Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

KREDÎ BANKAS1 HER ÇEKİUŞTE \ T R İ E Ü KY / Beheri 45.000 T.L değerinde Apartman daireleri Zengin para ikramiyeleri ™ «r<1 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADI Telgraf ve mektup adresi Cumhuriyet fstanbul Posta Kutusu No 246 Telefonlar 22 42 00 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 »9 Muazzez Tahsin Berkand'ın Yeni Neşredüen Eserleri: KÜÇÜK HANlMEFENDI PERDELER SEVMEK KORKUSU YlLLARlN ARDlNDA SARMAŞlK GÜtLERİ KlVlLClM veiATEŞ BÜYÜK YALAN x 500 500 750 500 750 500 500 Dün gece geç vakit yapılan açıklamada suçları sabit görülmiyen 3 kisinin de serbest bıralaldıkları bildirildı Nezaret altuıda bulunan 65Ölünıünden4 yıl sonra Reşat Nuri Göntekin in kişinin isimleri açıklandı bir ronıanı bıılundu Nühim bi? edebı hâdise Ankara 2S (Cu~ıhurı>et Teleks) Bırkaç gun evvcl tevkıf edılerek Ytdek Suba/ Okulunda nezaret ltma alınan 65 kışı ıle ılgıh oıarak bugun geç vakıt Mıllî Bır ık Komıtesı basın sozcusu Kurmay A'baj, Bahî Vefa Karatay bır basın toplantısı japmıştır Baha Vefa Kara'aj, bugunku ızahatı sırasmda nezaret altında bulunanîarın .sımlenn: vermıştır Nezaret altuıda bulunanların bır kısmı dun ve bu sabah tahlı\e edılmış, ancak suçları saoıt bulunan 62 kışının ısm. açıklanmıştısKomıte sozcusunun açıklaması ve nezaret altıma alınandarın ısımlerı joyledır Arkası Sa. 5 Su 6 da Ferşembe 29 Aralık 1960 I\fclLÂP KITABEVİ I I • f Istanbul Temsilciliklerinin hepsini CHP adayları kazundı Şehrimizi Gürler, Prof. Tunaya, Sa ncar ve öğretmen Lütfü Engin temsil edecekler; Doçent Giritli de Barolardan Kurucu Meclise girdi Istanbul ılını temsil edecek dort Kurucu Meclıs ınesı dun îstanbul Ünıvrsıtesı konferans salonunda 407 ılce delegesının ıştırakı\le japılan toplantıda seçılmıştır ll Seçım Kurulu Baskanı Yargıç Se>fettn Akçoğlu"nun baskanlıgıi da \apılan toplantı saat 14 te baş Arkası Sa 5 Sü 7 de Belediye gelirini artırmak için yeni zam ve vergilere hazırlanıyor A\rıca Beledne, kendisine bağlı bulunan iki hastahanevi Sağlık Bakanhğına, bir hastahane> i de Universite> e devrederek butcesinde 15 mıhon liralık bir tasarruf sağlıvacak Beledı\e Başreıs Muavını Adnan Çelıkoğlu dun tertıplenen ba«ın toplantısmda çeşıtlı şehır meselele rı hakkında bılgı \ermı=tır Ankara'dakı temasları sırasmda Beledı}e\e gelır saglamak ıçın gavret ler sarfettıgını belırten Çelıkoğlu, şunları soylemıştır « Daıreler 1961 butçe yılı ıçın I 800 mıljon lıra talepte bulunmuşlardır Betednenın kendı ımkanla Arkası Sa. 5 Su 8 de Bîiyiik romancının «Son Sığinak» adını taşıyan ba eserini vefatına tekaddüm eden günlerde tamamladığı anlaşılıyor Rshmetlı üstat Reşat N ori Gnntekın, esı Hâdiye ve kııı Elâ Oüntekin İle bırlikte Dun edebıyat alemımızı yakından ılgılendıren pek muhıra bır haber aldık Bu haberde olumu uzerınden dort sene geçmı» buluoan kıymetlı romancımıı Reşat Nuri Guntekın'ın yenı bır eserının bulunduğu bıldırıhyordu Bovle bır havadısle ılgılennemek kabıl degıldı Bızıra de ılk işımız rahmetlı ustadın eşı Hâdıve Guntekın'i telefonla evınde aramak oldu Beşat Nuxınin r e«ı sualımLzı Evet haber doğrudur, dıye tevıt ettı Bu cevab. \enı suallerın takıp etmesı kaçınılmaz bır ı zarurettl Boyle bir romandan haberdar mı ıdınıı'' Rahmetli Rejat Nuri'nin bu romanın kontuuca b«nıer bır kenu uzennde dü»undü ğunu ve çalı?tığını bılıyordum Fakat jarmaya başla dığını, hele bunu ıkmal ettı Arksn Sa. S, S«. I to Yugoşlav tankerinde üç iıtfilâk daha oldu Çok şiddetli olan ıkinci \e ucüncu infılâklerde alevler 100 metre\e kadar vukseldi \e denizin üzeri tutuştu ı Dun yapılan ıl temsılci seymıude C.H.P H Baskanı Şahap Gurler ve Dunva Falıh Rıfkı Ata> cnlarını kullanıılaıken gazetesı Gunlerdenberı BevKozun Sehı burnu onunde alevler ıçınde >an makta olan Yugoslav tankerı Petar Zoranıç te evvelkı gece bırı çok sıddetlı olmak uzere ıkı ınfı Beledıve Başkan Muavıni dunku başmuharriri lak olmustur Arkası Sa. 5 Sü. 7 de ' toplantıda 147'lerle ilgili kanunun 5 inci maddesi kaldırıhyor Senatolara affedilen üyeleri geri alma yetkisi \eren bir kanun teklifi İhtısas Komisyonunca kabul edildi Giirsel iç olaylarla üşak hâdiseleri sanıkları için ilgili bir demeç verdi 20 yıia kadar hapis isteniyor Devlet \e Hukumet Baskanı butun meselelerimizı demokratik nizam içinde halledebileceğimizi belirtti Devlet ve Hukumet Ba^kanı Org Cemal G u r ç l «Kım» dergısıne şumullu bır demeç vermıştır Muhtelıf suallen cevaplandırırken, 13 Kasım hareketıne de temas eden Gursel, «27 Maııs devrımının tarıh Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Eğitim Bakanının izahatı Prof. Tunçel, köylerde T« diğer mahrumiyet bölgelerinde vazife gören öğr«tmenlerin, üç yerine ikı SMiede terfi edeceklerini açıkladı Mıllı Eğıtım Bakanı Prof Bedrettm Tunçel dun Guzel Sanatlar Akademısinde gazetecılerm Bakan lığı ıle ılgıh sorularını cevaplandır mıştır Bakan, Mıllı Eğıtım plânı ıçwı yenı bır teşkılat kurulacağını ve Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Hâdise ile ilgili 19 sanık hakkında tanzim edilen dosya Yüksek Adalet Dıvanma sevkedildi Ankara 28 (CumhuinetTe'eks) "iukaek Soruşturma Kurulu sakıt C H P Genel Baskanı Ismet Ino Cumhurbaşkanmdan ıcra safhasın nu nun Uşak ta basına atılan tas da \ azıfe alan partılüere kadar 19 ıle ılgıh tahkıkat netıcelenmıs ve Arkası S a 5 Su 4 te > Pazar gunu başlıyoruz Hapîshane mUUU Topkapı olayları günii teype alınan bir telsiz ntuhaveresi dinletildi Guzel Sanatlar Akademısinde yapılan toplantıda Millî Eğinm Bakanı, Vali Tulga U« birlıkte Ankara 28 (Cumhurıyet Teleks) Vazıfelerınden affedüen Unıversıte oğretım uyelerının yenıden Unnersıteve donmelerını te mın ıçın 114 saMİı kanunun 5 ıncı maddesının kaldırılarak \erıne Unıversıte Senatolarına gerı al îazısı t ıncı sahıfemızde Arkası Sa. 5, Su. 3 te Hususî surette gonderdığımız Atatürk'e el uzatan köy öğretmeni nasıl yakalandı arkadasımız trol Dallı >azı\or Telsiz konUjnmlanm banda alan ııoHsier 60 sabıkın gayrı meşru scrveti 12 milyon lira Ankara, 28 (Cumhurıjet Teleks) Yuksek Soruşturma Kunılu, son on beş gun rarimda mal beyanına tâbı tuttuğu 60 sâkıt mılletvekılı ve valının gaynmeşru servetlerını tesbıt etmış ve haklarmda duzenledığı do«yaları Yuksek Adalet Dnanına sevketmıştır Bu 60 kışının gayrımesru servet mıktarı 11 milyon 925 bın kradır. Çanakkale Valisi arkadaşımızla konuşurken Yedek Subayhklarmı ogretmen olarak \ apacak lıse \ e sanat oku lu mezunları kuralarını çe> mışler yerlerıne gıtmışlerdı Bu kontenjandan Çanakkaleye de 139 oğret m « namMdi v«rılmı?u. Vah Nıyazı Daloka\ %enı gelen oğretmenlen Vılaiet bınasında topladı ve kendılerı ıle bırbuçuk saat kadar konuştu Bu arada al dıkları vazıfenın kutsıyetinden, 1 Arkan 8a, I, Sft. 4 t e YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog