Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTÎ CUMHLHtlfKT 5 Aralık 196» Galatasaray Ş. Hilâli 60, eriköy PTT'yi 2"0 yendiler San Kırmızılı takımın golcü elemanı Metin, dün de 4 gol atarak farklı galibiyette büyiik rol oynadı Feriköy : Necdet Aleko, KapAnkara. 4 (Cumhuriyet Teleks) BEŞİKTAŞTN IKÎNCİ GO LÜ fZMÎRSPOR AGLAKTNDA (İtaidlıim KÖZI Başkentte Milli ligin ikinci günü lan . Erdinç, Mehmet, M. Ali Rıd van, Hüseyin, lsmet, Münacettm, îstanbullulann zaferi ile kapandı. Her iki takım da ikişer puvanı a B. Rıdvan. hrlarken rakiplerini net bir şekil G. Saray: 6 Ş. Hilâl: 0 de mağlup ettiler. 14142 biletli seİlk devrede çıkardığı şahane futyircinin 57251 lira ödiyerek seyret bolu, 5 golle süsliyen Galatasaray, tiği karşılaşmalann ilki Feriköy iddiali Şekerhilâli gol yağmuruna ile P.T.T. arasmda o!du. Daha zi tutarak mağlup etti. Şayet, Sarıyade karşılıklı akınlarla geçen maç Kırmızılılar ikinci devreye müta fırsatlardan istifade eden galip dafaa oyunu ile başlamamış olsa geldi. 16 ncı dakikada lsmet vası lardı, bugün Şekerhilâli akla hatasiyle bir sayı kazanan Feriköy yale gelmiyecek bir farkla mağlup etmelerı işten bile değildi. Şekerlüler ilk devreyi 1 . 0 galip bitir hilâlliler, birinci devrede müdaiaDün Milli hg maçlarında Beşik(Tolan ARLIHAN) diler. îkinci devrede P.T.T. biraz aya çekildiklerinden doğru dürüst taş îzmirin hâkimi îzmirsporu 42 DE TAPILAN GÜREŞ canlanır gibiydi. Anî bir Feriköy Galatasaray kalesi için tehlike yayendi. îstanbulun kolay yenilmiKtR GÖRÜNÜŞ akınında 80 incı dakikada Münacet ratamadılar. Delici Galatasaray yen takımı Beykoz da başarıh Altınordu ile golsüz berabere kal tin topu Hüseyinin önüne yuvarla forveti önünde müdafaa ne yaptıEskışelıır. 4 (Telefonia) ~ Durı dı. yınca bu oyuncu bekleneni gayet ğını bilmez şekilde sağa sola ko • { Demırsporu 30 mağlup eden Fe jık bir şekilde yaptı. P.T.T. lilere şuşmaya başlayınca Galatasarayhnerbahçe takımı bugün de şehriBeykoz Altınordu de topu ağlardan çıkarmak düştü. lar sayıları birbiri peşisıra sıralayı İki takım da oyunun başından miz !ıg liderı Şekersporu 20 yenverdiler. îkinci devrede takımlarAz sonra maç Feriköyün her iki da sanki ruh değişmişti. Mete ve miştir. sonuna kadar tam bir mücadele Takriben 7500 kışınin tâkip et devrede attığı birer golle 20 bitti. Bahriyi geri çeken Galatasaray, yaptılar. Yakalanan pek çok po tiği maçta SarıLâcıvertliler mütemüdafaa oynuyor Şekerhilâl baszisyonlar forvet oyuncularının to addit gol pozisyonuna girmişlerse tırıyordu. Ama ne yazık ki, Şej pa geç müdahaleleri ile kaybolup de bunlardan ancak iki tanesindcn kerhilâl forvetinde fırsatları kul gitti. Meselâ 6. dakikada IS'usretin istifade edebilmışlerdir. lanabilecek kimse yoktu. 6 pas içinden topu Ömere vermeOyunun ilk golünü 34. dakika • Oyuna fırtına gibi giren Galatasi bir tesadüften ziyade telâşın da Mustafa atmıştır. Gerilerden sarayhlar, daha dördüncü dakika eseri idi. Maçın hakeminin Bey aldığı topla Mustafa kaleciyi üzedolmadan Bahrinin pasiyle Mej tullaha ceza sahası içinde ayak ko rine çekmiş ve sonra da aşırtmıştin'in kuvvetli şutu ile ilk sayıyan Ismailin hareketini cezalan tır. 1 0 lannı kazandılar. Metin, kafa ile, Devre. bu şekilde bitmiştir. dırmaması tâlimatnamenin dün lzmır, 4 (Telefonia) Bugün Hakem: M. Uğursoy. 27. dakikada ikinci golü, Şekerhi 75. dakikada Kadri'den aldığı okunmamış olmasından ileri gelişehrimizde yapılan maçların ikisi Göztepe: 1 • Ank. Gücü: 1 Devamı 5 inci sahifede yordu. Oyunun hakkı beraberlik pasla Şeref önü kapalı olmasıha de beraberlikle neticelendi. Günün ikinci maçında da Gözterağmen attığı sol şutla ikinci goDemirspor: 2 Vefa: 2 pe ile Ankaragücü yenışemediler: ti, bu da oldu. Beykoz: Sıtkı Aydın, îsmail lü yaptı. 20 Çok sert geçen karşılaşmada iki 1 1. Fenerbahçe: Şükrü Nedım, lstakım da tesadüfi goller attılar. Karşılıkiı akınlarla geçen oyun Kâmil, Yordan. Ziya Nusret, mail Salâhattın, Naci, Şeref (Nec Oyun kalitesizdi. 20. dakikada Vah da taraflar çok fırsat kaçırdılar. Erol 3, Şirzat. Erol, Abdullah. det) Mustafa, Ergun (Şeref), Hil det, Vefa'nın galibiyet golünü çı 8. dakikada Ankaragücünden YüAltınordu: Ömer Nevzat, Muh kardı. 23. dakikada B. Celâl buna cel, galibiyet golünü çıkardı. Buna terem Oğuz, Aydoğan. Nâmık mi, Kadri, Yüksel. Şekerspor: Tahir Tuncay (îsmukabele etti. 33. dakikada Vedat, 19. dakikada Hakkı penaltıdan mu Cavit, Beytullah, Bülent, Melih. mail), îhsan Hayri, Şalâhattin, f Beykoz lzmirspor : D.Spor'u 21 galip duruma getir kabelede bulundu. Penaltıhk du Cengiz. Kadri Turan. Avni, Müslim Bil) Beşiktaş Altınordu 1 di. De%rre bu netice ile bitti. rum yoktu. Haksız verilmişti. Dev. â Beykoz Altınordu ( Beşiktaş 4 İzmirspor 2 gin. Faik. 72. dakikada Çetin, beraberliği re 1 1 bitti. t Beşiktaş İzmırspor : Izmirsporun kuvveti dün Beşiktemin etti. Bu arada hakem sert îkinci devrede her iki takımın t Ş.Hilâl Feriköy I hareketlerinden dolayı özer'i, son gayreti bir netice vermedi. Oyun taş önünde çöktü. Fakat Îzmirin OKLLLARARASI ATLETjZM Ortalar ve Liselerarası atletızm f P.T.T. Galatasaray ! Lâcivertbeyazlı takımı ikinci devra Abdürrezzak'ı oyundan attı. O da 1 • 1 sona erdi. müsabakalarının finalleri dün Dolmabahçe stadında yapılmıç r e f P.T.T. Ferikoy : yun da 2 .2 sona erdi. şu neticeler alınmıştır: Göztepe: Burhan Sedat, Önder rede 32 durumda oyunu sertliğe f $.Hilâl Galatasarav J Demirspor: Fikret Rauf, Münir • Sümer, Seracettin, Çağlayan Tun vurmayıp, Beşiktaş defansını yor Ortaokullarda: Yüksek atl&ma: 1 Abdülmecit Mutlu (Deniı Vefa Ankaragücü 1 Hiisnü, Faruk, Celâl Vedat, A. Rı çer, Nevzat, Talât, Gürsel, Hakkı. makta devam etselerdi durum sey Assubay) 1.60. Gülle atma: 1 Maoit Mutlu (Deniı Assubay) 12.45. Göztepe Demirspor ] za, Fikri, Abdürrezzak, B. Celâl. Uzun atlama: 1 Ender Kutlu (G.Saray) 5.33. 800 metre: 1 Naili Ankaragücü: Şeref Halim, îs. rini •irğişu.ecr irdi. Çok gollü geMahalli lig maçlarına dün sabah Vefa Demirspor I Vefa : Turgut Yavuz, Eşref • met Ali, Coşkun, Salih Yücel, çen maçta iki takım da süratli ve saat 10.00 dan itibaren Şeref staBaskan (S.Beniot) 2.09.6. 100 metre: 1 Naili Başkan (S.Benıot) Göztepe Ankaraçticü • Arif, öıer, Levend Vahdet, Mus Hüsamettin, Hayri, Ertan, Candan. dalıcı idi. Kaptanı genç Birol olan dında devam edildi ve ilk kar^ı12.1.. Eyüp Taksim i tafa, K. Ibrahim, Çetin, B. Ibra. Liselerde: 200 matre: 1 Gü rkan Çevik (O«niz Lim«i) 16.9. Hakem: M. Afır. Beşiktaş ilk devrede hâkimdi. İz laşmada Taksim, Eyübü 21 yendi. him. 3000 metre: 1 Hayrettin Can (Kabata?) 9.832 Nejat TADA Arkası 5 inci sahifede ' Devamı 5. ci sahifede Beşiktaş: 4 iz. Spor: 2 Beykoz: 0 Altınordu: 0 Serbest güres müsabakaları dün Fatih Kulübünde yapıldı Tecrübesizleraras! Serbest güreş müsabakaları dün Fatih Güreş Kulübünde yapılmış ve şu neticeler almmıştır : 52 kilo : 1 Engin Azaz (Altı Devamı 5 inci sahifede nCN FATİH KLLüBÜN MÜ6ABAKALARINDAN F. Bahçe İ Ş. Spor' u 20 yendi Tarın Pire'ye ve müteakıben de oradan Avrupanın muhtelif şehir lerine giderek karşılaşmalar yapa cak olan G. Saray Basketbol takımı için Ankaradan yurd dışına çıkmak üzere izin hâlen çıkmamış bulunmaktadır. Vaktin çok az kal ması dolayısiyle telâşlanan kulüp idarecileri bilfiil uğraşarak izin almak üzere harekete geçmiş ve Ankaraya gitmiş bulunmaktadırlar. Bugün de izin çıkmadığı takdirde her hazırlıçı tamamlanmış olan Sarıkırmızıh kafilenin yarın yurd dışına nasıl çıkacağı merakla beklenmektedır. G. Saray basketbol takımına dün de izin çıkmadı Izmirde: Vefa 2 D. Spor: 2 Göztepe: 1 Ankaragücü: 1 j SporToto J neticeleri Mahallı lig karşılaşmaları Işçi Sigortaları Kurumu îstanbul Satmalma Müdürlüğünden: 1 İstanbul sağlık tesislerlmiıin yılhk lhtiyaeı kuru gıda maddeleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlacaktır. 2 İhale, 15/12/1960 perşembe günü, Mutt 15,00 te, Beyoğlu, Balıkpazarı. Mallı Handaki Satınalma Komisyonumuzda yapılacaktır. 3 Bu jşe ait idari ve fennl şartnameler, İle, ihtiyaç liste«, mesaî saatleri dahilinde gorülebilir. 4 Usulüne görc hazırlanmış kapalı zarfların, engeç ihale günü, saat 14.00 de kadar Komisyonumuza verilmesi veya posta ile gönderilmesi lâzımdır5 Postada vâki gecikme, kabul edilmez. 6 Kurum ihaleyı yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (58608) KİREMİT VE MAHYA ALINACAK 45350 adet kiremit rt 2000 adet Mahya satın almacaktır. TekliHerin en geç 12/12/1960 tarihine saat 14 de kadar kapalı zarfla ATÂKÖY 1 inci kısım Şantiye Şefliğine verilmesi Daima dinamiktir! Her sabah SANA müş birfcaç dıüm yer ve boylece ders günü müddetınce keMinf daıma zınde Nsseder SANA'yı,taze ve tadı neft^f oiduğu için sever. SANA'cta Dtfunan vitamın ve kalon hastalıklara karşı mukavemetini artırrr ve gelişme zamanmdaki güç^ ^ ^^V ^ 0T0 TEKNİSYEN! ARANIYOR îngilizce bilen, aakerliğini yapmış, Dizel ve Benzin motörlerinin tamirinde bilfiil çahşacak Oto teknisyeni aranmaktadır. Müracaatîeyin P.K. 291 Şişli adresine yapılması rica olunur. ROMA'DAN BİR YOLCUMUZ .TAZIYOR: ... Tatilimiz için db'rt başı m m r bir başlangfç î â u Tayyare rahat, servis harikulâde, yemekler ise leziz ...» Bir teşekkur mektubundan alınmıştır:» fotokopisı KLM. dept L.E.. Lahey. Hollanda adresinden elde edılebilir. • 92fT BEYKO Müessesesi KÜRKLERİ Kefaletsiz taksitle satmaktadır. Tel : 22 16 85 48 ile başiıyan ) Kendinizi Tanımak ve Mesut olmak için RUH ve MADDE OKÜVUNUZ Aralık(ll) sayısı çıktı J ZAYl Bakırköy Nüfus memurluğundan aldığım Nüfus cüzdanımı kaybettım. Hükümsüzdür. Ahmet Çırpan â EMAYELI k Ham Kauçuk Ithâl Olunacaktır Şirketimizce 4 kotadan ICA yolu ile CF 12.570 dolarlık Ham Kauçuk (RSS III) ithâl edılecektir. Teklifler Fob ve CFÎstanbııl esası ızerinden verilecek ihale CF üzerindeı: yapılacaktır. Tekliflerdeki birim fiyatlar libre esası üzeraıden ve \merikan doları olarak verırecektir Ayrıca. malın teslim müddeti teklifte zikredilecektir. Teklif mektupları. opsiyon müddeti zikredılerek. engeç 14/121960 çarşamba günü saat 18 e kadar Sirketimizde bulundurulacaktnTeknik ve ıdori sartnamekr Şirketimizden temın edMebilir: C5774İI > 7 * t t Telefon Aranıyor Cumhuriyet Cad. 20 No. h Beşler Apt. kapıcısına EVİMİZDE KONFORU YEZüy KAUÇUK SANAYİİ T.A.Ş. * t t t 4 Sıvas Numune Hastanesi Başta bipîiğinden: KLM ın kusursuz hizmette bulunabilmek için sarfettiği gayret! Çerezlerin hazırlamşı, yemeklerin sunuluşu! KLM'in bircok ahçılannın "Confrerie de fa Chaine des Rötisseurs" birliğinin azaları oldurjunu söylersek bu pek de şaşılacak bir şey sayılmaz. (Yalnız... acaba kaç lokanta boyle bir iftihar vesilesine sahiptir?) Sayet altı kıfadan herhangı bırine yapacağımz ucuşlarda yemeklerinizin lezzet ve çeşitinden emın olmak istiyorsanız sizi KLM'le uçmağa davet ediyoruz F3zSa maiumdt ve rezervasyonlar îcin en yalan KLM bufO3tjQ4 «€ya seyahaı acentenize muracaalınız nca otunur. KLM Sizi samimiyetle selamlar! SAĞLAMUK ÇABUKLUK EKONOMİ TEMİZLİK VEZQV« • ll» Adres: EMAYETAŞ BAKIRKÖY İSTANBUL I Aşağıda yazılı a'et v cihazların nuibayaaları oihef tine gidilmek üzere. bu cıhazlardan ı^ Mcııdu bulıınan firma ve müesseseltrirı azami ten7İ!âtlı f!\atlar> aörferir proforma fatmai^rı üe birlikte. var^a katploğ'annıi'1 da posta ile Baştabibliğtmize yollanması ilân olum'r 1 Elektro aiımnt L Comber? kontakt camı 2 Sunborn metabe!!2ma bazpl c^azı 3 Avrupa veya Amenkan malı blok pUrilızatör (komple) 4 Radyo şirurjikal rrasa 1 Ameliyathane iç,r. siyalitik lârnba u^on model) 5 6 Vakez tansivon âlcf 7 Oksijen çadın 8 Foto elektrık kolorimetre 9 Komple sistoskop ureter kateteri 10 Protoksit d'uzot Oksijen eter ile anestezi cihazları fson model) 11 Odiometre (kor.ıijleı 12 Bronkoskop. Brons Biopsi ve yaba.ıcı cisim pensleri. (5S5B1)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog