Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Messalina Guzellıgı \e entrıkalau savesınde Roma Impaıatorıçelığıne kadar yukselen bır genç kadının sadece oşk ve ıhtıras dolu hayatının hıkâjesı (Yddız Romanlar 10 Lu9 serısıiden Luks cıltlı) Çıkaran TURKIYE YAYTNEVİ Nefı* blr aşk ve neyecan romanı umhuriyet 3 rtP7a .U/ö KUR'ANİ KERİMİN TERCÜME ve TFFSİRİ 1 T A \ K I BUYRUĞU ÖMER RlZA DOĞRUL Ikı bez cıld 50 Lıra âhmet H»Rt Kitabevi Istanbul KURUCUSU: TUNUS NADI Telgraf ve mektup adresl Cumhuriyet rstanbul Porta Kutusu9İ lıtanbm r««amk« yarŞaiHPa "iA A n l V iO£.n ZO ttTllllK l'OU | Kurucu Meclise diin 32 âza daha seçilrii Nn ,K TeİPfnnlar 97 49 U1 ( 9.9 49 U »2 42 07 R J2 42 flR 22 42 99 Siyasi faaliyetlere zararlı cereyanlara mâni olacak şekilde müsaade ediliyor Hazırlanıttakta olan kanutıla yeni partîlerin kurulmasına da müsaade veriliyor TASINIYOR Halen eskl B M M bınasında çalışmakta bulunan Mlllı Bırlık Komıtesı bugunden tıbaren yenı Meclıs bınasına tasınmıva baslamıştır tlk olarak Komıtenın Basıi Burosu nakledılınıştır Dığer buroların nakledılmesıne de yarın devam edılecektır Nakıl ışı en geç 30 aralık a kadar surecek Mechsın açılısı bu rada vapılacaktır Resımde taşınan esjalardan bır kısmı gorulujor Ankara 27 (Cumhuriyet Teleks) Hâlen vazıfelı bir komiayon tarafından hazırlanmakta olan bır kanun tasarısı ıle sıyası faalıyetlerı men eden 3 numaralı Mılh Bırlık Komıtesı tebhğı yururlukten kaldırılacak ve partılerın faalıvetıne yenı bır duzen verılecektır Bıhndığı gıbı ınkılabı muteakıp Mılh Bırlık Komıtesı tarafından çeşıtlı devlet faalıyetme daır çıkarılan serı tebhğlerden 30 mavıs tarıh ve 3 numaralısı> memleketın selamet ve asavısmı temın ba kımından ıkmcı bır tebllğe kadar her turlu sıyası partı nesrıjat ve faahvetlerı gosterı yuruyuşlerı ve her turlu toplantılar men edılmıştır» şeklınde bır hukum vaz etmış ve o gunden bu ya na zıkredılen faahvetler durmuş tur Bu tebhğı muteakıp 8 temmuz 1960 gunu vururluğe gıren ve Ce mıvetler Kanununu tadıl eden 8 nu maralı kanunla sıvası partîlerin sınırlanması hukme bağlanmıı bu meyanda ıl ve ılçe merkezleri dı şındakı partı teskılatının kaldınl Arkan S». i, Sü. S te I CK.M.P. nin bütün liderleri Meclise girdiler, esnafın 6, Yüksek Murakabe Heyetinin de tek temsilcisi belli oldu Istanbul Temsilcileri bugfin Fen Fakültesinde seçilecek 147 ler hakkındaki son haberler sevinç yarattı Ankara 27 (Cumhun>et Teleks) Kurucu Meclise Unıversı telerden gıreceklerı tesbıt etmek ıçın Ankarada toplanan Umversı Arkası Sa. S, Sü 3 te 9 gun sonra faah9>etıne baslayacak olan «Kurucu Meclıs» te lstan bulu temsıl edecek 4 kışı bugun saat 14 te Istanbul Ünıversıtesı Fen Fakultesı konfeıans salonunda \a pılacak toplantıda seçılecektır Bu munasebetle, on ava vakın bır zamandanberı durulmuş olan partıcılık faahjetlerı, venıden kesıfleşmıştır 419 ilçe delegesinin ekseriyetine sahip C.HP. nin listesinde yer alacak kimselerin kazanmaları bekleniyor \nkara 27 (Cum urıyet . Teleks) C K M P ıugun sabahtan ksama kadar çasarak Kurucu Meclise gırecek o an 25 uyesını esbıt etmıştır Partı Genel Mer<ezınde yapılan Jugunku seçım ere Genel Idare Kurulunun 21 â zası ıle muhte'ıf Uerden gelen 43 ielege katılmışr Seçımler dele elerden ga\ rı ıerkese ortulu tu ulmuş delegeler ıe Genel Idare Kurulu u\elerı harıç muhtelıf ıllerden gelen ıl dare kurulu uve lerı dahı bınaya sokulmanıştır fcsnaf tesekkullerının duıı Eskısebırde vapılan tfmsılcı serımınde o\Ur savılırken (solda) C K M P. lıderı Bolukbası Avfıca gazetecıtemsılci seçımı yapılmadan e\vel arkadasları ıle bırlıkte lerın de bınava gırmemelen içln âzamî gayret sar fedılraıştır Sağnak halınde \ağmur \ağmasına rtğmen, seçım netıcelerını merak ederler «aatlerce kapı onunde belc lemek mecburıvetınde kaknışlardır Kısa bır sure ıçerı gırebılen loto muhabırlerı ıle gazete muhabırlerı teker teker dışarı çıkarılnaış .ve ganel ıdare kurulunun •dacısı « Gazetecıler dışarı çık. sın» dı>« bağırırken Nurettın Ardıçoğlu odacn ı jan na çağırrnı? Arkası Sa 5. Su 4 te Dr. Adams sadece bir nezaket ziyareti yapacak Ankara 27 (Cdmhurnet Teleks) Devlet ve Hukumet Başkanı ursel ı teda\ı eden ^merıkalı mu tehassıs Prof Ra\mond Adams ın bu hafta ıçınde Turkıjeve geleceSı bakkında şehrımızde dolaşan sayıalar uzerıne bılgısıne muracaat ettığımız Sağlık Bakanı Prof Ragıp Üner şunları so> lemıştır « Devlet Başkanımızın sıhhatı gayet ıyıdır Yapacağı baıın toplantuınd» bunu goreceksınır Dr Adams'ın gelmennc luzum görulmtdı Yalnız nısan avında lulyada tTplacafcaJr'olan bır koosrjrye katılacak bulunan Amerlkalı dok tor bır nezaket zıvaretmde bulunmak uzere kongreden sonra memleketımızg gelecektır • haffet Omav dunkd darnfmada ifade r«rirken Geyikli olaylarının dunışması dün Yassıadada başladı Düşük Başbakan dünkü duruşmada bütün kabahatımunfehîr îçişleri Bakanına YÜtfemeye çahşh I Ögrendığımıze gore ll Seçım Ku rulu Baskanının rnaset edecegı bugunku toplantıva katüacak olan 419 ılçe delegesinin çok bu>uk bır kısmı C H P mensubudur Bu bakımdan bugunku seçımı C H P ll teşkılatı tarafından desteklenecek olan lıstede adları bulunan sahısla nn kazanacaKİarına muhakkak na Arkası Sa 5, Su. S da Yüksek Secim Kunılu vaki 2 itirazı reddetti o Menderes dün 16 defa Dun Yassuaa da Uevıklı ola\larının durubmal?rıiıa ba^ lanmıs sakıt Basbakdn Ad nan Menderes vme nadıselerı hatırlamamış ve v°rtiısı emırlerı bılmemezhk*en »elmıstır Irkası Sa. 5. Su t de İtirazlar, Sayıştay Başka nı ve Ankara gazetecileri temsilcileri ile ilgili idi. Ankara 27 (Cumhumet Te'eks) Yüksek Seçım Kurulu Kurucu Meclıs ıçın vapılan çesıth seçımlerden ıkısıne vakı ıtırazları red detmıstır Arkası Sa. 5, Su. 3 te 19 eylul 1959 gunu Çanakkale ıskelesınde, 23 eylul gunu de Geyıklıve gıden yolun 31 ıncı kılometre sınde ıkı CHP mılletvekıhne kar *ı hazırlanan suıkast teşebbusunun duruşmasına 9 30 da başlandı Ola >ın sanıkları olan Menderes duşuk Çanakkale mılletvekılı Nurı Togav Servet Sezgm ve Ahmet Ham dı Sezen salona alındı Adnan Men deresı uçuncu vekılı olan Orhatı Apaydın savunmakta ıdı Kararname dığer davalarda olduğu gıbı okunuyor ısmı geçen sanıklar tarafından cevaplandırılıyor ve sorgu bu şekilde vapıhyordu Kararnamede tbrahım Saffet Omay ve Danış Yurdakul un maruz kaldvgı hareketler uzun uzadıva ızah edıhvordu Duşuk Başbakan kendısıne zamanm tçışlerı Bakanı Namık Ge Arkası S». S Sü I de Maslih Hoca dün vefat etti Teessurle haber aldığımıza gore, uzun yıllar Turk tporu ve mülî eğttımıne hızmet eden eskı mılli futbolcu ve emeklı oğretmen Muslih Peykoğ lu dun sabah saat 05 te Haydarpafa Nuroune Hastahanesınde kayata gozlerını yummuştur Galatauraylı lığın semboUe? Mnalıh Peykogln mış ısımlennden bırı olan Muslth Peykoğlu nun vefatı sarı kırmızılı camıada olduğu kadar spor çevrelerımızde de buyuk bır teessur uyandırmıştır «Hoca» namı ıle sohret yapan merhumun cenazesı bugun oğle namazını mutaakıp Şıslı eamıınden kaldırılacaktır Hazırlanan programa gore cenaze alayı once Galatasaray Lasesıne gelecek, burada yapüacak torenı mutaakıp eller uzennde Hasnun Galıp sokağındakı kulup lokalıne goturula Arkaa 8*. S, S«. J te Neve Fransada, înjılterede, \merıkada ve daha bırçok batı meraleketlerınde ıdam ceza ları hapıshane bınaları dahılınde tatbık edıllr de bn ış bızde umumi meydanlarda hatkın ortasında yapılır? Daragacı ksrnlan meydanların, ktifteeilerin, sımıtçılerın, fıstıkçıların, nârâ attıkları birer eflence jerı manzarası alması, cemıyetımız hesabına vüzumüzu kızartraakta daha ne zamana kadar devam edecek' Idam hukumlerınıı ınfazmdakı bn âlenıyet, halka ibret dersı vermek maksadına davamyorsa (bojle bır rol o nadı$ı voh. \s) nıçın batı memleketlerınde aynı mulâhaza ılerı vırulmuvor' Bız, ceza kannnlanmızı onlardan almadık raı" Çunku, batı dunvasında sım dı eski zamanlardan farklı ola rak gazete adlı bır vasıta var Gazetenın, falan kaatılın asıldıs;ını vazması âlenıyet sartının *ne\dana gelmesı ıçın kâfı addolunuvor Boyleee ders a'ması lazım gelenlerın bunu [azlası ıle aldıkları kabul edılı\or Bızde de gazete bulunduçuıu gore onun ılân etmesı ıle ve tınerek bu vuz kızartıcı sahne lerdtn artık knrtulalım #•* Utamyoruz BOG\Z1N SÖNMtYEN M t Ş 4 l t s l ( n be^ iun once bır earpısma »onucu Bogazda vanmaga başlıyan cP»ter Zaronıç» ısımlı Yugosla\ tankerı halen janmaga de\am etmektedır tlk guiler e na zaran alevler çok azalmıstır Kurtama ekıplerı dun tankerın >oıunu degiatıımışler \e sımdı kıç kısmı Kıreçbumu tarafına dondurulmuştur Ayrıca «Peter Zaronıç» beş jerınden halatlarla şamandı ralara bağlanmıştır Ata'nın resimlerini yırtan köy öğretmeni mahkemeye veriliyor Yüksel Sekban: uBen Abazayım; Turklük yok, İslâmlık vardır, diyor ve yaptığudan zerrece pişmanlık duynuyor M.B.Komitesi Kabine ile müşterek toplantı yaptı Ankara 27 (Cumhuriyet Teleks) Mılh Bırlık Komıte'ii ıle Bakanlar Kurulu müşterek mu tad toplantılarını bugun saa' 10 da B M M nde \apmıslardır Uç saat kadar suren toplantıda Sanajı Bakanı Amerıkadakı temasları \e Adalet Bakanı da adalet makanızması hakkmda bılgı vermıslerdır Toplantıdan ılk çıkan Dışışlerı Bakanı Sehm Sarper De\let Bakanı Ha\rı Mumcuoglunu ışaret ederek «O De\let Vekılı oız mıl letvekılı Ondan ızahat ısteyın» demıştır Daha sonra Imar ve ts kan Bakanı Fehmı Ya\ uz ıse Sa nayı Bakanı ıle Adalet Bakanı nin bılgı verdıgını soylemıştır Devlet Bakanı ve Başbakan Yar dımcısı Fahrı Özdılek de aynı soz lerı soylemış ve Cemal Gursel m ba^m toplantısını ancak doktor lar ızın verırse \apabılecegını ıla ve etmıştır Sanajı Bakanı Sahap Kocatop çu da «Ilk bılgnı basına ıkıncı sını Bakanlar Kuruluna ve sımdı de Mılh Bırlık Komıtesıne \er dım Avrıca yarın bır de basm toplantısı yapacagım » demıştır Muteakıben gazetecıler Adalet Ba Arkası Sa. 5, Su. 3 te Tarsusta 2 otobür devrildi Kazalarda ıkısı ogren' 6 kisi >aralandı o Adıl Balh ıdare«mdekı 80071 Içal plakalı bır otobus Yenıce nahıv«sı cıvarında havanm jagışh olmt sından dolaM ka\arak bırkaç tak la atmak suretnle devrılmıstır Devnlme netıce<=ınde otobuste bu lunan volculardan Zakır Turna Esef Yavacı HuseMn Boğdogan, Mustafa Kara\umak adında 4 kişı varalanmıştır Yaralılar Tarsui Devlet Hastahanesıne kaldırılaral Arkası Sa. 5, Su. 2 d e Çanakkale 2, (Telefonla) lunan Ataturk ve Namık Kemal m Lapsekı ılçesımn Bevçavır nahıye resımlerı ıle Buyuk Kurtarıcının, .ıne baglı Dışbudak ve Doğandere gençhğe hıtabesını yırtarak ba koylerının ılkokullarında asılı bu Arlun Sa. 5, Su. I de Dünkü mutat içtimada,Sanayi ve Adalet BakanhklaTarsus 27 n hizmetleıi hakkında ilgili BakanJar ızahat veıdileı dan Tarsusa (Telefonla) Adana gı tmekte olan \* Dun vapılan meraBimde Efeier Ata'nın kabrıne çelenk kosarlarken Gaziantep'te 50 balya kaçak eşya eie g e ç i r i l d i Gazıantep 27 (Telefonla) Dun Durum Islahn Kaymakamı Ekbez'den gelmekte olan trenın Muhıttın Tamcı ve Jandarma Kobır vagonundan bazı eş>alar atıl mutanı Yuzbaşı Husamettın Oker'e dığı gorülanustur Arkası Sa. S, Sü 3 te Basın • Yayın Ankara 27 (Cumhurı>etTeleks) Basın Ya\ın ve Turızm Umum Mudurluğunu tedvıre memur edı len Bekır Tumay bu vazıfeye bugun asaleten ta\ın edılmıştır Tumay'dan bosalan Umum Mu dur Muavınhgıne eskı Bonn Basın Ataşesı Fuat Emırcan getırılmış tır Emırcan bugun jenı gorevıne baslamıştır Ata'nın Ânkaraya gelişinin 41 inci yıldöttütnf! kutlandı I M. B K. üjeleri ıle muhtelıf teşekullerin terasilcileI rinin katıldthları toren çok parlak oldu Anl ara 27, (CumhurıjetTeleks) l Azız Ataturk'un Ankara va gehşı nm 41 ıncı vıldonumu bugun toren le kutlanmıstır Mılh Bırhk Komıtesı uye^en Valı ve Beledıye Reısı Ünıversıte temsilcileri, Eskı Muharıbleı, Ma Uulgazl^r bırllğı Turkne Mılh idlebe iedeıasjonu ve Mılh Tu)k Talebe Bırlıgı Kddıuia. Bı.ııeı temsilcileri «aa 10 m Anıt Kabıe gıderek bırer çel" K küMnu l<tr \e Ata nm manevı Nıiij unı'a sa\gı durusunda bulunını.'il< rdır Saat 13 45 te G<»'i^lkurma / Baş ArkaM Sa. 5. Sö. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog