Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

KAZRETİ MUHAMMED De; cılt 5 renkfı kuvertir. 3«0 Fılh 15 lıra Hz. MUHAMMEO'in TORUNLARI Hususı bez cıR. 5 «nklı k»«rtür. 380 Myf*. flab tS b> Hu" ANADOLU ' r.ez cılt 6 rtnM) kumtür. 1( t m i m 480 tayfa Fııt 25 Rrt EVLİYALARI ; kıtap da posta d» ödem«ll olarak gönderılır. ATLAö KİTAPEVİ Ankaracad No 82 Istanbul M iyileşen Giirsel i Basın Toplantısını Yaptı N o :2 4 S ı* ı «ı c«« i * nan 37 n a yıl Sayı 1 3 . 0 6 0 u m h u r i veî KURUCUSIJ: TUNUS NADİ Telgrai ve mektup adresi Cumhurtyet Irtanbu) Posta Kutusu tstanbuJ 22 42 »6 22 42 97 22 42 a» 22 42 99 Tele£onıar 2 2 42 ao SUC ve CEZ Ünlü Rus yazan Dostoyevski'nin, Hasan Âli Ediı taraiından dilimize çevrilen bu 8lme£ «serinin, üç cilt halinde yeni baskısı çıkmıştır Milt Eğitim Bakanlığının klâsikler serisinde yayınlanan <Suç ve Ceza» nın birincı cildi 525, Udnci cildi 460, üçüncü ciMı 68P kunış fiyatla Millî Eğitim Bakanhgı Ysyınevleriyle bütün kitapçılarda sa•>lrrpl:tpdır ^ fum, u m ır» A r â l l k a J U A r a ı l K Şeker fiyatı 50 Menfi faaliyette bulunanlaıa hıırıı^ indirUiyor B aşkan " basit kuyruklar,, de di Kurucu Meclis açılıncaya kadar Bakanlar Kurulunda herhangi bir dedfişiklik olmıyacak, Giirsel temsilci seçimlerinin neticesinden memnun Sabâh saat 10 da yapılan toplantıda sıhhati çok iyi Saııayi Bakanıınn Cmnhuriyet'e bey anatı olan Gürsel'in biraz zayıfladığı müşahede ediliyordu IIIIIIIIIMIIIIMMIIIIIIIIIIMHMIIIIIIM I IIIIIMHI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII ' IIIIIIIIIIIIIHIIIII IIIIIIIIIHIIIIIHIIIH Halen 3 Hra olan şeker 1 ocak 1961 tarihinden itibaren kilosu her yerde 250 kurustan satılacak Ankaıa. 29 (Cumhuııyet Teleks) Şeker fi\atlannda 1 ocak 1961 gununden itibaren 50 kuru^iuk bir ındırme \apılacaktır. Bu hususta buguı Sanayı Bakanı Şahap Kocatopçu. gazetemiz muhabırine hususi bir beyanat vermış ve şunları <io\lemiştır : c 1958 yılında 2 lıradan birdenbıre 3 lırava (,ıkan şeker fıyatı 1 ocak 1961 tanhınden muteb^ı ülmak uzere 250 kuruşa ındırılmi'tır. 1950 yılında 160 kuruştan 130 kuruşa indırilen veker fıyatı 1956 yılında tekrar 160 kuruşa, 195" de 2 lırava, 1958 de de 3 lırava çıkarılmış bulunmakta ıdı Esasında yurt ihtıyacını karsılamak ve hattâ Hazıneye bır gelır kaynağı sağlnacak şekılde fıvatını ayarlamak suretıvle >urutulen seker utıhsalı pohtıkası 1958 >ılından bu \ ana bır taraftan yenı vapılan fdbukalaıın ısletme\e aı,ılması, dığer yandan pancar fıvatlaunın çok juk^ek ve cazıp bir seviyede tutulması neticesi, seker ıstihsali yurt ihtiyacının çok üstüne çıkmış ve ıhtıyaç fazlasmın dıs memleketlere mühim zararlar karfilığında ihracı gerekmişür. Normal olarak 100 çahfma günü esasına göre kampanyaiannı ayarlamak durumunda olan fabrikalar, pancar fiyatlarının yüksekliği dolayısiyle bu yıl elde edilen yüksek bir mahsul seviycsi neticesinde yılbaşında 550 bin ton olarak programlanan seker istihsali 650 bin tonluk bir seriyeye «laşacaktır. 1958 yılına kadar, devamlı artıslarla 3 ) bin M tonu bulan yurdumuz şeker istihlâki bu tarihtet kı fıyat artışı dolayısiyle 1959 yılında bir diişme \ kaydetmiş ve 1960 yılında yine 300 bin tonluk sevıvede kalmıştır. Sekerin ortalama malıveti 188 kurus olduğuna Arkan Sa. 5. Sü. 4 te Rahatsızlığını takip eden ilk batun toplantiMiıda Baskan Gürsrl'. Biraz nyıf, • ~ ~ »çflı kalbtT, ırtt yine eakiıi kadar KvimM, babacan, eskisi kadar Dün Yurtta Kurucu Meclise 56 temsilci daha seçildi C H. P. 49 kişilik temsilciler heYeiini bugün seçecek; înönüye 6 kişilik kontenjan tanındı lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll Bitsin Artık Şu buhran llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll (YazısımS inci sahifenin 4 üncü sütununda bulacaksınız) 8 milyoner taşıyan özel ttçak dön geldi Hem xiyaret, hem ticaret amacı ile Ortadoğu memleketlerinde bır geziye çıkmış bulunan tngiliz ve Amerütalı zenginlerden müteşekkil 34 kişilik bir grup şehrimize gelmiştir. ÖEel bir yolcu uçağı ile »eyahat etmekte olan zenginler grupundan »ekizi milyon«rdir. Bunlar şehrimizde kaldıkları süre zarfın Arkası Sa. 5, 9ü. t de Reşat Nuri'nin ölümünden 4 sonra meydana çıkan romanı ff~~^ öre\lerinden affedilen 147 (I ögretim iıvesinin \eniden \ \ 11 üniversitelere alınabilmelerini taflamak unacı lle harcanan ga\retler, öyle {örünüyor ki, bugün yarın bir sonuca bağlanacaktır. Bu konuda baalıca iki tecin (.arpıştığını bilivorduk. Istanbnl Teknik< Üniversitesi Rektorü Profesör Narter'in savondngu teze gore, 114 savılı kanuna yürurlükten kaldırmak suretiyle »ffa nğramif bütün öğretim üvelerini görevleri başına geri getirmek i\i bir çdzüm şekli olaeaktı. Bilimsel yetersizlik, gericilik, ahlâksızhk gibi çeşitli nedenler ynzfindrn yapılması gereken taafiye hareketi bnndan sonra doğrndan doğrına yetkili üniversite kurnllan tarafından ele alınabilirdi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Tetkin'in savnnduğu ikinci tez ise 114 sayılı kanannn beşinci maddesini kaldırmak amacını jüdüyordu. Boylece, affa ağramif öğretim üyclerinin bir daba hiç bir şeküde üniversiteye dönemiyeceklerini bildiren sert yargı ynmnşatılscak, istiyenlere tekrar görevlerine ka\u?mak olanafı sa|lanacaktı. Dünkü gazetelerde okuduğurauza gbre M.B.K. tarafından bu ikinci tezin benimsenmesi ihtimali daba ku\vetli görünüyor. Bn takdirde üniversite bnbranı acaba sona erınis \e ortalık sükuna kavusmns olacak mıdır? Bilim mvalanraızın ferahlamasını, yaralî vüreklerin onanlmasını içten dilemekle beraber, bn konuda pek asırı bir iyimserlife kendimi kaptıramadığımı söylemeliyim. 147 öğretim ü>esiniıı görevlerinden uzaklaştırılması oldukça esrarlı \e tuhaf bir şekilde olmuş, arkasından bir sürü ^akısıksız, çirkiıı dedikodular ortalığı kaplamıstır. Affedilen ö|retim üyelerinden ço|u, üniversite içinden bir suikasta uğradıkları, bir takım curnallara. haksız ibbarlara kurban gittikleri kanısındadırlar. Şimdi bunlar lâyık ol madıkları yersiz bir işlemin düzeltilmes>ni beklerken «lutfen bizi geri alır mısınız?» diye üniversiteve tekrar nasıl başvururlar? Kuliste tapılacak diplomatik temaslar sonunda aralarından bir kısmına «teminat» \erılse bile bu hareketi k;'nu ovu ııasıl karsılıyacaktır? Hay sivetiııı zedelememek ka>gısı ile besinci maddenin kaldırılmasındaıı vararlanmak istemijeıılerin hakkını kim koruvacaktır? Üniversiteve basvurup da bir daha redded>lenler olursa, bunlar milletin gözü önünde iki kez ceza Eser nasıl bulundu? [Hâdiye Güntekin bu sevindiricı hâdiseyi anlatıyor 7 Acelesi var! Bir Kurucu Meclis üyesi dün toplu olarak bir yıllık maaşını istedi ' Ankara 29 (Curahuriyet Teleks) Niğde'den Kurucu Meclise tem silci olarak seçilen Hüseyin Ulusoy, bugün öğleden sonra Kurucu Meclis Muhasebe Müdürlüğüne müraoaat ederek bir yılhk tahsisat ve yolluklannm pesinen ödenmesini rica etmiştir. Ancak kecıdisine bunun kabil olmadığı, kanu Arkaıı Sa. 5, Sö. l d e Resat Nuri'nin (Son Sıfınak) adiı eserinin ustau J çok iyi tanınan el yazısı ile yazılmıs ilk sabif" sinden bir part,a Kurucu Meclise girecek olan is<,i temsilcilerı seciminin >apıldığı binanın böyle bareketli idi Teknık Üniversite ve Istanbul tosunda Kurucu Meclis temgılcılıL'nıversıtesı Senatoları dun Kuru ğıne. Iktısat Fakultesinden Senacu Meclis temsılcılerırı «eçmısler tor Prof. Bedıı Feyzioğlu 14, Fen Fakultesınden Senato temsılcisi dır. Saat 14 30 da toplanan 17 de «ona Prof Lutfı Bıran 13, Orman Fakul Arkası Sa. 5, Sü. 6 da rm Istanbul Unıversıtesı Seno dün her an Ege bölgesinde siddetli yagmurlar devam ediyor Menderes ve Çine nehirleri taştı, 300 hanelik bir köy boşaltıldı, 3 nahiye de sular altında Aydın 29 (Telefonla) üç gunpanmıstır. Menderes ve Çıne nedenberi devamlı surette yağan yağ hirleri de 5 metre yukselmjş, sumurlar şehrımiz ve havalisinde lar etrafı kaplamıstır. Bozulan hasar yapmıştır. Yagmurlar yüzun yol ve köprüler Kara Yollan ekıp den Muğla ve Mılâs yolları ka Arkası Sa. 5, Sü. 5 te ATEŞİNİZİ LÛTFEDER MİSİNİZ? Borçlu «Jzmit» şilepi İfalya'da haczedildi Pazar günü başlıyoruz HAPiSHANE HATIPA Hâdi\e Güntekin dun Levcnt'teki evinde Nesriyat Mndürümüile birlikte eserin miavcddelerini tetkik ederken Reşat Nuri Guntekın'ın ye j Bu sebeple yuvasından ebedlnı bir romammn bulunmuş yet yolculuğuna çıkmca arolması herkesten fazla bana kada bıraktığı ocağı boşlamatesir etti. Lısede hocamdı, ha mış, pek sevimli eşmı ve kıyata atıhnca gazetecıhkte. tı zını arada bir görerek vak\atro yazarhğında. tıyatro etım olduğu ve elimden geldıaebı hevetlermde meslek arği kadar hizmetlerme koşmakadaşım. son senelerde ise M kendime borç bilmiştim. ^a\ılan pek azalan en yakın fşte bu yüzden aılenin son cıostlarımdan biri olmuştu. durumuna ve hâdiselerine vâ kıftım. Biliyordum ki »nun gozbebeği, Elâ'sı evlenmek uzeredır. Düğün hazırlıkları yapılmaktadır. Her baba «vlâdını sever ama, Reşat Nuri'nin kızına oUn muhabbeti hakıkaten pek buyük, pek derindi Lor.draCevat Fehmi BASKl T Arkası Sa. 5, Sü. S tt Cumhuriyet'in okuyuculanna yılbaşı hediyesi "Son Sığınak,, pazar günü gazetemizde Armatbrlerden Kışınbay Birader lere ait cîzmit» şilepi, Italva'nın Livarno limanında haczedilmiş ve Limandan dışarı çıkıp kaçma ması için de Italyan deniz polısı tarafından bütün tertıbat a!ınmı<:tır. Geçen sen e başında Almanyada tâmire giren ve 138 bin mark tâmir borcunu ödemiyen gemi sahipleri, Alraanya dan sonra ttalyan firmalarına da 16 ır lyon liret borç lanmışlardır Düşükler tarafın^Rn tnahkum tdilen sanat Arkası Sa. 5, kârın hapishanede gördüğü acıklı, komik, düşündürücü oîaylpr Sü. 3 te NADtR NADİ Arkaw Sa. J. Sti. S to
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog