Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

5 Arahk 1960 CUMHURÎYET Baştarafı 6 nci sahıfede nay) 2 Kemal Yılmaz (Topkapı 3 Galip Çımen (Beşıktaş) 57 kılo : 1 Hıkmet Tuncal (Beşıktaş) 2 Ismet Ozgun (Beykoz 3 Aziz Portanas (Altmay) 62 kilo : 1 Gungor Içoz (Kar tal) 2 AIı Akyıldız (Gureş thtısas) 3 Rıza Çağ (Sumerspor) 67 kılo: 1 Hasa n Dılek (M Koy) 2 Mehmet Üstun (Topka pı) 3 Husevın Kava (Altınav) 73 kılo: 1 Ahmet Yığıt (Altı nay) 2 Rıdvan Mete (Bevkoz; 3 Abdullah Yıldız (M Ko\ ) 79 kılo 1 Nusret Şenturk (Ka SOVYET FEZA GEMlSt Î N F İ H K ETTt Sovvetlerm fırlattıklar sımpaşa) 2 Cengız Şenv uz (Bev 4 5 ton ağırhğındakı uçuncu feza gemıleri, dunvamıza ındırılmek koz) 3 Yuksel Tulga (Kartal) 87 kılo: 1 Ibrahım Çağlavan ıstendığı bır sırada fezada ınfılâK etmıstır ReMmde, ınfılâktan once feza gemısmden gelen sınvaüeu takıp eden Sovyet tekmsyenler (Su.Tiersjıor) 2 Vural Akca (M gorulmektedır. Kdv) 3 Engın Doğan (Beşıktaş) Takım tasnıfınde • 1 Altınav 20 puan, 2 Mecıdı\eko% 15 puan 3 Beykoz 15 pu ın Serbest güreş müsabakaları R«sya, Noritanya aleyhiıtde veto kullandı Washington, 4 (R ) Sovvetler Bırlıgı, bugun Guvenhk Konseymde, Bırlesmıs Mılletlere uye olmak ıçın muıacaat eden Morıtanva'nm bu teklıfı aleyhmde vetosunu kullanmıştır Uzun muzakerelerden sonra ıkive karsı sekız ovla, Morıtanj a'nın Bırlesmıs Mılletlere alınması lehinde karar çıkanlmıstır Ov verme. de Seylân tarafsız kalmntır. Fakat Sovvet vetosu bu venı devletın Bırlesmıs Mılletlere katılmasına manı olmustur. Sovvetlerle bırhkte Polonva da Morıtanya'nm teskılâta alınma«ı alevhınde ov kul lanmıştır Daha »onra bır konusma vapan Sovyet delegesı Zorın, Morıtanva' dan evvel Komunıst Moğolıstan'ın Bırlesmıs Mılletlere alınması hususunun goruşulmesı gerektığını soylemıştır •Kapıcı,,u "Evlilik Yazan: Lutfi AY TİYATRO Do!abı,, Sevgili Gölge,, Beşıktaş 4 İzmirspor 2 Baştarafı 6 nci sahifede mırsporun ve bılhas^a Sev fının dalgm ojunundan ıstıfade ederek golleri sıraladı. 4 dakıkada Beşıktaş kalesınden geçen rakıp for vetin tehlıkelı ruzgârı, İzmirspor kalesine Besıktaşın kartahnı getır mıştı. 27 dakıkada pas hazırlavıcısı Birol gerıden topu Şenola geçırdı. Şenol Orhanın mudahalesıne rağmen Seyfının bakışları ara sında topu sol dıreğe çarptırarnk ıçerı soktu. Ovun karalıklı akın larla devam ederken 42 dakıkada Birolun pasına çizgı uzerınden sı kı ve guzel bir şut vapıştıran Erdoğan Beşıktaş sevırcılerını tekrar costuruvordu. Beşiktaş hayatından memnun dakıka 44. Erdoğanın ortasını ka le agzında vakalavan Aııf kafa ıle Be^ıktasın uçuncu golunu ılân ettı. Devre 30 Beşıktaş lehıne ka pandı fkıncı devrede Beşıktaş gol lerın rahatına burunmuş vazı>ette jdı İzmirspor ıse yedığı çok gole bakmıvordu. O>una sarılmıslardı 61. dakıkada Izmırspor bır çıft \x rus kazandı. Nedımın pasını Gur:an IOI dıreğe çarptırarak Beşıktaş ağlarına yolladı. 67. dakıkada Ergunun pasını Rahmı sutla Beşıktaş ka et m' gonderdı ve oyun seyrını değıst'imek ısîıdudını goster di. Bu goll» Izmırspor toplara sert çıkmava basladı. Gerılerde luzum suz paslaşmalar Beşıktaş forvetını canlandırıyordu Ve nıhayet 81. dakikjda K. .Ahmet kendıne has stılı Ile aldığı topla Izmır'spor <ı esine dalarken Orhan tarafından duşjrüldu Şenol penaltıdan son sayıyı çıkardı. Oyun da bu skorla 42 bıttı. Beşiktas: N;iıı • Mjr.ır Avhsn Doğan, Sabahattm, Kava Arif, Erdoğan, Şenol, Bırol, K. Ahmet. Izmırspor: Seyfı Erol, NecdetAykut, Orhrn, \ u r e *ın Gurer, 3urcan, Ergun, Nedım, Rahmı. Hakem Ah Tımur. Tunçer BENOKAN SÜREYYA HOLLYWOOD'DA Eskı Iran Kıralıçesı Suresva halen Holl\wood'da bulunmakta dır. Rlesımde Sureyya, genç ak<or J Bandv ıle gorulmektedır. Gürserin geçirdiği hastahkla ilgili olarak bir febliğ yayınlandı Bastarafı 1 inei sahifede dan mustarıp olduğu ve fakat bunun tamamıvle geçtığı, ancak ken. dısının bırkaç gun daha istırahatının \erınde olacağı kanaatıne varılmıstır Bu arada tanınmış Amerıkalı doktor R L Adams'ın da bırkaç gun Ankara'da kalması kararlastırılmıştır. Dığer taraftan Başkan Gürsel'in sıhhatı hakkında bugun şu teblığ >ayınlanmıstır : «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan ığından bıldırılmıstır • Dost ve muttefık Amerikan miletının, Turk mılletıne ve Sayın Devlet Başkanımıza yakın alâkalarının bır ıfadesı olarak gcndermış oldukları Harward Ünıver'iıtesı ve Mass Hastahanesının Norolojı Profesoru Raymond Adams, Sayın Dev let Başkanımızın mudavım doktorIan ıle kendılerını muayene etmıs ve yaptıkları fıkır teatısı sonunda asağıdaki muşterek kanaate varmıs lardır: Devlet ve Hukumet Başkanımız Orgeneral Cemal Gursel, sınır sıs. temı ıle alakalı hafıf bır dolaşım yetmezlığı geçırmışlerdır. Bu rahatsızlığın netıcesi olarak sol tarafında cuzî bır kuvvet zaafı muşahade edılmektedır. Bu bulguların dışında Başkan Gursel'ın dığer fonkmyonları tamamen normal olup, kendılennın Devlet ışlerıyle uğraşmasında bır mahzur gorulmemıştır Bununla beraber Baskamn ıstırahatmın bır muddet dahd devam etmesı uvgun mutalâa edılmıştır » Radyonun aziılifi Ankara, 4 (Cumhurıjet Teleka) Bugun oğleden sonra dınleyıcıler Ankara Radyo^unun jenı bır azuliğı ıle karşılaşmışlar ve hakh ola rak hevecana kapılmışlardır. Saa' 16 ıle 16 16 arasında dınleyıcı istek. lerı saatındeki emısyon geri bır saate ahnmış, verine ağır melodıler çalınmi'îtır Işte bu sırada, uzun dalga Ankara Radyo«unun vayınlarını dınleyenler « Orgeneral Cemal Gursel» sozunu duyup ırkılLTiışler, bırkaç sanıye sonra da «Hafıf bır dolaşım» demlştır. Bu ıfadelerden telâşlananlar derhal Ankara Radyosu Mudurunu aramışlar, kat o esnada telefona çıkan bır hademe Mudürun acele servıslere gıt tığını bıldırm.ş, bır başka telefonu arajanlara Yazdırma Servısınin emısyonunun uzun dalga ile karıştığı ıfade edılmiş, bovlelıkle karışıklık ortaya çıkmıç ve mesele aydmlanmıştır. t 2 ATINA'DA NÜMAYİSLER 6Ü00 ısçinın ucretlerın arttırılmaiı 1 in yaptıkları numaMSİerde polıs le ışçıler arasında sılahlı çarpışma]ar olmuştur Bu arada bır çok ısçı ve po'ıs v aıalanmıştı Resımde, zırhh arabalarla takvıvelı pohs kuvvetlerının yollarda barıkatlar kuran ışçılerle çarpışmaları gorulmekteaır. HAYATI ZINDAN EDEN BAŞ AĞRILARINA KARŞI Mahallî lig maçları BMtarafı 6. cı sabifede lk devreyı 33. dakıkada Kemalın golüylc 10 onde bıtıren Eyupluer ıkincı devre Corc'un gollerıy;e maçı 21 kaybettıler. Ikincı maçta Adalet, Anadoluvu 25. dakıkada Gurol'un attığı golle 0 mağlup ettı. Son maçta da B. Be>i Davutpaşa çekışmelı bır maçtan sonra • berabere kaldılar 1 OPON OPON, baş, diş, adaie, sinir, lumbago, ronıatizma, sıyatik ağrılannı teskin eder. , OPON, günde 6 tab" lete kadar ahnabilir. Kasım ba^larında bır kongre do oyununa verdığı sıcaklık. duygulunuşu, bırkaç temsıl seyretmek ı luk (bılhassa akıl hastahanesınde çın Kopenhag'dan Londra'ya geç geçırdığı amehyatı anlattığı o uzun tığım zaman, yenı mevsımın en tıradda) bunu gostenyor dıkkate değer pıyeslen arasında Sıte Tıyatrosundakı «Kapıcı»nın «Kapıcı»yı da gormemi tavsıve et buyuk basarısı, oyle sanıyorum kı, mıslerdı Kenter'lerın bu eserı Davıes (Kapıcı) rolunde Şukran temsıle baslamak uzere olduklan Gungor'un guzel kompozısyonuduı. nı bıldığım ıçın tavsıye etmeseler Şukran Gungor kaldınmlarda ıhtıde zaten gorecektım Ama, daha yarlamış bu toplum artığını belkı once, Ingıhz me«lekdasım Ossıa Ingılız meslekdasının verdığı kesTrıllıng'ın kanaatını oğrenmek ıs kınhkle. seyırcıyı şaşırtan sıddetli tedım Bana reaksıyonlarla canlandırmıyor, ama « Becketfın teMrı hıssedılen, ona maddî mânevı butun sefaletını Devlet Operası ilk defa oldukça agır, kasveth bır eser, duyuran çok beseri bır çehre, bır olarak bir operet sah dedı Önemlı bır vakası yok Sa zavallı manyak çehresı veriyor Ka dece psıkolojık tahlıller var, avak pıcı kompozısyonu Şukran Gungoneye koyacak takımının ve «sapıtmıslar»ın psı run en başarılı yaratışlarından bıAnkara, 4 (Cumhurıvet Teleks) kolojısı. Belkı sıkılacaksımz, ama rı olarak hatırlanacaktır. Devlet Operası ılk defa olarak rejı ve oyun gorulmeğe değer. «EVLİLtK DOLAB1» 12 arahk gecesınden ıtıbaren bır Bırkaç gun sonra, bu c»ıkıntı»ya Lâle Oraloğlu'nun, turlu muşkul operetin temsıhne başlıyacaktır Johann Strauss un «Çıngene Ba kendımı hazırlamış olarak, Duc len yendıkten ve uzun hazıılıklarron» operetının galası 12 arahk cu hess Tnatro'vjnun yolunu tuttum. dan sonıa kuımaya muvaffak oldıı ma gecesı Uçuncu Tıyatro'da japı Benım kadar «hazırlıklı» olma ğu «6 Tıyatrosu» nıhavet perdesıdıkları anlaşılan bırkaç seyırcı m açtı. «Sahne 4» le paylastığı Pan lacaktır nın, perde arasında, temsıh bıra galtıdakı eskı Tan sınemasında, bu kıp gıttiklerını de gordum. Ama mevsım pek revaçta olan saat 18 Ankara hastanesinin «Kapıcı», Londra'da bır haftada temsillerınde guzel, çekicı bır Asevrettığım on temsıl ıçınde en menkan komedısını ovnamıva basaskerî makamlara dıkkate defer olanıvdı Donald ladı devrinden vazgeçildi McWhınnıe'jıın mızansenı «Go«Evlılık Dolabı» adını taşıyan bu Bsftarafı 1 inei Mhifede dot»nun yarattığı o «bekleyiş» ha komedı Leslıe Stevens ın eserıdır Fıkrmı sorduğumuz M B K uvesı vasını kuvvetle duyuran, çok ol ve Arıf Ozbılen'ın tecrubelı kaleKur. Alb. Ekrem Acuner, «Ankara çulu, çok sâde. hattâ kuru bır oyun mıyle dılımıze çevnlmıstır. EvlıHastahanesı Devlet Reısının arzu sağlamış; mâna ve ifadeyi konus lık hayatının ıkı muhım problemı ladığı sekılde halledılmıştır > de maların yuksek tonundan çok ba nı, eıkekler ıçın «sadakat», kadın mıştır. kısların sususlann sessızlığınde lar ıçın de «kıskançhk» problemı Bıhndığı gıbı Sayın Devlet Başkanımız Cemal Gursel, hastahane verıyordu Donald Pleasence gıbı nı ele alan sevırcının gozu onunnın hıçbır muesseseve devrıne ta tecrubelı bır aktorun, mahalh sı de bunlaıın oldukça nâzık bır tesrıhını ve ıle donatılmıs rephklennı pek «amelıyat»la psıkolojık raftar değıldı. ılerıye guzel değerlendıren, pıttoresk bır vapan yazar, bu konuda kompozısyon Slyasal Bilgiler Fakültesi Coekeney tıpı,ıçınde canlandırdığı surulen tezlerın, ıddıaların nasıl esere adını veren nazarıyatta kaldığını. «zorlu» ve başrole ayrı bır ozellık kazandırı «cazıp» bır «ıgva» kar^ısında nasıl 101 yaşında Ba^tsrafı 1 inei sahifede vor, seyırcılen gulme ımkânından ıflâs ettifiinı gosterıvor. Bırıbırını gerçekten seven, çok dan ve oğrencılenn gerek Fakulte da yoksun bırakmıvordu ıçınde ve gerekae dışındakı başaGeçen akşam «Kapıcı»vn ^tan lyı anlaşmıs, kulturlu kankocanın rılarından bahsetmıstır. Daha son bulda. Sıte Tıvatrosu sanatçıların savundukları «tek eslılık» ve «ma ra en yaşlı Mulkıyeh olarak 1956 dan seyrederken, sanat eserlerı nasız kıskançlıklar yapmamak» 1e yılında emeklıye ayrılan Devlet nın dil ve iklım değıştırınce nasıl zını ıflâs ettıren «zorlu ve cazıp ler U.Tiumi Hukuku Profesoru Ze yenı ıfade şekıllerıne burundukle ıgva» genç, ustelık dısı mı dısı ki Mesut Alsan, mezun olduğu 1910 rının tâze bır orneğıni gnrmek fır bır Isveç guzelıdır Evlerınde mıyılından bugıine kadar geçen elli satını buldum. Eserı sahneje kov safır olarak kalan bu dılber (bır yıllık Mulkıye hayatına aıt hâtıra ır»uş olan Yıldız Kenter, Ingıhzle mesJekdaş kızı tek gayesınm pek larını anlatmıstır. Son olarak en rın, Amerıkan tiyatrosunun ağır havran olduğu profesorden (kogenç Mulkıyeh Alpaslan Isıklı ko basan ustunluğune karsı, yenı bır cadan) bır çocuk edınmek olduğunuşmuştur. çığır açmak gayretıyle, apayn go nu açık açık so>lemekte ve gayeMTorene mısafırlerın bufede ızaz ru^lerı ve temalan ısleven genç ne ulasmak ıçın cınsı cazıbesının edılmesıyU son verılmıştır tıvatro yazarlarının çoğunu Bec butun ımkanlannı kullanmaktan kett u«lubu ıçınde bırlestırme te da gerı kalmamaktadır. Soylememavullerıne kapılmami" tngılız re ğe luzum yoktuı kı Isveçlı dılber, Ağalardan bir kısmı ıısonınun o tutuk. garıp, ağır su Profesorle kdriainın teoıık mudakutlarla juklu vekupkuru ovun us faa çemberını varmakta, ıkısıne Bursa'da yerleşecek de «pes» dedırtmekte gecıkmıyor Baftarafı 1 inei sahifede lubuna karşılık. eserı Turk sevıreı ve yırmı yıllık evlıhklerıni tehdıt Y«nış«hir'ın Koyunhısar kovunde sıne vaklastıracak, daha beşeu, da eden tehlıke. gene her kadının Doğudan gelerek ıskan edılecek ha akıcı, daha canlı bır ovun üslu son çare olarak başvurduğu empıaileler ıçın hazırhklara başlanmışj bunu tercıh etmıs Daha doğrusu e rıque sılahlaıla uzakla^tjrılabılıtır. Bursa'da ikame^e tâbı tutulan, serın «kahcı. taraflarını seyırcımı yor. af araiında 1945 yılında Bursa'ja zin mumkun olduğu kadar yadırga «6 Tıyatrosu»nda bu guzel eserl lurülmuş ve 1950 den sonra da, mıvacağı normal bır ovunla vermemleketi olan Bıth'i'ten mebus mek ve avantgarde tı>atronun mo kımın sahneve kovduğu belh deçıkmış olan ve hâlen Yassıada'da da haline getırdıği garabet gosterı ğıl, ama ortada bır rpıı olmadıgı lerınden kaçınmak ıstemıs Mıek'ın da. temsılın bırçok sahnelerını ulunan Selâhattın Inal'ın karde(Genco Erkal) ovununa verdığı dı golgeleyen», sahne durensızliğıni Abdurrahman tnal da bulunnamizm, Aston'un (Muşfık Kenter) den bellı oluvor 6 Tıvatrosu. per maktadır. desını açarkeıı, cn muhım unsuru ıhmal etmış .. i. Saray:6 "ş. Hilâl: 0 Baştarafı 6 nci sahifede âl ağlarına taktı Hemen ıkı dakıka sonra Nıyaı'nın Metın'e aktardığı topu geen jılların kıralı yerden bır vuuşla sa>ıları uçledı Kısa zaman da uç gol vıyen Şekerhılâllıler am manasıvle bocalamağa başla dılar 41 ıncı dakıkada Metın'ın pa ına atak >apan Nıvazı'den evvel Şekerhılal orta hafı Ilhan yetıştı e gerı pası Salâhattını kontrpıyee bırakarak 4 \e 44 dakıkada da Bahrı sağdan bır sutla 5 ıncı Gaatasaray gollerını attılar \e deve 5 0 Galatasarayın açık farkla alıbıyetı ıle kapandı. tkıncı devreye Galatasarav muafaa oyununa başladı. Nıha\et 1 nci dakıkada Metın çaprazlama 7 ır vuruşla gol adedını yanm duuneye yukselttı. Az sonra maç, u sekilde 60 SarıKırmızılıların alıbıyetıyle sona erdı Hakem: Feyyaz Tuğrul G Saray Bulent Candemır Ahmet Suat, Ergun, MustafaSam, Mete Bahrı Metın, Nıyazı S Hılâl Salahattın Necmı, Burhan Bulent, îlhan, ÜlkuYalın, Cahıt, Altan, Ergun, Nazmı. Ali ABALI Operator, Crolog Dr, Idrar Yolları \e Tenasul Hastalıkları Mütehafsısı Galatasaray, Suterazı Sok No 12 Uğur AptTel 44 14 36 FAYOALIOIR! MACNEZİ LUMVMBA TEVKÎF EDİLDI Kongo baskentınde muhafaza altında bulunan ıkametgâhından kaçmağa muvaffak olan Basbakan Lumumba, 4 gun sonra tekrar ya kaîanmıstır Resımde, ellerı arkasında bağlı olarak başkente getırılen Lumumba gorulu>or RADYOLlN'in^^'Formölündeki' I SÜTÜ Miifettis MfiavinSiSi İmtiham Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. Asağıdaki sekil ve sartlar dahılınde musabaka ımtıhanı ıle Mufettıs Muavını ahnacaktır 1 Imhhantar yazıholarak 19 12 960 tarıhınde saat 14 de An kara ve Istanbul'da yapılacaktır Ydzılı ımtıhanlarda muvaffak olanlaı harcırahları Bankdmuca odenmek uzere Ankarada sozlu ımtıhana tâbı tutulacafc .«.rdır 2 îmtıhanlara ıstırak edebı'mek ıçın: a) Memurın Kanununun 4 uncu maddesındekı saıtlaıı haız olmak b) Arahk 1960 sonunda 30 vasını ıkmâ1 etmemıs olmak, c) Hukuk Iktısat, Sıyasal Bılgıler Fdkultelerıvle tktısadi ve Tıcari Ihmler Akademı!'»n (Yuksek Iktısat ve Tıca ret OkuKarı) veva bunlara muadıl emebı juksek tah<=ıl mues seselerınden mezun olmuş bulunniok d) Fııli askerük hızmerını ıfa etrrı<; olma< e) Sıhhatının, Turkıye'nm her jennde vazıfe gormeğe \e sejaha* japmaya musaıt bulunduğunu tam teşkılâth resmî oır hastahane Sağhk Kurulundan alınacak bır rapiiia tevsık etmıs olmak A Vukankı \ dsıfları haız bulunan isteklı'erın Umum Mu durluk ve\a Subelerımız Personel SerııMennden alıp dolduracakları bır talepname ıle bırhcie butun gereklı belgeierı nı 2 adet 4 5X6 eb'adında fotoğrafla bırhkte 5 12 1960 tarıhı e kadar Umum Mudurluk Personel Servısme te\ dı etme lerı veya bu adrese posta ıle »ondermelerı lâzımdır Ybtıh ım Mhanlar asağıdaki mevzularda vanılaraktır: a) îktısat (N'azarî \ e Tatbıkî ıktısdt) b) Mâlıve (Âmme kredısı dahıl) cl Hukuk (Merienî hukuk ve Borçlar Hukuku Kara ve Denız Tıcaret Hukuku, tcra ve tflâs Kanunu Ceza Huku ku ve Ceza Muhakemelen Csulu) , d) Muhasebe ve Tıcarî hesap, e) Yabancı Dıl (tngıhzce, Fransızca Alrra ca dıllerınden bırısı) 4 Mufettış Muavınlen uç yıl hızrnetten sonra ehlıvet ım tıhanına tâbı tutu'urlar Bu ımtıhanı kazanıp Mufettış olan lar bır sene muddetle jabancı memleketlere meslekı tetkıkler ıçın gondenlır Kemal Çağlar GECE KUŞU FtLMÎNİ Goremhen \arsa, şbrenlerden sorsun. BejogluLÜKS Pangaltı İNCI Sınemalarında Bu\uk muvaffaknetle devam ednor 4MERİKVD4 IRK KAVGASI bevazlarm zencılere gosterdıklen ha^a Nevv Orleansta, zencilerın mama=ı uzuntu \aratmaktadir Re avnı mekteplere gıtmesını protes dır Amenkanın bır çok sehır'er >° husumet devam etmektedır Bılbevazlara mahsus mektep.ere a.ınsımde, zencı talebelerın beyazlarla to eden Amerıkalılar gorulmekte Ağzınızdaki bütün mikropropları öldürür. Yemeklerden sonra ağızda kalan yağlı maddeleri eritir. Dişleri kimyevf bir şekilde temizler. Oiş aralarında kalan yemek artıklarının asitleş mesine ve dişlerinızin çürürrteğe başlamasına mani olur. f2 İLANCIUK Türkiye Şeker Fabrikaları A, Ş. den: NAKLİYE İHALESİ Şırketimizm kömür naklıye, şeker ve muteferrik malzeme nakh>e ve gümrükleme işleri ıhaleye çıkarılmıştır. Bu hızmetleri ceruvte etmeve tâlıp olanlar 28111960 tarıhinden ıtıbaren aşağıda gosterıln bedt?Her mukabılınde, alâkadar oldukları mukavele projeleri ıle şartnameleri Umum Mudürlüğurnüz Ticaret Servisi ıle îstanbul'da Aşırefendı caddesı Seker Handaki Büromuzdan temin edebilirler1 Komur r.akhve mukavele projesi ve şartnamesi TL 250 2 Şeker naklıye ve gümrükleme mukavele projesı ve şartnamesi TL 250 3 Muteferrik rrjalzeme nakhye ve gümrükleme; mukavele projesi ve şartnamesi TL 500 Mukavele projeler' ile şartnamelenre ujgun tekliflerın 26 aralık 1960 pazartcsı gunu saat 17 30 a kadar Umum Müdurlüğumuz Mi'haberat Servısine tevdii ve kavdettirılmış olması lâzımdır Şırketımız, 249ü sayıh kanuna tâbi olmadığından, ıhaleyi yapıp yapmamakra kısmen veya tamamen veyahut dılediğine yapmakta serbesttir. Y E N İ ı\l E L E K Sineması SARıTA MONTİEL ın oynadıgı KARMEN'in t «v AŞKLARI Fılmi 2 nci hafta devam edıjor. ESREF KOLC^K BELGİN DORUK A TARIK TEKÇE SUPHI KAN'ER Rejı : HULKİ SANER ERMAN K^RDESLFR VENEZÜELLA. İSYANI Venezuellâ'da talebe \e ı«çılenn destekledıklerı bır ısvan patlak vermıstır. Hukumet, ısvanın bastıııldığını ıddıa etmesıne rağmen bı r çok şehırlerde numayısler devam etmektedır Resımde, Caracast a'dakı numavışierde cadde ortasında jakılan otobusler ve otomobıü er goruluyor. Bellıbash rolleıden Pıof. Delvılle'de Erol Keskın agırbash ve ınandırıcı bır oyunla Kocayı, Lâle Oraloğlu da sıcak, tesırlı bır oyunla karısını canlandırıyorlar. Isveçlı dılberı ılk defa sahnede gorduğümu? Lâle Belkıs ovnuvoı. Boyle bır role pek uvgun dusen cazıp fızığı, serbest ovunu ve /arafetı.vle Lale Belkı 5 6 Tı>atrosu nun guzel bır keNiıdır \e çok umıt vencı bır îttıddttır Avrupaı bır ovun ıı,ınde zarıf ve neseh bır komedı «evıetmek ıs teyen okuyuctılarıma «Evlılık Dolabunı kaçıımamalaunı lavsue ederım «SEVGİLİ GÖLGE» Ltanbulun sahne hajatı venı j e nı ozel sanat tıvatrolarıvle zengınlesıvor. Munı\ Ozkul ve arkadaslannın Ak'ara'v da, Mıllet Caddesı uzerınde açtıkldiı Bulvar Txjatrosu da bunlaıdan bırıdır. Bulvar Tiyatrosunun ılk eseri olarak sahneve konulan «Sevgılı Golge» eskı Kuçuk Sahne repeıtuvarının başarılı ovunlanndan bı n olmuştu O z*aman gormek fırsatını bulamadıyım bu hos komedıyı sımdı zevkle sevıettım Çapkınlıklarına tahammul edemedıgı ve sevdığı kocasını, bır vapur kazasında olduğu zannedılen genç ve guzel bır kadının, ruh haline ınkılabetmıs gorunerek, nasıl venıden kendısıne bağladığını g«steren pıves, Jacqııes Deval'ın en beğenılmıs son komedılerınden bı rı Eserın basıolu oldn Patrıce'ı, çapkın kocajı Munır Ozkul OMIU vor Munır Özkul'u, Kuçuk Sahneden avrılalı berı, hıçbır rolde bu kadar canlı bu kadar ısteklı, bu kadar da muvaffak gormemıstım Demek kı eskı nesfsını, e^kı dınamızmını bulması ıçın kendı repertuvarına kenriı tıyatrosuna kavusması lâzımmıs Biinu Bulvar Tiyatrosunun geleceğı ıçın muhım ve lehte bır vakıa psıkoloiık bır vakıa olarak kavdetmek ısterım. Munır Özkul ne Sehır ne de DPV let'Tıyatrosunda bu ıç huzuru bu sahne guvenını, bu yaratıcı ı^te»ı duymus gorunuvordu Bulvar Tıyatrosu kadıosunda Uğur Basaran Sevkıve Mav gıbı sahnemızın tanınmıs değerlerını bulmak, Rengın Erda. Suna Selen gıbı yenı kabılıyetlerle kanılasmak ınsanı sevındırıvor Uğur Basaran Irene ı. oldu sanılan «sev i gılı golge»\ı tatlı ınandıııcı bır I oyunla canlandırıvor Ama bu j genç ve kabıhveth sanatjının fızığıne ıtına etmesı fazld kılolardan kurtulması lâzım Yoksa o fı, dan bovlu rakıbesını kocasına unutturması pek ınandırıcı olamıj'acaktır Sımdılık bır semt tıvatrosu ola rak muhım bır ıhtıvaca cevap verdığı gorduğu rağbetten anlası'an Bulvar Tı>atrosu'nun Munır Ozkul gıbı çok sevılen bır sanatçının etrafmda, kısa zamanda gehşmesını, yeni ve guzel eserlerle Istanbulun sanat havatına avrı bır renk ve mâna kazandırmasmı dılerım. i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog