Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makale



Katalog


«
»

DÖKT BesimJi Romao: 244 CUMHURJTIT BAŞKAS1N1N G Ü N A H 1 Cizen : 7 V E S SAYOL Ç O T İ N B t Maduu KUN1 6 Aralık 1960 !••••«••«•«•• OKUYUCULARLA Görevleri dısında calıştırılan öğretmenler BU" hı opero mundı Rourf A SUIVR£ Kon* devam ettı «Yarından tezı yok Mourıllon a ne gıbı bır tohmet v uklemek ıstedıklerını anlnarak onu serbest bıraktıracağım Fakat Mımijı gorup teskın etmek ısterdım Zavallı çocuk kımbıhr ne kadar endısfehdır > Alexıs de |unlan sojledı «Yemekten «onra evıne gıderek yoklamak ıstıyorduk Kendısını bulursak korkmamasını, babasının serbe*:t bırakılacağını »oyl»rız » Alexıs, arkadaşlarına yemek hazırlaması ıı,ın odadan çıkarak hızmetçıve talımat verdı îçerı gırdığı zaman kargaşalıkta unutulan Lucıen de vanında ıdı Alexıs Konta «Sıze Ramel'ın oğrencısını takdım ederım Bıze çok hızmet ettı Oru çok sevmemızın bır sebebı de Mımı nın sut kar deşı olmasıaır » Kont bırden bır hareket v»ptı ye «Sızaen bahsedıldıgını ışıttım aedı Mımuı hımave et tıgınızı ve ona karsı gavet ı\ı davrandıgınızı bıhvorum» Sonra elını genc n omuzuna koyarak devam ettı «Mımı ıle neden ılgılendığımı henuz «ovlemıvecegım Fakat bu kıza kar?ı olan ta\ rı •ız sızı de hımajeme hak kazandıracaktır » \i «onra beş aıkadaş sofıava oturduiar \e mek bıter bıtmez Alex • «\rtık gıdıp haber a a ; bıhrız Bana kalırsa belkı de Mımı Madam Vıolet e gıtmıştır Ben şovle bır teklıfte bulunuyorum Bjrımız Mourıllon'a, bırımız de Madam \ ıolet e gıdelım Bu suretle ne yapmak ]âz;m geleceğını daha ı;. ı kestırırız • (Arkası T»r) Japorı kızı çoh degişti Adı »Kıraı çıçeğu h d » Ama kendı çok değıştı Japon kuını ı Eskıdeı tokaga yalnu çıkamazdı Erkekle konuşamazdı Kahkaha\ ı unutması gertktı «HıMerını rWli etmek» doğru defıldı Babt oeagı bır manattırdı Koeaevi bı baçka manaatır Bınnden çıkar oburu ne kapamrdı Daha on tki vaşında geliılık kız Myıhrdı Hanımhk ödevlerını bil'rdı Uvsal bir hızmetçı olacaktı Kendıne soz torulmadan a|ız açmıyacaktı Sayın babasını da. getırdığı mısafırlen de, yerlere kapaıarak selâmlıvacaktı Kımseye karşı ne sevgı ne de soğukluk gosterrn»fr» hakkı voktu Bsbası amesı kımı »eçerse onunla evlene cektı Hayatmın ulMnu' Oflan doğurmaktı O raman butunlenmı> vanm insanlıktan <,ıkmı? olaeak aıle butçesınde yer alacaktı Evının hâkımı olmak m ı ' Kocasının esığınde butün haklarından uzakla^a caktı Beraoer lokağa çıkmavı ısterse erkeğı, ne mutlu Bır çereftı bu Yannda yurumıyecek, ııkaısı sıra gıdecektı Ve eğer erk»ğın canı bır çayhanede gevsalarla eğlenmek ıster ı»e pekı dıyecektı ona da Surat asamıyacaktı Sıtem hiç Knkançlık en buyuk gunahtı Butun bunlar bir aaasal «rtık Şımdı Ümversıt e korıdorlam id pantalorlu «koıe etek kadıf" ceketlı kızlar hur »evınçlı dola$ıyor Buılardan Tarım duzınesi ıle daha bu ay ahbaplık edeT bır Avrupalı gazetecı sunları yazıvor «Ko'ehkten kurtulduk artık dedı bırı Er keklen fena «anırdık Meğe* buaert ivılermı?» Bır baskası cKıskanç lik m ' d n e kızardı Kıskanacağım tabıı erkegım degıl mı n Ama b'llı etnvyecegım » Bırı a^kl ı evlenme\ı dusunuvor Bırı «ıkı gonul bır olunca tamanlık tevraı «lur» • hıç ınanmıvor Knacası Japoi kızı bir modern kız gıbı ne yapaeagınt neyı iste riığını bıhvor ve kendı karar v e m o r artık BUGÜNKİ) PR06RAM Dünya bir garip yerdir I « \ndante Con Vdrıazıonı») II 30 ISTANBUL "\tın getırdıkleıı 22 45 Şansonlar 7 28 Açılı« dılek ve program 23 00 Haberler 23 15 Muzık 7 30 tkı marş 7 35 Sabah jimnas mınyaturu 23 40 Geee melodılerı tığı 7 45 Karışık sabah muzıgı 23 55 Program 24 00 Kapanıs 8 00 Haberler 8 l"i Saz eserlerı ANKARA 8 30 Plâk dolabından 9 00 Karı sık sololar (E Elgar «La Capnccıo6 o7 Açılış \ e gunun p t o g ı a m l a r ı /o» F Chopın «Vals» P de Sara 7,00 T u r k u l e r ve o \ u n havaları sate «Habanera» C Cuı «Fantazı» 7 30 Haberler 7 45 S a n a t k a r l a r N Rım^kvKorsakov «No\ ellette») geçıdı 8 15 Evın koşesı 8 30 9 20 T u r k u l e r 9 40 Dans muzı P a u l Weston O r k e s t r a ' i çalıvor gı 10 00 Kapanı<: 9 00 Kapanış 1157 Açılıs \e progıam 12 00 11 57 Açılış ve programlar 12 00 Ikı marş 12 05 Kuçuk Orkestra Kate Smıth sovluvor 12 15 Sızın 12 30 Şarkılar ( S a h h Dızer) ıçın 12 20 C e \ r ı \ e C e j h u n d a n 13 00 Gale Storm \ e P a t Boone Gazetemızin « Okuvucularla baş şarkılar 12 4o Haberler 13 00 13 15 Haberler İi 30 Şarkılar (SaÇeşıtlı muzık 13 10 Tuık basınm başa » sutununda ( Kızılay Maden oıte T u r Gulerman) 14 00 Haftadan ozetler 11 lo Ögle konserı Suvu nıçın bulun nuyor'' ) başlık nın bestecı<;ı ( F Mendelssonn «Bır 13 45 Nurettın Çamlıdag dan turku h bır okur mektubu çıkmıştı IsYaz Gecesı Ruvası») 14 50 Esnaf ler 14 00 Latın \merıka muzığı tanbul Kızıîav Mudurluğunden bu ve sanatkarlar saatı loOO Şarkı konu ıle ılşılı bır mektup aldık lar ve t u r k u l e r 15 15 Dort el pı 14 30 Alaeddın Yava^çadan şar kılar 15 00 Kapanış Bu mektupta, Kızılay Maden Su\ano muzığı ( F Sohubert «Karak terıstık Mars * e Fantazı») 15 45 16 57 \çılıs \ e programlar 17 00 \unun dış memleketlere ıhraç ediMarıno Marını Kuartetı 16 00 Mustafa t>ag>a;>di dan sarkılar lebılecek kadar bol mıktarda ıstıhSaz eserlerı 16 15 Gunev Amert 17 30 Coşkun Babacan OrkestraM sal edıldığı belırtıldıkten sonra ka dan dans muzığı 16 30 Yurt. 1745 Rad\o ıle tneılı/ce 1800 şovle denılmektedır « Istanbulda tan sesler 17 00 Ça\ saatı melo Gençlık Akordeon Bırlıgı 18 20 bakkalların ve satıcıların çoğu dılerı 17 30 Rad>o Fasıl Heyetı Sızın ıçın 19 00 Haberler 19 15 muîterılerının arzu ettığı ve ısrar 1 8 00 Trafık saatı 18 05 Dans Yasadıgımız gunler 19 30 Olavlar ettıklerı maden suvunu bulundurmuzığı ve Turkçe tangolar 18 30 ve vankıları 1945 Ismet Nedım' ma§ı değıl, kendılenne satış kannŞarkılar ( G u h z a r Erse!) 18 45 den sarkılar 20 00 Yassıada saatı dan gayrı pnm de veren dığer ma Haberler 19 00 Çeşıtlı studyolar 20 30 KlaMk Turk Muzığı Koro. den sularmı bulundurup <;atmagı dan 19 30 O l a j l a r \e r a n k ı l a n su 21 00 Sohbet 21 15 Muzev tercıh edıvorlar tstanbula hemen kom«u vı'ajetlerden gelen maden 1145 Saz eserlerı 20 00 Yassı ven Senar dan «arkılar 2130 Kı ada saatı 20 30 Her zaman sevı tap saatı 2140 De\ amı \arın ak sula ıvle ta \fvondan gelen Kızı 22 00 Hafıf Batı n uzıgı dın lav Maden Suvu ıçın daha fazla len plaklar 20 50 Sılahh Kuvvet sam ler saatı 2100 Şarkılar (Turkan le\ıcı ı^teklerı 22 30 Haberler navlun odendıgı duşunulecek olurDızer) 21 30 Şıır dunvamız 22 45 Gece konserı 23 la Sarkı ve sa satıs kanndan gayrı bır de pnm 2140 Oda muzığı ( P Çaykovskı dans 24 00 Kapanı<: veremeyısımız normal karşılanmak Mafla'daa bir «fretnien jBHvor zılay Maden Suyunun bulunmadıInkılap hukumetımız hse ve mu ğı yolundakı şıkajetını yalanlamı adılı okul mezunlarımn askerhk yor doğruluvor Bu arada bunun hızmetını ılkokul ogretmenı olarak nedenını açıklıyor İşte bızım iste \apmalarını bır kanunla karar al dığımız bu nedenın ortadan kalk tına aldı Pek verınde olan bu ka ması ve pek beğendığımız Kızılav rar gavesmde scnelerce ıhmal e Maden Suvunun her bayıde bol bol dılm'ş kovlerımızın hıç olmazsa buluanasıdır Kızılav kendı ma bır kı=mı ogretmene kavuştular den suyunun surumunden favdala Fakat ne hazındır kı, öğretmen o narak şışe başındakı kar haddını larak yetışmemış kımselen bıle öğ ındırır«e bu ış kendıhğınden hal retmen olarak çalıştırmak zorunda lolur Tıcarı bır muessese olarak kaldığımız halde bırçok öğretmen çalışıldığına gore rekabet kanunla arkadasları M Eğıtım Mudurlügu nna uymaktan başka çıkar vo! goburolannda daktılo veya memur remivoruz nlardk çalıştırmaktavız Mesela Yeni Telefon Rehberi Muğla vılâvetının bazı koylerınde hala nğretmen kıtlıSı varken Mıl abonelere dağıtılmış Iı Egıtım Mudurluğu burolannda P T T Gfnel Mud ırlugunden a kadro«u kovde gosterılen 6, her lınan bır mektupta tstanbul Tele kaza meıkezınde bırer Mıllî Eğı fon Rehberının butun aboneleıe tını memuru vardımcısı aynca ço dagıtıldıgı belırtılmektedır cuk kıtaplığında bırer öğretmen ça Elektrîksiz bir kasaba hştırılmaktadır Gulnardan Ahmet Yaşar Öz \a CEV4BIMIZ Mugla gıbı kuçuk bır vılâyette zıvor Elektııksız kovlenn bıle garıpl> 20 oğretmen asıl gorevı olan ogretmenhk mesleğı dışında, bu sendıgı bu devırde Gulnar kasaıolarda çalıstırılır«sa bu sayı Turkı bası bır turlu elektnğe kavuşama >e olçusunde (erah (erah 23 bını dı Derdımız çok ama, «nmdıl k en bulur Mıllı Eğıtım Bakanlığımn ıstırap verenı bu Gazetenızın v e r dımı ıle ıhmal edılen kasabarıiia bu konu uzerınde onemle durması ılgı gostenlmesmı candan arzu e gerekmektedır dıvoruz Kızılay maden suyu niçin bulunmuyormuş ? Açık mektuplaşma \nkara'dan Kemalettın Akyol a Bu «utunlara gondenlen mektup ların normal uzunlugu, 1015 satır arasındadır Çok onemlı konular da bazı ıstısnalar yapılmaktadır Mektuplarınızdan bırı normalden çok uzun otekısı de bır makal1» mahıvetınde olduğu ıçın yajınlan mamışlardır Sarıjer'den Turgut Tuzün'e Avnı konuda vıne bu sutunlarda, daha başka şıkavet mektuplan çıktığı ıçın bunlarm bır tekrarı mahıyetınde olan yazmız yavın lanmamıştır Aradan bır muddet geçtıkten sonra belkı bu konuv a tekrar donulecektır Vıze'den F Dızdar »e A Yuk • sel'eEmekh Kanununun geçıd 65 mcı maddesı ıle ılgılı olarak yıne bu sutunlarda s>on gunlerde u«tuste bırkaç şıkavet mektubu \a vınlandığı ıçın şımdılık mektjbu nuz neşredılmıyecektır Şıklığınızı örgüden yaratabilirsiniz Yun orgu bızde ('de \ayılıyor Ko ('lav ucuz uvsal f çok çeşıtlı her tı İ pe UTgun bır mof da Neden vavıli m a s ı n ' Yalnız ne (Ivar bıraz bırtevı(lle^meye başladı ^bızde Ovsa 1<O 95 * hem bırçok venı ' orgu getırdı hem * de orguvu kumas .(jerıne kojdu I Bulduğu bıçımm ,|>>onu \ok Bu bır.(tevıvelıkten ko ilavca kurtulabı J lırsınız Işte gajet guzel ( f bır omek Bır kavık \akı i'jeune bol geçınl t mıs duz kollar ve Jkalçadan bır ın e J kemer Modelın Jrengı açık sarı ğ İste sade fakat Jgorulmfmıs bır f bıçım Kadının fendi... Londra ii Mi"=u Flor.»nce Bur leıgh 30 yıl nce 1 ja^ında ımış 5 Kısmetı çıkmı» Yagını buyutmuş evlendırmışler Dort çocugu olmus 30 vıl vonra «ımdı iararmi' bır kağıt parçası butun bu evlılıgı hava cıva\ a dondurmus Anlatalım Florence evlenırken kuçucukmuş ama pek akılh şe\mış A=ıl nufus kagıdnı sıkı sıkı iaklamış Dunjanın b n turlu hah var d n e ne olur ne olmaz kocam bır gun benl aldatır^ı dı>e Kocası 30 \ıl sonra aldatın<a çekıp gıtmı^. Mahkeme hesabını =>ımıımıımmııımıııııııımıııııiü sorarken nufus kagıdını çıkarmı^ \anı bu Mısis Florence şımdı ?n j İSTANBULDA j | 87 7 yas daha geoç hıç evlenmenıi1; bır hanımcat,u Mahkemed<>n çıknca da dogru çocuklarma gıtmh Gayrımesru olduklarını soylemıs BOÖ\ GÜRESÇİStNÎN BİR TILI M e ^ u r boga guresçısı Ordone% gecen bır Mİ ıçınde 1250 boça oldurınu5 12 defa varalanmi' 3 mıl E Du^uk ıktıdar zamanında dı S von peceta kaz ınrrı S ğer bır kısım mabetlerımız gı ÇÜNKİ Ş bı Be\azıt camnnin de etrafı ıcap eder » CC 1 1 eıle çıv havuçtan lımon suyun dan başka şey \emedim Halep orada ıse arşın burada MEVKİ FARKI Norveç Iı Unıversıtelı Cru Mı« feldısen bır \agonun tekerleklerı arasına saklanarak Isveç e geçmış Fakat gızlendıgı >erd=> bulununca i";ter îstemez bıfeİ almak zoTunda kalmı= Aradan uç gun geçmış Demırvolları Idaresınden bır kagıt 25 frank daha odneceksnız Tunkı tekerleklern arasında gel dığınız \agon bınncı mevkı ıdı CEV4BIMIZ Utanbul Kızılaj Mudurluğunun bu nazık ılgısıne teşekkur ederız Ancak bu mektup okurumuzun Istanbul bavılerımn bırçoğunda Kı tstanbul Belediyesi SEHTR TtYATROLARI TEPEBASI TIYATROSU Saat 18 de «aat 21 de C A T KA P I < > B U L M A CA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BIR TAKIM INSANLAR Tpmsil günieri Pazartesl Salı, Carşamba. Cuma. Pazar (OPERA) Saat 31 de Temaıl gttnleıi Perjembe v« Cumarteel Tel. M 21 57 K ONSOLO S YENİ TÎYATRO Saat 18 df < H SOLDAN S \ G \ 1 Bagımsızlıgını kazinmak i(,ın (.oktanberı Fransızlarla savaşan bır memleket 2 Elımızı adam akıllı açarak vücuda getırdıgımız olçü i Ateş tuccar ve esnafın alıp sattıgı bır edatın kıîaltılmış ve kalınlaştı rılmışı 4 Israel de bır gol k )pı (eskı terım) 5 «\erınden kıpırdamava üşenen \alıde> mana'iııa ıkı kelıme 6 \ ılavetlerımızden bırı hmanın kı^ımlanndan 7 Açlann ruvalarındı gorduklen Orta * n a dolumuzdakı bır golümüz bır denız naklıve va^ıtisının vansı 8 Vucut kuvvet ve takatı 9 Posası dıbme çı kup berrıMaşma ışı MJKARID\N AŞ^GI1» V 1 Ouı,lukle nefes ahp verınek i Hı^edıs 3 tla\e edılmış par(,a pehlıvanlar bırbırlerını çoklUK ı nunla venerler bır soru takısı 4 tn«af>:ız e«nafın malını satarken fıvat lara fd/la«ıvle vaptı^ı çalışanlann havatlannı kazanmak içın döktllklen 5 Ikı tarafı uvuşturma ıçm tavas»ut eden (mürekkep kelıme) 6 Ellı dort hrff ta. efeaneler kah• « * ı ı t ramanı Rustem pehlıvanın baba sı 7 în*>am hem g^çındırır hem ovalar bır emır bir »ıfat t a . kı«ı S Edebıvat resım mımT"• ankâ balmaranır lık gıhı «evlen | hall^rtilml? selıl çevre«ı ıçıne alan hır me«elk bolümü 9 Istanbulı dakı araba v apuru ıskelerınden bırı D OMİN O Sajt S! ae Salı cünleri temsıl voktur Tel 44 04 09 B E YB ABA İ j Dolaşırken | i E = Beyeızıt camiinin = hürriyeti = DUZ DEIIKLI ve KORDONLU KADIKOY TIYATROSU Saat 18 de MUTLU GUNLER Perşembe gunlerı trrrıMl voktur felefon 36 06 82 Istanhul TİTairi'u S ^ K * I I I GEIİV Her akjjm 21 ae Çarsamba tenzılatiı nnaUne, cumart*>«i, pazat TPI Saat 21 de BtYÜK ÇINAR Iantastre (Inzıltprel ae bır papaz kıhüe\e gel^nlerden gelec^k haftalardîkı ıslerını kendüine haS tırlatmalan ıı ıstemıs Çunkı buı S lan bır deftere va7ivormus Onu ^ da kopesı Cleo paramparca etmı DfRMADVV VE K l R T ! M » n A N tSLtTEN SAAT T4PIIDI Gune« eierjı«ı ıle Miru\en ara ba daha gerçekl^stmlmedı ama «3at \apıHt da pı\asa\a çıkarıldı bıle Hıc •îasmıjan bu «aa*ı e\ ın en avdınhk duvarna amak hi(, durmadan kurulmadan nlemesne •yetnor Bır «foto tra>ısıstoı» gunes sıgını elektrık cerevanına çetırı i or Kuçucuk bır akumulator fa?la gune ? enerjısını bırıktırı\or Sonra bu*ıu gece otomatık olar'ik elektnSe çevırn or Ve saat g>ceh gunduzlu durmadan ıslıior A>nı esa^a gore \ anı gune« ener ıi^l ıle ıslnecek portatıf rad\olar da gerçekle^mek uz^redır t Z l \ TAŞAMANIN SÎRRI Fransa da 105 yaMnda nlen Mı dam Nıcole son gune kadar ışne\e gozlukuz ıphk t^kabılnordj T ç dort gun once soguk al'P ha ta du'ene kaaar e\ ın ırınd^ kendı ufak tefek ıslerını kendı goru\or du Guzel havaiarda \ arım sa ıt •vuru\ordu Hafıza«ı ku^ursuzdu U?u ı la^amamn • ı nnı sorailara ; «nvle dı\ordu Gençlıgımdenberı sutlu ?ev ; Boş Yağ Varili Satışı j v Şubesi { £1 e £ ? ! * ¥m\m* İstanbu) J Goksu ve Safakoyu depolarımızda mevcut 200 J Iıtrel'k dem r «aç boş yap varıllerı depoda teslım beherı ^ 27 50 lıradan peşın veya faızsız 91 gun vadell satılmak^ tadır t Tahplerın Bahçekam Yenı Valde Han kat 5 de Mu ? dur.ugumuz Malzpme Seflığıne muracaatlen ilân olunur J (58696) T { ET ISTANBUL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ •IIIIIIIIIMIIIL }.e BALlK KURUMU lllfMIIMIII 3 ~ ~ ^ E jjŞ ~ ~ S ^ ^ ~ ~ E E E E E 5j E I ~ E = açılıp bu dmı abıdenm guzel 3 lıgı me\dana çıkarılmak ıs ~ • INŞAATTA tendı ve etrafındakı bır takı S mı muntazam, bır takımı da Ş gavrı muntazam barakam^ı Ş • DEKORASYONDA dukkanlar ıstmlak edılıp \ ı k Ş tırıldı Bekledık orası kuçuk bır park ıç açıcı \eşıl bır sa \ MOBILYADA ha olsun dıve Bır de ne go ~ j relım e^Ki bınaların baraka ~ | larin kavbolmasma bın kere f I ~ teessöf ettırecek bır manzara S Batan ba^a bır «efalet levha Ş M Bovdan bo^ a duvann dı bme u^tlerı kırlı bezlerle ten ~ tel^nmi": verh mı sejvar mı = oldukıarı anlaşılamıvan bır ta ~ Garontı Han, Bahçekapı, Istanbul k m e naf Tur stler de ^eh ~ Tel 22 48 90/53 rımızde hep bovle acavıp mev Ş zalar ararlar tkı jıldan ben S orada ıotograî makınelerıvle S dışarıda alevhımıze hukumler verdırecek dokumanlar toplu ~ \orlar Bevazıt mev danı çok ~ Ankara'da Sıhhıve Etıbank cuarında Hanımelı sokagında ııkur t H u r r n e t » e kavuştu E j 11 No lu kalorıferh Irmak ^partımam aaırelerı satılıktır KaBır ga\ ret gosteraek o kutsal E pıcıja muracaat anıtı da tenız zevk okşajıcı E bır hale ıçme ahp lahutı ı e Ş e tetık hurrnetıne ula^tırsak = Tabıı oradakı esnafa başka = BAY OSCAR: b r %er bulmak şartıvle ' kı E bn \er de \ an taraftan « Ba ~ k r c ı l a r s a gıden « Bat » a ~ hut « Bı' • paran volu ola 2 bılır R. E 44 22 1F30 d d 36 K^mpdı 3 perde Saat 21 de Cuma ( umartpsı. Pnzar matıne '7 rfp Te) 44 0? 7P (KtNCl BASKI M •»c» TIV\tl(O t K \R \h(ll V Hı t •ıke.rp 2i ı c tc ""•nnha Cnm r te«l Pnz^t Matınp 1" da Tel *4 *h e* \ EMSALSIZ FIRSAT j J ^nkarada Mebus Ev'tr A KELEPIR i i 'en sokakta ıkı katlı m ı>.t k A v ılla 0 Povta kutu'su 88b tstan 50I T e l . 47 65 48 jiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırj P ATT! 103 PROF. NIMBUS'un MACE RALARI:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog