Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

\ T R İ E Ü KY HER ÇEKİUŞTE Behari 45.000 T.L değer Apartman dairelerı Zengın para ikramıyeierı / KREDİ BANKAS1 KURUCUSU: YUNUS NADI r t . m ı c««,. iinrr<7 n « y i l a a y i J..J.U// Ankarada Nezarete Alınanların Sayısı 65 N felgraf ve mektup adresı Cumhurıye* ManbuJ Posta Kutusu Istanbui 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 o 246 Telefonlar urıye 3 c bitan («MHur ruhlu ınunlarm hikiynil Yazan . a u Z » •• , a ^ ~ / ArailK l*fOV SAHESER ROKANlftR seruınde MB.K. sözcüsü bunJarın büyük kısmının münfesih DP mensubu ve geri zihniyetli kimseler olduklarmı dün akşam açıkladı ••••lllIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIHIIIItllDllltlllMIIMIIIIIIIMIMIİIIIII Tahkikot icap ettirirse 65 kişi inkılâp mahkemelerine sevkedüecekler Nezarete alınanların 2 si emekli profesör, 6 sı avukat, 3 ü ev kadını, 8 i küçük tacir ve esnaf, 7 si küçük memur, 2 si astsubay, 6 sı rençber, 5 i müstahdem, 26 smın da küçük sanat erbabı oldnkları bildirildi 147' ler bu hafta içinde Ekici kıırııı ıı Meclis'in iı piyasasıTütün üniversiteye dönüyorlar acılıyor vekunu 65 tır 4rkası Sa • so I tr ) Ankjıa 26 (Cumhurıvet lelfks Sun hadıseleıle ılgılı ol ı rak kendısıne muracaat ettığımız Mıllı Bııhk KomıteM Basın Soz cusu Kurmay Albav Baha Vefa KaraU\ bugun geç \akıt «u ıza lıatı vermıstır « Son olavlarla ılgılı oUrak nezaıet altına alınnıib olanlaıın Bu eshasin bu\uk kısmını munfesıh Demokrat Partı mensup iarı ıle kor taassuba ırtıcaa alet olmu^ gerı zıhrmetlı kimseler teskıl etmıstır Nezaret altına alınmı bulunan bu eshas De\ let Bdskanı Mıl lı Bırlık Komıtesı u\elerı \e Kurucu Meclıs alevhıne sıstemlı faa Pr»f. Fıkret Narter dunku basın toplant ifcinda Tfizfiğfi hazırlamyor Kurucu Meclise giıecek 5 temsilci dahcr belli oJdu; Cemal Güısel Behçet Kemal Çağlaı'ı da seçti L>aha Vıl.ı K.ıuuv Nezaret altına alınanların isim ve miktarlarının nesri vasak edildi \>lı\ \6 t r ltAs j Ankara K ınidndan'ığının 24 sa\ 1 teblıgı 1 Ankard Kumandanl aının 2 H sd\ılı tebl aı e "" • hddıselerle' > *rka«sı Sa 5 Su î de Ankaid 2b ( C u m h u r ı j e t Teleks) Bakanlar K u r u l u bu sabah De\let Bakam \ e Basbakan Yardımcısı Fahrı özdılek'ın ba^kanlıgında saat 930 dan 13 e kadar suren b ı r toplantı \apmıstır Bugunku toplantıda Sanayı Bakam Şahap Koıkıncı Demır Çelık t ratopçu'nun Ankaıa 2 L ım u \ft b | Fabrıkası ıle ılgılı ızahı dınlenmıs 6 ocakta toplanacak olan Ku % e t u t u n e kıcı pıvasasının açıîısı IUCU Meclısın ıç tuzugunu hazır \rkası Sa. 5 Su 3 te l a n a k ıçın Ankarada toplantılara tevam edılmektedır Ortadoğu Tekıuk L nıversıtesın 1e vapılan bu toplantılara Mıllı Bııhk Komıtesındin Refet Akso\lar C H P den Nuvıt Yetkın C K M P den Ahmet Tahtakılıç ı e Pıof Turhan levzıoglu Doçent Arkası Sa 1 Su I d e Teknik Üniversite Rektörü Senatoların görülenleri bilâhare ihraç edeceklerini Ankaradakı Ümversıteler irası ıade edıimesı ı^ı, Kurucu Meclıkunıl çalışmalarından donen ts te kalmadan haüedılecektır Katl tttıbul Tekmlc Omversitesı Rektö olarak demıştır rü Prof Fıkret Narter dun bır MBK uyelerıyle 114 savılı kabasın toplantısı vaparak nun ve affedılen oğretım uvelerı «\ffedilen 147 ogretım uyesının I Arkası Sa 5 Su 4 te O lüzumlu bildirdi Prof salahaddın Tandal Dr. Munır Aktepe Ata'nın resimlerineeluzatan köyün öğretmeni imiş! Öğrctmetı Yüksel Sekban derhal tevkif edildi, nezaret altında bulunan DP ilçe başkant serbest bırakıldı Çdiıakkdle 26 (Hususı surette gıden arkaaasimız Erol Dallı bıldırı\or) Lapsekı ılcesının Bevçayır nahı>esıne bağlı Dısbudak \e Dogandere ko% lerı ılkokullarında asılı bulunan Ataturk ve Namık Kemal m portrelen ıle Ata nın genç lıge hıtabesını yırtarak bır kısmını ^akıiD bedbaht jdkalanmıstır = Yapılan <!ikı takıbat netıcesinae = bu menfur tecavuzun kovde vedek ogretmen vekıh olarak vazıfe go jj5 = len Yuksel Sekban tarafından \aS p ldıgı anla^ılmış ve derhal te\ kıf 2 enılmıstır ^ Bu arada suphe uzerıne nezaret S a tına alınan Lapsekı ılcesının es S kı DP Baskanı Halıl tbrahım de sct' °^t bırdkılmı^tır Maliye Bakam geliyor Ankara 26 (Cuınhurı\et Teleks) \ e n ı M a l n e Bakanı Kemal Kurdas bugun Arnerıka dan Dısıslerı Bakanluı kanalnle De\let Baskan hgma bır telgraf gondermıstır Ba teUrafta soyle denılmektedır cGo^terılen ıtımat \e te\eccuhe ;ok mutesekkırım Memleketımın fıılen de hızmetıne gırmek benım K n buMik bır seıef olacaktır Çar amba gunu, Be\nelmılel Para Fo ınun Turki'venın stabılızas\ on \rkasi Sa 5 Su 3 te Altemur Kılıç Rodyo dâvasında beıaet etti r> 7 ıını^^ ı•• » j ^ j , 7A . ., . , (< Paramızın itibarı artıyor H u k u m e t u m z ı n ıktısadı a l a n d ı aldığı tedbirler sonucu, paramtzın dış ulkelerdekı değerı gun den gune artmaktadır Ikı ay e v velıne kadar Avrupa serbest p n a salarmda bır Amerıkan duları 13 1 lna ıle satın ahnabılırken »ım 4 dı kur 10 lıra 70 kuruşa kad^r yasayıt t eihJâ]»\ a ndâvası ile bfrleştüiJmesme kaıaı vetdi Bır m u d d e nberı d e edep ladvo da\a^ı d u n Ana\a^a\ı m lal d a \ a s m a baglandı \ e bu ard edılemıven e^kı Bd d a s u ç u t e b b l t sınYavın \e Turızm Genel Muaı ru Altemur Kılıç beraet edeu tahlne olundu Saat 9 20 de sanıklaı salona a d \dnan Mendeıesın vekılleı ı den uçu de voktu Sanıklar SJ soz olarak e> ı ^a\ unmalarına ı sW \e edecek bır betanlaıı otmad nı belırttıkten sonra Baskan B <\rkası Sa 5 Sn I dc M a ı î K e n ı e « n a d y o c ı a v a s ı » nın e s a s ıtıbanyie y » / r ı ı Ana duşmu?tur HatırianacJ8, uzere ' sabık ıktıdar zjma ıınaa takas do Arkası Sa. 5, S n . 2 de Ata'nın anıtına bomba atan şahıs yakalandı tır Tahlı\e edılenler sunlaı I^kenderun 1b (Telefonld) dır Ha\daı Mursaloglu Ha 19 12/1960 gecesı saat 22 10 da cı Omer \e Bedıı Sabaa \bkeri GaziDO onunde bulu Hatay Valısı Muammer t l nan azız A t a t u r k ' u n he\ ke ı gen bugun saat 1 da beıaoe 6 ne karsı yapılan menfur teca tI unde Savcı oldugu halde bıı \uz hadısesıyle ılgılı tahkıka» basın toplantısı \apmı^ l e su bır haftadan b e n gecelı gun muıdeiı \ermıstır duzlu devam e t m e k t e d ı r Bugune kadar ıfadelen alı « Suçlu ele getırılmı^t r n a n l a r m vekunu 75 t ı r \ e z a ve halen 3t Tumende nezaıet r e t altında t u t u l a n 12 kısıden altınaadır • 3 u bugun =ebe>t bırakılmıs Arkası Sa. 5 Su 2 de Yb. Ahmet Yıldız Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü görevinden dün ayrıldı o Genel Mudurlüğü tedvire, Genel Müdiır Yardımcısı bulunan Bekir Tümay memur edildi Ankara 26 ( C u m h u ı ı j e t Te leKsi Basın Ya\ın \ e Turızm Genel Muduru Kuıma\ Yarba% Ahmet Yıldı? bugun gîrevınden avrılmı^ \ e Mıllı B ı ı h k Komıteai ıçındekı teMiı vazıfesıne donmu^ tur Dun Vassıada'dao tahlıve olunan I Ahmet Yıldız tnkılaptan k n a Alteranr Kılıç, evının o n u n d e otobır m u d d e t sonıa deruhte ettıgı I mobılden ındıkten s o n r s penceredr Basın Yavın \ e Turızm Gene 1 kendısını bekhven a ı l e n efradına Mudurlugu gorevınden bundan opucuk çonderıvor (solda), sabılbıı a\ kadar once cekılmek ı te Basın Tfavın \e T u n z m Gene! mı«e de Mıllı Bııhk Kjmıte^ı bu Muduru kızları ıle kucaklası , Arkası Sa 5, Su. 3 te I ™ r <s»|da) TiiiııııııııııııııııııııuiMiııtıııııınııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııır Kılıç gazetecilere: (( Keşke aranızdaıı ayrılmasaydım,, dedi Tazısı 5 ıncı »ahıfemııde J 1 k 1L bu e un Jbuvuk Maturkurı Ankdiu\a ılk {.elisıınıı 41 \ Udonumudur Vukdiıdakı re sım, Buyuk Kurtarıcmın 27 aralık 1919 gunu Ankara \ a gelışınde sehır kenar da toprağa a\ak bas tıgı vere dıkılen kıtabeM gostermektedır (Bu konu ıle ılgılı bır roportaıı bugun 3 «a^idmızda bula caksınız ) MIRAS DEKSt BUVKU1 l c 'ar bul ı ntrMle^ı r r ı aı 1 muı t lurkolojı bolumu ogıencı'erı dun matbadmıza gelerek sertıfık meselelerınm halledılmedığınden şıkayet etmışler \e durum du zelmedıkçe derslere gırmıveceklerını bıldırmışlerdır Resımde Turkolou bolumunun bcî de» 'urpsı gorulmektpri r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog