Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURTYET â Aralık 1%Ü Almanya Mektuplan 1111= lllllllllllllllllllllllllllll! IIIIIIIIIHmilllllrfttlHN!HIHrHlimilllHIHIIIIIIIIMIIIIIUIIIIIIirilllllll=|in Şimdi ne olacak? Yazan: Seyfeddin Akersin Bonn, Bonn sehrinde «Batı AlHanva'nın Birlesik Amerika'ya maK yardımı» etrafında vapılan möza kereler, her haneı bır muspet netıee elde edilemeden sona ermıs bnln nuyor. Halboki dolar'ın geçirmekte olduğu teblıkeli krızı onlemek mak sadiyle hareket eden B. Amerika, bu tesebbuse büvuk ümit bağ lamıstı. Bu itibarla, muzakerelere katılmak uzere Batı Almanva'va fideeek olan malıve ve ıktisat uzmanlanndan mutesekkıl 24 kısılık heyetın basında, bızzat Malne Bakanı Anderson ıle Harıcıye Bakan Vekilı Dıllon'u gondermıs idı. Cuın burbaskanı Eısenhower de, Batı \l man\a Başbakanı Conrad Adenaner'e birkaç defa sahsen muracaat ederek, Birlesik Amerika ıçın pek ehemmıvetli olan bu tesebbuse musaıt bır zemın hazırlamıs bu. lunuyordu. tki dost memleket arasındaki muzakerelerın, böyle hiç ıiınıt edıl mnen bır sekilde son bulmasmda rol ovnıvan sebepler muhteüftır Bılâhare acıklandıfına gore, halen Amerikan dolan'nın 3 mılvar (dolâr) açı^ı vardır. Bırlesik AraerHta, evvelâ Batı Almanya'dan bu açığıntn kapatılması ıçin 6 ili 7 mjlyar Mark (13 ilâ 15 milvar TL.) yardm» ıstemiştir. Fakat Birlesik Amerika' nm ayrıca su isteklerı de vardır: Batı Almanva'da bnrnnan Amerikan ordu bırlıklerının masraflarmın odenmesi. Batı Almanva'nın çelişmemis memleketlere iktisadi yardırada bnlnnmsn. Ve NATO*nnn masraflanna fimdive kadar oldngnndan daha fasla para ile istiraki. Batı Almanya heyetınin başkanı Başbakan Yardımcısı ve tktısat Bakanı Prof. Erhard, bn taleplerden <4merika'ya mali yardım» meselesiıri kabul etmekte, fakat bnnun Içm bazı şartlar ileri surmektedır. Bılindiji fibi tkıncı Dunva Harbi sırasında, Amerıka'da bnlunan AI. man servetıne el konnlmvstn. tste simdi Batı Almanya ba servetm serbest bırakılmastnı istemektedir. O takdırde Bırlesik Amerika'ya yapılacak yardımda b» servetten istifade edilmesi mümkün olaeaktır, Diğer taraftan Batı Almanva, Bırlesik Amerika'va nakit olarak para vermefi de kabnl etmektedir. Ancak Batı Almanva bunu borç, yahnt kredı adı altında vermek fstememektedır, Îkıncı Dânva Harbin den sonra Bırlesik Amerika, Batı Almanva'ya yardımda bulnnmnsto. Iste simdı. aslında muavven zaman larda odenmesı ıcap eden bu borca kl 3,4 mılvar Mark'tır . Batı Almanva, Birlesik Amerika'ya bir defada ödemek snretiyle yardrm etmek istemektedır. Hatta Batı Almanya, vainıs Birlefık Amerika'ya olan borcann detıl, avnı «amanda Ikınei Dnnva Harbınden sonra Ingiltere ve Fransanın yaptıkları vardımı da yine derbal ve bir defada ödemeğe banr oldsğnna bildırmıştır. Bu suretle bır defada odenmesi teklif edılen para, lngıltere've odenecek S09 milvon ve Fransa'ya Sdenecek 100 milvon mark ile 4,3 milvan bul maktadır. Batı Almanva'nın bu teklifi, Amerıka'da el konnlmuş bnlunan Alman servetinin de ılâ. \esi ile, Birlesik Amerika'nın istedifi mait yardımı karsılıyabilmek tedir. Fakat buna rafmen, Amerıkan heyeti baskanı Anderson, Bırlesik Amerika'nın taleplerinin bu sekilde verine getirilnıesini kabul etmemiştlr. Batı Almanya'da bulunan Amerikan ordn bırliklerinin masrafları mevznnnda ise, Bonn daha da sert davranmış ve netıeede Birlesik Amerika'nın bn istegini reddetmıs tir. Birlesik Amerika'nın bu masraflar için Batı Almanva'dan iste. difi para 60» milyon Mark'ı bulmaktadır. Erbard'ın ifade ettiğine göre, bn para Bonn'da tahmın edıldifinden çok ySksektir. Bn itıbarla Birlesik Amerika'nın talebı Bonn'da bir «surpriz» olarak karsılanmıstır. Bnnunla beraber Imtrıkalıların bu talebının kabul edıl memesinde baska sebeplerin tesın de olmnstur. Bunlardan birisı; Amerika'nın istefınm kabnl edilmesi halinde, tnçıltere'nın de avnı v ola saptnasından korkulmasıdır. Fıl. hakıka bu hususta muzakerelere baslanacaeı çıın; tnçiltere de; Batı \lmanva'da bulunan bırlıklennııı masraflarını talep edeceîinı ima etmis bulunuvordu. Fakat bn hususta asıl muhım ro liı ovnamıs olan sebep şndur: Amerıkan heveti, Bırlesik Amerika nın Bdtı Almanva da bulunan ordu bırl'klerinın masraflarının odenme si için, Bonn'da ıkı memleket arasmda bir anlasma yapılmasını ıste raiştır. Batı Almanva ıse, Birlesik Amerıka'mn, meselâ Pakıstan, Iran ve Turkıve ıle vaptığı, bu kabil ikili bir anlasmayı katTyetle red et mıstır. Buna mukabıl boyle bir an lasmanın, Birlesik Amerıka ıle değıl, fakat Birlesik Amerika'nın da dahıl bulundugu NATO topluluğıı âzası devletlerin tümü ile va ptlabilecefı nildırilmıstır. Batı Al manva'nın bu husnstakı titızliğini anlavısla karsılamak lâzımdır. Zı ra bövle bir aıılamna, artık işgâl altmda olmavan Batı Almanva'nın hökumranhk hsklanna aykırıdır. Bn anlasmaslıklara mukaMl Ba tı Almanya, Bırleşık Amerika'nın dığer ıkı talebını kabul etmektedır. Yânı Bonn Hukunıeti gelısme mış memleketlere yardım ile, S\ TO teskilâtınm maaraflarma şimdije kadar oldugundan daha faz la para ile ıstırake hazırdır. Batı Almanva bunun ıçııı 4 7 mılvar Mark avırmıs bulunmaktadır. Ba panmm 3 H8 4 mirvar Mark'ı gelismemis memleketlere ve 700 ılâ 8*9 nrilvon Mark'ı N4TO enrlne verileeeittîr. Batı Almanra'nın t«k lıfine trore. gelismemis memleket lere vapılacak «lan yar*ım h»r «* ne tekrar edîîmivecektir. Ve bn bir «mıllî kalkınma» yardımı deSıldir. Fara, meselâ Sudan'ın «Ro selres» barajı çibi balii milletlerarası v«rd?ma ihtiyae gösteren is ler kin garf edileceMir. Fakst daha evveilri Anerlkan istikleri 3ze rinde bir anlasmava varılamadıfından, iki bevet bn mevznlar 67erinde konasmadan aynlmnlardır. tste Birlesik Amerika fle Batı Almanva arasmdaki müıakere ler bö^leee netteelenmis bulunuvor. Gerçi taraflar »ert «Sıler SÖTlemeden hirbirlerinden avnlmıslar d»r. Fakat bn netieenin gene de B. Anerika İU Batt Almanva'nın arssına bir ««gnklnk getlreeeü tah min edılmekttdir. Hattfl ba yöıden Bırlesik Amerika'nın, Batı AI manva'da bttianan birükKrrinin tamamım vevs bir kısmını geri al ması ıbtiraalt dahi akla gelmekte dir. 4neak Birlesik Amerika'nın bn bususn nznn uıun dnsfineeefi murıakKaktır. Kaldı ki Bonn mnzakerelerin'n, önumiizdeki aralık avında vapılacak X4TO toplantısında âza devletlerin istiraki fle eozdPıi geçsrilecegı hnsusundaki haberler, anTasma kapılarının tamamen kaoamnıs olmao'igını gSstermeMedır. Fakat her ne «Inrsa «Imın snrası mnhakkak kf: Birlesik Amerika nın bn tesehbâsfi ile Dolar'ın «afiveti bflsbutün meydana çıkrmş ve ümit edilen yerde devasınm bnln. namadıih da anlasılmıstır. Neticesi ba<ska bir ise vararaıvan bövle bir tesebbüs fçin, Bhlesik Amerika *amanı vanlıs seçmistir. Eisentaower ba mevrnda Bonn'a Ta bir tene evvel mfiraeaat etmeli, vahnt da ısı Kennedv've bırakmalı idı. Zira Batı Almanva'nm artık gunleri sa Tilı elan Eisenhower HükSmetıne rermesi istenilen tavljleri; Snnmfiz deki yılın ilk aylannda Adenaner'in frendi«i He vapacagı konnsma ıçın kıvmelli blrer koz olarak Kennedy'ye saklıvaeagı pekSU evvelden tabmin ediiebilirdi. İ Askerlik Bahisleri | ıııı=ııııııııııırııtıııııııııiııırııııııt ııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııtffliıifiıııırııııifitınıııııriTiııııııt=ıııı tkıncı Duma Harbı bıteli takriben onbes »ene oldo; fakat bütıın dnnva harbde mı, joksa sulbde mı yasadıtını bir turlü anlıyamadı. «Soğnk harb» ismı verilen »ert bir mıicadele nzavıp gidıyor. îsiıı muhim tarafı soğuk barbın bırı açık, dı. Aftan istifade eden sabıkah Çeri kapah ikı hakikı mucadele\i lardan 60 kişi de tekrar çızlemesıdır. Acık mucadele sılâhlanmadır. s.lâhlanma >arısı. BıCezaevine girdi nncı ve Îkıncı Dunva Harblerınden e\vel yapılan \anstan çok farklıdır. Eskı varıslarda sadece îkıncı Af Kanununun çıkma^ıı dan so muhtelıf | tazla adette silâh yapmak hevesi sehrımızın semtlennde hırsızlık vakaları hıs | mevcuttn. Son \arısta ıse büsbüsedılır bir derecede artmiş bulun i tun baska faktörler ıse karısmaktadır: Bir anda karsı tarafın bütun maktadır Bilhassa Af Kanununha\at membalarını, sanavi knvvetdan, bafıf cezalara çarptırılmıs, lerını imha edecek bir baskın şebehırsız ve yankesıcıhkten sanık kesı rnevdana eetirmek.. Bunun kımselerın faydalanmış olması, bu ıçın de çok bımık kıtlelerı ımha vakalann artmasına sebep teşkıl edecek silâh arannor \e kıt'adan etmıştır Nıtekım, son Af Kanu kıt'a\a tahrıp kudretı ıntıkal ettınundan istifade ederek, serbest bı recek roket bulunınor, sunı pe\k rakılan 200 e vakın sabıkalıdan, yapılıvur. yuzlerce mılvar dolâr tekrar cezacvlerıne donenlerın sa sarfetmekten çekinilmıvor. Bun. yısı ılgılilerce verilen bilgiye go dan dola\ı gelecek barbı bir efsane harbı olarak mütalâa etmek re, 60 ı geçmış bulunmaktadır Bu konu ıle ılgılı olarak «on 24 yanlıs bir kanaat olamaz. • saat ıçınde şehrımızın muhtelıf semtlennde 9 hırsızlık vakasi ol Soğuk harbın kapalı mucadelesı muş ve bunlard.an ancak uçunun de ılerı tis kazanmak \arısıdır. faılı vakalanmıştır. Tahkıkata de Ruslar, \merikalılardan «bıze karvam edılmektedır. sı ılerı ııs bazırlnor» dne sıkâvetçı olmaktadırlar. Halbukı kendılerı de \\rupa'mn etrafını sarmak 10 Amerikalı Senatör \e Amerika'nın ^erısıni vurmak ıı,in avnı sekilde bir ileri üs faaligeliyor vetı gostermektedırler. Bu hususMemleketımızdekı atom tesısleıı ta ıse, raılletlerın karakterlerını enı yerınde gorerek tetkıklerde bu tud etnıekten baslamıslardır. Mılunmak uzere, Bırleşık Amerika sır'ın hurriıet kazanmak fıkirlerin Devletlerı Muşterek Atom Enerjı den, Kuba'nın demokrası dâvasın. sı Komısyonu Başkanı Senator dan istifade edecek ve bunun gıbi Clıngton Anderson baskanlığında bırçok memleketlerı, ılerı us halı15 kışıhk bir heyet persembe gunu ne getırmek üzere, istısmara çalışehrımıze gelecektır. sacaktır. 10 senatorun dahil olduğu hejet Demek olnvor kı, her iki taraf tstanbul'da uç gun kalacaktır da, karsı tarafın bütun imkânlarını bir anda tahrip etmeli hedef aGültepe cinayetinin faili lan umumı plânlarını bazırlamısdün de yakalanamadı lar ve ileri üs aramak safhasına Gultepe'de 55 yaşmdakl kıracısı geçmıslerdır. Bu çun cerevan eden Meryem ıle 26 yaşındakı kansı A\ mucadelenın hedefı bu olmak lâse'yı balvozla oldurmekten sanık zımdır. • Mehmet Terzı, aradan dort gun Amerıkan ve Rus sevki ıdarelerı geçtığı halde, yakalanamamıştır bundan sonra defcısmektedir. OnCınavetı, kıskançlık \uzunden ısbeş senenın çozonunde cerevan eledığı zannedılen Mehmet Terzı' den politıkası, objektif goriıs sahı. nın memleketı olan Babaeskfye bı bıtaraflara tek bir kanaat verkaçtığı tahmın edılmektedır miştır: Gelecek saldırıcı Rusva, koruyuon ve mukabıl saldırıcı da İşçi çocuklar Amerika'dır. Batı ve Do*u bloklaÇeşıtli ış kollarında çalı^an rı bu ıkı bas devletın yolunda vusayılan yuz bının uatunde bulunan j r u r a e h t e n baska bır ıs gorememek ışçı çocuklann, çok cuzî bır ucret t e d l r ı e r . gu halde Amerika ve Ruskarşılığmda çalışünlmakta olduk. ,,„.„,„ a v n l g l lâhları yapacakları lan tesbU edılmıştır | tamamiyle bfkleneme». Rnsya, ta'"Yıllardan beri iSmal •dilmî? tiu• " lunan bu ışçı çocuk dâvasının hal j ledılmesi ıçın, Istanbul Teknık ç V E F AT Mensucat tşçıleri'nın Mılll Bırlık Merhum Ragıp Bevın kızı, Komıtesı'ne muracaatta bulundukmerhutn Osman Şevki Beyın ları oğrenılmıstır. | Hırsızlık vakaları arttı Efsane harbi V A Z A N HEM Hoşbeş «La rahate fıddunja» derler. Dunyada rabat vokturun arap çası. Buna şimdi, rahat rahat, bîr de «La rahate fil'ahire» eklıye blllriz. Ba da, turkçe*l yeni çıkan «ahirette rahat yoktur» nn arapçaya tercumesi. Bırincıvı herbalde bir Arap sövlemis olacak ki, aslı arapça. Ikıncının turkçeii de bilim. Bir kaç gun evvel, gaıetede gördom. Beledı>e Meclısl, yetkilerini hais Belediye Encümeni, mezarlıklarda yer alma tarifesini yeniden değıstirmeğe karar vermis, flvatlan arttırmış Fransızlar, akademı izalarına olumsüz adım verırler. Belediye Encumenı âzaları da galıba bizim ölümsuzler olacak ki, kendilerinı hiç ilgilendırmıyen ahıretteki mekânların ücretini, bız ölttmlüler taesabına futuranzea artırıveriyorlar. Oerçı ahiretin kapısı dünyada oldnfuna g8re, Beledıve Encümcni yan varıya dunya ısi gormus sayılır; ama, ınsanları ahirette rahat ettırmek ıçin mezar fıyatlarını arttınrken, bir baska yetkivı haiz bır başka makam da su dunyadakı ev ışlerıyle mes ğul olsa artık temennlsi jukse Hyor insanın ıçınden. • • Taksım'deki Opera iskeletinm fast kısımlarında Çâlışan iscıler goruluyor. Binanın öst kısminda bir yıkma ameliyesı devam edıyor. tçınde opera oynansın dıve davarları yukseltilen bu binanın temellerı atılırken, kim derdı ki. bn yer, asla bina haline gelemıyecek, bir talihsiılik hevkelı gibi, yazın giineslerine, kısın vağmurlarına ve karlanna on sene göğus gerdıkten sonra, bu acıklı havatı kazmalarla sona erecek!. Bina, oldufn gıbl vıkılmıyacak, üst kısımlan vıkılıp kendısı tâdıl edıleeek dıyorlar. Ne olursa olsun, talihsız bina. Dram, opera bınalarının ıçınde, dram aktbrlerı tarafından oynanır. Bu biçare kendi dramını kendi yazıp, kendi oynadı. Hem de kendı ıçinde bıle degıl de, dısında. t •* Televijyon etrafında masahedeler yapan sosvolojl bilçinleri. fennın bu son hârıkalı eserini yarı ovuyorlar, yan yeriyorlar. Iddıalara gore, televızyon, sahnelerın ve beyaz perdelerin seylrcilerını aıaltıyor, buna makabil, aile bağlannı knvvetlen diriyormuş. Akşamlan, televizyon ekranı karsısında top«ınıp, çoluk, çocuk hep bırlıkte hoşça vakıt geçiren aileler gıtgıde çoğalı yormuş. Memleketimize televisyon hâli gelemedi. Şimdilik Tassıada aaati onnn yerinı tutmakta. Dün anlatıyorlardı. Imumi eflence yerlerının musterıleri yarı yanya azalmış. Buna mukabıl ber evde, çoluk çocuk her aksam laat sekızde, iftar topu bekler gıbi, radyonun başında. Yüılerde, tıpkı iftar topn bekliyenlerin yüılerindeklne benzer bır gızlı umıt ışığı. Bflton bir gun devam eden açlığı ve susuzluğu giderme ümi dınln tıpkısı. On »ene luren pek çok feye acıkmış ve susamısla nn umıdi. Hamdi VAROGlJ Amiral Afif Büyüktuğrul mamiyle saldıncı bir harbe göre hazırlanacak, Amerika ıse evvelâ kornyacak ve sonra da karsı saldırmayı vapacak silâhlara mallk olmağa çalısacaktır. Bu ana kanaatı anlı\amı\anlar, Rusva'nın fazla uzun menzılli rokete malık olma. sından endışe duvmaktadırlar. Fakat problem vukarda izah edildıği sekilde mütalâa edıleeek olursa, dnrumun busbutfln baska sekilde förulmesi ve knvvet mukayesesinin baska sekilde vapılması cerekir. ması dolavısiv le, barbe muncer olursa hemen mu kabıl atom baskınını yapacak, böy le olmazsa knvvetlerıni geri çagıraeaktır. J • Amerika'nın aldığı Ikincl emni vet tedbiri de, mfltearnz roketlerin geldıgını haber alıp otonatik olarak onları imhava çalışacak merkez şebekesıdır. Ba merkeılerdeki çok uzun menzilli radarlar, aldık lan haber nzerine, otomatik alarak, ımba roketlerinı havalandırıp Rus roketlerınin peşıne düşürecek lerdır. Amerıkalılar, onlarca milyar dolftra malolan bu istasyonlara • En lyi müdafaa taarroıdur denir. fazla bel baglamışlardır. Her halde Bu temel fikre kapılarak Amerika aldıkları netıce buvüktur kı, bu nın da tam bır taarruza hazırlan kadar masrafı goze almıslardır. ması daha uvgun mutalaa edılebiBuna mukabil Amerıkalılara en lır. Fakat Amerika'nın hareket et. tığı nokta butun dttnva halkını tara fazla endıse veren nokta, roketlı bır hnrrıvet ıçınde yasatmaktır, ne Rus denızaltı gemılerının sahıllersanayı merkezlenne kadar avkırı kanaat de beslese, da de bulunan rup dururken Rusva'va saldırmak verdırebıleceklerı zarardır. Zira değıl, iki blok arasında ıdeolojı atomla muteharrik roket denizaltıfarkı varsa, mesele sulh yolundan lannı, vaktinden evvel yakalıva. halledılmeli, hıçbir devlet ve milcak bır tertip henüz bulunmus delet ta/vık altında tutulmamalıdır. Bundan dolavı Amerika bır ta gıldır. Buvuk bır gavretle bSvle arrnz değil, tam bır müdafaa har bir âlet sebekesi bulunması için bıne hazırlanmaktadır, Buradaki çalısılraaktadır. müdafaa ovle bır karakter taşıja• caktır kı, hur devletlerden bir taGoruluvor ki, asağı vukan ber nesı sılâhlı bır tecavuze maruz kalırsa Amerika, Bırlesmis Mılletler sene bulunan yenı bır silâh, musçercevesınde koruma vapacak ve takbel silâhlı mucadeleve yeni bir fakat hur dunva bır atom baskını efsane katmaktadır. Sılâhların tahkarsısında kalırsa, müdafaa, en rıp kudretlerı, yaptıkları lüratler, kısa zamanda mukabil baskın ba gdrdükleri vazıfeler ve nibayet line gelecektır. mal oldukları paralar, efsaneyi aynca alâka çekıcı bir bale koymak• Pek kudretli olan Amerıkan sa. tadır. Boyle bir efsane barbini hanavu karsısında, uzun suren bır vallerde oanlandırabilmek ıçın ber harbin mfitecavlze pek zararlı ol halde Jülvem'ı meıardan çıkarduğunu Napolyon Harbleri, Birinci mak lâaımdır. ve tkıncı Dfinya Harbleri pek açık bır şekılde göstermiştir. Birkaç vuz mısli artmıs olan harb masrafiarı karsısında, Rasya da, nıun surecek bır harbten hıçbir favda beklıvemez. Harb uzadıkça uıar ve fakat mağlübıvet Rusva'nın koynundadır. Bundan dolayı Rusya, hazırlıvorsa, tecavuzünü birkaç gunde tamamhvacak bır sekıl aramak tadır. Buna mukabıl Amerika îyin muhım olan nokta uç tanedır : 1 Rus baskınından mumkun oldufu kadar çabuk haber almak; 2 Rus baskınından Amerıkan atom ve roket kudretinı korumak; 3 Mnkabil baskın yaparak Rusya'nın atom ve roket kudretini blrden imha etmek. Ikı tarafın sarf ettıfı gayret budur. Tukarda açıklanan mütalaalar modern bir harbte keşfin n« kadar buyük bır kıymet tasıdığını anlatmıs olaeaktır. Sulh zamanında da olsa, muhtemel mutecavız bır devletın harb hazırlığını adım adım takip etmek en büyük bir ihtıvaçtır. Sunî pevklerın en buyük \azıfelerinden bir tanesi de uzak mesafeli foto|raflarla bu faalı>etı kontrol altında tutmaktır. Bu hu. susta bılhassa gece foto|raflan çok büyük faydalar saglıyabilırler. Amerika'nın lkınci meselesl de; Rus baskınına karsı atomun saklanmasıdır. Uzun munakasalar ve harb tecrubeleri atomu saklıyacak en elvensli sahanın en yüksek irtifadaki hava tabakası ve denizle. rin altı olduğunu göstermiştir. Amerika, en ufak bir gerginllk alâmetleri gördügü zaman, hemen atom bombalarını tavyarelere Te denızaltı gemılerine yuklıyerek onlara mukabıl baskına hazırhk mevkiine sevk etmektedir. Gersinlik, Rusların baskın yap ŞANSINIZA • İntihara teşebbüs edenler Dolapdere ve Samatya'da dun, i ıkı ıntıhara teşebbüs vakası olmuş i tur. | Dolapdere, Iphkçııırın Sokak j 112 numaralt evde kalmakta olan 58 yaşında Nazh Yığıtoğlu adlı bır kadm, uzun zamandan beri tutulduğu hastalıktan muteessır olarak, dun kendısım evın bahçesınde bulunan kuvuya atmıştır Yaşlı ka. dın hâdısevı goren komşuları taraNiıshası 25 Kuruş fından kuyudan çıkarılarak tlk Târkiye Harie! Yardım Hastahanesm» yatırılmışLira Kr Lıra Kr tır Senehk 75 00 150 00 îkıncı vaka, Samatva tlkmektep 6 avlık 40 00 80 C O 2 ayhk 22 00 44 00 Sokak 27 numaralı evde vuku bulmus ve 19 vasmda Mehmet Akm Basan ve Yayan adlı bır genç, fazla uyku hapı yutCumhurıyet Matbaacılık \ e Gazetecılık Türk Anonun Şırketi mak suretnle ıntıhara teşebbüs etCagaloglu Halkevı Sokak No 3941 mıştır. Anne ve kardeşlerı tarafınSahıbı dan kurtarılan genç, koma halinde Cerrahpaşa Ha'tahanesine yatıNÂZİME NADİ rılmıştır Yazı işlerıni fulen ıdare eden Mesul Mudıir Polıs, her ıkı vaka ıle ılgılı tah kıkata devam etmektedır ŞAHİN PERESE karısı Belkıs Yetlkın ablası, Rıfkı Akarsu Medıha Akar*u, Bedıa Akarsu nun annelerı Perıhan A k w u nun ka\ınvahdeBİ MÜRŞİDE AKARSU 3 12 } C cumratesı günu Hakkın 6 rahmetıne kavuşmuştur Cenaze«ı 5 12 960 pazartesı günü ogle namazını mutaakıp Fatih Camıindcn kaldınlacaktır. CÜMHURIYET ACI BİR KAYlP Dr. TALÂT BORAHAN 3 aralık l^BO cuma>tesı akşamı Hakkın rahme'ıne kavuşmuş tur 5 aralık 1960 pazartesi günli Kadıkov Osmanaga Camıınden ıkındı namazını mutaakıp Karacaahmettekı aıle kabrı«tanında ebedî istırahatgâhına terkedılecektır AİLESİ Yıl sonu büyük çekilişine kaiılanZmıfi dilerimiz mevduatlarını hesaplannda tuttukları takdırde müteakip Gazetemıze gonderılen evrak ve yazılar neşredılsın edılmesın lade edılmez llanlardan mesulıjet kabul edılmez • Abone ve llân işleri lçm zarfın üstilne r Abone» veya «llân Servısı» kavdtnın konmaoı lâzımdır. * Bl 1 GAZETE B<VSIN AHLAK İY4SASINA UYMAYI T\AHHÜT Aralık 5 Cenıaziyelâhır 16 Bugun matıneden ıtıbaren Macera • Aşk Heyecan Renklı Sınemaskop TOKYO FEDAISI V. E J 7 09 12.04|14 28 16 41 18 19j 5 24 ] 2 2 S 7 2 3 | 947 1200 138[1243 (STOPOVER TOKYO) ROBERT WAGNER JOAN COLLINS A D S AKTU^LITE ETMtŞTIR Lüks apartman dairesi ve zengin para ikramiyeleri keşidesine de iştirak edebilirler. ş 110.0 ^^MiııiMmmıiMTMıTîFıTimiMiıııııııTiTıTııTnııııııiMiıııiHiııımımiMiııııı = CliMHlKlVtT'ın edebı tefrıkası: 10. KOY lerı delıp dallara vayılırlar. Meyve çiçeklerınin içine vnmur ta yapariar. Çiçekler döllenip mevva olunca, yumnrtalar içer. de kalır, mevveyle birlikte buvüviıp birer kurt olnrlar > rlivordu. Yalan mıvdı bunlar? Hiç valan olur mu? Gözüvle kaç tanesini görmüstü, kaç tanesine açıp bakmıstı! Bir tekinin içinde ne çok kurt vardı!.. Duranâ, ogluna sordn: «Cevızlerı nerden bulduînnu da sovledı mı size?» «\ok.» dedı tbrahım. «Kumar ovnamak yasak dedı. Başka sey demedi.» «Ne kumarı? Ulan senden kunıar soran mı var simdi?» «Övle dedi buba: Çocuklar Tek mı, Çıft mı' tutuvordu da, kumar ovnamak vasak dedı » «F.M halt etmıs'» dedi Duranâ «E|itmen de sdvlemedı mı bas ka sev?» «Sdvlemedı. 15 Osman'ın oglu öğretmene sordu, o da. ıızumıı nu ve bağını sorma, dedı » Gok Sultan: «Bir de tutarlar \sı\e\ı volla dije kâğıt vazar lar'» dedı. tktivar, burnundan buniundan soludu: «(Bu kancık da herlfi tavlıyor habıre! Bu gece kov nuna girecek ginez? Ben istemem gızım istemem! Her gece senm olsun arap Duran )» Gök Sultan: «Yollasak ne 5g renecek Asive?» dedi. thtivar: «Sen cevızleri onlara gbtflrdündB öyle mi?» diye sor du Ouranâ'ya. Duranâ: «Ne bilevim onların bovle vapacaklarını"» dedı. «Ben onları bir adam sandıv dım » Gök Surtaıı: «Baktın ki vara namıyorsun, bir daha goturmez sin!» dedi. «Başkalarının heçbir sey götürdugü yok ya! Nelerı var da ne gotürecekler? Topal Peblivan'ın karı, tomatis tursu su goturmuş de, ötevgün yun ııakta, koskoca öğretmene to nıatis tursusu mu gıdermıs? dı ve kınadılar. Çok bıle onun m bılere! Elleme, tomatis tursu 1 suvla misir ekmeğı \esın o Nevnıvorsun da cevız goturu vorsun, avva goturuvorsun"» Duranâ, bovnunu buktu: «>us turavım ağzını dedim. sustura\ım ağzını' lkıde bır kâgıt va zıp durmasın dedım. Bir van dan o, bır vandan Mubtar, sıkıstırmasınlar dedım. Gova vekun 14 Tefennı devınce koca bır ülke gelır aUlıııa. Tefenııı taraflarından olur nın' Yenııı sovle )» Gok Sultan. kocasını vumusat manın vollarını bılnordu: «O turup bun'ara gozel gozel ders belieteceğı Nerde bahcalardakı ağaçlann basından surt kesesı toplatıp vaktırıvormus » Duranâ avaklarıııı uzattı : «lîeıı hnkıımete kızanm, hoku nıete'» dedı. «Lllerın kovlerıııe hep a\<llı uslu adamları goııderır de bızım kove delılerı salar. Ve ı«.ı \ar çocukların ağaclarda, çurt keselerınde'' Sebek mı va pacaksın bunları agaçlara çıka rıp da" Bır zaman da kıvamei kadar tekırdek toolattıvdı. San dığa dolt'urup gubreve kovduv du. sonra da cıkarıp arna eker gıbı sımsıU ektıvdı Bubın Te fennı selıerırde bahçı\an mıvdı a dıırzu'. » Ibrahım. çok buvuk bır suç ıslemıs gıbı basını one eğdı Deftemım ustuııe ıvıce kapaıı dı. On ıkınııı ıııçın \u7\ırmı ol madığıııı fılân dtıstınemıvordu Ajaclardan kurt kesesı topla v ıp vakmak cok mu kbtuvdiı acaba? Cok mu gunahtı? «Ba har eelende ağ kurtları kese Damalı'nın dürzüsu benimle ya^.Wrfi'<,nrınii> • vnliamnTiu hi* > ns edivormns, o vollamazsa bi* de vollamavız gızları, dıvorlarmıs. Tarın burgun bakarsın, bır de makemeve verırler dedım. Sız ne bileceksiniz? Bır gızdan oturıı jargıcın karsıısna çıkmıyavım dedım.» Ihtivar, vangBzle G5k Sultan'a baktı, sonra: «Senın aklııı tabu daha evı erer Duranâ1» dedı. «Emme ben de dıvorum kı, ne olur bu gızı okula vollasan° Herkesınkı gıdivor, ko senınki de gıtsin » «Olmaz tbtıvar, olmaz'» dedi Duranâ. «Bovu ne kadar uzadı, eormuvor musun"» «Izasın' Onun emsallerinden az mı ovle okula gıden? Bak Dokuz \lı'nınkıne, bak Muhtarınkıne' Bak bızım komsu ök. kes'ınkıne » «Onlann her bırı, uçuncu dorduncu oldu. Bunun vasıtlarından kaldı mı heç bınncı'de?» Gdk Sultan: «Yok canım, olmaz bu vastan sonra'» dedi. «Sen Muhtarın fılân vollamasına ne bakarsın? Onun evı vakın. Bızım cavdan nasıl geçe cek?» «Ellerınkı gıbi geçer.» dedı thtivar. «^klınıza bırsev gelme sııı emme, vollavın da coeuk ıkı bırsev ogrensııı. Gapgara ca hal kalmasın. Yumurta hesabı ogrense gene veter. ^ e vapacak evde? tkı denevız, bız jetmıjor muvuz" Sizın kadar benım de gızım savılır 4sıve. Ben de sı zın gıbi evılıe'in ısterım » Gok Sultan «Ona bır supemız vog emme » dedı Dııranâ: «Bır voHadın mı. sonuna kadar kurtaramazsın artık » dedı. «Ne zararı var? Hem niye kur taramaısın? Bn dflnyada ıora kalırsa heçbir sev yaptıramaz lar insana. iki yıl gıder gelır, İki sonra nısanlarız. Nisanlıları almıyorlar ya » Duranâ: «Olmaı thtivar, olmaz!» dedi. «Akıl değıl bunlar. Olmaz olası gız, başıma boyük belâlar açtı benim » Asive, Gok Sultan'ın dizi dıbınde oturuvordu: «(Ben ne vapıvorum ki bunlara'») dedı kendı kendıne. ' «Oknr musun gız?» dedi Daranâ. «Yollasak gıder misin?» \sive basını egdi: «Şimdive dorduncü olurdum. Bundan son. ra ne vapavım ben o çocukların ıçınde?» «thtıvar, görttvon va'» dedi Duranâ. thtiyar, Asiye'ye: «ökkeş Emmı'n gızı fılân senin yasıdın, daha bırıncı sınıfta. Gayrat edersen ikıje geçersin. öbrir yıl da uçe » Gok Snltan: «Lâfıla geçilmijor o sınıflar.» dedi. «Bizım gızımıı gayratlıdır, geçer.» dedi thtiyar. Duranâ, tbrahım'e döndfi : «Sen ne kapanıp duruyorsun karnın ustune, ulan?» «işağlav vapıyorum.» dedi Ibrahım. «Çıkaramıvor musun"» «Çıkaramıvorum. Yuz yırmı olacağına, on iki oluyor..» Duranâ basını salladı «Dıkkat et thtivar.» dedı. «\olladiklarımıza bak! Bahça bahça geznıekten hesaba bakamıvorlar kı Yuz vırmı çıkacak hesabı, on ıkı çıkanvor, suna bak'... Arkası v ar OCAGA KADAR HESAP AÇINIZ , ARÇELİK 49 4 4 0 0 numaralı yenı teletonunun hızmete gırdıgını Sayın Dost ve Muşterılerıne arzeder
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog