Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

28 Aralık 1960 CUMHURİYET ÜC IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIMIIIMIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. DUNYA Belçika'da durum ciddî HÜBERLERI daro öldürme suçundan Ankara. 27 (CumhuriyetTeleks) dolayı seneler evvel veril Devlet sektöründe çalışan bümiş, kesinlesmenıis beş tün işçilerin 1960 yıhna ait ikinci Röportajı yapan: Sait Arif Terzioğlu ou idanı cezası son günikramiyelerinin son yansının, bulerde bırden tasdik edıliverince günden itibaren tevzi edilmesine Atatürk'ün 1919 temmuzunda ve aralarında şu muhavere geç şurada burada insann korkudaıı baslanmıştır. içini titreten sahnoler görüldu. Bilindiği gibı işçiler ıkı aylık ilk defa Erzuruma gelişi ve Kon ti: elçikada grevler alabildi« Ağa. böyle nereden geliyor Ahşılmamış şey olduğu için hc>etutarındakı yıllık ikramiyelerini greye katılışı hakkında bilgı edin ğine genişlemiş bulnnyor, :an yarattı.. • 1,5 aylısa tekabül eden miktarmı mek üzere evinde ziyaret ettiğim sun?» evvelâ öğretmenlerle köo gunlenn yegâne yaşıyan şahiGençliğimizde biz ou raemleket« Paşam. Rus gelırken muha daha evvel almıslardı. mür memurlannın teşebbüs di Cevat Dursunoğlu ile karşı cir olmuştum Çukurovada idim. te ıttibatçıların salkmı salkım ettikleri bu işe, Liege ve Hannaut adam astıklarına sah.t olduktu. 3 1 Cereyan kesilmesi hak karşıya oturduğumuz zaman doğu Şimdi köyüme dönüyorum.» vilâyetlerindeki fabrika ve maden cengâverlerinin o kendıne has âsil Mustafa Kemal Paşa burada bır Mart vakasını müteakip îstanbul a işçileri de katıldı, Cbarlersi'daki havası kuşattı etrafımı... Kısa bır an duıdu düşündü ve durumun s iren Hareket ordusu ou yüzden kında İ.E.T.T. nin işçi sendikaları da geçen perşemhal hatır sormadan sonra fazla vak nezaketini anlatarak kendisinın 60 tan fazla adamı aynı ^ünde sehbeden itiraben grev ilân etmiş buaçıklaması tinı almamak içın sadede gelerek Erzuıjmd;ı sıkıntı çekeceğini an rin Eminönü, Beyazıt şibi meylunuyorlar, grev demiryolu işçile! asıvermişti. Bunlar İ.E.T.T. Idaresi son günlerde (Erzurum KongresDle ilgili anı latmak istedi Bunun üzerine şöy danlarına rine ve madenlere de sirayet et . güniin geç saatlerine Kjdar teshir sık sık vuku bulan cereyan kesil lannı nakletmesini rica ettım. le rievam etti: / nıiş, kok fabrikaları durmuş, elekde olunmuştu. Kahire 27 (a.a.) Geçici Ceza yenı bir engel teşkil etmektedir I gaiarda. taşla. bır Avrupa'.ı öl mesi olayları ile ilgili olarak dün O. buna ıtıraz etti. Evvelâ, oır • Aga, voksa oralarda geçinetrik fabrikaları işlemez olmnştur. yir Hükümeti Dısişleri Bakanlı Yedi sene mücadeleden sonra Ce ' müş, beşı de yaralanmıştır Bun bir açıklama yapmıştır. Ceza ve rubiyat âlimleri, idam tr.edin mi7» mısafır olarak evıni ziyaret ediBrüksel'de bavasazı. ve elektrik ğının Kahire Radyosu ile neşre zayir halkının. kendi mukaddera j dan başka, ikı Müslüman balta cezasının faydası hakkında ibtı'.âta Açıklamada, bu duruma sebep yordun;. Bır (Acı Kahve) ıçmem Ağa. derhal mukabele etti : işçileri de işe karışmıştır. Kitle dilen bir tebliğinde, «ya geçici Ce tının •âyinini Frs/ısızlara bıraka ile bir Müslüman da açılan taban olarak D.P idarecilerinin politik lâzım geldığını bıldirdi. Ben katı• Hayır paşam, Çukurova cen düşmüşlerdir. Gitgide ilerliyen bir kanaate göre, idam cezası tatbik halinde niimayisler yapılmaktadır. zayir hükümeti ile eşit şartlarla cağji., zannetmek boş bir hayal ca ateşi ile yaralanmışlardır. sebeplerle işletmenin gelirlerini ve ıçmediğımı bıldirince bir haylı net gibi bir yer Bir eken yüz bi dildiği ağır suçlan eksiltmelîıitün Belçikada bayat felce ufra müzakerelere girişilecek yahut. dir.» Durum gergmdir. Sokaklarda başka maksatlara sarfetmiş olma üzuldü. Olamazdı bu... O ev sahi çiyor. Allah millete zeval vermemektedir. Bunu istatistıkler, gösmış gibidir. Askerlerle, işçiler a Cezavirde harb devam edecektir. Oran'da dün «ece kanlı olavlar ve caddelerde silâhlı a^kerler lan ve israflarda buiunmaları bi idı ikramının kabal edilışı ona ?in. Bize tarla da verdiler, çayır ieriyor. Daha da fenası var; idam oldu rasında yer yer müsademeler ol Bu iki yoldan baska bir yol mevdevriye dolaşmaktadır. da . Hamdolsun uşaklar da çalışgösterilmekte ve loyle denilmek zevk verirdı... Israr etti. Erzurum ııklaştı mı insanlar kanıksıyorlarOran 27 (a .a.) Dün gece Fransa Başbakamnın müzakere işı kıtlama bir çay ıçebilirdik, a kandırlar. Değil Çukurova'da tasmaktadır. j cut değildir» denmektedir. Tebliğ tedir: çıkarırlar, mış. Oran'da yeniden kanlı olaylar ce | şöyle devam etmektedir: teklifi « Şebeke ve diğer tesislerin ma, yemek ustüne kahve ıçilirdi. tan bile ekmeklerini #** Bu mesele, öyle çabucak halleGeçimimiz padişahta bile yoktu. «Referandum, Fransız Cezayir reyan etmiştır. Müslumanlarla islâhı için sipari? edilen malzeme Evin genç kızına seslendi: Malümdur ki bilhassa Kongo' ihtilâfınm sulh volu ile haHinde Avrupalılar arasında çıkan kav Tours 27 (a.a.) Bugün Am« Bir şekerlı kahve . Benim Rahattık Yalnız son günlerde işit dilecek dâvalardan değildir. Benboise'da yaptığı bir konuşmada nın gelmesi beklenmekte olup, kı nun Belçikadan ayrılmasından tim ki. fstanbul'daki «Irzı kmklar» ce idamın fayda veya zararı kütle Fransa Başbakanı Michel Debre sa zamanda bu gibi hâdiselerin kahvemi de getirın » sonra kahve bizim Er7urum'u Ermenilere vere üzerindeki tesiri bakımından değil sonra, Belçika iktisadi tutumunu kısmen dahi olsa önüne geçilme sinin hususıyetinı naklettı. Bu demiştir ki: ıslâb etmek zaruretini duymuş ve ceklermiş. Geldim ki göreyim, bu de adlî hatanın tamir edil^nıeınesi ğe çahşılacaktır.» (yandan çarklı) idi. Kısa bir mud • Namertler» kimin mahnı kime ve endişesi noktasından mütalâa edilEyskeng hükümeti iş başına gelMelun görüşmelerine kaldığı det sonra kahveier geldi. O kes riyorlar?» diği ııman, daha vazıb bir manzaYeni tâyinler yerden devam etmeğe hanrız » diçi zaraan, Belçikayı uğradığı büme şekeri ikiye böldü, ağzına atFransa Başbakanı müzakere ij ük kayıplardan kalkındırabilmek Ankara 27. (CumhuriyetTeleks) tı.. Kahvelerimizi Bu söz üzerine Mustafa Kemal ra srzediyor. insanlar ve adalel yudumlarken; anılmaı olmadığına göre • ber • çin Cezayir Milliyetçilerine iki Devlet Plânlama Teşkilâtında i(,in Parlâmentonun karşısına yeni Paşa yanındakilere dönerek : şart koşmuştur. Birincisi ateş ke açık bulunan bir uzmanlığa, Et ve « Erzurum Kongresi mi?» diye plânlarla geleceğini vâdetmişti. « Bu milletle neler yapılmaz!» hangi bir sebeple • bele jüri sistesilmesinin gerçeklesmesi. ikincisı ve Balık Kurumu Balıkçı'ık Mu rek şoyle söze başladı: dedikten sonra ihtiyarla vedalas mi ile verilmiş bir idam cezası tatNihayet sözünü tutu ve (Loi tJ«3 Temmuz 1919 da Mustafa Ke tı. Bu ihtiyar, Erzunım'un 1319 ve bik edildikten ıu kadar sene sonra de Milli Kurtuluş cephesine mü saviri Haydar Aytekin, uzman yar nique) tek kanun ismini verdiklezakerenin insiyatifini bırakma dımcılıklarma Maliye Uakanhğı mal Paşa Erzuruma geldi. Kolor 1322 ihtilâllerine adı kanşmıç yiğit bükmün hatalı ve idamın haksıı ri bir kanunla Meclisin bnznruna mak hesap uzmanlanndan Mnammer du Erkânı Harbiyesiyle birlikte Mezararkah Mevlud Ağa idi. Nur •Idngn meydana çıkarsa ne olor? geldi. Bn kannna tek kanun ismiÜediğim gibi dîva derindir ve Fransa Başbakanı sözlerini. «1961 Doğan ve Hazine Genel Müdürlü Müdafaai Hukuk Heyeti kendisi içinde yıtsın. ni vermi? olmaiarının sebebi, bir Pasa Erzurum'a vardığı gün işe ledeni memleketlerde yavaş yayılı Cezayir meselesinin halli için Rü ve Milletlerarası tktisadî Işbir ni Ilıca'da karşıladı. çok korçuları kendi bünyesi içine Erzururrvun ananeleşmiş, eski ve koyuldu. Fakat îstanbul da Musta tas idam aleyhine gelişmektedir. bir karar yılı olacaktır» dıyereK lığı Genel Sekreterliğı mümeyyizı almış olmasından ileri geliyordu. Yılmaz Sezek tâyin edilmişlerdir. güzel bir âdetı vardı. Batı sem fa Kemal Pasa'dan şüphelenmeye Gerçi halk: bitirmistir. Kanunun asıl ve resmî ismi şndur: Yapılan açıklamaya göre arza düşen zerrecikler öldürmeli canavarı. Der.. aroa Tâyinlerle ilgili Kararnam», bu tinden gelen misafirlerini şehrin başlamış ve kendisini Istanbul'a «Iktisadî gelişme, sosyal terakki günkü Resmî Gazetede yayınlan göründüğü nokta olan Ilıca'da kar çağırmıstı. Pasa bu çağrıya 8 tem adalet, acaba âmme infialinin hii\e mali kalkınma hakkında kaarasında bilhassa taş ve demir parçaları şılar Ovanın basından Kaleye ka muz 1919 da askerlikten istifa tt lasası mıdır?. mıştır. nun., dar kendisine yoldaşlık edeı. O gün mek suretiyle fiilî cevap verdi. Ve dikkati çekiyor. Prof. Dr. İhsan Şükrii Aksel de böyle oldu. Mustafa Kemal P» ilk iş olarak Müdafaai Hukukl» Adamı asmaya götürüyorlarmif» 115 sabife teşkil eden maddeleri Ş3 Bikadaşları ile birlikte ikindi müsterek bir «Heyeti Faale» ku Arnan ağa, ben gıdıklanırım. Berlin'den döndii yedi kısma bölünmüstür. Birinci Boğaıımdan asmasanız olmaı mı? kısım, iktisadî gelişme, ikinci kıBerlin Üniversitesi tarafmdan ustu Ihcaya varmışlardı. Kaplıca ruldu. Bu heyete başta Mustafa NewYork, 27 (AP) Fezada ı yaşında olduğu kaydedilmektedir. ların önündeki birkaç cılız söğü Kemal Paşa, Rauf (Orbay) Bey ve diyecek olmaş. Do|m mu biimem? misafir profesör olarak ders versım iş ve çalışma, üçüncü kısım dönüp duran tüyler ürpertici bir Bu duruma göre meteoritelerin mek üz»re dâvet edilmiş olan Pro dün gölgesinde misafirlere kahve Müdafaai Hukuk'tan beş arkadaş sosyal himaye ve ikametgâh, dör i molozlar atlıkarıncası, dünyanın dünyada bulunan en eski tabiî (Raif Efendi, Emekli Binbaşı Sü Hikiye nrandnr ama, kısaltafe.'ör Dr. Ihsan Şükrü Aksel dün sunuldu. düncü kısım mahallî idareler, be' hattâ hayatın menşei hakkında maddelerden 4 milyar yıl daha yaşleyman Bey, Emekli Bnb. Kâzım ım.. avdet etmistir. Buradaki sohbette Mustafa Ke Bey, Albayrak Gazetesi sahibi Nelı olduğu meydana çıkmaktadır. sinci kısım idari reform ve emek yeni ipuçları vermiştir. Paşayı, eşkıya» çok bir vilftyetc mal Paşa sözü hep milli hareket cati Bey ve Cevat Dursunoğlu) vali tftyin etmisler. Adam gelmiş; Pazartesi günü bir ilim adamıVarlığı anlaşılan kimyevi madlilik hakları, 6 ncı kısım, harb etrafında dolaştırıyordu. Gözleri katıldı. tazminatı, yediııci kısmında da nıa yaptığı açıklamaya göre bun delere bakıhrsa, hayatı hazırlıyan I fakat haydntlnfn Bnliyememiş. Ne Ihca'nın batısındaki sırtlara kayö Lise Tarih Öğretmeni lardan arza düşen meteorit dedı unsurlar dünyanın kuruluşundan | vergi fasılları vardır. yapsın? Efkârı nmnmiyeyi ve hüdı. Buradan aşağıya inen bir a t saat süren ilk toplantıd», Mus kfimeti. oyalamak lâzım. Kendi ğimiz zerrecikler arasında bilhas 150 200 milyon yıl daha eskidir. ; Bilhassa Ortadoğu petrol | GÜLSEN TANER Bn kanun projesinin metni 7 edartı güneşle birlikte irileşip hey tafa Kemal Paşa bize, dünyanın ağasını çağırmıs: Bilgine göre meteoriler Astekimde halka ilân edilmisti. O ta sa taş ve demir parçaları pek çokistihsalinde genis ölçüde g Yükspk İnşaat Mühendisi kelleşiyordu. Mustafa Kemalin durumu ve Türkiye'nin içinde bu Ali.. senden bir şey riea ederoidler kuşağından dünyaya gelen 1 rihten bngüne kadar çeşitli mnna tur. artış kaydedildi dalarak oraya bakması üzerine iunduğu güçlükleri ve bütün bun eeğim; ama aramııda kalsın. BiliŞikago Universitesinden Dr. elçilerdır. Feza molozları olan at ] | CAHİT TÜLÜMEN kaşalara yol actı, Başvekil: «Memherkes aynı noktaya döndü. Bu lara rağmen bir savunmanın ve y t r n n . jine carşıyı soymuşlar. Xdward Anders bu feza maddele teroidler Merih ve Jüpiter arasın | leket bu kanunn kabul etmeğe Nişanlandılar heykelleşmiş gövdenin ardından yurdu istiladan kurtarmanın çare andarma, berifleri tutamadı. Bir Tulsa, Oklahoma. 27 (AP> £ nıecburıtaır. Başka türlü telâmet ri içinde yeryüzündeki canhları daki bir mihverde. güneş etrafınbeş on kağnı ile kadınlı erkekli lerini, tedbirlerini anlattı. Bu ko şey yapmak lazım. Onnn için düLEVENT sahiline ulaşamayız!» diyordu. meydana getiren maddelere; çok da dönüp durmaktadırlar. Dr. An Dünyadaki serbest petrol istihsa I 25.12.960 30 kişilik bir muhacir kafilesi be nuşmalar arasında »rkadaşlardan şfindüm. tasındım. Sen şimdi tarSosyalistler, kanunun getirdiği tab benziyen bazı kimyevi maddelerin ders'e göre bu meteorıtler güneş li ve rafineri kapasitesi hızla artlirdi. Önde yuruven adam yaklaş biri en kuvvetli müttefikimiz Al şıda, kahvede gizli gizli.. <çar«ıyı maktadır. 1960 yılı bitımi dolayıditler karşısında sarih olarak cep bulunduğunu açıklamıştır. Ayrıca sisteminin en eski maddelerini te tı. Gür ve ak sakah göğsünü kap manya ve Avusturya'nın silâhlan en soydum» diye şuna bnna söy. siyle yayınlanan bir bültende behe almışlardı. Hristiyan Sosyal düşen meteoritelerin 4.500.000.000 kil etmektedir. lıyan iri ve dinç bir ihtiyardı bu. nı bıraktıktan sonra bizim halkın e.. derken bu şayia dnyulnr ŞÜKRAN ATAY lirtildigine göre günliik petrol isyansının ot yemekle geçindiğini, Partisi ise, «Belçikanın kalkınYaklaştı. yaklaştı.. Misafirlerin ya bu düşkün durumda nasıl savuna Seni tevkif ederler. Eb eşkıya butihsali 17.628.000 varildir. Geçen İle ması için ona kırbaç tesiri yapanmda durdu. Mustafa Kemal Pa bileceğimizi sordu. Paşanın bu söz undn diye herkes rasar. ben sonyıl bu miktar 16 471.000 varildı. cak olan bu kanunn kabul etmek ja yanında ayakta tunçlaşmış gi lere cevabı şu oldu : Süleyman Çetin Özoğlu seni mahkemede knrtanrım. ZaBildirildiğine gore bilhassa OrVEFAT icabeder» fikrinde idiler. Buna bi djran ihtiyarın hatırını sordu en delil de olmadıgi için beraet tadoğudaki istihsalde geniş ölçüEvlendiler < Bu durum dahi bizim yapa edersin, demiş. rağmen hemen her partiye menGal»t*uray Spor Kulübünden teblif olunnr. de bir artış vardır. cağımız hareketi kolaylaıtırır. Hal Adamcağız da efendisine sadık.. sııp olan sorumlular bir çok koMuhterem âıaya, Chkago U.S.A. 26.12.1960 kın ihtiyacı bir avuç buğdayla nularda birbirleriııden »ynldılar. Amansu hastalıgının elinden kartulamıyan Kulfibümftıtn Peki.. paşam.. ama beni bapishayvanının yiyeceğini düşünmek banede çfirütme AUahaşkına!. Bir çok mevzularda süpbeli konuve camiamızm kıymetll evlfidı, tevglli Hocamız VEFAT ten ibarettir. Mütfefiklerimiz ta Tok canım. Bir iki gün sonra şuvorlardı. tşin en zor tarafı, dev Etna, indifaa başladı Şehit Yüzbaşı SalAhattın ve MUSLİHİTTİN PEKOĞLU'nu mamen sanayilesmiş, ihtiyaçlan ıkarsın. letin bn kanunla millete 6.5 milM EV LİT Müteveffa Mürüvvet PeykofluCatana, 27 A.A. Etna yanarçoğalmış ülkelerde yaşamaktadırebediyen kaybetmiş bulunuyo ruz. Cenaze meraıimine 2S.12.1M4 yarlık yeni vergi koyması idi, nun mahdumlan, Muzaffer A(a; paşanın dedigi Ribi hareket dağı bir sükunet devresinden sonSevgili eşım. babamız. alle lar. Tahammülleri yoktur. Ayrıca çarşamba günü (bugün) laat 10.30 da Galataıaray Liseainden Peykoflu'jıun eji. Rebia Denharç kanunorıa zam yapılmış, vera tekrar indifaa başlamıştır. Orbüyugumüz müteveffa dünya harbten bıkmıttır. Yenl bir ıtmiş.. haber çarsıya yayılmış. baslanarak KalSbümüze gelinecek ve bunu mütaakıp $işli ker'în yeğeni. Nll*ret llter, raset vergisi altıda bir arttmlmış, I ta ve güneydeki kraterlerde dün istilâ ordusu ile üstümüze gelemez andarma knmandanı felmiş: Meühat özkul'un ağabeyleri. HAYDAR PINARSOY'un camiinde Sfle namazı edi edildikten sonra Feriköv aile kabmeırknl sermayelerin vergisi '• 10 Aman paşam.. carşıyı soyan gece arka arkaya bir çok infilâk ler. Bunun misalini daha 15 gün Savni Emçioğlu. Talât. Avniye ristanına defnedilecek. Sayın âzamızın cenaze mrrasiminde ruhıınu tazız içın 29 aralık yiikseltilmişti. Çift va/ifeler lâğolmuştur. Duman sütunları 3,300 Kurtun ağabeyleri. Korgeneral evvel Kırım'da gördük. Kırıma çı ınlaüildı.. p^rşembe günü ikindi namabulonmalannı riea ederiz. vedilmiş, gayrimenkallerden alıSefik llter. Fethi özkul'un metreye kadar yükselmektedir kan Fransız askerleri yeni bir har Kimmiş? zını mütaakıp Şişli Camu ŞerıGalatasaray Knlübü İdare Heyeti nan vergilere •. 5 zam yapılmış. kayınbiraderi, Ziya YUcenin Şaşarsınız. Sirin AH A|a!. Bu sutunlar zaman zaman, gece be girmemek için silâhlannı terke finde Kur'an ve Mevlidi Şerif NOT: Celenk gönderilmemesi rica olunur. yeğeni. Snit. Saliha. Güner'ın Vay hain.. hemen yakalayınM bir çok şirketiere '• 10 a kadar uzak mesafelerden gorülebilen kıraat edilecektır. Akraba. doet derek vapurlarına döndü. Hiç enamcalan Seyfi ve Ahmet özvaran fevkalâde Duhran vergileri ve arzu edenlenn teşnflerını kırmızımsı bir ışıkla aydınlanmakdişe etmeyin! Karadenizdeki tngi mahkemeye verin eg'in dayılan rica ederiz. bindirilmişti. Hükümet yine bn' i liz filosunun mermileri Palandö Oyle yapmışlar.. mahkeme nza tadır. A.ilesi G\LATAS*RAT'h kannnla kadastro harçlarına • l(Jo f « ' ken eteklerini dövemez... Biz bu mu.. paşa hiç müdahale rtmemiü.. Millî Eğitimin iki büyiik otoritesinden iki cümle: zam yapılmasını istivordu. ' savunmayı teşkilâtlandırır, 23 All de bir kere itirafta bnlnnmus ALİ MUSLİHİDDİN «Memleketimizde ilk defa bu kadar nefis bir eser yayımlansene de sürse Türkiye'yi düşman lmns. Aylar gecmi«i.. herif icerimış bulunuyor.» PEYKOĞLU de.. arasıra: dan temizleriz.» Harb tazminatı konnsunda ise, «Cidden nefıs. Bugun içın memleketimizde eşi olmıyan gürel (MUSLİH HOCA) TEŞEKKÜR hükümet harbden zarar görenlfre Işte bu söz bir kehanet gibi 12 Aman paşava sövleyin! hani ve favdalı bır e«er.» 27 aralık günü saat 6 da vefat eylül 1922 de îzmir'de düşman de ir iki gün içindi? Altı av oldu.. Yaptıkları sezar>'en aıtıeliydtı bir defaya mahsus olmak üzere TtRK ÇOCIKLARINA REN'KLt etmistir 28 aralık çar?amba diye dert yanar.. pasadan da: ile yegenimi ve çocuğunu kurnize dökulerek tahakkuk etti. O obligation vermek ve zamanla v günü Şişlı Camiindcn ogle na Takmda çıkacak.. asıcık sa • taran. dainıt ilgilerim esirgemıgün biz Mustafa Kemal Pasa'nm bunları tasfiye etmek fikrini besnıazını mütaakıp Ferikoy kabyen Nişantaçı Hastahnnesı Niyanından çıkarken millî vicdanla bır.. diye cevap alırmıv lıvordu. ristanındaki ebedi İF tir;'.h at ^âsaı\ e nıütehassısLtnnrian Kahrâmanın iradesinin birleştiğini Nihayet mahkeme herifi idam» h:na tevdi edilecekıır Mevla Eşsiz bir yılb^Fi hediyesi. Fiyatı: 25 Lira ldarî hayatta reform yapmak ii1 '. ve kurtuluş ışığını gördük. Bu ko mahkflm etmez mi!.. All tekrar baDr. İRFAN KÖKSAL rahmet eyliye tiven devlet, personel tasarrufu j f ARKIN KİTABEVİ İSTANBUL ve her kitapçıda nuşma hepimizin gözünü daha zi ber röndermii.. ile Dr. Semih Giritlioglu ve Ts'OT: Çelenk gonderilmemesi na gitmek ve memurların randı "»•»..» yade açmış ve «Kurtuluş» içimizde ^neFtezist Cemal öner'e ve Tahn! Pasaya sByleyinî Asarıta olunur. manını arttıracak tedbirlere bafbir inan olarak kökleşmişti...» alâkalarını esirgcmiyen hasta:aklar be! Vallahi etime fidecegic. hane Başhekimi Dr. tsmail v urmak niyetinde ıdı Bundan doNe yapaeaksa yapsın.. 'Vtuk ile servis hemsırelerine i;ıvı, siyasi ve idari vaıifelerde CuPasadan yine bir haber yok.. nimınnet ve şükrailjrımı arznıul denilen birle^iıe islerine nihayet herifi idam etmek için daraederını hayet veriyordu. Memur tâyini I gaeına gfitSrfirlerken pasayi g5r • Dr. ZEKİ O.VAT mBş: usullerini zorlaştınyor. terfileri Beya Film f 2 ocakta A T I, A S ' ta Aman pasam.. tidivornm.. n« yeni esaslara raptedıyordn. yapacaksan yap! deyinee p»«a haEmeklilik meselesıne gelince, fîf se*le: Ö LÜ M kadroda bir tasfiye yapabilmek iHıçbir yerde bulunmıyan ha Aman Ali! GSreyira »eni.. bir Merhum Süvari Mıralayı Becın hizmet süresini indirmek tekkıki yıkanan deriden ve ruan loin beni mahçgp etrre! dirhan Beyin ogîu. Etibank lifinde bulunuyor, bn kabnl edilgandan • '23 Demeı mi?. Türkne Komür Işletmelerı Münıediği takdirde emeklilik kesenek essesesi tstanbul Satmalma Fantazi Fay plıse çanta 7 5 Hayat bSyledir. B. FELFK lcrini azaltmayı düşünüyordn. Müdüriügü meır.urlarından Avrupa makineli Naylon İktisadi gelişme konusunda ise. şemsiyeler SS ZEKİ NUSAL hükümet alacafı yeni tedbirlerle. Halis yün takımlar 125 26 arahk 1960 günü vefat etVEFAT millî geliri her yıl • 4 nisbetinde • B Ö L Ç E Ş Î T B O L REıNK mıştir. Cenazcsi 28 aralık 1960 arttırmayı istihdaf ediyor, ve beş Merhum Divanı Muhas«bat çarşamba günü ogle namazınELDİVENLER EŞARPLAR dan sonra Fatilı Camıiııden kalReislerinden Mahmut Hamdi senelik plânla Belçika ekonomisiÇORAPLAR PARA dırılarak Edirnekapı ŞehitliNaztroftlu'nun, merhum Didar ÇANTALARI V.S. ni gelişme istikametinde süratlengindeki ailesi mezarlıgma göNazıroglu'nun ogullan. merhum dirmek istiyordn, Şimendiferlermülecektır. Allah rahmet eyleîclâl Sarper. Belkis. Veysel den d>vlet yardımını kaldırmak sin. Bskan'ın agabey ve kardesleri kly+de ve devlet iktisadi teşekküllerinin Sabahat Bskan'ın eşi. Hamdı Çelenk gönderilmemesi rica IsfiklâlCaddesi No:234 Beyoğlu kendi yağları ile kavrulmalarını Can. Mengü ve Leylâ Bakan'm olunur. i•= babaian. Hariciye Vekili Seiim temin etmek bu kanun projesinde Sarper'in ve kardeşlerinin. FUöıı safta nazara alınan bir hususruzan Bakan'm ve kardeçlerilu. nin. Yüksel Bakan'ın dayıları. merhum Harbiye Nazın SüHususî idarelerin gelirlerini artIevm»n Şefik Paşanın. mertırınak yeluna giden kanun, mahum Necmettin. merhum halli idarelerin vergi toplama im Galip Keırall Söylemez'in yekânlarını arttırıyor, otomobil kulgenleri merhum Atatürk'ün lananların vergisini çoğaltıyor, ve Kalemimahsus MüdürU Hayati mahallî idarelerdekı memurların Bakan'ın. merhum Esat Sarper'in Veysi Bakanm. Nilüfoı nııKtarını azaltıvordu. Bakan'ın kaymbiraderleri Işçi mevzuunda da hükümet isEKREM HAMDİ BAKAN sizlik met'humunu yeniden tarif ederek, işsiz olanları daha sıkı bir (Nazıroğlu) kontrola tâbi tutuyor, ve bunlara 1Î12.9HO tarihinde Parıs'te HakCEM'AN kın rahmetine kavuşmuştur kademrli tazminat vermeyi düşüParis'ten getirilen cenazp=i nüyordn. Yeni bır iş bulma ofisi 28.12 960 günü öğle namazını URA ile, issizlere iş vermek mevrunnmütaakıp ŞisIi Camiinden kalda, daba sıkı ölçüler kullanıyordmlarak Anadolııhi'=ar!'ndaki aile mezarhğına defnedüecekdu. tir ıkH: * Bittabi bütüıı bu tahditler, bilhassa ısçilerin hoşuna gitmedi, VEFAT milietten istenen fedakârlık büMüteveffa piyanist Chevaliir yüktü, bn fedakârlığa katlanmak Geza De Hegyeinin zevcesi. istemiyenler memnuniyetsizlikleri NOT: 10OM0 liralık ikramiye. Hürriyet Tahvili Ketty Güçlü. Margit de Rasni grevler yolu> la ilân etmeğe •••a para olarak ödeuecektir. senfosse, ve Zsuzel Aliotti'nin basladılar. Bn sebepten dolayı duanneleri. tstanbul Barosu Avurum Belçikada ciddî bir hal aldı. katlanndan Vedat Güçlü. tüe> Kıymetli bir YILBAŞI hediyesi Bu sayıda : cardan Charles de Rassenfosse Bu sayıda : Kanun hiç bir tar'tta ciddî bir EN T K N 1 ve Remo Aliotti'nin kayınvalitasvip görmedi, fal ' bir çok mah deleri îstanbul Konservatuarı MUAŞERET KAİDELERİ fillerde çaresiz ol. 'k benimsensabık piyano profesörö ve FeyH asan O e n i s nıekte, Belçikanın kemer sıkma ziâti Liscst sabık müzik ögretTerbiye ve nezaket • tar.ısma ve tanıştırma zivaretleri kapolitikasına mecbur olduğu tasdik meni bul gunleri • selâmlnr • el opme ve el sıkma • hitap özellikleedilmektedir, Bayan KETİ DE HEGYEİ ri konuşmalar • genel eg'.enue yerlerindeki davranışımiî • io M. PİRİ 27 aralık 1960 günü vefat etmiskanta ve sofrada ziyaretler (sölenler balolar çağrılar rssmi tir. Cenaze merasinp 29 arahk öğle yemekleri • çavlar gıvim ve insanlar üzerindeki tssirleri • 1160 penşembe giinü saat 11 d" vücut güzelliği ve bakınıı >:enq kızlann toplumla münaçebetleFfrikrir'dcki Lâtin Katolık ıre,4 SAIME ve BEKİR Ö z m e n | ri spor, telefon, rsdyo, meslek ve iş, askerlik, avcılık, yolcu zarlıdı ki!i=esind» yapılacaktır luk etiketleri • mektuplar ve çeşitleri v.s. T?7İyet riyarctlon'rtden ımti', Ogullan «'YUSCF ÖZMENs in % na edilmefi rica nlunur. *? dogumunu dost ve akrabalanna ^ Cıltli 10 lira. % müjdelerler. *' Cpnaz"" Servıft MıMl K^llaro AKA KtTABEVl ANTFN TATINEVt J Ortakby Şifa Yurdu 26.12.1960 * TPI: 44 12 29 » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ İSTANBL'L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • % ' ^ ^ ' * Cezayir'in Oran şehrinde kanlı çarpışmalar oldu Milliyetçileı eşit şaıtlaıla müzcrkereye hazıı Devlet sektöründe çalışan işçiler ikramiye aldılar Ankara'dan Röportajlar • IMIIIIMI j Hddfse/er Grestndd Mustafa Kemal 1919 da Erzurum'da nasıl karşılandı? ııııııııııııııııııllıulMluıllırıııııııııııııııııııııııııııııı Bir can için!. Fransa Başbakattı Debre 1961 yılında Cezayir meselesinin haliedileceğini söyledi Ftzada dünya ve hayatın ntensei hakkında yeni emareler tesbit edildi Dünya petrol istihsali artıyor BEDAVA ANSÎKLOPEDİ HER ŞEY. BEDAVA ZARİF KIRIK ÇANAKLAR Kadin Çantaları VERMUTU YEKTA Fevkalâde Yılbaşı Sayısı 1.5 0 0.0 0 0 RENKLi *» ILAVELi OSMANLI BANKASI Yassıada'da Yılbaşı! Yeni Yılın Falı! 1 Yarınki Akbabada 50 Karikatiir, 40 Yazı!.. m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog