Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

« Aralık 1960 CUMHURtYET DUNYA NATO'yu ilgilendiren yeni problemler a atı 41manya Federal Hflkfi metı Savnnma Bakanı, Strauss yazdıgı bir makalede, AtUntik ittifakı toplulugunun, yeni «ilâhlar kar»ısında ne vapması ieap ettiginı gSzden stecırmekte ve «ı mutalâaları ileri surmektedır* «Modern sılâhUrın sıddeti ve nıuessırıvetı, NATO camiMi icınde muşterek bir müdafaa tertibı l.alınde olmamız» raÇmen ba müılafaa tertıbinin kâfi olnp olm«<lı<ı meselesıni ortava kovmakta d.r Emnnet dâvasınm veniden ortava çıkan grift meselelen ile karsı karsıv» bulunuvornı.» diven Mrauss makaleftne devam ederek sovle demektedir: • «Mılletlrrın emnıvet »ınırları ile keııdı sınırlannm artık eski harblerde olduftu gibi »vnı olmadıgını, lUısva'nın 4merika'vı kendi ana vatanında bombardıman edebile cck kudrette bnlnndujunu »5\le ınekte mahzur voktur Buna çore su netıcelere nlasmak da mantıkî dır N^TOva dahıl kuçuk ve sılâhca 7avıf mılletler vardır bunların hır Rus tecavüıü karsısmda inan dıkları tek teminat Atnerıka'nın kendı vardımlanna kosacafcı ve onların topraklannı vanı vatanla rını koruvacafıdır Halbukı bizzat trcavuze maruz durnmda olan \merika bu vazıfevı verıne eetl remivecek olursa" Bu nokta cevap beMnen muhım hır noktadır" Mmaıı "»avunraa Rakanı bir bas ka nokta uzennde de durmakta dır N \TO ortakları muşterek sa vunma islerıne bırbırıne denk ol nııvan vardımlarla katılmaktadır lar Bır zamanlar V \TO savunma tcrtıbınm omnrgasını \merıka tes kıl edıvor ve bu mılletlere her ıhtıvaçlarını o tedarık edivordu P.n devır teçtı Avruna'lı ortakla rm maJî ve ekonomık bunvelerı salah buldu bunların arasında malı ve ekonomık kudret bakımın dan \merıka'va mevdan oknvarak h ile selenler oldu ts(r hu noktada Mmanva'nın dı>*uncesı de mevdana cıktı \1 rnına \ \TO ve musterek «avonma vecıbelerıne ve masraflanna daha bınuk nıspette katılmavı ar 7iı etmektedır Fakat vecıbelerın artması karsısında Mmanva'mn \ *TO nmıası ıcınde venı haklar sihıbı olması da lÎ7imdır Tanl Almanva eUonomık sahada kazan d *ı muvaffakıvetle ve tnarkın l"dretıvle tkınrı Dunva Savasın «<T bıleklerıne vııruHn 7incırleri artık Uırmak nıvetındedır Mmanva'nın bu nıvetı Amerı kı da vadır'inran de*ıldır Mranss sofuk harb meselesıne d lemis ederek sov le demektedır > <WTO bır sivunma tertıbıdır hınaenalevh butun «ucıvle sırak lnrhı onlemek ıstemektedır hal lnıkı Rııs\a psıkolojık ve sosruk I <rh( «ıddetle devam etmektedır I!i7 \ \ TO eamıası mensupları bır T'Mkoloıık harbi karsılıvacak nvıs 1"ek bır strateii kurmus de^ılız bıibnkı sıcak harbi önlemek ıs t rken so*uk harbi kaz3nmak «arttır bu itıharla psikolouk sa v mmanın tertıplerini tnüsterrken aimanın da carelerıne bakmak rne"burıvetıııdevi7 » HÜBERIERI Cezayir ile ilgili hâdiseier Istanbul Valısı ve Beledıye Reıs Vekılı Tumgeneral Refık Tulga, şehrın temızhk ve ıntızamı hakkında Beledıje teşkılâtına yaptıgı venı bır tamımde, sehrımızde amme h.uzur ve rahatını, sağlık Roroa 5 (R ) Dun Perugıa da ve selametını temın gavesıyle 1 kasımdd açılan temızhk ve ıntıHırıstıyan Demokrat Komunıst Nennı taraftarı Sos\alıst Saragat zam kampanvası sayesırde meytaraftan Sosjalıst Radıkal \e dan cadde ve sokaklarda memnu Cumhunyetçı unnersıte talebelerı nıvet verıcı temızhk ve ıntızam ile, ltal>an Sosval Hareketı taraf g^ze çarptığı behrtılerek vazıfell tarı olan sagcı talebeler ara*ında lere Eeledıvenın bu faalıyetını bujuk hadıseler olmus*ur Sağeı destekieyen basın ve bılhassa >a talebelerle doguşenler Cezavır saklara gosterdıklerı saygıdan do Mıllı Kurtuluş Cephe<:ı lehınde bır lavi tstanbul halkına teşekkür enumayış tertıplemışlerdı Pohs mij dılmektedır dahalesı ile vatıstırılan kavgada Va'ı tamımınde, yılların ıtıyad bırçok talebe \ aralanmıstır hahre getırdığı kotu hareketlerın Cezayir harbi aleyhındekı bu kı a zamanda gıderılmesıne ımkan numajış Hırıstuan Demokrat Sos oimadığı gıbı, bu husustakı muca \al Komunıst ve Sosyal Demokrat sendıkaların tas\ıbıyle tertıp delenın de tepkılerle karşılanmalenmıştı Sağcı unı\ersıtelıler ıse, sının tabıı bulunduğunu zıkrede dığerlerının butun gençhgı temsıl rek şovle demektedır « Beledıve emır ve yaıakları etmedıklerını ustelık sıyası gave. huzur sı apaçık belh olan bır numa>ıjı umumun sıhhat selamet «ınsanı mahıvette» gostermeğe ça ve rahatını temın gayesıvle hal lıştıklarını ıddıa ederek numaiışe kın seçtığı temsılcıler tarafandan manı olmak ısteroıslerdır kanunun verdığı yetkı daıresınde Hatırlarda oldugu uzere geçen konjlmuştur Beleuıje ıcra organları bu emıı lerde Roma Floransa ve Foggıa' da da a\nı mahnette hadıse'er ol ve vasakları aynen tatbık ile mu ke'leftır Bu emır ve yasakları •nustu cınlemıvı'nier mutlaka cezalandı Parıs te çarpısma Dığer taraf'an bujun Parıs te rılacaklardır Beledıye suçu işlepolıs ile Ceza\ırlı mıllnetçı'er a jer^erı gc rmemezhkten gelmek, Lur B4BAS1MN BÜBRLO1 T\KlLDI Bu on Neclı ^ dıalı j,encm havatı babas.ının b r bobıegı kenfTı^ıne takılmak sure rasındakı " lahlı çarp ";mada uç kı. ka ıunda yazıh cezayı tatbık et. tıyle kurtanlmıitır Ancak doktorlar ke ın bır netıce a'abılmek ıçın şı olmas r ölenlerden bırı Ce/a rremek va/ıfe>ı suııstımal etmekJ 17 \ ırlı bır pohs vardımcıs ı r Dı|er tır raha u( d ıt gun beklerrek gere^ pmısleı"dır bır pol s \ard "n" «ı da \ara'anmn !>ehıiin /in bugunku pıs v« ın a> ndakı Londidlı genç şoulu\or tır ;ızamı/ rranzarası halkın huzur Puh^ ıı aı,ı^lod „ ııa gure ola\ e raha'mı ve selametını bozan ivi pohs sdrdımcısının ıkı Ceza>ır ınıecetleı serelerden berı muz lı\ı soı^u a (.ekmesı uzerıne olmuş rınksmıs merhamet hıslarının tur Ce<a\u er kaçmaça ba^'amı? menfaat du=uncelerının ve musı lar bır \andan da ateş e'nıslerdır maha zıhnıvetının eserıdır labdiKa se^leııı ı d n a n pol = < 1 • Daıma zumre menfaatı koüan olay yerıne vetısmısler, kariıhklı mıç ammenın hakkı çıgnenmıştır ate<; teatiMnoe ıkı Ceza\ırı mı ıBeledıyenın varıdatı duşunulmuş %etçı olduru'mu'tuı Hortlaklardan bır sabne bulunsa ıdı ceza nısbetleı 5 lıra Referandum meselesı ve Fransıı va ındırılmezdı Maktu olarak ahAnouılh'ın <Antıgone> pıyesı, dun akşamdan ıtıbaren fehnmız SMt Sovalıst Partısı Cereyan eden şiddetli savaşlarda iki tarafın da Tı>atrosunda oynanmağa baslanmıştır Üsttekı resımde Keater Clermont Ferıand 5 (a a ) Dun ıan bu para bır ceza olarak degıl, Karde«=ler merhum Orhan Veli Kanık ın tercume ettığı esenn b»r burada so\ edıgı sı>ası bır nutuk J ıı nleyenlere bır daha unutma ağır kayıplar verdiği bildiriliyor sahne<;ınde gorulmektedırler Aşa ğıdakı resım, Ankara da Üçuned ta eskı Basbakanlardan Gu\ Mol naM ıçın lu ,jmlu (medenı ıhtar) Tıvatro da ovnanmaga başlanmış olan tbsen ın «Hortlaklar» pıvesılet .Sob\ahst Partı referanuum :elakkı edılmehdır U Temızhk seferberhgı ile ılgıh bu ne aıttır Salıh Caner ve Macıde Tanır ba«arı ile *ahneve ko»«n Vıuıtidne 5 ( \ P l Geneıal Pno bu bolgeden cephe geıiMne 2 o'u metodu a e\hındedır fakat ha ıca eserın bır sahnesınde gorulmektedırler un amırler emrındekı memurlara umı \osa\d nın ^ , u dai kuvvetlen 34 yarah g turulduıju haber ahn sorulacak «ioruıaıın mahvetını oğ rcnmecİL ı katı l r karar \eremez • u faahvet n gayesını tatbık seklıKamkddınh nehrını gecmı>le'dır mı<!tır Batılı musahıtlenn tahmınleıme demıştn ı jenıden ırah edecekler muhte Phoumı kuvvetlerının nehrı ne şeGaj Mül'etye guıe metınde Ce em ha k n 7S da bu sekılde ıntıka kilde geçtıklen kes n olaıak bılın gore her ıkı tarafın ka>ıpları bıza\ır meselesınden başka problem rı Sd{ djucaklardır memek'e beıabcr ba bul°ede hu rıhırınden daha az ler de yer a ır<.a Sos\ahst Partı I'S 1 ı m ı ı ı ı 6 ana gorevınden 4 kumet ku\\et eııne çalrbe çald k yuzde 99 ıefeıandum ale>hınde nu (teıi7İık ıntızam sağlık hu ları anlasılmdktadır bır ta\ıı takınacaktır Sadece Ceuı ve sukı n) ıçıne alan bu temız Batılı d^kerı musalı 1 eı bu sa a^ır meselesı bahıs kırusu edı ıu «efprljı r ı^ı avnı tempo ile de vasların altı v Idır devam eden lırse refeıandum o /am>n musaıt am edece' • ıc bır suretle sebep Laos kesmekesinın en sıddetlı sa karsılanabıhr ii» hdk«ız K •f ceza kesılmıyecek su vaslarını teskıl ettiRinı sojlemısler o 'akat çok mıktarda Beledıve suçu dır Ancak son gunlerdtkı savaş tesbıtıne çahsılacak ve bu suçlar larda her ıkı tarafın bırhklerı o ızale edılmekle beraber suçu ısle kadar ılerı gıdıp ı,elmektedırler lenlere gereken ceza tatbık edıl»kı ger^ekte kımın avantajlı du :ektır rumda oldugunu ke.tırmek guı,tur Enskripsi\on harclannı yatırmış olup da kaydmı Maktu ezd vwm«kUn ımtına •Ingıltere \e Almaııja'da cok Bu sava>farda her ıkı tarafın oıu y«^»tıramıv anların kavıtla rı yapılacak Hukuk ve Edelenlere ıtı di hakkı tanımak uzere ve varalı sa\ ısının 100 un ustunde şiddetli jağmurlar yağıyor, laklarında ceza zabtı tanzım oluna bivat FakfflteleTİnîn kontenjanları arttırıldı oldugu bıldıulmekttdır Kuzev \ e Baltık denizinde •aktıı \dlmz von bır kaç gun n,ınde gemiler lımanlardan Yol ve kana ıza&von aruaları Bunua dışında yıne unıversıt«)e Bu > ıl îs'anbul ÜaıversılMine o •op toplama ve temızleme faalıyetı muracaat edıp de gır»rmven lıse gırenaıyenler olursa, bunlar Hukuk dkanıı\or nn aksaklıkları vesaır Be'edı hu mezunlarının durumu gençlenn Fakultesıne muracaat etmış olup ;usiardan gerek memurların kon lthıne ve en ıyı şekilde hilledıl da gıremıyenler ıçın Edebıvat J"aI ondra 5 ( R ) \\iuDada hu rollar esnasında gorduklerı gerek mıştır kum surmekte olan «ıddetlı fırtına kultesınde ayrılan 950 kışılık kon;e halk tarafından yapılan şıkayet pazar gunu butui tng Itereiı ısBu durtıma gore Engkrıpsıvon tenjandan arta kalan yerlere sıxa er tesbıt ol/jnarak en kısa zaman harçlarını yatırmış olup kavdını ıle alınacaklardır tıla etmıstır tnçıltpre adaları haJa ızalesı ıçın alakalı mercılere du yaptıramıvan talebelerm kayıt'arı len hemen hemen d^rın en \agmur Bunlara rağmen unıveratteye gıBu suretle Sov\etler ile urulacaktır lu mevsımmı gec,ı mektedıı \apı a aktır remı>enler ıçın ımkan oldugu tak Bu temızlık seferberliği sehrın en Fransa \e Hollanda da eaen ruzaraMiıda bulunan ideolojik A\rıca ık ncı derecede Edebıyat Alman Savunma Bakanı Nato h^cra k( selerıne kadar goturu ecek Faku'ıesıne muraoaat etmış olin dırde şubat devresınde Edebnat gâıın hızı saatte 1 0 kılometrevı ıhtılâf kalkmıs olıı^or "'ın 37 ;elısmıs ve vardıma mnh bılhaî a en pı ve ıntı/amsız bol jar Edtoı\at Faku 'e^ıne gırebıle Faknltern*»! kon^anjsm ayrılaokbulmusti ıı t 1 ' mılletler uzerınde de durması o geleıın ıslahı temın edılecektır» ceklerdır tır Kuze\ Denı/ı \e Baltık Denı ııı ıstemektedır Onun haklı duşun Londıa 5 < \P) K Ç a C B<.s , Amerikalı pılot bombanın /ınde gtmıleı hmdiılardan ı,ıkama t lerıne eore V4TO kendı etrafın maktadır Almansa ıse «ıddeth kanı Lıu Slıao Chı pazar gunu ba \aptı<jı tahrıbatı oçrenınce Bir açıklanıa di bır dost cevre kurmalıdır Bu rıs ıçınde ve bıılıkte \asama pren \as;murlar altında bulunu^or ÎMiıir'deki Muşterek Turk aklî ımuazenesıni Sov dost cevrenın kurulması Sovvetle ıpın ıe>meıı anımı^tıı Bu " Şısh Beled \e Sube MıduıluŞu Mans denızı îse okadar fııtına Amerîkan tıp konfransı rın cesaretını kıracak ve onlann kavbetmıstı vetler Bırlıgı ile Komunıst Çın Fen Kuru'u K sım M ıhendısı Orlıdır kı ancak en b m u k gemıler İKincı f \TO Turk . Amerîkan < 1<*oavuz arzularını sondurecektır arasında me\eut olduğj bıldıınen han Sokullu dan d ın şu açıklamabuıadj se\ ledebılmektedır Dere muşterek Tıp Konferansı dun (2 Riınun vanında bur mılletlerın Ko Wd o Te\a) 3 (d a H ıu*ı ler taMnıva baslamıs soforlere e% ıdeulojık ıhtıldfın sona erdığıne bır yı a'dık Gazetenızın 1 12 So taııh 1 0 1 Aralık) Izmırde açıimıştır *u 3 3 mnnıst bloka karsı bır tıcarî ve sı ma \e Nagazakı uzerıne ılk atom lerıne donmelerı ıhtaı edılmı^tır enrae tc;k 1 etmektedır sayılı nushasının 5 sahıfesınde 2 \pieii\an H^ v a Ku\\etlenne daııiı ıtt'fak kıırmaları da dıkkate a bombalarını atan Dilot Bınbası Gune \Valde denırsolları kapan Mırske hareketınden onıe K lınmalı ve bu suretle harb ıhtı Claude Eatheııv 2.2 kaMm tarıhın mıs baz. k.pıuler Mkılm.stır Ba Cın C b a k a n ı «Sovvetler Bı ı ı sutunuida çiKan yazın zda Guvon hıl uç yuksek rutbelı subayın da â Lvler ın;aatı dolayısıvle şahsımd katıldığı Konferans Izmır Sağlık ma'Ierını izaltmanın taresıne mııs den berı ka\ıpnr Bınbası Eatherh zı bolgelerde ıse dırekienn yıkıl | Dun\aba ısın^n kuvvetlı bır^ k?le Kemal A>gun avuKatının 15 gunde Mjduru Reşat Tanberk tarafından aklı mu\a enesınde hn/ukluk m ı tereken hakılmalıdır <sıdır So\\et H ı ' ı metı tarafından bır 500 lıra odendı:; nı be\an ettıgı vapı an bır konuşma ile açıimışsahaie ech dı^ınden W acu da E^kı ma'i telefun konu>r'Tİarırı ımkan Be\nelmınel gergınlığın a7alması M PİRl ve suçu kabul ederek bu parayı alMuhırıpler Ha^tahanesınde tedav ı sız hale {,etumı«;tır Butun bu fe. un umı \e t p\ek\m «ılaı z'anma dışıma mutedaır haberm tamamen tır Konferansın sabahkı toplantısın 9 edIl^^ekte^ dı 2 ki^ımda ha^taha cı saıtlaıa raâmen olenlerın az dı T k Docent ve Pr fesorlerı Atafırat ilk duruşmasmı tamfarkh sosval sıs'emlere sahıp mem h 1 *fı hakıkat bu'unnası do'a\ı«ı r e d e n c ı\an e kı c 11 t ır di'ıa oldugu bı'du 'me'rtedır tıbbı çalışmalarına aıt raporlarını leketler ara«ında barış ıcınde \e le japılan taakıp tevkif edilerek , Açık Teşekkür tahkıkat letıcelendı okumuşlar ogleden sonra ıse Ame donmemı^tn birlikte va^ann gave^ıne voneltıl Iddıa makamı ten^ıbı\le nakdı ke. Cezaevine gonderildi Z \"S t Htuı\e* cı zdanımı ka\ 41 vasınia olan Eatheılv ılk a rıkalı uzmanlar raporlannı konfe\nı ol trak get ırdıgı korluk \ e mn tekhfleı butun barı>;<;e\er faletle tahlı\e edıldıçımden kevtom bombasının vaptıgı tahııbatm bıttını Hukumsuzdur ndısını ka\beden kızımıza t ım mem'eket'erm \e halk n «empatı fnetın Ba<;ın Kanuruna çore ga?e ran^a takdım etmışlerdır Parsch oglu Atın Oknırı, fecaatını oçrenınce Mddetlı bır sok tnıanındi \ e hıç zaman ka\bettır ve de^tegını ka/ t nmıstır» demı^tır tenızde a\rı sutunda \e a\ rı punTanmmış piyanist Ervin pden Tudahale ederek ameln <tı geuirnııs \e akl TTU\ azene^ını kav to arla ılin nı ı^terım Dan tscı bıgortaları Kurumu Sa betmıstı P«ısi\atrlaı Eatleıı\ nın Laszlo geliyor at^ a H?=t ıhTne^ı Nı^ııve Mrite bır .jçluluk komplek^ıne du^tusvı Ervın Laszlo adındakı Macar a =oı=ı Oner tor D ktnr nu ve Hıroıma dakı 10000 kısmın s ıh Amerîkan pıjanıstı konserler olumunden kendını me^ul gordugu Hulkije Turga\'a vermek ıçın memleketımıze geleO LUM " irdımlirını esırgeını\en ası«t^n nu belı*tmektedır]er \ cektır Bu avın 13 unde Ankarada B'v Samuel Saporta Du BaBınba";ı Eather \ atom bombdSi 1 r \ıldız DPmırn Doktor B J Cumhurbaskanhğı Flarmonı Or van Matılda Matalon Du] Bav an ' Demır>\ ebe Suzan \e bütün nı taş,ıvan uç^!;ın ununden gıden kestrası ile ılk resıtalmı verecek Henrıette Zoz\ Bavan Men «onple g z>tenız XA\ as^utu ı!e ve vol gosteren bır kesıf ucağını olan Amerikalı pıvanıst daha son Saporta B^v Henrı MitUon ıdare etmekte\aı Bjraba Eatherlv' knnlarırrızı •uıımııı borç bılırız ra sehrımıze gelecek ve konserler Ba\an Rozet Matalon Bavan Anresı Ferhunde Kızıltîn nın vasıtası ile hedefe ı^abet etm ş 1 verecektır Katma 'iordanın kendı anne »«.bıM !! Bedrı Kızıltan tı \ a7ife«ını basamle \aptıgı ıçın \e btH ükannelen olan Ervın Laszlo Eısenhovver'ın Kul \ e *ıkr ib \\\T\ bırcoK msanlarla taltıf edılen Dul Ba>an 1 ^urudumuzun mesken davasının en suratlı ve en ek turel Munasebetler Programı çerçe Eatherh gecııd'sı «oktan «onra vesı dahıhnde sevahat eden ılk pı ı jmık netodlaria başarılmasını sağlamak maksadnle son za GRASYA SAPORTA'nın uzun teda\ı\e ıa;men b ı ır j yanısttır nanlarda Bakanlıgımıza yapılmakta olan munfent tekhflerı O LÜM L\ ı'e^memı^n (Dogaçu LP\I) hutun ılg h ve \etkihlerce sevsanen fır^at \e hak verılme« uzun bır hi~tihgı mutaaklp o Sofı \cen \ an Ikd SHII hırsız nihayet D ıl B ı^ an \°fat et*ıgı tee=«urle bıldırıbakımından teşmıiı ıçın mıllı ve vabancı muteşebbıs ve ıht Dl B \dü T ı ui ı Sarı Egmlı > akalandı lır Cenaze'i 6 aralık 1960 * I t\ nbııırçl ı \cer~oglu =,as erbabınm bu me\zuda fıkı r ve tekhflerının ahnması u\ Emnıvet Hırsızhk Masası memur bugünkü sah gunü fidt 13 30 D | TCi glu ve Ottu aılelen gun gorulmuştur ları dun uzun zamandan berı Laleda Ba\darpt«a Hemdat tsrael ı uc*ı ıı di\ 1 ıı ve akrjbaAhnacak teklıfler ıhtıvaç ımkan \e oncelık sartlarına go Sınagogıında ıcra edılecektır lı Fatıh Taşlıtarla semtlenndekı ! r Işbu 'sn da\etı\e venn* Bakanlıkça tatbık edılecek oi an mesken programının tanzı terzı berber \e saatçı dukkanlarıEnver Atafırat Ba\ OHANNES kaımdır nı sov an Rebıı Erçın \e Mehmet < mınde kıvmetlendırılecektır İznaıt 5 (Telefonla) Daha onEGINLIGIL'in KoDr d v Kadıkove 12 4S te Bozlar adlarmdakı ıkı sabıkahvı Bu teklıflerın gızhlığı ve her turlu hakları Bakanlığın te f 1 ttı^ın tee^surle bıldır r \apur vardır yakalamıştır Otuza yakın dukkan ce hakkında gı\ abı tevkif muzekmnatı altında olacak ve tek lıf sahıplerı ta'ep ettıklerı tak r C(.ıid7f mtra^ımı \ ırınkı 0 1 sovduklan tesbıt edılen bu şahıs keresı kesılmıs bulunan tzmıt Kar Sdinn 7 a n ! k 1960 «aat 11 rde kendılerıne aıt dokumanlar uç ay geçtıkten sonra avnen Caıaıa 5 'a a ) Caracas ta sulardan Erçın ın başka bır suçtan gıt Fabrıkası eskı Mudjru E"ver TdK<=ım Ol n \ ı^kıperan "ndılerıne ıade olunacaktır kunet avdet et^ııstır Bununla be dolavı mahkum bulundugu Eskıse Atafırat bugun sehrımıze gelerek ı ınuı ı \ » ı d e ıctd rabeı po ıs dıger sphırlerde son Teklıflerın ahnması Bakanlığa şımdıhk bır ıhale kulfetı hır Cezaevınden fırar ettıgı alınan teslım olmustur t £i ılan olu iur kariMkhklara ı=tırak etmıs olan a ımıl etm vecektır Saat 14 30 da Atafırat Ac;ır Ceza ıfadesınden anlasılmıstır tı\e \ e 1 1 u ıi n ı ı Komunıst Partı ve «olcu ıhtılâl ha Mahkemesı huzuruna çıkarılmış ve f k u i dır Bu mevzu ile alaka anmayı arzu edenler 1512 1960 tarıhı Kız kaçırmak isterken J reketı mensııplarını tevkıfe devam ılk olarak Tahkık Komısvonunca Cen zi I«ı r ^t r\ IFI kadar Tıcaret ve Sanayı Odalan Turk Muhendıs ve Mımar koylulere j akalandı etmektedn hakkında hazırlanmıs rapor okunBECÎD^ 4L\ Odaları Bırlığı fnşaat ve Tesısat Muteahhıtlerı Bırlığı Mer Yalova nın Kırazlı ko\unde GA mustur Raporda 23 nısan 1950 ta Caracas ın dogı sundakı Mıranda T 1 Ji 12 2 1 43 09 93 * ?lerınden tamamlajıcı bı'gıvı havı broşuru alabıhrler Be adındakı bır kızı zorla kaçırmak Rafınerı tesıslermın açılısı dolavı evaletmde polıs bıı tethıs planını tıle n verlerde bu broşuru temın edemıvenlerın vazıh mura ıstıjen 27 vaşında Ahmet Temel sıyle Izmıt'e gelen dusuk Ba'sbakan prtava çıkarmışt r Bunu hizırlıvan ıtları mukabılınde tmâr ve tskân Bakanlığı Mesken Gene! koyluler tarafından yakalanmıştır Menderes'ı karşılamak uzere SEtarın tolcu ıbtıldl haıeketı lıder edurluSunce adreOenne postalanacaktır Jandarmaya teslım edılen sanığm KA'nın 10 kamyonu ile adam ta ı ıı olaugu tesbıt edılmi't i Bu ha uzerınde yapılan aramada bır adet tarak ve naklıve be lelı 5 0i0 lıra reketın elebas smın halen dığer ar Tekhfler 12 1961 çunune kadar postava verılmış \e>a Imar hançer bulunmustur Sanık suç â 35 kuruşu masrafa ka\det ıretek kadasları ile hapı^te bulunan Pro tskan Bakan'ıgına teslım edılm ş olacaktır (59156) letıvle birlikte Savcıhğa teslım e Atafırat ın gorevını kotu\e kullan. t \ fesoı Rıvera o'duçu anlasılmıstır 7 Aralık Carsamba dılmış ve vapılan ılk sorgusunu dığı behrtıhvordu Avrıca vme Saat 18.30 da 'nutaakıp tev kıf edılmıstır avnı ış ıçın pıvasadan tutulan kamt Be\re mılei musTbdka drda Polisin imkânâları Belediye yonların masrafı 2 bın lıra\ı da Liıımılıkle muVd'dtlaid r an «tomruk tasıma ucretı» olarak gosBUGÜN MATİNELERDEN İTİBARE\ Zabıtasına da tanınıyor MESHUR R U S Beledıve Zabıtası memurlugu tererek sahte evrak tanzım ettıgı Bınlerce fıguranın ı».tırck \\e gorulmemış rruazzam tarıhî nun arzettığı oremı gozonunde tu belırtılıyordu Sağcı ve solcu talebeler birbirleri ile dövüştüler İtalyada Tenizlik Seferberliği devam ediyor Dün yaptığı bir tamimde bası na ve yasaklara riayet eden halka teşekkürkrmi bildiren Tulga, Temhrlik Seferberlinin en hücra koşelere kadar sokularağını açıkladı SabMnîzda U yeni ve güzd es#r v Yemişler, yememişler « Örtuln odenek » dâvası, Radvo neşriyatı dâvası, 67 evlul olayları dâvası on seneden ben Turkıvede mesnl bır hukumet mesulıvet hıssı taşnan hukumet adamları ve memleket ıslerı ıçın tasalanan bır ıktıdar bulunmadıgını gosternor. Adam gelmış çoreklenmıs Seçımı kazandım Şımd1 paravı kazanmava bakalım demış. Dostları, ahbapları, akrabaları sev dıklerı, sevmedıklerı Demokrat Partı \atan Cephesı şu su bu su, meşru, gavn mesru kazanma kavgusuna duşmus O kadar kı , hırsızlık, ruşvet nufuz komısvonculnğu a>ıp ve suç mahıvetını Uavbetmış. \rada havsıvetı namusu şerefı hamıvHı kımseve veremnen «munevver» ler de karakterıne go re edıbâne veva zelılâne ka<!ide ler \eva hıcvıveler mukabılı « caı ze j ler almıslar Bır genç arkadaşımız soruvor Yedıler ıçtıler Şımdı bıze âfıvet olsun demek mi dusecek' Evet azız refıkım.. Cemıvette «ıçtımaı hıcap> mefbnmn, gerek tabırının anlaşılraaması, gerek mefhumun ıdrakımi ıe gırmemesı yflzunden « nâmevcud» olursa bır toplantna bır eve, bır kulube bır kahveve gırdıfınız zaman böyle bır adamı gorup de baftnuı çevırmezsenız karşınııa alıp ıöz sotabet cder; Neme lâzım benım' Ben polıtikaya karışmam ' dıve aptalca bır isah ile kendtnlzı medenî ve dur**t adamlann vastfesını yapmaktan Bİıkorrao» h«rkes yer, herkes çalar ve ba memlekette hırsızlık, dalaverecflık, düzenbazlık, dolandırıcılık, yağma ve talan mubah olnr. Ondan sonra da çekner o cemıyetın kuyrnfvnn Numunesı meydanda tşte salkım salkım dev Iet adamları, sıvasiler, muharrırler, > adamUrı, avnkatlar «devf letin mah deniz, yemıven donaz » demifler, yemişler, lemtfier.. $ımU göffislertaı gere geıe de Mh sanık, kSh tstıık ofarak korm^nvorİBT Fransız Sosyalist Partisi, De Gaulle'ün Cezayir için referanduma başvurmasını tasvip etmemek niyetinde Laos'ta hüküntet kuvvetleri ile âsı birlikler arasında kanlı çarpışmalar oluyor Tftrk oemıvet! için, mjkoevî ba> kımdm Menderei rejiminın Turkıyede varsHığı on «enelık «avıp ma^tyeti » devrl kadar, hicbır deTİr nefam ve yıkıcı olavamtştır. Bana elti ıen«de ç*ç dttzeliır e»ki baline aneak setireMIınz: hetnen kendtımze g«hnek Avrupa'da çok ve yağmurlar şiddetli fırtına Hiroşima'ya ilk atom bombasını atan Amerikalı pilot kayboldu Komünist Çîn birlikte barış içinde yaşama prensipini tanıdı Üıtiversiteflen açıkta kaîanlar nıeselesi en iyi şekilde halledildi SEKA eski muduru dun savcıhğa teslim oldu ittthatyUnn ifiode »ok namuslu, ıyi nıyetK adamlar v»rdı Ama kardeşim ınmiM ve ıvı nıvet dertot ıdftre edenter için defıl aleIMe vatandaş için d»hı »sçan msmltk ş»rtı. TaMt Pa^a yeni Sadrâıam olduğm »man e4hıd* M bin »ituı « tahsısatı ra«ature » varken a.y »onunda •Uıftrdarındaa bir Ura odfinç ıstemı?. Ba«rünkü örtvttt odooek çapvlcolaruta nazarao b#v«k $ey' Ama, MHDoslııdDr dive de banlara bır tmparatorla#a battn»»k hakkım BM tanıyaiımr. Edırne po»ta mem ı r t n ı Sadn&sam yapınca onun ıd«re etttgi tmparatorlnfan batma. BMI bır nmeıae olosdo. 30 »cı asırds da antık mveıce olmavor, hattâ eskı maeiae ftmdria tcnm nalumatla izah ediİMMe ne bMtt bır Mdi«e olduğvnn gferftyoraz. Tekr»r edıyorom. Tarkıyede o za man da, bmg»n 4e TalM Paşa kadar, belhı eudan d« fazla afıf adam vardır. Hele iyi nıyet »ahıbmd«n g«çihn«z olda yollar Onları aeden »»dfifaaıu, Baavekıl, Ortavekjıl, Dtpvekil vapnnyoruz? Dofrnlnk, n t n u , iyi n*i«i, bötun ınsaBİMıo ve ev4evive*le ı^başındakılerm tabfi şartı. Maaıl nefes alamıvan yaHiamHM bovle olmıyan da cemıvette yaşıvamaz. Ama oemıyeHe b«nJ»n yaş«bnıy*eok bır ıklira hükfcm sârmehdir. «Knrt pnslu bavayı sever » sörtnü neden deaMfier ! Cemırette puslu hav a kurtlan barekete getırır. Berrak hav» ds oaları inleîine surer. l ğraştıfımu t*y hep berrak havadır; sız kurtlariB nlumaiarına bekmavın. B« memlefce*tn gelecegı berrak, temız ve râvet kabılıvetı eok sem^ bır havanm hâkrm olmasındadır. tMifeatçdMon namus rffet vasıflarından bahsederken bır kuçuk fa kat onemh muıahedevı de zıkretmemek haksulık olur. tttıhateılar, ıhtılâlcılerdı Bır gızlı sıvası komıtenın her vaptığını vaptılar. Ihtılâl ettıler orduları harekete geçırdıler, feda'ler var •'ı'ı <e ' ı maksatla adamlar oldörttuler İÇlerınde cok cesur klı ' * " ' " \e komıtecı olanlar \ardı Lakın ıhtılâl ruhunu çabuk ka'bettıler tnançları derın oîmadıjından valın kat yaldız ruzçâra vaçmnn saînafa davanamadı Ne oldu bılı1 yor musunuz ' \ndan az zam?n geçtı thtılâlın \e hurrıvetıi kahramanlarınd3n ıkısı devırmek ıstedıklerı hanedana damat oldular Isım vermeve hacet var mı' \ e vıkmak ıcın havatlarını teh'ıkeve attıklan avak'and kları bına ı ta1 nrre takvıveve ko uldular Sonları ne oldu ' Hıısran ' Her ıhtılalde bovle damat'ar tehl kcsı belırmıştır Bunlan va bısatnak va ıhtılâl sovnndan at'naktan baska kendılerı ve snası aıl"Ierı ıcuı (ikar TOI voktıır B TFIFK .1 I L A N \ Imar ve İskân Bakanlığı Mesken İnşaat ve Malzeme ile İlgiiilerin Dikkatine: Venezüciü'da solcu isyanı bashrılmış görünüyor Be'.ko/ \e t 1 ı ı «ein e ıı r Dilmeden polıse v a ım^.ı k 1 rar satan îvecatı EneN \e M n ü T Oktav adlarındakı ıkı <»' k<l An suçustu vd«.alanmı>tıı \ n « mandan ben e=ıar «at si v ant k ' c ı ı ct,renılen bu ıkı ^anık'a ılqılı td ı. l k a'a de r ı ed lme^ter Polıse esrar sattılar ATLAS'ta P IY A\ IST I T E Ş E K K I R P£k se\gıîı b ı\ugum z Turkı^e HıhambM ı i fılm a T ATİAN A NİKOLAEVA taı afından BÜYÜK TAARRUZ (Renkh 1 ı > ce Sınemask p) Tek Fıatla K o n s e r 13 12 5 75 5 I ıra l ANITA ^*^^^^^ LKBCRG CELO ALOVZO MCQUES SERNAS / % Torgunlugu gıderır Agrılan dındırır Rahat uyku verır • Nezle ve grıpe karş Yuksek tesırlıdır ^ % ^ ^ ^ * ^ ^ llâveten A D S. Havadısler> tan şehrımız Belednesı zabıta mensuplarıyle ılgılı olarak bazı venı kararlar almıştır Bundan boyle Beledıve Zabıtası mensuplarma pohslerde oldugu gıbı tabanca, avrıca kıslık ve va7 lık olmak uzere senede ıkı çıft a vakkabı ve ıkı kat elbıse verılecek tı». Atafırat ıddıaları reddederek tevkıfm kaldırılmaMnı ıstemıstır Iddıa makamı ıse, suçların vasıf ve mahıyetı dolayı^ıvle gıvabı tev kıfın vıcahne çevr lme^ını ıs'emıs tır Netıcede gıj abı tevkif vıcahıve çevnlms ve sanık 15^0 da polıs nezaretınde Kocaeh CeaaevM»e g«ndenlmıştır. olumu muna^ebetnle b/zat cenazt mer sımıpe ıştırak eden Sayın l«tanbul \ dlı \e Beledıvf Reısı Tümgenerdl RefıK Tulgı ile sı\îl ve ruhanî er^ rıı ^ bııcümlıe krabd ve tamdıklarına \c a\ rıca havır kunımlaıı na teberruda bulunn us < la ılarj en samınıı teşekiurlcrnıı zı sunrnz M4NO % \HI M • 4F aılelen VO . R 4FAEL DAVID SABAN'ın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog