Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

İstanbul Ansiklopedisi Türk tarihinin hazinesi, Türk Vatanının Ziyreü, Türk Milletinin göz bebeği olan büyük ve güzel İstanbul, bir ö'mür mah»ulü olan bu eserde, Jâyik olduğu ihtimanı ile mütalâa edilraoktedir. İSTANBUL ANSIKLOPEDİSİ, her btanbuUu'nun ve İstanbul'u seven vatandaşın alması gereken bir eserdir. ?/n tC 1 Dördüncü Cildi Çıktı Talrstle satış yapılır. Ödemeli gönderilir. " "ilayan: istanbul Ansiklopedisi nevi Telefon: 22 43 35 ten 58 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ relgraf ve mektup adresi: Cumhurîyet İstanbuJ Posta Kutusu: îstanbui No: 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42. 97 22 42 98 22 42 99 MARK TWAIN'den tasa Beyaz Fil Kapitol Ve kâyesi Ölüm Zarı Pasaport Misis WıUia rım Eskimo Kızının Garip Bir Rüya Ethejfon ları Bir Yargılama Öldü mü? Esrare Fiyatı 10 Lir BEYAZ F A K A KİTCağaloğlu, Büyük M İSTANB Pazar 25 Aralık 1960 Maliye Bakam Ekr Alican dttn istifa etti Alican istifa mektubunda «siyasi hayatta serbestliğimi muhafaza edebilmek üzere vazifemden aynlıyorum)) dîyor Dün Ankara'da yapılan heyecank mitingien bir sahne Ekrem Alican personel ntaaşlanıta 1962 yılına kadar yapılacak bir zammın Türk ekonomisini güç durutna düsüreceğini bildirdi Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) Maliye Bakanı Ekrem Alican bugün saat 10.00 da vazifesinden istiia etmiştir. Ekrem Alican, Devlet ve Hükümet Başkanma gönderdiji istifa mektubunda aynen şöyle demektedir: «Siyasî hayatta hareket serbestliğimi muhafaza edebiLmek üzere, Maliye Bakanlığı vazifesinden ayrılmaya karar vernıiş bulunmaktayım. 27 Mayıs U960 tarihinden itibaren bu vazifenin uhdeme veri.Tiesi suretiyle şahsıma karşı gösterilmiş olan itimat ve teveccüh şüphesiz benim için daima iftihar vesilesi olacaktır. ArkMi Sa. 5. Sü. I de İskenderun olayı ile ilgili tahkikat devam ediyor Ankara'da muhteîif teşehküilerin hatıh dığı muhteşem bir miting yaptldt Kemal Kurdaş Maliye Bakanı i oldu Ankara, 24 CTeleonla) Maliye Bakanı Ekrem Alican'ın istifası üzerine yerine Kemal Kurdaş tâyin edilmiştir. Bu hususla ilgili kararname Devlet Başkanı Cemal Gürsel tarafından bu aksam imzalanmıştır. Kemal Kurdaş Mülkiye M»ktebi mezunu olup daha önce Hazine Umum Müdürlüğü yapmıştır. Evli, iki çocuk babası olan Kurdaş^ Maliye Bakanlığına Milletlerarası Para Fonu (I.M.F.) heyeti baçkanlığından getirilmiştir. Ekrem Alican arkuda^ımızla konujurken Yıkılan llllllllllllllllllllllllllllllllllllll Heykelse •llllitlllllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111 • AHcan Kurucu Meclise girebilecek mi? Anklara, 24 ÇCumhuriyet Teleks) Istiıfa eden Alican'ın Temsilciler Mecüsine üye olup olmıyacağı ıneselesi, istifa ile birlikte ortaya çıkmıştır. Filhakika Temsilciler Meclısi, Seçjm Kanununun 4 üncü mad desine 0öre, Bakanlar Kurulu üyeleri, Tesnsilcilea Meclisi üyesidirier. 158 sayıh kanunun 14 aralık tarihinde yürüırlüğe girdiğine ve M.B.K. Din düoynefredilen karsrında: «Yayımı tarihinde yürürlüğe girer» maddesiruden maksat, sözü geçen kanunun mahiyetleri icabı derhal yürürlüfte girmesi mümkün olan hükümleri bakımından her • hangi bir bekleme müddetinın balıis konusu olamıyacağıdır» denil • diğine göre, yürürdük tarihinde Ba kanlar Kuruluna üye olan Bakanların Temsilciler Meclisine girmeleri gerekiyor gîbi görünmektedir. Ancak, 157 sayıh Kurucu Meclis teşkili hakkmdaki kanunun 37 nci maddesi de, yürütme yetkisini kullanacak olan Bakanlar Kurucu Meclis üyeleri ^rasından seçilebi Kurtulan Eserdir . •IIIMIIIIIIUIllUJItHIIIt T\ ir zsmanUr, gözleri dön6C müş yobazlar Aiatürk heyD kellerine nluorta saldınrken, yüzde yüz Atatürkçü olan ben, bu hale fazla kaygılanmıyordum. Hattâ bu konu ile ılgili özel bir kanun çıkarılmasına bile taraflı değildim. Maddeye savrulan kazmaların mânayı yıkaınıvacagını biliyordura. üevrim Iskenderun'daki menfur tecavüzü tel'in için persembe günü prensipleri üzerinde yeteri kadar Diyarbakırlıların vaptıkları mitingden bir an Örfî İdare Kumandanhğının tebliğinde bu üç şahsın Yassıada duruştitizlik gösterildikten sonra, bir Savcı bugün de 10 kişinin ifaİskenderun, 24 (Haluk Besen malarını tek taraflı olarak efkârı umumiyeye, bastırdıklan 30 bin acz eseri olan o histeri krizi nasıl desini almıştır. Askerî garnizonda olsa durulacak, durulmasa da elbildiriyor) Ata'nm Iskenderunkitapta intikal ettirmeye teşebbüs ettikleri bildiriliyor. yapılan menfur bulunan 11 kiçi eski ifadelerinde bette önü alınacaktı. Korkmamız, daki heykeline tecavüzün tahkikatı rnuhtelif yön ısrar etmekte ve suçu kabul etkaygılanmamız gereken nokta, Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Arkası Sa. 5, Sü. 6 da heykeller dimdik ayakta tutulabil lerden devam etmektedir. Apaydın, Asal ve Zihni Kandiği halde devriralerin birer birer sarsıntıya uğraması ihtimali idi. maz'ın davranışları Türk Nitekim, aradan çok vakit geçCeza Kanununun 161 inci meden korktuğum başımıza geldi.j maddesine uygıın Heykellere musallat olduğunu gör' görüliiyor düğümüz histeri nöbcti zamanla: gevşedi. Anlaşılan yobazlar ya yo; rulmuşlar, ya cezaiardan ürkmü.ş1. Ordu ve Örfi îdare Kumanler, ya da hınçlarını başka yoldan danhğının bildirisi şudur : (,'ikarrnanın kolayını bulmuslardı. «Düşüklerin zamanı idarelerinde Bu sonuncu ihtimal daha kuvvetli ika etmiş oldukları fiillerle ilgili Brüt (vergili) aylıklan 400 liraya kadar olan emeklilerin bu aylıklan idi. Çünkü yobazın gözünde beyolarak Yüksek Adalet Divanında kfel sadece bir sembolden ibaretti. cereyan eden duruşma safahatı Anolduğu gibi verilecek. Bunun üstündeki ayhklardan az vergi kesilecek. Asıl hedef devrimlerdi. Devrirale, kara ve İstanbul radyolarının Yasri dilediği gibi ayakları altında çiğsıada saatinde muhterem halk efAnkara, 24 (CumhuriyetTeleks) 400 lirası hiç bir vergiye tâbi dekârı umumiyesine arzedilmekte niyebildikten sonra yobaz heykeli olmasına ve duruşmaların açık ceııe yapsındı? Oy avcılığı uğruna Millî Birlik Komitesi, sivil ve ğildir. Ancak 400 iiranın üzerin reyan etmesine rağmen. düşük Baş duşıık iktidar ona bu imkânı bol askerî bütün emeklilerin gelir ver de olan kısım yine normal vergi bakan Adnan Menderes müdafii bol bağışladı. «Heykel kırma ya gilerini, lehlerine değiştiren biı ye tâbi bulunacaktır. Av. Burhan Apaydın ile Ankara Brüt (vergili) aylıklan 40? li safı» kanunu ile güya Atatürkçü kanun teklifini önümüzdeki günBarosu avukatlarmdan Talât Asal raya kadar olan emeklilere bu lerin gönlü hoş ediliyordu. Beri lerde yürürlüğe koyacaktır. vasıtasiyle Zihni Kanmaz tarafmKanun teklifine göre, emeklile aylıklar' olduğu gibi tediye edileyaııdan yobazın sırtı okşanıvor, gedan müştereken hazırladıkları, 6/7 Arkası Sa. 5. Sü. 8 de rlcilik akımlanna yurdumuzda a rin ellerine geçecek aylıklarmdan Eylül dâvasında kararname ve labildiüne at koşturmak fırsatlaMenderes'in müdafaası ismindeki rı yaratılıvordu. Kadının yaratıcı 30.000 adet kitapla mahkemelerin toplunı bayatındaıı uzaklaştınlıp tek taraflı olarak efkârı umumiyeÜniversitelerarası Kurullayuı diinkü toplantısından bir an vuvala sokuinıası. çocukların nıüsye arzma teşebbüsleri bitaraf bir Ankara. 24 (a.a.) Millî Savunpıt eğitim metodiarı dışında nıagörüsten âzade olarak sadece kenma Bakanhğından bildirilmiştir: lıalle meUteplerine gönderilraesi. di müdafaalarmı kitaba dercetmek «1 Fakülte ve yüksek okul me iiiiirükçülüğün, muskacılığın. her ı suretiyle düşüklerin propagandasızunu yedek subay adaylarından tiirlü büyücülüğün hortlatılması. nı yapmak ve dolayısiyle de millî temmuz 1961 tertibatına bırakıllıevkel kırma yasağı kanunundan menfaatlere zarar verecek faalij mış olanların bir an önce askere yetlerde bulunmak suçunu teşkil sonra almış yürümüştür. git.Tiek hususunda gösterdikler; etmekte ve bu suç T. Ceza KanuO ileri derecedeki heves ve arzu ünunun 161 inci maddesine uymakGerçek Atctürkçülerin yüreği iş Arkası Sa. 5. Sü. 3 te tadır. memleketleri ile ticaret anlaşmate bu hale kap agiıyordu. Mületi ! Demir perde Q ^ ^ ~ uvuşturııp venıdt'n karanh^a süBu sebepie 3832 sayıh Örfi tdare rüUleııuk ıstiveııler. devrinı ve A ları imzalıyoruz, bu yıl 9memleketle 80 milyon Sayıştay Başkanı M. Gürün'ün devlet bütçesinde Kanununa istinaden gerek avukat tatiirk düşmanları si;ısi adımlarla dolar civarında ithalâ ve ihracat yapacağız ki yolsuz sarfiyata alet olduğu için hakkında Burhan Apc.ydın v e Talât Asal ve hedellerine do*ru yürüyorlardı. gerekse Zihni Kanmaz'm 6 sayılı Iıunların vaktinde önü alınmazsa. Yargıtayda dâva açıldığı söyleniyor kanunun 1 inci maddesini tadil Ankara 24 (Cumhuriyet Teleks) mının 3 ocak 1961 tarihinde tatbiboşuna kaybettiğimu zaınanı ileri1955 senesinde paralarma tamaan eden 25 sayıh ka.iunun birinci mad Ticaret Bakanı Mehmet Bay ka başlanacağmı açıklamıştır. 2 çuvalcıyı öldüren ve mütaakıAnkara 24 (CumhuriyetTeleks) kırı kararlar aldığı. Danıştayca desi gere|inc= nezaret altma ahNADİR NADİ dur bu sabah bir basın toplanuısı Bakan basın mensuplarmın ken ben cesetleri k=ndi firınmda yak Arkası Sa.'£.Sü. S te yaparak 1961 yılı ithalât progra disine yardımcı olduklarını belir mak istiyen börekçi Ali Ünver. Temsilciler Meclisine seçilen hakkında 10 kasım 1960 günü lü narak haklannda kanuni takibata zumu muhakeme kararı verildiği başlanılmış bulunulduğu muhterem terek teşekkür ettikten sonra ez dün sabaha karşı saat 4.30 da Sayıştay Başkanı Muhiddin Gü ve 8 mart 1961 günü de Yargıtay halk efkârına duyurulur rün'ün üyeliğine bir vatandaş tacümle şunları söylemiştir: Eminönü'nde idam edilmiştir. Dördüncü Dairede duruşması yaCemal Tural Diğer taraftan Sivasta, Ada rafından itiraz edilmiştir. İtiraz pılacağı iddia edilmektedir. «Her geçen ay, (istikrar içinde Korgeneral na'da, Adapazarı'nda, Balıkesir'd'î sebebinde, kendisinin devlet bütMuhittin Gürün, bu itırazın yer gelişme) hedefimize doğru emin aÖrfi İdare Kumandanı Urfa'da ve Ko.iya'da da sabaha çesinde yapılan yolsuz sarfiyata Arkası Sa 5. Sü. 1 de âlet olduğu, mevcut içtihatlara ay Arkası Sa. 5, Sü. 4 te karşı 6 kaatil asılmıştır. Apaydın, Asal ve Zihni Kanmaz örfî idarece dön nezarete alındılar Şehrimize gelmiş bulunan Moskova Patriği ve Ortodoks camiası nın dinî lideri başkanlığındaki 15 kişilik heyet Patrik Athenagoras ile görüşmelerine dün de devam etmiştir. Bu arada dün akşam Hilton Otelinde bir basın toplantısı yapan Rus Ortodoks Kilisesi dış münasebetler direktörü Monsenyör Nikotim Ortodoksların Katoliklerle birleşmesinin bir çok sebepler yüzünden imkânsız olduğunu söylemiş ve «Sizler Komünist Partisine kayıth mısınız?» sorusuna «Allaha inanan bir kimse komünist olamaz» cevabını vermiştir. Ayrıca Sovyet Başbakanı Hnıtçef'in de partisinin tüzüğü icabı «Allahsız» olduğunu bildirmiştir. Bir Rus din adamı: «Allaha inanan, kimse komünist olamaı dedi Emeklilerin ödedikleri vergileri indiren kanun yürürlüge giriyor Yedek Subay adayları ile ilgili bir tebliğ Yeni ithâl programı 30 ocakta başlıyor SayıştayMaki secim ile ilgili bir itiraz yapıldı KENNEDY'\E AKMAfiAN C'elâl Topçu adında bir şahıs özel surette yetiştirdiği bir kuşu gelecek ay görevine başhyacak olan yeni Amerikan Cumhurbaşkanı Kenn^dy'ye gönderecektir. «İstanbolin» adı verile.ı bu nâdide Türk kanaryası aldığı terbiye sâyesinde bülbül gibi ötmektedir. Resim Celâl Topçu'yu «Yaşar» ismindeki beyaz kanaryası ile birlikte göstermektedir. Dün 7 kalil idam edildi Yedi Dakika Son seeımleri takip için A merıkaya gıtmış ve kısa biı müddet önce vurda dnnmü^ olan arkadaş.mız Doğan Nadı. haftaliK vazılarına tekrar başlamıstır Vakmda günlük vazılarına da başhvacaktıı Bugünkü (Yedı Dakikal vı $ ır.ri ; 3 Celâl Bayar ödenekle besledikleri Necip Fazıl'ı duruşmada kötüledi Dünkü duruşmada tanıklar Topkapı'ya goîürülmek üzere şehirde nasıl adam taşmdığını ; anlattılar sini istiyen hemşire Lütfiye Bului ederek ha&etiselpri tupladi§ını söyalındı. Süreyyapa.şa Sanatoryomun lerii Bulut'us ifşaalta bujunacaüıda çalışan hemşire, aynı müessese nı ıfade etmesine rağmen, bilinon nin şefgarsonu Hüsamettin Göktü iıakikatlere IJir yenisinı eklemedıği Arkası Sa. 5tŞtt. 4 te lay'ın olay günü kendisine telefon ÇAUŞMALARINI BİTİRPİ Ulaştırma Bakanı Sıtkı Ulay'ın başkanhğmda 4 gündenberi şehrimizde toplantılar yapan Ulaştırma Bakanlığının ilk ilmî istişare kurulu dün çalışrnalarmı bitirmitir. Rosim Kurulu toplantı halinde göstermektedir. BAKIŞ İÇİN ATOM Yüksek Adalet Divanı «Topkapı Olayları» ile ilgili dâvaya dün de baktı. Sanıklar yerlerini aldıktan sonra salona, mühim ifşaatta bulunacağını bildirerek dinlenme
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog