Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBtYET Amerikalılarda ev ve kibarhk merakı Yazaa: Nüzhet Baba Amerika Bilmedigimiz .Tântmadığtmiz | Hukukî Düşünceler | ıııı|ııııııııııııııııııiHiıııııifiıııııımıımııımıııımuııımıııııııııııııııııiHHiııııııııııııııııııııııııııııiıııı HEM NALINA M1HINA 2 S a | veya sol Cumhuriyet gaze diktatörlnklerde itesinin okuyuculadare başında buluAmerikanın büyük şehirlerini rinde ikamet c&odası alıp yürü n, 27 Mayıs ibtilânanlar kendilerini, ziyaret edenlerin mühim bir kıs müştür. Büyük şehirlerin haricin linden bir hafta ön b a k a k n n geael mımn halkın ner»lerde ve ne bi de yeni ve modern mimariye göre ce bu satunlarda çı prensipleri cöyle çim evlerde nasıl bir hayat sür ekseriya bir kat ve en fazla iki kan « 19 Mayısın düşündürdükleri » >«"» olsun »ervet yapıp « yükü, dnrsun, kendi topln^nlarînda yfirtr ş ü k l e r i dükleri hususu üzerinde durduk kat üzerine inşa edilen bu yayvan başlıklı yazımızdaki »u cümleleri nü tntmak», iffetler yok ederek ı lükte olan kanun kaideleriyle bile [ lan muhakkak gibidir. Büyük şe evler hakikaten şirin birer yuvahayvanca duygularını doyunnak bağlı saymazlar. MuhaJefet dene» ! hatırlıyacaklardır : Mıllî Korunma Kanununun kalhirlerde, yerine göre, birbiri üze dırlar. Dört tarafı bahçe, ön kısım ( Atatürk. hiçbir müstebidin, fik gibi ihtirasiarından tutunuz da lemesini tanımazlar. Adalet tenıirine abanmış yüksek binalara ve ları yemyeşil çimenlerle bir hali dırılmasından sonra tamamen başı n ve tefekkur kudretini öldürme( sahsî şeref de dâhil olmak üzere natını tanımazlar. Onların her srapartmanlara bakarak Amerika. manzarasım andıran bu ikamet bos kalan fiyatları kontrol işi yeni &t muvaffak olamadığını, insanlar. her ne pahasına olursa oUan ma' zusu kanundur ve meveat ka lılann çoğunun bu gibi yerlerde gâhlar iç açıcıdır. Villâların bazı Belediyeler Kanunu ile belediyelere bırakılması üzerine, Îstanbul eldnrülseler bile fikirleriıı hiçbir' kam ve mevkide kalmak, kendin ların üstündedir. ikamet ettiklerine hükmetmek de larında yüzme havuzlan da varBelediyesi bununla ilgili bir ko. j * a m a n öldürülemiyeceğini biliyor her türlii kayıtlann üstünde g8reyğ y y g VII. yanhştır. dır. Hattâ iklimi daha mutedil bö misyon kurmağa karar vermiştir. Devlet merkezi yapılan AnkaJ rek "emretnıek gibi ibtirasları, bu Tarıhimizin bugünkü nistesna Gerçi NewYork veya Filâdelfi gelerde bu yüzme havuzlarının etönümüzdeki günlerde kurulacak artığı yüksek öğrenim mü,, milleti çok defa yoklnk nçarnmu devrinde, idare mekanizması bag ğ ç ya gibi halkı çok kesif şehirlerde rafı camekânlarla kusatılmış olk şında bulunanlar en temiz niyetduğundan bunlardan kış aylann olan komisyon, çahşmalarm» baş essesesi, Ankara Hukuk Fakültesi "un kenarına kadar kaptırmıştır. bir çok ailelerin 20 30 kathk lıyarak, kâr haddine tâbi olacak olmaştu. Oaha sonra atılan Dil, TaIerle hukab devletini b i n a çabaV. partmanlara sığındıklan bir haki da da istifade edilmektedir. Yeni emtiayı ve bunlann kâr hadlerini rih, Coğrafya Fakültesi binasının sı içinde iken bütün »ydınların ve kattır. Bu arada bu gibi büyük inşa edilen Suburbia'lann bir hu tâyin edecektir. Kâr haddine tâbi .„ de . Hayatta en hakiki halkın « ümmet » veya « kabüe > şehirlerde halkın büyük bir kıs susiyeti de bunların bir mütevelli olsun veya olmasın, bütün mallar ılımdır» vecızes.nı kazdır rından biri elan Sadrıâzam Saît z i n n i v «tinden çıkıp «millet > ve heyeti tarafmdan idare edilmele için etiket mecburiyeti olacaktır. mının »ehir haricinde «Suburbia mıştı. ) Halim Fasa, Birinci Dünya Sava " d e v l e t » ''krine baf lanması geredenilen sayfiyelerde ikamet ettik ridir. Meselâ filân şehrin dısında Şimdiden bilindiğine göre, sebze II. kir. Bunun aksi ySnün bizi hangi leri de görülmektedir. Bugünkü büyükçe bir arazi içinde yüz ev ve meyvalar yüzde 25 kârla satıyollardan. nasıl ve nerelere kadar yazımızda işte bu ikametgâb böl lik bir mahalle inşa edilecektir. lacaktır. Ilk iş, bir mütevelli heyeti geçilir sürüklediğ'ini görmek için Reşat gelerini anlatmaya uğraşacağız. KendUtoL, HükiLet bu Kaynar'ın kitabını okumak l&zunVesait bolluğu, otomobil, şimen ve bu evlerin kimlere satılabile t E. T. T. İdaresi 50 otobüs kuk ve adaletle defil, fabrikalarlundufo aırada strilmiş olao bo sa dır. difer, yeraltı trenleri ve otobüs ceği tesbit edilir. Yani ( ) masatın alacak la, barajiarla, yani memleket iktiTurdumuzda gerçek anlamıyle vaşın hesabını verecekti. servisltri sayesinde bu gibi şehir halleye yerleşebilmek için evveli İ.E.T.T. İdaresi, şehrin ulaştırma sadiyatını bugünkü hale sürökleŞahsî kütüphanesindeki belgele hnkak devietinin bugüne kadar ka lerde çalışan yüz binlerce insan bu mütevelli heyetinin müsaadesi htiyscını karşılamak için, mevcut yen plânsız ve programsız teknik re d3yanarak yazmağa başlayıp rulmasma engel olan şey kannn bu sayfiyelerde ikamet etmekte şarttır. Paranız ne kadar çok o mkânlar dairesinde çalışmakta, yapılarla övünüldüfü bir devirde ] 1 9 5 4 t e eksikliği değildir. Bu engel, her dirler. Haftahk mesainın 40 saate lursa olsun bu heyet her seyden tobus servisini takvıye maksadıyHecit Pave bugün kendilerine birer kahraj devirde menfaat muslugunu kendi inmesi, cuLnartesinin pazar tatili evvel sizin içtimai durumunuzu le yeniden 50 otobüs satın alma»a aynı yıl man edası veren bir takını fikir ve cebine akıtmanin yolunu aramış ne eklenmesi ve nihayet yakında tetkik etmektedir. îstenilen şart karar vermiş bulunmaktadır. Türk Tarih Kurnmunca bastırılmış ve bolmuf şahsiyetciı ve fikirsiı İdare. bu husustaki formalitelehaftahk mesainin dört güne in ları haiz değilseniz kendinize başProf. Refikir ve siyaset adamları ; daima mek ihtimali karsısmda sayfiye ka bir mahalle aramak zorunda i tamamlamış ve satm alma isini dinden, imandan veya milletten apalı zarfla eksiltmeye çıkarnvs yerlerinin önemi bir kat daha ar sınız. Çünkü kibar bir oıahallede ır. Şartnanıeler. Metro Handa 5ü o karanlık günlerde. 19 Mayıs vesi leti Kurma Tolundaki Hareketler» bahsettiği halde din, iman ve miltacaktır. oturabilmek bazı şartlara tâbidir. letle bir ilgisi olmıyan, < ilira ve ira mukabilinde teklif yapacakla lesiyle yukarıkı satıriarı yazmamı! (1) adlı eserinde, Sait Halim PaşaBu arada ?una da işaret •delim: Bunlan henüz yerine getireme • verilmektedir. un mânuını; Atatürk gibi dünya fikir hirriyeti » »azlerini her gün a nın, yukarıda bahsettifim komis;on aamanlarda Amerikahlano miş iseniz bir müddet d»h» ikinc) Otobüs komple elarak »atın alı tarihinde nadir y < tekrarladı$ı halde gerçekte bunlasöylediti söz ra inanmıyan hulâsa eski bir debahçeli bir ev sahibi olmak ve sınıf bir mahallede oturmanız lâ acaktır. çoluğunu çocuğunu âsude bir tarz zımdır. yimle « kavli » ile « fiili s bir olletin temellerini kurarken fikre ve «Gezegen olarak dünya > • da yetiştinnek hususu başlıca gaBirinci sınıf mahalledeki evler mıyan din. bilim ve siyaset adamhukuka sayçı çösterdiSini, bunlan ile • şöyle divor : sergisi dün açıldı yelerinden biri olmuştur. Ev satın çok pahalı olmıyabilir, belki bunlarıdır. Birkaç yüzyıl öncesinden Batılı yolda filizlendirip yeşerte« Bugünkü tecrübeme davanarak gânimnze kadar bu gibilerin eaalmak, hattft yeniden jnja ettir lardan birini satıo alacak kadar UNESCO'nun Teknik Üniversite ! raek erişilmesi güç hedefler değil paranız da vardır. Fakat başkalalatarak, bir milletin sadece teknik pek acı surette denedigim gibi, k* murunda yuvarlandık. Bn çamurn dir. Taksitle ve kredi ile alış ve rına taksitle verildiği halde, fize ediei «Gezepen Olarak Dünya» ad ! eserlerle ilerileyebileceğini sanan binede Hükümet Baskanı hiçbir hakkiyle ve bütün çıplaklığıyle ı sergi dün saat 17 de açılmıştır. ri» sistejni 9ayesinde genç yaşta peşin para ile de satılmaz. 14 memleketin iştirak ettiği ser ! idarecileri son dakikada da olsa • şey yapamaz. O, bakanların insafı görüp temizlemefe çabalamadıkça, baslanmak şartiyle, vasat gelirli Suburbia yeni teşekkül etmiş i uyarmak arzu ve ümidinde aramak i 15 gün devam edecektir. bir vatandaşın 40 yaşına geldiği bir müessese değildir. Yalnız sena kalmıştır. Çünkü bakanlar ne kanunlarla, anayasalarla konula' lâzımdır. Atatürk ve Inönü tstikÖnümüzdeki pazar günü zaraan bir eve sahip olması işten nelerce evvel buralarda ancak çok isterlerse yaparlar ve Hükümet eak garantiler, tek basına, hukuk elektrik kesilecek semtler I lâl Savaşını kazandıktan sonra kı Başkanının asla haberi olamaz... devletini kurmağa yetmez. Hukuk bile degildir. aenginler ikamet edebilirlerdi. O önümüzdeki pazar gunü saat 8 ' lıçlarını bellerinden ve üniforma ı Savaşs girdikten sonra bir süre sı devietinin kurulmasını kanunlarOrta sınıf halkın mühim bir kıs zamanlara ait 3 0 4 0 odah kâsanee 16 arasında, transformatör mer | yı sırtlarından çıkararak Batılı. de nırlarda kaldık. Sonra haberimiz dan ziyade, tek tek millet ferdi ebugün bile göze mı da dahil hal ve vakti yerinde lerin sa'şaası :e/lerinde yapılacak yıllık reviz | mokratik prensiplere uyçun sivil yokken tertipler yapılmış. Kafkas larak, kendi adalet duygulanmız i Amerikalılar bugün şehirlerin iş çarp.naktadır. Gerek bunlan ge ondan dolayı, Ankara Caddesı, j bir devlet kurmanın çabasına düsya'da Sankamış felâketi olmuş. Be dan, iç temizUgimizden, devlet mü merkezlerinden 30 40 hatti 80100 rekse bugünün zengin tabakasınt uruosmaniye ve cıvarı, Türkoca | tüler. 1946 ve 1950 demokrasisine nim bunların tertibinden ve vnkn essesesine, hukuk düzenine inancıkilometre uzaklannda sayfiyeler mahsus yeni mahalleleri görüp ! böyle geldik. ı, Cumhuriyet. Gecepostası, Hava. mızdan beklemeliyiı. Sevmedikleundan haberim bile olmadı .» . de oturmaktadırlar. Buralarda ika gezmedikçe. bunlara misafir olup is gazeteleriyle Anadolu Ajansı, ! 1945 in sivil demokratları 1950 de Kabinesindeki bir bakan, binlerce rimiıe veya rakip fördüklerimiıe mat Amerikahların işlerindeki sakinleri arasında yaşamadıkça, iktidara geldikten sonra ise diktamuvaffakiyet derecelerinin bir mi büyük şehirlere bakıp, Amerika Kocamustafapaşa Caddesi, Cerralı törlüğe gitmenin yolunu aradılar vatan çocafunun sebepsiz yere ölü çaraur atmakla değil, bu inançla çalısmalıyız. aşa ve Işçi Sigortaları Hastahaneyarıdır da. îkametgâh adresine ve lıların yaşamasını bilmediklerine ve milletin azmi karşısında yuvar I müne sebep olan bir Sankamıs orilen ehejîmiyet burada is haya hükmetmek hatalıdır. Günden gü eri, Etyemez, Meşrutiyet ve Bos> landılar. İşte 1960 askerî idaresine lup bittisi yapıyor. Bundan Başve(11 Prof. Reşat Kaynar, Türkitında olsun, cemiyet hayatında ol ne daha guzelleşen bu sayfiyelerde anbaşı caddeleri, Istiklâl Caddesi de böyle geldik. Bereket versin, kilin haberi olmuyor. Ve bu Başsun hiç de küçümseomiyecek bir yaşıyanlar, son derece âsude, te nin bazı kısımları, Galatasaray Li milletle asker kavnaşmıştı ve 1960 vekil, etrafındakilerin « Çekilmeyi yede Hukuk Devleti Kurma Yolun. esi, Boğazkesen ve Galatasaray te, niz, »onra daha fena olur. Sizden daki Hareketler, Îstanbul Tan Mathusuajur. miz ve her zaman lüks olmasa biiefon «antralı, Yeniçarşı ve Hamal ın askerleri de, 1922 nin askerleri biraz çekiniyorlar ı sözlerini baha baası 1960, sayfa 126. Bu eser 1) Amerikada nüfusUn bir kaç le, çok rahat bir hayat geçirmek aşı semtlerinde elektrik cereyanı gibi, uza|ı gören iyi niyetli insanHukuk devleti kurma yolunda, 2) milyonu bulan bir çok sehir var tedirler. lardı. Böyle olmasaydı Güncv Ame ne ederek, şahsi haysiyetini ve o Geriye ddnüş 3) Hürriyet hareketr kesilecektir. turdugu sandalyenin şerefini düdır. Bu »ehirler, devlet merkezi Arap memAmerikalılarda ev cnerakı, bah Beyatlı'nın kabri için açılan rika veya orta sünmeksizin, yine yerinde kalıyor. leri, 4) Islâm dininde ilericiler ve Washington hariç. avni ramsnda t merskı daha kısas» rahat ve leketleri çıkmazına girmemiz isten Bir hukuk devletinde böyle bir o gericiler, olmak üzere dört kısma proje müsabakası büyük is merkezleridir ve ikamet mesut bir hayat sürme merakı. değildi. ayrıljnıs olup, Osmanlı devietinin lava imkân var mıdır? Büyük Şair Yahya Kemal Beyat. gâh olarak bilhassa çocuklu aile gelişigüzel bir bakısla anlasılamıIII. hemen Tanzimattan önceki devriyh'nın kabri için Belediyece açılan ler için pek de o kadar makbul yacak kadar derindir. Bunda tnem Tnkarıdakinin tam tersine ola le, Tanzimat, tam Istibdat, MeşnıBizim öteden beri bircok yazılaproje müsabakasına ittirak müdJesayılmazlar. Bu cihetledir ki mali leketin tabiî zenginliği kadar Anrımızda üzerinde durduğnmuı ve rak, en son misal <le su . Bir Ba tiyet devirlerine dair çok ilgi çekiti dün sona ermiştir. * vaziyeti düzgün bir hale gelen her glo Sakson an'anesinin de rolü . . . yakında toplanarak, en gü gerçek anlam.nda « a y d m . niteli ^anhk knrnluyor. Basl.ca görevi. ci bilgi vermekte ve bu yoldan gü...„.„ „ Jüri Amerikah bu sayiiyelere akın et vardır. Bundan başka mevcut im zel projeyi seçecek ve in*aata ba *ğini taşıyanlann birleştiği düşün basın,jayın^ ve bususıyle radvo ış nümüze ısık tufcjnaktadır. Bu vesimektedirler. Bilhassa Ikinci Dün kânlann da geniş hissesi olduğu ce milletlerin sadece teknik başa leridir. Pakat radyo Başbakanın le ile müellifini tebrik ederiz. lanacaktır va harbinden sonra sayfiye yerle süphesizdir. rılarla, yani maddecilikle değil, ön direktifi ile yayın yapıyor vı dogLâlecilik geliştirilecek Memleketimizde lâleciliği gelış plânda fikirle, hukuk ve adaletle "idan doğruya ondan erair alıyor. tirmek için Îstanbul Belediyesi ye ilerileyip gelişti*i ve « medeni mil Basın ve Tayın bakanları ise i,a ' ' TEŞEKKUR ni tedbirler almıştır. Bu cümleden let» vasfını kazandıçıdır. Çünkü dece «naaş alıyor ve « ben bu sanolarak Emirgân'daki Belediye Ko « millet > dediğimiz sosyal varlığı dalyenin üzerinde jeciyim?» deme Kardeşim ruluğunda lâle bahçeleri yapılacak meydana getiren insanlar ancak fi yi aklına bile getirmeden sandalFATMA ERGÖZün ve Holânda'dan getirilecek lâle so kirle yücelir. Ahlâka, hukuka, a yesinde oturuyor. Eski Sadrazamlardan merhum Mustafa Naili Paşanın toruy Bir hukuk devletinde bu raiiratedavisinde. gördüğümüz güler ğanlan burada yetiştirilip geliştiri nu, merhume Melek Bayındırlı ve merhum Hasip Bayındırlı'nın dalete, hattâ yüksek ve kutsal yüztt. candan davranışı ve ciddi lerek şehirdeki parklara dikilecek. «Tanrı» duygusuna fikirle ulasabi kün müdür ve bu zihniyetteki bir kerimeleri, Cemal Devrimel'in refikabi, Nilufer Tansever ve meeaiFİ için Dahilıye Mütehastir. lir. Insana şahsiyetini veren de fi Başbakanın ve bakanların idare, Aylin Devrimel'in valideleri. Esma Nayman. Eclâ Kulin, Esat sısı MEHMET OKYAY'a ve asi»150 kuruşluk yemeği boykot k i r v e kanaatleridir. Bunlardan sinde bir hukuk devleti kurmağa Bayındırh ve Hilmi Baymdır h'nın kardeşleri fenı Dr. Hüsamettin Beye, arSosyal Yardım Tesislerinden ye yoksnn olanlara, en sagdan en »o imkân var mıdır? kadaşhklan ile iftihar ettiğim VI. Diş Tabibi N'eyyir Nayyır'la. Dr. mek yiyen Îstanbul Üniversitesi Ia kadar, her türlü ideolojinin dam Vecihi Demiral'm alâkalarına nin muhtaç öğrencıleri dün bir ba gasını kolayca basabilirsiniz. Dün Görülüyor ki misallerimi, Reşat ve nazik yardımlarından dolayı Allahın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugünkü salı gunü sın toplantısı yaparak, 150 kuru.şa kü Hitler Nazizmi ajanlarından ço Kaynar'ın kitabında bol bol bulaMünire. Nimet ve Hatice hemşiöğle namazını müteakip Şişli camii serifinden kaldırılarak Zinyemek yememeğe kararlı oldukla g U j D u ç n n Doğu Almanya Komü cağınız Istibdat ve Mutlakiyet dev relerle Deniz Hastahanesinin I cirlikuyu mezarlığındaki ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. nnı açıklamışlardır. nizminin ajanlarıdır. Çünkü bu tip rinden değil, hukuk devleti yolukıymctli mensuplarına bütün kâlbimle teşekkür ederim. sağ öğrenciler, yemek ücretlerinin a^am\İTm gözünü maddecilik ve na yaklaştığımız Meşrutiyet ve olsunlar. 100 kuruştan 150 kuruşa çıkarılma menfaatle kamaştırmak ber zaman Cumhuriyet demokrasisi devirlerin Binbası Rdhml Ergdz sının sosyal yardım prensipi ile mümkündür. den aldım. Her ikisini de gölgelebağdaşmadığını, bu şekildeki hare I Şu halde hukuk devletine gidiş yen şey, fikre, tefekküre ve dolaketlerinin Üniversiteye giremiyen y o l u m u z m u t l a k a ve mutlaka fikir yısiyle hukuka saygısızhktır. Geröğrencilerle hiç bir ilgisi bulunma hürriyetine dayanacaktır. Bunun çek hukuk devleti kanun kaideleTEŞEKKUR dığını ifade etmişlerdir. riyle kurulmaz. Eğer böyle olsaybaşka yolu yoktur. Uzun zamandanberi çekmekte Öte yandan bugün Sosyal Yardı bugün sol ve sağ diktatörlükKimyevi madde imalât ve ticareti ile iştigal eden büIV. (.iciuğurr'. ve ciddî bir tedavisini : dım aşocağında oğle yemeği çıkhulaır.ddıgım dış eti rahatsızlı'rle idare olunan her devlete Osmanlı devietinin çöküş devri' yük bir şirketin muayyen ev ihtiyaclarında kullanılan çe â gımı 'ıbbın en son metodlariyle hukuk devleti , demek gerekirdi. de, hukuk fikrinin, sanat fikrinir şitli ilâç, vs. müstahzarmın bakkal, eczane, aktar, tütüncü f mamıştır. t^davi ederek imdadıma yetişen liııkü onlarda da toplum bir tabir müessese olarak devlet fikri ve ziraî müstanzarlar satan dükkânlara tevzüni deruhte f memlpketımızin medarı iftiharı edecek ve bu i$e elverişli teşkilâtı olan ürma veya şahıslar f Arallk 6 C e m a z i y e l â h ı r 17 nin, hattâ gerçek anlamında din ;ım kanun kaideleriyle idare olunkı; metlerinden fikrinin çöktüğünü görürüz. Tabii maktadır. Fakat önemli iki nokta * aranmaktadır. Diş Tabibi bununla birlikte ahlâk, hukuk, sa1 eksiktir .TÜRKÂN KARAÖRSe nat, teknik, askerlik, hulâsa herj ı Bu kaideler insan haklannı, İlgililerın P.K 281 Beyoğluna mektupla müracaat edeen derin sükrarüarımı bildirmeşev çöküntüye uğramış, buna kar D a s l n bürriyetini, yani açık denetrek, mevcut tevzi teşküâtlarına, tevzi edebilecekleri saha ( yı boıç bilirim. sılık. Türk toplumunu çeşitli yön lemeyi koruyan ve hukukun genel lara, dağıtma usullerine ve kontrolleri altındaki satış yerleY Müh. Halil Işıt V. ] 7.10|12.0S| 14.28 16.41118.19| 3.23 lerden kemiren ihtiraslar. aktif o demokratik prensiplerine uygun rine dair malumat vermeleri rica olunur. BURSA ! E. ] 2.29, T 24 0.47:12001 1 38 12.44 larak. işleyip durmustur. İdare ba b i r n itelik taşıvan kaideler değilşına gelenlerin. her ne yoldan o dir. Fiyat kontrolii icin Belediyede bir komisyon kuruluyor Hukuk Devletine Doğru r •~^• Fakir halk kütaphane istiyor ir okuyucumBn beni çek aiâkalandıran mcktubunu aşağıya aynen aliTorom. «Çok isabetli ^ktTf»""1» Fatih ve Üsküdar birer tiyatro ya kavuşmaktadır. Istanbul'un eski iki muhiti, yeni Belediye Reisimizin «ayesinde kıymetli birer sanat yuvasııa sahip olacaktır. Bu s^vinçli olaydan cesaret alarak, biri eski, diğeri yeni muhitim olan Fatih ve Üsküdar'13 baska bir ihtiyaçlarıru dile getirmenizi rica edeceğim. Bu ihtiyaç, kütüphanedir. Fatih'te Millet ve Murat Molla kütüphaneleri, çok kalabalık olan semtiî talebelerine ve halkın a katiyen kâfi gelmemektedir. Üsküdar'da sahildeki Şemsi Pasa ve Çarsı içİTideld Hacı Selim Afa kütüphaneleri de aynı durumdadır. Talebelerin ve halkın okuma ihtivacını karşılamak için, her iki muhitte d ? yeni kutüphaneler açılması zaruridir. Bunun gerçekleşmesi. ne bina ne de büyük bir malî külfet icap ettirir. Fatih'te ve Üsküdar'da terkedilmis birkaç kütüphane binası ufak bir tamiri mütaakıp, kapılarını okuyuculara açabilir. Buılardan ilk fırsatta istifade edilebilecek olanlar Saraçhanebası'ndaki Amca zade Hüsevin Pasa ve Üsküdar'da Ahmediye kütüphanel=ridir. Amca zade külliyesinin onarımı bitmek üzeredir. Ancak medresenın dershanesinin cami yapılacağı söylenmektedir. Halbuki. maksat muhiti camisiz bırakmamak«a, başka tedbirler alınabilir. Küllivenin (dershane, kütüphane. ?ıbvan mektebi. medrese odalan, sebiî, ç'sme) dershanesi. Eavet güzel bir okuma salonu olur. Medrese odalan kitap depo=u, sıbyan mektebi modern bir çocuk kütüphanesi, eski asıl kütüphane yeni büyük kütüphanenin jdar e kısmı, sebil de alkolsüz mesrubat satan bir yer haline getirilirse. herhalde bu ecdat yadigârı külliyeden <=.n güzel şekilde istifade edilmiş olur. Belediye veya Millî Eğitim Bakaalığı, bu arzuyu kolayca ve en güzel »ekilde yerİB» getirecek yetkiye sahiptirler. Ahmediye külliyesinin (cami. d?rshane, medrese odaları. kütüphane. sebil.' çeşme) kütüphanesi, bir kuş kafesi inceliğinde ve zarâfetimledir. Bir tamiri mütaakıp, lük^ten uzak sade mefruşat ile içi düzenlendiği gün, kapıiannı okuyueulara açabilir. Binanıı çok kalabahk ve ekserisi orta halli aileler olan bir muhitte bulunması, ona tam bir «halk kütüphanesi» hüviyetini kazandıracaktır. Aynea, kulliyenin çok güzel olan dershanesinden de çocuk kütüphanesi olarak irtifade etmek mümkü'.ıdür. Bu | nun ders kitaplan haricindeki çeşitli çocuk neşriyatını takip etmekten mıhrum fakir muhit cocukalrına çok büyük faydası olacaktır.• S*n U15 yıldan ba yana halk arasında kitap sevgisinin ve aknma merakının gittikee azalmakta olduğunu beraberce, rsefle. teessürle müsahede ediyorduk. Ba itibarla ynkarıda nesrettiğim ve isi yakından bilen bir kalemin mabsnlü olduğu anlasılan mektnp evvelS mevcut kütüphanelerin yine kalabalık olmava basladığı haberini vere rrk bizi sevindiriyor, sonra da Belediyemize yeni ve fcayırlı bir hizmet fırsatı göstererek bu memnaniveti bir kat daha arttırıyor. Bir kütnpbaneflin mânasını ve önemini burada anlatacak deŞilim. Milletimizi kalkındıracak ve ilerletecek yollardan birinin de sehirlerimizi k&tüphanelerle bezemek olduğunu izah etmevi aynea lümmsnz balHyomm. HüIâM «Urak diyeeeğim ki Belediye Keisimiıden bn hüyük htzmeti de istiyelim ve bekliyelim. Elbette Fatih'te «narılan bina eami değil kütüphane yapılmalı ve Üsködar'dakl eski kütüphanenin de bir an evvel tarairine himmet edilmelidir. Cevat Fehmi BAŞKIT NOT: Paris'teki malum delikanlıya: Yolladığınız kartpostah aldı mı. Yazdıklarınız ve bunlar kemeye intikal ederse «ben yazmadım» diyebilmek üzere aldığınız tedbirler, bir basın ataşesine vakışmadığırıı bir kenara bırakın, aklı basında bir adamın hareketlerin» dahi pek benzemiyor. Sıhhatinizin işarı. C. T. Y A ZA N H. V. Velidedeoğlu i »e^z b^ndİ' t e ^ ' ?* ^ L * ™!&^İ ? « ^ : L^T £ „ S! MEVLÂNA Dnvar Takvimleri'ni tereih «Aiıriı. Fiatı 350 kuruç Ödemeiî, toptan, iskontolu sipariş adresi: «Konya Vilâyeti Yüksek Tahıil Cemiyeti» Beyazıt Îstanbul V E F AT LEYL DEVRİMEL MODERN İŞ YERLERİ S ATI LI K Dîstribütör Aranıyor t = J OTO SANAYİ KOOPERATİFİ İdare Heyeti Başkanlığından : Le\ent. Ayazağa nıevkiinde. İstanbui Otomobil Sanajici ve Taınircileri için ina edilmiş bulunan Sitede perek tanıircilik ve gerek Lokanta, Parçacı dıikkanı, Banka v. s. gibi umunıi lıı/ınetlerde kullanılmak üzere miinhal bir kaç atölve 11.12.960 Pazar günü saat 10.00da Oto Sanayi Sitesi şantiveinde açık arttırma suretiyle satılacaktır. Atölyeleri £Örmek iiteveııleıııı malidllıne müracaatları, satın almak isteyenlerin de mütemmim malumat almak üzere. Kooperatit' nıerkezine ınüracaatları ve satış gün' ve saatinde 5.000'er lıralık pey akçeaiyle birlikte Sitede hazır bulunmaları rica olunur. CUMHURİYET Nüshası 25 Kuruş Türkiye Lira Kr 75.00 4O,.0O CLMHLlBlYET'ın edebf tetrikası; İS «Daha ikinci sınıf. Birden bire bilemeyiz ki! Yann varır, hocagına sorar. Hocası gösterir, o da bir daha unutmaz . » Duranâ: «Kalk ulan, kalk!» dedi oğluna. «Kalk da benim canımı sıkma, koca kafalı şey! Bir bn besabı yapamadın! Emme ben sana suç bulmam. Suç seni okutan dürzüde » tbrahim kalktı, Ihtiyar'ın ardına oturdu. Ağlıyordu. Ağlarken ağlarken, kendini tutamadı, daha yüksek sesle ağlamağa başladı. VIII. Ay karanlığa kalmıstı. Esen Ali, Duranâ'ya gitmek üzere yola düştü. O da Çayın Duranâ'dan yakasındaki mahallelerdeıı birinde oturuyordu. Mahallesi Duraııâ'nın mahallesine yarım saat kadar çekerdi. Karanlık Gözg özü gürmü vor. Esen Ali'nin elinde bir büyük sopa vardı. Ayak alış kanlığiyle yürüyordu. Damalı' nin ortasından geçip tâ uzaklarda göle dökülen çay. harlı >arak akıyordu. Dafdan taştan bir büyük çürültü geliyordu Gecenin sesleri gitgide çoğalıyordu. Esen Ali beş cocuk babası. Oamalı köyünde üçünctt bov dan salma verir. Kaldırdığı boğazına anca yeter. Çoluk ço cuğun üst başına takat yetiremez. Tarlası azdır. Kendi tarlalarını işledikten sonra başkalanndan ortak tarla işler. Ayrıca, kereste indirir, kök soker, dam topraklar. Yaz boyunca karısiyle, kızıyla ellere 0rak biçer. Oğlnnu çoban verir. Uasan'ı iki yıl önce Duranâ' daydı. Duranâ'nın kapıyı dövdn dı «ardan. Akköpek havladı. Koca kapı ardmdan lürgülttydü «(Haeat kapıları 111! Olmadar ffidesi haeat kapıları! )> dedi ifinden. thtiyar, Asiye'ye, okula git mekten dem vnruyordu. Dura nâ ile tbrahim, 0 1 ikiyle yü? 1 virmi üstündevdiler. Hâlâ r idi dâvaları... Arada bir de ün çeliyordu. Dnranâ. elini beline götüri)' «•ekti: «I.âmbavı peneereye çö •ürfip koynn, dışan çıkaoağım.» dedi. Asiye lâmbayı götürdü. Du ranâ kızına bakıyordu. <(Heç bu birinciye gider mi? Olacak iş mi? Üç gün sonra memeleri de gabaracak. Ondan sonra da biri önüne geçip çarpar götürür...)» Dışan çıktı. Köpek yırtınıyordu. «Oşt, oştt!» çekti. 'iöpeği susturdu. «Duranâ, Duranâ!.. «Kimsin ulan sen?» «Ben, Esen Ali'yim ben.. «Haa Ali, sen misin? Dur açtırayım kapıyı.» tçeriye seslendi: «Lan tbiram, kak koca kapı yıaçî. .v Ibrahim koşup merdivenleri ndi. «Sonra gine sürgüle.» dedi 'luranâ. «Gözelce bastır » tçeri girdiler. Karılar toparMldl. Duranâ, gene ayaklarını uzattı. «Eee, nassın bakalım Ali?» «Soranlar sağolsını. Çok şukür, bin şükür. Asiye, gelip tM'n Ali'nin elini öptu, Ardındin tbrahim... «Çok yasayın » deâi Esen Ali. Ihtiyar «Emine ne yapıyor Ali?» dedi. Ali: «Evid;r. bırvok selâmı var.» dedi. Gök Sultan: «Çoluk çocuk ııasıllar?, «Eyiler, çok selâmları var...» Duranâ: «Eee, anlat, ne havadis var?» dedi. «Havadis sizlerde Duranâ.» dedi Esen Ali. «Molla Osman caminin anahtarını atnıış duydun mu?ı «Ha, bak, onu duydumj» «Öğretmen de çocuklara ceviz dağıtmıs.» «Ekraek yerken bizim bacaksız söyledi, onu da duydum.s «Köyln de toplamp Nohut üeresini bozmaga karar vermiş.» «Bak onu duymadım.» «Duy işte. Opöz dedemizden kalma toprağı bana sürdürmi vecekler! Nasıl bir köyde ya sadığımızt anla!» «Valla habanm yok.» «Gulak \er, habarın ulsuıı Bu köyde bir iki çatal buynuz \ar, geçmişler ko\ lünüıı başına. habire yanlış >ola se\kediyorlar. Olanlar köye olacak. Benim hökümette hatırnaz arkadaşlarım var. Parti treyizi Yönis Bey sıkı ahbabımdır. Bundan heç habarlan yok dürzülerin. Bir ekili tarlayı boznıak ne demek, babarları yok. An bir bozsalar! Hemen bir zarar ziyan dâvası açarım. Bir abukat tutarım. Tarladan kal kacağın aşşadan, üç mislini a lırım. Ah bir bozsalar...? «Habanm yok.» «Bir de tutmuşlar eğitmeııle öğretmeni üzerime kışkırtıvor lar! Göya benim Asiye'yi okula alacaklar. üç yıldır sesleri çık mıyordu da, şiradi zırt zırt bek çi yolluyorlar! Çalımlarına ba karsan bizi idara ediyorlarmıs Yollamazsam mahkemeye verir lermiş. Habann olsun, çavuş da yın dama giriyor! Oğlu da as kerde bakalım azığımızı kim ta şır?» Ali, Duranâ'nın yüzünü aradı: «Yok canım, Duranâ!» dedi. «Gabil mi, seni dama kata mı bilirlermiş? Pars verir çıkarsın.» «Paramız geçmiyor gayri Ali. Benim kapımda yalanmış köpek ler bile bana karşı ürer oldnlar. Senin efitmen denen çılbak Mısdava bile onlarla bir oldu, sağda solda kuyumu kazıyor..» «Valla duymadım Duranâ. Istersen sana yemin edeyim. Ben düğün telâşesiyle uğrasıyorum. Şimdi senin yanına da onun ü tün geldim.» Duranâ, kendi meüelesini bıraktı: «Ne âlemde senin düğün işleri?» «Havtaya urba görmeğe gidelim diyoruz.» Arkası var Sçnelik 6 aylık 3 aylık S.0B Haricı Lıra Kr 150.00 80.00 44.00 Basan ve Yayan Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketi Cağaloğlu Halkevi Sokak No. 3941 Sahibi Yazı işlerini fiılen idare cden Mesu! Müdür Gazetemize gönderilen evrak ve yazılar r.eşredilsin edilmesin iade edılmez, îlânlardan mesuliyet kabul edilmez * Abone ve üân işleri için. zarfın üstüne «Abone» veya «flân Servisi» kaydının konması lâzımdır BV GA2ETE 3ASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT ETMÎŞTtR. NÂZİME NADİ ŞAHİM PERESE Adres: Oolapdere Cad. 138 Pangaltı Tal: 47 19 36 Gül Merakl ıları • Yediveren etiketli bodur ve yüksek en son çıkan güller. sarmaşık güller. mulıtelif koleksiyonda Avrupanm en son cinsleri Ortaköy gülcü Vasil'de bulabilirsiniz. Telefon. 48 22 43 «Hoş geldin Esen Ali. Hayrr «Hayırdır Duranâ.. > «Aman hayır olsun.» Ihtiyar: «Biz öteki odaya ge ?lim mi?> dedi. Duranâ: «Esen Ali yabaııcı ieiil.» dedi. «Oturun burada «Onlar benim anam bacım verine.» dedi Esen Ali de. ARCELİK 4 9 4 4 OO lumaralı yeni telefonunun hızmete girdiğini Sayın Dosi ve Müşterilerine arzeder. ^^J111 • 1 111 • • 11111! I i 11 i 11:11111111111! 11111111111111111111111111111111111111111111 [ 11 | 11111111 f 1111111111111 f 1111111 i 11111111111111111111111111111111111111) 1111111111111111111111 f 111111T11111111J [ 1111111111VX"^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog