Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 Aral.k 19S0 CUMHUMYEV fiES Baştarafı 1 inci sahifcde den akarak ve Atatürk heykeline Bastaraiı 1 inei »abilede Vah Muammer Ülgen, bugün de çelenk koyduktan sonra Belediye tahkikatla meydanına gelmiş bulunuyor. «A Baştarafı 1 inci sahitede i kanaatini izhar ederek şahadetra konuda bir tefsır kararı ıttıhazı lskenderun'a gelerek taturk, izindeyiz». sloganı, Türk için yapılan teklifin müzakeresi so ilgilenmiştir. hrlamadığını ifade etti. bitirdı. • milletinin Büyük Ata'sına olan bağ nunda aşağıdaki neticeye varılmısBaşkan Başol, tanıkların bu i Baştarafı 1 inei sahifede Mutaakıbeu Günaltay'ın dinlen tır: Diğer taraftan gerekli emniyet hlığına işaret eden dövizlerin arafadeleri esnasında Bayar'a hita mesıne geçıldi. Tanık Günaltay Hâdise, saat 14 te başlaması gere157 numarah Kanunun 43. madde tedbirlerini almadıklarından dola sından bır kere daha semaya yükben, « Inönü sizi, muhalefette 7aman D. P lıler tarafından Istan îskende seliyor, sonra bu sloganın yerini ken kongreyi Dernek Başkanının sinde «Bu kanun yayımı tarihinde yı dün gece geç vakit iken iyi karşılardı. Buna karşılık bul'da yaratılan havayı bıldiğin: yürürlüğe girer. denilmekte ise de, run Jandarma Kumandanı, Kay bınlerce kişinin söylediği Istiklâl açmak istememesinden ileri gelmiş sız, aranızda bir husumet varmış söyledikten sonra devamla «Cel ile tir. Bu yüzden grup taraftarlan bir bundan maksat sözü geçen kanu makamı ve Hatay Emniyet Mudü marşı alıyor Ihtiram duruşu gibi davrandınız. Ne dersiniz?» di Bayar'ın, otede.ıberi tnönü'ne kar nun mahiyetleri icabı derhal yürür rü vazıfelerinden ahnmışlardır. Ha Adanahlar, Büyük Ata'nın mane birine girmiş ve bir kız üniversiteye sordu. Bayar verdiği cevapta, şı olan duygularını yakından bi lüğe girmesi mümkün olan hüküm tay Emniyet Müdurlüğüne Mer vî huzurunda bir kere daha eğili li öğrenci, kendisine «ulan» diye «1946 seçimlerinden sonra boyle mekteyim Bayar'ın husumeti Ata leri bakımından herhangi bir bek sın Emniyet Mudürü Enver Ya yorlar. Bayrakiarla donanmış mey hitap eden erkek muhatabına yumbir Yüce Divan kurulmuş olsaydı, turk'un sağhğında M^rkez Banka leme müddetinin bahis konusu ol nıker tayın edilmiştir. danda, Ata'nın resimleri önünde ruk atmıştır. onlar da mahkum olurlardı!» de sınm kuruluşu sıralarında başlar. mıyacağını ifade etmekten ibaretAta'nın evlâtları konuşmaya başlıHükümet komiserinin bu durum Adana, 23 (Hususî surette giden yorlar. Bakıyorum, Ata'nın resimdi ve sozlerine devamla, «Bız dev ikinci bir hâdise d* Başbakanlığım tir. Eğer hçrhangi bir hüküm muhkarşısında kongreyi dağıtacağını ri sâbık yaratmıyacağız dedık. A sırasında cereyan etti. Bayarın or tevası zarurî olarak ancak muay arkadaşımız Haluk Besen yazıyor) lerine, gözleri güluyor, dudakları büdirmesi üzerine, kavga yatışmış Gâvurdağlarından Toroslara, sankı yavaşça aralanıyor ve «bu ramızda husumet mevcut değil du mensupları ile aalaşarak Inönü yen bir müddet sonra uygulanabive M.T.T.B. Genel Başkanı kongredir.» diyerek, suikast tertıbi için ye karşı hareket hazırlamağa ça lecek bir mahiyet arzediyorsa, bu Mersın'den Maraş'a kadar bütün vatanı Türk gençliğine emanet e yi açarak isin çığrından çıkmasına hiç bir sebep olmadığını anlattı. hştığını haber aldım. Kendisini huküm şüphesız ki ancak tatbıki Çukurova, 3 gündür Atatürk ol diyorum» diyor. Şımdı Samsun'da, mâni olmuştur. Her ne kadar konÖgleden sonrakı oturumun son çağırarak bu gibi hareketlerin mümkün olduğu andan ıtibaren muş, durmadan, gece günduz de şahlanan atının üzerinde, şimdi gre açılmıssa da, ıshk ve «yuh» uzanmış eliyle, sesleri arasında kongre başkanını tanığı, CH.P. Meclis Gurup Baş devleti zayıflatmaktan baska bi hukukî ve fiilî bır değere sahip o meden dunyaya haykırıyoı «Ata Izmır'de Ege'ye kan vekillerinden Avm Doğan'dı. rse yaramıyacağını, yeni bir seçim labilir. Keyfıyet yasama yetkisi turk demek, Turk mılletı dem«k şimdi İskenderun'da Akdenizi sey seçmek kolay olmamıştır. Avni Doğan, hâdıse günü Vilâyete kanunu kolayca tiT» Atatürk 3 gundur metale ol rederken Ata'nın gözleri yine gugetirilmekte olduğunu bakımından ıncelenınce, Üniversıtelilere, bilhassa Edebigiderek Valiyi, durumdan haber söyledım. Bana, «Siz bu fikirdeniz tesbit olunur ki, 1 numarah Kanu muş, ışık olmuş, Çukurovayı aydın lüyor. Yetiştirdiği nesil, şimdi bır dar ettiğini ve bu arada ayrıca bir ama, ya t.iönü» dedi. O zaman an nun Millî Birlik Komitesıni Türki latıyor. Işık Atatürk, bugvin de İs sevgı mçşalesini yola çıkarmış, Çu yat Fakültesi öğrencilerine yakışbozkırlarına mıyan kongre, üç saatlik bir çalışistida da verdiklerini söyliyerek ladım ki, Inönu'ye karsı olan hu ye Büyük Mıllet Meclisının bütun kenderun'dan Adana'ya geldı bın kurova'dan Ankara yetkileri ile teçhız eden hükmü lerce Adanalı genç, Atatürk onu doğru koşuyor. Kürsüde T M. T. madan sonra ancak kongre başkaşunları anlattı: sumeti devam etmektedir. ancak bu yetkılerden bazılarının ellerinde bayrakiarla (farşıladılar. F. İkinci Başkanı Muzaffer Sel nını seçebilmiştir. Tanık, daha sonra Topkapı olav ve bu arada yasama yetkısinin Ku Resmı ile s<| lenmış göğuslerini ka çuk, gençligın sesi olmuş haykı« Radyoda dınledik. Vali bizi, Başkan, kongreyi pazartesine ka«Yukarıia rucu Meclıse devredilmesı suretin bartıp ona beslendiler: «Atatürk rıyor. Adana'da «Mustafa Kemal dar geri bırakmıştır. karşılamaya izin istemeye giden bir farına temas ederek heyet gıbı gosterıyor. Biz Vilâye izah ettiğim evvehyat ve meyda de bir tahdide tâbi olmuştur. Boy izındeyız». Saat 13. Üç gün önce Türk milletinin kalbidir, özüdür, te hâdıselerl en az 4 5 saat on na gelen olaylar yanyana getirıl e olduğuna göre Kurucu Meclis İskenderun'da Büyuk Ata'nın hey her zamanki gibi Ata'nın izınde ce Valıye bildirmek, tedbır alma dıği takdirde işin bir tertip eseri fiilen teşekkül etmedıkçe Mılli kelme uzanan elın »ahibinin yüzu dimdik Türk gençliği olarak Ata sını söylamek için gittik. Hem de olduğu şüphe götürmez bir haki Birlik Komitesınin yetkilerinin o ne, Turk gençliğinin bir samar gı mızın bize emanet ettiği vatanı tertiplerm yerinı söyliyerek... Bu kat halini almaktadır» dedi. Ter na devredilmesı bahis konusu ola bı inen heyecanının yeni ödevini maza uzanacak eller ve dilleri hiç nun aksini iddia etmesinı doğru tibi yapanların C°lâl Bayar ve maz. Zira bağımsız ve hâkim bir bugün de Adana veriyor. Her ta acımadan kökünden koparacağı bulmadım. Insan yaptığı ışlerin Adnan Menderes olabileceğıni sbz devletin yasama yetkısı hiçbir an rafı bayrakiarla donatılmış Adana, mızı bir kere daha bütün dün namevcut sayılamaz. Millet adma Atatürk sevgisinin galeyanı için yaya ilân ederiz». öğretmen Hüsemesjliyetini ıdrak edecek kadar leri.ıe ilâve etti. (Baştarafı 1 inci sahifede) Istanbul ve Ankara ÜniversiSöz alaa Bayar, Inönü'ye bir bu yetkiyi kullanacak bir mercıın de. erkek olmalıdır.» (Alkışlar..) yin Akdeniz de şöyle diyor: Atam Iskenderun'daki heykelinin alçakça telerınden gelen gençler, bınlerce Avni Doğ£s daha sonra, olayın husumeti olmadığını, bazı husus daima var olması hukukî ve man oğrencının onünde yürüyorlar. Bir Turk oğretmenı olarak Türk genç tecavüze uğramasının, 30 sene önruhuna Seni nakşet ce cumhuriyetimize ve inkılâplarıbır «ölüm tertıbi olduğunu» an larda fikir avkırıhkları bulunabi tıkî bir zaruretı teşkıl eder Esa ınsan seli, daha doğrusu bütün A liğinin asîl en 157 sayıh Kanunun Millî Bıralttı ve hâdise günu kullanılan leceğıni Atatürk'ün Inönü'yü Başdana sanki Ata'ya doğru yürüyor. tik. Gençliğin hıs ve heyecanların mıza kasteden bır yobaz grupu tada Seni gormekten kuvvet ve hız rafından fedakâr öğretmen yedek sopalardan bazılarının CH.P. mec bakanhktan uzaklastırdıktan son ık Komitesinde müzakeresi sıralis jurupunda saklı bulunduğunu, ra dahi kendısmi hürmetle andı sında bu husus açıkça belirtılmiş Adana, elleri üstünde göğe doğru alıyoruz.». subay Kubilây'ın şehadetinin aynı bunların uçlarında, demir borular goı ve himaye ettiŞini söyledi. ıre zabta geçmiş bulunmaktadır. Ni yükselttikleri bayrakları altında T. M. G. T. adına Öncel Zincirci günlere isabet ettiğini hatırlatmışO'nun resmini taşıyan genç kızlaDaha sonra Günaltay'r.ı naklettigi takılı bulunduğunu ifade etti. oğlu şunları soylüyor: tır. Daha sonra Kubilây'ın nasıl bir hâdıse üzerinde durarak «Tarih :ekim yasama organının seçim dev rın, genç erkeklerin sesleriyle sar« Şu hususu dünya efkârı u katledildiğini anlatmış ve yobazlaMeclis sılıyor «Atatürk Tanığın bu ifadesınden sonra huzurunda söylüyorum D. P. kış esi sona erdikten veya izindeyiz». mumiyesine bir kere daha arzet rın tarifini şu şekilde yapmıştır : Baskao, suikast tertibmde sanık lavı ve mekt^bi rahat bırakmış leshedıldikten sonra da yeni MecSaat 15. Binlerce genç, caddelermek isteriz ki, Türkiyede her şey« Yobaz, temiz ahnlara leke süların iştirak derecelerinı, Avni tır. Oraya el atmamıştır. Inönü'ye lis gelınceye kadar eski Meclisin den evvel bir Atatürk gençliği ya ren, medeniyet yürüyüşünü köstek Doğan'dan sordu. Avni Doğan lâzım gelen hürmet ve hattâ hi (retkılerinin devam edeceği Anayaşamaktadır. Türk vatanı bir bütün liyen, namus ve fazilet düşmanı, verdiği ifadede, D.P. nin sevk'i maye gdsterilmiştir.» Bunun üze salarda ifade edildiği gibi ilimde dür. O'nu şimdiye kadar hiç bir vatan haini bir tiptir. Yobazlar ilidaresinde Celâl Bayar'ın son gun rine Başol. kendisi.ıe şu suali sor de daima belirtilmıştir. Keza yeni kuvvet parçahyamamıştır.» me, güzel sanatlara ve Atatürk gilere kadar söz sahibı olduğunu, du: «tnönu'yü ne zaman himiye Anayasa ile kurulacak Türkiye BüAdana başını adına soz alan Ço bi bayrak kadar aziz olan millî muAnayasayı ihlâl hususunda rolu ettiniz Sahsî kanaatime göre hiç ük Millet Meclisi faaliyete geçinban Yurtçu da sözlerini şöyle biti kaddesata da saldıran vicdansızlar nun büyük olduğunu, Menderes'in bir zaman himayeve muhtaç bir ceye kadar da Kurucu Meclisin yet riyor: çetesidir. de bu işin tertipçileri arasında duruma düşm^miştir. tktidarı kay kisi devam edeceği tabiidir. Bütun bu hal suretlerine uygun olarak « İskenderun'da şehit edilen abulundaiuau ifade etti. Kahraman inkılâp şehidimiz Kubettikten sonra dahi mücadele kurucu Meclisin bir uzvu olan (Baştarafı 1 inei sahifede) nıt, hepimizi Senin etrafmda bir bilây'ın 30. yıldonümü sırasında Oturuma saat tam 12.30 da ara devam etmiştir. Burada himaye 'emsılciler Meclisinin fiilen toplaruşturmanın elinde bulunan şahsî kere daha kenetledi. inkılâplanna eşsiz Atatürk'ün heykeline bomba verildi. kelimesi fazladır zannediyorum.» nacağı ana kadar yasama yetkisibağlılık duygumuz alev alev, dalkomünist öğleden sonraki eelse Bayar, «Bu himaye Atatürk zam> nin münhasıran Millî Birlik Komi suçlar, bu kanunla umumi mahke ga dalga, bir ufuktan bir ufka atan irtica karşısında, melere sevkolunmakta, aynca sâ Öğled«B toıtra dinlenen ilk ?a nında olmuştur» cevabını verdi. tesine tevdi edilmiş olarak devam Atatürk adını, Atatürk sevgisini kadar millî varlığımız ve içtimai kıt Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bünyemiz için tehlikeli olan yobahit Bülent Ec?vit idi. Ecevit Ingötürüyor.» Günaltay ise, Inöuü'nün Atatürk ttmesi tabii ve zarurîdir. Aksi hal Bakanların suçlanna iştirak etza gençlik olarak, hükümet olarak, tnu'nün Ege fezisini nakletti. lsie Türkiye Cumhuriyeti, 16,12.1960 Miting, geç vakit Atatürk'ün devrinde de himayeye muhtaç olta.ıbul'da da bir tertiple karşılaarihınden itibaren 21 gün yasama meyen sâkıt milletvekillerinin her Türk gençliğine hitabesi ve müte millet olarak çok daha tedbirli ve madıŞım Atatürk'ün Inönü haka2İmli oltnahyız.» dâvalannın, silacağını tahmin ederek düşük >rganından yani hâkimiyetin en çeşit suçlarla ilgili akıben de gençlik andının okuna kında çok iyi hisleri bulunduğunu Son olarak M.B.K. nden Atatürk Vali Yetkiner'e müracaat ettiğini büyük parçasını teşkil eden yasa Yüksek Adalet Divanına sevkini rak tekrarlanması ile sona eriyor ifade etti. Daha sonra dinlenen ta ma kudretinden mahrum bir top de önlemektedir. Teklifin gerekve Yetkiı>er'İB boyle bir tertipten ve Adanahlar alaca karanhkta ev düşmanlarına aman verraiyen ve nıklardan Nevzat Köknar, ömer lum derecesine düşerdi. çesinde «Bu suretle Yüksek Soruş lerine bir kere daha Atatürk'e ka ölüm cezasuu da içine alan bir kahaberi almadıjını «öyledigini beFaruk Sargutu itham etti v» hâturma Kuruiunun mesaisini bir vusmanın heyecanı içinde dönüyor nunun çıkarılmasmın arzu edildiği lirtti. dise mahallinde ke.ıdisini tertipEsaaen 44. maddede «Bu kanunu an evvel ikmal etmesi imkânı sağ ni bildirmiştir. Tanık tertibin Hükümetin başın çiler arasında gördüğünü söyledi. Curucu Meclis yürütür» demlmiş lanmış ve aynı zamanda bu şahıs lar. daki s»hısl»r tarafından geldiği olmasında, bu kanun hukümlerınin ların hâlen adli mercilerde görül tstsnbulda iki protesto yürüyüşü Daha sonra dinlenen tanıklardaha yapıldı dan Ekrem özden. tertibi sabık esas itibarıyle Kurucu Meclis fii mekte olan şahsî suçlanna ait dâ Atatürkün Iskenderundaki anıCumhurbaskam ve Basbakanın ha len teşekkül etmeden uygulanamı vaların Yüksek Adalet Divanına 7irladığını ve Kemal Aygüa'ü ,'acağını gostermektedir. Buna kar ıntikalı önlenmiş olacaktır.» de tına yapılan tecavüzü dört gün ge ride bırakmış olmamıza rağmen, ma«a olarak kullandıklarını be •ılık Kurucu Meclisin seçim hak nilmektedir. cındaki 158 sayıh Kanunun Bakanhâdisenin uyandırdığı infial delirtti. Kanun teklifinin ortaya koydu vam ediyor. :ar Kuruiunun uygulıyacağı derpıj Gazetenizin 22 aralık tarihlı nüsEyüboğlu eski Trafik Müdürü «dilmiştir. ğu huküm şöyledir: Dün de Istanbul Kız Lisesi, Gaolması hasebiyle yol kesilmesinin «Yüksek Soruşturma Kurulu latasaray lisesi, Tarhan Kolleji 6ğ hasında «23 Eski Belediye Encümen Anayasayı değıştiren 157 sayılı doğru olmadığını. özcan Ergüder bu kanun yürürlüğe girdiği tarih rencileri Üniversite bahçesindeki ve meclis uyesinin duruşması dün Baştarafı 1 inei sabifrde ise Inonü'nün mutlaka linç edile Canunun yayımı tarihinde yürürten itibaren ancak aşağıda yazılı ve Taksimdeki Atatürk anıtlarına başladı» baslığı altında birinci uğe gıreceğine daır hüküm, TemPaıarcılardan birinin tezgâhı ü ceğini ifad^ etti. sahifeden gosterilip 5 inci sahifede lcıler Meclisinin seçimine ait ka suçlardan dolayı Yüksek Adalet sessiz bir yüriiyüş yaparak teca verilen haber yanlış ve başka mâzerind* bulunan çuvalın, eivardaEmil Galip ve diğer tanıklar unun, Anayasaya aykırı olmama Divanı nezdinde son tahkikatın a vüz olayını protesto etmiş re Ata nalara çekilir mahiyett» olduğunki esnaf tarafından görülüp açıl ifade edilenlere yeni bir şey ilâve ve Kurucu Meclisin teşkili mak çılması gerekip gerekmediğine ka ya olan bağhUklannı tekrarlamış dan aş&ğıdaki sekilde düzeltirim. masiyle, durum polise intikal et etmediler. 1 • • ıdiyle seçimlerin derhal yapıîabil raı«verebilrr^ lardır. mis ve yapüan ilk tahkikatta, ee1 Haberin başlıgından ve metMütaakıben Başkan Salim Basol, esıni sağlamak içindir. A) Sâkıt Reisicumhurun 491 sa setlerin bir fiTinda yakıldığı, fa Yüksek Adalet Divanının karannı ninden çıkarılan netice yeni baıv Ayrıca belirtmek gerekir ki, 157 yılı Kanunun m inci maddesinin kat yanması beklenümeden çuva okudu. Buna göre, bazı şahitlerin sayıh Kanunun 41. maddesi ile Millamış bir dâva olduğu şeklinde1 inci cümlesine müsteniden ittila konulduju tesbit edilmişti. Bilâ dinlenebilmesi için duruşma bu lî Birlik Komitesini yasama aladir. Oysaki, mesele 1951953 yılları haz olunan Millî Birlik Komitehare eivarda yapılan ara»tırmada gün saat 9.30 a talik ediliyordu. arasında Helediye Florya evlerinında yetkili kılan 1 sayıh Kanu sınin 7.7.1960 tarih ve 2 sayıh kaAli ÜBver'e ait börek fırınından nin emanet yoluyla yaptmlan innun ilgili hükumleri yürürlukten rarında zikredilen maddelere tesuphe tdilmis ve ilk aramada bazı saatına ait evrakın encümen tara 1 kaldırılamaz, sadece «Işbu kanuna mas eden suçları, delilltr bulunmuştu. fından iyio^ tetkik edilmemiş oluygun olarak değiştirilmiş» tir. SöB) Sâkıt Başvekil ve Vekillerin ması iddıasıdır. Duruşma senelerzü geçen kanun ise, 12. maddesinde vazifelerinden do^an suçları, İki çuval ahcısını sırf parasına denberi devam etmektedir. Temsikıler Meclisinin bu kanunun taraaen öldürdüğü tesbit edilen Çadırcılar, Uğurhan 7 numarah Diğer Belediye Encümen azaları C) Sâkıt Reisicumhur ile B. Vekil yayımından sonraki 21 inci gunde Ali Unver, yapılan aramalardan Başı, yaşmağı andıran beyaz bir Ankara'da saat 15.00 te en yaşlı ü ve vekillerin yukanda zikrolunan odada, Şair Ahmet Gulören adh gıbi ben de vaziieyi ihmal iddiasonra, Karamürsel'de ytkalanarak tülle örtülü, örtüsünün iki ucun yenin baskanhğmda toplanacağını fiîllerine iştirak edenlerin suçları, bir şahsı. haşına tuğla vurmak su siyle 230. madde gereğınçe muhaîstanbula getirilmisti. EmniyetteYüksek SorurSurma Kurulanca retiyle öldürmekten sanık olarak da ve alnında Hazreti Isa'nın taski i]k sorgiMunda, her şeyi itiraf virleri işlenmiş kokartlar taşıyan açıkça belirtmiştir. Demek oluyor haklarmda soruşturma yapılmak beş gündenberi aranan, Salih Er kemeye »"vkedilmiş bulunmaktaki, 157 sayUı Kanuna göre, bu kayım. Çoktan zaman aşımma uğraeden kaatil. cesetleri yakmak iste 120 milyon Rus Ortodoks toplununu yurutecek ve yasama yetki ta olan ve henuz son tahkikat a emektar, dün Bakırköy Savcıhğı dığı halde, duruşmada taraflar diğini, faktt fazla koku verince munun dınî lideri ve" Moskova , bu na teslim olmuştur. sini kullanacak olan Kurucu Mec çılmasına karar verümemiş bir araya gelemediği için dâvanın bu işten vazgeçip denize atmayı Patriği Aleksi, dün şehrimıze gel lis ancak 12. maddede belirtilen ta lunanlardan yukandaki fıkralar Teslimini mütaakıp. Emniyet düşmesi yolunda karar ahnamaduşündüğünü, bu sebeple cesetleri mıştir. Sovyet Hükümetinin emrı rihte teşekkül etmiş olacaktır. Mil şümulu dışında kalanlara ait tahMüdürlüğüne götürülen kaatil zan mıştır. Ayrıca son cıkan Af Kabir çuvala koydugunu anlatmıştı. ne tahsıs ettiği «İL18» tipınde dort lî Bırlik Komitesinin yetkilerinin kikat evrakı Umumi Hukümler lısı, verdiği ifadede, elbiseci olan r^unu şümulüne gırdifi halde bu Mevcut delillerin toplanmasın motorlu tepkili uçakla seyahat et kurulacak olan Kurucu Meclis te daıresinde muamele yapılmak üarkadaşmı öldürmek istemediğini, haktan istıfade için bile müracaat dan sonra idara talebiyle Adliyeye mekte olan Rus Patnğinin maiye şekkül edip bu yetkileri devır ala zere ilgili mercilere tevdi olunur. sadece aralarında çıkan bir anlaş edilmemîstir. verilen Ali Ünver'in yargıîanma tinde 15 kişilik bir heyet de bu madığı müddetçe de Millî Birlık Bunlar hakkında Yüksek Sorjş mazhktan. kavga ettiklerini söy2 Haberde, herhangi bir ayısına 3. Ağırceza mahkemesi bak lunmakta ıdi. Heyettekilerden I Komitesınin bütün yetkileri tamam turma Kurulunca ittih*z olunan liyerek, «Şair Ahmedin öldüğünü rım yapımladan idareciler ve enmıstı. UZUB müddet devacn eden sı papaz, dığerlerı ise sıvıldiler, olarak devam eder. Henüz teşek tedbir ve kararlar ilgili mercileröğrenince teslim oldum.» demiştir. cumen âzaları için 3 «eneden 6 sedurusması sonunda, kaatil mahkekül dahi etmemiş bir organa yetSovyet din adamları ve huviyet kılerin devredilmesinden bahis ko ce hilâfına bir karar verilinceye Yirmi iki yaşındaki sanık, dün neye kadar c z a istendiği bildirilmeee idama mahkum edilmiştir lerı bilinmeyen diğerlerı Yeşilköy nusu olamıyacağı ve 157 sayıh Ka kadar muteberdir.» akşam üstü sevkedildiği nöbetçi mektedir ki, yanlış ve asılsızdır. Yalnıı bu idam kararı sırasında Hava Alanında Rus Başkonsolosu, Sulh Ceza ..nahkemesince alınan Durumun bu şekilde düzeltilmesimahkemenin başkanhğını yapan ve Fener Patrikhanesinden 8 met nunun boyle bir maksat taşunadığı ifadesini mütaakıp tevkif edilerek ni saygılarımla rica ederim. ve hâlen Yüksek Adalet Divanı ropolit tarafından karşılanmıştır. hususunda mantıken ve hukuken cezaevme gönderilmiştir. en küçük bir tereddüde mahal olRecep Bılginer ikinci başkanı olan Selman Yo Sovyet komünist rejiminin 1943 madığı aşıkârdır. ruk, ananeler hilâfına o tarihte te tâyin edilen Sergci'den sonra kalemini kırmamıştı. ikinci Patriği olan 83 yaşındaki Bu sebeplerle Millî Birlik KomiAnkara 23. (Cumhuriyet TeAlâedin BİLGİ Aleksi ve maiyeti Yeşilköy Hava tesinin yasama yetkisinin 6 ocak CH.P. Temsilci Seçme Alanından doğru Fener Patrikha 1961 gününden önce herhangı bir Ainda bir kadın mabkfim Genel r.esine gıtmiştir. Burada Moskova tahdide uğradığı yolundaki göruş Kurulu üyelerine bujün uüacak Sıvas 23 (Telefonla) Şehrimiz Patriği törenle karsılanmış ve ki lere aslâ itibar edilemez ve 157 Başkan Ismet Inönü'nün imzasiy Ağırceza mahkemesirin 13 mart lisede şerefıne kısa bir âyin ya sayıh Kanunun 2, 12, 41, 43 ve 44. le 30 arahkta yapılacak toplantı sırtına maddeleri hükumleri bir arada ve için dâvetiye gönderilmiştir. 1959 tarihinde hakkında idam ce pılmıştır. Âyin sırasında Anayasa hukuku prensıplerinin ışıDâvetiye gönderilenler, Parti zası verdiği ilk kadın mahkum etekleri zilli bır cübbe giydirilen ğı altında mütalâa edılince bu huDurdu Sarıkaya bu gece sabaha Patrık Aleksi bir ara dua sırasım sus açıkça anlaşılır. Bu itibarla sö Meclisi üyelerı, Merkez Kadm Ko şaşırarak, Rum Papazların duala lu Başkanı Melâhat Akan, Merkarşı asıUcaktır. Durdu Sarıkaya, rını bitirmesini beklemeden kendi zü geçen maddelerin tefsirine ma kez Gençlik Kolu Başkanı Şevki kayınbiraderi Hüseyin Sarıkaya hal görülmemiştir. dilinde dua okumağa başlamıştır. Aysan ve 67 ll delegesidir. i'.e kocasını öldürdüğü için idama Her hahle sabırsız ve telâşlı bir 49 kişiyi seçecek olan «Temsilci mahkum edilmişti. Hüseyin San kimse olduğu belli olan Patrik, Seçme Kurulu» uyelerıne göndekaya bundan bir hafta önce Ağ ikide bir başını sağa sola sallıyarilen dâvetiye şöyledır: rıya nakledildiği için hüküm Ağrı rak yanmdakilere birşeyler fısıl«13.12.1960 tarih ve 158 sayılı da infaz edilecektir. dıyordu. Âyinden sonra Rus PatTemsilciler Meclisi Seçımı KanuTjrfa canavan da idam rığının iki koluoa girilmiş ve ken nunun 6 ncı maddesine istinaden edilecek disini bekliyen Rum Ortodoks Temsıleıler Meclisine katılacak Adana, 23, (Haluk Beşen bıldiri Patriği Athenagoras'ın odasma gö partımiz temsilcilerini seçme kuyor) Urfa'da işlemis olduğu ci türülmüştür. Burada aynı rulunun kanuni üyesi bulunuyorS«n 2 gün nayetler sebebi ile ölüm eezasma iki ayrı lideri bırbirleriyle kucak sunuz. çarptırılan Urfa canavarı namı ile laşarak tanışmışlardır. 26 aralık pazartesinden Bu kurulun 30 12.1960 tarihinde anılan Mehmet Polat, 16 gün evvel itibaren saat 9 da Ankara'da Genel Mer1585 yılından beri ilk defa bir şehrimiz cezaevine nakledümiştir. kez binasmda yapılacak olan topziMehmet Polat hakkında idam ce Rus Patriğı, Rum Patriğini lantısına katılmanızı bilhassa riyaret etmektedir. Aleksi'nin «dost zası Millî Birlik Komitesinin tasca eder, sevgı ve saygılanmı suluk ve kardeşlık ziyaretj» demedıkından geçtiğinden bu sabaha narım.» MVAMMER KARACA sine rağmen ziyaretin başka birkarşı Hükümet Mevdanmda asılaKozan ilcesinde bir varalama çok amaçlar taşıdığı bilinmekte(Torkom Nalıncıyan) rolünde caktır Adana. 23 (Haluk Besen bıldiridir. Bilındiği gibi bır süreden be Kesikbaş cinayetinin faili Numarah yerler yor) Kozan ilcesımn Bulduklu Konya 23 (Telefonla) 1955 yı ri kiliselerin birleştirilmesi konusatılmaktadır. köyunde Kurucu Meclis için llce sunda birkaç hıristiyan mezhebilında Ankarada Ilgazlı Cemile adlı Tel: 44 66 66 Seçim Kuruluna gönderılecek delenin liderleri arasmda görüşmeler kadını parasına tamaen öldürerek genin seçimi skrasında kavga çıkcereyan etmektedir. başını gövdesinden ayıran Yakup mış ve bir kisi yarplanmıştır. Işte bu görüşmelerden kuşkuGökmen, yarın sabah saat 4 te Delegeyi tesbit etmek için seçim 5 inci KOTA LÎSANS1 lanan Sovyet Hükümeti D«mirperşehrimizd* idam edilecektir. yapıhrken adaylarının kaybedecede dışındaki kiliselerin birleşmeBasma »Kesikbaş cinayeti» diye ğini anhyan C.K.M.P. lîler, CH.P. önlemeye çalışmaktadır. t Karo Fayans (69.08) geçen vakanın faili öteki adıyla lerini hler ile kavgaya tutusmuşlardır. için mutemetlik kabul edilir. Bu sırada kavga büyümüs ve C.H. «Çankırı canavan» Yakup Gök Moskova Patriği, Sovyet Hüküme Japonyadan dünyanm en u P. h başmdan yaralandığından Amen, Ankara Birinci Ağırceza Mah tinin amacını gerçekleştirmek icuz fittingsleri (73.20) için dana Hastahanesine kaldınlmıştır. kemesince ida.ua mahkum edil çin Ortadoğu'daki Ortodoks PatHâdiseye sebep olan C.K.M.P. li rnişti. Temyiı ve M. B. K. nin tas rikleri ile görüşmelerde bulunmuş l sipariş alınır. yakalanmıştır. Tahkikata devam dikından sonra karann infazı için ve son olarak da Patrik Athenago Mümessillik: Kürekçiler, Evras'ı birleşme fikrinden caydıredilmektedir. Yakup Gökmen dün şehrimize geranos han 55/6 Galata. mak içîn şehrimize gelmiştir. Pat Ankara gazetecileri temsilcilerini tirilmiştir. T e l : 49 14 97 rik Aleksi ve maiyetindekilerin t seçti bu amacı güttüğü, Rus kilisesinin tAnkara, 23 (CumhuriyetTeleks) dış münasebetler direktörü Niko Temsilciler Meclisine Ankaradim'in Yeşilköy Hava Alanından girecek olan basın mümessilleda «Ortodoks olmıyan din teşekrini seçmek üzere bugün öğleden külleri ile birleşmek niyetinde sonra toplanan Ankara Gazeteciler değiliz» demesinden de anlaşılmak Cemiyeti Idare Kurulu ile Gazete Baştarafı 1 inei sahifede tadır. ciler Sendikalan Federasyonları d'n tsta^bul'« gclirken, Bozcaada Idare Kurulları llhami Soysal, Alanklannda ambarlarmda yanıcı Pazartesi gününe kadar Istantan Öymen ve Oktay Ekşi'yi seçmadde bulunması sebebivle 2 saate bulda kalacak olan Sovyet heyeti mı^lerdir. yakın hafif hafif yanmıstır. Yu düo saat 16 da Vali Refik TuîgaOrd'i muharipleri ran sil»pi kendi vasıtalariyle y^n y» makamında liyaret etmiş ve Türkiye Ordu Muharipleri Şehit gmı 5Öndürme|« muv«ff»lc olmuş. roüteaksben şehirde kısa bir geve Dul Yetimleri Derneği dün Kutur. «Virginia> silepi bu akşam zinti yapmıştır. fucu Meclis temsilciliğine Nedim limammıza felmiş olacaktır. Nadir DAY1 Güden'i seçmiştir. Günaltay diinkü celsede Bayor'ı şiddetle itham etti Kurucu Meclis Kanunu ile ortaya çıkan hukukî mesele ile ilgili M. B. K. nin kararı Iskenderun tecavüzü Bir kongrede kız talebe erkek arkadaşına yumruk attı ISTANBUL • ANKARA IOLCULARINA Kaloriferli ve Pulman kohuklu MENGENLİ Otobüsleri AKŞAIVi S«rvisine de baslamıstır. MEBKEZ: Taksim Dıvan Oteli karşısı Tel: 47 70 26 BİLET SATIŞ YERLEBİ: Galatasaray Kervan Seyahat Aeenteâ. Tel: 44 07 58 SIRKECİ: Şehir Palas altı Tel: 27 49 73 1 ETİ SEYAHAT ACENTESİ: Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. Benice Han Tel: 22 21 00 FATİH: Otobüs durağı Telefon: 21 39 30 KADIKÖY: Rıhtım cad. 58 Telefon: 36 !<6 25 Amonyak Gazı Satın Alınacak Et ve Baîık Kurumu İ^tanbul Şubesi MüdiHüiünden: 1 TesLslerimiz ihtjyacı için 14.000 fcilo Amonyak Gazı (altışar aylık iki parti hslinde) kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretivle satın abnacakttr. 2 Tek'iflerin % 7.F muvakkat 'emmatiyle birlikte 3/1/1961 sab ı'îinü saat 1İ0C ye kadar Bahgekaoı Yeni Valide Han kat 5 teki Mudürlüğumüz Yazı ve Arşiv Şefliğine tevdii lâzımdır. 3 Bu ise ait şartnamo Müdürlüğümüzde görülebilir. Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. (62395) Kubilây'ın şehadetinin yıldonumu Bazı düşükler mnvınî mahkemeye sevkedilecek Yılbaşi «çin hediyelikler. yeni eylilere Moderao ve Amerikan stil eşvalarınm MÛZAYEDESİ 25 arahk 960 pazar günü saat 10 da Osmanbey Şair Nigâr sok. 91 No. lu apartımanın 3 No. lu dairesinde (Osmanbey otobüs durağmda) Amerikan stili dısbıdak ağacı hiç kuUarubnamış kadar yeni 9 parçadan ibaret yemek odası takımı (büfe v'trin masa ve 6 randalye), Moderno stili 6 parçadan ibaret yatak odası takımı. Amerikan malı «Somsonette» portatif oyur> masası. Üstleri kristal salon masalan. Amerikan stili salon takımı. Plâstik' kaplı kolruklar. Çapraz telli büyük forma «Poisoelottı markalı Dİyano. Alman malı RoUeiflex tam komple fcto makinesi,' Braun flâşlan ile beraber 8 mm. sinema makinesi, Alman malı möbl dikiş makinesi. 13 ayak Thor markalı Deepfrizli buz dolabı. Son model Gencral Elektrik Fulotomatik çamaşu makinesi. Çatal, bıçak takımı Alman mah 12 kişilik komple sofra ve çay taknnları. Kristal vazo ve pay tabakları. B^.sz eşya, a\izeler. :«iblolar. HediyeHk k ^ ^ ^ ^ ^ ^ * eşyalar v.s. Portakal Tel: 44 54 59. » ^ » ^ » ^ ^ ^ ^ İstanbul Belediyesi SEHİR OPFJIASI Arahk 1960 Temsilleri Hafta: 5 29 aralık perşembe 21 de 31 araük cumartesi 21 de G. C. Menotti KONSOLOS (3 Perde) Satneye Koyan: ATDIN GÜN Orkestre Şefi: Demirhan Altuğ Dekor: Turgut Atalay Bıletler 25 aralık pazar günü saat 10 dan itibaren Tepebası Tiya*rosu gişeleripde satışa çıkanlacaktır. TALEBE TENZİLÂTl: Opera •emsübrince her perşembe talebeye % 50 tenziiât yapılacaktır. Börekçi Ali'nin ba ubafc idamı Mleıiyordı Recep BHginer'in bir açıklantası Pratisyen Hekim Alınacaktır Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden MADEN İşyerimiz ilk imdat merkezinde çahştuıhnak üzere bir Pr^tisyea Hekim alınacaktır. TaKplere 7244 sayılı kanun gereğince ücret % 7,5 maden yeri tazminatı ile senede iki maas tutarında ikramiye odenecektir. Evli olanlara tenvir ve teshin edilmiş möbleli lojman, bekârlara bekâr pavyonunda möble ve kaloriferli oda tahsia olun%caktır. , İstekliletrin Müessesenıiz Müdürlüğü veya Ankara'da Etibank Umum Müdürlüğüne müracaatleri lüzumu ilân olunur. (62223) İTHALATÇI ve TOPTANCILARA: ı . Çinko lovha (her öîçüde): 5,5 mm. Filmaşin (çivi imalino): 1500 ve 3600 devir 0,5 den 6,8 beygire kadar Alman Thurm marka elektrik motörleri; Teslar marka düğmeli düğmesiz otomatik telefonları ve 2 harici 15 dahiK otomatîk telefon santrali; Elektrik kayaak grupu (280 Amper) Alman Thurm markalı. Yukarıdaki mallardan ithal lisanslanmız, yolda ve depoda mevcutlarımız vardır. Arzu eden toptancıların Teknik Kontuar'a (22 36 44) müracaatleri. Moskova Palriği Aleksi dön geldi Arkadaşının kafasına fvğlı vurarak öldüren genctiin tesljm oldi I Temsilci seçme faaliyeti i j[ MUAMMERTCARACA i ! Cibali Karakolu j Cünbiiş Palas ÇALIŞMA Yerinde Yagoslav ve Yunaıt PEYNİRLİSUSAMLI BISKUILERI Zevk ve iştahla yenen, lezzetli, besleyici ve doyurucu Vitaminli bir gıdadırv L. ART bisküilerinin bütün çeşitlerine A ve D2 VİTAMİNLERÎ 'ilâve edilmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog