ^ i s t e n i v o r d u . uzerıne ifade etti Başkan okutı. Ben Belediye Fen Islerinde ça Baştarafı 1 inei sabifede lerinin resmî neticelerinin radyome ise 345 adet sağhk evinden teBu takrir üzerine kürsüye gelen lıştığım için, çoğu zaman eve gel lanacaktır. havanm elektrikli olmasmın radyo memur. düsük iktidar devrinde şekkül edecektir. Sağhk evleri 4 da ilân edilmediğini ilâve etti. mezdim. Meryem'in 26 yaşında bir nun D.P. emrinde kullanılmasını Komisyon bütün çahşmalarını ge köy veya dört bin nüfusa göre vaSaat 12.30 a geldiği için Başkan. mâzur göstermiyeceğini D.P. nin üniversitehlerce tanınan ve vazi oğlu vardı. Karımı, oğlu için baş rek Profesörler Heyetinin gerek zife görecek ve kadrosu bir ebeden felerini suiistimal eden arkadaşladuruşmayı 14 e bıraktı. tan çıkardı. Bu durumu bildiğim Bakanlar Kurulunun ve gerek sielinde de eazeteler bulunduğunu ibaret olacaktır. Sosyalizasyonun Öğleden sonra saat 14 ten itiba söyledi. Belge dedi ki: «Bizim ga rını kasdederek sunları söylemişiçin, karımı Babaeski'ye gönder yasi partiler ve diğer teşekküllerin şimdilik tatbikma girişilmiyecek, tamklarınm zetelerin tiraiları 3040 bin diğerle tir: dim. Fakat oğlu, otobüsü Topkapı bu konu üzerindeki fikirleri etra ren Radyo dâvası dördüncü kademesi ise Edirne ve « Onlar şah^î emellerın kurda durdurarak, Babaeskiye gitmek fında teksif etmektedir. Toplanan dinlenilmesine devam olundu. Bas ri ise 7800 bin tiraih idi Burhan Babaeski'de kurulacak iki buyük banı ve uşağı olmuşlardır. Biz site olan karımı içinden çıkarıp, bir bilgilerle Kurucu Meclis Anayasası kan Başol 14 ekimden bu yana ilk Belge radyoda «övmedigini. hastahanedir. Dördüncü kademeyi küfur 2 j n adımlarınızın ve beyan ettiğiniz yere gizledi. Bu arada üç ayhk Komiteye sevk edilmek üzere son defa olarak dâvaları birbirine kayani bu hastahanelerin vazifelerini etmediğini. rıstırdı ve ilk tanık Başbakanhk layan heyet Radvo Gazetesini hazır I fikirlerin içindeviz. Bendeniz sizin hâmile olan karımın çocuğunj da şeklini almaktadır. uyeler. g,bı mustemişimdilik î^tanbul karşılayacaktır. Müsteşar muavini Muslih Ser'e ör ren gunde 2o hra ucret aldığını kültürünüze erişmiş değilim. Ama. düşürdüğünü bilâhare öğrendim. Anayasamn Komite görüşmeleri Sağhk Bakanhğında hazırlanan ha her şeyin başında fazılet ve ahlâKaybolan karımı bulmak vaadiyle i nin pazar akşamma kadar tamamla tülü ödenek dâvası ile ilgili soru ilâve etti rita bugün Millî Birlik Komitesine eski kiracım Meryem ile bunun ko nacağı ve pazartesi günü Resmî lar tevcih etti. Durumun anîasılBu sırada başsavcı Egesel bir kın geldiğine inanıvorum. gönderil.niştir. İlgililerin ifadesine Bana hayatımın en heyecanh acası Mustafa, bir takım daireler çiz Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe masmdan sonra Muslih Ser bu ko tomar kâğıt gösterdi ve bunlann nazaran Trakya bölgesinde bir ay mek suretiyle bana karımı bulacak gireceği Meclis seçimlerinin hazır nularla uzun müddet hiç ilgilen Yesilhisar olavları ile ilgili olarak nını yaşattınız. Hepinize teşekkür içinde başlanacak olan pilot bölge ederim.» larını söylüyorlardı. Her defasın lıklanna kanunun neşrinden son mediğini ve Radyo Gazetesinin din Burhan Belge tarafından radyososyalizasyonu için 137 doktor, 15 Konuşma uzun uzun alkıjlanmışleyicisi bile olmadığını belirtti. dan okunan küfürname olduğunu da da, benden 60 ilâ 70 lira ahyor ra başlanacağı bildirilmektedir. diş hekimi, 15 eczacı, 214 hemşire, Müsteşar muavini iç politikanm bildirdi. Belge, yazının kendisine lardı. Diğer taraftan Kurucu Mecliste 217 ebe ve 97 sağhk memuruna ihHâdise günü eve gittiğimde, karı j memurlar da kendilerini temsil e kızışmış olduğu devirlerde düşük ait olduğunu kabul ettikten sonra tiyaç vardır. Böylece pilot bölgeleHaluk Şehsuvaroğlu mın yanında Meryemi gördüm. decek üyelerin bulunmasını iste Başbakan Menderes'in, «En iyi mü savcı bazı örnekler verdi. Bunlarde 655 eleman vazife görecektir. Ba dafaa hücumdur» düsturu ile hare dan birisinde «Vatansızca ve haSekız seneden beri fahrî olarak kanhk bunlara ilâveten izinleri ve Meryem karıma hitaben yaptığı mektedirler. ket ederek Radyo Gazetesini parti ince kötülemesi...». «Ne derece se Topkapı Sarayı Müzesi MüdürlüHer Bakanhktan muayyen kon hastalıklan karşılayabilmek için konu^mada, beni tahkir etti. Ve bu arada elinde bulunan balyoz tenjan dahilinde en az üçer tem zanca neşriyata âlet ettiğini zaman ( ni. ahlcksızca, namussuzca.» den ğünü yapmakta olan Haiuk Şehsuyüzde on nisbetinde bir ilâve de zaman dikte ederek, zaman zaman , mektevdi. Savcı. bu sözlerin gün varoğlu, bu defa kendi arzusu ile la bana saldırdı. Ben de, kendimi silci seçilmesi istek halindedir. yapacaktır. müdafaa etmek için balyozu elin Tahmin edildiğine göre Millî Bir da direktif ve fikir vererek rad de aldığı 25 lira karsıhğında söy Deniz Albayhğından Emekliye ayden aldım ve gerisini hatırlamıyo lik Komitesi Anayasayı müzakere yo yayınlannın hazırlıklarına ka lenmiş olduğunu açıkladı. Burhan rılması üzerine Millî Eğitim Barı.ştığını, bazan da Namık Gedik'in Belge ise, vazıyı kendisinin mi ka kanlığı tarafından %enıden Topkarum.» sırasında bu talepleri de dikkate Üç gün falaka ile bu konuda Başbakana atfen ilgili leme aldıfını, yoksa Menderes ta pı Sarayı Müzesi Müdürlüğüne tâSanık Mehmet Terzi daha son alacaktır. rafından mı dikte ettirildiğini ha yin edilmiştir. lere emirler verdiğini söyledi. ra, evden çıkıp bir otobüsle Badövülmüş Söz almak ihtiyacını hisseden tırhyamadı. Menderes ise bu yabaeskiye yollandığını ve oradan Menderes. «Radyo Gazetesi ile zıların «Anonim olarak Burhan Izmir, 5 (Telefonla) Fethiye' da köyüne gitmekte iken, yanlışmüstemirren meşgul olmadım. Na Belge ile kaleme ahndığını» itiraf nin Kemer nahiyesindeki jandar lıkla bindiği kamyonunun kendisi Baştarafı 1 inei sahifedc diren kendim kaleme almışımdır. [ etti. ma kararolunda cereyan ettıği id ni hiç bilmediği bir köye kadar gö kararname Bir parti muhalefette iken mücerdia olunan bir dayak hâdisesinin türdüğünü söylüyerek, huduttan zırlanan 27 sahifelik Başbakanhk Müsteşarhğı Özel oturumuna 16 ncı sahifeden ret olarak partidir. Fakat iktidara Kalem Müdürü Mehmet Ceylângil 27 yaşındaki mağduru Ali Danacı kaçnıak niyetinde olmadığını bil nin ARANlYOR itibaren devam olunacaktır. geldikten sonra ona karşı hücumla esasa tesir edecek bir ifadede buyarah olarak çehrimiz Devlet Has dirmiştır. Bilindiği gibi kararname okunur nn yüzde 9O'ı hükümete mütevec Iunamadı. Çağırılmış bulunan 13 tanesine getirilmiştir. Falakaya ya Galata civarlarında, 3 5 Sanık, dün geç vakit sevkedilditırılarak üç gün dövüldüğünü söy ği Nobetçi Sulh Ceza Mahkemesin ken adı geçen sanıkların sorguları cihtir. Bu bakımdan muhalefete ba tanığın ifadeleri ahnmıştı. Savcı, odah. kaloriferli zı cevaplar radyo vasıtasiyle veril Yassıada'da tutuklu bulunan Baleyen delikanlının ayaklarında kan rie ahnan sorgusunu müteakıp tev da yapılmaktadır. Tel: 44 25 hadır Dülger, îzzet Akçal ve Hadi Vakit krldığı takdirde. «ahitler miştir» dedi. gren başladığı görülmüş ve ayak kif edilmiş, cezaevine gönderilmişTanık Refik Ahmet Sevengil bu Hüsman'ın dinlenmelerini talep etden bazıları da dinlenecektir. parmakları ameliyatla kesilmiştir. tir. hoaltnn» fitmiş olacak ki aUc yar dım ettiler, kalecninizin değerli olduğunda hiç tüphe yok. Inönü hakkında eslriden yazdıklarınız da sonradan yaıdıklannız da bazı gazetelerde karşüaştırıldi. Orhan Seyfj Ben o hicivleri Halk Partili iken yazdım. Daha sonra Orhan Seyfinin Başbakana yazdığı bir mektup okundu. Bu mektupta Akbabayı yeniden çıkarmak istediklerini bu dergide muhalefete incelik ve zarafetle çatacaklarını şayet aksi varit olursa verilecek paranm geri istenmesini bildiriyorlardı. Orhan Seyfi D. P. ye sempatimi inkâr etmiyorum. Orha n Seyfinin ifadesi bittikten •onra Başkan Başol bir gazetede evvelki gün yaymlanmış olan bir yazıdan pasajlar okudu. Bu yazıda Sadrazam merhum Talit Paşanın ayın son günü aıühürdarı Hasan Beyden bir lira ödünÇ istediği ancak o zaman Tılit Paşanın emrinde 70 bin liralık tahsisatı mesture bulunduğu belirtilmekte idi. Başol Menderes'e şöyle hitap etti: «Sadrazam merhum Talât Paşa sizin elli sene evvelki seleflerinizden sayılır bakin emrinde 70 bin lira olduğu halde bu paraya el sürmemiş.» Msnderes ise şu cevabı verdi: «Bunlar menkıbedir Heis Beyefendi, acaba 0 zamanki Başvekillik tahsisatı kaç lira idi? (Gü lüşmeler). Biz de menkıbeler soyliyebiliriz. Talât Paşanın oturduğu köşkü bilirim. Ben de 3 sene kendi evioıde oturdum.» = jZ H 5 = = 5 Ş Ş = E 5 = Baştarafı 1 huu Mbifede tirildi. Geldi mikrofonun başmda durda. Üstelik de konustu. *9 unu savundu. Peyami'yi anlatmafa n* kacet... Tıpkı tıpkınna, Ali Ulvi* nin, Ferruh Doğanın, Bedri Koraman'ın yaptığı karikattirlerine benziyordu. Tıpatıp aynıydı. Bu arkadaşların. simdi anladım ki, Peyami'yi çizerlerken karıkatüristlik sanatları iflas ediyor. Düpedüz fotoğraf çekmişler.. Başkan aordu : « Nerede »öylemisler?» Belge düfündü, düfündü, aon ~ ra : E • Şayia, tayia çıkanniflar.» Ş diye karsıhk rerdi. ~ * Çu Vatan Cephesi oldum ola S u bir komiklikti. Şimdi bu yö S nü gittikçe, ortaya daha iyi çı. ~ kıyor.. S O zamanlar. Anadolu Ajan E sında cahsan bir arkadaşım de E mifti ki: «Bir gün baktık, eli S mize bir köy listesi geldi. Bu 5 köy tümden Vatan Cephesine E geçmişti. Biz de radyoya ver S dik. Sonradan ihbarlar oldu, S öğrendik ki, oranın D.P. ocak 5 baskanı, o köyden hiç kimseyi S Vatan Cephesine kaydıramayın Ş ca, tutmuş, o köyün mezarhğı S nin künyesini çıkarıp. Vatan E Cephesine yollamış. Ve radyo E da da bir köyün mezarhfında Ş yatanlann adları teker teker, E Vatan Cephesine gırdüer, diye E •kundu.» = Tanık Rıza Attılâ dün, buna E benzer çok güzel örnekler ver E di. Bir köyden bir liste gelmiş. j± Bütün erkekierin adı, yırtıcı E hayvan adı.. Porsuk, Kaplan, E Arslan, Tilki, Çakal, Domuz = lu, Sırtlanoğlu gibi.. Kadınları. nin adı da tüm çiçek adıymış. E Laie, Nergis, Menekşe, Sütli E ğen, Yonca, Katırtırnağı, Nilü Ş fer, Kekik, Yavşan, Mantıvar gibi... E Bu yırtıcı hayvanlar adı, çok ^ önemli... Duşunen iyi dusün = müş. Vatan Cephesini bılenler E iyi bilirler. E S Aralık 1960 BEŞ Nesliban Kısakürek miyeye tesir yapmak arzusu ile ve hususi maksatlarla sorulduğunu ileri sürdüler ve bir ara Apaydın ile Başkan arasında kısa süren bir tartışma oldu. Şahit kendisinin esas olarak bu gibi işlerle cneçgul olmadığını, böyle konularin Hakkı Altuncu adlı arkadaşı tarafından idare edüdiğini bildirdikten sonra yalnır 1955 yıhnda Başbakan için Beyoğlunda bir ma ğazadan bir pardesü aldığını hatırladığını ifade etti. Bilindiği gibi bundan evvelki oturumda Menderes kendisi için böyle bir alış verişin bahis konusu olmıyacağını kesin bir dille ifade etmi? ve «Ben pardesülerimi terzilerime diktiririm« demişti. Bajkan Bedeli?.. Tanık Bedeni biraz kısa geldi (gülüşmeler) Başkan Bedeni değil bedeli?.. Nereden ödendı?. Şahit Bılmiyorum. Zannederim 150 lira civarında idi. Başkan Rengi nasıldı? Şahit Hatırlamıyorum. Menderes Bunun bedelinin örtülü ödenekten odenmesi husunda kimseye bir talimat vermedım aksine olarak hususi masraflanmın benden alınmasını istemişimdir. Bu kalemı mahsus müdürünün hâtasından ve gafletinden ileri jelmiş bir istısna teşkil ediyor. Başkan Bir tek pardesu olsa yanlıshğa gelmiş olabiür, fakat okunan raporda bu gibi zatî eşyanın kac kalem olduğunu gördünüz. Menderes Bunlann hiç biri için «örtülü ödenekten ödensın» diye talimat vermiş değilim. Başkan Ama Ahmet Salih Korur geçen oturumda isyankâr bir eda ile bütün ödemeleri sizin emri. nizle yaptığını soylemişti. Bu söz Menderes'in bocalamasına sebeb oldu: Aksini iddia etmiyeceğim.. Işin doğrusunu soyiemek lâzım geürse sarfiyatın yegân yegân sorularak iznimin alınmış olması ımkânsızdır. özdemir Eviiyazadenin ifadesi Sıra, Başbakanın yakın akrabalanndan olan ve DP iktidarı devrinin enteresan simalarından biri haline gelen ve «Özdemır oğlumuz» diye tanınan Özdemır Evliyazadenin dinlenmesine gelmişti. Garib halleri dolayısiyle dinleyicileri bir hayli güldüren tanık her fırsatta düşük Başbakanı, tesire kapılarak fena yola sapmakla itham ediyordu. Örtülü ödenekten 2 bin lira almış olan Özdemır Evlıyazade bu parayı Milli Emniyet mensubu iken sapık ideolojilerle mücadele için sarfettiğini söyledi ve «Bunların açıklanmabi memleketin yuk sek menfaatlerine aykırıdır» dedi. Sanıklar hakkında «duşükler» tabirini üzerine basa basa kullanan enteresan tanık «Ben Milli Emnıyete en kıymetli bir devirde 1946 da intisap ettim» dedi. Sık sık Menderes'i etrafını saran namussuz lardan ve hırsızlardan korunması için ikaz ettiğini söyliyen Özdemir Evliyazade bu yüzden kendisine «Acı yalak» adını taktıklarını ifade etti. Kendisine sorulan sualleri dinlemiyerek durmadan konuşan ve içini döken Özdemir Evliyazade gerek akrabası olan Menderes'e ve gerekse bütün düşüklere ağır hakaretler yağdırıyordu. Bir ara başkan şahidi paylamak mecburiyetini hissetti Başkan Siyans politik tahsili yapmış olduğunu söyliyen bu garip tanığa «Aranızda Menderes ile şahsî bir vazgeçti var herhalde. Bak içini bir türlü dökemiyorsun, bir şey var> dedi ise de tanık «Ben milyonlar değerinde sırlar taşıyorum ben öyîe afak tefek işlere ehemmiyet vermem» diye mukabelede bulundu. Bu •=ahadeti gülümsiyerek dinliyen Menderes «Yeğenim Evliyazade fazla heyecanhdır şahadetinın sübjektıf meselelere intikal ettirilmesıni mazur gormenizi rica ediyorum» dedi. Son olarak Havadıs gazetesi yazarlarından Orhan Seyfi Orhon tanık olarak dinlenildi. Tanık «Ben örtülü ödenekten bana yardım edilmesi hakkında bir talepte bulun.madım; 1950 seçimlerinde mebus olamayınca uzun müddet sıkıntıh ve ifsiz vaziyette kalmıştım. Bu sebepten benim naçiz şahsıma ehemmiyet vermiş olacaklşr ki 1500 lira gonderdiler» dedi. 1952 yıhnda Yusuf Ziya Ortaç ile birlikte Akbabayı yeniden çıkarırlarken Üzeyır Avunduk'un kendilerinden müştereken aldığı bir borç senedi mukabili 25 bin lira verdiğini bildiren Oıhan Seyfi, «Üzeyir Avunduk'un bu parayı nereden alıp bize verdiğini bilmiv yorum» dedi. Başkan Sizin Inönü hakkında hicivleriniz var herhalde bu eser M.B.K. üç yeni kanun 1961 yılı itbalat (asarısını kabnl eHiprogramı hazııiamyor Menderes, nasıl olup da emekli maaşı alıyordu? Bu yılki mahsul dnrumumuz iyi Bugünkü program YÂZIHANE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog