Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

r i Aıalık 1960 CUMHLJBtTET üç DUNYÜ HÜBERLERI Laos bir dahili harbin eşiğinde Endonezya'da bir Amerikalı Laos'ta sağcı ve solcu askerler pilot ölüme arasında kanlı savaşlar oluyor Cakarta, S (a a ) 19S8 yılında Seleb adasındakı âsılere yardımda bulunduğu tesbıt edılerek askerl mahkene tarafından olume mahknra edılmıs olan Amerikalı pılot Mlan Lawrance Pope'mn af talebı Fndonezva Askeri Yargıtayı tara f ndan reddedılmıstır Asıler hesah na Endonezya şehırlerını bomba lavan Amerıkalı havacının önumuz riflsi çun'prde ıdim edılece*ı ınlaşı'm i tarf r Endonezyada partiler tekrar faaJiyete geçiyorlar Jakarta 3 (AP) Endonezja Merkezî hukumetı faahjetlerı ev. lulde durdurulan sıjası partılenn bu av sonunda tekrar faalıvete ge çeceklerını bıldırmıstır Ancak bu musaade kısmıdır Gu nev Sumatra Askerı Bolgesı Ku mandanı kendı mıntakasında Komunıst Partıiinın faalıyetlerını dur duran vasağın yururlukte kalaca ğını ılan etmıştır Bu bolge dahılınde komunıst ga zeteler de satılamıvacaktır Ankara ve İstanbul Sahnelerinde İki yeni telif komedi Çayda boğulmıyalım Yazaıı Mazhar KUNT \t kanunları bırbırını kovaladı Bırıncısı çıktı Olnadı dedık Ikın cısını çıkardık Fena da etmedık Vakıa bu ıçerdekılerın hepsıne a> nı kurlutus ve ıslah şansı vermedı Çıkanların bır kısmı çok geçmeden kendılennı vıne eskı koğuşla rında buldular Ama bunda bıra/ da kabahat bızlerde olsa gerek Hapsettıgımı? bedbahtların ısla hı ıçın ne vapı>oruz' Kendılerıne bır sanat mı oğretıvoruz' Hurrıve te kavuştukları zaman eeçımlerını J saghjacak bılgıler mı aşıhvoruz'' \ Ve gezer bu zavallıları tam bır a talete mahkum etmekle onları mu hıtlermdekı akıl hocalarının oğut lerıne uv nağa hazır bırer varlık hahne getırıvoruz Fakat bu avrı bır konu Dnecegımız şu kı bu şun hırsızhk yankesıcılık edenler hatta ırz a tecavuz eden'er bıle af kanunlarından fajdalanarak mahkumıvetlerının netıcelennden kur tulurken Gelır ve Gıder vergısımn daha zıvade takdıre davanan bazı mukellefıvetlerınden dolavı cezaya çarptınlanlar bovle bır af fa bır turlu lâyık gorulmemektedırler l MESELELE Solcu Yüzbaşı Kong LJ'ye ait birliklerin sağcı General Fumi'nin birliklerini bozguna ugrattıkları bildiriliyor Vıentıan I (a a ) Vıentıan'ın 150 kılometre dogusundakı Nam Kadıı bolgesınde, solcu Yuzbaşı Kong Lı'nın ve sağcı General Fu mı'nın kuvvetlerı arasında şıddetlı çaıpısmalar olmaktadır öğrenıldığıne gore, General FÜ mı'nın bırhklen, Ban Sot kovunde bozguna ugradıktan sonra 29 ka sımda, makıneh tuf»kler hafıf taiklar, toplar ve uçjklarla mu cehheı uç tabur halınde, bır mu kabıl taarruza geçmıslerdır Bı taburlar Mekong nehrını geçmı evvelâ Bai Sot u sonra ıkı ko>ıı daha ısgal etmıştır Fumı kuvvetlennın şıddetlı ate^ karsısında Kong Lı'nın kumanda sındakı bıılıkler takrıben 30 olu ve bır çok varalı vererek çekılmek zorunda kalmıslardır Bu arada Kong Lı'nı ı hemen vanında duran muhafızı da olmuştur Nam Kadın n*hırnın sol vakasın da ask»rler goğus goğuie dovu^ mektedırler Yıi7bası Kong Lı Vı K\ZL\KI\ BKK(, İI.IC.I I k c\ a d ı d ı an n m t ınıı entıan'dan acele takvıve î'temış ı kı ımalathan'tennden bırı, buvuk bır aı^zı parçasmda muhafaza tır Vıen'ınn cırnızonundan oır edıleT \ıskı fıcılarının çalınmasını onlemek ırm vuzlerce kazı bekçı 1 zırhlı bııhk Pck n ı ı ımetı ıde verıne kulianmaktadırlrtr Kazlar en ufak bır tıkırtı ha'nde dahı derhal vola çıkarılmı^tır cferek haber vermektedırler Resımde vıskı fıcıları etrafında bkLaosta koalıs\on kuralacak ( hk v Tpan bir "gnıp kiz " ı ı ı Vıentıane "i < \P) Laos hukume tı a^ırı solcuların vaptıSı buv ^ ^ oloudekı numavı^ler U7erıne cu n a gunu bır koahsvon vaprmk ıçın muna ID bır formul aramava karar veımıstır Numa\ ıjıçıler \uksek rutbelı hu kumet memurlaıını nıeclıs bına'sın dan ba^vekıhn saıa\ ına kadar taO kıp etmi'vler ve Phouma re ımını I<;temedıkleıını bılrtırnııslerdır Diğer taraftan hüküme t bütun Venezüella'da Tarafaiz basvekıl prens Souvanna isyanın bastırıldığını iddia ediyor. Phouma bırk<<(, defa kalabalua koalı^vonj eıoılecegını «ovhverpk dağıtmıva çalısmıs fakat onlaıı ci ı Bır çok mahallelerde evlerde a Ciraca« 3 ( a a ) Geçen per°ıtmak ı<,ın a^kerı bııiık ve\a po sembe gunu Venezuella nın bajseh rama >apılmıstır Sehırde tıcaret l u çaSırmamıstır Butun gavretle rınde \ukua gelen olavlarda ıkı bu hadıselerden mutees^ır olmamış rıne ragmen kaldbalık ddgılmavın ki"!i o'mus, dort kı«ı varalanmıstır gorunmektedır Sadete bankalarda ca b \Ie devam e't'kleıı takdııde Per^embevı cııma\ a baglav an ge meraur'ar gıev halındeiır Ünıverhukumetırı dusecesını ve o zace unıversıte bnlgeMnde \e d Şer sıte sıtesmde gırıs vol'arı asker er man ıç harbıtı \enıden bashvacamahallelerde renı hadıîeler kav ı ve zırhlı vasıtalaıla kesılmıstır gını *n\ lemı^tır Muhım noktalara yeıle^tırılen bır dcdılmıştır lıkler haıekete ha ır b u vaıvette Cııma sabahı v.nı dun yenı den sılâh sesleu ışıtılmi'îtır Âsı beklemektedırler Ünıv ersıte hraalerın haıeketlerının munfeııt ma men tanklaıla çevrılmı^tır Hukuı«vanın bTstırıldıx nı ıddıa hıvette olması bılha^sa aralannda met çok gençlerın bulunması avavıs e mekıe 1 ı kuvvetleımı daha tesırlı »ekılde haıekete geçmekten ahkov nıakta dır Polıs ek^erıva ıhtar mahnetın de hav ı\ a ate^ efmekteti ı Rusya'da din rağbette imiş... Kahıre 3 (AP) Mısır'ı zıvaret t nekte olan Moskova ve Umum Pusva Başp skoposu Alexeı Sov et Rusvada Ortodoks Kılısesının nlk arasında buvuk racbet gor *unu sovlemıstır Rus Ortodok^ ının B'sruhani':ı şunları sov le ıştır «Cariık d"vr ndekı Kılısp e şımd kı Sosva'ıst reum a'tın kı kılıse arasındakı fark kılıse c n evve'ce ıkttdarm bır parça m masıvdı 5 ı d ı kılıse devletten nlmıştır ve ba§ım"!iz bır mues «e teskıl etmekt°dır» Alexeı Kıhıre yı Ortodoks kılı lerı arasında dostluk munasebet len k'irrmk ıc n zıvaret ettıgın ve Rum Ortodoks hasruhanısı Kn< 1 toforos un l"" ' te Moskova'vn v ap tı*ı zıvaretı ıade ı c n burada bu lunduğnnu sovlemıtır Sovyet feza gemisi parçalandı Mokova 3 (a a ) Sovyet feı* gemısıne gerıye donus unyalı vtııldığı bıldırıldıkten bır muddet < ınıa Moskova radyosu ıle neşredı; len bır teblığde Sovyetlerin fırlatmıs oldukları bu ucuncu sun'i peykın a*mosfeıın vogun tabakalarına gırerken parçalandıîı açıklanmıstır Teblığde feza gemısıne yerleştınlmış olan kopeklerın hareket »ııasmdakı hızlanmadan ve ağırhgın kavbedılmesı olayından mutep^sır oimadıklan, uçjı boyunca, fo/j gemısı ıle muntazam bır şekılde ırtıbat sağlandıŞı belırtılmektp daha sonra arza donuı sınyalının venldıgı donuı sırasinda peykın evvelce tesbıt edılen mahrekten ı,ıktığı ve atmosfeun \oğun tabakalarına temas edınce par<,alindıgı ılave olunmaktadır Teblıge naiaran sun'î pevkı tasıvan fuzenın son katı fezada donmejp J , u m etmekt" ' r Utvlet Tıvatrosunda (Hacıjatmaz) Soldan »ağa: Ekmel Hurol G,.!can öcalır Semra Savas. Cosknn Orhon ve Saim Alpajo Caracas üniversiîesi tanklarla çevrildi \ktrls Elizabeth Taylor, Amerika'ya döndü Los Angeles 3 (AP) Hekımler "e kendısıne ılık ve guneşlı bır memlekette ı«* rahat tavsıve edı len sınema vıidızı Ehzabeth Tav lorla sarkırı korası Eddıe Fısher »oğuk ve ruzcârh bır havada Los Angeles'e ulasmıslardır I ondra'rla bır fı'ım çevırırken hastalanan aktns, a'anda etrafını sarin gazete<ııere buradan derhal Calıfornıa cılunde bır kasabada ıs tınhata çekıleee^ını sovlemıştır Ga7etecıler Lız Tavlor'a «Gayet ıh'i'amlı \e sıhhatlı» eorunduSunu so emısler aktrıs buna sevmmış ve kend lerme tesekkur etmıştır îjıhır KI.IIHUI Tı\atfosuııda (bevbaba) Resıt Gurzap ve Necmi ö l Konusma sırasında aktrısle koAnkara Devlet Tıvatrosu ıle îssahneve kovup başrolunu oynadı ca ı biTok sınema mecmuası alev h re açlıklın 7 mıhon do'ırhk ta^ tanbul Şehır Komedi Tıvatrosun gı (Hacıvatmaz) Istanbulda da tem m nat dava'inı sonuna kadar takıo da yenı ıkı telıf pıjesın temsıl sıl edilecek Beledıje Sarayı cıvae1 nek a7mınde olduklarını da anedılmelerıne başlarmıştır Bunlar rında >apılan Yenı Tıyatro bınası muhtemel olarak yılbaşı gecesı 'ntrı s'irdır Cevat Fehmı Başkut un (Hacı Yatbu eserle kapılarını halka açacakmaz) ı ıle ^etın Altan ın (Bey tır (Çetın Altan) ın (Bevbaba) sı 100 e \akui ev so\an hırsız Baba) sıdır Her ıkı eser de alaka ıse Mahmut Moralı Bed'a Muvah\akalandi le korşıla ımı^lardır Ankara Dev hıt, Resıt Gurzap tarafından temSovdugu \uze vakın evden çal let Tıvatıosunda Sıım Alpago nun ıl edılmektedır duı paraları eglence verlerınde vıven ve esvalau da annesının evm Fransız Hııkukcusu tekrar de sakhvan 16 vasırda \ucel Kap geliyor lan adlı bır genç dun polıs tara Uhu^lararası Hur Hukukçular fırdan v akalanmıştır Deınegını temsılen Hukukçu NıcoIkı vıldanberı sabıkasız oldusu ><e\\ \ o ı k 3 Dunva orta sık las Ravmond >arın tekrar şehrımııçın >ak%lanmıvan Yucel Kaplan la let büks sdtnpıvonlui,u unvanım 5 ze gelerek Yassıada durusmalarını ılgılı tahkıkata devam edılmekte kere ka/anan «Sugar» 1 \iljnle takıp edecektır dır maruf zencı bok.or Rav Robm on M Ravmond ılk gelışınde Yassı orta sıklet tacını altıncı defa gıv ada duruşmalarından edındığı ıntımesje çalısacak ve mıllı boks fede balarını rapor halınde Dernege sun ra^on'in dunva sampıvonu «avdı muştur Bu sefer gelı\ınde FranV EFA T ğı Gere Fullmeı le Los Angeles te sız hukukçjsu duruşmalarla ılgıli Vodına eşrafından olup Kürınçe çı acaktır olarak >enı bır rapor d ıha hazırçuk hacılardan Istmbul tucnrBu aralarındakı ııçuncu karşı lıvacaktır lınndıi Tekış magiZT=ı sahıp'asma o acaktır Itrı Mu^tafj 'iuctl Turegn Tunus heyeti gitti \u<el ve H«fıze Ara nın babi 40 v a ındakı Robırson 20 yıldan 1 rı Necıiı Ara nm kıunpetkı gunluk bır ZLJ aret ıçın şehriberı profesvonel rınçın kırallarm I rı \ Mıh Fılımı ^ ucel ı dand r Orta sı let şampı\onluğu mıze gelmış bulunan 6 kasılık Tunınljn Mırı \rm en =te nus tıcaret hevetı dun sabah uçakıu kazanmadan evvel jıllarca >a 1 ıtmt Bi""kenın d vıl.rı rı oıta dunva boks sampıvonlugu la şehrımızden ayrılmıştır Çerl p*ko\ e^rafırd ın unv anını korumuş zaman zaman 1 AVNI YUCEL pıofe«\onel boksu bırakıp revulerACI BİR KAYlP t 1 9U cı^n'' ırteı gunu Tıiın de dansetm s renk'ı bır ha at sur nın r hi"etmc k \ i ' u tur mLstıır Bafra C nazf=ı 4 12 1960 p^z^^ gunu cgle narrazım mutaakıp Aksa 2<) yasındakı Fullmer cumarte Bafra eşrafından merhum Sefer T \ \ al de Camıırden a'ınarak sı geces yapılacak maçın favorı (jnyayın kızı Habıb Lımanoglu nun AUrkezefendi Kozlu aıle nıezarsıdır eşı Şükran Gursoj Turkan Enşen In lıırına defnedılecektır Mevlâ Fullmer ılk defa 2 ocak 1957 de anneleri Ekrem ve Fırdevs Ünvay'ın nhmet « vlı\e gortlm15 ravuntluk bır maçın sonunda kardeşlerı N'ezahat Ünvav mErısen in ce»i Kemal Gürsoy ve Şadı Robınson a sa>ı hesabıvle galıp ı kavınvalıdelerı Haluk ^üket Hüselan edılmıs ve dun>a sampıvonu vın ve Emel ın anneannelerı V EF A T olmuştu 4 ay sonra Sugar Ray Full NIMET LÎMANOĞLU Mfrhum Mevhıbe Akıf Uras ın mer'ı 5 ıncı ravuntta vere sermış alu Melek Uras ın eçi Oya ve ve 4 uncu defa dunva sampıvonlu 112 1960 tarıhınde Bafra da Hakkın rahmetıne kavuşmuştur Allah rahmet Hiim Ur «ın babiları mcrğunu almıstı evlne ıım ^htıet l«maıl Darman ve Münıre D ı i ı n n ın »evgılı da ındı R'zıve öcaHn ve Nil Karaorrmnın enı^telen Nıhat "calan ın bacaniçı Münıre Sertnıan Atıve Uzunoglu tsmet Refığ ve Necıbe "Spvmm'ın vegenı C'iıi'" Kırca Mtm<"wer Uras Faıze Refıg ve Ismet ÇOCUK FELCİ AŞlSl (Salk) Sejmenın kuzenı Nurhavr Pıyasaya arzedılmıştır Insidt Ltd Sırketının Muhase Ovsa kı tıcaret erbabının aormal Gelır ve Gıder vergılerını odemekte zorluk çektığı ve durmadan tecıl talebınde bulunduğu herkesın malumudur Ortalıkta buyuk bır para sıkıntısı var Arka arkava gelen kotalar bu guçluklen art tırmaktan başka bır şey yapmamış tır Bu bakımdan sonsuz bır rahat sızlık kaynağı olan ve aıemleketın ış havatını devamlı bır huzursuzluk altında tutan bu vergı cezala rının Af kanunundan ıstıfade ettınlmesı pıvasavı ferahlatacağı gı bı devletı de verımsız kulfetlerden kurtarmıs olurdu Butun dığer jıulâhazalar bertaraf bır kere şunu gozonunde tutmamız her zaman elzem Gelır Vcrgısi tatbıkatı fizerınden henuz on sene gıbı kısa bır zaman dahı geçmemış tır Bu vergınm kusursuz vurutulmesı daha Avrupanın ılen memleketlennde bıle lâvıkıyle lağlana •namıştır Durum bovle olunca bızde usul kaıdelerı veya herhangı başka bır takdır hatâsı ıle vapılan yanlışhklar vuzunden mukellefe verılen cezalar uzerınde bu derece ısrar edılmesı doğrusu anlaşılır hıkmet degıl Hele bızde sermave duşmanlığı olmadığı da duşunulur se bu serthğı anlamak busbutun guçlv"" Ne var kı ış adamı ve tıcaret er babını peşın bır hukumle daıma ko tu nıvetlı gormek memlekette bır nevı gelenek halını almıştır Bu zıhnıvet bızlere daha kuçuklugunuzden belkı de mahalle bakkalında gorduğumuz manzaradan gel mektedır Bız maaş almıvabilınz işsiz ka labılırız aldığımız para yetmnebı lır Bakkal ıçın oyle mı va' Onda her zaman çuval çuval pırınç fasulve şeker tenekelerle vağ bır suru vemış hattS ovuncak var O nun ıçın mahrumıvete katlanmak gıbı bır ?ev vok Ama bızler hep ona aıuhtacız Elımıze geçenı ona gotururuz Bu durumun yarattığı kompleks ıle veresive defterınde zaman zaman gorulen alevhtekı ha tâlann bıraktığı tesırler vaşımızla bırhkte gelışerek butun tıcaret erbabına karşı besledığımız duvgula ra bazan hâkım olabılmektedır Kabul etmek lâzım kı bır kısım esnaf ve tuccar da harb senelerınde ve daha zıyade son yıllarda hal kın ıtımadını kaybetmek içın ne lâzmsa yapmaktan gen kalmamıs tır Lâkın ın«af ıle duşunulecek olunursa onlara bu gıbı ftrsatlan hep bızlerın daha doğrusu bozuk duzen gıden ıdarenın hazırladığı gorülur Bır memlekette Srtıilfl odenek son gunlerde ıbretle gorduğumuz şekılde yağma edılırse bır mem lekette kanu n ve nızamlar adamı na gore ışletıhr veya uvutulursa o memleket açıkgozlenn elmde kalmı? demektır Artık orada natnuslu ınsanlar zor barınır ' E însaf edılsm ' Butün mües seselerı çurumeğe vuz tutrnuş bır rejımde sırf tuccarın durust kal masını ıstemek ne dereceye kadar dogru olur' Evet Denızden geçtak, çayda boğulmıyalım Inkılâp hükümetının adaletınden tam realist olma sını ıstemek hakkımızdır Vergılerın bır kuruşundan vazgeçmıvelım Ama hırsızlara canılere çok gor medıgıaız bır affı da pıyasa adam. larından kıskanmıyahm Mazhar KÜNT •• Geçırmlş oldugum agır hastalığım * esna«mda bent voklamak ve hatırımı sormak lutfunda bulunan ©ku yucu ve arkadaşlara burada *on«ıız mınnetlerimi sunanm M K Kitap Kervaıtı faaliyetine devam ediyor AIIIMi (Cumhiiiuet leleks) Mıllı Egıtım Bakanlığımn teşfbbu «u ve Mıllt Savunma Bakaniıjı ıle MıllJ Kutuphane, yavım mudurluk lerının ve fıltı merkezının nbırlı gı sonucunda tesekkul eden kıtap kervanı Orta Anadolunun bazı bol gelerınde faa'ıvetlenne devam et mektedır Kervan kucuk kasaba ve kovierımıze uğravarak halkımıza kıtap ve okuma konusunda avdın New Orleans'ta be\a/ kadınlatıcı vt okumavı tejvık edıcı tellar 7enci erkek lalebeleri kınleıde buiunaeak halk ve çocuk duvmeğe kalktılar Birlesık Arap Cumhıırneti hıkâvelerı klâsıklerı ve ansık'ope New Orlean^ Louısıana ( \V) dıleıden ıbaret 20O11 adet çesıMı hukıunetı Mısu'dakı butun Etrafa hakaıet vağdıran faiMtık kıtap bedelsız olarak dağıtılacakBeltıka mallarına el kadınlar benazlaıla zencıleım oku tır Bu arada kervan çeşıtlı kultur kojmağa basladı duğu Wıllıam Frantz mektebı of lmlerı de gosterecektır nünde bır unıversıtelı gence haka ret etmısler ve kendısım tartaklaParıs 3 (R ) Bırlesik Arap mi'îlardır Dominik, Dünya Londra 3 (R ) Kongo Genel Cumhurıjetının gııı^tıgı Belçı^a Kadın'ar bu gencın urmersıtevı kuımay Ba'kanı Albay Mobuto, rrallarııın devletle^tıırlmesı ame Bankasından çekildi terketnıeme hareketıne onderlık bugun gazrtecılere verdığı bır de lıvesıne devam edılmektedır BuVVashıngton 3 (a a ) Bıldırıldı yaptıgını ı'erı surmu=ler ve kendı rrpç*e sabık BR«bakan Lumumba' gun >avınlanan bır kaıaırame ıle gıne gore Domınık Cumhurıvetı sın» «Yah ıdı pıcı» •zenoı a«üîı» nın ordııvu a\aklama\a te«v ık v» • Mısır ve Shaph^aıd1! Otelcılık Ptnva Bankasından çekılmıstır dıve hakaret etmısleıdır Bu sıra dıŞer luclardan oturu vargılana Sırketı» ıle «Madenı Eşya ve MaKuba nın 14 kasım tırıhınde bu da gencı tartaklamava da basla c ı ını «ov lemıMır kme însatı Sırketı. de\ îetlestırıl bankadan çekılmesını takıben, Do mi"!İar ve poh^ hadı^e mahal ıre Oecen p 7ar gunu Le< pnldvılle' mı^leıd r mınık Cumhurıv »tı de bovle bır vetıserek gencı kadınidiın e ınd°n d^kı ev ındtn kaparak dııt junluk B A C ıdaiecıletı K;ngodın karar almı«tır kurtarmıstır sıkı bır takıpten soııa Mobuto \.ı^ır Bu%L,k Elçısınm nudut dısı Domınık Cumhurıvetının baika Kadınlar Amme Hakları Bır'l a'kerlerı tarafından Ka«aı evaleedılmesınden «onra Belı,ıka malladan çekılmesı sebebı açıklanma ğı ba^kanı \e Louısuna Devlet tınde vakilanan Lumumba uçakla rına el kujmaga baslamıslariır mıstır Tahmın edıldıgne gore, Ünıversıtesı hukuk profe^oıu Geor I eoDCİdv ılle'e getuıımıstır 4 Mısır Kongo dan elçısınm ç kı merıkan de\letlerı teskılatımn ge Dre\fusu de kıdınların elle\ b^v ^'obuto'nun bıldırdı^ıne rılmasına Be'(,ıka hukumetının «e Domınık'ı demokratık Drensıplen rınden kurtarmıstır gore Lumumba muhaVeme edılın bep oJdugunu ılen iuım^ktedı ıhlal etmek ve Venezuella va kj şı Tecav uze u»ıı\an talebeve re ı ıve kidar I eopoldv ılle m gun»gıriMİen tetavuz hareketlerını d*s fakat eden uç unıveı^ıtelı genç vındekı Tı>.vılede bır hapıshanele Fakat Kjngo DiMslerı Bakanı teklemek'e ıtham etmesı bu mem de polıs tarafından koıunmustuı Bomboko B \ C ıle muna^ebet • • leketın Dunva Bankasından çekılHadıseden tırkaç dakıka ev v el Ote \andan Bırlesmı« Mıllet'er rın kesılme^ınde Belçıkahlır n bıı pıe\e karar veıme n e \ol ı t m ? kadınlar kızını ve dı»er ıkı bevaz C^nel Sekıeferı «M Dag H» rohı olmad »ını so\lemi'tır tır Bomboko munase'bet "\ın ke=ıl cocuğu zencılerle beva?laun oku Kon°o Cunı'LI1 ba*:ka iı Kac=*vub ' duğu mektebden evlerıne golurmtk \a son ' rd'pı bır me"ida Lumum meMnı v \ le ızah etmı>.tır Atina'daki gösterilerden ıoın almava gelen genç bır rahıbe b ı nın kanıın ve nızamlar dahıbn «Bır defa B A C dıplomat'arı de «aldnmak ı^tem >ler ve fakat de muh^keme edılme«ı ı talep Pt her tuılu dıplomatık nezaket k^ı komiınistler sorumlu delerını bır tarafa bırakmıslardı \tına 3 (a a ) Yınan hukume ona \etı«:ememislerdı muna"=ebetlerı keııifmvn ılk s.» tı ıın tenwlcılerı dun ParlamenTo bebı budur » rta vaotıkları konusmalarda A M Belçıka luıkumetı mallarına el t a da 120 kı=ımn varalanmasına sekonma'sını B A C hukumetı ne/1 bebıvet v e m olav'ardan komudınde prrtetto etrrı^tır Prote 5 to ı ı«tlerın sorumlu olduklaıını be notası Br jkiel dekı B A C Elçı lutmıslerdır Hukumet uvelerı Halkırnızm teyeccühünü sıne tev dı edılmıitır bu olavları koniUiıstlerın hazırra olan, dıklarını ve vıne onlann ıdar» ettıklennı âumav ıscılerın polısl^re tirynklsi olmadık k i m s e kolmayan, lı ıcıım ettıUerınde kendılennı mu evinizin uğuru, kitaplığınızın ziynetı n ıfaa zoıunda kaldıklarını ıfHe Amerikada ırk kavgası devam ediyor Lumumba m^hâkeme edilecek Befcika Mısırı protesto etti Pc'ıinson 40 yas'nda tekrar nnge çıkıyor POLIOMYELITIS istanbul Sağhk Mudurluğu musaadesiyle Eczanelerde satılmaktadır Tel 22 39 06 f B u g u n k u f SAATL I DUVAR M AARİ F * t n buvuk tehlıke ıktısadıdır f ; SON HAVADİS'te ; CFMtL S\İT B4RHS Rus jetleri Amerikan uçaklannı takip ediyorlar OSMAN DERVİŞ URAS TAKVİMLERİ Bayilere tevzı ed^lr ıeye ba^'adı. P. \HCF MIM\RI 4 J ^ t ^ Mevlut Baysal SEHIR TAKLİDİNDEN SAKIN1NIZ! (SAATLİ MAARİFTAKVİMİ) markasına dikkat ediniz. İSTANBUL MAARİF KİTAPHANESİ VÎI Lk BAHÇELERt J Bevo"Iu Mıs Sok i Bavsal Çıeek Maçazası j Tel T 44 1, 47 £ 22 3l 33 ğ Washıngton 3 ( A P ) A B D Federal Havacıhk aıansının cuma gunu bıldırdığıne gore Rus savaş uçakları Kurıl adaları cıvarında uçan Amerikan uçaklarının etrafında vızır vızır dolaşmaktadırlar Haberde bunların tıcaret uçak larını mı askeri uçaklan mı tercıh ettıklen açıklanmamıştır Fakat bu hareketm daha zıyade Japonjaia uçan tıcaret uçaklarına karşı yapıldığı samlmaktadır B.a bolgede uçan uçaklara dıkkath olmaları tavsıje edılmıştır vefqt etmıştır Cenazesı 4 aralık 1960 pazar gttnü ogle namazını mutaakıp Siçli Camimden kaldınlarak Asrt mpzarlıja drfnedılecpktır Çelenk gonderilmemesl rlca olunur Arzu edenler Cihanglr ^kar«u caddesi Arbatlı apartımanında Yoksullar Yardım Derneğıne b?gışta bulunabılırler AÎLESÎ SAĞLlK MÜESSESELERİ T.A.O. MEKTUPLA SİHİRBAZ LIK ACI BİR KAYlP Müessesemiz Muhısebecısl \MERtKA'yı AVRUPA'yı para kazanarak seyahat ımkanı On ders on lıra Havali Oyunlar Hıpnotızma etmek, Ruhlarla konuş mak fal bakmak v s ucretsız ız ahlı broşurlerımızden î'tevımz TÜRKÎYE StHİRB^ZLIK ÖĞRETtM STÜDYOSU T L R G U T Ü T E B A Y Galata Tersane Cad. Hocahanım Sok. 17 1 İstanbul V EF A T Bav Bedros CanKnan Bav ve Bavın Antranık Cancı\an evlatları ve kardeslen i \ * YAPI ve KREDİ ^ANKASI Hayat sigortası olmuş bir at için bir milyon dolar ödendi N«w York 3 (a a ) Bır Amerikan ngorta şırketı hayat sıgortası olmuş bır atın olumu uzenne sahıplenne 1 000 000 dolar odemıştır «Bally Ache» adını taşıyan vanş atı, 28 ekım tarıhınde kalın bar sak ıltıhabından olmuştur Saym OSMAN DER\İŞ URAS'ın vefatını derın teessürle haber aldık Kendısıne Tanrıdan rahmet diler kederli ailesine sabırlar ve başsaglıgı dilenz NURHAYR İNŞAAT Ltd ŞtRKETt fîstanbııl Sağhk ve S. Y. Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Baskanlısnndan: . 39 000 lıra muhamrren bedellı ^talıklan ıhtıvacı 1500 metrekare fgunu saat 16 da Saçlık ve Sosval 'alma Komısyonunda kapal* zarf ARTIN CAMCIYANm ı t tttıamı tee«arle bıldırırler Cenaze mera=ımi varnkı pazarte«ı güml î aralık l°ro =aat 11 de Bevoglu Balıkpazan Üç Horan Ermenı kı1ıse= ndc ıcr^ı olunacaktır Isbu ılân davetıve verıne ka ımdır Cenize tslerı Servısı BEC*D\ AN CEMBERtİTAS SUBESİ Yarm sabahtan itibarcn Nuruosmani>e Cad. No. 7678 de bulunan yeni biııasında kıymetli muşterilerimizin hizmetinde olacaktîr. ; KELEPIR ? 21 33 15 TANINMIS EMLÂK ' Fatıbte 70 lira kırası, kırta ' sıye dukkânı devredilecektır. ], pılacaktır Baltalımanı kemık hasyer mjşambası 14 12/960 i Yardım Mudurluğu Satmi usulu >le ek«!iltmesı v a i <[ ACI BİR ÖLÜM T E Ş E K K Ü R ] Yıllardanberi gozlerımden tektıgım rahat«ızlıktan Alman Kas'ıhanesınde japtıgı ıtınalı ' davı ve amelıvatı savesınde | tni kurtaran Tıp Fakültesı D çpntı * Talmlern 2925 Jıra muvakkat temınat yatırmaları f â 960 malî vılına aıt Tıcaret Odası belgesı ıle 2490 sayılı J (> kanunda yazılı belgeler ^ f Talıplenn kapalı zarflarını ıhale saatmden bır saat ^ evvel Komısvina makbu7 mukabılı vermplerı f Sartnamesı Komısyords gorulebılır (56313) + BURSADA SATILIK EV Kavaklı mahallesı Harraçı Çıkmazı 4 No lu bahç'lı 6 odalı ev bos teslım acele sa tıhktır Gormek ıçın karsıdakılere gorusmek ı ç n İstanbul Tel 36 03 84 Mıratı Itaibul muellıfı n ı.ri an Mehmet R ıf Bev ı'e merhume Re mk Avvıldızın oglu Fahrı' e ^ v ı l dız ın e«ı emeklı A.v ukat Emın Rııf ^vvıldızn emoklı Gener^.1 Hakkı Haif Avvıldz ıle Muazzez Antav ın kırdP'lPrı Sınan Antav m kavınbıraderı Hılton oteh menurlarından Fmekll Koraısır YAPI ve KREDİ BANKASI Operator Dr NEJAT AYBERK'e mehvatım esna«ında bjvuk r 'ımlannı gordügüm Operator Dr SıJLHÎ HÜRERe en de nn çükranlarımı bıldmrım ZEKt DURSU\OĞLU Israel menşelı 70 0570 06 ıstatıstık po'i<!\ onuna dahıl + tahsıs, olanların jşağıdakı adrese / muıacaat etmelerı mcnfaatlen ıcabıdır RÜSTU AYYILDIZ H ıkkm nhmetıne kavusmu«tur Cenzesi i aralık 1060 pazar gunu 'Bııcjn* oğle n ımazını mutaak p Si'Iı Camıınden ahnarak Yedıkulcdekı aılp mfZTiiıgına dcfnedılcccktır Ailih r hmrt n i n c Çelenk gonderılmPmesı nca olunur I V İ T R A L KOLL. Ş T İ . Galata Bıllur sokak Gul Han \ o 4 T'l 44 60 48 44 21 06
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog