Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Yardımcı Okul Kltapları Çözümlii Trigonometri Problemleri (Th Caronnet Çevıren: Fahrettin Akbulut) tki ciidi 12,5 Pratik Fransızca Konusnıa Klavuzu (Izzet Hâmit Ün) I'iyatı: 8 Lira. Çözümlii Matematik Alıştınna ve Problemleri orta III (Kemal Zülfü Taneri) Fiyatı: 7,5 Lira İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıt. P:K. 5 İstanbul Tel: 22 81 44 Wot: İstiyenlere posta ile ödemeli gönderilir. umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ [ALKINMA MASALI iahmut Makal artk bir şey yazmıyor i diye soranlar çok oluyor. İşte, Biîım Kpy'ü yayınlamış olan Varlık Yajknevf size onıftı son eserini sunuyor Bu%itapta Bizim Köyün bugünkü halinı lörüp tanıyacak ve on yıllık kalkınrr» şdebiyatLnın masaldan başka bir şey \lmadığını anliYacaksımz. Ayni ya'lın \i\. aynı keskin görüş. Fivatı 2 Liradır \ 37 nd ytl Sayı 13.054 r«lgraf v« mektup adresi: Cumfauriyst Manbul l*Mta Sutmu: No 246 Telefonlar 22 42 »0 M 42 96 M 42 »7 tt 42 »8 Kurucu Meclisle çalışmalar devam ediyor Kurucu Meclis 2 ocakta çalışmalarına başlıyor Bir az Fazla Uzuyor I r Ankara IIIIIIMIIIIIIIIIIIIMII llllllllllllllllllll Kanun teklifini incelemekte olan Millî Komite Savct Uçar ile Engin'in Yunanistandaki heyetî istisarî mahiyettekitemaslannıtamamlaclı cezalartmn naxara ahnmastnt da ıstedi Ankara. 3 (Cumlıuriyet Teleks) Kurucu Meclis Anayasasını incelemekte olan Aiill: Birlik Komitesi üyelerinden müteşekkile yedi kişilık kcnıisyon bııgün Ankara ve İstanbul Profesörlerinden Cahit Tala, Fehim Fırat. i'ikret Narter. Sait Kuran, Vahit Tııran. Necip Bilge. Sabahattin Fenmen ve Uğur Ersoy'la birlikte bir toplaniı yapmışlar ve Anayasa üzerinde dünden beri devam <*den islişarelerini tamamlamışlardır. 67EyluI sanıkları için 3 yıla kadartıap i s islen d i Mücahit Beşer yanyor Dün YaMiada'da devam edilen fi.'T Eyliil Olayları durujmasmda esas hakkındaki iddıanamesini serdeden Başsavcı Altay Egesel, bütün sanıkların ceıalandmlmasını ıstemiştir. Egeıel, Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Fatin Rüştü Zorlu için Türk Ceza Kanununun 141. maddesinin son fıkrası de; iâletiyle 64, 141/4, 6. 8 ve 173 üncü ; maddelerinin; Fahrettin Kerim Gökay, Kemal Hadımlı ve Alâettin I Eri? için 65 ınci madde delâletiyle aynı maddelerin; Mehmet Ali BaHn, Mehmet Ali Tekinalp, Oktay Arkası S«. S, Sft. l d e ktanbui J2 42 99 Pazar 4 Arahk 1960 Arkası Sa. 5. Sii. 4 te Notları nel Başkanın bu »ıralarda lıastalanıvermeskür. Hele bir ııııiddet daha partiye uğıauııvacağını öğrenmek, böyle nazik za; mar.larda memleket hizmet ne koşan bu zevatı büsbütün teessüıe garketmektedir. Bilmem dikkat ettiniz mi? Kurucu Meclis konusu ortaya çıkahberi, memleket hizmetine koşmaktan ı,nk daha sık bahse Arkası Sa. 5. Sü. î de ECVET GÜR HSlN YAZlVOR llllllllllllllll llllllllllllllllllll 'ııiversiteli 147 üjrelim iiyesi görevlerinden sffeI dileli bir »yı geçti. Ilk jünlerin heyecanı ortalıUta ?imdi peW görülmüyorsa da d^vanın uııutulduğunu sanmak bizce jaıılıştır. Bu yiizdeıı topluın bünyeraizde açılan yara, için ıçın kanaraaUtadır. Zamaala kendılığiııden kapaııır düşüııcesiyle ışı oluruna bırakmak, ilerisi için tehlikeli geli.şmelere yol açabilir. Cujünlük çö/e çarpmasa da Yırralı ve Demirkan haklarında \erilen htikmii dinlivorlar t'iıiversitemmn bir buhraıı jeçir , diiini inkâr edemeyiz. tşlenen hata. düzeltilmedisi müddetçe buhran ortadan kalkmıyacak, yani bilim müesseselerimiz özlenen saglıİ» kavuşamıyacaklardır. Biı. başta devlet biiyükleri olmak üzere biitiin sommlHİarın bunu böylece kabul ettiklerine iııaıııyoruz. llryecanları uyuşturmak. meseleyi bir olup biitiye baSlamak sureiiylr hi<; de iyı bir sotınoa varıla 1 AH Wvi) nınacağıııa ?üre, dâva ııasıl töziiSıtkı Tırwlı lebilecelitir? Bildiğimize göre şimdiki ^ halde , Millî Eğitim Bakanhşı ile lîııiverAnkara 3 'Telefonla) Bu ak titeler arasında bu koııuyı haslı şam saat 17.30 da Hanvard Ü.ıiverolarak durum şndur: Milli tğitim I O/.er Öztep yanyor Rakanlığı 147 öiretim üyesi hak; sit«sinin Tıp Fakültesi ProfesörleYuksc^ Auaiet Dıvanı dün iki 'JIIIIIIIIIHIII YASSlADA İMTIBALARI ^ lllllllimillli dâvayı karara bağladı. Dâvalardan kınd» kiralerin görevlerine geri : rinden Reynolds Adams bu akşam »lınabileceğini ve »yrıe» Üniversi; biri Zeyyat Mandalinci'nin Ameuçakla Esenboğa'ya gel.ııis ve hateterde kalmn olanlardan kimlerin rika'ya Milletlerarası Para Fonu va alanmda bekleti'en hususi bir «ıkarılmak istendiğini sormnstur. toplantılanna katılmak üzeıe gitI'tıııa verileıı cevapta, bu hususta | vasıta ile Başkan Gursel'in ikdtiği zaman Merkez Bankasından îpar gemileri dâvasına dün saat hir karara varılmazdan önce, göaldığı avans mahiyetindeki paranın 12.40 tan itibaren Yassıada'da d«| met ettı^ı köşke götürülmüstür. rrvierinden ozaklaştınlanların teVazan: Ya^ar iveınal geri kalanmı iade etmemesi, k«n vam edildi. Prof. Adams bir müddettenben kcr leker "aosvalarının tjniversitedisinden sonraki Ticaret Bakanı oönc«, M.B.K. trtibat Bürosu r« lerarası ilşili kurula verilmesi %rrahatsız bulunan Gürsel'i muayene ~ lan Hayrettin Erkmen'in bu para Dıjişleri Bakanhğından, sanık FaSavcı dun 6 7 Eylül hakkmradyo işiııde, örtiılü ödenek ıKESjF SİS Bırkaç gundenbcıı bılhat.a subahlan şelırımizi rektiği bildirilnıiştir. etmiştir. Amerikah doktorun kon S üakı iddianamesini okudu. Her yı iki Oîıse ödettirmesi iie ilgili tin Rüştü Zorlu ile ilgili olarak şnıcle kararnanıe okunurketı, kaplamakta olan kesıf sıs dun daha da kahnlaşnıış ve nakil vasıtalanBizce bu çıkar bir yol deçildir. idi. Başkan Başol. her iki sanığa sultasyocı için lıususi surette dâvet ~ şey ayan beyan, gün gıin ortaMenderes, onun avukatları ne nın seferlerinde bu sebepten «ksamalar olmuştur. Resimde dünkü gelen karşıhk yazıları okundu. Ba Cörevlerinden affedilen öşretim da son sözlerini sordu. Sanık Man= da.. kesif sis altında şehrin bir köşesl görülüyor. diyecekler diyoıdum. Adam bu edildiği bildirilmektedir. iiteirrine ait dosyaların iiniversidaünci ile F.rkmen ilâve edecek yazılar Zorlu'nun 30 ağustos 6 ey~ SanıVlarm .«\unmdSina kaldı kadar zorlu üeliller karş].>ıntju lul 1959, 19 eylul 13 ekira 1959, 10 telere gönderildi|iui farzedelim. bir sözleri olmadığım söylediler. ^ duvaıun sunu... Başkan Başoi ne diyebilirdı. Koskoca bir mi! Rnnlardan bir kısmı tekrar üni j Bunun üzerıne Başkan, Yüksek kasım . 15 kasım 1959, 16 kasım = onlara bir haftahk gün verdi. ielin gözü önünde ıjeçmişti lıer \ersiteye ahndığı takdirde açıkta Adalet Divanının oybirliğiyle var 18 kasım 1959 ve 12 arahk 26 ara~ Kanuna göre. savuıın.j için anşey. Bir tek şey diyebilırdi. o kalanlann h»li np olacaktır? Hicdığı karaıını bildırdi. Kararda : hk 1959 tarihleri arasında yurt dı~ cak üç gün verileuiiirmiş. Başdn şu: Ben biıyle inanıyordum. bir »frekçeyt dayanmaksı/m bir «Sanıklardan Zeyyat Mandalinei «ında bulunduğunu tevsik etmek^ kan isterse bu üç Künlük hakkı böyle yaptını. Başka çıkar yolu. suclu. ya da bir cüzzamh çibi sohakkında bu dâva.ian dolayı kesil. teydi. Zorlu bu yazıların doğru ol3 uzatabilirmiş.. L"/.at!ı. Uzattı ki, savunma yolu var mıydı? Olakaîa atılan bu vatandaşlar. bövlemiş bulunan tevkif müzekkeresinia duğunu ifade etti. ~ 6/7 Eylül sar.îkları savunmala. biıir miydi? Ama Menderes dücr iki kcz crzaya çarplırılınış olSavcının talebi üzerine, hâlen g*l şeri altndığı. Hayrettin Erkmenle vını doya doya yapsınlaı. Bakaşunce, inanç adanıı olmadriınmıvacaklar mıdır? Böylf hir akıilgili kararın ise Anayasayı Ihlâl memiş bulunan bazı yazı tercüm*j ~ lım. ne suvlivetekler'.' Örneâin Arkası Sa. 5. i*ü. 4 te btir normal bır vicdaıı kolavlıkla dâvasiyle birlikte bi'dirileceği» ifa lerinin beklenmesi için duruşma 10 la'Mmmiil edebilir mi? rıuııııııııııiHiıııııtımııımiHiıiMiıııııııııııııııiımıııııııııııiiiıııııtmıiKj Arkası Sa. 5. Sü. 6 da aralık cumaıtesi gününe bırakıldı. ATilli fîitiın Bakaıılığııun ıstedi «i ;ibi. üniversiteler yetkiliieriııiıı 1'7 lik lisle üzerinde krndilikle' ri'idet» iııceleıneler raıııp. içeriden ilave'erle yeni bir liste hazırlamalan da, aşaşı yukarı ayııı sebeplerle. doşru olmaz. Bu islem. Milli Kirlik listesi arıklanmadaıı önce r yajjılsaydı. helki kim«eııin itiraz eclcmivecfçi bir tasfiye hareketi Ankara, 3 (Cumhuriyet Teleks> larak st^rk yapmak ve ihtiyaç sabasarılmı< o! ılıilirıli. Fakat ilk h(a!ı yola sapıldıktaıı soııra unu Belediyelerin hizmetlerindeki vaz: j hiplerine tevzi etmek üzere döner bıı şekilde tamire kalkısmak im feleri ve yetkilerini genişietmek sermayeli ( Belediye Tanzi.n Satış ve ayrıca beledi • yasaklara riayet Kurumu ) tesis edilecektir. k "^jz gibi çörünüyor bize. Bir tle 114 sayılı kanunn diipedıiz etmiyenlere tatbik ediien cezaları Belediyeler ayrıca mahn satışa viirürliikten kaldınnak. yani bütün , artırmak .üzere hazırianan kanun aızedilmemesini veya satıştan imti affa nğramıs öiretim üyelerini j teklifi Millî Birlik Komitesi tara edilmesini. kaçırılmasını veya sai'mversiteye seri vermek ve tasfi ; fından kabul edümiiş olup. önü tılmadığı halde satılmış gibi gösye işiııi vetkiü bilimsel kurula bı• müzdekı paazrtesi günü Milli Bir terilmesini menedecek bunda ba^ Ankara 3 (CumhuriyetTeleks ) alacaklan tebligata göre. kendi hun r.ıkmak yolu var. Bizce bu da ol i lik Komitesi üyelerinden Vehbi Er ka süt toplama nıerkezleri ile süî Milli Birlik Komitesi tarafından dutları içır.de bulunup da nakilleri ılııkça giiç' ve içinde buluııduğu: sü tarafıdnan yapılacak bir basın dağıtma teşkilâtı kuracak, ekmek çıkanlan 105 sayılı kanun uyarınca icap edenler muhtarlıklar vasıtanıuz şartlar bakımından. özleııen i toplantısı ile umumî efkâra açık ihtiyacının zamanında karsılan'.na bulunduklan yerlerden. ,yurt için siyle tebligatta bulunacaklardır. sonucu veremiyecek bir çözüm yo lanacaktır. de başka yerlere nakil ve ıskân Başka yere nakledilenler ailece ması halinde fırmlara el koyacaklıına benziyor. Bir ay boyunca çok ları Bakanlar Kurulunca uygun ikamet edilen meskenlerde bulun1580 sayılı Belediye Kanununa tır. Bu el koymalar halinde Be 1 ':ırdı söylendi. V ok dedikodu yagörülenlerin menkul ve gayrimen ması mu"tad mutfak levazımı ile Ankara. 3 (CumhurİMt Teleks* 30 kasım çarşamba gecesi r' c)ı ve si;ıirler çok serildi. Bu ek olarak hazırianan yeni kanun, lediye encümenlerince takdir edikulleri ile alacaklarının tasfiyesini yiyecek maddeleri, otarma ve yaArnavutluk Cumhuriyetinin fimım karsısında 114 sayılı kanu halk tabakalarmın zarurî ihtiyaç lecek aylık bede'.ler fırmlara veri 141 sayılı « 27 Mayıs Inküâbı dolasağlayacak olan tüzük bugünkü tak odalarında bulunan çeşitli eşüiilii bayramı münasebetiyle j yısiyle 100 milyon Hralık madenî IMI yiiriirlükten kaldırıvermekle larını temin ve halkın aldatılması lecektir. o ya ve mefruşat. kitaplar, müzik Resmi Gazete iie yayınlanmıştır. Ankara Paîasta verilen bir Şoförlerin tariflerini tâyin zım; para bastıiilması hakkında » ka'V^! u fr hir tasriye hareketinin se nı önlemek gerekçesi ile vazedilPARA DOLV ŞAPKA Yersi/i Tüzük hükümlerine göre, vali ve âletlerı, giyim ve ziynet eşyalarıresepsiyonda. Milli Birlik Korrkt.rdıg, şartlar yaratılmıs olur mektedir. Birinci maddesinde istih nında IUÇ işleyenlere üç aydan altı ! nun iktisatçılar v« kollekıiyoncu Arkası Sa. 5, Sü. 6 da kaymakamlar ilgili Bakanlıklardan mitesi üyesi Suphi Karaman, ıntı. şüpbelidir. lâk maddelerinin toptan ve pera aya kadar meslek ve sanattan men i lar arar.nda ilgiylc kar;ılanmı|tır. likt«n dolayı Ünivevsiteve al::iH i mıyan o|rencıier protesto gosteri| Içişljri Bakanı M. Ihsan KıKalıyor tek çıkar yol: Sayın bir! kende azamî satış fiyatlan reya etmek ve ce?a müddeti zarfında ; Mecburî tasarruf ile ilgili olarak lerin* d t v ı m etmektedjrler.. F.u I zılogla ve C. K. M. P.. Genel hukuk profesö'rümüzün bana özel azami kâr hadlerini tesbit etmek nakil vasıtalannı belediye depolai piyasadaki faıla »misyon edilmis Arkası Sa. S, Sü. « da ' Arkası S*. i, » « . ! * • arada dün de Üniversite bahçesi ı j Başkanı Osnıan Bölükbaşı aolarak söyledişine gere, üniversite ve ieabında bu maddeleri satın ade toplanan öirenciler aralarındaj rasında geçen ve gazetelere leri toptan lâsvetmek. ioeride ve yara toplıy^rak Ankara'ya bir heakseden konuşmalarda, Bodı^arıda ııe kadar öğretim üyesi yet göriQ»rmişlerdir. Resimde öğlükbaşı'tiin înönü hakkında v r s a hepsini açıkta bırakmak ve r«aeil»r para toplarlarken ğürülü Arkası Sa. 5. Sii. K da Mr!«aç siin icinde yeni kadrolarla iiniversiteleri tekrar kurnıak. buS nkiı sartlar altında tutulabilecck eıı doşru yoldur. Vaktiyle Atatiirk'ün y:ıptıiı şibi hir bilim kurıılu meydana çetirilir, gerekirse B:ıtı memleketlerinden teşkilâtçı uzmanlar da yardıma çağırılır ve tamamiyle objektif ölçülerle haT w rcket edilerek yeni üniversitelerimizin iç yapısı saglam bir düzene b:»i;laııır. Sinsi bir sekilde yürüyüp siden şimdiUi bulıranı ortadan kaldır ' ır.*5 irin i'iıiversite divasmı, bask. hir ynlla sılilıa cÜ7fmiyeceğizdir. ' •a Ankara. 3 (Cumhuriyet Teleks) liurucu Mecîis üyelerinin seçınıleri her sıya<ı partide veya her teşekküM" ,:<"yli tlfı enteıe^an ve çekişmeli t;^v ese benzer. C.H.P. genel merkezi. 15 gundenberi bayvamlık elb ; si!erıni giynüş. eski, yeni poiıl!Ka<.ı'.ar ve pulitikat'i adav'.ariyle Moiup taşıyor. Eki politikacılat.n en fa/l« hayıf.anıiıkîan olny. (îe Gürsel'i muayene için Amfrikadan doktor geldi Hiiıı bir dâva lıiri de beraetle lıilli ? Acaba ne diyecekler? I Mandalincinin biı kastı göıülmedi, Yucah ile ilgiîi dâvada da zaman aşımı dikkate almdı Geni dâvası cumartesiye bırakıldı Yeni Belediye Konunu Komitece kttbul edildi Belediyeler halkın zarurî ihtiyaç maddeleri üzerinde ihtikâr yapanlara ağı cezalar verebilecekler 27 Mayıs hâtıra paroları 3 aya kadar tedavüle çıkarıtıyor Mecburî ikamete tâbi tutulanların bütün mallarına el konuluyor Böfükbaşı^ya hücuMİar Bu şahıslann sadece lüzumlu eşYalarını beraberlerinde göiürmelerine müsaade ediliyor Birleşik Arap Cumhuriyetini protesto ettik Araplar, Hatay taleplerini körüklemek için yeni bir bahane daha buldular NADİR NADİ . | 147 ler meselesinde dünkü durum Ankara 3 (CumhımyetTeieks) Şhrimize gelmi« bulunan İstanbul Teknik Üniver«itesi Rektörü Fikret Arkası Sa. 5, Sü. 3 te | OYOYCULAR... KAZA üun yaban Kuljaîa.şta bıı tratik kazası olmıış, Ankara. 3 (Cumhuriyet Te da bu hareketieri' tahrik etmesi ü bii'birinin içine giıen 3 araba hasara uğramıştır. Jip içinde bul ıleks) Son zamanlarda. Suriye'nin zerihe Dışişleri Bakahlışı Kahire nan Bi ıbası Nevzat Muslu ile arabayı kullanan er yaralanmıslar Isketıderun üzerinde hak iddia et Büyükelçiliâimize bir talimat gön Binbaşı llkyardım: er de Gümü?suyu hastahanesine kaldırılmışlarmesi, Suriye devlet adamUrıııın Arkası Sa. S, Sü. 3 te dır. Eesimde kazada» sonra •autaların durumu görülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog