Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Zeytinyağı ve Yılmaz Sabunları Yüzdeyüz Saftır Tel: Ist. 22 24 31 *y\alık 215 Telg. NAL ISTANBUL u m h u r i ye KURÜCUSU: TUNUS NADİ 37 . . c *nr,c ÜCİ yil S a y i 1 3 . 0 7 6 Telgraf ve mektup adresı Cumfaurıyet fstanbıU Posta Kutusu: 48 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 N o 2 22 42 99 Dr Abdnllah Pnlat Göziibüyük Mukayeieb TÜRK CEZfl KAMUNU ŞERHİ V <Şerh, Geıefcçe İçtıhat Bibliyografı) 1 clh 471 ^avfa 30 lira ı \ Ankaıâ, ABKA,. TA.İIHAN İstanbul, HAF, CİHAN sKitar>evi 2 ve 3 üncü T 5s ciltleri hazır'annuştır. \. ŞJC'69 YenrŞertir/Ankara Yılmaz Ayvalık PazaiteSİ 26 Arallk 1960 1 r • 11111111111 • M III ııııı ıııı ı llil II iyaset, bir «ihtiras tranv vayı» na benzetilebilir. Bo tramvav ın yolcnlan, birbirlerinden çok larklı insanlardır. tçlerinde her iürlttsüne rastlanabilir. Bos ver bnlmak Umidiyle etrafı kollıyanlar. onlerindekinı itip yerıne geçmek istivenler. vanlarındakinin ayağına basanlar. a%\ı kavçasına tufuşanlar, bir köseve sıgınıp kendilerini emniyete almafa nfrasanlar veva arkadav larivie dcdıkodm» dalanlar görüA. Nafiz Giirman Kâzım Orba\ lebilir. Bir tramvavın volcuları çıbi, sitaset havatında rol o\nıvabılecek Kımseleri de muhlrlıf kategorilere a\ırmak kabildir. Siyaset adamları arasında bir grup vardır ki, giırultülü faaliyct gostermez. Dışarıdan bakılmca, banların köşelerine çekilmiş yasıMn birer şahsi\rt oldukları sanılır. Ekserisi görgülü. tecriibeli ve varlıklıdır. Münakasa ve gürfiltu lere karısmadıklan içııı isimlerı ortalıkt» faıla konuşulmaı ve lüxumsu yere hırpalanmaz. Dikkat etmiyenler, onların ilfc darakta bosalacak yerlerden birine oturabılecek dnrumda batundaklannı seıemezler. Hemen hepsinin stratejik noktalarda bir kaç gağlam dost ve taraftarı vardır. En biiyiik meziyetleri maknl ve sabırlı olmalarıdır. tstedikleıini elde edetnezlerse ne gücenirler ve ne fit baglılıkları sarsılır. Maksatlarına eIstanbulun 18 ılcesınde dun 1 534 orta \e hi>e muduıîeıı katılm.şlaırntiklcri vakit ise, afırbaşlı ve efendi hnylu insanlar oiarak güç seçmen, Kurucu Mechs'te Istanbu dır. Seçim saat 12 >e dogru sona erlu temsıl edecek dort adaj'ı seçe mıs ve derhal tasnıfe ba<;lanmıstır leri yettifi kadar çalısırlar. cek olan 433 delege.M tesbıt etmış Tasnıf bazı ılcelerde saat lı te bıttkınci $rup. profesyonel kulisçi tır mıs, bazı ılcelerde ıse geç saatlere lorden mürekkeptir. Bnntar faal, Saat 10 da ıİLelerde baslışan de kadar devam etmıstır Mrtıcı, ıhtiraslı ve kıskanç adam lege seçımıne, sı%ası partı temsılBırçok ılcenın delegelerı aıasınlardır. Ayak bastıkları her yerin cılerı. muhtelıf teşekkullerın once da çok savıda C H P lı adayın yeı altını üslüne getirmezlerse rahat den tesbit edılmış temsılcilen, ılk Arkası Sa. 5, Sü. 4 te edemezler. Ifak bir iimit, kollarını sıvamalan için kâfidir. Derbalj aralarında toplanıp listeler nazırlamağa ve pazarlık yapmağa kovnlurlar. Yalnız kendi çıkarlarını düşıınmekle kalmazlar, aynı zamanda rakip çördüklerini çürütmek maksadiyle ellerinden gelecek kötulüğü esirgemezler. Mücadele meO tndları hirrın ve dostlukları istikOcakta ilân edilecek 6 ay lık kota, dahilde imâ! rarsızdır. Bütün vakitlerinı ve enerjıierıııi kulis faalivetinde harolunan sanayi madde lerini içine almıyacak «adıkları irin. sahip bnlnndnkları sermaye bir demagoji hamnlesin den ibarettir. Söhretleri kâziptir Ankara. 25 (Cumhunyet Teleks) Sanavı mamullerınde daiıılde u değerleri iddialarivle mütena 1961 ıthal programı ıle bırlıkte imal edılenler kotaja konulmıjasip değildır. ılk kota 3 ocak 1961 gunu ılân edı caktır Bu sayede sanaj ıcılerımızın ıhtıjaçları olan ham maddeleBir ütüııcü jrup vardır ki. du lecektır 3 ocaktan 3 temmuz 1961 e ka rı getırtmelen de mumkun olacakrıımuııda bir hususivet aramak yerıııde olur. Bonlar çavretlerini dar altı aylık devreyı ıçıne alacak tıı 1961 jılı ılk kotasında kamyon meslekî ve yaratıcı çalışmalara olan ılk kota 270 . 280 milyon sağlıva ıthalâtı da lıbere edılecektır hasredenlerdir. Bir sahsın hem de dolarlık ıthalâta ımkân Arkası Sa. 5, Sü. 4 te vamlı tetkik, araştırma ve tahlil caktır. lere ihtiyaç gösterecek sahalarda emek vermesi ve hem de siyasî akıntılarda kulaç atabilecek vakit hulması. imkânsızdır. Kaldı ki, bır mütehassısın nzun zaman aîraşarak içtimaî, iktisadî veya költıirel konvlarda koyacağı teşbisler ve varacağı neticeler, bir kaç kulisçinin «nasıl yapalım?» diye avak üstü konuşarak verdikleri Hazineye bir külfet tahmil etmiyeceği belirtilen kararlara uymıyabilir. Bu flçünOrman Bakanlığına 3 Umıım Müdürlük bağlanacak ru katesori memleket hesabına daima faydalı olabilir, fakat sivas.pt hayatınfia *ansı kuliscilert kıAnkara, 25 (CumhurıyetTeleks) lantısı yaparak bilgi vermışlerdir. > asla daha zavıfiır. Yaptıkları açıklamada, «Kurula Orman Bakanhğının kurulması Bakanlığına bağh Mesulivet mevkiine jeçebilmek hususunda çalışmalar hızlandırıl cak Orman ır bu mevkılerde ınuvaffak ola mıştır Bu munasebetle Turkıye (koruma \e mulkıyet ışlerı. ağaçhılmek. birbirinden tamamiyle Or.uancılar. Turkiye Tabiatinı Ko landırma ve erozyonu kontrol, orfarklı meziyet ve vasıflara ba|lı ruma, Yeşıl Turkiye Cemiyetleri man ışletmelen umum müdurlukMühendısleri Oda>!i lerı) ıhdası duşunulmektedır. Avneticelerdir. Ancak bir memleke ile Orman Arkası Sa. 5. Sü 6 da tın siyasi kuvvetleri büvük dâva temsılcilen bugun bır ba<=ın topların halline hizmet edebilecek deîer \e olgiınluktaki insanları secrbilirse. halk istikbale emnivetle bakabilir. Fakat sivaset, taşıdıeı volcnlar kimler olursa olsun. yine yolana devam eden bir tramvav cihidir. Geçtigi durakların levhaları bazan Ferahyol, Vefa vahut Hıirriyet Mevdanı'dır. Bazan da EÜzergâh Tozkoparan veya Boğazkesen'e dnşer. Ama bangi istikanıeti aiırsa alsın. bu tramvav ihtırasın rayları üzerınde ilerler 10 kİsÜİk , Örfî Mare Ku.aııdanl.ğ. yaymlad.g. tebliğde, ÜÇÜnİİ Kurec ve Ermeni, Musevi vatandaşlarımız arasıncjan seçti | " ****** , . . 4\ ' I faaliyete katıyetle müsaade edilmiyecektir, diyor faalivete katîv Bekliyenler, Diin seçilen 6 temsilci arasında emekli Orgenerallerden Diin de 4 Abdurrahman Nafiz Giirman ve Kâzım Orbay var idam Kulisçiler, edîldi Çalışanlar Yükşek Adalet Divaıtı, "Radyo dâvast. hakkında karannı bugün bildirecek ABka a ııııııııııııııııııııı üç azınlık temsUcisi Ankara'da Kurucu Meclisi zedeleyici propaganda yaKıırııcu Meclise pan 21 kişi nezaret altında • Örfî İdare Knmandanlığının tebliği IMIIIIIIIIIIIIlllıınm,,,,,,, Ankara, 25 (Cumhuıı\et • Te tan sonı<< haklaıında kanuni taleks) Ankara Örfı İdare Ku kıbata geçilmek uzere nezaret alı mandanlığının 22 numaralı teblı tına alınmıslardır. Kurucu Meclıs seçimlerının va«Kurucu Meclısı zedeleyici pro pıldığı bu gunlerde bu Meclise paganda yaptıklan anlasılarak müteveccıh hiçbır hareket ve Emniyet makamlarınca tarassut aliyete katîyetle musaade edılmıaltına alınmış 21 kisi Ankara'da yecektır. Arkası Sa 5. Sü 3 »• yaptıklan bir toplantıdan cıkt'r Çanakkale'deki bir idanıda mahkum, cellâdı istemiyerek bükmünü kendi infaz etti irol Dılck Bütün kazalar clün delegelerini seçti Delegelerin teşkil edecekleri Temsilci Seçme Kurulları temsilcilerini seçecek; CKMP Düzcede seçime itiraz etti Ankara Emniyet 2. Şube Müdürü nezaret aitına aiındı Ankaıa 25 (CumhunyetTeleks) Ankaıa Emniyet Mudurluğu 1kıncı Şube Muduru Necdet Kahraman dun gece nezaret altına alınnıştır Necdet Kahraman'ın nezaret altına alınış «ebebı bılınme mekted r Dığer taraftan Uçuncu Şube Mu duıu Kemal Çelık. Ankara Emni\et Mudur Yardımcılığına getinlmıs ve yerıne tzmır e^kı Emnıvet Mudur Muavını a\ukat Ruştu Ünsal ta\ın edılmıştıı Kaludı Laskarı Ankaıa 25 (CumhuııvetTeleksy 138 sa\ıh Kanunun i uncıı maddesıne gure, Kurucu Meuıse De\let ve Hukumet Baskanı Orgeneıal Cemal Gursel'ın seçeceğı on kışıden altısı bellı olmuştur. Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Yuksek Adalet Dıvanı bugun üç dâ\a\d bnden bakacaktır. Bunlardan bırıncısı olan cRadvo Dâvası» hakkında Dıvan karannı bildırecektır Dığfr dâvalar «Örtülu ödenek« \e «tpar Gemilerı» dır Her ıkı dâvada Sa\ci, esas hakkındaki iddianamesini serdedecektır. Yassıada durusmalarını tek taraf lı olarak aksettırmek maksadivle kıtap Iıa7irladıkları ıçın Örfı 1darece haklannda soruşturma açıhp nezaret altında bulundurulan Menderes'ın avukatı Burhan Apaydın iîe Talât Asal'ın yerine bugun durusmaya uçuncu avukat Orhan Apaydın'ın çıkması beklenmektedır Polis meınurlanna 2374 yeni kadro ihdas edildi Böylece, yıllardır terfi edcmiven sivil ve üniformalı polisler, mağduriyetten kurtarıiacak Ankara, 25 (CumhurıyetTeleks) Yıllarca kadrosuzluk yuzunden terfı edemıyen poli» memurlarma terfı ımkânı sağlıyan bir kadro kanunu Mıllı Birl.k Ko.nılesınde muzakere edılmektedır. Kabulu beklenen kadro kanırrro çarşamba günü vilâyet merkezlerinde toplanarak il Çanakkale, 25 (Telefonla) 4 yıl once Bartın Belediyesi itfaiye erlerınden Huseyin Karaman'ı parasına tamahen öldürdükleri için haklannda idam kararı M.B K. tarafın dan tasdik edilen Bartının Arsun kdyunden Mehmet Çekiç ile Serdar kdyunden Bayram Çiçek bu sabah saat 5 te biri Yeni tskele Mevdanında, dığeri Garajlar önunde idam edılmışlerdır. 15 gun once sehrimıze nakledilmis bulunan kaatillerden Mehmet hıç konuşmamıs ve korkusundan altını ıslatmıştır. Kaatilin 7 dakikada can verdığı doktor tarafından tesbit edilmistir. Bayram ıse «Benım suçum yoktu» d«mıs, cellâtlık yapacak olan çıngeneye de «Ben kendim çingeneyım. Senın gıbi pıs çıngeneye kendımi astırmam > demis ve kendısı iskemleye yürüyüp ıpi boynuna geçirmiştir. Ancak bu sırada ıp iehpanm halkasından çıkmıs ve kaatil yere düşmustur. tkinct defa ıp takıldıktan sonra hüküm infaz edilmistir. Her iki kaatil 5 saat muddetle halka teshir edilmistir. Diyarbakır'da Kurucu Meclise üve seçilen llermina Kalustvaıı Dıyarbakır, 25 (Telefonla) ~ Bu sabah saat 4.15 te Belediye Meydacında 2 kadın, bir jandarma erinın Arkssı Sa. 5, Sü. 4 te na gore 700 lıralık 58 unıformalı ve sıvıl başkomıser, 600 lira aylıklı 116 uniformalı ve sıvıl komiser, yıne 600 lira ayhklı 2 200 uniformah ve sıvil polis kadrosu ıhdas edilmı?tir. Kanun. emnıvet mensuplarını augdurıyetten kurtaıacaktıı. 1961in ilk kotası 280 milyon dolarlık olacak temsilei memıııııı Ba>an Kalustyan. «Bu benim icin biiyiik bir sürpriz ve seref oldu» dedi Anıtların korunması için çareler aranıyor Turkiye Anıtlar D«rneğine gelir temin etmek üzere alkollü irkilerden şişe başına 5 kuruşluk ınunzam vergi alınması istendi Edirne Üniversitesi hakkında İ.Ü.T.B. Başkanının basm toplantısı İğrenç bir tecavüz hâdisesi daha: Orman Bakanlığı için Çanakkalenin bir köyünde calısmalar hızlandırıldı AttTnın resimleri yakıldı Menfur fiili işliyen meçhu] eller tarafından duvarlara düşiik iktidarı öven yazılar yazıldı devam etmektedır Bugun de, Gelıbolu'da. llgaz'da Maden'de, Anamur'da. Ezın'de; Koçarh'da Inegol'de. Bsga'da, Çu kurca'da Çermık'te İğdır'da, Mus tafa Kemal Pasa'da Kutahja'da Boğazhjanda Kığı'da, Tercan'da, Genç te, Kutafja'da \e Hın:s'ta Ata'nın Anıtına yapılan tecavuz protesto edılmıs ve Ataturk'e olan behrtılmısLâpseki kavmakamhğının Valı milletçe bağlıhğımız lığe muıacaatı uzerine hâdıse ma tır. halhne derhal jandarma kuvvetle ıı sevkedıldığı gıbı, Vilâyet Jandarma Kumandanı ıle Emniyet Muduru de Kar«p.nar'a gıtmişler dır. Olav jerı ıle vılâyet merkezi aıasında devamlı ırtıbat mumkun oldrnadığından «u âna kadar Kaıa pniar kojunden mutemmım mâlu Ankaıa 25 (Telefonla) Yuksek mat elde edılememı^tır Soıusturma Kurulu bugun toplan\'ah \'vazı Dalokay uzucu hâ mıs ve 59 kararname ımzalamıştır. dıse ı!e jakınen ılgılenmektedır Kararnamelerın ekserıyetini zaMenfur hâdıseyı yapanların ya man asımı, men'ı muhakeme ile tarın belli olacağı tahmın edılmek tılı muhakeme te^kıl etmektedır. te ve bu konuda Valıhğın bır aBu arada, Adnan Mendeıes, TevVıklam vapması beklenmektedır fık tleri Kedım Okmen. çeşıtlı yolTurdda infıal devam edivor suzluklarından dolayı Yuksek AdaAnkara 25 (a a ) İskendeıun let Divanına sevkedılmıslerdır da Ataturk"un Anıtına >apılan Usak hadıselerı j arm karara bağ1 menfur tecavuzden dujulan infıal lanacaktır. Ç^natckale 25 (Telefonla) Iskenderun'da \uk<j bulan muessıf bomba hâdısesınden sonra bugun de Vılâyetımiz Lâpsekı kazasının Beysehir nahıyesıne bağh Karapı nar koyunde. Ataturk'un lesımle ıı ıle gençhğe hıtabı olan yazılar meı,hul şahıslar tarafından \akılmıs ve jerlerıne dusuk ıktıaaıı oven yazılar \azılmı«tır Uevlet \e Hukumet Baikanı Orgeneıal Cemal Gursel ın Ermenı azmhğının temsilcısı olarak Ku rucu Meclı^e soktuâu Bavan Her Tuıkıye Anıtlar Derneğı İstanbul Ikı yılda 1 milyon 995,300 lira mlne Kalu=:t%an dun akşam evın Subesi kongresi dun Marmara oğ toplıvan Dernek, 180 camı ve medresenın onarımını yaptırmıştır. Arkası Sa. 5 Sü » de rencı lokalınde yapılmıştır. Kongrede soz alan uyelerden biıı, camı, medrese ve tanhî eserlerı bu kadar çok olan bır sehır ıçın, senede 800,000 veya 1,000,000 liralık onarımın yetmıyeceğmı belirtmiştir. Üye. muteakıben Türkıye Anttlar Demeğine gelır temın etmek uzere, Millî Mudafaa ver gisme benzer şekılde içkı içenlerden şışe başına 5 kuruş alınması nı teklif etmıstır. Konuşan diğer ıiyeler. Hukümetın, derneklerıne yardım etmesinı istemişlerdır. Sâkin bir hava ıçınde cereyan eden kongre. faaliyet raporunun okunması, eski İdare Heyetının ıbrası ve yenı tdare Heyetınin se çiminden sonra dağılmıstır. İstanbul Üniversitesi Talebe Bırlığı Baskanı Ayhan Toraman dan Marmara Lokalınde bir basın toplantısı yaparak «Kurulması duşurulen Edirne Üniversitesinı memnunıyetle karşıladık. Fakat faydalı olamıyacaktır. Gaye üniversite kur mak değil, öğrenci vetistirmektir » demistır. Başkan konusmasına devamla, bır muessesenın faydalı olabilmesi için bazı imkânlara sahip olmasının icap ettiğini, bugünku şartlann buna pek müsait olmadığını, zira asırlık tstanbul Üniversitesinde normal çalışmayı temin edecek lâboratuvar. sınıf ve kutüphanenın olmadığını, ayrıca kâfi miktarda öğretim uyesinın de bulunmadığını ıfade etmıştir. Kabahuiah saigmı Dıyarbakır, 25 (Hususi) Sıverek ılçesine bağh Babveren ko\ un de salgın halınde kabakulak hastalığı başgbstermıştır 32 mevcutlu koy ilkokulunda 22 oğrencı tedavı altına alınrrmlardır Avrıca şehrımizde de kızamıK hastalığı tesbit edıl nıştır Feridun ERGİN Menderes, Ökmen ve İleri haklannda yeni dâvalar Dünkü deprem Rasathaneden bıldırıliyor Dun Turkiye saatı ıle 12 vı 41 dakıka 53 sanıye geçe orta şıddette bır yer sarsıntısı olmuş ve merkez ussunun rasathanemıze uzaklığı 143 kılometre olarak hesaplanmıstır Hasar tevlıt etmış olması ıhtımah yoktur. ürmancılar Cemiyeti Baskanı dünkü basın toplantısında GEL KEYFİM, GEL...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog