Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

r? ALT* CUMHURİYET 4 Arahk 1960 G.SarapP.T.Tyi 31 ınağlııp etti Şekerhilâl ile Feriköy yenişemediler: 00 F. Bahçe E. Şehirde D.Spor'ü30yendi Sarı Lâcivertliler ikinci maçlarını bugün Şekersporla yapıyorlar Ankara 3 (CumhjriyetTeleks) müdafilerin tereddudünden istifade şılıklı akınlarla geçen oyunda taBir teşkilât tasavvur edıniz ki her ederek soidan akın yaptılar. Tur raflar gollük pozisyona bile gııgün başka başka karariar veısın ve gayın toptan kaçmasından istilade mekte zorluk çektüer. Uzun zaEsüi.şenır, 3 (TeJyıonla > Ikı umumi efkârı heyecanlandırsın. İşi eden Şükrü topu biraz sürüp ra mandanberi takımdan uzak kalan karşılaşma yapmak uzere şehrimısadece bürokrası olan Beden Ter hatça Galatasaray kalesinin tava aslar Feriköye beklenen ruhu veze gelen Fenerbahçe futbol takı mı, ilk maçını bugün Demuspor ıle biyesi Genel Müdüriüğü Galatasa nına gonderdi. Galatasarayhlar ne remediler. Bu devrede Münacettin yapmış ve 30 kazanmıştır İlk devraylı Samimin lisansının iptal e ticeyi kâfi görerek tribün için oy yüzünden yaralandı. İkinci devreyi resi gdlsüz sona eren müsabakdnın dildiği yıidırım telle Istanbula namağa başladılar. Maç ta bu şe burnu bantlı olarak tamamladı. 1 KÖZ ı 46. dakikasında Hilmı. 56. oakikabilriudıği halde evvelce lisans kilde 31 Galatasaray lehine bitti. kinci devrede Şekerhilâlliler daha BlKOL'l'N KOKNERDEN DOGRIDAN UOGRl¥A ATTIGI GOL AI.TINORDl AGLARINOA da kafa ile yine Hilmı ve 63. aa veriiirken evraklarla birlikte vehâkimdiler. Yakaladıkları fırsatlaHakem: Orhan Gönül. kikada vole ile Kadri atmışlardır rilen. fakat sonra kaybedilen belrı değerlendirmesini bilemediler. Galatasaray: Turgay . Candemir, Hakem: Kayhan Tümer ge yeniden Galatasarayhlar tara Ahmet Mustafa, Ergun, Bahri • Oyun da başladığı gibi son buldu. Fenerbahçe: Şükrü Nedım, Isfından getirilince şaşırıp kaldı. Bu Samim, Suat, Metin, Recep, Niyazi. Hakem: Kemal Yağuman. mail Cahit, Atillâ, Necdet Musda gösterıyoı ki Beden Terbiyesi PTT: Metin . Necdet. Nihat Yük Feriköy: Necdet Aleko, Kaptafa, Ergun. (ŞereH. Yüksel. KadGenel Müdürlüğünde spordan bas sel, Fuat, Isnıail Hikmet, Yıl lan Erdinç. Ahmet, M. Ali. Ertuğri, Hilmi. ka her şey idare edilmektedir. maz, Yusuf, Yurdanur, Şükrü. rul, Hüseyin, Ismet, Münacettin, DemirspDr: tnııullah Necmi Samimli Galatasaray PTT kar.şıRıdvan Ahmet Burhan (Yüksel). Sami, DÜ.NKl .VI.U.JA . OOL AlA.V sında gayet rahat oynadı ve gol Ş. Hilâl 0 Feriköy: 0 HİLMİ Şekerhilâl: Salâhattin Necmi, makinesi çalışmca golleri »ıralayıSabrı Hikmet. Cevat. Ku/I. A ! a Günün ilk maçında ise Şekerhilâl Bjrhan Bülent, İlhan, Ülkü Yal verdi. Turgay, toptan kaçmamıs ile Feriköy golsüz berabere kaldı çın. Cahit, Altan. Nazmi, Ramazan. şıktaş seyrettık. Fakat sıyah . beŞimaıye kadar çıkardığı oyunlar rol, Şirzat, Erol, Abdullah. attin. Çetın olsaydı tek golü de yemiyecekler lar. tlk devıesi mütevazin ve kar6000 kişinın takip cttıgı Karşi Ali ABALI la haklı olarak milli ligin en iyı Izmirspor: Seyfi Şaban, Necdet yazhlar bilhassd ilk devrede çıkarAykut, Orhan, Nurettin Musta dıkiarı oyunla hâlâ veılerinde saydi. 9 oyuncusu millî olan Galatatakımı ünvanını alan Beykoz, dun laşmada SanLâcivertiilcı guzcl de Izmir'in kudretli takımı Izmir fa, Gürcan. İrfaıı, N'eıliın. Rah:,n. saraylılar ikinci devrede işi fantedıklarmı gösterdiler. bir oyun çıkaı ınıslaıdır spor'u dıze getırdı: 30. ziye döktüler. Yarınki maçı gözFeneı bahçe Siyalı • beyazlılar ilk devrede Beşiktaş 3 Altınordu 1 Altınordunun guzel oyuıuııu âdeta Ankara, 3 (Cumhurıvet • TeJeks) Şekersp'u ıle takımı vaıııı ı l ) u ; u n ı mıııvacaklıı onune alarak bu neticeyi k i ü förBilhassa. iki açıfı vasıtasiyle neduler. tıceye gıcien Bogazm Sarı . Siyahlı Bir aylık fasıladan sonra dün, seyıelmişler %e devreyi berabere • 14. hafta SporToto hasılatı ve takımı, defansta da vazıfesıni ya forması ve mencjeri yeni bir Be kapamıslardı. Takımda iki bekıkramıyesi: Galatasarayın oyuna başladığı pınca sahadan farklı galip ayrıldı. kötü günlerini yaşıyordu. Buna ilâmaçta PTT liler ilk 10 dakika GaL'mumi hasılatı : 1.326.646 Buna karşıhk Izmirspor takimı veten birer gol atan iki iç ise at Zaruri masraflar: 191.109,58 lataıarayhları baıtırdılar. Üstüste kuvvetli rakibi karşısında tutunaYüzde 40 Umum Md. tıkları gollerden başka tek faydalı kornerler kazanmalarına rtğm«ı madı ve nıüdafaasının yaptığı hata hissesı : 454 214.56 hareket yapmamışlardı. Forvette Galatasaray kalesi için tehlik«li Istanbul serbest güreş ş>ım|ji>o Iarla nıaçı kaybetti. tkıamiye miktan 681.321.86 yegâne çalı.şan oyuncu Şenol'du. olmadılar. 10 uncu dakikadan lonnası dün Fatih Giires Kuıübıinne Beher dereceye düşen Oyunun ilk devresinde Sarı • Sıra açılan Galatasarayhlar hıicum yapıldı Kasımpasa. Altııu\ BeyBütün bunların yanısıra Altınorikramiye miktan 170.3.'i'' ' yahlılar çok gol pozisyonuna gırinsiyatifini ele aldılar ve İS ncı koz. Kaıtal. Siinıerspoı, Foi'kapı, du. ilk devrede çok »üzel bir oyun dilerse de bunlardan ıstifade eriedakikada Recebin pasiyle Metinin Mecıdnfköy Yüpı Okulu. An.ıd«l'J çıkardı. İkinci golü viyene kadar mediler ve ilk 45 dakika golsir: ve Beşiktaş kulüplerıne nuıı^^p *ağ gösterip sol patlatıp kalecinin da başarılı idiler Ama ondan sonkapandı. 45 güreşçinin katıldıklan Du müsolundan ve 23 üncü dakikada yine ra müşkül durıımlara girdıler. ZiMjskova. 3 (T.H.A.) Moskova sabakalardan sonra fına) karşılaşMetinin voleyle, bu sefer sağdan 54. dakikada Şaban'ın geri pasıbugünkü neşnyatında va bu dakıkaîarda Beşiktaş biraz maları bugüne kaldı Fınal müsanı yakahyan Abdullah uzerıne çı Radyosu attığı gollerle devreyi 20 galip biTürk futbolü altında kısa bir yo canlanır gibi olmuştu bakalan bugün saat 14 ten ıtiharen kan Seyfi'yi de atlatarak topu or. tirdiler. Bu devrenin kayda değer Oyuna Beşiktaş durgun başladı. yine aynı salonda yapılacaktıı. taya aktardı. Pozisyonu yakından rumda bulunmuşrur. Radyo daha olayı 36 ncı dakikada Metinin şiitu0 BeyUoz l/nıirspur Diğer taraftan dün yapılan nıütakip i'den Nusret, bir dokunusla ziyade Dünya Kupası münasebe Buna raimen ilk goliinü 5. dakika 1 Beşiktaş Altınordu nun kaleciyi geçmesinee rağmen tiyle karsılaşacak olan Türk . Rus da attı. Nazmınin sağdan ortaladığı sabakalarda ba/ı hakemlerın dı • ilk golu attı: 1 0. yan direğe çarpıp kurtulmasıydı. futbol milli takımüarı maçlarına te topu Şenol kafa ile kaleve soktu t Şekerhilâl Ferikö> ğişik kıyafetleıle müsabaka ıdaıe 60. dakikada Nusret'in saijdan İkinci devreye hıziı başiayan yiPTT G. Saray t etmeleri karşısında bundan •it.nrn cnas eden ?a::ete yorumlannı ele al (1 0 ( yaptığı ortaya müdafiler müdahalımir, 3 (Telefonla) Toto'da di.. Göztepenın baskısı ağır bastı. ne Galatasaraydı. Nitekim 51 inci t Vefa Ankaraçücü hakemlerin resmi kıyafetleııe mac, mıst:r. Moskova Radyosu Türk Bu goldeıı sonra Altınorvlu o>una i Göztepe D. Spor dakikada Bahrinin ajırtma vnru bir direk dün Izmir'de yıkıldı. Mil Golsüz berabere geçen devreden le etmeyince. Şirzat ikinci golü at futbolü hakkmda özet olarak şunidare etmeleri mecburiyetı koıı tamamen hâkim oldu. 23. dakikada fundan sonra Metin bu sefer ka il lig tnaçlarır.da Göztepe Demir sonra 69. dakikada Gürsel Gözte makta güçlük çekmedi: 20. du... ları soylemiştir : « Türkler enerjik fayla Galatasarayın gollerini üç sporu % 1, Ankaragücü de Vefayı pe'yı galip getiren golu Demır89. dakikada Şirzat gole giderken bir oyuna maliktir. Hele maçın ilk Bülendin yakın mesafeden attığı şutu Necmi iyi çıktırdı. 25. dakika2 . 1 yendüer. ledi. Santrayı mütaakıp PTT Spor ağlarına yolladı. Bu gole 72 düşurulünce, verılen penaltıyı E anlarında süratü bir tempo iîe oydakikada Fikri mukabelede bulun rol III. ağlara gunderdi ve maç da narlar. Türk futbolcuları cesaretle da Cavidın ortaladığı topu SabaAnkaragüctt 2 Vefa 1 hattin kafa ile uzaklaştıramadı. 1350 seyircinin 7777 lira vererek du. 1 1. 4 dakika sonra Hakkı bu şekilde bıtti. topa girerler. çok çevik ve atılgan Geriden gelen Beytullah önünde Hakem: Ali Timur takip ettiği ilk karşılasmanın ilk Göztepeyi galibiyete ulaştırdı. Ve dırlar.» Beykoz: Sıtkı Aydın, Isnıail • seken mesin yuvarlağa tam hakkıdevresinde Ankaragücü hâkimdi. 87. iakikada da Talat galibiyeti "i. Voıü'an. Zıva N'ürc;. K nı verdi (11). Fakat taraflar devreyi golsüz ka perçinliyen sayıyı çıkardı. Oyunda Devre bu şekilde kapandı. padılar. İkinci devrede Ankaragü 3 1 Göztepenin galibiyeti ile bıt f>3. dakikada yan hakemin münacünün baskısı semeresini verdi. 63 ti «A» : 9« iaşalı bir pozisyonda verdiği kordakikada Hayri'nin golü ile galip Göztepe: Bjrhan Sedat. Önder 1 Ragby aporanun mteidi lerde Birol topu Ömerin bakı.şları duruma yükseldiler ve 78. dakika Sümer, Seracettin. Çağlıyan Ba.sketbui ügının en krıtık nıaçını dun yece Spor Sarayın kim dir? arasında doğrudan doğruya kaleye da Candan golleri ikiledi. Maçın Tuncer, Gürsel, Talat, da Galatasaray ile Darusçafakk yaptılar. Salonu dolduran bın t : Dünv» spor taribjnin Nevzat, soktu (21). lerce seyirci önünde yapılan müsabaka çok çekişmeli ve zevklı bitimine 7 dakika kala Arif Vefa' Hakkı. en R eshur kadın patin*jcıgı \ Seçti. Geçen seneııin şampiyonu Darüşşafaka bu senenin lig nm yeçâne golünu çıkardı. Maç 67. dakikada yine Birolun çektıği kimdV r? Ankara Demirspor: Mehmet, Ralideri Gaîatasarayı açık farkh bir mağlubiyete uğrattı (7660) da 2 1 Ankaragücümin galibiyeti uf, Faruk Hüsnü. Süreyyâ, Cekorneri Erdoğan hafıf bir kafa dar. i Son Fransa tnrana kim Bırinci devrede adam adama oynayan Darüşşafakalılaı geile son buldu. besiyle ağlara gonderdi (31) lâl Fikri, A. Rıza, Cumhur, B. ıek müdafaada, gerekse hücumda üstünlüğü ele aldılar. Bu Ankaragücü : Şeref Erkan, Ha Celâl, Timuçin. Oyunun sonlarına doğru Ahmet arada sarı • kırmızıh takımm hücum elemanı Ali Kazas'ı çok lim Ali, Coskmı, Sabih Hayri, ve Erdoğan birer gol fırsatı kaçı(XV Â\? «A» : 95 Hakem: Ahmet Bağatır iyi marke eden yeşil sıyahlılar rahatça galibiyete gıttiler. Yücel, Hüsamettin, Ertan, Caodan. 1 19M yılında Paris'te Mirınca maç 31 Beşiktaşın galibiyeti Nejat TADA Darüşşafakanın dünkü galibiyetinde Erdoğan, Metin ve Nedlict AndrVx isminde bir kadın Vefa : Turgut Yavuz, Eşref ıle son buldu. retin başarıh oyunları büyük rol oynadı. İlk devreyi de önde su sltında 7,18 dakika kalmaArif, Özer, Çetin B.tbrahim, Mus Hakem: Mehmet Güngor. bitiren Darüşsafakalılar karşısında Galatasaray pres yaptıysa Dünya ve Olimpiyat şamg« muvaffa\k olmuştur. tafa, K.tbrahim, Rahmi, Vahdet. Beşiktaş: Necmi Münir, Ayhanda Metinin şahane oyunu ile aravı kspatamadılar ve mafi 7660 2 Günej' Amerika'ya fut. Hakem : Celâl Çorlu. kaybettiler. Uoğan. Sabahattm. Kaya . Nazmi, piyonu Calhoun, profesbolü Osford Üniversitesi BeJ irtioğan. Şenol, Bii'ol, Ahmet. Darüşşafaka Nedret 22. Haşim 1 Erdoğan 12. Metııı 19. 5 Gftctepe: S Demir»p«r: den Egitimi P.rofesörü Maej yonel oldu Altınordu: Ömer Muhterem, Dursun 7. Halit 1. Göztepe oyuna iüratli başladı. Bawts goturmüstür. Galatasaray: Üııer 2, Özer 14, Yavuz 11, Ercan «, Ali 6. Nevzat Oğuz. Aydoğan, MuzafOary (Indinna) " 13.2 ile Dün Fakat gol çıkannıya muvaffak olaS Dünyanın en meşhut L'nal 14. Saran 3. Turgut 2. 'er Cavit. Özgenç. Beytullah. Bu. mıyordu. Ankara Demirspor daha ya 110 m.engelli şampiyonu olan joktyi Ingiliz Gordon RtŞinaai ÖNENGt'T tnt, Cengiz zivade müdafaa oyunu ile sahadan Amerikalı atlet Lee Calhoun pro(Ibrahinı KUZı chards'dır. AUMKTİN BtK AKIM.M KALECt ÖNLÜYOR Ekrenı KARPAT tek puvanla ayrılmak niyetinde : 3it. Ordu:l Beykoz:3 lz. Spor: O Moskova radyosu Türk futbolundan bahsetti Bu haft9 Spor Toto ne verecek? İstanhu! güreş t şampiyonast başladı Göztepe Deüii rspor'u net mağlup etti: 31 Ankaıagücü de Veta'yı 2~1 Spor Toto netice'er? «SUAI Darüşşafaka G.Sarayı baskette 76 60 yendi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIİK. M/S MUĞLA 15 ARALlK 1*60 5 OCAK 1961 T»rihi«ri ara«nd«HAMBttRG , BREMEN, ROTERDAM. ANVERS T« LONTDRA HmanlarmdasTtlrkiye için ticaret eşyası yüklevecek Koçtuğ Dctaizcilik Işletmesi Oalata, Bozkurt General JİM Kat 5 Telefon: 44 26 63 49 5« 70 Telgraf: KOÇTUĞ . Istanbı»! 1 : 1 Asağıda cins ve miktarlan ile cif kıyır.etieri yazılı eşyalann 14/12/1960 guıuı saat 10 da Tophane Nusretiye canıii arkasında satış salonunda acık arttırma suretiyle satışlarının yapılacağı ve teminatııun 13/12/1960 gününe kdar kabul edilereği ılân olunur. Esva cinsı 1952 model Ford T a u n u s m a ı k a , 2 k a p ı h , radyolu, kullanılmış binek otomobili. Motör No. 613614063. sasi No. 614063. 1951 model Opel Kapitan m a r k a . 4 kapüı, kullanılmış binek otomobili. Motör No. 2.5.1.5112137 A, şasi No. 51LV012133. If53 model Hudson m a r k a . dört kapılı stepneli, kullanılmış binek otomobili. Motör No. 5514192 A. iy.53 model Nash m a r k a ( h u r d a . lâstikli stepnesi ve hurda a k ü m ü l â t ö r ü ile) 4 kapıh kullanılmış binek utomobili. Motör No. 8.157369. serı No. 395574. 1951 model Ford m a r k a 8 silindir. 4 kapıh, radyolu, kullanılm'.ş binek otomobili. Motör No. B 1 Ke. 114615. 1955 model Wolks Vagen marka, 2 kapıh, stepnesi ile, kullanılmış binek otomobili. Motör No. 105733. 1955 model Pontiac m a r k a (Stayşin Wagon) kull»nılmış binek otomobili (stepnesiyle). Motör No P.755.920292. 1954 model O p e ! Kapitan marka, 4 kapıh, radyolu. kullanılmış binek otomobiii. Motör No. 2.5 15407441 seri No. 54 LV.0.10046. 1952 model Mercedes Damıier Benz m a r k a kullnnılmış binek otomobili. 4 kapıh. Motör No. 5501557. şasi No. A. 120110 5501141. 1950 model Cadillac m a r k a 4 kapıiı. radyolu. 8 silindir, k u l l a n ı l m ı ş binek otomobi'ı. Motör No. 506283203. şasi No. 50.6283203. 1960 model Chevroiet marka, t a m a m kamyonet (yeni). Motör No. 011701152328, şasi aynı, 6 siİindir (üstü kapalı, pencere yerleri yok, şoför mahalli ön camr sağ taraf ç a t l a k ) . Miktan Cif kıvmeti Lira Kr. Teminatı Lira Kr. Ambarı Istenbul Gümrtikleri Başmüdiirlügii ASKERI KOHTROL GRUPÜNDAN 1 adet 4600 00 3500 00 5600 00 5«00 00 ««00 60 7000 M 9000 00 5«00 90 6500 00 11200 00 675 00 525 00 84D 00 870 00 99U 1050 00 1350 00 825 00 975 00 1680 00 I L  N Irnar ve İskân Bakanlığı Mesken İnşaal ve Malzeme ile İlgililerin Dikkatine: 1. Yurudumuzun mesken dâvasının en süratli ve en ekonomik oıetodlarla başarılmasını sağlamak maksadiyle son zamanlarda Bakanhğımıza yapılmakta olan münferit tekliflerin, bütün ilgili ve yetkililerce. seyyanen fırsat ve hak verilmesi bakımından. teşmili için millî ve yabancı müteşebbiı ve ihtisas erbabının bu mevzuda fiki r ve tekliflerinin almması uygun görülmiiştür. Ahnacak teklifler ihtiyaç. imkân ve öncelik şartlarına göre Bakanlıkça tatbik edilecek olan mesken programının tanziminde kıymetlendirilecektir. Bu tekliflerin gizliliği ve her türlü hakları Bakanlığın trminatı altında olacak ve tek lif sahiplerı talep ettikleri tak dirde kendilerine ait dokümanlar üç ay geçtikten sonra aynen kendilerine iade olunacaktır. Tekliflerin almması Bakanhğa şimdilik bir ılıale külteti tahmil etmiyecektir. Bu mevzu ile alâkalanmayı arzu edenler 15.12.1960 tarıhi ne kadar Ticaret ve Sanayi Odaları. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Înşaat ve Tesisat Müteahhitleri Birliği Mer kezlerinden tamamlayıcı bilgivi havi broşürü alabilirler Be lirtilen yerlerde bu broşürü temin edemiyenlerin yazılı müracaatları mukabilinde tmâr ve tskân Bakanhjı Mesken Grnel Müdürlüğünce adreslerine postalanacaktır. Teklifler 1.2.1961 gününe kadar postaya verilmış veya Imâı ve tskân Bakanlığına teslim edilmiş olacaktır. (5915fiı 3581 3582 3583 3584 3585 3587 3588 3621 Vepyeni bir sucuk. yepyeni bir formülle yepyeni lüks ambâlâjı ile, mütehassısların kontrolu altında iki tip olarak piyasaya çıkıyor. 11 3622 3628 Alaşehir Belediye Refcliğinden: Belediyemiz 25 Ura kadro mtaşîı Muha»ipliğe nakl«n Teya namzet olarak memur ahnaca ktır. tmtihan 26'12'l!>60 günü yapılacaktır. Enaz orta okul diplomajını haiz olanların aranılan vesııcaların asıllarını veya tasdikli suretlerini ibraz ederek Belediye Reisliğine müracaatları ilân olunur. (59033) EMSALSİZ ^^»^^'»^^^ r^^s^^^S FIRSAT 33900 06 3585 00 Ankara'da Sıhhiye Etibank civarında Hanımeli sokağında 11 No. lu kaloriferli Irmak Apartımanı daireteri satılıktır Kapıcıya müracaat. t t t t ŞÜKRÜ CAMAL'ın înşaat Işçilik Ilânı Gukobirlik Um«m MüdHriüğund«n: Çukobirlik Merpin Nebati Yağ ve Sabun Fabrikası lanasına yapılacak Yem Fabrikası inşa at isçiliği kapah zarf nsulü ile eksittmeye konuljıuştur. 1 Muvakkat teminatı 15.000. lira, kat'î fceminat; 30.000. liradır. 2 Yapılacak inşaata ait proje ile işçilik fenni ve hususi şartnameler her gün mesai »aatleri dahilinde: a) Adana Çukobirlik Levazım Müdürlüğünde, bl Istanbul, Galata Necatibey caddesi Kozacıoğlu han kat 4 Çukübirlik Şube Müdürlüğünde, c) Ankara, Ziya Gökalp caddesi Yıldız han kat 6 Yeni Sanayi T. A. Ş. Umum Müdürlüğünde, görülebilinir3 İşçilik ihalesine iştirak edecek olanlann, husus! »artnamede tasrih edilen belgeler ve geçici teminat 15.000. lira ile birlikte kapah zarf teklif mektuplarım engeç 15/Arahk/1960 Perşembe günü saat 17 ye kadar yukanda yazılı Müdürlükle re makbuz mukabilinde teslim etuniş olmalan lâzımdır. 4 Kapah zarf teklif mektuplan., 21/Aralık/1960 Çarşamba günü saat 9 da Adanada Çukobirlik Umum Müdürlüğünde açılarak tasnıf ve işçilik ihalesi yapılacaktır. 5 Çukobirlik Arttırina ve Eksiltme Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmanaakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 6 Teklif edilecek fiatlar fennî şartnamede gösterilen iş nevilerine göre ayrı ayrı olacaktır. Biçki Kîtaplar ı Kadın terzilieine ait : Temel Biçki: Bütün U r a kadın elbiselerini tek b i r metot esası üzerinden hocasız öğreten ana kitap 15 Tapma Çiçek 2.5 Hocasız sapkacılık 5 Telsiz istasyonlarının, Sinemacıların, Röntgen Cihazı kullanan Doktorların, Oiş Tabiplerinin, Fotografçılann, binalarında Asansör bulunanların Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğündenr 3202 Sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu değiştiren 5389 «ayılı kanun hükümlerine göre Bankanızca çı kanlan V 5 faizli Yedinci Ter tip 30 Milyon lırahk BankHmı? o Tahvillerinin Beşinci itfa ceki lişi 12/12/1960 Pazsrtesı aünr saat 9.30 da Ankara'da Umum Müdürlük binamızda Nofer v < Bankamız Mümessilleri huzurunda yapılacaktır Millî ve Ecnebi Bankalar temsilcileri ile. Tahvil hAmille rinden arzu edenierin bu çekilişte buluııabılecekleri ilâr. olunur. NAZARI DÎKKATLERİNE Voltaj dfiştnesi dolayısiyle cihazlanmzı (,alıştıramamak korkusu artık kalmadt Batı Almanya mamulâtı Erkek terziliğine ait : Gömlek ve Pijamalar 7,5 Siparis, kitapların bedelı 50 Krş. posta ücreti ıle birlikte Ziya Canal, Istanbul P.K. 973 adresine gönderil diğinde derhal taahhütlü gönderilir. Başlıca Istanbul kitapçılarmda bulunur Ödemeh gönderilmez. GIESENHAGENK.G. marka, rnuhtelif takatte STABİLİZATÖRLERİMİZ (ooltaj nazınn) gelmiş ve satışa arzedilmiftir. 155 volta kadar diişeo ve 242 volta kadar yükselen şebeke cereyanını devamlı olarak 220 voltta sahip tutar. Satıy Yeri: F R E S C O L 1 N E Sabık Eckert Line NEWVORK AMERİKA AKDENİZ arasında gidis ve r*önü= yük vc yolcu kabul eden İsvec bandıralı .apurlarla seviFcfain hattı 12 a r a h k tarihimte lirniir. mı:/a j;elmesı bekienen D O K TOR Ziyaeddin Ylaktav Kulak Burun Buğaı (Asız. Diş) Hastahklan •N'İİtPİlHSSlSl faksi'n f''''.'t f.ırlH''ii Park Apt S'1 *? 10 98 TÜRKELİ TİCARET A.Ş. M/S «GRUNDSUNDA» Vapuru '///> Galata, Bankalar Cad., Yanıkkapı Sok. 1 3 5 Tel.: 44 46 2 1 2 3 4 TelgraT: TÜRKELİ lstanbul Malta. Naooli. Genova. .Marsilya, Bostıjn M>< York e. Baltimore ve Philadelphia için eşya kabul erterektir R FR*GORtFtK SAIMY* %!A«İK B l ' r ' W • « • \ni<" Fazla nıılOmit irin Türkiye llmum' George Besi Vaou" Acenteli?i F.imi'er) Sirketi Hovagimyan Han A iSnrv kat. Galata reİPtorv 44 7ö ar1r«s'ne 'iıirçıcfr' edilmri rica nhımır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog