Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÖRT Besimii Bomaa ı 243 BAŞKASIN1N G Ü N A H 1 CUMHUBİYET Çiaen : FVES SAYOL Oviren : Mazhaı KUN1 3 Aralık 1960 OKUYUCULARLA Uzücü bir olay ı Alexıs bıldıklerını anlattı ve şunları ılave e*tı «Mourıllon un tev kıfı belkı «ojle ızah edıle bılır her kotuluğu \apabılecek bır kadın bızım Ramel e tutulmu* Bana kalırsa Mourıllon kırletılmek ıstenıyor Ovle j a o zaman Ramel onun kızı Mımı vı almaktan sarfı nazar eder Bu kadın kım 7 Madam Joramıe Madam Joramıe mı' Tuhdf şev Bu kari ndan DII muddettır çok bahsedıhvor Geçenlercıe bulundugum Rus hanedanı «aravında da onun ıs mını ışıttım Hatta bır arkadas onun bugun ol nıuş bulunan fakat vaktıvle havatımda fecı bır IOI ovnıvan bır kadına benzedıgını sovledı O da heı turlu fenahgı yapacak tnnette ıriı Körler müzesi Florida'daki bu muzede, dünyanın en büyük müzelerindeki şaheserlerin plâstikten yapılmış birer kopyası bulunuyor Florıda da Davton eBach'te vep I bır tıtızlıkle u«talıkla asıllarına venı ve dunyada bır e^ı daha bu sâdık kalarak vapılmışlar Korler lunmayan bır muze var şımdı Bu hevkellerı \okla\arak elleverek muzevı kurmaM ılk duşunen bır ellerıne alarak tanımav a çalışıvor guzel sanatlar profesoru bır arlar, ıncelıvorlar bır çeşıt «goru tıst olmuştur jorlar» Insanhk çok şevleıı tesaduflere Örneğın Renoır ın Washıngton borçludur Korler muzesı de bırun bustlerını elleye elleye kavra tesaduften doğdu Bundan on vıl yorlar once bır gun Profesor Satzman, Theodere Rooseveltın gozlugunı kızı ıle dolaşırken bır tanıdığa ra«t vokluvor XIV XV Louıs devır lar Kadın ona kocasını tanıtır Alerındekı takna saçlan parmakla da"n profesorun kuçuk kızının banle tanı>orlar Bır kuçuk kız bır bı şını ellerınin araMna alır Okşar Mga dokununca afallarmıj ömrun gıbı \oklar Sonra parmaklarının de bıvık ne bılmıvorumuş kı Ağ ucu ıle kıvır kıvır ıpek gıbı saçzin vukarısındakı bu tujlu tu\lu lara dokunur Başın bıçımını çıze?ev çok garıp gelmış kuçuğe cek gıbı elınden geçırır Sıra ku Mu?enın odalan zıvaretçılerm laklara çeneve gelınee Saltzman INI farkeder Adamcagız kordur devırlerı, sanat eserlerınde kuliaGoremedıfeını ellerıvle âdeta gor nılan stıl ve materyelt ayırt edemeye çalısmaktadır Sanatçı ıçın bılmelerı, bellemelerı ıçın hesapla den «Bu adam kızımı benım goz narak ayarlanmı; En genış, olçulerımle gorduğumden belkı de da de ıje yaraması ıçm ne yapılabı lırse yapılmıştır ha ıvı gordu» dı\e dusunur Bır gun bu eşsız muzede, sarut tşte o dakıkada korlerın kultür \e sanat sahalarını genışletecek dunyasını ellerıyle tanımak zevkı dunvadakı şaheserlen tanıtacak ne erenlerın arasından bır Real del bır ozel muze açma\ı duşunur On Sarte (Fransanin en buyuk resvıl sonra bugun bu muze haval samları arasına katılan bır kor saoİTiaktan çıkmış bulunuvor Florı natçı) daha çıkmıyacağını kian soyda da şımdı turlu ırktan gozlerı hyebılır? gormeven genç ıhtıvar kendılerı ıç'n kurulan bu muzevt gezıvoı Normal iT=anlar da gelebıhyor a •ra, asıl korler ıçindır muze Her şev onları duşunerek hazırlanmıs tır Paris ın Louvre muzesi gibı Nevv York un modern «anatlar mu 76M gıbı tngıltere'nın Metro Poli taın muzesı gıbı dunvanın en unIı mu/e ve galerı'erındeki sanat şaheserlerımn bırer p'ystık kopve sl \ar burada Kopve ama buvuk Dünyada bir eşi daha bulunmayan yer: Bu küçük kız Kongo'dan grlme bır sanat eserını ellerıvle «çorüjor» Sac modası aldı yürüdii Moda sanatçılan yenilikler yaratır da kuvaförler durur mu? Son saç modelleri gerçekten çok ilgi çekici. Her vaştan her ırktan korler miızede ellernie saheserlerı tutuvorlar 1) Ozene bezene vartaılmı* bır 5) Ve nıhajet essı 'V.unanliıdn sadelık Hem çok bakımlı gorun hatırlatan bır baş Tanhten ılham Holanda dakı \ akal kasaba mek hem sade kalmak ı«tnor^a alınarak yapılmış Bu saçta profıl onem alır Aynada ılkın yuzu ^ındn oturan 7Ö0 kiaiden hıç bın nız ı^te 2) Uzun «aç mı, kısa mı' Bu te nuzu vandan ıncelemelısınız rerldjt ıçınde olanlar ıçın de ku 6) Denız mınaresı Gece ıçın on vaforler boyle yarı topuz, jarı jınal ve guzel bır ba« Rekor [ onüidfia Mı Ra e Du\al venı oerçem karısık ve değışık bır mo7) «Gazel> Bovna ahenklı bır h r lekor kıırlı Tam 100 saat 1 da del buldular narınhk verır kıkd 1^ ^anı\e aıalıkMZ da\ul 3) Bu da e«kı saçla yen' «açın 8* Dagınık uçucu duman g oı <,aldı Sjnunda butun enerjisi bıt kaıması Ikısınden bırını •seçemı saçlar Butun ustalık kesıhsınde rıı~tı tabıı Tokmagı ha\d\a fırla venler ıçın dır Q tıp \emek \emege ko.tu Eundan 4) Bu saç modeh 20 den aşağı) Ç I K geiH bi" \ j z e gıaer fncekı rekoı 84 =aatle bu Amerı lar ıçın Duz ve kabarık, ıkısını 10) Bu ÇOK degışık kalna jıttı bı^le^tIrı^or «Le«lıe Cdron» ı ham ettı Bordeau\ dakı lıselerde erken "aıencılerın sakal bırakması kızların okula pantalonla gelmelerı vaak edılmı^tır Yeni moda kararlar Örnek kasaba o \nkara dan Ferıde ^uar vazı ı« kendıhgınden >ola cırer >or Unvtnlan Yollar 90 jaşındavım Oglumdan Fatıh Erenkov'den A. Mlı vazıvor| Malmudurluğunden almakta oldu Kadıkovunde Bağdat cadde^ın ga oıaaşından 10 lıra nafaka pa Suadıve ara^ı rası aimaktavım It59 vılı mart a de Selamıçeşme vından ben bu nafakavı alanıa nın venıden vapılması avlarında dırn Ankaravd geldım Nı>an 19hO trafıgın av larca Goztepe Hamam da 2 S lıra po«ta ucretı odnerek ve Kokarpınar «okaklarına verıH do^amı Ankara tkıncı lcrasına ğı malumrl ır Bu rollar hafıf a n Bır murîdet sukut ettıkfen «onra Alexıs deVe Kont kendısıni ağzı açık dınlıven geı ı, naklett ıdım Bır çok tekıtlere rag voll^rt olrfnS u ı n n basta otob"'= ^ P vam ettı 'Belkı Madam Joramıe den şuphelen lere, Mourıllon'un ovnadığı muhtelıf rollerı aı men tstanbul B«sınci tcra Memuı kamvnn gıbı ağır nakı) vasıtalaîi mekle hata edıv orum ama bence şurası muhaklattı «ttalyan Perruchı o ıdı, dedı Muhendıs De davanar<k luğu paramı gondermedığı gıbı nın devamlı eecısıne kak kı Mourıllon fena bır harekette bulunmus loges kılığında Etıenne e ış teklıf eden yıne o ıdı cev ap da vermedı Bır vıgm ma* bır hsldp degılriı Nıtekım bu <o olamaz» Kont Yanılmıvor^unuz dedı, ben MouMourıllon mukemmel kıyafet değıştırır. Evvelce rafı goze alarak tstanhula gıttım knklar ıvıce harap oldu Sımdı tıa1 nllon'u Mzden ıyı tanırım Eskıden ben bana yartıyatro artıstı olması da rollermı kusursuz vaı rinnıınf Flırıe bır tanh ve numara verdı fık normal ıstıkametınp dım eder O »Ham fena olamaz masına yardlm ederdı (Arkası var) ler «Pdranı gondeıdık" dedıler olducu eıbı bırakılıverd) âdeta u Kalktım Ankarava geldım Ara nutuldu Bu \ollar o derere bn7iıl dan (ı6> a\ eeçtıeı halde vınevok du kı \ a r n kar vp vacmnr bas \dslet Bak<inlığına «ıkavet ettım İTvınra bura halkı ıcın cerçektpn f evlulde veıdıgım Ktıda 26 e\ de Hır ıvfıran knnuu halıne eelp lulde vanı tam 23 gun «onra ılgı cek ^^vın Beledıve Reısımızden n makamlara vazılmi": Hakkımı bır defa olsun bu vollardan gct, ÎSTANBUL k nden arıvacagımı sa^ırdım Sa me^ını rıca erfnoru7 7^6 Açılış dılek ve program 16,30 Johnnv Costa ve Rıtm Gı p ı \ın \dalet Bakanımi7in ılşı«ını rı «Resmı Gazete» nın eonderılmedısı 7 30 Ikı marş 7,35 Sabah jımnav 16,45 Saz eserlerı 17 00 Hdfta Ld pdı\orum verler tıgı 7 45 Karışık «abah muzığı nın bestecısı «F Mendelssol n . CET, ABIMIZ 8 00 Haberler 8,15 Turkuler Bartoldv» 17 30 Kayıp mektup Cetın Tıınrer vazıvor Bu \a«lı okuı ımuzun ekı n a ı 8 30 Plak dolabından 9,00 Kuçuk ları 17,35 Radjo Fasıl Heyetı Butun ıdan ve adlı makamlarla konser (M Ravel «Pavan» ve «Bo. 18,00 Egıtım saatı 18 15 Şarkılar scnunda vazdığı mektup elımıze dı»er devlet daırelerıne gondenl geı, geldı Aradan geçen bu 30 40 lero») 9,20 Şarkılar 9,40 Rıtm (Melıha Yalçın) 18,30 Saz eserve melodı 10,00 Kapanış lerı 18 45 Haberler 19 00 Ç c ı t 2un ıçınde parasırın gelmış olaca mekte olan «Resmı Gazete» ler vı lı'studvolardan l<t 30 Olavlar ve gını ummakla beraber mahnetı lavet Tandarma komutanlıkları ha 1157 Açılış ve program 12,00 rıç dığer jcndarma bırlık ve ka fkı marş 12,05 Yemek muzığı yankıları 19 45 Şarkılar (Selma bakımından çok uzucu olan bu ı^ı rakollanna gönderılmemektedu Ersoz) 20 00 Yassıada saatı vıne de \azmaktan kendımızı ala12 30 Şarkılar (Tulun Korman) Bu eizete Ile vavımlanan kanun 20 30 Şarkılar (Necdet CıcO madık H 00 Hafıf şarkılar (Connıe FrantıiTiık ve vnnetmelıkierı uvçuia «Bule> k Amerıka nın nufusu cıs ve Julıus La Rosa) 13 15 Ha 21,00 Şundan bundan (Eşref Şefıkı l w mrınnlan öğretmen makla eorevlı sahıt jandarmı bıt bugunku 'ıızld artmıva devam e berler 13 30 Şarkılar (Sadı Hoç 21 15 Vıvolonsel soloları 21 30 olmalı mı* lıkierı ıle vurd ın en ıırra kn<!e1e derse 2(bO vılında bır mılvan bu ses) 14 00 Stuttgart Oda Orkes Şarkılar (Muzaffer Bırtan) 22 00 AntaHa'dan Mehmet Gulsen va nnde vazıfe goren lamdarma kn laccktır » Bu sozlerı endışe ıle trası (Pergolesı «Konçerto», Bocce Çeşıtlı studyolardan 22 15 ls\ ıç rakollarının çıkan kanun tu7iık sovhven Şıkago Unıversıtesinden rını «Vıvolonsel konçertosu», Res re pı>ano muzığı 22 30 Senfonık zıvor Son a.ıııan kararlarla lıse me ve kararnameler r takıp etmelerı Sosjolog Phılıp Hauser dır Pro pıghı «Eskı havalar ve danslar») muzık 23 00 Haberler 2T lo fe^or Hau^er Amenkan nufusu 14 50 Şarkılar ve turkuler Dans muzığı ve hafıf şarkılar zunu vedek subav namzetlerle e ne ımkan voktur TeskıİTtımi7d^ nun bu artışını askerı guven du 15 15 Çağımızdan bır eser (B Bar 23 40 Gece melodılerı 23 55 Prog meklı subav lar oğretmen olabılı çnk onemlı bu konunun muspet \or Ogretmene fazlaca ıhtıvaç ol bır ekılde hallını beklıvoruz suncesı ıle korumak ı^tıvenlere tok «Sonat») 16 00 Şarkılar ram 24 00 Kapanış dueuna gore lı«e ve muadılı mes hucum etmektedır Tıne «Halkevlerı» ne dair lek okullanndan mezun olup a« Gelecektekı sehırleıe fantastiK GSlcuk'ten Yzb \ Hülâgfi vaıı kerlıeını vapmıs gençler de ıstebutçeler vırmak gerekecegını, nu rîıkleı fakdırde ogretmenlığe a vor fusun r 70 ının bu şehırlere goç "7 Mavıs ınkılâpcılanntn eğıtım lınmalıdır Bu savede bınlerce edeceŞını açıklamaktadır Bu ılım davamızı oncehkle ele almalannt genc ogretn^en karanmı$ oluruz arianım goıe nufus hızla arttıkça mılletçe sevınç ve umıtle karsıla TE\ \BIMIZ çofiık suçluları da artacaktır Bu uzerınde uzun uzun durul mıstık Bu konuda atılan ılk adım Amerıka Doğumu Kontrol Fede ması gereken bır konudur Bılın Kultur Derneklerınm kuruluşu ol rasyonu bu yuzden, doğumu konriıgı uzere ogretmenlık hele ılk du Ancak mutad maksadı avnı trol haplannın satışa çıkarılması okul oeretmenlığı bır ıhtısa» ısı oldugu halde Halkevlerınden avrı n<ı ızın vermıştır Fakat bu hapla | dır Yeterı kadar bılgiM de olsa t>ır î'imde ve polıtıka dışından n bır kere alan kadınlar bıraktı ' her onune gelen oğretmen olamaz' \ipranmamak gerekçesıyle velar mı eskısınden daha fazla çn Olsa bıle, verımlı olamaz' OSret nı ısımlerın tesebbusune tevdı ecuk vapma kabıhvetı kazandıklan men olacaklann mutlaka onceden dıldı Fakat bahıs konusu tesek anlasılmıstır ejıtım kurslarından geçmesı la kuller beklenen ragbetı gormedı* ı m ^k':ı takdırde bu ışten fa\ ler Hatta bu konudakı tesebbusYeni bır hastalıgı teşhi< nsnlu da verıne zarar gorulur Lı<<e me ler teksıf edıleceğı verde devrım Dr Francıs Lefebure adında bır 7unu vedek subavlarla emekh su ocaklannın da faahvetı ıle dağılFransız hekımı venı bır âlet ıcat bavların da oğretmen olmadan on dı ve gaveve varılamadı Cumhıı ftmıstır «Cervoscope» 8dı verılen ce bır kurstan geçtıklerını sanıjo rıvet tanhımızde Buvuk Ata'n'n hu âlet belkı de hastalıkları tesru? Bu ılerı surduğunuz geçıcı kurduğu sanat ve kultur alanlahıs volunda venı bır çığır açacak Yep>enı bır sucuk \epyeni bır formulle vepjenı luks tedbırlerdır Bu ısın en kestırme nnda mevvalarını veren Halkevtır Aletın esa«, «phosphene fos ambalâjı ıle mutehassısların kontrolu altında ık tıp olarak volu ılkokul oğretmenhğını çekı leıı varken venı bır sıstemde ıs fen» olayına davanmaktadır. «Fos | yakmda pıvasaja çıkıjor cı bır hale getırmektır O zaman rar mye' C H P kompleksmden fen» bır lâmbava bakan ınsanın j mı' Anavasada Halkevlennın par» • • • • » • • ••» • • • • • • • • • • •» lamba sondukten sonra hâlâ goz ^ • • • • • • • • » » • • • • • • • • • • • » tıler üstu durumu temınat altına bebeklerınde kalan ışıklı hayalalınırsa bu korku ortadan kalkar • B U L MA C A dır CEVABIMIZ: Dr Lefebure, yaptııg âletle Bu konu U7erınde blr başka muJ 2 3 4 5 6 7 8 9 nasebetle de durmuştuk Hallcevher gnzu a\ rı avrı ıkı sanive a\ dınlatr or Bellı bır rıtmle gozlen 1 I lerının halk eğıtımı dâvasında ovbır sure avdınla'ıp karartıvor • nadıkları mu'pct roî her tfirlu Sonra karanlıkta bırakılan ınsan iuphe ve munakaşanın ustıjndedır ılkın ıkıh bır «fosfen» goruyor • Tutulması gereken en doğru >ol, Arka«ından bır tek «fosfen» gor • hemen Halkevlennı açmaktır • mı\e bashvor Lambalardan bırlnın bıraktığına uv an bu «fosfen» 8 «anıve sonra kavboluvor Gerıde | İstanbul Belediyesi • obur lambanın «fosfen»ı belırıvor TIYATROLARI O da 8 sanne suruyor Bu bovleTEPEBAŞI Bankamı/a Sıvasal Bılgıler Hukuk »e îktısat Fakultelerıv ce 25 • 30 kere tekrarlanıv or TIYATROSU le, lktı=adı ve Ticarî llımler AkademıSı veja bunlara muadıl 8 sanıve ortalama suredır ÇoSnat 18 df vabancı fakulte ve yuksek okul mezunları ara.mdan sınavla cuklarda 3 e ınıjor ıhtıvarlarda C A T K API kooperatifler mufettış muav ını ahnacaktır 20 j e vukselıvor Tecrubenın one! ~aat 21 de 1 Sınava gırebılmek ıçın 35 yaşından vukarı olmamak, vamı de ışte bunda Dr Lefebure e SOID\N 8AG\ pılacak ınceleme netıcesınde, karakter ve durum ıtıbanle BIR TAKIM İNSANLAR gore «Cervoscope» un çızdığı gra1 Lve adedıu mânasına ıta ke mufettış olabılecek vasıfları taşıması gerekır Temsil günlen Pazarte«i, Salı, fık ınsanla ısı hareketlerı arasınlıme 2 Cam gıbı şeffaf maddelerÇarşamba Cnma Pazar dakı munasebetı «hıç vanılmadan» 2 19 20 21 ocak 1961 tanhınde Ankarada Genel Mudurlukden <ıtndt p*vda et 1 » mâna"«ına bır gostermektedır Mesela baslangıçte Istanbulda Galata Şubemızde, Izmır de Izmır Şubemızde (OPERA) emır 1 Her hangı bır ıdeahne kavuşan günlerden bın 4 Tersı ta sık dalgalar çızen gıttıkçe vavapılacak olan yazılı sınavlardan sonra Ankaradi vapılacak Sa?' 21 de blr cogul edatıdır çevrılınce ılk defj vaslıyarak normale donen bır grasozlu sınavı kazanmalan şarttır (Yazılı sınavı kazananların KONSOLOS vüce tepelere dtl?en mevdana çıkar fık sahıbının «ıse hevecanla bashAnkarava kadar vol paralan verılır ) Temsıl gunlerı Perşembe ve b Özen b Masallann de\ ler dı V an bır ınsan» oldugunu gosterCumartesı 3 Gınş sınavına katılmak ıstıyenler sınava gırme şartlavarı olan verdekı dagı (,ok >açlı mektedır Tel 44 21 57 ıhtıvar 7 Kuran cümlesl ter~ı rıyle vollamaları gereken belgelerı, sınav konularını ve dıger Gorunup kavbolmaların patoloher sovlenenı çarçabuk sezen mânjluzumlu bılgılen ıçıne alan brosurlerımızı Ankarada KoopeYENİ TÎTATRO nk rıtm iesısıklıklerı çok ılgı çefcina gehr 8 \u\a (eskı terım ratifler Mudurluğunden, îstanbul Galata Izmi' ve dıger b ıtun badt IS df çevrılınce Akdenız bolgesı tabıt bıt kıcıdır Damar sertlıgınde rıtm v aşube ve ajanslanmızdan saâla>abılırler kilerınden olur 9 ırLzakta bulun ı D O MINO \ a'.lıvor 4 Istekhlenn 9 ocak 1961 tanhıne kadar Ankarada Ban tanıdık k rMlıgi ıkı kelıme C kamız Kooperatifler Mudurluğune bıtırdısı fakulte ve\a vuk R E Y B U A 1 Atlas Okjanusu ıle Pasıfin ^]ı eunlen tem«ıl vrktur ^ek okulun adını bıtırdığı yılı, kayıt numarasını, çalışmakta Okıjnu«u ıra«ındakı büvük kıtanın Te] 44 04 04 YARIM TONLUK oldugu daıre ve muessesenın adını sınava nerede girmek i«halkındin 2 Çünkı bır ışı düzen> tedıgını ve ıkametgah adresını behrten pulsuz bır mektup ve l;rarth«» nvatr»«u leme v n a çeşltlı maddelen bırbır \a telle başvurmalan gerekır SAKALI1 GEttV rıne karıçtırma hu^usunda ele alıOTO ROMORKLARI nan e^ds • «Bevaz renktekı kt 1 • 5 Mufettış Muavınlenne 7244 "Javılı kanun hukumlerıne HPT akşam 2] de ucu kotu manasına üç kehme 4 ;arsamba tınzılatlı GELMİŞTİR go>e 36o9 savılı kanun uyannca alabıleceğı avlığın uç u<t de £ıan ve sohret bır tane î Bırını mstlne cumdrtest recesme kadar avhktan başka Harcırah kdnunj gereSınce ger basUannın dlevhme kıskırtma ı<,ıı çek vol gıderı ve devamlı olarak asgarı 35 lıra gundelık ode verılen b Her hangi bır felâkctr TV| 41 r" ı 2 3 « • « 8 » ueramış kım«e c aıiMerın ıçıne dU~ fl Kooperatifler Mufettışlerı gorgu ve bılgılerını artırma^ tükleri kumarhafKtNCI ıçın ehhvet derecesıne gore vabancı memleketlere gonden nelerde para vrKt medı 3 perrie 'ırler (55227) nne geçen 7 Sdat 21 de Çevrılınce çıft "ınııa CumdrtPSL Pjzdt mtınp savıda zengın kar ı dp Tel 44 02 h 6iligı ıkı kelıme belırır 8 Gur• ı l l t l K\R\t\ IIV^Tf;O bette olanın ZJC t B * l t KAR \ k O l O lunku bulmaeaniF HPI dksırr 21 I ı < 1 e m Ankarada Sıhhıve Etıbark cuarında Hanıme ' sokagınd3 f halledllml» «ekll m eak ne t ızna ım a n mzıvart ı arşamba Uın r Lıra • 1 \ o lu kalonferlı Irmak Apartımanı daıre'en sa^ılıktır Ka 4 etmesı ışı komşu ve do«t bır devlet ipsı Prizaı ^^î^tıpe 9 <Zıva ele geçırmege çalışmd OARFİLM *n p cıva muracaat ma'nasına ıki kelıme ^ ı 44 fif jTıpta yeniliklerj mMti PROGRAM İ Doğumu koıttrol | hapları 1 T.C. Ziraat Bankasıi Genel Müdürliigündeıı Kooperatifler Müfettiş Muavini Alınacak 1 j EMSALSIZ FIRSAT J «• 3a oo u n n Satıhk DAİRELER *^1ı de kalorı'eı o^anso konıor, musaıt şarılar ögleve kadar Tel 48 10 35 RAY OSCAR: MfllMI'flMllllllltıtMllllllttllıııHiıııiMiııııı lllffllllllllllllMflllMIIIII ! P A T T İ 102 PROF. NIMBUSun MACERALARI: ^ >^r ^== cf) ı^ r>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog