Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

S Aralıîc 1969 üç DÜNYA HJ1BERLERİ Iran'da bahara seçimler var evlet vazife \e mesulhet hıssı Demokrat Parti Ankara, 4 (Cumhuriyet Teieks) metine dahil kimseleT.e«« Ekim yapılacak toprakların ka. alesef pek az me\cut 7dı. litesini tesbıt etmek uzere bır Bız onu hâdiselerle edru^or kana«Toprak Tahlıl Laboratuvarı» kuFransızların «Herkes delidır Fa lar uzerındekı etkısını ızaha de at ffetirivordnk ; fakat bunun en rulması kararlaştırılmıştır. kat derece farkıyle» sozu, ınsan vam eden Amenkalı doktor, «cına bariz delilini bizzat miite\effa N'aran Şahı Rıza Pehlevi'nin ayllgılılerın verdıklerı bılgıye gomık Gedik'in sö»Iedi*i sözlerde Iık basın toplantıları, çok fayre onumuzdekı gunlerde açılacak lar medenıleştikçe daha gerçek yet ışlemeye mutemayıl kımseler bulmuştuk. Dr Namık Gedik. ocak dalı olmakta ve bırook mesekurslara katılaeak yuksek zıraat bır anlam kapsamakta ve «dere genel olarak sıyah renkten nefret avında Gazetecıler Cemnetin» gelleler üzerine ısık serpmektemuhendıslen, bılâhare memleketın ce» asağıya doğru ıneceğı yerde ederler Fakat o rengın etkısınden mıs, ıdare heietitle konusmusfu. dır. Gecen cumartesi çu'nü dünva çeşıth yerlerınde açılacak olan bu aksıne yukan yonde bır seyır ta kendılerın» kurtaramadıkları ve Dahili\e Vekili olduîn icin poParıs, 4 (a a.) B'ldınldığıne esiri oldukları ıçın sıyah gıjerler» lisin gazetelere ve eazetecilere vap gazetecılerinin de huzurunda konulâboratuvarlara gonderılecekler ve kıp etmektedır gore, geçıcı Cezayır hukumetı bassan Şah, iptal edilmıs olan eski seekım yapılacak toprakların kalıteHâlen şehrımızde bulunan Ame demiştir tıfı «ravri kanunî muamelelerden önümıizdeki ilkbaharda kanı Ferhat Abbas, Fransa ıle mu sı tesbıt edıldıkten sonra buralar rıkalı akıl hastalıkları mutehassısı Sozlerinı «Delilık sebeplerı çok sikâıet ettik O sıralarda hir eece zakerelere girişmeye karar ver da hangı ekımın daha faydalı ola Mr John L Tucker da a\nı konu fakat çarelerı az. dıyerek bıtıren yansı bir haberin \e habere ait tekrarlanması için emır verece^ini mıştır. cağı anlasılacak ve ona gore bır eyu behrtmiştır «Medenıvet arttıkça Dr Tucker, Bakırkoy Akıl Hasta malumatın. gazetelere ne«ir \asabıldırmiştir. Hatırlardadır ki, son ürezılya'da ıntışar eden «Notıcıkım programı tertıplenecektır dunyadakı delı sayısı da artıyor hanesınde yaptığı tetkıklerinden ğı gelmısti. ( Veve dair oldııjurıu sccımlere bile karıstığı hakkındaki as» gazetesının sahıbı Joao Dantas mu'> sorumuzu Mr Tucker çok memnun kaldığını ve hastaha hatırlamıvorum: cünku son zaman iddıalar Şah tarafından dikkat na Parıs'te gazetecılerle gorusmuş ve «Evet Medeniyetle birlikte delı nede «renkle tedavi» usulu vanın larda bn vasaklar coîalrriTstı ) Ezizarına almmıstı. Şehinşah veni »e Tunus'ta bulunduğu sırada Ferhat savısının da arttığı bir hakıkat da en modern tedavı usullerinın yet olsun eazetenin baskısı çecıkAbbas ıle yaptığı goruşme hakkın çımlerin, mart başında vapılabiletır » dıye cevaplandırmışttr Gun de tatbik edıldıgını soylemıstır sin ve halka te\zı edil»mesin. dicrginı söilemisse de hazırlıkları ta da ızahat vermıştır. Brezıljalı gaden gune sayıları artan delıleri Amenkalı akıl hastalıkları mu ye bn vasaklar hep eece varısı eemamlamak bakımından bu isiıı ma 7etecının verdığı bu ızahata gore, Ferhat Abbas, «Fransa Cezayırın tedavı ıçın venı metodlar arıyan tehassısı çarsamba gunu şehnmız Ürdi. O saatlerde de kalıplar ha\ısa kadar uzamast ihtımali de bağımsızlığını prensıp ıtıbaııvle mutehassısların en son olarak den »\ nlacaktır zırlanmıs makıneve \erılmiş. bas vardır. kabul eltıkten sonra ıstenılen yer renkle tedavı usulunu tatbik ettık Nadir DAYI kı baslamıstı. Polisler vasafa riaVeliahdın doğması üzerine. Şe ve tarıhte, Fransiz hukumetı ııe lerini soyliyen Amerikalı akıl has yei edilip edilmedifeıni de kontrol Ankara 4 (Cumhurnet • Teieks) talıkları doktoru • «Hâlen Amerıhınsahın taç givme merasimi de müzakereye gırışmeye hazırım» de etmek istediler.. ki buna baklan Affa uîrıvarak Ankara Merkez kadaki akıl hastahanel»r;ade renk mıştır. Bıezılyalı gazetecı Dantas Gazetciler Cemiyeti İdare vapılacaktır. Sab bu merasimin voktu. Vazifeleri valnız nesır yaCezaevınden yeni çıkan sabıkalılar le tedavı usulu genış çapta uygu Avrupajı zıyaret etmekte Heyetinin bildirisi 1163 de vapılmasını ıstemistir. Bu nı Bre/ılya Cumhurbjskanı olan ye safını teblifden ıbaretti. Lâkin o Quaddan «Pıç» namıyle anılan Fıkret lanmaktadır Bu usulun esası şuna sebep de tran tahtının büvük ros a refakat etmektedır. Cemıyetımızın 30/kasım/1960 tazamanın polisi Gestapo gibi bir şey Özgur'un persembe gunu aksamı dur' Herkes bır renge karşı zaafı rıhınde eksenyet sağlanamadıgı ı di. Kanun. nızam, usül hakçetire ! hukumdarı Sirüs'un 1963 te hâtıraJoao Dantas, Ferhat Abbas'ın sıUlastırma Bakanlıfiı onunde, bır yet gosterır Eşvalarının çoğjnun çın tehır edılen yılhk Umumı He Bn yüzden çece arkadaşlarla kavsının 2500 üncü yıldbnümünün te lâh, para ve gonullu gonnermek suçundan dolayı kendısını vakala o renkte veya o renge ya yet toplantısı, 8/aralık/1960 per"it edılecegidir. Bu snretle her iki şeklınde yapılacak dısarıdan her mak ıstıven 2 Sube memurların ltın olmasını ister O rengi go şembe gunu saat 10 da Cemıyet galar oldo Polis kapıda duruvor. i« bır arada yapılmıs olacaktır. turlu yardımı kabul etmege ha?ır dan sıvıl polıs Mehmet Polat'ı bı. runce kendıelrıne bır güven merkezinde yapılacak ve mevcu postava verilmek ürere baglanmı; olduğunu soyledığını de sozlerıne JsçfLER İKTİDARI çakla aeır surette varaladıktan son hk duygu».j gelir. Delılerin de dun ıştırakıyle aşağıdaki gundera gazete paketlerinin iplerini çizmelerivle tekmelevip koparıvor. Gaılâve etmiştir KAYBETTtLER ra kaçtıîını bıld'rmıstık beğendıklerı rengi tesbit ettikten de yer alan maddelerin gorüsülme leteleri kapının önünde çamnrlara Cezayir'de çarpısmalar sıne başlanacaktır. Ankara polısı taratından aranan sonra onların tedavisi kolaylasır. Yem Zelandada seçimler, halkın dafıtıvor ve vasak edilen yazının Phıhppevılle 4 (a a ) Cezayıı Muhterem âzalarımızın tesnflen gazetede «ıkıp çıkmadı^ını guva Fıkret, nıhavet Maltepe'de metre Bugun ıçin meselâ. akıl hastaları bır nisbet dabilinde tşçi Partisin sehrının 350 kılometre gunevınde sı bar artıstı A nın evınde yaka nın açık kırmızıdan ruh hastaları nı rıca ederız. den \uz çevirerek Millî Partıve bulunan Batna'da dun Fransiz orkontrol edivordu. Nihayet, posta GÜNDEM : lanmıstır Ev pohsler tarafından nın açık yeşılden, cânilerin de paketlerini kapı dısında yani sodofru dondügünü göstermiştir. Ni dusunun yabancı lejyon bırlıklerı 1 Açılıs ve Rıyaset Dıvanı te. kakta baflamava mecburivet hS sarılmıs ve Cınavet Masası Şefı krem rengınden hoşlandıklan bıtekım eskiden 39 olan Millî Parti ıle bır mıllıyetçı çete arasında çok Baskomıser Ah Barış, sabıkalıya lınmektedir îşte hastalar her fır çimi, sıl oldn. ( Ama arka taraftan baska mcbus yeknnu bu son seçimlerde kanlı bır savaş olmuştur Fransız 2 tdare Heyeti yıllık faaliyet psketler de kaçtı. ) Polis euva çatesiım olmasını bıldırmıstır Boyle satta bu renklerle karsılastırılmak 45 e uUmıstır. tşçîler de avnı mik kuvvetlerı komutanlığı çevrelerınve hesap raporlariyle Murakıp ra zete idarehanesıne girmek istemide ılerı suruldugune gore, mılli I ce Fıkret hıobır harekette buluna suretivle tedavi edilebilmektedir. porlarınm okunması, tarda mebnsluk kavbetmislerdir. yetçiler ağır kayba uğramışlardır madan vakalanrrıstır Sanık gerek Fakat bunlardan ancak 16 sından Bueuıı tsçilerin mevcuda 35 tir. Çarpısma sırasında vabancı lejvon 3 Raporların murakabesi, tda yordn.. Nevse biz bn hâdiseyi Nalı evrakın hanr'anraa«ını mutaa bın ıyıleşmektedir» demiştir re Heyetı ve Murakıpların ıbrası, mık Gedik'e anlattık J0 olu. 40 kadar yaralı vermıştır Millı Parti şimdi hükumeiı tek kıp adlıveve sevkedıimıs ve tevkıf Freud nazarıvesine inandığını 4 1961 Butçesının tetkık ve kabasına kuracak, ve bu ekserivetle Fransız kuv\etlen komutanhâ olunmustur Gaıeteleri. paketleri tekmelesovlıyen Mr Tucker servetın delı bulu, çok sa\ıda silâh ve malzeme eldı ı*ı rahaUa jotürebılecektir. mesinler, dedik. Halen Numune Hastahanesınde lık uzerınde buyuk rolu olduğunu 5 Nızamname tâdıli, edilmıs olduğunu da ılerı surmek Teııı htikümet baskanı, Keith tedır Onlar da ( yanı gazeteler ) biağır yaralı olarak \atmakta bulu kavdederek «akıl hastalarında cınsî 6 Yeni tdare Heyetı. MurakıpSAATTE "2 MİL Ameıık.inın Mınncota şehıını kı^ butun sul nan polıs memuru Mehmet Polat' munasebet arzusu buyuktur kırmı lar. Haysıyet Dıvanı ve Balotaj se li tekmelivorlar. Bizim de baysiJacka Hohooke hemen hemen hıç detıjle bastırmıstır. Yılın ılk kar fırtınası saatte 11 mıllık bır hızla ın sol elının sakat kalması ıhtıma. zı renk bu arzuyu ıfade ettiğınden çımleri, ınektep gormemiş olan bir parti liyetimis var.. cevabını verdi. Adam esmıştır. Resımde, ruzgârın şıddetınden dusmemek ıçın trafık dıre lı vardır \e tehl'kesı henuz atlat hastaların tedavisi de bu renkle ko kendilerini devlet sanıvorda. Görü dcrıdır. 12 yaşında fakir duşen ai7 Dilekler, ğıne tutunma^a çalısan bır kadın gomluvor mış değıldır yor masannz lihniveti? Memleketlesine yardım içın tahsıli terkeden laylaşmaktadır.» Renklerin insan i 8 Kapanış. te aaayisi temin. baksızlıjı, kannnyeni başvekil, ilk defa 27 vasında 101 teeavüz hareketlerini önlemekmeclıse mebus olarak çirmıştir le mflkellef olan Dahiliye Nazırı 1957 de bir aralık vine basvekil olpolislerin bn hareketini şahsî intimui ı t b ı vazife vi fir ay kadar kam layarak haklı görüyordn. Bir tapmıstı. devlet adsmı için kendine yapılan ROTHSILD'LERE Asya nıemleketleri ile nınna tecsvüzle diğer şahıslara yapılan İL\NI HARB teeavfiz arasında tecavüzü önlesebetleri kııvvetlendirmek mek vaziffsi bakımından fark Lubnan Ekonomi N^zırı Suleyga>esi ile seyahate çıkan olnr D I ? man Ll Ali, Kotbsıld aılesınden hıe Yayınlanan bildiride, âsi General Fumiye ait birE>iip Han Endonezya, kımsenın Lubnan'a «rırmıveceeıni Sen Vekilsin yahn ! Elinde teFilipinler ve Japonya'ya liklerin hükümet kuvvetlerine açtığı topçıı ateşiilân etmiştir. Malumdnr ki bu büeavfizleri önlemekle mukellef poda i yıik ve zengin aıle, Avustnrya, A lisi nssıl elnr da hfiviyet ve vazinin Amerikalı pilotlann kullandığı helikopterlero fesinin tam nddı olan bir teeavüz mcnka, Fransa ve tngıltere'ye yahsreketinde mazor ve haklı görürSıngapur ( ( a a l Bırmanya'y le tanzim edildiği açıklandı >ılmış olup, bn dört memleketin lön? trbaaaı olarak \a«amaktadır. Bu zıvaret e'tıkten sonra Endonezya •vasak karan. aılenin dort millete ^a gıtmekte olan Pakıstan Devlet Bıldırıde ılerı suruldııiiune gore. Vıentıan 4 (a a ) Vıentıan Rad$lmdi Yassısdada görtlmeve bas mensup fertlerine de samildir. Ya Baskanı E\up Han. bır saat kadar yosu tarafından yavınlanan bır hü Mekong nehrının karşı kıvısına \er layan Topkapı hâdiselerı de bnnun sa^ın sefcebi Rotshsild'Ierin tsraile Sıngapur a uğramıştır kumet bıldırısınde «Laos'un ıç ışlesmıs olan Tayland topçusu, GePakıstan Cıımhurbaskanı hava baska bir misali.. Zamanın Valisi.. vaki devamh vardımlarıdır. Zan alanında Sıngapur Dfvlet Ba'kanı lenne yabancıların kanştığı* ıddıa neral Fumı kuvvetlennı destekleHalk Partisinin toplantı yaptıiını. mekte, hukumet bırlıklerının uzeedılmektedır ve tahmin edildiçıne gore bu kaYu«.uf Bın tvnak, Basbakan yardım rıne ateş açmakta. bu arada AmeriDemokrat Partililerin de bnnlara rar butıin Arap memleketlrrine de cısı Toh S.n Sı ve ı'erı geîenler takalı pılotlar tarafından kullanılan kar»ı harekete geçtiklerini sövlüsıra*et ettirileeektir. rafından kaısılanmıstır helıkopterler de bu topçıırun ateyor. Ve Halk Partisinin hareketine 7 PRAG NERESt Ba«.ın mensuplarının sorularına şını ta"~ m etTiekted BAS\ltI Sehıı cıı kestı^^ının na/dr gunleu \erni"kte olduğu kcnserler buyuk muvaffakıyet ka müsaade edilmedigl için gayri kaK\MBOÇ NERESİ? cevap veren Ev ııp Han. ge7i ımannnî olda^onn, Demokrat Partininzanmaktadır Resımde dun verılen koıserden bır an goruluyor. cının Pakıstan'la Gunevdoğu Asya kine ise müsaade edildijinden eavPrag'a 35 kılometre mrsafede b« memleketlerı arasındakı munaseri kannnî olmadı^ı kanaatini izhar lııııan Lany satosunda Kamboç Dev betlerı sıklastırmaV oldugunu soyediyor. Ift Reisi Prens Norodom Sihannk lemıstır ıle Çtkoslovak Curnhurreisi Anto Endonezva ge/tsi bır hafta sure Bre VaH bey.. 8en Halk Parıun N'ovotni arasıı.da, bir dostluk cek olan Pakıstan Cıımhurbaskanı tiılnin toplantısını gayri kannnî ove kultür rçbirlifi andlasması im Fılıpınlerde bır (un kaldıktan sonlarak rSrüyorran da neden Dezalanmıstır. Bu anlasma iki âkid ra Japonva'jı resmen zıyaret ede. mokrat Partininkini o mahiyette Caıacas (Vcne/ueıia), 4 (a a.) tarafın birbirlerine teknik yardım cektır görmüyorsnn? Sen devletsin. DeSon gunlerde Caracas şehrınde baş da bulunacagını da bevan etmekgosteren karışıklıklar uzerıne, >emokrat Parti deltilsin^ diyecek olledır. Bu muahede ile Çek ihtisas !•••••••••••••••••••••. hırdekı askerı kuvvetlerı takvıye > eevap hazır : .ıdamlan Kamboç'ts vazife alacak • O samanki »artlara nazaran NECL BALTACI NECL BALTACI • maksadıyle, takrıben 100 kılometre lardır. batıdakı Maracay garnızonundan bByle karar verildi. İle o bazı bırhkler Caracas'a sevkedılHay gözfi kör olsnn sartlarin.. Yt\E BASIN HTRRİYETİ MUAMMER İLDAM mıstır Kennedy. B. Milletler Genel Bir adam bir sehre giriyor. Her lıısiltere Işçı Partısı Lideri Geı.Vısanlandılar Polıs, komuniitlenn, komunıst zaman gelip gidiyor. Bir hâdise Sekreferi ile görüsecek tskell, Portsmouth'da ırad eltısi LâİPİi Sadırvan taıaftarUrmın bazı paılamento uyok. Bn sefer kıyamet kopnyor. bır nutukta. Inçılteredekı basın elerının evlerınde araştırma yap. Bu sabahtan itibaıen Nuruosmaniye Cad. No. 7678 de bulunan Neden? 2 1960 maktadır nıeselesinin, \e basın hürrheti dâWa>.hınoton. 4 (a a ) Amerıkan Çfinkfi. adama teeavfiz ediieceSi vasının ele alınması icap ettığini Demokrat Partısı ılerı gelenlerın>cnı binasında ki)metli müşterilerimizin hizmetinde olacaktır. Dunku kaı.sıklıkîar sırasında 2 den bazıları, A%an Meclısınde dıs tevatfir halinde sehirde çalkanıbevan etmıstır. Geıtskell'e nazakışı olmustur Unıveısıtenın buyor. Halk Partililer elbette tehlikomıs\onu baskanı ran lııçılı/ ga/etelerinin birkaç elV E FA T lunduğu bolge tamamen boaaltıl munasebetler Fulbrıght'ın Dı^ıslerı keye, hakarete manw kalacajmı de temerkuz etmev fıkir hurriveDük Jı,zef D t n u ı l\n,erıkj) mıştır ve askerı bırhkler bu bol olan Wıllıam tâ\ın edılme^ının kııv Bakanhğına davdnklan liderlerine karsı baSlıtıııı fillı olarak ıhlâl eder bır maııB.ıvan Jernıen Den'Li se\gılı ge\e kımse\ı Sükmamdktadır vetle muhtemel olduğunu scı\'e. lıklarını göstereceklerdir. Menderınclerî oLuı zara arzetmektedir. mektedır'.er Bu ka\naklara eore res snraya bnrava eittifi zaman Dııl Ha\aıı Valumdur kı bundaıi kısa bir Fıılbnçht'ın D «ısien Bakanı olmaDemokrat hükümet âmirleri, beleMAKİ DEMCI'nin mııddet evvel tıra.jı iki mılvonu sı ıhtıma'ı Parıs ve Londra'' a vap diveleri, biitün hükümet teskilâtı \ıLir\ d ı r ı n tıı'.urlt bıldıhulaıı bır çazete ıle bır baska derti*ı son sevahatten sonra dnha ria ve Demokrat Parti organlan para ıııUı Cfiuzı m c n s ı m ı \srii s.' bu\uk rekabet karysında dava artmıstır ile adam toplavıp • «.ıll 6 j r a l l k 19b0 sa.ıt 15 te namnarak Dailv Maıl Trostıı tara. Kennedv, Hammarskioeld ile rak=ım Ohan Oskıperan Erme Yaşa ! Varol ! Allah seni bltıııdan satın alınmıs \e bu çazetem K ı t ı l ı k kıh^tMnde ıcra olııgörüsecek ler de rekabet pı>asasından cekılzim basımızdan eksik etmesin ! din u . ı g ı ı!an o l u n u r Btrleşmış Mılletler çevrelerinmıslerdir. ye bafırtmazlar mıvdı? Onu meneIshu ılan hususı J a \ e t ı v e yeCTJ den oğrenıldığıne gore. Baskanhğa den oldn mn hiç?. rıne kaımdır Gazeteeılıçııı muavven ellerde 1 o seçılen Kennedy, Bırlesmıs MılletCenjze Le\azınıatı \e Se^vı^ı Ama lâf aramızda. duaları kabul XtıiDİaııması. lngılız sos\ alısllcrinı Bir torende konuşan General ler Genel Sekreterı HammarskDIR4.\' \ e GARBİS CELlL olmnş ki adam kendilerinin altıntııdıse'e suruklemistır. joeld ıle çarsamba gunu teskılâtın Merktz • 21 46 Şubt .'7 21 65 M Kasım Arapları birliğe da gelen bütün Demokrat vekil, New York'takı merkezınde goruM. PİRt dâvet etti mebns, âmir, memnr ve kn>ruk şecektır Gorusme ıçın henuz bır hepsinin basına belâ oldu. Ne ki saat kararlastırılmamış olmakla Bd^clat, 4 ı t ı ) Irak Ba.sbaka beraber. bu gorusmenın sabah \ayaptıvsa onların kendismi ikaz etnı General Kasım, geçen yıl suı pılması ihtımali kuvvet'ıdır Gomediklerinden dolavı \ukua geldikaste uğramasının bırıncı yıldonu rüşme sırasında hans»ı meseleler ğini iddıa edıvor. Bu namertlikte mu dolayısıvle yapılan bır toren uzennde durulacağı henuz bıhn. o kadar ileri eitti ki. «alıh Korur de soz alarak, Arap memleketlerı memektedır çibi kendisine on sene sadıkane lasındakı munasebetlerden bahhizmet etmis ve bu sadaUatinin neietmıs ve bu arada şoyle demıstır: ticesi olarak Yassıada mahkemesiArap mılletı yenılmez bır butun ne sevkedilmi<i bir adam ıs\ an etti. eskıl etmektedır Bu mılletın top Her sevi emrederler, biz de DOKTOR •akları emperyalızmın gozdıktıği memur sıfatnle »apardık.. dne 3*bır hedeftır Fılıstın, Cezayır, Umlıvarak baâırdı. man ve Basra Korfezı bolgesı bu mperyalızmın boyunduruğu alSimdı butun hu suUarıla « McııDeri. Saç ve Zührevi tında ınım ınım ınlerken, bırbıri. deres» ın idd>3>ı. 7 Hastalıklar Mütehassısı mızı boğazlamak neden Neden bır Beni ıka? e<nıedıler. sn/udıır. i bırlık kurmadığımızı ve bızı ıstılâtstıklâl Cad Parmakkapı ( tka7 ) uvandırmak ^ e u u\arnı.ık 'el i No 66 Tel 44 10 73 a >eltenenlere karşı duramadığımânasina selır. \Usı mâıuıııı amızı anhyamıyorum''» lırsak Menderes daıma u\Kuda \e gaflette oldusuıuı kabul ettıçı aıılasılı\or. Ç uııUu lıer hadiNede «Beni ikaz etmelndıler» demesi. her hâdised" saflette 1e mkuda oldııSu mazerftını ılerı surmesi demektir, Gafletıni itiraf edenler, nasıl devlet adamı, parti lidcrı. basvekıl Olmuslar aeaba? Kendileri de sasmıvorlar nıı buna? B. FELEK Ferhat Abbas Fransa ile müzakereye girişmeye kararlı Toprak Tahiil Laboratuarı kuruluyor Medeniyetle birlikte deli sayısı da artıyor Şehrimize gelen Amerikalı akıl hastalıkları mütehassısı Mr. John Tucker. hastaların renk tedavisi ile iyileşebilecek lerini söylüyor Ne itfiler? Î Cezayirli çeteler ile Fransiz ordusu arasında cereyan eden kanlı çarpışmalarda ölii ve yaralı sayısı fazla Affa uğrayan bir sabıkalının yeni marifeti Eyüp Han Singapur'da Laos, Amerikayı iç işlerine müdahale etmekle suçlandırdı Venezüella'da karışıklıklar Fulbrighf'in devam ediyor Amerika Dısisleri Bakanı olması bekleniyor YAPI ve KREDI BANKASI CEMBERLİTAS SUBESİ General Kasım şiddetle çattı YAPI ve KREDI BANKASI Entperyalistlere Tarık Ziya Kırbakan \ Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı 3ıze 20 Yıl Boyunca 5 0 0 Liraya kadar AYLIK GELİR İkramiyeleri K A Z A N D I R A B İ L İ R Aynca APARTMAN DAİRELERİ ve Dolgun PARA ikramiyelerinden de FAYDAIANABİÜRSİNİZ. Ankara Elektrik Havagazı ve Otobiis İşlefmesi Ummn Müdürlüğünden: KuUanıImamış Muhtelif Oto Parçası ve Hurda Malzeme Satılacaktır. Broşur ısteyınız, hesap açtırmakta acele edinız. 1 Müessesemiz ve Otobüs tşletmesi ambarında bulunan çe sitli hurda malzeme (hurda dış lâstik. yanık yağ, derı ceket v.s.) ve elektrik malzemesi ile kullsnılmamış diyamont, Pak kart, Sudabeker. Bosch, Zils, Fargo yedek parçaları açık artırma usulu ile satılacaktır. '2 tsteklüer satışa konulan yukarıds yazılı malzemeleri, tâı) gıinlprı hâriç her gün mesai saatlerı dahilinde Muessese ve Otobüs tşletmesi ambarlannda ve bj işe aıt şartnameyi de Muessespmiz Ticaret tşleri Servisindf goıebilırler. 3 Satı? 8/12/960 persembe günü saat 14 00 de Muessese Umum Müdürluk binasında toplanacak Alım Satım Komısonumuz mânfetıvle yapılaca ktır. 4 tstekliler şartnamede tesbit edilen mıktarlardakı temınatlarını Muessese veznesine yatı rara'c yukarıda yazılı gun ve saıtte ad geçen Komisyonumuza muacaat edeceklerdır 5 Muessese ihaleyi yapıp yapmamakta veya dıledığıne vermekte serbesttir Koraltan, fahrî başkanhktan iskat edildi Ankaıa 4 vCun.hun\et TelekO Turk Fen llemurlaıı Bıılığı Oenel Kuıul toplantısı bugun >apılmıs \e tnkıldba kadar Derneğın fahri baskanı olan dusuk Meclıs Reısı Refık Koraltan fahıı ba'kau lıktan ıskat edilmıstır. Az bn ü\e topluluğu hu/uıunda baslıvan kongrede. Karayollaıı Genel Muduru de bır konıısnu \apmıs ve bundan sonra fahıî ba>kdnIığa Baymdırlık Bakanı Mukbıl Gokdoğan seçilmi'tıı. Raporlar okunarak kabul edıldıkten ve tdare Kuıulu da ıbra o. lunduktan sonıa yeni seçimlere yeçılmıstır. PIVAIE t.Si ojız tadc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog