Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

VAKIFLAFTV IKASI g p yı siikbalinizin emntijetıâl umhurİYefi KURUCÜSÜî YUNÜS NADt 1 1 nKA LJ.V3O N o ÇocnğnMiz okayor m ? fel»Tsf »• mektup adresi: Cumhuriyet fatanbul Posta Kutumı: îstanbui 246 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Salı * Aralık 1960 Okusnuyora hayatın en büyük ve faydalı zevkinden ömrü boyunca jiahrum kalabilir. Üzerinde dunnalısınız Okuyorsa aburcuburla midesini idoldurmasına lzin vermediğiniz gibi Npkuduklarını da kontrol etmenız gereWr Sizi her türlü kaygıdan kurtaracak, ^ Çocuk Klâsikleridir. Hepsi birer liralık bol resimli kırk kitaplık bu seri ço^uğunuzu okuma tiryakisi yapacaktır. Başkan Gürsel'in sıhhati gün geçtikçe daha da dtizeliyor Devlet Başkanı dün ikamet ettiği Hariciye Köşkünün alt salonuna inerek yaverleri ve doktorlarla bir müddet görüştü Ankara 5 (CumhuriyetTeleks) ' Devlet ve Uükümet Başkanı Or , general Cemal Gürsel bugünü de j istirahatlc geçirmiştir. | Bir süredenberi hafif bir dolaşım | yetmezliğinin sonucu olarak, sol elinde cüz'î bir kuvvet zaafından mustarip bulunan Başkan Gürsel'in sıhhati bir kaç gündenberi yapı ı lan müessir tedavi sonunda bugün dah» iyi bir duruma girmiştir. Dünkü konsültasyonu mütaakıp bugün de Amerikah mütehassıs Prof. Dr. Raymond Adams, sabah ve öğleden sonra olmak üzere Gürsel'i iki defa muayene etmiş, bu arada yeni tahliller yapılmıstır Dr. Adams'ın muayenesine Katilan Türk doktorlan da bilâhare Amerikall mütehassıs ile fikir teatisinde bulunmuşlar ve durumun düne ve daha evvelki günlere nazar.m memnuniyet verici olduğunu belirtmişlerdir. Gürsel, bugün de ikamet e'.rnekte bulunduğu Hariciye Köşkünıien dışarı çıkmamış ve sadece saîona inmiş, yaverleri ve doktorlarivie konuşmuştur. Doktorlar. Baskanın Arkası Sa. 5. Sü. 8 de | Arazi ve bina vergilerine ait faaliyet bitti ı Peyami Safa, Orhan Seyfi Orhon ve Meoderes'in yefeni Omdemir fcvliyasade «örtfllt ödenek» ttnnon dünka d ' Yiizde 30 ilâ 40 ı mahallî idarelere bırakılmak üzere bütceye 300400 milyon liralık gelir artışı sağlanıyor Ankara. 5 (Cumhuriyet Telekf) 1931 tarih ve 1833 sayılı Arazi Vergısi Kanunu ile 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun değiştirilmesi tuısusunda yapılan çalışmalar Maliye Bükanlığında sona ermiş ve hazırlanan tasarı M.B.K. ne verilmiştir. Bina ve Arazi vergileri kanunları düzenlendiği takdirde ma Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Dr. Aılaras sazetecilerle konnsurkeıı Ortülü ödenekten ihsan alan yazarların Divandaki geçiti Dünkü duruşmada Peyamî Safa ve Orhan Seyfi Orhon inkâr yoluna saparnadılar. Yeğenî, Menderes'i şiddetli bir lisanla itham etti İVTIBALARI 1 1 1 1 1 1 1 ! M. Beşer, ö . Öztep >azıyorlar: 1 1 1 1 1 1 1= | Örtülü odenek dâvasının duruşj masına dün saat 9.30 dan ıtibaren ] Yassıadada deva.rı edildi. Dünkü' oturumları Başkan Salim Başol iI dare etti. Davanın sanıklarından' Oturum açılınca Başkan Basel Salih Korur'un bir önceki otu1 rumda cereyan eden olaya rağ1 ılk olarak ortülu ödenekten 49 bi» men duşük Başbakan Adnan Men lira almış bulunan D.P. kalemşörderes'i sanık mevkiinde yer alır lerinden Peyami Safa'nın tanık mken belirli bir şekilde başıyla se fatiyle dinlenileceğini bildirdi. Arkası Sa. 5. Sü. 1 4 e lâmlaması dikkati çekti YASSlADA Bu yılki mahsul durumumuz iyi o Yırtıcı hayvanlar Yazan: Yasar Kemal ~ Şu Menderes isleri tüm karışŞ tırmış.. Örneğin, eviyle Ba.şba~ kanlık dairesini, kesesiyle ör~ tülü ödeneği, Demokrat Partiy^ le hükümeti, Devleti. Cakır3 beyli Çiftlığiyle vatanı bir iyi. S ce kanştırmış. ~ Şu örtülü ödenek, devletin. ^ mılletin yüksek faydası içın ~ harcancak bir paraymış. MenS deres bu parayla ayakkabı bo2 yatmış, kahvaltı etmiş, evine Ş yoğurt, tereyağı, sarımsak, ıa~ panak almış. süt almış süt!. ™ Sonra kıUarını. fa/lahklannı ^ temizlemek için cımbız almış.. ~ Sonra bu örtülü ödenekle ço cuklarını Avrupada okutmuş. ^ Vergilerini verdirmiş. Kendisi^ ne pardesü, süveter almış. C'o ^ rap almış! Fakırlere sadaka E vermiş. Eli açık, comert MenS deres, bu parayla neler, ne ho. ^ vardalıklar yapmamış.. Milyon^ ları dağıtmı.ş. Devletin yüksek fayda.<:ı için harcanacak parayı. ^ kendi yüksek faydası icin dağıt Talât Paşa'ya gondermiş. Sadrazam Talât Paşa'da para yok. Çünkü ay sonu. Mühürdarına utanarak, çekinerek demiş ki, «Bir liran var mı? Ver de, yarın tnaaş aldı. ğımda öderim.» Mühürdar parayı vermiş. Ver mış ama, Paşanın durumunu Ş S 5 S S £ S S £ Tarım Bakanı Yağışlann zama | nında olmasının mahsule lesir eiiiğini bildirdi Ankara 5 (CumhuriyetTeleks)Son aylar zarfında yurdumuza az yağıç dü.şerek bir kuraklık tehlikesı nin başgösterdiği ve mahsulde de kıthk olacağına daır çıkan habtıler üierine bugün kendisiyle konuş&n bir arkadaşımıza Tarım Bakam Prof. Osman Tos.jn juıılan sı vlemstir: Radyodaki V.C. yayınlannın içyüzfi dün ortaya döküldü / ı > ı • • • • 1 1 1• 1 1 J l î ocukIar na 1 Duruşmada dinleııilen taıııkların ifadesine sanıklar en = ufak ovc ıtırazda dahı bulunamaclılar P. orgaDevlet Radyosunun D. nı halıne getirilmesiyle ilgili olarak Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Mükerrem Sarol, Emin Kalafat, Celâl Yardımcı, Sıtkı Yırcalı. Abdullah Aker, Haluk Şaman ve Altemur Kılıç aleyhlerine açılan dâvaya »aat 11.05 de başlandı. Arkası Sa. 5. Sa. 6 da Peyanl (Desen: AH Ulvi) Safa « Ne dersiniz Menderes?» S Mehmet Terıi « Bu bir menkıbedir. Bizim ~ hayatımızda da menkıbeler var S dır.» ~ Yaa, Menderes'in hayatında ~ da menkıbeler, efsâneler var Ş dır. Hem de ne güzel menkıbe ~ «Önce şuııu belirtmtk ısteâm ler... Kır atma. yani ak bir ata S ki geçer. sezonlara nazaran bu yıl binip her gece Yassıada'dan u 5 sonbahar çok iyi geçmiştir. Her çuyor. önce Eyübü ziyaret edi S Arkası Sa. 5. Sü. 5 te yor. sunra başka yerleri, sevgi = lilerini, metreslerinı!... Sonra E Anadolu'nun üstünden uçarak, ~ şeyhlerini, ağalarını ziyaret e ^ dip, ellerini öpüyor! Sonra ör ~ ~ Suymakla biımiyor kı.. N'ere tülü ödenekten ona buna... Z !ere vermemiş bu paradan.. tşte bu Menderes'in mahke S = Meclis Başkanlarına. milletvemede böyle zayıf, böyle yorgun ~ ~ killeıine. akrabalanna. herkeeörünmesi, her gece sabaha ka ~ se, herkese vermiş.. uar kır at üstünde uçmasından ~ ^ Dünkü mahkemede Başkan dır!. Daha ne menkıbeleri var ^ Başol dedi ki : Menderes'in.. S « Sanık Adnan Menderes, Ankara. 5 (Cumhuriyet T,lek<) ~ Var ya, yok mu?!.. S Bir de efendim. örtülü öde ~ Memleketi.nizin 1961 yı!ı ithalât X sue bir gazeteden bir yazının rıek parasını. Menderes iri an Ç programının tesbitine başlanmıştır. | S sonunu okuyorum. Dınleyin..» Ve okudu. Ve Adnan Mendeşünce adamlarına dağıtmış.. Z Bu maksatla. 1961 yılı için yeni bir n Memleketin yüksek faydasma ~ ithal rejimi ile yıllık ihtiyaçlann ~ res dinledi. Elli yıl önuenin Sacîrazamı harcanacak paradan Peyami ^ tesbiti zımnında. Tiearet ve Sanayi ! 3 Safa'ya 49 bin lira vermiş.. £Z Bakanlıkları ve Odalar Birüginden' ^ Talât Paşa bir gün evıne para Dün 49 luk Peyami. Başkan S acele olarak bilgi istenmişfir. Ya ~ bırakamadan daıresine gelmiş. Başol'un karşısına tanık olarak j»j pılan çalışmalarda. gerek Dış Ti Evde para yok. Hanım para isgetirildi. Yaa. tanık olarak ge S i Sadrazam caret Rejimi ve Talimatnamesi ve temek için birisini Arkası Sa. S. Sü 4 te = gerekse, halen liberasyona ahnmış FılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllr ~ veya alınması istenilen maddelerle; • global kotalarda bulunan ve buj lunmayan .naddeler ve bunların do { lar kıymetleri üzerinde durulmak. ' tadır. Bu arada memlekette imal | ! edilen mamuüerden ithal edilme• mesi istenilenler de tesbit olunmak ; tadır. îfade edildiğine göre, yeni Arkam Sa. 5, Sfi. S «• i Menderes karŞ1iık venyor 1961 yıl. ithalât İ programı bazırianıyor Menderes nasıl olup ta etnekli maaşı alıyordu? (Desen: Ali Uivi) Orhan Seyfi Orhon gazetesinin başlıgım tetkik ederken Menderes mubalefete «Ehlisalip» dedigıni gSfteren Zafer bir sıvıl polıs İstanbul Üniversitesi Tıp Faküliçtimaî ve moral se \ tesi Talebe Cemiyetinin 27 nisan viyesini yükseltme çahşmalari! 1960 tarihinde başta Bumin Yaman Gultepede, eski kiracısı D yaşın cümlesinden olarak ıslahı gayri ka i oğlu olmak üzere Birinci Şube O daki Meryem ile 26 yaşındaki kan bil kimseler şehir dışına sürüle memurları tarafından sık sık ke sı Ayşeyi geçen hafta balyozla öl cektir. Bununla ilgiü olarak îç Iş silen ve nihayet Koreli üniver.'iitf dürüp firar etmekten sanık Meh leri Bakanlığından Vilâyete bir ta öğrencüer.ne çekilmek istenen bi; met Terzi, Bulgaristan hududunda mim gelmiştir. Tamimde Vilâyete telgraf yüzünden gaz bombalı pr ki Hacılar köyünde yakalanarak bu konuda yetki verüdiği bildiril lisler tarafından dağıtılan kongr Aıkası Sa. 5. Sü. 4 te mektedir. Arkası Sa. 5, Sü. S de Gültepe cinayeti faili Mehmet Terzi dün tevkif olundu Islâhı gayrikabil göralenler, şehir dışına sürülecek Kurucu Meclis Yasası pazartesi Trakya Pilot günü resml gazetede ilân edilecek Bölgesinde 655 Bunu temin için tasannm M. B. Komiiesindeki müzakereler aralıksız bir şekilde yapılacak Ankara 5<CumhuriyetTeleks) Kurucu Meclis Anayasasımn Komisyon görüşmeleri bitmek üzer«dir. Anayaaayı *«dvirle görevli yedi komite üyesinden müteşekkil ko misyon dün gece 0.02 ye kadar, bu j mevzu ile meşgul olmuş ve çahşmalarma bu sabahta» itlbaren de devam etmiştir. îfade edildiğine göre Kurucu Mer lis Anayasası en geç önümüzdek: çarşamba akşamı Millî Birlık Komitesi Başkanhğına tevdi edilebilecek ve niuhtemelen perşem be gününden itibaren Komite Genell Kurulunda müzakeresine ba> Arkan Sa. 5, SS. 5 te Ar.kara. 5 (Cumhuriyet Teleka) örtülü ödenek duruşmasında Ba?bakanhk sabık Özel Kalera Müdürü Arif özgen'in Menderes'in eYüksek Adalet Divanı. bugün mekli maaşı aldığından bahsetmesi duruşmasına hayli merak uyandırmıştı. Emekli Tepkapı olaylannın Sandığından aldığımız bilgiye gö deram edecektir. Bugünkü oturumda Yüksek So T» ba maat. birinci Menderes kabineainin istifasmdan üonra kendi ruşturma Kurulu tarafından ha Arkan Sa. 5, Sü. 3 te Arkan Sa. 5. Sü. 5 le Bugünkü program Kürsüye dâvet edilen Cemiyetler Masası memtmı, sabık iktidara uşakhk etmiş olan | meslekdaşlarını takbih etti mensnbu tıp çalışacak o Trakya bölgesinde doktorluğun sosyalizasyon işîne blr ay içind* başlanıyor Ankara, 5 (Cumhuriyet Teleks) Doktorluğun sosyalizasyonu için pi lot bölge olarak Trakya seçilmiştir. Sağlık Bakanhğınca hazırlanan ta ?an Millî Birlik Kooıitesine sevkedilatif olup bir ay içinde kanunlaşacağı ilgililerce ifade edilmekte dir. Sosyalizasyonun tatbik edileceği pilot bölge Trakya'da ilk plâ Arkası Sa. 5. Sfi. 3 te M.B.K. İU yeni kanıııt tasarısmı halml etti Bunlaı îktisadî Devlet Teşekkülleıi, Gümıük kanunu ve Ankaıa Eczacıhk Fakültesi ile ilgili Ankara 5(CumhuriyetTelek?) I Teşekkülleri üzerindeki kejfi ta I dairesinti kanuni takibat yapılaıde •lilli Milli Birlık Komitesi. bugün öğle I sarrufları men eden yeni bir ka( caktır. sarruflan kaTeşekkülleıin peısoneli den sonra yaptığı toplantıda ko I nun tasarısıdır. Bu kanunla İkti hakkında T. C. Kanununun tatbinusu itibariyle önemli olan üç ka i sadi Devlet Teşekküllerinin mal ki hususunda kendileri devlet me nun tasarısmı müzakere ve kabul ] ları devlet mah telâkki olunacak muru sayılacak ve bu hükümler etmiştir. j ve bu mallar aleyhine suç işleyen tktisadi Devlet Teşekkülleri kuBunlardan biri. îktisadi Devlet | ler hakkında umumi hükümler | Arkaıı S». S, 8ü. 4 M ALMAMAYA 500 SANATK.AR GÖNDEKİLECEK Türkiye h..snaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Tez dün '.»azetecilere, Müşterek Pazarda Türk mamullerinir.. ithal ettiğimiz nallarla kalite bakımından hemayar olması için Almanya'ya 500 Türk sanatkârının gönderileceğini açıklamıştır. Yukarıdaki resimde, c=naf ve sanatkârlarla ilgili kanun tasanları dolayısiyle lnkılâp Hükumetine teşekkür de eden C. H. P. Aakara sabık milletvekili gorulmektedır. Trakya'da «On çizgili j haşere» tehdidi j Edirne. 5 rTeîefonla) Bu seue Orta Avrupa'da ve bilhassa Demir perde memleketlerinde « on çizgü; haşere» denen bir patates böceği üreyerek mahsule çok büyük za rarlar ver.niştir. Bu böceğin yayıl. ma sahası Bulgaristan'a kadar genişlediğinden memleketimize bulaş ması ihtimali de baş göstermiştir.; SATIŞLAR1 BAŞLADI Gumrüklerde bulunan muntelıt marka Bu sebeple Edirne'den çeşitli illeı.iek otomobili ve taşıt aracının satışlanna dünden itibaren başre gönderilen sebzelerm kontrolü Unmııtır. Resimde satışa arzedüen biıv°k otomobillerinden bir kuM bMİ»nuıı»tır. mı görülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog