Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

İKİ CUMHURÎYET 28 Arahk 1960 İ Hayatı, macera ve mücadeleleri = üıihıı.uiımııııııııtııııımıııııııııııııııııııımıııııııııuıııııııııııııııiiiıuR Yazan: Jame< MacGregor Derleyen: Kayhan SAĞLAMIR ( KENNEDY I İlk Katolik Başkamn Yaş meyva görüşler: ihracabna kararlar uiıiiiıiiil Amerikamn en ı ıç Cumhurbaşkanı lliıınıııu ıııı=ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi!iıııımıııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı=ıııı | HUKUKÎ BAHİSLER 1 HEN Laf uxadı âfı uzatmağı sevmem. Hangi bahute olursa olsun. Ettekrarü absen, derler ama, ba kaide ber zaman doğrn değildir. Lâf uzarsa baş ağrıtır, ean sıkar, temcit pilâvı olur, dinliyenlere «benim oğlum bina okur, döner döner ona okar» dedirtebilir. Buna rağmen, elde olmıyan bazı sebepler, insanı bazan, dönüp dolaşıp aynı bahse gelmek zorunda bırakıyor. Şikâyet etmesini bilen, sırasında özür dilemesinl de bilmeli. Bugün, 1. E. T. T. idaresinden Szfir dilemek için yazdığım bu yazı, beni bir kere daha aynı bahse getirdiği için de, okurlarımın mazur görmesini rica edeee ğim. Şehirde büküm sfiren saygısızlıklara örnek olarak tramvay ların halini yazmış. ba konuda yazdığım bir evvelki yazıya, ilgili idarenin alâka göstermedi|ini söylemistim. Halbuki dün aldığım bir mektup. bu alâkanın gösterildiîini tedbirin alındığı nı bildiriyor. Meğer ben o ikinci yazıyı yazarken. bu mektup da yolda imiş. Demek ki ben acele etmişim. ttizar ederim. Ba» tramvay tnustahdemlerinin, şehirde hüküm süren «aygı sızhğa, yolcuyu durakta bırakıp uzaklaşmak suretiyle katılmala | rı, inşallah böylece Bnlenmiş olur. Mademki saygısızlık bahsi tekrar açıldı, devam edebiliriz. Bundan evvelki yazımda, t. E. T. T. mensuplanna maaaeret âdabı dersleri verip dururken. ba deraleri birdenbire yanda ke silen bir zattan bahsetmistim. Onan, nakil vantalarını idare edeni»p dnstar ü y e telkin etmeğe çalıştığı kaldeler arasında, m c şöyle blr şey var: «tdare ettiğiniz araba sizin eviniz, yol .ar da misafirleriniz dir». Işte galiba, bütün mesele, bu «sizin eviniz> maddesinden çıkıyer. Bana kalırsa, hoeanın öğret tiği ba ana dfUtur tepe taklak ol makta, buna öğrenenler, işi «m adem ki araba benim evimmiş evimde dilediğimi yapanm, bana kim karışır» a kadar götür mektedirler. Acaba bunun zıddı telkin olunsa da, meselâ: «ldare ettiğjniz araba sizin evinizdir. ama içine yolcu binlnce orası artık onun evi olur» denilse, misafir den hoslanmıyan ev sabipleri, asıl misafirin kendileri oldugunu düşünüp ev sahibinl saymak Iftzumunu duymazlar mı? Çünkü yolcuyu misafir say manın bir bflyük mahzuru var Ev sahibi olunca, insan, elinde olmaksızın: «Mlsaflr umdağanu değil, bulduğuna yer» hakikati ni hatırlar. Eh, elde de misafi re ikram için haşinlikten, hort zorttan başka blr şey yoksa? Hoca kusuruma bakmasın ama, ben olsam ba ev sahlpliği misafirlik durumnnu biraz daha etraflı anlatır ve tneselâ şJyle derdim. «tdare ettiğiniz araba bir akarettir. Sahibi sizsiniz. ama onu bilet parasiyle klralıyan misafir, gideeeğl yere kadar er sahibi sayılır, o zaman siz misafir olursunuz.» Handi VAROCLU yınlanmakla SeBn bahse girebilYAZAN : çim Kanunu dermek İçin evvel ehal yürürlüğe girmirde Kurucu Mec J m i s ; Anaya ise, lisin hüviyetinin kı 8 halk oyuna sunula saca açıklanmaaı hurbaşkam adayı çıkarırsa, reyiAmerika Cumhurbaşkanlığı mücak vaziyete gellâzımdır. 13.13.1960 cadelesini göze almağa cesaret e nizi ona verir misiniz?» CevaplaAnayasanın tarih ve 157 No. lu kanun, Kuru I degişikliğe lüzum görülmeden Ko mış bulunacaktır. debilen ilk Katolik, 1928 senesinde nn tasnifinden şu neticeler çıfc. Dı$ memleketlere sevkedile cu Meclisi şu suretle târif etmek 1 mitece kabul olunduğu takdirde, halk oyuna sunalma (ReferanAlfred E. Smith olmuştu. Yıllar mıştır: cek mallar, yüklenmeden 24 tedir: «Kurucu Meclis, Miliî Bir ortada yine bir mesele mevcut dum) Kotarihi Millî Birlik Evet •, 72 / dır milli bünyede için için devam lik Komitesi ile, demokratik hu değildir. Tasan kanunlaşmıştır. saat önce kontrole tâbi mitesince tâyin edilecektir. Halk Hayır »o 22 eden Ketolik Protestan mücadeMesele, Komitenin Temsilciler oyuna sunulma tarihinin Millî kuk devletinin kurulması yoluntutulacak Milmiyorum '« 5 / lesi, Smith'in Cuunhurbaşkanlığı da ve mevcut şartlara uygun ola Meclisi tarafından kabul edilmiş Birlik Komitesinee karar altına Cevap vermeği kampanyasına başlamasiyle alenibulunan bir tasarıvı reddetmesi rak milletin en geniş Ticaret 'Bakanlığı, artmakta o temsil gayesini gözeten mânası ile veyahut değiştirmesi veyahut Tem ahnacağını bildiren kanan fıkrası, reddedenler H1 yeto dökülmüştü. Nüfusun yüzde lan ya» meyva ihracatını, dış pi nun hükümlerine göre ve bu ka silciler Meclisi tarafından reddolu aynı zaraanda, Siyasî partilerin seksenini teşkil eden Frotestanlar «Look» dergisine venniş olduğu blr kurulacak Smith'i, memleketi anayasa hü mülâkat, Kennedy'nin görüşlerini yasalara daha iyi bir sekilde sev olan Temsilciler Meclisinden te nan bir tasarıvı Komitenin kabul Anayasa konusundaki propaganda serbestliği kararını da vereceçini kini temin için yeni bazı kararlar rekküp eder.» kümlerinden ziyade, Vatican'dan, j en iyi aksettirmektedir. Fakat suetmesi hallerinde kendisini gös bildirmektedir. Bu hüküm siyasi Papa'dan alacağı direktiflerle idaj allere %'erdiği cevaplarla, bazı almış bulunmaktadır Demek oluyor ki, Kurucu Mec termektedir. Bu üç halde tasan, partilerin Kurucu Meclis kurulTicaret Bakanlığının, Tarım Bareye namzet olmakla itham edi çevrelere göre çizmeden yukarı Millî Birlik Komitesi tarafından kanlığı ile müştereken almış ol lisin hüviyetini, Milli Birlik Komi Temsilciler Meclisine geri çeviri duktan sonra dahi, genel seçimlere yorlardı. Smith ise, «Amerika A çıkmıştı: duğu bu karar gereğince, bundan tesi ile Temsilciler Meclisinin bir lecektir. Temsilciler Meclisi Komi kadar siyasi faaliyette bulunamınayasasının tatbiki sıras.nda, KiMuazzam bir fırtına leşmesinden husule gelen manevi göstermek bakımınlısemin müdahaleye kalkışabilecek «Kiiise ile devleti birleştiril böyle yaş meyvanın ihracı sıra şahsiyette aramak lâzımdır. Ka tece geri çevirilen tasarının ret yacaklanm hiç bir ümessesesini tanıonıyorum. mesine imkân bırakmıyacak sekil sında, malın yüklenmeden 24 sa nunun umumi manzarası, çok ke veya kabul hallerini veyahut de dan ehemmiyet arzetmektedmir. Kanun, Kurucu Meclisin AnaKilise ile devletin kat'i surette ay de ayıran hükümleri dahil, resmî at evvel kontrol ve muayenesi sin hatlarla belli olmamakla be ğişiklik halini benimsediği takdirnlması gerektiğine inanıyorum. s:fatı haiz bir şahsın Anayasaya için ilgililere tebligat yapılmıştır. raber, Temsilciler Meclisini, Bü de babis konusu bir mesele kalma yasa ile seçim kanununa bitirme Bundan sonra kendini âmme hiz riayet hususundaki yeminine, huyük Millet Meclisi; Millî Birlik mış, tasan ya ret edilmiş ve ya tarihini kesin olarak tâyin etmiş metine vakfeden hiç bir Amerika sust hayatını alâkadar eden dini 5 inci kotadan tahsis edilen Komitesini de ideta bir Senato, hut da kanunlaşmış olacaktır. Tem ve 27 Mayıs 1961 tarihine kadar Birlik tamamlanması mecburiyetini tablının, sırf Allahın ızinde' yürümek ne olursa olsun hiç bir şey tekadeski tâbiri ile bir Âyan Meclisi silciler Meclisi ile, Millî maksadiyle seçtiği mütevazi y o düm edemez. Cu.Tihurbaşkanlığı dolarlann tevziine başlandı olarak telâkki etmiş görünmekte Komitesi arasında tasarının kabul mil ile bir defaya mahsus olmak üveya reddi veyahut da değişikliği zere bu müddetin yalnız on beş lun nevinden dolayı suçlandırıl bir tarafa, bir Senatör olarak ina5. Kotadan şebrimiz Ticaret O dir. hakkında ihtilâf çıktığı takdirde, gün uzatılabileteği esasını kahnl mamasını niyaz ederim» karsıhğı nırım ki, kilise ile devletin ayrıl dası emrine tahsis edilmiş olan Temsilciler Meclisinin yetldti, nı veriyordu. Fakat 1928 de, din ması, Amerikan telâkkiyat ve an dolarlann tevziine başlanmıştır. hemen hemen Teşriî bir Meclisin Temsilciler Meclisindeki Yargıtay etmiştir. Anayasa ile seçim kanuile politikanın münasebeti, Ame anelerine göre bir esastır ve öyle Diğer taraftan, 5. Kotada Hususi bütün yetkilerini haiz bulunmak üyelerinden en kıdemlisinin baş nu, uzatılan on beş günlük süre irikada henüz makul ve dürüst bir kalmahdır. Vatican'a bir Büyük Sektör sanayinin âcil ihtiyacı için tadır. Talnız Temsilciler Meclisi kanhğı altında, Millî Birlik Ko çerisinde de ikmal olaramadığt takdirde mevcut Temsilciler Mec•aünakaşa konusu olmaktan henüz Elçi tayinine düpedüz muhalifim. Türkiye Odalar Birliğince, Tica üyelerinden her hangi birisinin mitesi ile Temsilciler Meclisinden p«k uzaktı. Tabiatiyle de Smith, Zira sağlıyacağı faydalar, burada ret Odasının da ihtiyacı sorulmuş yalnız başına kanun teklif etme seçilecek yedişer kişilik bir heyet lisinin yerini alacak, yeni bir Tem »ğır bir yenilgiye uğramıstı. memleketimizde millt tesanüdü bo ve bu husustaki hazırhklar ikmal yetkisini kanun tanımamış bulun kurulacak, ihtilâfh noktalar ba silciler Meclisi seçimine gidilecek Komisyonda görüşülecektir. Görüş tir. Ancak bu defa seçilecek olan Talihsiz Smith'ten 32 sene sonra, zueu tesirler icra etmesi yanında edilerek gerekli talepte bulunul maktadır. Bu hak, Temsilciler Mee meyi müteakip, tasan Millî Bir Temsilciler Meclisi 158 namaralı hiç kalır. Anayasadaki 1 numarah muştur. lUi üyelerine tanınmamış olduğu lik Komitesi ile Temsilciler Mecbir başka Katolik CumhurbaşkaTemsilciler Meclisi seçimi kanuöte yandan Türkiye Odalar Bir gibi, Millî Birlik Komitesi üyeleri nı adayı, Los yA.ngeles Basın Ku tadilit, sayılmakla bitmiyecek fay lisinin birleşik oturumuna getirile dalar getiruıiştir. Din mektepleri liği, Ticaret Odasına mensup sa ne de tanınmamıştır. Kanun tek rek oylamaya vazolunacaktır. Ko nuna göre olmayıp, kabul edilmiş lübünde yaptığı bir konujmayı bulunan seçim kanunu hükümlemüteakip, muhsbirlerin sual sor ve özel okullar için federal fonla nayicilerin ihtiyacını gözönünde lifi için en az bir M. Birlik Komi mite üyeleri ile Tenasilciler Mecli rine göre, her yüz bin nüfus için ra el uzatılamaz. 1 numarah tadi tutarak, kendilerine bir miktar tesi Üyesi ile beraber bir Temsil si üyeleri revlerini ayn ayn kul malannı bekliyordu. Bir gazeteci Utı göre, Âli Mahkemenin de be tahsis yapmış ve durum Istanbul eiler Meclisi üyesinin imzalan bu lanacaklardır. Yâni Millî Birlik bir üye hesabtyle seçilecektir. Esgülüşmeler arasında sordu: ki temsilciler meclisinin hukuki lunması şart bulunmaktadır. lirttiği veçhile Anayasaya aykın Ticaret Odasına bildirilmiştir. oylan ayrı, Temsilciler Meclisi mevcudiyeti, seçim kanonona gö «1960 ta bir Protestanın CumKanunun esas veçhesi, diğer nin oyları ayrı olarak hesap edile re seçilecek yeni Temsilciler Meehurbaşkanı seçilebileceğine ihti dır. Federal Hükümetin yardımlaManifaturacılar çarşısının nnı her hangi bir kilise veya ona teşriî faaliyetlere de yer vermek cektir. mal veriyor musunuz?» lisinin vazifeye başlamasına kadar ihalesi yapıhyor Ie beraber, Kurucu Meclisi, AnaKennedy tebessümle aöyle ce bağlı okullann bekasına teşmil et devam edecektir. Anayasanın halk Atatürk Bulvarında yapılması yasa ve Seçim Kanununu hazırla mesine de aleyhtanm.» Millî Birlik Komitesinin yirmi oyuna sunulması neticesi reddedilvap verdi: na karar verümiş olan Manifatu «Eğer kilise ile dtvletin »y «Look» mecmuası müvezzilerin racılar çarşısının ihalesi ocak ayı maya yöneltmiş olmak suretiyle 6ç ve Temsilciler Meclisinin ise mesi halinde de hüküm böyledir. bulunması nlması meselesindeki tutumunu eline geçer geçmez. muazzam bir içinde yapılacaktır. 100 milyon hülâsa edilebilir. Temsileiler Mee 263 kşiden mürekkep Seçilecek olan bu yeni Temsilaçık bir sekilde izaha hazırsa, o fırtına patlak verdi. En büyük üraya mal olacak çarşı, bütün ma Iisi; faaliyete başlar başlamaz, dolayısiyle, oylamada yüz adedi ciler Meclisinin seçimi esnasında Başkanhk Divanı Seçimi ile be nispet olarak ele alınmış ve oyla na değişik bir muamele yapmamıı feryat, Kennedy'nin dindaşlann nifaturacıları içine alacaktır. raber aynı günde, yirmi kişilik ma netieesinin bu nispete göre siyasi partilerin faaliyete geçip için sebep göremiyorum.» dan geldi. Katolik gazete ve mecbir Anayasa Komisyonu ve yirmi hesap olunacağı hususa kabul o gecemiyeeekleri hususu, kanunda Ailesi dinine bağhydı v« baba mualar, «Kennedy'nin söyledikle Temizliğe riayet etmiyenler kişilik de Seçim Kanunu Komis lunmustur. Bu hususu yuvarlak mesküt bırakılmıştır. Kanaatimisı Joseph P. Kennedy Katolik Ki rine inandığını zannefcniyoruz. Din den 14065 lira para cezası yonu seçerek derhal faaliyete ge rakamlar ele alınmak suretiyle ze göre o tarihte kabul edilmiş liselerine ve hayır müesseselerine dar bir adam, Ketolik olsun, Proalındı çirmek mecbnriyetindedir. Temsil bir misâl ile canlandırmak yerin bulunan seçim kanuna, siyasî par geniş, milyonlarca dolarlık malt testan veya Musevi olsun, böyle Son dört gün içinde yapılan kon ciler Meclisi ile Anayasa ve Se de bir hareket olacaktır. Millîi Bir tilerin faaliyetlerini bünyesi içeyardımlar yapardı. Fakat buna kanaatler besliyemez. Bir adamın trollarda temizliğe riayet etmiyen çim Kanunu Komisyonlarının ilk lik Komitesinin on kişiden ve Tem risine almış olacağından kanan, raîmen, Kennedy sülâlesinin er vicdanmın, özel hayatınd» da, res 2249 kişiden 14065 lira peşin para vazifelerinden birisi, Anayasa ile eilciler Meclisinin de yüz kişiden bu sükutu, böyle bir maksada ma kekleri. kadınlannın aksine tama ml hayatında da istikameti var cezası ahnmıştır. Aynca 441 kişi Seçim Kanununun gecikmeden gö terekküp etmiş olduğuno tasavvur tuf bulunduğu merkezindedir. men Katolik gelenek ve terbiye d;r» şeklinde hışımla taarruza gec hakJanda da ceza zabtı tanzim « rüşnlmesini ve kabulfinü sağlaya edelim. Milli Birlik Komitesinden Kezalik, kanan n Mayıs 1961 ta»istemine göre yetiştirilmemişler tiler. Hattâ bir Monsenyör, «Mü dilmiştir. eak çalışma esasları ile usullerini altı kişi ihtilâflı tasarının kabulü rihine kadar Anayasa ile seçim dir. John Kennedy, o da ruhant teakip Cumhurbaşkanlığı seçiminderbal karara bağlamaktır. için rey vevliği takdirde, Komite kanununun bitirilmiş olmasını ismıftan olan hocalardan ders al de, bir Katoliğin Demokrat Parti Güzel sanatlar için toplanü mir bulunmaktadır. Bn tarihe kanın yüzde altmışı tasanyı Kanan ba hasasta siirate büyük etmiş demektir. Yüz kişiden kabul dar bilfarz seçim kanunu ikmal emak sartiyle. Katolik okulunda adayhğını kazandığmı duyarsam, terek Memleketimiz güzel aanatlanmn bir ehemmiyet atfetmektedir. O sadece bir sen« tahsil görmüştfl. cidden üzüleceğim» eömlesini k« gftıden geçirilerek organize edilkadar kl Anayasa ve Seçim Ka küp ettigini kabul etti|imiz Tem dilip de Anayasa ikmal olunamaFormalitelerin» riayetkar olmate ralıyordu. mesi için ikinci büyük toplantı bu nunlannın Komisyonlarca tamam silciler Meclisnin ise, yetmiş beş dığı veyahut Anayasa ikmal olula beraber, asla Katolikliğini gö.sKennedy, boyleslne şiddetU hü gün aaat 10.00 da Akademi konfe lanmadan dahi, kısmen Genel Ka kişi tasanyı reddettiği takdirde, nup da seçim kanuna bitiriletaeterişli sekilde ortaya koycnamıstır. eumlar karşısmda şaşakalmıstı. rans saionunda yapılacpktır. rala gönderileblleceğini hüküm al Temsilciler Meclisinin yüzde yet diği takdirde yeni seçimlere gidiDolayısiyle Kennedy'nin kilise ve Smithin 19M deki benzer demoç Toplantıya Milli Egitim Bakanı bna almış balonmakta, Genel Ku mişbeş nispeti tasanyı reddetmiş lip gidilemiyeceği hasusu, Szerin devlet problemi üzerinde itham leri, otıenfi tepkllerle karşılaşma Prof. Bedrettin Tunçel de iştlrak ruldaki görüşmelerin en kısa blr bulunmaktadır. Şu balde yüzde de düşünülecek bir nokta olarak altmış muvacebesinde lara maruz kalmadan Kongreye mıstı. Katolik mecmua ve gazete edecektir. zaman da bitirilerek, öncelikle ya miş beş nispeti fazla yüzde yet meskut kalmaktadır. olduğungirebllmesi, bir sürpriz teşkil ot lerin ağır tenkidlerine topyekun Bundan başka CT Mayıs 1M1 pılmuını âmir bir hüküm olarak memi?tir. Devrina Ocakları temineri , kanunlaştırmaktadır. Bundan baş daıı tasarı reddedilmiş olacaktır. tarihine kadar ve ona ilâve olanan cevap verirken, «Anayasaya »ada> Kennedy'nin atbaşı bir çekişme kat yeminimi gercekten vicdanıIşte Anayasa ve Seçim Kanunla • on beş günde Anayasa ile seçim Türk Devrim Ocaklarının yeni ka Anayasa ve Seçim Kanunlanden sonra Cumhurbaakanı Mua mın üstünde mi tutacağımı oğren Anayasa 6n projesi ve bununla II nın, Temsilciler Meclisi Genel Ka n bususunda da Millî Birlik Ko kanunu da ikmal olunamadığı tak vinliği adayhğını Kefauver'e kap mek istiyorlar. Mükemmel; tabi gili konular üstüne düzenlediği rulunda görüşülmesine başlandık mitesi ile Temsilciler Meclisinin dirde, yeni Temsilciler seçiminin tırdığı Demokrat Parti Konvansi atiyle ortada hiç bir lhtllaf yok. seminere bugün Genel Merkez I> tan sonra, haftada en az dört tam münasebetleri bu esas üzerine dü hangi kanana göre yapılaeaği kar günün bu görüşmelere ayrılroası zenlenmiş bulunmaktadır. Ancak, nunda açıklanmamış bulunmaktayonundaa hemea önce bir muha Çünkü yemine ba|lı kalmak, vle kalinde devam edilecektir. da, kanuna göre mecburî bir hü kanan bn husasta da yine sürati dır. Tâyin ettiği tarihe kadar Abir ona şunu sordu. «Klliseni danm bir parçasıdır» diyordu. KaSaat 16.00 da yapılacak beşlnci zin direktifleriyle meualeketinizin tollklerin ruturau tecavüıkar blr oturumda Prof. Dr. Ragıp Sanca* kümdür. temin etmeği hedef tutmuş ve Mil nayasa ile seçim kanununun ta Arkası Sa. I, Sİ. 1 4e nın ortaya koyacağı Anayasa Mah meniaatleri bir noktada çatıştı Anayaaa ve Seçim Kanonunon li Birlik Komitesi, Temsilciler Mec mamlamadığı takdirde yeni bir Tem farzedelim, hangi tarafa sadık kaTemsilciler Meclisinde görfişülme lisinden gelen metni aynen kabul silciler seçimine gidileceğini hükemesl lncelenecektir. lacaksınız?» si biterek kabul olunduktan son etmediği takdirde, Temsilciler Meo küm altına alan ve ba seçimin yeKonserve balıklar ra, ba iki kanun, derbal Milli lisinde yapılacak ikinci gorüşme ni seçim kanununa göre yapılacağı 19M ile W* aroeındakl fark tevdi edilecek nin, Millî Birlik Komitesindeki sü nı emreden kanonun o tarihe kar Kennedy, «Evvelft» diye cevap Sağhk Müdürlüğü ekiplcri ta Birlik Komitesine bu kanunların resinin yarısını geçemiyeceğini ve dar seçim kanununun tarrmmlantir. Kanan vâzıı verdi, «böyle bir çatıomamn zuhur rafından piyasada satılan kor.ser Nüshası 25 Knru? bu müddetin ise yedi günden az mamtş olması ihtimalini düşünmöş Komitesinee de «debileceği h.rhangi bir metele ve bahklardan alınan nümuneler Millî Birlik âmir bulunmaktasürat olamıyacağım şart koşmuştur. Tem olması iktiza ederdi. le tetkikini ve Harle! THrkry» düşünemiyorum. Fakat diyelim ki tshlile gönderilmls, bir kısmmda Komite görüşmelerinin, Meclis Ge silciler Meclisi Anayasa ve Seçim Kanuna göre yeni Temsileiler Lira Kr Ura Kr zuhur «tti. Kilisedcn kimse bana kutu seri numaraları bulunmadığı nel Kurulundaki görüsme süresi Kanunları için Millî Birlik Komi Meclisince kabul edileeek olan Senelik 75M 1M00 tmir veremez. Böyle bir şey olatesbit edilmişür. Gıda maddeleri nin varısı kadar bir süre Içerisin tesinee yapılmış olan değişiklikle«.O» 80 O O Anayasanın Devlet Reisinin yayın maz. 10 senedir Kongredeyim, böy C aylık nizamnamesine aykırı olan bu olacağı z2<» «00 durumdan dolayı ilgili firma hak de, Komitece sonuçlandınlmasını ri ikinci görüşmede uygun bulma laman ile kanunlaşmış le bir şey asla oknadı. Halk, Kate a ayhk dıfı takdirde, ihtilâflı noktalar yu tasrih edilmiş bulunmaktadır. Şu istemektcdir. Ancak bu süre yedi Baıan vc Yayan liklerin bir yüksek teşkilattan ekında takibata geçilmistir. karıda bahsettiğimiz on dört kişi bale göre yukarıda ne gibi haller günden aa olamıyacaktır. Cnmhurtyet Matbaaeıhk ve mir aldıklannı zannederek endişelik komisyona intikal edecektir. kurulacagını Anayasa ve Seçim Kananlaruun Komisyon, mesaisinin sonunda, ka ve şartlar altında y» kapıhyor. Hayır, alamazlar. Gazetecilik Türk Anontao Şirketl Çocuk temsilleri ne suretle kabul edileceğini izata nunlar yukarıda vermiş olduğomuı belirtmeğe çalıştığımız yeni KaVeya hiç olmazsa ben almam. Üs Cağaloğiu Halkevi Sokak No. 3941 Çocuk temsillerinin bir an ev edebilmek için, kanunların KuruSahib) rucu Meclis tarafından kabul eteiık, münjerit bir şehsiyet olarak vel başlaması için Şehir Tiyatro cu Meclisce nasıl kabul edilip ka izahat dairesinde, Komite ile Tem dilen Anayasa, artık halk oyuna NÂZİME NADt ta hareket edebilirim. Benim mesilcilerin Birleşik oturumuna in • sunulmıyacak, Devlet Reisinin yaları Müdürlüğü tarafından hazır nunlaşacağı husnsunda biraz iza•uliyetlerim sadece aeçmenlerim Yazı l'lerini fiilen ldare eatn hklar yapılmaktadır. Verilen bil hat verilmesi iktiza etmektedir. tikal edecek, Komite ayn, Temsil yınlamast ile kanunlaşmış buluMesul Müdüı ve Amerikan Anayasasına karşıciler ayn olarak oylannı kullanagiye göre temsillerin gecikmesine Temsilciler Meclisinde görüşü caklardır. Ancak Anayasa ve Se nacaktır. dır.» ŞAHtN PERESE sebep, sahne imkânsızlığıdır. len bir tasan için üç ihtimal var cim Kanunlan için yapılacak oy ' 19«0, 1928 den dağlar kadar Gazetemize gönderllen evrak ve dır. Tasariya olduğu gibi, yahut lamada, yüzde nispeti mutlak ekfarklıydı. Artık din ıneselesi neti yazılaı neşredilsin edilmesin iade değiştirilmek snretiyle kabul edi seriyet üzerine olmayıp, üçte iki ARALIK 28 RECEP 9 ceyi tayin edecek bir faktör olaedümez tlânlardan meBuiiyet lecek veyahut da ret olunacaktır. ekseriyet üzerine tesis edilmiş bumazdı. Maamafih din meselesinin kabul adilmez Her üç halde de Tasarı Millî Bir lnnmaktadır. tamamen ortadaB kalktığı da ke* lik Komitesine tevdi edilecektir. Ba snretle Kurucu Meclis tarssin olarak ileri sürülemezdi. Ni Abone ve Uân lslerl İçin, zarfın O Temsilciler Meclisi tarafından fından kabul edilen Anayasa ve tekim Amerikamn ciddl Gallup Bstune cAbone» veya «tlân Servlslı reddolunan bir tasan Komitece Seçim kannnlarında, difer kanunEnstitüsünün hazırladığı bir an kaydmın konması lâzımdır V. ] 7.25|U.16jl4.35 16.48 18.26] 5.37 de reddolunduğn takdirde mese larda olduğu gibi Devlet Reisinin kette, Amerikah seçmenlere su le yoktur. Tasarı reddolnnmus veto hakkı mevcut değildir. Ba GAZETE JASIN AHLAK aual «orulmuştu: «Eğer partiniz Bt' E. ] 2.37! 7.28! 9« 12.00] 1.39 12.50 demektir. Kezalik Temsilcîler iki kanunun Devlet Reisince derYASASINA UYMAY1 TAAHHÜT değerli, fakat Katolik bir Cum KTMtŞTtR. Meclisinden gelen tasarı, biç bir hal yayınlanması mecburidir. Ya Kurucu Meclis ve Anayasa L Baha Arıkan I CÜMHÜRİYET I 1 |ı \J ^^IIIllllillllIlllllllIirMIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIMIIllllllllilillllllfllllilll Mllllllllllllllllllllflliillllillllllllilllll tklndl 1 YENİ YILDA İLK llllllllIIIIlllMIIIMIIUIMIIMIIlllllllllIIIIMItlllllllIllMIIlMlfllllMllllllIIIIIir/^ = = ~ = = E = = = E = = = E E ~ S = ^ ~ E Z 5. S = = r Z: ~ E E ^ yollarda?» «Görmedik Egitmenim.» «Kan man? Sarardılar: «Görmedikj. «Peki. nere gider bu öğretmen?» tleri geri gidip gelmeğe haşladı: «Biriniz gidip Altıparmağı çağınn, koşun...» Bir kaç çocuk birden kalktı. «Hanginiz hızlı giderse o gitsin. Şevket, sen git! Yel gibi! tki tarafına bakmma! Çobuk «Baban eve geldi mi akşam, gelsin Altıparmak.» Veli kesmemişj dediler. dı. Sealeri solaklan keatlmişgız?» Şevket gitmişti. ti. «Cehennemln dibine kessin«Geldi Eğitmenimj» ler! Otarun yeriniae! Dırnağın «Şimdi ne yapacagız çoeuk«Anladınız mı? Bir yere gittiMuhtann dördünefl sınıftaki sıran mı şimdi? Her feyin bîr lar? Avucumuzu ovaladık kalniz zaman habar bırakın. Arkızına seslendi : sıraa var!. a dık dağın başında... Get yavu. kada kalanları enikletmeyin. «Akşam baban nerdeydi gız Cocuklar şaşırıp yerlerine eböyle köy mu olur? Biri bu te Anladınız mı?» Zekiye?» turdular. pede, biri öteki tepede!.. Köy Çoeuklarda ses soluk yok. «Anam hastaydı Egitmenim.» Biri: «Osman geliyor.» dedi. dediğin toplu olacak! Bir iş zu Başlannı yere eğmişler. Bir «Bir tarafa gitmedi mi ba«Hani nerde Osman?» hur ettiği zaman vanp soruve ikisi ağhyor. Aflıyanları Eğitban?» Osman kapıdan girdi. Kiçük reeeksin! Büyüyünce ba köyü mene gösterip: «Eğitmenim, ağ«Gitmedi Egitmenim^» «öğretmen gelmedi mi gece göğsü körük gibi inip çıkıyor toplayın çocuklar! Derenin ö hyor!» dediler. Bir kötü oldu du. te jstkaa eyidir. Uzun Sayla ki! îçinden: «(Yavu, kocaman de Gündüzde?» nn etekleri birincidir. Yıkın «Yok Egitmenim. GSrdun adam, ben de ağlıyacağım!)» «Gelmedi.» BÜ? dedim, görmedim, dedl...» ba mahalleleri! Gözünü sevededi. «(Bir aksilik olmasın bu«Ulan nere gider bu Sgret«Adamın aklına kötü şeyler yim toplu kByun.. Eee, bir şey nun sonu? Yavu. gahbanah, g5men? Böyle çocukluk olur ma? söyleyin yavu!. > zel evinin önüne kadar getirdin tnsan bir habar bırakır! Ca geliyor, çocuklar! Nere gider Osman Hafız'ın maballeein akşam, niye bırakırsın? Geceye hal değilsin, iki satır yazı ya ba?» Altıparmağın eve giden Me den gelen çocuklar yolda bir güven olur mu? Vur ağzına, zar! Bizi böyle tasada koymak zorla ahkoy! Gece yola eıkıhr şey görmedüer miydi aeaba? olar ma? Olur mu çoctklar, met de geldi; mı? Gece işi, böcü işi...)•> «Osman Hafız'ın mahallesinden «Yok Egitmenim.» dedi. söyleyiıı?» «Hey yarabbü. tn&an mülâ olanlar ortaya çıksın!» Çoeuklardan ses çıkmadı. «Tîir daha gece yola şitmeCncuklar çıktılar. yin!» dedi. «Hele kış günleri.. «Bu öğretmen niye böyle ya hazada kalıyor yavu! Böyle iş «Hangi yoldan ge'.diniz sabah Oturun ocağınızın başında! tşigörfilmemiş. Yavu, habar verpıyor?» se de gitse, isterse yirmi gün leyin?» niz bir gün sonra oluversin. «Şimdi gelir Eğitmenhn.» Hegelmese! Baba. bir dere de yo'i Anlıyor musunuz dediklerimi?> «Ferzul'un evin altmdan.» diler. ki, dereye düştü diyelim. Bir... «Dana Memedin dereden geAğlıyanlar çoğalıyordu. «Şu Osman da bir gelmedi! 1 lan buraya gelirken hayvan len yok mu?> «Durun hele canım! AğlamıÇıkıp bir bakın, daha gelmiyor filân çıkmasın önüne? Kurt Bir çocuk parmak kaldırdı. va başlamayın birden! Daha mu? Bir yere yolladıkİ3n zamurt?.» Bir çocuk daha... bir şey yok ortada. Ne oldujuman hep'niz böyle geç gelin e Dışarda kar sepeliyordu. Da| «Biz ordan geldik.» Birbirle niT ne bilivor da ağlıyorsunuz?.> mi?» rini gösterdiler: «Beraber.. .» Kar, iri iri atıyordu. «(öksüz Tırnak yoklamasına giden ço ların başı görünmüyordu. Ço«Hiç bir şey görmediniz mi v?m3İığı gibi..)» dedi. «(Veracuklar gelip: «Ali kesmemiş, cuklar yerlerinde büzülüyorlar çdeM tefrik»»: na dağlar!.. Verana dağlar... = Muhtara da habar yollasam mı acaba? Bir çocuk yollasam da gelse mi?..)» «Biriniz gelin bakayım yanıma, Hasan sen gel! Git Muhtarı çağır!. Çabuki..» *** Eğitmen, Altıparmak, Mnb tar... Akla gelebilecek ne varsa, bir bir düşündüler. «Kapılan kapalıydı demek?» dedi Muhtar. «Kapalıydı.» dedi Eğitmen. «Akşam eline çıra yerdindi?» «Verdimdij «Var bu işin acunda bir bok luk emme, durun bakalım! Al lah vere de düşündüğüm gibi olmaya!» «Ne gibi?» dedi Eğitmen. Altıparmak: «Yani ne gibi?..» Sezdiklerini birbirlerine sövlemekten çekiniyorlardı. «Duranâ oturdu kaldıydı, Sy le mi?» .Oturdu kaldıvdij. «Osman Hafız filân da berabar mıydı?» «Berabardı.» «Biz de oturduk canım!» dedi Altıparmak. «Duranâ, bizimle yüzsüz yüzsüz çene çaldı.» «Damadı da var mıydı dü ğünde?» «Yoktu herhal. Ben görmedim.» «Ben de görmedim.» dedi Eğitmen. «Nerdeydi acaba?» Eîitmen: «Asiye'yi çağırıp sorahm.^> dedî. «Ibrahim'i de çağıralım.» Arkası var ceman 110.000 TL. 1 kîşiye lüks APARTMAN dairesi 50.000 TL. 1 kîşiye para ikramiyesi 30.000 TL. 1 kişiye para ikramiyesi 20.000 TL, 1 kişiye para ikramiyesi 100.000 TL. 2124 kişiye çeşitli para ikramiyelerij liralık ikramiyeler Hemee hesap açmız î•• •• A K B A NK Vadeli her 100, vıdesiz her 200 liraya bir kura numarası verilir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog