Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

E N Y I N İ Muaşeret Kaideleri H A S A N D E N İ Z Bu kitap; her kültürlü ve medenî insanın bllmeye mecbur olduğu «Muaşeret Kaideleri* «i açık bir dille istifadenize sunmakla sevilmek, sayılmak ye tnsanlara üstünJük sağlamak yolundaki çabanızı dMrteklemektedir. Ciltli ve nefis bir kuverUhrlo ld liradır. AKA KİTABEVİ \NTEN YAYINEVİ İSTANBUL. 37 nCI yll u m h u r iyet HURINL1I7SV! TTJWÜS NABt Mgntf v» meirtap arircai: Cumnuriyet fstaabtâ Voefm Kirtiaav: ka TdefonUr »2 42 90 22 42 »6 «2 M »T »2 43 98 »2 42 99 KO. 2 46 1 İERİME NADtR' ta GÜMÜŞ SELVİ PERVANE * SON HlÇKlRlK 4 ESİR KUŞ | AŞK BEKLİYOR KlRlK HAYAT ; DEHŞET GECESI " Y«i MftedOcn •serkai: *oo Cumartesi 31 Araldc 1960 750 500 750 750 500 500 İNKILAP KİTABEVİ CHP Başkanı inönii dediin KurucuMeclisegjrdi CHP, Ânkarada 49 Kurucu eclis üyesini dün seçti İstanbul basınını temsil edecek dört üye belli oldu> K. Gülek ve K. Satır Adana'da, Muammer Aksoy Ântalya'da, Adalan İzmir'de kazandılar Ankara 30 (Cumhuriyet Teleks) Cumhuriyet Halk Partisinin Kurucu Meclise girecek 49 temsilcisi bugün, Genel Merkezde yapılan ve gece geç saatlere kadar devam eden seçimler «onunda belli olmuştur. Seçimler münasebetiyle bugün C.H.P. Genel Merkezi tarihî bir güa daha yaşamıştır. Evvelce Kurucu Meclis seçimlerine adaylığım koymıyacağını bildiren Genel Başkan tsmet Inönü, parti teşkilâtının ve Meclisinin daimi israrı üzerine fikrinden caymış ve aday lığını koyarak ilk turda ittifakla Kurueu Meclis üyeliğini kazanmış tır. Kurucu Meclis üyeliği seçimleri münasebetiyle sabahın erken saM*») Babür atlerinden itibsren Genel Merkaz bioasiBin bulunduğu sokakta delegel«r toplanmıya başlamışlardır. S*»t 9. d» Mçimler baslamif tır. OeBel Başkan Ismet lnönü, M»t 8.S0 de beraberiode eşi Mevhibc îaöatt üe Genel Sekreter Isma'& Riiştü Aksal olduğu halde bir teksi üe Genel Merkeze gelmiştir. Toplsntı açılıyor S « t S. da Parti Meclisi üyeletl delegeleri, Kadin ve GençKoll*rı Genel Başkanlan, ile !••>« Te Aksal Genel Merkez bi Arkası Sa. 5, Sfl. l d e İnönii ve Aksal dün yapılan seçimlerde 15 kanun yunırhtge girdi 88 milyon dolar dış kredi temin edildi İnkılâp Hükümeti tarafından hazırlanan muhtıra Milletlerarası Para Fonu ve Avrupa İktisadî İşbirligi Teşkilâtiarı tarafından kabul edildi Ankara. 30 (Cumhuriyet Teleks) Milletlerarau Para Fonu ile Avrupa iktisadî İfbirliği Teşkilâtınuı memleketimize 88 milyon dolar kredi verilmesi hususunda karar aldıkları bugün açıklanmı§tır. 88 milyon doların 50 milyonu Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı 38 milyonu da Milletlerarası Para Fonu tarafından verilecektir. Ekinı v. kasım ayları içinde memleketimizi aiyaret eden Milletlerarası Para Fonu ve OJLE.C. heyetlerine İnkılâp Hükümetinin iktisadî ve malî programı izah edilmiş ve memleketin iç ve cuş imkânlarınm en rasyonel bir şekilde kullanılınası suretiyle iktisadî gücümüzün artırüması ve halkımiîin hayat seviyefinin yükseltilmesini hedef tutan tedbirler bir mubtıra halinde bu heyetlere verilrrüşti. Ankara 30 (CumhuriyetTeleks) Bugünkü ResmS Gazetede 15 kanun yayınlanarak yürürlüğe ginniştlr. Bu kanunlardan bazılan şunlardır: Münfesih B. M. M. tdare Arairliğince, Meclis tahsisat artıklarımn muhafaza olunduğu, T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde mevcut hesabın tasviyesi ve sabık milletvekillerinin gelecek bütçe yıllan tahsisat ve yol luklanna mukabil bankalardan temin ettikleri ikrazlardan mütevellit borçlannın taktp jekli hak kında kanun, Emekli Orgeneral Zeki Doğan'a vatani hizmet tertibinden aylık Arksn S». t. sa. 1 de »tin s«çt4«H İstanbul gazetecilerinâ Knrocm Mediste temsil edecek olan üyeler Ardahan. AH İhsaa Göğiiç, Ö m t Sme Coşar v« Zeki " (Soldaa 27 Nayıs inkılâbım temsil edecek bir aıut inşa edilecek Güzel Sanatlar Karayolu ile Ankaraya dönen Millî Eğitim Bakanı Prof. Bedret tin Tuncel dün hareketinden önce gazetecilere yeni Meclis bioaH sahasında yapılması düş«B*l«a abide ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: < 27 Mayıs tnkılibı memleket te mühİBi tarihî hâdiselere mebde te^kil eder. Diinya ölCHS«»d« bir mânâ taşıyan bu hâdiselerİB yönlerden ele almması fakftt bunun en kısa şekilde hülâsa edilmcu iataailirse, 37 Mayıs tnkılâbı tkinci Cunhuriyetm kuruloaasma bir başlan Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Akademisizıin haxırlıyacağı t anti y©ni Medis binasının önüne dikilecek 1960 yılında 6763 zabıta vakası tesbit edildi Aynı devre içinde işlenen 32 cinayetin faillerinin hepsi de polis tarafından meydana çıkarıldı İstanbul Emniyet Müdürü Nevzat Emrealp dün gazetecilerle bir hasbıhal toplantısı yaparak 1960 yılma dair polis icraatları hakkında bilgi vermiştir. Emrealp'in verdiği bilgiye göre, polis, bir yıl içinde 6763 olaya el koymuş, 8416 kişi hakkında muamele yapmıştır. Bunlardan 1070 i kadındır. 32 cinayetin hepsinin faili tutulup adliyeye verilmiş ve faili meçhul tek olay kalmamıştır. Cinayetlerden 15 i kıskançlık, 6 sı münakaşa, 3 ü geçimsizlik, 2 si kan gütme, 2 si kabadayılık, 2 si kumar, 2 si homoseksüellik, 1 i paraya tamahen ve 1 i de sarhoşluk yüzünden Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Wr aıada New York Times'e göre yapılacak yardım 250 milyon dolar New York 30 (A.P.) New York Times gazetesi bugün Washington mahreçli bir haberinde Türkiyeye önümüzdeki bir kaç hafta için en az 250.000.000 dolâr tutarında ç«şitli Amerikan yardımı intikal et. miş olacağmı yazmı^tır. Muhtelif bölümlerden ibaret yardımın ilki 87.500.000 dolâr olup bunun 50.000.000 dolârı iktisadî îşbirliği ve Gçli^me Teşkilâtı ve 37 onil yon 500.000 dolârı Beynelmilel Para Fonu tarafından temin edilecektir. Bunlar dışındaki kredilerin mahiyeti 5 ocakta açıklanacaktır. tkinci bölüm Birleşik Amerika ve Avrupa kaynaklannca temin edilecek yardım'lan ihtiva etmektedir. Bu kısım Karadeniz Ereğli Arkası Sa. S, S«. I te Anayasa teminâtı altına almması talep cdiliyor Güzel Sanatların MilH Eğitim Bakau Göael SmaÜar Akademisi M. X. Bakanhğı Güzel Sanatlar W«wı«2 Müetürü A{if Obay, dün Akadeoude k»r besm topl»nti3i tertipliyerek, meıaleiıetHniz gözel sanat*«w po+ıtikası fte ilgili ç«ltçm«la« » a * etıniştir. S». S, S*. S te İlk öğretim mecburiyetini daha da genişleten tasarı Millî Komitede Çocuklann okul öncesi eğitimleri için de geniş imkânlar sağlanıyor ve Ana okulları açılıyor AıAara, 30 (CumhuriyetTeleks) tlköğretim mecburiyetini genişlet«a bir kanun Millî Birlik Komitesi Umumi Heyetine gelmiştir. Tasannın 2. maddesinde, ilköğretimin, öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburî olduğu bildirildikten sonra öğreDİm çağının «Çocuğun altı yaşım bitirdiği yılın eylül aymda baş Arkası S». S, Sü. 4 te Yarından İtibaren Cumhuriyet Sütunlarında Düşükler devrinde karikatürlerinden dolayı tevkif ve mahkum edilen tanınmış gazeteci hapisanede neler gördü, neler duydu? Reşat Nunnın olümünden 4 yı! sonra bulunan romanı lamaa e r i ı a « i tabutu eller özerinde Arkadaslannı kurtarmak için can veren erinuzin cenazesi kaldınldı Dün yapılan askerî merasimde Vali Tulga ve diğer ilgililer ve kalabalık bir vatandaş topluluğu bulundu Dün Vasil Harizanos isumk Bma genoinin cenaze töreninde üzüntü ve sevinç gözyasları bir »pad» dö küldü. Çtnkü öıüntü, daha yirmi sini doldarmamış bir genoin Wimünün yarattığı kedercien Iterâ geliyordu. Vasil Harizanos, B*eu Arkası Ss. 5, SB. S te ııjpjsnnnn Üstadın eser hakkmda, konusunu düşünürken, eşine söylediği sözler: «Görürsün bak, bu benim en p'iz^l romanlanmdan biri olacak.» 0y mecmuası süresiz olarak kapatıldı Örfî îdare Kumandanhğınm «Oy» oıecmuası hakkmdaki tebliği şudur: Istanbulda münteşir bulunan Arkası Ss. 5, Sü. 1 de Yarmdan itibaren Cumhuriyef sütunîarmda YAZISI2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog