Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT Kesimti Komao 242 BA$KASINI!V G Ü N A U I CUMHURÎYET ÇİZCD : f V E S SAYOL Çeviraı : Mazhaı KUN1 4 Aralık 1960 OKUYUCUURLA Düsükler, 1957 seçim sonuclarım niçin âşıklamamışlardı? ... ve Knnt de Soleure odaya girdi. Ramel'le Etienne'ı gorunce de: «N'e guzel bir sürpriz, de dı, üçunüzu de burada buldum.» Alexis Kontun ehni sıktı: «Biz de veiınımetımızi eörmekie bahtıyarız. Size olan maddî ve mânev borçlarımızt nasıl ödiyeceğız?» Sonıs Etienne'in hayretını farkederek ilâve ettı: «Sen, Ramel ve ben bugunku durumumuzu bu civanmert adama borçluyuz. Sen zaten birinın seni hımaye ettiğını farketmıştın ama bu adaş mın kim olduğunu, ismn bilmi>ordun. Işte o adam karşında.» Bunun uzerıne Kont: «Her şeyı anlamışsınız... Artık bana itiraf etmek duşuyor... dedi.» Hava güzel, güneşli ve ılık idi. öğleden sonra hepsi kahvede oturavorlardı.. Ecaacı Bey, Konsolos Bey. Tattaron Nnri, meyzin AIi, hattâ imam efendi... Recep ertaya lâf attı. Gelraemezlik etmezdi; Mia kirabilir isi çıkmıstır.. AIi. Rahmi de yok!. Tasaron Nuri: Bir yere gitmiglerdir. Bu Ehmet abdaldır. Bilimisinuz.. sirsıklâm abdal.. Gidü, köprü nün cenarına dayaniyyy.. deniıe pakiyvy.. mavnay» pakıyyy.. kuşlara pakiyyy... Konsolos Bey dayanamadı. . Zatıâliniz bakmaz mısınız? Ne pakayim.. biz Karade niz uşağıyız. Denizden bıkmışuz. Mesele deniz meselesi dr gil natifcr'ü sevmek, onu gute etmek meselesi.. Atamet Bev ince bir çocuktur.. Siz de tahiatı anlryarak geyredebilseniz ne kadar zevk alırsınız.. Nuri Beyefendi, natür hir âlenıdir. Onu okunıasını bilmeli.. Siz biliyor musunuz? Hiç natür'ü okumava teşebbüs ettiniz mi? Nuri afalladı.. Konsolos Bey.. Bu yapı isi yok mu.. Ha bn benim gözleri mi maf etti.. ö y l e hfr'kitahı sökf mivornm.. Konsolos Bey, Eezacı Brve baktı.. Momşer Eczacı Bey?.. îçit tiniz mi sökemiyormnş.. Keel povr d*espri .. Eczacı Bey narsilesini çekfp üfledi.. Güliimsedi. Nuri de kel lâftndan olacak, çıplak ha şıtiı arkaya dotrn sıvazladı. Tam o sicada nefes nefese Rahmi geldl. Etrafa baktı.. nofru Eczacı Bryt: Eezacı Bev, çok fena!. Ama çok fena Eczacı Bey.. O sırada Recep sordn Rahmi, Ahmet AJabev ne âlemde? Rabmi Ahmet Afabey ritti reidi. Nereye yahu? fflç de haber vermez.. Rahmi alt tarafını dinlempdi. Çok fena Ecıscı Bey.. Şim di biraz dindi.. Bana kog çit Eczacı Beve haber et dedi.. Ne eldu yavrum Anlaiayım Ecza«ı Bev.. Simdi biı sabahleyin sözlâydük .. Beraber, anladm nıı. tar • içine gidecektik.. Ben dük ı kâna gittim... < Rahmi benim belim atrı vor.. gitmesek olmaz mı, dedi. « Aşabey... Türürsen geçer, gidelim.. belki işe yarar bir şey bolornz, dedim.» Buçün bedestende mezat var.. hani n. teberi alıyoruz. Sonra kârına satıyoruz. Çıktık .. Hep beiini tutuyordu .. Beyazıta geldik.. Koşmıya başladı.. ben de arkasından.. herfces bize bakıyordu . Hep çocuklar arkamız dan Voyvo! bağırdılar. Nuri sordu: Ne koşması?. Mezada yetişmek için rai? Toft be Nuri Ajtabey.. Adam ko?uyor.. Ben de kesuyorum... Dinle!.. Geldik ÇarjıKapısına.. Kalabalık .. Ben arkadan ba*ınyordtım.. yol ver! Boyalıdjr. . açik gel.. diye... Herkes görfiyordo Çarşıkapısında ben Ahmet Ağabeye yetiştim.. baktım.. çok terlemiş. « Aşabey!. Daha vakit var. N'e koşavorsun, dedim... « Bana lâf sorraa!. Koşmak iyidir.. dedi Kahveci Reeep atıldı.. Sancılanmıs ealiba!. Nereden hildin! Hayvan sancılanınca, koçtururlar... Benim amcam ara Yandım flllah! Yazan: Burhan Felek bacıvdı.. biz hayvandan anlanı.. Rahmi içerledi. Ahmet Ağabey burada » laydi, bakalım sen hayvandan anlar nuydın?. Kenralos Bey müdanale etti: Rica ederim. hatibin söziinü kesmeyin: Devam edin Hilmi Beyefendi.. Aman Konsolos Beyefendi Ben ne hatibim, ne insm.. »dim da Biliyorum Hilmi Bey biliyortnn; ama dilime daha kolay jeliyor. Devam buvurun! Ama ben lâfımı şaştrdım. Eczacı Bey... Sizi istiyor. Iki eli kıul kanda olsa gelsin be ni çiirsün divor. . Konsolos Bey de: F.czacı Beyefendi! Zahmrt buvurun da bir kere Ahmet Beyi eörönÜ7.. . I>çğil mi efendim. tnsanivet namına hir hizmet rica ediyorlar. F'rra<?ı Bev afırdan alıyor. Narjilesini içmiye devam edi vordu. Konsolos Bev davanamadı.. Aman >Ionser. . S z de IIP kadar keyfinize meclüp hir zatsınız?. Nargilevi sonra icersiniz efendim. Bakınız Ahmet Bey.. (Rahmiye') Sö"!esen e Hilmi Bey . Ve oluvor . Vallaha! Kendini yerdeıı yere vunnor. . Biz zaten bedestendeydik.. Kuynmcnlartlaıı döndük.. Kosa ko<a h^l olduk.. Benim nefesim kesildi . Recep: Şi«rmissind»r. Sen sus be!. Sen Ahmet Agabeyimle hic kestun ma° Vailahi hani eskidcıi köslöler vardi.. Onlar fibi kosoyor . Eczacı Bev sordv: jîe yaptınız kendisini.. Koçarak eve geldik.. sancıdan duramıyor. Sancısı neresinde?.. Vallahi! Belinin her tara fını tutuyor... Arkasını mı, önünü mü?. Sormadım Eczacı Bey .. Beli açjlmı* oltnasın . Değil Eczacı Bey.. Ben belini çektim .. Mtdesi. . Hah!.. Ne söyliyecektim diye dnşünüyordum.. ülidesi bulanıyor.. Kongoios Bey.. Ambara gastrik.. Tani mide fcsadı. Tabii irman her önüııe . Eczacı Bey... Mosaade buyunırsann ar7edeyim .. Âraza %öre bu bir kulımoıı kilyevî »l»bilir.. Hadi gidelim.. Konsolos Bey: Acaba ben de gelebilir miyim?. Kendilermi severim. Çok jantiy çocuktur. değil mi Hilmi Bey.. O tarafını bilmem ama ben çok acıyorum.. Tani o koskoca adam nasıl bağinyor... Nuri: Rahmi, ben gelsem kızmaı ya!. Tok be yahu? Kızaeak haIi yok.. Çok fena.. Belki de şimdi sizlere ömür . Konsolos kızdı.. Aman Hihni Bey!. BSyle absürt şeyler söylemeyin!. Eczacı Bey önde. gonra Konsolos, sonra Rahmi, en arkada Nuri cıktılar, Recep: Benim için de çeemiş olsun deyin olmaz mı?. Ali: Ben de gelirdim ama ezan vakti yaklaçıyor.. dedi .. Eczacı Bey, Rahmiye Hadi Rahmi. Sen bir kosn bize kadar git.. Bey çantasını istiyor de. . Al gel!. Bana verirler mi? Verirler.. Sen bize kaç defa geldin.. Rahmi kosto.. ötekiler yavaş yavaş yürüdaler. Evin kapısına yaklastıkları zaman içeriden Vatandaş Ahmet Efendinin.. Yandım Allah!. diye bağırdıgı duyuluyordu.. Kapıyı çaldılar. Bir kadın açtı.. Eczacı Bey seslcııdi. Ahmet Bey evlâdım.. eeldim.. hen eeldim. . Bir kat merdi\en cıktılar. Ahmet bir sedir iizerinde yatıvnrdn.. Yatıyordu da ne deıııek kıvranıyordu. Eczacı Bey.. yanıııa gitti . Küçük su?.. diye sordu.. Kah\e rengi... Ben ne oldum yahu? Hic başıma gelmiş şey deşil.. Allah Allah Allahhh! Sen kurtar Yarabbi.. Koparıvorlar, koparıyoriar. O sırada Rahmi ııefes nefevr eeldi.. Takımları verdi Eczacı Bey bir sırınga çıkardı.. Ahmede Suııun içiııc su doldur. havagazında kaynat dedr. Rahmi gitti.. Ahmet ölüyonım Ec7.acı Bey Nedir bu?. Derken Eczacı Bey.. Tas olacak. Ahmet Efendi oğlum.. Ne taaı.. ne tası bu!. Ben .. Böbrek tası.. Ben iiç tane düşürdüm Uüser nıi?., Diişer Sen su içmiye bak . Su getirin bakavını... Rahmi geldi . Bir k»dın da telâ'lı tplâ'lı hizmet ediyordu.. Kahve pişireyim mi? Konsolos Bey.. Şimdi sırası mı hanım?.. Biz kahveden gelivoruz. . Aman Allaaah!, di>e yerinde duramıyan Ahmede: Eezacı Bev: Kalkabiliyor musun? Kalkanm, ama . Ajjy.. Simdi gececek.. Ben sana bir igne yaparım. . Aman Eczacı Br\.. Ben morfin istemem Sen beni nfye cajırdın?.. O sırada kadın bir fincan içinde bir şev getirdi.. Nedir bu? dive soran Eczaeı Beye.. Kırk kilit otu Haaa! Işittinı.. tç bakaIım diye Ahmede verdiler... Ahmet bir vudnm aldı.. Tan<Jım. . yandjm Cnk steak bu!. Teyze bn ne kadar sıcak? Evlâdım.. kaynattım .. Naapiyim... Eczacı: fe evlâdım.. iç .. Su getirin , su!. Su getirdiler.. Eczacı Bey bardağı doldurtfn Ondan sonra bunu îç .. Nedir o?. Su.. bildiğimiz su!. lceyim.. ama . Midem alır mı? Alır, alır İç bakayım Ahmet. bardagı dikti Tarısı, sonra bir yarısını daha içti... fstanbnldan Cevdet Süman ya umumî efkârdan gizlemek için bir zıyor.türlü açıklamağa yanaşmamış ve Radyonun pırtızanca kullanıl açıklamadan ikfidardan düş.nüşması münasebetiyle, Yassıada'da tür. Bu hâdiseler, düsüklerin radbaşlayan dâvada, sanıklardan Fa yoyu, halkı aydınlatma vasıtası tin Rüştü Zorlu, çok dikkate de olarak değil. D.P. iktidarının bir ğer bazı ifadeler verdi. Sayın A propaganda vasıtası olarak kullan llk heyecan anları geçince Kont yerleşti ve Georges sordu: cNasıl? Mourillon'un tevkif dalet Divanı Başkanı Salim Baş dıklarının açık bir delilidır delıkanlılardan da oturmalannı rıca ederek dedı edildığım bılıyor musunuz? Evet biliyorum. ol, bazı yerlerdeki seçim neticekı: «D^stlarım sızler farkında olmadan her bırıSeyahatten bugün döndüm ve ilk zıyareti MouTrafikle ilgili haklı lerinin niçin vaktinden önce radnize yardım ettiğınri artık biliyorsunuz. Fakat rillon'a hasrettim. Bu zavallı ihtıyarın yakalandı Ambroise Mourillon'la mânevi kızı Mimi'nın de yo ile ilân edildiğini sordugunda. ğını ve Mimi'nin götürüldüğünü öğrenince ne kabir dilek hımayemde olduğunu henuz bilmiyorsunuz. O, dar mütessir olduğumu anlarsınız. Bunun üzerrdüşük Zorlu. radyonun başlıca vaIstanbuldaıı Sadan Engin yazınun ıçin çok endışe duyuyorum.» ne hemen buraya geldim . Belki Alexis bir şeyzifesinin halkı aydıniatmak olduyor. ler bılıyordur dedim. (Arkası vsr) ğunu, kendilerinin, radyonun bu Kadıkoy, Moda ılkokulu, 5 yol rolünü dikkate alarak seçim neagzının kavşağındadır Bu okulda ticelerini, bittikçe, radyo ile ilân 700 öğrenci çift tedrisat yapar Tra ettiklerini söyledi Bu münasebetfığin çok ke^ıf bulunduğu okul le hatırıma gelen bir soru var: önünde geçen sene bir yavrucak Küçücük bir köydeki seçim netiezildi. Geçen gün de aj'nı yerde iki celerini radyo ile ilân etmek acevasıta çarpıştı. leciliğini gösteren Zorlu, kanunî Daha korkunç faciaları bnbir mecburiyet olduğu halde, niİSTANBUL le.nek için: 1) Buraya da okul bu7,26 Açılış, dilek ve program ka 16,45 Gitar kuarteti 17,00 çin 1957 seçim neticelerini. aradan lundugunu »ö'tercn tabelâlar ko7.30 Iki marş 7,35 Fazar sabahı Çocukların köşesi 17,30 Fasıl he 2.5 yıl geçtiği halde, ne radyo ile, nuimalı, 2) Motörlü vasıtalarm plâkları 8,00 Haberler 8,15 Saz yeti 18,00 Mikrofon kuliste ne de başka bir yayım vasıtasiyle Bir bardak daha!.. 18,10 Turhan Eteke Kuarteti ilân etmemıştir? Oysa ki. gerek süratleri tahdit edılmelı, 3) Sabah eserlerf 8,30 Plâk dolabından Nasıl içeyim?. (Selâhattin Eror 1950, gerek 1954 seçimlerinin umu çıların saat 12 de çıktığı, öğlencı9,00 Solodan orkestraya 9^0 18,30 Türküler tç diyaram.. Bunun ilâcı lerin de 12.15 te okula gelmesi Türk müziğinden istekler 10,00 han) 18,45 Haberler 19,00 Çe mî neticeleri, her partinin aldığı b»!... usulden olduğuna gore. hiç değılse Dinleyicinin seçtığı 10,30 Bir sitli stüdyolardan 19,30 Hafta oy sayısı ayn ayrı gösterilmek su bu zaman zarfında buraya bir traAhmet bir bardak daha içti. nın dıs politika konusması 19,45 retiyle en küçük aynntılarına vatürkü öğreniyoruz 10,50 Kitap Eczacı Bey bir bardak daha fik polisi konulmalıdır. Sayın VaŞarkılar (Afitap Karacan) 20.00 saati 11,00 İstanbul Belediyesi Yassıada saati 20,30 Hafif melo nncaya kadar umumî efkâra açık lımızın, bu haklı dileğimizi yerıne doldnrdu. Konservatuvarı konserinin naklen diler 20,45 Kahramanlar saati lanmıstı. Bunu da... getireceginden eminiz. yayını 13,00 Piyano ile hafif me 21,00 Şarkılar (Inci Atalay) 2 U 0 Içim almıyar, Eczacı Bey.. CEVABIMIZ: lodiler 13.15 Haberler 13,30 Spor haberleri 21,45 Piyano soloTrafik, trafik, yine Çathyacağım!. Okurumuz çok haklı bir nokta Şarküar (Alâeddin Yavaşça) ları 22,00 Çeşitli stüdyolardan Konsolos Bey: ya parmak basıyor. Durumu, kı trafik... 14.00 Çeşitli stüdyolardan 1 4 3 22,30 Muzık mecmuası 23.00 Ha. Çatlamazsınız Ahmet Beyesaca kendisine açıklıyahm: Besiktaştan tbrahim Güven yaMillî lig maçının naklen yayını berler 23,15 Tatil sona ererken fendi. tçiniz rica ederim. Ben Düşük iktidarın, 1957 seçimle zıyor: 16,30 John Smithson'la onbeş daki 23,55 Program 24.00 Kapanış. \\rupada su kürü yapmıştım... rinde, daha seçimler bitmeden Beçiktaşın Akaretler ve BarbaÇok favdalıdır .. bazı seçim sonuçlarını radyo ile ros Türbesindeki, yolu ikiye bölen Kahrni ilân etmesi, umumî efkârı aydın beton tramvay durakları, vasıta Ben bir defa Tuzlaya gitlatmak için değil. henüz oylann Iarın rahatça geçisini sağlamak ti ta de on bardak içtimdi... kullanmanuş olan bazı seçmenler düşüncesiyle, bir müddet önce Sonra . Keudimi bilmiyorum... üzerinde baskı yapt.tiak içindi kaldlrıldı. Bu durum vasıtalar için Treude ayıldım.. Ağabey .. İç Çünkü büyük şehirlerin çoğunda iyi oldu. Ancak bu durum, her iki Ahmet ücüucâ bardağı ıı yahalkın, ancak öğleden sonra oyla durakta inmek ve karşı tarafa rısıııı üstiine dökerek içti. . rını kullandıkları bundan önce geç.tıek zorunda olanlar için giiç Simdi sıcak bir pansıman yapılan seçimlerden biliniyordu lük arzediyor. Gerek Akaretler. koyalım .. Lâstik su torbası 1950. 1954 umumî seçim sonuçları gerek Barbaros durakları üç yol var nıı? tafsilâtlı olarak umumî efkâra ağzına isabet ediyor. Akaretler duKadın. arzedildiği halde 1957 seçimlerinin rağında inen bir yolcu; Maçkadan, PiriiH,' torbası var. ama açıklanmaması. 1957 seçimlerinde Boğafcdan ve tstanbul cihetinden Olmaz... Tuğla >ar mı?. muhalefetin topyekun. D.P. den gelen iki ve üç sıralı va^ıtaların ,. Var fazla oy almış olmasından ileri tehdidi altındadır. Keza. Barbaros Çabuk kızdınn da çetiriıı. sjelmiştir. ]95(). 1954 seçi.Tilerinde duragı, Yıldız asfaltından, Roğaz O sırada Kah nıi şırınga>ı ge D.P. topyekun muhalefetten fazla ve tstanbul istikametlerinden eetirdi . Ahmet görünce. oy aldığı için. bu secimlerin so len vasıtaların düğüm noktasıdır. Aman Eczacı Bey.. Ben sınuçlarını açıklamakta mahzur gör Beşiktaş iskelesinden çıkan yolcurıngayı hiç sevmem.. öf . 1957 seçim sonuçlarını ise. lar bu kesafeti artırmaktadır. Yaş Rahat edersin! ^Icrak et kendilerinin azınhkta olduklarını lılar, çocuklar, bir taraftan öteki me!. Yan dön bakavım.. (Ralv tarafa geçmek için sıra vermiven nıi\e) sıyır kabasını . taksilerin önüne çıkmağa mecbur Ben utanırım kalıyorlar. Muhtemel bir kazanın Nedeıı utanacaksın? Erkck şımdiden önlenmesi için bu iki değil misin? yere, bır geçiş lâmbası, ya da bir O da var \a!. memur konmasını rica ediyorum. Ahmedin kabasını *;\ırlarCEVABIMIZ: ken Eczacı Bey.. bir ampul Dikkat ediyoruz, son günlerde kırıp içindeki myu sırıngaya İstanbul halkının başlıca şikâyetçekli . Sanra bir küçük şişeleri, hep trafik konusunda topladen pamagu ıslattı . Ahmedin nıyor. Halkın haklı şikâyet ve derisini sildi. Üfledi.. şırınşa istekleriyle motörlü vasıtaların yı cart diye batırdı.. dilekleri devamlı bir çatıçma ha Ay! . demesini müteakip. . lindedır. Bütün mesele. bu çatışan Geçmiş olsun.. Şimdi istekleri uzlastırıcı ortalama bir Kalk bakayım formül bulmaktadır. Ahmet güclükle kalktı.. Eczacı Bey.. Piyasaya çıkarılan Çık şu iskemlenin üstiine İstanbul Belediyesi atla aşagıya Birmz sıçra baSEH"« TİYATROLARI kayım SOLDAN SACA: TEPEBAŞI ARI Bisköiterinin Halim yok Eczacı Bey 1 Meshur bir mas.)U gore AH TİYATROSU babanm knndilorinin yakalanmasına Sancıdan. . lezzet ve nefasetine P a a t 18 d«> febcp oaln kırk kişilik çete (çogul). Sen benim dediğimi yap.. 2 Aç gözlüleri dojuramıyacak Ç AT K A P I herkes hayran öf!. Siz beni öldflreeeksimiktards. toy ve »ülâle. hir sıfat Saat Î1 de niz.. kalmıştır. takifi. 3 Ç"k kimse maaşına buBİR TAKIM tNSANLAR Ahmet iskemleye çıkH.. Anun yapılm^ftını ister. nesne. 4 Temsil günlerr Pazartesi, Salt, satı atladı .. Kalabalık yerlorde halkımızdan haÇarçamba. Ci'ma. Pazar. zıiannm yapm^ktan geri kalmadık Av . lart harrket. Itslya'daki iğri kulr(OPERA) Bir kac defa >ap brnıu 3,5 ve 1 siyle meçhur şehir. 5 Küçük ekçiSaat 21 de Sonra biraz sıçra bakayım... lik depoau. 6 Eski savaş silâhiaKiloluk Eczacı Bey KONSOLOS rından. fazla cüvfli ve fındıkçı. ter"i Beni dinle «intikam» karşılısıdır. 7 Bitki Temsi! günleri :Persemhe ve tenekelerde ipligi. «ilerive doğru yürüt:» mânaCumartesi. Ahmet deli giW sıçramıya sına bir emir. 8 Dünya veya kubTPI: 44 21 57 basladı. . Rahmi de benin üstünün ortasmdaki !»ii«, yir Atabev, beraber sıçnyaYENİ TIYATRO mi dört saatin kararvtık kısmı. 9 lıtn BelUi bende de vardır. ffSözünü kascnilp ?ağlamlıvarT> mâSaat 18 dc c Ben Ta^kasapU otururdum na ın^ iki kclime. D O M İ N O Belki... Tl'KAHlntN AŞAGIV\: Sndt 21 dc Nuri da^anaraadı.. 1 »tnsımn içine ezik hir üfcüntü B E¥ BA B A veren hâdifo» karsılıeı W\ kelime. Ben de Besikta^ta oturur Salı günleri temsıl yoktur 2 Kafe»t<»ki kuyu serbest bırakTel: 44 04 09 dunı Deli misin he.. Ondan ma hareketi. Anadoluda kulianılan ona ne?. Istanhul T1valr<ısu ülcülerinden. 3 Deniz kilometresi, Ahmet bir çcvrek kadar sıçS^KALLI GEItN agız mânasına eski hir terim. 4 tskambilde bir kâgıt. hem kebap rayıp atladıktan sonra. Her aksam 21 de BİSKÜİLERİNİN BÜTÜN ÇEŞİTLERİNE pişirmeğc yarar hem de vücut dplÇar?amba tenzüâth Ben... artık bittim... meye. bir soru takısı. 5 Bir renk, matlne, cumartest Sancıdan haber... dibine ışık vermiven. 6 Mağazalapazar lfi30 da Agnyor.. ama biraz ha" ) ( ı n ı ı i n paket daireTel: 44 22 38 fifledi» galiba!.. sinde çok kulla Simdi yat vatağa Getirin nılan. blr daha fpk K Ü Ç C K S A H N E riHınmca da!k'işu tnğlayı tKl.VCl BASKI vuklann efendüeTuğlayı beze sardılar.. Komedl i perde rine verdikleri be Saat 21 de Takıyor, çok yakıyor . 1 Belediyemıze aıt ıki adet hurda Vheith maika kamyonlar (irir. bir harfin t'uma. Cumartesi, Pızar matıne Yaksın biraz . Dayan . sapah zarf usulü ile satılacaktır. okunuşu. 7 17 de Tel 44 02 7 G Hadi bir bardak daha iç... 2 Muhammen bedelleri 10.000, lira olup geçici teminatlan Mânevi leke. atlam'.ıp geçilecek Bir bardak su daha içirdi750, liradır. KAKACA yerlerden. 8 ler . Sonra; CİBALl KARAROI.U 3 thale 13/12 1960 tarihine rashyan Salı günü saat 15 te Bele«Çok lezzetli» m.iH»r aksnnı 21 lr te Nasıl biraz rahatladın mı? diye dairesinde yapılacağından, ısteklilerin tekliflerini ihaleden bir nasına bir e»ki terim, büyümeyip Carsamba. Cumar Eh... Eskisi kadar değil saat evvel Belediye Reislifine yapmalan ve bu işe ait bulunan vergi çocuk kadar kalmıs mahluk. 9 tesi. Pazar Matine Eczacı Bev kalktı... ve masraflar alıcıya aittir. «Uyku sineması seyretmekte olan» İB da Biz gidelim.. Sen idrarını TİT4TR0 4 Şartname Düzce Belediye Muhasipliğinde görülebüir. (57640) karşılığı iki kelime. Tel: 44fieR F lâzımhça et.. Bakalım bir şev düşer mi?.. Rahmi: KAY OSCAK: Ben kalayım burada... Ahmet Ağabey Sen bilirsin... Allah razı Arkası Sa. 5, S6. 1 de TüRKiYEDE İLK DEFA / SUSAMUPEYNİRLİ VİTAMİN İLAVE EDİLMİŞTİR DÜZCE BELEDİYE REİSLİ6İNDEB P A TTî 101 PROF. NİMBÜS'ün MACEBALARI: \C 1019
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog