Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Yardımcı Okul Kitaplan Cozumlu Trigonometri Problemleri (Th Caronnet Çevıren Fahrettın Akbulut) tkı cıidı 12,5 Pratik Fransızca Konusma Klavuzu (Izzet Hânut Un) Fıyatı 8 Lıra. Cozumlu IVIatematik Alıştırma u Problemleri orta III (Kemal Zulfu Tanerı) Fıyatr 7 5 Lıra ISTANBUL KITABEVI Beyazıt P K 5 Istanbul Tel 22 81 44 hoi Istıyenlere posta ıle odemelı gonderıiır umhuriyet KtmUCUSU: YUNUS NADİ ChSTRO RAHİBESİ K^rrfiızı JPe Siyah la Parma Manastırı' Jklu ve unutulmaz romancısı Stendfel bu uzun hıkâyesınde Ronesans ltalvagfcıda bır rahıbenm turlu maceralarla d»lu hayatım anlatıyor Bır polıs lorranL kadar meraklı bır hıkâyeM o, bıı saıfet şaheserı halıne getırmesını ıçkın yazarlardandır Necıp AlJdımıze çevırdığı bu kıtap Varlık Ya mlajı arasında 2 'ıra fıyaüa çıkmıştır Gilrselln geçirdiği haslalıkla ilgili bnjebliğ yaplandı A ı j ı ... ı 1 1 1 . T ı J ı M. ı 37 ıtd yıl Sayı 13.055 Telgraf ve mektup adresi Cumhuriyet rstanbul Posta Autusu Istanbul No 246 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 5 Aralık 1960 Kurucu Meclis'Yascısı bugün M. B. K. Umıımi veriliyor Öğretmenler M.BJL ne başvnrarakkendiley e r I e r ü | a r ü n l B i a s l Ankara, i4s t e d i l e Telek^ Ill (Cumhunyet . r Başkan Gursel'ın gorevlendırdığı ilım beyetı tarafından hazırlanan Kurucu Meclıs Anajasasını tetkık eden yedi kışllık M B K uyelerınden cnuteşekktl komısvon bugun pazar olmasına rağmen mesaısıne devara etmıstır Sıyasî partıler, ba sin, Ünıversıte ve dığer teşekkuller mumessıllerınin Kurucu Meclıs Anayasası uzenndekı goruşlen bugunku muzakerelere konu edılmış ve bır rapor hazırlanmıştır Ya rın da çalışacak olan komısjon tizerındekı son tadılâtı da yaptıktan sonra raporunu akşam uzerı Mıllî Bırlık Komıtesı umumı hevetıne «evkedecektır Ta«arı ve kOTiısvo nun hazırladığı rapor, en kısa za mnnda gonışulerek kanunlaşacaktır Başkanııt Devlet işleriyle uğraşıuasında bir ntahzur görtiitnedi. Fakat istirahatinin bir devam etmesi uygun buiundu Sivasal Menderes Bilgiler ile Atjaoîjlu Fahültesi hakkında 101 yaşında yeni bir dâva AnKora 4 (Cumhumet Teleki) Tuık Hı.kumetının davetı u/erıne Ameıi ka ian Turkıye ye gelen Harward Unıversıtesmın mutehassıs asabıve doktorlarından dumaca tanınmış Prof Raymond de Lac\ •\dain b ı sabah Gursel'ın ıkamet etmekte oldugıı h ^ n c n e Koşkunde Turk doktorlaıı\la Ba'kana bır konsultasvon >apmıştır Konsu tasvonda Ankaıa ve Istanbul'dan ba'i doktorlar da hazır bulunmuşlardır Praf Dr Sukru Yusuf Sarıbaş Prof Dr Salahattın Dogulu Dr Muitafa Bılhan Dr Reşat Yaşat Dr Fahır Eryetı^ır Dr Ismet Ervetışır Dr Doçent Fevzı Renda Dr Ismet Karacan Dr Bulent Tarcan Dı Sabahattın Keı ımoglıı Dı Nedım Onculer ve Dr Turan Almat ın ı?tırak ettıgı konaultas>on sonııcunda Ba^kan Gursel ın fazla •\org.mluk netıcesınde damar spazmın Arkası Sa 5 Su 4 te Amerıkadan gelen mutehassısla beraber Turk doktorlarının r i n e a y n l a ı | yaptıkları konsültasyon neticesinde Cemal Gürselın sol tarafında cüzî bir kuvvet zaafı müşahede edildi Sahık Basbakan ıle Sanavı Ba kanı Adana seker fabrikası v atırımında 21 mılvonhık volsuzluktan sanıklar Atıkara 4 (Cumh ırı et Te leks) Yuksek Soıu>tuınid Kuru Iıı bugı*n os'eden sonıa toplana rak 40 kadar dosvavı telkık etmı vp kaıaıa bi{,laınıslır Kurul saat 14 15 den 18 4o t ka dar devam eden toplantısı »ııa s nds Adana Şeker Fabrikası ıçın vjnlar vatırımda 21 mıl\on lııa lık suııstımal oldugu kanaatıne Vdi mıs ve bu sebeple sabık Basbakjn Adnan Mendeıes ıle Samed Ağaoğlu'nun Yuce Dıvana Turk Ceza Kanununun 240 mcı maddesı uvgulanmak uzeıe sevkınt kaıar \eımıştır Avrıca Kurul dıgeı dos vaları da tetkık etmış ve bunlar dan bazıları hakkında men ı muha kerre bazılan hakxmda da mu u rı <aT.an kararı alınıs, bır kı ını K'n c!e tatn kararı vermıstır Kur'anı Kerim'in Türkçeye tercüme işi 67 ay içinde bitecek Devlet Eakanı Mumcuoğlu okullaı ve haîk için de yeni bu «Din Kitabı» hazniandığını bildiıdi 20 kisilik bir Amerikan Senatörler Heyeti geldi Yassıadada bugünkü diiruşmalar >jguıı «Kadvo **u iv tınıalı» davası ıle du^uk &d^a ka ı A'enderesle mu^tesan AnnıU Sîlın Korur un sanık b u l u n l u l l d rı «Cıtulu Odenek» da\a!a'inın dı ıı ması vapılacaktıı Dfvam edılecek o!an O ı t u l j O denek durusmasında dınlenılecek olan sahıtler aıaMnda ^usuf 7ıva Oıtaç ıle P e j a m ı Safa (ia bulı.n maktadır Ankaıa 4 (C umhurı\ et le lek^) Devlet Bakanı Havrı Mumcuoğlu Dıjanet ışlerı ıle ılgı lı sorjları sovle cevaplandırmıstır «Lımersıte ogretım uyelerı \e dın bılsmlerı tarafından hajsırlan makta olan Kuı anı Kerım ın Tuı k <,e teıcunıesı 6 7 av sonıa bıteLeh tır Dıger taıaftan >ıne Uı\aıcl Klr rı taıafından ıllc, oıta okuılaı ve halkımız ıçın \enı bır «dın kıtabı» hazırlatılmaktadır Aralık a>ı iı,ın J de bitecek bu kıtap ılmı sekı! 1 hc /ırldnmaktddır Bıı muddetteıı beıı (.dhsuıakta olan dın adamlaıından nıute^ekkıl ılım hevelı tercume ıı evındekı ca , 1 lısmalaıma luz veımı ; bıılunmak' dıı (.dhsnıa'di a^anıı u ıvkat \r tıt / lıkle \apilmaktadn Ankaıa 4 (Cumhumet Teleks) Sıvd^al Bilgiler Fakultesının 101 kutulus Mİdonum ı nıunasebetn le bugun usıeden nmid Fakulte kon feran« salonunda bır toıen \apıl mıştır Torende tı, t.leı ı Bakını Kızıloglu Bavındıılık Bakanı Gok dogan Adlıve Bakanı ^ıtus Çdlıi na Bakanı Beserler ve Imar \e Is kan Bakanı Yavıi7 M B K uvele rınden Kuımav Albav Ekrem Acu ner Kurmay Albav Fıkret Ku%tak Kurmav Yarbaj \ ehbı Eısu Ünı i?ersıte profesörlen Partı temsılcılerı eskı \e \enı me?ıınlar ıle Sıya^al Bılgı eı Fakultesı ogrencılen katılmijlardır tstıklal maışı ıle Mulkıve marsmın okunma^ınHan sonra Dekan Prof Dr Cahıt Talas bıı »onusma vapmıstıı Dekan onte Fakultenın çalı.maların Arkssı Sa. S, Su. 8 da ftgrenclıer duııku basın toplantısında Universiteye 5OO Aalebe daha alınıyor İ.U.T.B. nin dun bu mevzu ile ilgili olarak tertiplediği basın toplantısında bu husus açıklandı lstanbul Ünıv«>rsıtesı lalebe Bu lıgı dun Marmara Lokalınde, açık ta kalan talebelerle ılgılı olaıak bır basın topjantısı tertıplemıştu Talebe Bırlıgı Baskanı talebele rın gunlerce ÜnıverMte bahçesınde aabahlamaları karşısında susamıva cdklarmı behıtmış ve vapılan tcmaslarla Ünıversıtenin ban fakul. telenne daha 500 oğrencırun alınabılecegını açıklamıçtır Başkan bu hafta ıçerısınde müspet bır netıcenın alınacağından umıtlı olduklarını ısrarla behrtmiştır öfretmenler daha fazla ver ıstnor Ankara 4 (Cumhurıvet Telelfi Turkıye öğretmen Derneklen Mıl1! Federasyonu, Mıllî Bırlık Komıtesıne başvurarak Kurucu Meclı1; te kendılenne ayrılmıç bulunan ıı je savısınin arttırılmasını ıstemi' tır Merkezı Ankara'da bulunan Federasjon, bu konudakı jazısınria v etmış bın oğretmenın toplandığı Federasjona a>nlan kontenjanm çok az olduğunu bildırmış ve art tırma talebıne ılâveten de Komı teve gonderilmış olan « llk Öğre tım Kanunu Tasansı» nın kamınlaş.Tiadan once Federasyon temsılcılenyle goruîiılmesını teklif etmıştır. Mumcuot, ı Turistik yollar için yılı büîçesine milyon lira Bu odenekle Ipsala • Tekirdağ, Yalova Bıırsa • Balıkesir Manisa Izmir • Aydın • Denizli Afvon ve Antalya arasındaki yollar tamamlanacak •\nkaid 4 (C umnuııvet Teleks) Senatoı senator vaıdımcısı ve Te Ankaıa 4 U7manlaıdan muıekkep 20 kısılık ımhuı \e bır gıup bugun saat l(ı da Amerı 'pko Bund m bıı mııddet ev\el ka dan Turkı\e\e gelmı^leıdıt Parı> te toplanan Mılletleıaıa«ı Tı ^meııka Senato^una dahıl uve caret Oda^ı Kon^ev ı nın mu7akeıe leıden muıekkep olan hevet Ame lerı bıtmı^ ve bıı toplantıda mem leketımı/ı temsıl eden Fethı Celık ııki nın çesıtlı veıleıde mevcııt a*, basın ba^kanlıgındakı he\ et de An keı tesiI ıınde tetkıkler \apmak kaıa va donmu«tııı uzere bır gezıve ı,ıkmıs bulunmak Mıı/akereler hakkında bılgısıne 1 tadıılaı \menkan hevetı ıkı gun basvuıulan Fethı Çehkba , once gereklı ızahatın \arın toplanacak Tuıkıvede kalaıak temas \e tet olan Ankara Tıcarel OrîaM Mec'ı kıkleı vaptıkran sonra 6 aralir. gu Mnde verıleceçını ve bılohaıe de nu uı,akld ^elıı ımı/den avrlacak basına açıklamada b ılunulacağını ^ bıldırmıstır Milletlerarası Ticaret Odası Konsey toplantısı sona erdi Şehrimizde vukubulan 8 trafik kazasında bir çocuk öldü 9 kişide yaralandı Kazalarda jaralajıaaların ıkısı hastahane\e kaldırıldı, dıgerleri ıse teda\ı edilerek evlerine gonderildi ^ehrımı^ın muhteııf ^em'leıın de dun bıı (.ocugun olumıı 9 kiM nın de hafıf \ aralanmavıv le sonuç lanan 8 trafik kaza«ı olmustuı Olumle netıceltnen ka^a dun ia at 14 te Samatva Mıllı Mudafaa Cadde«mde vuku bulmus ve Vıcdan Avdın admdakı bır khz çocugu şofoı Rı/a Kıva<! ıdaresındekı 86416 plakalı kamyonun bademe^ıne maIUZ kalarak olmustur Ikısı çocuk, bın kadın olmak uzere 9 kışının varalanmasn le •onuclanan dıger kazalar ıse Be\oglu Emınonu, Zevtınburnu ve Sarıver semtierınde vuku bulmuştur Bu kazalarda varalananlardan ıkısı hastaha neve vatınlmış dıgerleri tedavı edilerek evlerine gonderılmıstır Kaza v apan sofoıler vakalanmış olup tahkıkata devam edılmektedır Ankara Hastahanesiniıt askerî makamlara devrinden vazgeçildi \nkara 4 (CumhunvetTeleks) Memleketımızın en ı\ı hastaha. nesı olan Ankara Hastahanesının Gulhane Hastahanesıne devredılmemesıne M B K karar vermıstır Bu hususta M B K nın Sosv al !<ler Komısvonuna verılen raoorIaı buvuk bır \ekun tutrrakta ıaı Arkası Sa. 5, Su S da Yurdumuzda yeni f üze aynldı rampalan kurulacak Muhtelif bölgelerde yapılacak üslerin bülün inşa masraflarım NATO karşıhyacak Bakanlık Edirne'de Universite kurulması teşebbüsünü deslekliyor \ ıkaid 4 (C Linıhu 11\ et leitk>) Edırne de bır Trakva inıveiM tesı kuıulacagı volundaKi habeıl»r u/erıne bugun bılgısıne basvurdj gumıız Mıllı î gıtım Bakanı Pr >f Bedrettın Tuncel biınları sovlemıs. tır « Çok guzel bıı fıkır Fanat bır umver«ıte kuımanın ne kadar zo" ve zaman alıcı bır mesele oldugu nu unutmamak la/ımdır Butun gonlumu/le seıhat sehrımız guzel Fdırne de bır unıveı.ıte kurma\ı ai7ulari7 Amma bıınun kuı ılma« ıt,ın de bırtakım saıtlaıın gerçek leîmeı lazımdır tste nıesele bu » Dıger taraftan Bakan affa uğrı an 147 unıvervite ugıetım uve=ınm do^vdlarının senatolara henuz ve verılmedıgı hakkındakı bır s ıılıp oruva da \eıdıgı cevapta >enato ların gavet serbest bır şekılde çalısmakta o'duklarını ve bu dosvaların ne gıbı bır «afha sjeç rdıgını Dilmedıgını açıklamıstır f» ^TO sa\ınnıa progrsmı çeıçe vesınde memleketımızın b a n bolgelerınde \enı fuze raanpa'arı m! sa edıleccktır Kısa menzılh fuzelerın atilma smda kullanılacak. olan bu rampa ların ınşaatma ocak avı ıçersıc de başlanucaktır însaat ışı tanm mış bııkaç fırma arasmda ek^ılt meve konmııs ve ı^ bır Ameııkan fırmasına ıhale edılmıvtıı Rampalaı n planlaıını çızmek ve ınsaat jerlerını tavın etmek ıçın \unanıstan ve Irandan ıkı hevet memleketımue gelecektır Teknık ve a^kerı e'emandan kuru la olan hevetleı hafta ıçersınde o zel askerı uçaklarla tstanbula geî mış olacaklardır Hevet mensuplan buradan rampaların ına edılecegı bolgeve gıdeceklerdtr Rampaların ınjaatı 'araaoıen NA TO taıafından fınanse edılmtkrtd ı bir kısmı 'da yerleşecek Bursa 4 (Telefonia) 101) savılı kanunla bulunduklan verlerden Batı bolge«ıne nakledılecek olan şevh ve agalardan bır sıfflinm vı1 layetımızde ıkamete jıecbur tutul| dukları anlaşılmıçtır Bu sebeple Arkssi Ss. 5 Su 6 da Ankara 4 (Cumhunyet . Te sonu;ldi.dırılmıs ve 1961 vılı ıçınde leks) Yurdumuzdakı turistik bu tehsısat ile Ipsala Tekirdağ jolların onarımı ve venıden yapıl Yalova, Bur»a Balıkesir Manısa ması ıçın 1961 yılı malı butçesıne Izmır Avdın Denızlı Afvon \e 150 mıhon hralık bır odenek kon Antaha arasındaki turi'tık volların muştur. BavınaırliK Bakanlığınca uzun yapunının tamamlanması karRr a« bır »uredeo berı yapılan tetkikl«r tınlmıştır DEFtLE Bakırkoy Kız Sanaı Eostıtusu okul toplantı salonunda dun oğrencı velılen ıçn bır defıle tertıplemıstır Okulaıle Bırlığı ve Ögrencılen Koruma Cemı>etınn muterek kongresı sonunda yapılan bu defılede oğrencılerın ders do nemı basından ıtıbaren hazırlamış oldukları el nlen teshır edılmi" tır Resımde Bakırkov Kız Sanjt Eistıtusuide 3 apılan defılede el î'lerını teshır eden ogrencıler gorulm"ktedır Yeni tâyin edileıı sivil savunma uzmanları A •id. d, 4 U m l uı vet Teleksı Babakanlık Savunma 1/manlı gına Emeklı Kuıma\ \lbav Fuat Koruvan ıle Emek ı Muhabere \ a r bajı Zekı L lu« Başbakanlık Ka nunlar ve Karaılar Tetkık Daıre«ı uyehgıne de \a$aı Tuncer taym edılmışleıd r \TTIL\K Bançekov sakınlerı dun kovde yapılan bır meraımle uzeıleıındekı C,J; v.ıflau atarak manto gı>mıslerdır Resımde çarşafını çıkaıarak yerın e manto gıven bıı kojlu kadın fioruluj or. MİLLI LIGDE FAVORİLER KAZ4NDI Mıllı lıg maçlama dun de Istanbul Ankara ve tzmır de devam edılmı»; sehrımı^de Be=ıktas Izmırspor u 42 \enerken Galatasaray da Ankara da Sek°rhıJal e yarım duzıne gol atmıçtır Yukandakı n»sım dun yapılan Beykoz Altınordu ma^ından bır MAitantaneyi gostermektedır (MaçUra ait tafsılttt SPOR sahıfemızde bulacaksınız)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog