Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

İSMAİL HÂMİ DÂNİSMEND'in İZAHLI u m hur i y e KURUCUSU: YUNUS NADİ Cumhuriyet tstanbu] . .i c «ijtri Telgraf r« mektwp N o * 2 4 6 Telefonlar KRONOLOJİSİ 2. FAS1KÜL ÇIKTI »dresi: 22 42 w Po«ta Xutusu: îgtanbui rnitnrtoeî t Aralılf J7 » a yıJ S a y ı 1J.O53 22 42 9 6 22 42 97 22 42 »« 22 42 99 Cumartesı 3 Aralık Guy de Maupassant'ın romanları içinde en ünlüsü sayılan ve bir vakitler dılimize Ölüm kadar Metin adiyle çevrilmiş olan bu neiis aşk ve ıstırap çorr.am Tahsin Yücel'in kalemiyle yehidcn çevrılerek Varıık Yaymları araiaıda 4 lira fiyatla yayınlandı. OUJMDEN B ET E R •• Plânlama Teşkilâtı nasü çalışacak? Sanıklar Topkapı olaylarının için tavsiyede bulunulacak i tertip olduğunu kabul ettiler umhuriyet TeAnkara 2 (Cu A ks) leks BaşbaV an Yardınıcıhğı\na bağlı Devlet Plânlama Teşkitı Müsteşarlıgınria bugün saFat 16. da Müstesar Şinasi Orel Jve Prof. Tinbergen ile uzmanlar Ibir basın toplantısı yapmışlar. [teşkilâtın kuruluşu ve çalışmaları hakkıııda bilgı vermişlerdir. Önce Müüteşur Orel 91 Sayılı Kanundan bahisle teşkilâttan ve orgdnlarından bahsetmıştir. Daha sonıa üıel plânlama teşkilâtınm siva.M bünyemiz ArkMi Sa. 5. Sü. T de 1963 senesi için iktisadi bir plân haz ırlanıyor «Tapkspı Olayltrı» Uvuınm MnM M h n M M i ı ı ı h M sanıktaıı öıı plâııı l>sal rdrnlrr., k Soruşturma Kurullarının salâhiyetleri geniı 1 K. Aygün, Menderes'in harekel için enıir verdiğini söyledi Bazı samklar bu gibi hâdiselerle geçimlerini teıtıin ettiklerini bildirdiler F.tensel. Beşer. Öztep yazıyorlar C.H.P. Genel Ba^kanı lsnıet trıonü'ye Uşaktan dönüşünde Topkapı surları difinda suikast tertıplemekten sanık 60 kişinin duruşmalsnna dün saat 9.30 dan itibaren Yassıactaria ba^landı. Dünkvı oturumu Salim Başol idare etti Dâvsnın onem H olusu duruşma salonunun dinleyiciler tarafından hınca hınç denilebiıtoek bir şekılde doldurulmajma sebeb olmuştu. Saat 9^0 rie sanıklar sıla'rıiı muh«İfl?lar nezarfitinde saianaaiındıiar. Salondaki sanık boinıesi ka İJfllHIIHHIII Arkası Sa. S. S«. 1 de llllllllllllllllllll tlllllllllllllllllll Bir ibret Dersi llllllllllll Yeni bir dâva Yüce Divan'a sevkedildi Deııuıkrat İzmir gazetesinin tatıribi lıâdisesinde sorumlu jiririilen 24 sanık Yüce Divana verildi Ankara. 2 (Cumhuriyet Teleks) Yüksek Soruşturma Genel Kurulu 2.5.1959 günu saat 21 de Demokrat Iznıır Gazetesme yapılan tecavüz hareketine ait tahkikatı Arkası Sa. 5. Sü. 8 de o Ceza Muhakemeleri Usulii; Kanununa göre. ilk tahkikat sonunda verilecek kararları da kurullar alabilecek Ankara. 2 (Cumhuriyet Teleks) Yassıada'da bulunan sâkıtlar ve bunların suçlarına iştirak edenler lakkındaki muhakeme usulüne ait 3 sayıh kanunun 12. maddesi bugün Millî Birlik Ko mitesi tarafından yeni bir kanunla değiştirilmiştir. Bilindiği gibi, Yüksek Soruşturma Kurulu, yaptığı tahkikat sonunda ya son tahkikatın açılmasına veva sanık hakkında men'i muhakeme kararı verilmesine yetkili bulunmakta idi. Yeni tâdil kanunu Yüksek Sorus turma Kurulunun yetkisini genişletmekte ve Ceza Muhakemeleri usulüne göre, ilk tahkikat sonunda verilecek kararlarda kurulu vetkili kılmaktadır. I ıuaıı haklanııı ve frrt hiirri} ellerini korumak bakınıından Anayasamızın yetersizliğini jlp ri süren bir hııkuk profesörü bir ;iin srivle demiştı. « Ingilterede yazılı bir Aııaya•a yokiur. Yani nazari olarak Avam Kamarası insan haklarını <,'?nfvfı, bir kanonu pekâlâ yürürlütr koyabilir. Böyle eldu£u haldr orada ku «»hi b*4ler« tutlanmaz. Çiinkii tnçilizler hukuki gelenrklerine batlıdırlar, onları belki yazılı kanuıı madde lerindrn daha hiivük bir saygı ile »yakta tutmavı dikkat ederler. Biz ise bu türlü geleneklerden •okmnoz. Mecliıtrn Anavuımııı aykın kananl»r vikmasını b'nleyecek bir mSeısesemiz buluıımadı£ı için de vatandaş h ık ve hiirriyetleri biıde terainatsız kalmaktaiır.Profesörün dedikleri bir bakıma dj|rudur. Ancak. ileri sürdüğü gerekçenin bir başka yüzü daha vardır ki *on da azımsamaya hiç geimez.' Taıılı bir Anayasaya dayanmadıfı halde tnsiliz Parlâmentosn in§an haklarına aykırı kaııanlar çıkaramıyorsa bu sadrre hukuki jeltneklrrine bağlıhktaıı değil, aynı zatnanda bir korkndan da ileri gelmektedir. Ternel hiirriyetleri zedeleyici bir yola saptıkları takdirde sayııı lnçiliz milletvekilleri toplum vicdamnın ?iddetli tepkisi ile karşıiaşacaklarıni ve şayet ısrar ederlerse Ingiliz milleti tarafından Avam Ramara«ının baslanna gevirilecefini iyi bilirler. Buııu tarih dersinde öğrenraişler, bir daha da nnntmamışlardır. Profesöriin ilfri lürdügu tnsilteredeki «hnkukî çelenfk» herhalde bn yolla kurulmn» olsa gerektir. (Desen: Ali Ulvi) Avgiiıı ile Ko.sova diinkü durusmada YASSlADA İVTIBAT.ARl llllllimmiı: ( K.M.P. temsilcileri Rüyük Millet Mfclisi binasıııın önünde kasından Menderes gelmek ü zere bütün sanıklar salona ~ girdiler. Bayar ve Menderes. ~ bu acayip sanık grupu içinde ^ tam gerçek hüviyetlerini almış ^ görünüyorlardı. Artık onların ^ ZZ bu. Menderes'in ikinci meclisi yüzünde sabık Cumhurbaşkj ^ ~ idi. Sanki her sanık mensup nı. sabık Başbakan havası yok ~ olduğıı sınıfın bir nümunesi idi. tu: sanki onlar. bu sanıkiar ~ içinde. birrien küçülüvernıiş ~ •« • , *1 *1 • 1 f «ı • • 1 • »1 • • • »«l • • Doğrusunu isterseniz Yassıada versıtesı temsilcileri d e ıs»omıte u y e l e r ı ile g o r u ş t u l e r = muhakemeiennin »k başiadıg. lerdi: Çele re.si Buyar. yanında ~ " sün gordüüü.nüz düşük iktida kırkharamilerbaşı Menderes ol ^ mak Ü7.re bütün san'klar yer ^ ^ rın Meclis Grupu Topkapı olay lerine ouırdukları zaman sa ^ Ankara. 2 (Cumhuriyet Teleks) M.P. temsilcileri Nurettin Ardıçoğ = l a r l sanıklarının canlıhğı yalonun hav3sına sanki bir dıi Milli Birlik Komitesinde «Kuru lu ve Fuat Arna da bu toplantıya nında sönük kalıyordu. Menşiiklük çöktü. Oturartlarm >ıi ru Meclis Yasası» nı incelemekte katılmış'.ardır; Fuat Arna t o p l a n t ı 1 ^ deres'e yakışan kadro buydu. zünde hir siyasî partinin dayan îialunan Komite üyelerinden mü ya girerken. kendisiyle konuşmak Bu. düşük ikt'dr: n gerçek kad rekkep yedi kişilik heyet bu?ün istiyen ve konten.ian meselesini so ru = u idi. B;itn B.ıyın. onun a: Arkası Sa. 5. Sü. 3 te = ; tUişünee ve fikirlerini öğrenmek ran gazetecilere: «Biz kont?ni»n 1 nlllllHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllUllllllllllllin amacı Ue siyasi parti ve muhtelif peşinde değiliz. eşit haklar' taleteşekküller temsilcileri ile bir top bindeyiz.» demiştir. lantı yapmıştır. Saat 12 de gelen Birlik Partisi Saat 9 da C.H.P. adına Turan mensuplarından Ihsan Yazman ve Güne.ş ve Emin Paksüt gelnnşler Mustafa Genç saat 13.10 da çıkmış. ve doğruca toplantı salonuna geç lardır. Etrafını saran gazeterüere mişlerdir. Saat 10.30 da şelen C.K. Arkası Sa. 5, Sa. 7 de Kurucu Meclis yasası hakkında partilerin de fikirleri alındı Meıtderes'în ikinci Meclisi ^ = •^ ^ Ş Dün duşük iktidar tam ekipiyle sahneye çıktı. Menderes'in esn;>.fı tamdı. 60 kişilik bir sanık kadrosu sosyal sınıflara göre düzenlenmiş bir meclisi andırıyordu. Hakikatte de Yargıtav, Danıştay, Basın, Ankara ve İstanbul Üni | Sabık Başbakan ile düşük valisı Tetkiner ve düşük Belediye Baş. kanı Ay?ün dünkü celsede mikrofon önünde.. 27 Mayısa selinciyedek bizde böyle bir kayguya yer yoktu. Sfk•en be« yıllık siyasal tarihimizde bir defa padişah. bir defa da yabancı işçal knvvetleri parlâmentoyu daŞıtmışlardı. Milli iradeyi temsil eden Mecli» çogvnlağannn o iradeye «ırt çevirdigine dair kesin bir örnek sörülmüş değildi. Atatnrk devrimleriııi gerçekleşliren tek parti Meclislcri bu memlekette insan haklarını yıkmak şöyle dnrsun, oııları knrmak uğruna gayret barcıyorlardı. D.P. sorumluları işte asıl bu noktada aldandılar. Rir devrim rejimi olan tek parti devrini keyfî bir idare sandılar. Madem ki seıiraleri kazandık. artık her istedisimizi yapabiliriz! Oediler. Bn mantık. oııları ilkin ov avcılığına »ürükledi. Öin lömiirücülâfânü mnbah saydılar, devrim prenıiplerini zedelediler. Bana yaparken çaresiz insan haklarıııı çiğneyecekler, batılı toplum dii/eııinden uzaklaşacaklardı. Muhalefeti ve dnrumdan memnun olmıyan vatandaş ço£unluğunu ezmfğe kalktılar. Biiyiik Millet Meclisiııi keııdi parti grupları taaline getirdiler. Adaleti, nniversiteyi. basını hesaba katmıyorlar. milletin bu keyfi tutuma kuzu gibi boyun e|eceğini umuyorlardı. 2" Mayıs hareketinin siyasal tarihimiz açısından büyük önemini bu noktada aramak gerekir. O jün Tiirk miHcti. insan haklarını çi|niyen keyfi idarelere uzun zaman tahimmril edemiyeceğini. hukuk dışına çıkan kuvvet. milletvekilleri coşunlufu da olsa, çerektiğinde P.iiyük Millet Meelisini onların başına eeçirece|ini, ordusu vasıtasiyle ispat etmiştir. Bn "Tİpdisimiz Anayasa teminati"'" vanısıra vatandaşa homr verocck veni hir teminatıir. Şiru üniversiteye giremiyen talebelerin hareketine bazı maksatlı kimseler de katılıyor Dün de Üniversite bahçesinde toplanan öğrencileriıı arasına D. P. gençlik teşkilâtmda çalışmış bazı şalııslar katıldı İstanbul Üniversitesine giremiven lise mezunu gençlerin. Üniver[ site bahçesi içerisinde yaptıkları ' protesto gösterileri. maksatlı kimselerin iştirakiyle dünden itibaren istikametini kaybetmiştir. Bilindiği gibi; İstanbul Üniversitesine test imtihaniyle bu yıl 3.305 öğrenci alınması gerekirken müracaat edenlerin çokluğu gözönüne ahnarak. kontenjan bir misli artırılmış ve böylelikle Üniversiteye 6 binden fazla lise mezununun gır. mesi mümkün olmuştur. Bir süre önce Hukuk Fakültesine girmek isteyip de giremiyen gençler, Hukuk Fakültesine girmek için bir yandan ilgililere müracaat etmiş. öteyandan da proîesto gösterilerine devaru «tmişierdir.. Rektörlük. bu öğrencilerin Hukuk Fakültesine gırme imkâniı/.hğı karşısında Edebıyat Fakültesine ahnmalarını sağlamıştır. Buna rağmen. ımkinfizîıklar yürunden Üniveısiteye alınanıanijş Arkası Sa. 5, Sfi. % de Ferda Güley, Bölükbaşının İnönü Metin Oya hakkındaki isnatlarına cevap verdi çif ti dün ' Inönü'nün hâdiseler sırasında CHP Meclis Grupunda yaptağı konuşmaYi açıkladı bosandı .9» Ankara 2 (Cumhuriyet Te | s»yın Bölukbaşı değıl. her yaştan C.K.M.P. Genel Başkanı ve zümreden birçok vatandaşlar Osman Bölükbajı'nın evvelki ge ve hattâ memleketimizi dolduran ce Ankara Palasta tçişleri Bakanı yabancı basın mümessilleıi böyle ile yaptığı bir sohbet sırasında in düşünmüş. böyle söylemiş ve böykılâp öncesindeki hâdiselere te le yazmışlardır. Şimdi ben. sayın rnas ederek Ismet Inönünün pasif C.K.M.P. liderinin verdiği vesilekaldığını ileri sürmesi münasebe den faydalanarak bu hususla ilgi tiyle C.H.P. Meclis Grupunun In li bilgilerini kamu oyuna açıkhyo kt'âp öncesi yaptığı bir toplantı rum. îstanbvıl ve Ankara nümayiş daki görüşmeler C.H.P. eski Or lerinden hattâ (555 Kl nümayişin du Milletvekili Ferda Güley tara den sonraki günlerden birinde idi. İ<;işleri Bakanı Belçika Kıralıfından açıklanmıştır. Mecliste C.H.P. Grupu olarak top nın diiğününde hazır Güley bu konuda demistir ki: Unmış o günkü meseleleri müzabulunacak • • O i«tirap!ı günlerde jalnız Arksm Sa. S. Sfi. 7 4e Ankara 2 (CumhuriyetTeleks) önümüzdeki günlerde büyük bir törenle Bruksel'de evlenecek olan Belçika Kıralı Boudin'in evlenme törenine Türk Hükümeti adına îçiş'ıeri Bakanı Muharre.Ti thsan Kızıloğlu da katılacaktır. Bu münasebetle M. Ihsan Kızıloğlu önümüzdeki hafta Belçika'ya hareket edecektir. Kızıloğlu Belçikaya gidiyor Metin ile Oya nikâhlandıkları gün Izmir, 2 (Telefonla) Galatasa. raylı miUî futbolcu Metin Oktay ile Oya Oktay arasında transfer ayında çıkan anlaşmazlık nihayet Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Yüksek dereceli memurlarla ilgili tahkikatı Bakanlk yürütecek Ankara 2 f CumhuriyetTeleks) M. B. K bugün sâkıt iktidar ^ zamanmda suc isliyen yüksek .iereceîi memurlaıia ilşili önemli l.ir kanunu kabul • M îtr Biiin• msi diği gibi. 45 sayılı kanun hükmü.ıe eöre Adalet Rakanlığınca lüzum J görülpn yprlprdr v » bundsn bp« * Arkan Sa. 5, Sü. S de I Mersinde bir ailenin 3 ferdi feci bir şekilde öldürüldü Ailenin diğer mensubu olan 3 çocuk okıılda olduklarından hayatlarını kurtardılar Mersin, 2 (Telefonla) Şehrii mizde feci bir cinayet işlenmiş ve altı kişilik bir ailenin 3 ferdi öldürülmüştür. Eahçe Mahallesinde oturan Ahmet Dar, Cemal Zambak, Ahmet Kıhç adlarında 16. 17. 18 yaşlarında üç kıpti üzerlerine aldıkları ke ser, kama ve ekmek bıçağı ile oto büse binmiş ve Karaca tlyas köyü civarında otobüsten inmi'ler Arkası Sa. 5, Sü. 7 de NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sn. S te YAZISIZ Cııi\ersitc !>>lııısii'i!r I)C:;ICSPII scıııle rin ara«uıa karı .a.ılardaıv birknı Rııııl.ırdııı biri»iııiıı yüzü nün ba.şka birisi tarafından saklanmaya kalkışılması bilhassa güze çarpıvor..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog