Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

28 Arahî CUMHUBIYET 3EŞ Yüksek murakabe heyeti 12 â maz ve bizi temsil edecek işçileri Baştarafı I ıncı sahifede Bastarafı 1 inai »ahifede cektir. Lokalde yapılacak ihtiram ye: «öyle değil, delegelerden ha zası bugün Muhlis Ete'nin baş seçimine dünkü haleti ruhiye İl Baştarafı 1 inci sabifede Adli makamlara müracaat yaptık vakfesinden sonra Feriköy kabris rıç herkes dışarı çıksın diye ba kanhğında yaptığı toplantıda Ku katılırsak bu takdirde işçi smrfı dik'in Çanakkaleye gidecek heye larından bahsetti. Ayrıca Dışişler: tanına gidilecek ve Muslih Hoca ğır» demiştir. rueular Meclisine girecek üyeyi nın kaderinde hiç bir değişme ö. tın yenı bir tahrik teşkil edeceği Bakanına durumu bildiren telgra: nın cenazesi burada toprağa veri' mıyacaktpr. Seçimler hayli çetin geçmis, yal seçmiştir. ni bildirdiğini, hattâ C.H.P. teşki çektiklerini ve kendilerini suçlı lecektir. nız Bölükbaşı mevcudun tamam Saat 10.00 dan 12M ye kadar deBugüa işçi sınıfınm erkanı harlâtının bile milletvekillerinin gel yan cevap aldıklanm söyledi. Yacın oyunu alarak seçilmiştir. vam eden toplantı sonunda Nur; biyesi mevkiinde bulunan Türk mesini istemediğini ileri sürdü ve nında bulunan Namık Gedik imzal Kurucu Meclise seçilen diğe Kınık'm Temsilciler Mecliisne ü tş'e bu konuda büyük vazifeler kendisinin de tensip edüen tedbir telgrafı Divana verdi. Diğer tanıkM. B. K. kabine C.K.M.P. Hler ve aldıklan o ye olarak seçildiği anlaslımıstır. düşmektedir. Türk • tş'in sahsi ihleri almasını söylediğini bildirdi ların dinlenebilmesi için, saat 12.3C miktarı şöyledir: toplantısı tspartada rafcipsiı aday da duruşma öğleden sonraya bı Başol • Menderes muhaveresi tirasların ve küçük hesaplann dı raküdı. Osman Bölükbaşı 64, Fuat Arn Isparta, 27 (Telefonla) Kuru sında kalması gereken bu büyük Baştarafı 1 inci sahifede Kararnamenin okunduğu kısımkam Âmil Artus'e Komiteye ne 63, Ahmet Oğuz 63, Nureüin Ar cu Meclise gidecek il temsilcileri memleket oıeselesini ele alması ve Vekaletsiz avnkat larda işine gelen hususları en ince diçoğlu 56. Ah.net Tahtakıhç 56 ni seçmek üzere bütün hazırlıkla işçiyi Kurucu Mecliste gerçekten teferruatına kadar anlatmakta ıs Öğleden sonraki oturumda Baş gibi bilgi verdiğini sormuşlardır Kenan Esengin 54, Kadircan Kaf tamamlanmıştır. temsil edeeek kişileri bir listede rar eden Menderes bazı kısımlarda kan Başol, Orhan Apaydın'ın Ad Bakan soruya söyle cevap vermi h 50. Seyfi öztürk 48, Abdülhal Şimdilik adayhğını koyan tel toplamalıdır.» ise «Hatırlamıyorum, bilmiyorum» nan Menderes'ten vekâleti olup ol tir: «Adalst işleri hakkında bilg Kemal Yörükoğlu, Yusuf Kema şahıs, C.H.P. il başkanı Av. Tahdiye cevap vermekte idi. Kanun madığını sordu. Avukatın adem larda milletvekillerinin seyahatine malumatta bulunması üzerine Baş verdim. 27 Mayıs Inkılâbından Tengirşek 46, Enver Kök 45, Sadı. sin Argun'dur. mâni olunacağı yolunda bir kayıt kan Başol vekaletsiz gelip oturan sonraki adalet cihazının norma Aldoğan 45, Ahmet Bilgin 45, M Avakatlar Kayseride tapbuıdı bulunmadığını kabul eden Mende avukatı dışarıya çıkarttı. Bunun işleyişinin yanı sıra, tnkılâbın ge Kepir 43. Bahri Çolakoglu 43, Kâ Kayseri, 27 (Telefonla) Kuru res: «Elbette kı kanuni bir mâni üzerine Başol Menderes'e vekâlet tirdiği vecibelerle görevlerin art mil Başaran 41, Halil özmen 3 cu Meclise girecek Baro ttmsilci Baştarafı 1 inei sahifede yok, ama bu seyahat sırf tahrik verip vermediğini sordu. Adnan tığını anlattım. Diğer taraftan Alâettin Ergüven 36. leri seçimi yarın şehrimizde yapı zariyle bakılmaktadır. için yapılmıştır. Sonra adlî ve idari Menderes'in de «Hatırlamıyorum Yüksek Soruşturma Kurulu, Yük Aynca Azim Dağlı, Sadettin lacaktır. Bu cümleden olarak yu C.H.P. îl teşkilâtı, günlerdenberi makamların el koyduğu bir olayın Reis Beyefendi» demesi üzerine sek Adalet Divamnın işleyişi ile Tokbey, Mehmet Altınsoy, Yusu dumuzdaki barolardan seçilen tem soruşturulacak bir şeyi yok» dedi. «Buraya noter geliyor vekâletna Yüksek Seçim Kurulunun çalış Ziya Yücebilgin. Sadettin Topsi silci delegeler sehrimize gelmeğe devam eden kulis faaliyetler» sonucunda tl Başkanı emekli OrgeOkunan kararnamenin bir yerin me verirsiniz» diye cevap verdi maları hakkında bilgi verdim. Dâ Tevfik Kâmil Koperler, Perte\ başlamışlar ve su ana kadar 7 2 de de Menderes'in olaylarla ilgili Tekrar söz alan Menderes, «Benim vaların süratle ve doğru olarak Bekişoğlu nisabı doldurmadıklar; delege avukat burada toplanmış neral Şahap Gürler ile avukat tlhami Sancar'ı aday olarak öne sür söyle için ikinci tura kalmışlardır. î bulunmaktadır. olarak Çanakkale Valisini Merkeze imkânlarım yok, siz emredin de bitirilmesine çalışıldığını meye karar vermiştiî. Ayrıca taalmak istediği, ancak buna mâni bir an evvel olsun» dedi. Duruş dim^ Aynca Adalet Bakanı Ar kinci tur için seçimler saat 16 dan Üniveniteler, temsilcilerini rafsız adaylardan Prof. Tarık Zaolunduğu belirtilmekte idi. Mende malara avukatsız olarak devam e tüs, cuma günü bir basın toplantı sonra başlamıştır. yarın seçecek fer Tunaya ile eski Milli Eğitım res böyle bir şey olmadığını söyle dildi. Sıra ikinci şahit Daniş Yur sı yaparak adalet makanizmasıİkinci tur seçimleri saat 18 d Kurucu Meclis temsilcilikleri i Müdür Muavinlerinden matematik di. Başkan ise, «yıldırmak için ya dakul'a gelmişti. Daniş Yurdakul nin işleyişi hakkında bilgi verepabilirsiniz» dedi. Bunun üzerine da bir evvelki konuşan Saffet O cektir. Toplantıdan en geç çıkan neticelenmiş ve tasnif neticesinde çin Teknik Üniversiteden 2, îstan öğretmeni Lutfi Engin de, C.H.P. düşük Başbakan, «Böyle bir olaym may gibi ifade vererek hâdiseyi Kızıloğlu da diğer Bakanlar gibi Mehmet Altınsoy ile Sadettin Top bul Üniversitesinden 4 öğretim ü liler tarafından desteklenecek olan si'nin 30 oyla seçildiği, diğer beş yesinin seçioıleri yarın senatolar listeye ithal edilmişlerdir. cereyanmı hatırlamıyorum» ceva nakletti. Bunun üzerine Başol, Saf konuşmuş ve gazetecilerle ayak kişirtin nisabı dolduramadığı an ca yapılacaktır. fet Omay ve Daniş Yurdakul'a bu üstü* kısa bir sohbet bını verdi. yapmıştır Bu konudaki Rektörlük tamimKararnamede adı geçen Nuri To hâdiselerin müsebbiplerini sordu. Bu arsda bir gazeteye de teessüf laşılnııştır. Bunlar için tekrar 3 leri Dekanlıklara gelmiştir. gay, kimseden emir almadığını, Va Her ikisi de, «bu ışin tek tertipçisi ettiğini söylemiştir. Osman Bö üncü tur seçimlere geçilmistir. Eskişehirde 6 esnaf temsilcisi tstanbul Üniversitesi, Kurucu li ile birlikte gemiye gittiğini, C.H. Adnan Menderestir» diye cevap lükbaşı ile ilgili bir soruya Kızılbelli oldn Meclis temsilcilikleri için Hukuk P. milletvekillerine halkın heyeca verdiler. oğlu: «Bölükbaşım tanımam. Kaza Eskişehir, 27 (Telefonla) Ku Fakültesinde Ord. Prof. Dr. Hıfzı nını anlattığını söyledi. Servet SerBilâhare huzura olaylar sırasın ra şurada Ankara Palası işaret ğin ile Ahmet Hamdi Sezen ise o da Çanakkale Valisi olup hâlen ederek karşılaştık. Benim politi rucu Meclise girecek 6 esnaf tem Veldet Velidedeoğlu ve Doçent 73.13.1» • 16.M â sıralarda Çanakkalenin bazı ilçele Mülkiye Başmüfettişi bulunan kacılarla ilgim yok» şeklinde ce ilcisi dün yapılan seçimler so Dr. Lutfi Duran'ın, Tıp Fakültesin Lisansları olanların (I rinde olduklarını ileri sürdüler. Bu Fahrettin Akkutlu alındı. Olayla vap vermiştir. nunda belli olmuştur. Katî so de Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak'ın arada Sezen, ortada suç varsa bu n, Geyikli, Çanakkale iskelesi ve T e l : 44 15 90 a ([ nuçlarin ancak gece yarısmdan isimlerinden bahsedilmektedir. nun D.P. Çanakkale ll Başkanı ile 31. kilometre diye üç fasla ayıran m ü r a c a a t l a r ı menfaatlerinedir J( sonra saat 1 de alınabildiği jeçim Baaın Teknisyenleri Sendikacının Idare Kurulu ve Geyikli Ocak Baş tanık 19.9.1959 günü Gedik'in teerde, yurdun muhtelif il ve ilçejftrüşü • ~ ~ ^ ~ ~ ^ »»«»•«>•»»•«»> Gaziantep'te 50 balya kanına raci olacağını bildirdi. «Esa lefonla kendisini aradığını, Radyo erinden gelen 167 esnaf teşekküKurucu Meclise seçilecek temsilsen hâdiseyi iyi karşılamadığımı, Gazetesinde Çanakkaleye kaçak eşya bulundu hareü delegesi oy kullanmıştır. cilerle ilgili olarak bilgilerine baş bir gün »onra Valiye söyledim. Bu ket eden C.H.P. milletvekilleri i1 Baştarafı l nıcı sabıtfi ? Seçimin birinci turunda Hasan vurduğumuz Basın Teknisyenleri konuşmalarım sırasında şu anda çin yayın yapıldığını, kanunsuz Divanda Savcı Yardımcısı olarak ve selâhiyetsiz olan bu heyetin haber verilmiş ve olay yerine bir Tez, ikinci turunda Mazhar özkul Sendikası Genel Sekreteri, &endibazı anlaşmazlıkları i Şahane Peru 7 krat pırlanta \ bulunan o zamanki Çanakkale Sav Çanakkaleye çıkarılmamasının hü müfreze ile gidildiğinde bazı şa ve Nail Çapçı ve üçüncü turda da alararası ^ bleu blanc Paris işi. Hârika ', cısı Salim Ertem de orada bulun kümet karan olduğunu söyledigi hıslarıı yerd^ki balyalan topla Veysel Soyer, Mehmet Şengül ve belirterek şunları söylemiştir: dıkları görülmüştür. Bu şahısları Adil Vardarlı en fazla oy alarak « Kurucu Meclise seçilecek 6 bilezik baguette ve pırlanta , makta idi» dedi. ni. kendisinin kabul etmemesi yakalamağa çalışan askerler si Kurucu Meclise esnaf teoısilcile sçide aranması gereken vasıflar Paris işi. | Mutaakıben salona eski Ankara karçıs;nda kızarak telefonu kapat âhla mukabele edilmiştir. Askerle ri olarak girmeğe hak kazanmış çok ciddî ve mühim bir husustur. Perşembe 29 Aralık saat 13.30 , milletvekili Ibrahim Saffet Omay tığnı nakletti. kaçakçılar arasında yapılan müsa ^rdır. Türkiyede bütün müesseseleri tealındı ve cereyan eden olayları uŞANDAL BEDESTANI ( l melinden değistir.neye muktedir V"»"»»Tüksek mnrakabe heyeti Menderes tanığın buraya kadar demede kaçakçılar kaçmağa mu zun uzadıya anlattı. Hâdiseye şavaffak olmuşlardır. jir ihtilâl meydana gelmiştir. Bu temsilcisi seçildi hıt olan gazetecilerin isimlerini oldn ifadesine •Hiç bır mâlumHZAYİ Pauomu kaybettim. HüDemirköprü mevkiinde hat boAnkara, 27 (CumhuriyetTeleks) htilâlin mâna ve önemini kavra Irumsüzdur. verdi. Bu ar»da Geyikliye gidecek tım yok diye cevap verdikten sonKadıköy Kız Lisesi olurlarsa, Çanakkaleden «iki do ra salonu kahkahalara boğan su yunc 1500 metre mesafe içiade 50 balya eşya bulunmuştur. BalAltınay Ergenekan muz kaçtı, vurun» şeklinde paro sözleri söyledi: açüdığı zaman lah telcfonların yapılacağını tesbit «Aklımda kaldığına göre bana yalar tslihiye'de ettıklerini löyledi. Ayrıca 23 eylul o zaman havanın sert olduğunu çinde ipekli kadife naylon kumaş sabahı askeri bir uçakla zamanın bu bakımdan vapurun erken kalk vesair kaçak eşya bulunduğu gö26 Arahk Keşidesi Talihlileri Emniyet Genel Müdürü Cemal tığını söylemişlerdi. Tanıklar ise rülerek tren ve bazı gümrük mef Mektuplanna sahip olanlar i Göktan'ın Çanakkaleye geldiğini yumuşak dediler, Vali bey aca murları hakkında soruşturmaya f 27 17 16 ya telefon etmeleri ( Erenköy'deki başlanmıştır. jfade etti ve «Göktan'ın geldiği ba ne der» rica olunur. Tahmin edildiğine göre kaçak yerde büyük hâdiseler olur» dedi. Apartman Dairesini Kazananlar '«»^«fc>«» «V»»^«»>%^«»^ «fc «V^'«fc'^'*» Daha sonra eski Başbakanlık (syani'.ı değeri 300 bin liradan Tanık, Validen teminat aldıktan Hesap No. sı Talihliler Şube sonra saat 14 te Geyikliye hareket özel Kalem Müdürü Arıf özgen azladır. ettıklerini, 31 inci kilometrede köp huzura alındı. Ankara 2601 Bn. Radiye Vadeli Menderes dünkü savunm&sını rünün bir kamyon tarafından kaBursa 6940 B. Mehmet (X) Vadesiz doğrudan doğruya intihar eden Ata'nın Ankara'ya gelişipatılmış olması sebebiyle durduk4233 Bn. Anjel Pangaltı Vadesiz larını, bu sırada yolun iki tarafın düşük Içişleri Bakanı Namık Gedö Büyük boy dört kö satışa (» köşe nin 41 inci yıldönümü 25.000 lira Para İkramiyesini dan baslannda D.P. ll Başkanı ol dik'in sorumlu olduğu merkezink arzedildi. k Baştarafı 1 taci sahifede duğu halde eli sopalı ve taşlı 70 de toplamaktaydı. Hsttâ o kadar . 34 ^ Şube Hesap No. sı TalihUler Galata. Tünel Cad. No. 34 ^ kadar şahsın çıktığını, arabanın ki bir ara «Dahiliye Vekili bunu kanlığı binası önünde toplanan he Tel: 44 «3 70 camlannı kırıp tecavüz ettıklerini, haysiyet meselesi halıne getinniş .'etler, buradan Müdafaa caddesi Vadesiz 1 2 B. Faik 1 Ankara Kuılay Atatürk Bulvaıı İstikdışarıya çektikleri Gelibolu C.H.P. ti» bile dedi. Başkanını yaraladıklannı anlattı. 10.000 er Lirayı Duruşma gelecek oturumda 2 0 lâl caddesi Büyüîc Miilet Meclisi Hesap Ne. sı Talihliler tanığın çağınlarak dinlenilmesi •olu ile Kükümet meydamna gel Şube YÜKSEK DENİZCİLİK OKUiçin 6.1.1961 cuma günü saat 9.30 a aislerdir. Meclis önücde tfeier beş LU MEZUNLARI CEMİÎETI iakikalık bir gösteride bulunmuş Bn. Ayşe B.Mustafa 3ü84 Vadeli bırakıldl. Eminönü BAŞKANLIGINDAN: lardır. 133877 Bn. Zehra Vadeli Merkez Cemiyetimizin onuncu yıl • Hükümet meydanında Türkiye (tkinel sahifeden i n ı m ) lık umuml heyet toplantısı 7. 5.000' er Lirayı Menderes dün 16 defa .'alebe Federasyonu adına bir kohal alınca, aile dostu Boston'lu ve 1.1961 cumartesi günü, ekserimsma yapılmış, bunu müteakip AHesap Ne. sı Talihliler ) Ş»be nüfuzlu Kardinal Cushing imdadıbilmiyorum. dedi. yet olmadığı takdirde 14.1.1961 ' ;atürk'ün büstü o zaman kendisine rıa yetişti: «... Onu gayet yakından cumartesi günü saat 13 te * :ahşma odası olaralc seçtiği, $im • Bn. Hatice 1732 Baştarah 1 inci sahifede Vadesiz Beyazıt tanıyan ben, tereddütsüz ifade eKuledibı, Serdarekrem sokak iiki Vali makamı olan odaya, geB. Arif 4118 Başkan Başo!; Adnan MenVadesiz Pangaltı debilirim ki, Senatör Kennedy oDOGAN Apt. kat 3, daire 10 irilmiş ve Dikmen'den başlıyarak Bn. Ayşe 9896 deres'e, ımiteaddit sualler sorVadesiz Beşiktaş cnuzlarına yüklenen âmme hizmetNo. lı Cemiyet Merkezinde /ilâyet Konağı önünde biten AtaB. Ziya muş ve Mendîres de 36 defa 62 Vadeli Küçükpazar lerini, Anayasaya riayet için veryapılacağından r^uhterem â ürk koşusunu kazanan atletler, Bn. Emine mikrofona gelerek cevap \er918Ö3 Vadeli Kadıköy diği yemine uygun ve vicdanın sezalarımızın teşrif lerini rica fali tarafından tebrik edildikten B. H u s a mek mecburiyetınde kalmış149 Vadeli Saraçhane sine fazlasiyle kulak vererek ifa ederiz. (62935) onra merasime son verilmiştir. tır. edecektir.> Vilâyet Konağı önüsde bulunan 1.000'erUrayı Menderes; konuşmasında 16 tfehter takımı, bando, izci ve efeProtestanlar ise, Kennedy'nin defa «bilmiyorum», 8 kere de Hesap Ne. sı Talihliler Şube er, Hükümet meydanından Anafar görüşlerini ihtiyatlı bir tasviple «malumatım ve haberim yok» alar caddesi, Samanpazarı yolu karşılıyorlar, «Bir cesaretli tutum» demiştir. Adnan Menderes büB. Mustaia 175UO Vadesiz Eminönü le gösteriler yaparak Türk Ocağı mülahaıasını yürütüyorlardı. tün konuşmalarında yalnız o B. Naim 131973 Vadeli Merkez ıeydanına kadar gelmişlerdir. Papaılar Kennedy'yi alkışlıyorlar günkü havanın «fırtınalı» olB. Ahmet 11728 Vadesiz Pangaltı Öğleden sonra Dil Tarih ve duğunu söyleyince bu cevaba Böyle problemleri yüzyüze müB. Eyüp 49532 Vadesiz Merkez oğrafya Fakültesinde de bir topsalonda bulunan bütün dinlezakere etmek üzere. Methodist PaBn. Fatma 69S Vadesiz Beyazıt ıntı yapılmıştır. Istiklâl marşı ile yiciler kahkaha ile gülmüşpazlar» 51 kisilik Konseyi 1959 niB. Hüseyin (X) 178 Vadesiz Beyazıt çılan toplantıda şehir adına gülerdir. Bn. Naciye sanında Washington'da toplanarak, 134856 Vadeli Merkez ıün mâna ve ehemmiyetini belirBn. Zeynep Kennedy'yi huzura davet etti. Vadeli Beşiktaş n konuşmalar yapılmış, yurttan Bn. Fatma 135052 TVashington'lu bir muhabir, KenVadeli Merkez •sler ekibinin söylediği memleBn. Menfa 579M) nedy papazlann toplanmış olduVadesiz Merkez :et havalarından sonra folklor e Bn. Fatma 92188 Vadeli ğu Senatonun bir salonuna girerKadıköy ibi gösterilerde bulunmuştur. Bn. Safiye İ2443 Vadesiz ken durumu, «Tanrı düsmanımı ko Pangaltı Gece tertip edilen motorlu fener B. Mehmet ttOöâ Vadesiz Beşiktaş rusun, köle aslanlar kafesine giılayı, şehrin muhtelif yerlerini doBn. Vasfiye 12102 Vadesiz Pangaltı riyor» tarzında tasvir ediyordu. aşmıştır. Bn. Faize 29518 Vadesiz Kadıköy Konsey her ne kadar diğer Cum Baştarafı 1 inci sahifede B. Baha 8765 Vadesiz Beşiktaş hurbaşkam adaylarını da istintak edavi altına alınmışlardır. Şoför Bn. Müzeyyen 134175 Vadeli Siyasî faaliyetlere zararlı Merke/. etmisti ama, kilise . devlet mese hâdiseyi müteakıp kaçmıştır. B. Rıza 1602 Vadeli Samatya lelerine daha önce hiç temas etDiğer taraftan bu sabah 7.30 da Bn. Ayşe ereyanlara mâni olacak 133724 Vadeli Merkez oıemişti. Bn. Sakine skenderundaki Atatürk Anıtına 338 Vadeli Eyüp şekilde müsaade Kennedy onlara, «Ben imanı tam çelenk koymak için Tarsusdan ay bir Katolikim ve koyu bir Kato rılan Kız Enstitüsü ve Tarsus Li1105 kişi 130.000 Lira kazanmışlardır. ediliyor lik ailenin ahfadındamm» dedi. sesine mensup 61 kişilik talebe (X) Keşide tarihinden evvel bu heeaptaki para çekilmiş oldu Baştarafı 1 inci sahifede birisi «Fakat bazı kimselerin zihinlerin grupuna ait otobüslerden ğundan ikramiye hakkını kayb etmişlerdir. de Katolik Kiliselerinin kilise skenderun yakınlarında Sarıseki ması temin edilmiştir. Haber aldığımıza göre 3 numadevlet ittihad;na taraftar bulun mevkiinde devrilmiş, Mehmet Sel dukları fikrinin yer etmiş olması :uk ve Bayram Altınel admda iki ralı tebliğ tamamen kaldınlmakgerçeğini esefle karsılanm.» Ken. alebe yaralanmıştır. Yaralılar ts a. 8 numarah kanun ise yeni bir Hastahanesine âdile tâbi tutulmaktadır. Maddenedy onlara, Katoliklerin İspanya kenderun Devlet da Protestanlara reva gördükleri saldırılarak tedavi altına alınmış eri henüz ihzar safhasında olan ezkur kanuna göre siyasi faali mezalim hakkında ne düşündükle r. etler muhtemelen Kurucu MecDiğer talebeler başlannda öğrini sorduktan sonra, «Herhangi isin mesaiye başlamasını mütebir şart altında hürriyetlerin kay retmenler olduğu halde Atatürk bedebilmesini reddederim» dedi, Anıtına çelenklerini koyduktan :kıp başîıyacak, ancak bu faaliet zararlı cereyanlara mâni ola «şiddet ve tehdit altında ihtidala onra motorlu trenle Tarsusa haÇ E K Î L t Ş l N D E :ak şekilde sınırlandırılacaktır. ra muhalifim.» Muhabirlerin be reket etmişlerdir. Bu arada yeni kanunun yeni lirttiklerine göre. başta Kennedy'artilerin kurulmasını sağlıyan ye son derece soğuk davranan paAta'nın resimlerini yırtan mkânlan vereceği ifade olunmak Beyoğlu Şubemizin 2223 Hesap Numarah Mudii pazlar, sonda onu hararetle alkış Bununla beraber lamışlardır. köy öğretmeni mahke adır. hususlardan birininsmırlandı ılan de konKennedy, inanıyordu ki, Katoreler olacağı tahmin edilmektemeye veriliyor lik Kilisesi dar görüşlü bir müessese değildir. Orada bir çok nok Baştarafı 1 inci sahifede tai nazarlara yer vardır. Kennedy kısmını yakan yedek öğretmen Yük 147 ler hakkındaki son Menemen Şubemizin 117 numarah hesap sahibi nasıl bir Katoliktir? Cevabını bir iel Sekban, adliyeye sevkedilmiş SABAHATTÎN KARABURUN konuşmasmda kendisi şöyle veri tir. haberler sevinç yarattı Galata Şubemizin 7668 numarah hesap sahibi yordu: Aslen Abaza olan ve Bolu'nun Baştarafı 1 inci sahifede «Papa. Katolik Kiliselerinin Düzce kazasmdan gelen Yüksel :elerarası kurul üyelerinin bir kıs Sekban, anormal hareketler yap lideri olarak konuşur. înançlarım mı dönmüştür. Bu arada dün Rek benim şahsî meselelerimdir ve Pa makta ve sık sık şu cüınleyi tek • örlerin M. B. K. üyeleriyle göKarşıyaka Şubemizin 866 numarah hesap sahibi Aysel Altıntaş pa'nın konuştuklarını makul kar •arlamaktadır: Galata Şubemizin 7716 numarah hesap sahibiKristo Fazo « Ben, Abazayım. Türklük yok. üşmereri ve 147 ler hakkında iyi şılamıyabilirim. Esasen makul kar laberler vermeleri üzerine ÜniFatih Şubemizin 274 numarah hesap sahibi Âkil Kartalhoğlu sılayabilmem de bir bakıma im [slâmlık var...» ersitelerde bir memnuniyet haÇarşıkapı Şubemizin 379 numarah hesap sahibi Ülfet Aras Nitekim Yüksel Sekban, yırtıp kânsızdır. Ben Anayasaya riayet ası hâsıl olmuştur. Karşıyaka Şubemizin 548 numarah hesap sahibi Hatice Başay ve onu koruma sözümü vermişim. yaktığı Namık Kemal resminin aDiğer taraftan bugün Ankara Fatih Şubemizin 121 numarah hesap sahibi Vedat Erler Papa'nın âjnir hükümleri aleyhin sılı bulunduğu yere de aynı me 'alasta Rektörler ve ÜniversiteGalata Şubemizin 7668 numarah hesap sahibi de konuşması halinde, inanmadı aldeki şu cümleyi yazmıştır: Beyoğlu Şubemizin 280 numarah hesap sahibi Ayşe Ören «Türklük yoktur. Türk olma, ts den ayrılan bazı Profesörler topğım halde Anayasayı tâdil ettir lâm ol» anarak bu konuda sohbet etmişMenemen Şubemizin 3195 numarah hesap sahibi Ahmet Fehmi ince meğe mi çahşacağım? Nasıl her erdir. tzmir Şubemizin 235 numarah hesap sahibi Nevzat Gönç Amerikalının inancı kendi öz meAyrıca 60 mndimiz 5M er, 75 mndimiz 200 er ve 190 nradimiz selesiyse, benim de pazarlan gideYüksek Seçim Kurulu 100 er liralık ikrami yeleri kaıanmıslardır. ceğim kilise ve inandığım KatoGALATASARAYLILAR Keyfiyet mektupla adreslerine bildirilmiştir. Baştarafı 1 inci sahifede lik Kilisesi dogmaları kendi ö? CEMİYETİNDEN: ttirazlardan birinde Sayıştay meselemdir.> Mektebimizin güzide hocjisı. Başkanı Muhittin Gürün'ün Halk Fakat her şeye rağmen. diinya kulübümüzün kıymetli Milll vunda zanlı olduğu ileri sürülfutbolcusu ve eraektar idarecisi nın en medenî oıemleketi Amerimekteydi. îtiraz iki noktadan red121 sicil No. lu azatnız kada, din meselesi özePikle Cumdedilmiştir. Birincisi 24 saatlik itihurbaşkanhğı seçimlerinde inkâı \luslihittin Peykoğlu'nun az müddetinin geçirilmesi, diğeri edilemez rol oynamaktadır. Ken(MUSLİH HOCA) de itirazı sadece adaylann yapanedy'nin zaferinde Ketolik olmavefatmı derin teessürlerimizlp bileceği esasıdır. Orta kuvvette tablet presleri ve teferrüath ambalâj makisının ne derecede rolü olmuştur, bildirir. yapılacak merasimrîkinci itiraz Ankara Fikir Işçimuhterem âzalarımızın iştirak nelerinde çalıştırılmak üzere, kaynak ve tesisat işlerinde Amerika'da hâlâ münakaşa edileri Sendikası tarafından Ankara lerini rica ederiz. tecrübeli mektedir. Fakat genel olarak ittibasın teşekküllerinden olduğu İDARE HEYETİ fak edilen görüş, Smith'in acı techalde bu Sendika olmaksızın sePROGRAM Saat 10.30 d;, rübesinin yıldırmadığı azimkâr çim yapılması hususuna aitti, Yük mektepten başlıyacak Öğlt Kennedy'nin, bir Protestan olması sek Seçim Kurulu itirazı Sendikanamazını mütaakıp Şişli Catnina ihtiyaç vardır. halinde çok daha fazla rey toplanın seçime girmek için herhangi inden Feriköy mezarlığına göİsteklilerin kısa terciınıe' hal ve çalıştığı iş ve yeri bildimış olacağıydı. bir başvurmada bulunmamış oltarulecektir. ren mektupla İstanbul P.K. 176 «TABLKT> rimuzuna müracaati Arkası r a r ması noktasından reddetmiştir. Geyikli olayları Müslih Hoca dün vefat etti KURUCU MECLİS TÜRKİYENİN GÖRMEDİĞİ GÜZELLtKTE TEK SİYASİ DERGİ HÂDİSELERİN î Ç Y Ü ZÜ TARAFSIZ G Ö R Ü Ş O F SE T B A S KI RESİMLER, VESİKALAR, MEKTUPLARLA İstanbul temsilcileri ATATÜRK'ü P E Ş T E ' de H  L BEKLEYEN KADIN Gazeteci İLHAN BARDAKÇl DÜŞÜNDÜĞÜNÜZÜ BULABtLECEĞİNİZ TEK DERGİ anlatıyor. | I | 5CİKOTA KELEPİR BUGUN Ç1KT1 t t İstanbul Askertik Dairesi Başkanlığmdan: 1 1940 doğumun 8 ncı celp grupuna dahil (Eminönü, Fatih, Kartal, Sarıyer, Şile, Taksim) As. Şubelerinin 1940 doğumlu ve btınlaria işleme tâbi daha yaşh doğumlu eratı ile diğer askerlik subelerinin kaynaklarında mevcut ayni durumlu artık eratı 31. ocak. 1981 tarihinde Eğitime başlıyacak şekilde 2431. ocak. 1961 günlert arasında eğitim merkezlerine şubelerden yoüanacaklardır. 2 1940 doğumun 6 ncı celp grupu olan ocak 961 celbi doğumun son celbi olduğundan 1940 doğumlu ve daha yaşh doğumlu olup kaynakta sevkini bekleyen erler bu celpte artık kalmaksızın tamamı yollanacaklardır. 3 As. şubelerine daîrece dü renlenmiş tertip ve sevk çizelgeleri gönderilmis olup bu son celpte bütün stnıf eratı toplaaıp sevk edileceğinden ne şekilde hareket edileceği bildirilmistir. 4 1940 doğumlu erata son yoklamalan sırasında sevk için bizzat kendilerine tebligat yapılmış bulunduğundan mükellefler sevk için ayrıca şubelerind«B dâvetiye beklemeyip mahalli As. Şubelerine müracaat edeceklerdir. 5 Ocak 1961 celbi 31 • ocak • 961 tarihinde hitam bulacağından ve bu tarihten sonra ele geçen ve müracaat edenler As. Kanunu 89 uncu mad. göre bakaya tanınıp As. Mahkemelere verileceğinden yerli yahut yabancı 1940 doğumlu ve bunlarla işleme tâbi bütün mükelleflertn mahalli As. Şubelerine müracaat etmeleri gerektiği ilân elunur. 63061 Beynelmilel ve Türkive Patentine sahip l.uhınduğnmıu! EMNÎYET SANDIĞI 34.02 Bildiri J Havagazı Saati \ Kftiınedy NACÂR S4ATLERİ nin taklitlermm mevcudiyet:, adll makamlara intikal eden hâdiselerin artması üzerine alâkalıların nazarı öikkatini celbeder, yapan ve menşe sormadan alrp s<,tan frrmalar hakkında takıbata geçüeceğini büdirirti. i O. ve K. Nacaroğlu Tarsus'ta iki otobiis devrildi. TUTUM BANKASI 26 Arahk 1960 25.000 Lirayı SULTANA BENMAHİR 5.000 Liralık Ikramiyeleri 1.000 Liralık Ikramiyeleri İKİ.MİSLÎ DAHA GÜZEL.^ DAHA ŞIK TUTUM BANKASI MAKİNE USTASI Banyodan suara \e iier ^ umaklanntza lüks cilâ PEGGV^I SAGE surdüğunüz zaman tepedeı»! tırnağa iki tuisli daha giizel...^ iki ınisli daha cazip olursunuz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog